Zawartość opakowania Epson Wf 7018

Epson Wf 7018 to wysokowydajny, trwały i wielofunkcyjny skaner dokumentowy, który oferuje bezstratne skanowanie i archiwizację dokumentów. Urządzenie jest wyposażone w technologię skanowania TWAIN, która oferuje wyjątkowo łatwy interfejs dla użytkownika i wysoką jakość skanowania. W zestawie znajdują się również zasilacz, kabel USB i kabel zasilający, dzięki czemu urządzenie jest natychmiast gotowe do pracy. Skaner może skanować w wysokiej rozdzielczości w maksymalnym rozmiarze A3. Urządzenie jest idealne do skanowania dużych dokumentów, a także do tworzenia wyraźnych kopii wielu stron.

Ostatnia aktualizacja: Zawartość opakowania Epson Wf 7018

W systemie Windows

Uwaga:

W zależności od regionu, dostępne są dwa rozmiary pojemników z tuszem. Patrz „Pojemniki z tuszem” na stronie 149.
W przypadku instalowania pojemników z tuszem black (czarny) o rożnych rozmiarach poziom czarnego tuszu może nie być wyświetlany poprawnie przez wskaźnik poziomu tuszu.
Pojemności tuszu pokazywane w programie EPSON Status Monitor przedstawiają jedynie wskazania orientacyjne.

Jeśli upłynął termin ważności jednego z pojemników z tuszem black (czarny), nie można kontynuować drukowania nawet wtedy, gdy inne pojemniki z tuszem black (czarny) nadal zawierają tusz.

Firma Epson nie gwarantuje jakości lub niezawodności nieoryginalnego tuszu. Jeśli zostaną zainstalowane nieoryginalne pojemniki z tuszem, stan pojemnika z tuszem może nie być wyświetlany.

Jeśli korzystasz z drukarki jako drukarki udostępnionej w sieci z poniższymi kombinacjami komputerów, klienckie systemy operacyjnie nie mogą się łączyć z drukarką, więc niektóre funkcje nie są dostępne dla danego klienta.

Windows Vista/XP

Windows Me/98 SE/2000

Serwer

Klient

Gdy w pojemniku znajduje się mało tuszu, automatycznie pojawia się okno ostrzeżenia o niskim poziomie tuszu. W tym oknie można sprawdzić stan pojemnika z tuszem. Aby okno to nie było wyświetlane, otwórz sterownik drukarki a następnie kliknij kartę Maintenance (Konserwacja), Speed & Progress (Szybkość i postęp) i Monitoring Preferences (Preferencje monitorowania). W oknie Monitoring Preferences (Preferencje monitorowania) wyczyść pole wyboru Enable Low Ink Reminder (Włącz ostrzeżenie o niskim poziomie tuszu).

Aby sprawdzić stan pojemnika z tuszem, wykonaj jedną z następujących czynności:

Kliknij dwukrotnie ikonę skrótu drukarki na pasku zadań systemu Windows. Aby dodać ikonę skrótu do paska zadań,
Patrz sekcja Za pomocą ikony skrótu na pasku zadań

Otwórz sterownik drukarki, kliknij kartę Maintenance (Konserwacja), a następnie kliknij przycisk EPSON Status Monitor 3.

Zostanie wyświetlona grafika ze stanem pojemnika z tuszem. com/onlineguides/pl/d120/html/images/c061262h. gif"/>

Jeśli któryś z zainstalowanych w drukarce pojemników z tuszem jest uszkodzony, niezgodny z modelem drukarki lub nieprawidłowo zainstalowany, program EPSON Status Monitor 3 nie będzie w stanie wyświetlić dokładnego stanu pojemnika z tuszem. Wskazane przez program EPSON Status Monitor 3 pojemniki z tuszem należy wymienić lub zainstalować ponownie.

Po rozpoczęciu zadania drukowania automatycznie wyświetlany jest wskaźnik postępu. Kliknij przycisk Check Ink Levels (Sprawdź poziom tuszu) w oknie wskaźnika postępu, aby wyświetlić poziom tuszu w sposób przedstawiony poniżej.

W systemie Mac OS X

Stan pojemnika z tuszem można sprawdzić, korzystając z programu EPSON Status Monitor. Wykonaj poniższe kroki.

Produkty w opakowaniach jednostkowych – zasady dotyczące paczkowania i znakowania

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 76/211/EWG w sprawie paczkowania według masy lub objętości niektórych produktów w opakowaniach jednostkowych

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

Dyrektywa wprowadza jednolite przepisy obowiązujące we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE), określające warunki paczkowania produktów w opakowaniach jednostkowych* oznaczonych znakiem „℮”. Ma na celu zapewnienie, by ilość podana na produkcie w opakowaniu jednostkowym* była prawidłowa i oznaczona w odpowiedni sposób na etykiecie.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dyrektywa była wielokrotnie zmieniana, przy czym niniejsze streszczenie odzwierciedla jej aktualną treść.

Zakres

Dyrektywa dotyczy opakowań zawierających produkty sprzedawane pojedynczo w stałych jednostkach masy lub objętości wybranych wcześniej przez paczkującego, które są nie mniejsze niż 5 gramów lub 5 mililitrów i nie większe niż 10 kilogramów lub 10 litrów.

Znak „℮”

 • Dyrektywa określa warunki dla produktów w opakowaniach jednostkowych dotyczące umieszczania znaku „℮”. Znak „℮”, umieszczany obok ilości nominalnej*, potwierdza zgodność z unijnymi przepisami dotyczącymi podawania objętości lub masy oraz metod pomiaru, które musi stosować sprzedawca produktów w opakowaniach jednostkowych. Mimo że znak „℮” nie jest obowiązkowy, umieszczenie go na produkcie pozwala na jego sprzedaż we wszystkich państwach członkowskich bez konieczności sprawdzania, czy spełnione zostały indywidualne wymogi krajowe.
 • Aby zapewnić, że podana ilość jest poprawna, opakowania oznaczone znakiem „℮” muszą spełniać następujące wymogi:
  • średnia ilość produktu w opakowaniach pochodzących z tej samej partii musi być równa ilości podanej na opakowaniu lub od niej większa;
  • ilość nominalna odnosi się wyłącznie do produktu. Nie obejmuje to opakowania ani żadnych materiałów stosowanych do ochrony produktu, trzymania go, konserwacji lub jako pomoc podczas używania go;
  • mniejszą ilość produktu niż wskazana na opakowaniu może zawierać jedynie ograniczona część produktów w opakowaniach jednostkowych z tej samej partii, co określa się jako „dopuszczalny błąd ujemny”. Więcej informacji na ten temat znajduje się w ppkt 2. 4 załącznika 1 do dyrektywy.
 • Umieszczenie znaku „℮” na produkcie stanowi gwarancję pakującego lub importera, że opakowanie jednostkowe spełnia wymogi niniejszej dyrektywy w zakresie jakości i kontroli metrologicznej (bardziej szczegółowe warunki określono w pkt 5 załącznika I oraz w załączniku II).
 • Litera „e” musi być umieszczona w tym samym polu widzenia co oznaczenie masy nominalnej lub objętości nominalnej, a wysokość czcionki powinna wynosić co najmniej 3 milimetry.

Oznaczenie masy lub objętości

 • Etykieta musi zawierać oznaczenie objętości w przypadku produktów płynnych oraz masy w przypadku pozostałych produktów.
 • Ponadto etykieta produktów w opakowaniach jednostkowych musi zawierać informację dotyczącą masy oraz objętości odpowiadającą zwyczajom handlowym lub być zgodna z przepisami kraju docelowego, jeśli te oznaczenia różnią się w zależności od państwa członkowskiego.
 • Państwa członkowskie nie mogą zakazać lub ograniczać wprowadzania do obrotu opakowań, które spełniają wymogi i kontrole ustanowione w niniejszej dyrektywie dotyczące określania ich objętości lub masy i użytych metod metrologicznych, niezależnie od tego, czy są one opatrzone znakiem „℮”.

Akty delegowane

Rozporządzenie zmieniające (UE) 2019/1243 nadaje Komisji Europejskiej uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych w celu dostosowania dyrektywy 76/211/EWG do postępu technicznego.

OD KIEDY PRZEPISY TE MAJĄ ZASTOSOWANIE?

 • Dyrektywa 76/211/EWG miała zostać transponowana do krajowych porządków prawnych do 22 lipca 1977 r.
 • W Belgii i Irlandii miała zostać transponowana do prawa krajowego do 31 grudnia 1979 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

 • Opakowania jednostkowe (Komisja Europejska)
 • Znak „℮” (Komisja Europejska).

KLUCZOWE POJĘCIA

Opakowanie jednostkowe. Połączenie produktu i indywidualnego opakowania, w które odnośny produkt jest opakowany.

Produkt w opakowaniu jednostkowym. Produkt jest opakowany jednostkowo, jeżeli bez obecności nabywcy został umieszczony w opakowaniu dowolnego rodzaju, a ilość produktu zawartego w opakowaniu posiada z góry ustaloną wartość i nie może zostać zmieniona bez otwarcia lub wyraźnego naruszenia opakowania.

Ilość nominalna. Ilość nominalna (masa nominalna lub objętość nominalna) zawartości produktu w opakowaniu jednostkowym to masa lub objętość wskazana na opakowaniu, tj. ilość produktu, jaką dane opakowanie musi zawierać.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 76/211/EWG z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do paczkowania według masy lub objętości niektórych produktów w opakowaniach jednostkowych (Dz. U. L 46 z 21. 2. 1976, s. 1–11).

Kolejne zmiany dyrektywy 76/211/EWG zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L 304 z 22. 11. 2011, s. 18–63).

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE (Dz. U. L 268 z 18. 10. 2003, s. 24–28). eu/legal-content/PL/AUTO/? uri=celex:02003R1830-20190726">tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 10. 05. 2022

Zawartość opakowania Epson Wf 7018

Bezpośredni link do pobrania Zawartość opakowania Epson Wf 7018

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Zawartość opakowania Epson Wf 7018

Przejdź do okna dialogowego EPSON Printer Utility 2.

Kliknij przycisk EPSON StatusMonitor. Zostanie wyświetlone okno programu EPSON StatusMonitor. com/onlineguides/pl/d120/html/images/c061264h. gif"/>

Grafika przedstawia stan pojemnika z tuszem z chwili, gdy program EPSON StatusMonitor został włączony. Aby zaktualizować informację o poziomie tuszu, należy kliknąć przycisk Update (Aktualizuj).

Jeśli któryś z zainstalowanych w drukarce pojemników z tuszem jest uszkodzony, niezgodny z modelem drukarki lub nieprawidłowo zainstalowany, program EPSON StatusMonitor nie będzie w stanie wyświetlić dokładnego stanu pojemnika z tuszem. Pojemniki z tuszem wskazane przez program EPSON StatusMonitor należy wymienić lub zainstalować ponownie.

W systemie Windows

Uwaga:

Firma Epson nie gwarantuje jakości lub niezawodności nieoryginalnego tuszu. Jeśli zostaną zainstalowane nieoryginalne pojemniki na tusz, stan pojemnika na tusz może nie być wyświetlany.

Gdy w pojemniku znajduje się mało tuszu, automatycznie pojawia się okno ostrzeżenia Low Ink Reminder (Ostrzeżenie o niskim poziomie tuszu). W tym oknie można sprawdzić stan pojemnika na tusz. Aby okno to nie było wyświetlane, otwórz sterownik drukarki a następnie kliknij kartę Maintenance (Konserwacja), Speed & Progress (Szybkość i postęp) i Monitoring Preferences (Preferencje monitorowania). W oknie Monitoring Preferences (Preferencje monitorowania) wyczyść pole wyboru Enable Low Ink Reminder (Włącz ostrzeżenie o niskim poziomie tuszu).

Aby sprawdzić stan pojemnika na tusz, wykonaj jedną z następujących czynności:

Kliknij dwukrotnie ikonę skrótu drukarki na taskbar (pasek zadań) systemu Windows. Aby dodać ikonę skrótu do taskbar (pasek zadań), patrz:
Patrz sekcja Za pomocą ikony skrótu na pasek zadań

Otwórz sterownik drukarki, kliknij kartę Maintenance (Konserwacja), a następnie kliknij przycisk EPSON Status Monitor 3. Zostanie wyświetlona grafika ze stanem pojemnika na tusz.

Jeśli któryś z zainstalowanych w drukarce pojemników z tuszem jest uszkodzony, niezgodny z modelem drukarki lub nieprawidłowo zainstalowany, program EPSON Status Monitor 3 nie będzie w stanie wyświetlić dokładnego stanu pojemnika z tuszem. Pamiętaj, żeby włożyć nowy lub używany wcześniej pojemnik, który jest wskazany przez program EPSON Status Monitor 3.

Po rozpoczęciu zadania drukowania automatycznie wyświetlany jest wskaźnik postępu. Kliknij przycisk Check Ink Levels (Sprawdź poziom tuszu) w oknie wskaźnika postępu, aby wyświetlić poziom tuszu w sposób przedstawiony poniżej.

W systemie Mac OS X

Uwaga dla użytkowników systemu Mac OS X 10. 5

Gdy w pojemniku znajduje się mało tuszu, automatycznie pojawia się okno ostrzeżenia Low Ink Reminder (Ostrzeżenie o niskim poziomie tuszu). W tym oknie można również sprawdzić stan pojemnika na tusz. Jeżeli nie chcesz wyświetlać tego okna, wybierz menu Preferences z menu Application (Programy), gdy zostanie wyświetlone okno Low Ink Reminder (Ostrzeżenie o niskim poziomie tuszu), a następnie odznacz pole wyboru Enable Low Ink Reminder (Włącz ostrzeżenie o niskim poziomie tuszu).

Stan pojemnika z tuszem można sprawdzić korzystając z programu EPSON StatusMonitor. Wykonaj poniższe czynności.

Przejdź do okna dialogowego EPSON Printer Utility3.

Kliknij przycisk EPSON StatusMonitor. Zostanie wyświetlone okno programu EPSON StatusMonitor. com/onlineguides/pl/s21t21t27/html/images/ca8680256h. gif"/>

Wyświetlony zostanie stan pojemnika z tuszem na moment pierwszego włączenia programu EPSON StatusMonitor. Aby zaktualizować informację o poziomie tuszu, należy kliknąć przycisk Update (Aktualizuj).

Jeśli któryś z zainstalowanych w drukarce pojemników z tuszem jest uszkodzony, niezgodny z modelem drukarki lub nieprawidłowo zainstalowany, program EPSON StatusMonitor nie będzie w stanie wyświetlić dokładnego stanu pojemnika z tuszem. Pojemniki z tuszem wskazane przez program EPSON StatusMonitor należy wymienić lub zainstalować ponownie.

Po rozpoczęciu zadania drukowania automatycznie wyświetlane jest okno monitorowania drukarki.