Wnioski i planowanie Podręcznik C T M Hs 890

Wnioski i planowanie są ważnymi komponentami podręczników CTMHS 890. Wnioski pozwalają uczniom dostrzec i zrozumieć wpływ zagadnień i technik, które zostały omówione w podręczniku. Planowanie ułatwia uczniom zaplanowanie ich następnych kroków w celu uzyskania lepszych wyników w nauce. Wnioski i planowanie wykraczają poza samą teorię i pomagają uczniom w praktycznym zastosowaniu tego, czego się nauczyli. Mogą również pomóc uczniom w przyszłych projektach, pozwalając im na przyspieszenie procesu uczenia się i na podążanie za osiągnięciem ich celów.

Ostatnia aktualizacja: Wnioski i planowanie Podręcznik C T M Hs 890

Dokumenty do pobrania

Dokumenty związane z realizacją projektów

Wzór oświadczenia dotyczący zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów

Oświadczenie w zakresie spełnienia kryteriów określonych w dokumentacji przetargowej

Zgoda na pomniejszenie kolejnych płatności art. 189

Zgoda na pomniejszenie kolejnych płatności art. 207

Program Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Polska Cyfrowa – dokument główny z dnia 15 lutego 2017

Celem głównym Program Polska Cyfrowa jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju (szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa).

Opis zmian od ostatniej wersji (obowiązuje od 15. 02. 2017r. )

Załączniki:

Diagnoza dla Programu Polska Cyfrowa 2014-2020a (obowiązuje od 05. 12. 2014r. )

Podsumowanie POPC (obowiązuje od 05. pl/attachment/f8a2475e-9960-4d46-9366-af2c6dddb733" target="_blank">Raport z ewaluacji ex-ante programu operacyjnego dotyczącego rozwoju cyfrowego (obowiązuje od 05. pl/attachment/8dc75c2fa-9414-4471-af13-c8d6a1792da2" target="_blank">Informacje dotyczące ustanowienia ram wykonania (obowiązuje od 05. pl/attachment/9095fb65-c437-492f-84de-fa9f72747c50" target="_blank">Warunki ogólne ex-ante (obowiązuje od 05. pl/attachment/b3939210-062f-4c3f-9b0a-6433d68496c9" target="_blank">Synteza prognozy oddziaływania na środowisko (obowiązuje od 05. pl/attachment/f834b34f-d708-49fe-93d1-383d7928fd1f" target="_blank">Prognoza oddziaływania na środowisko (obowiązuje od 05. )

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska

Dokument zawiera w szczególności informacje o rezultatach planowanej interwencji wyrażonych wskaźnikami, typach projektów i beneficjentów, planie finansowym i formach wsparcia oraz poziomach dofinansowania, a także kwestiach dotyczących pomocy publicznej. pl/attachment/1fef30fd-6b02-47f5-ba85-0277fe2545c1" target="_blank">Opis zmian od ostatniej wersji

Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów (obowiązuje od 30. 10. pl/attachment/9b9dbcad-4523-46ec-82c0-d226077be588" target="_blank">Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (obowiązuje od 12. 03. 2018r. pl/attachment/5aaf0076-cbe0-49eb-b25f-0e4505342377" target="_blank">Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (obowiązuje od 23. 01. pl/attachment/35376c27-01be-410e-9094-80c9c46260f9" target="_blank">Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (obowiązuje od 12. pl/attachment/ad4993db-b84f-44ed-a5f5-8a8051773aab" target="_blank">Metodyka wyboru projektów w działaniu 3. 3 E-pionier (obowiązuje od 23. 2016r. )

Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - Aktualizacja z 8 czerwca 2021r.

Karta wizualizacyjna dla Programu Polska Cyfrowa

Zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

W związku z rozpoczęciem procesu podpisywania umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Centrum Projektów Polska Cyfrowa wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom zaprasza do zapoznania się z wzorami weksli wraz z deklaracjami wekslowymi oraz instrukcją wypełniania weksli własnych in blanco. pl/attachment/7c294558-8573-4351-a96e-5be106164d8b" target="_blank">Instrukcja wypełniania wekseli własnych In Blanco

Wzór weksla wraz z deklaracją - spółka cywilna

Wzór weksla wraz z deklaracją - podmiot prawny

Wzór weksla wraz z deklaracja - osoba fizyczna

Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania

Wzór oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim

Dokumenty związane z obsługą centralnego systemu teleinformatycznego

Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B

Multimedialna instrukcja SL2014

Podręcznik Beneficjenta POPC SL2014 wersja 2. 7 (PDF)

Podręcznik Beneficjenta POPC SL2014 wersja 2. 7 (DOCX)

KM. POPC 2. 1 monitorowanie

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przeznaczony dla sygnalistów (tzw. whistleblower)

Ww. formularz znajduje się na stronie internetowej POPC w zakładce Kontakt: http://www. pl/strony/kontakt/.

Formularz zgłaszania nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

¹ Sygnalista (ang. whistleblower) – osoba, która działając w dobrej wierze, zgłasza lub ujawnia informacje o nieprawidłowościach godzących w interes publiczny lub interes pracodawcy, a zachodzących w miejscu pracy – definicja ze strony internetowej Fundacji Batorego (http://www. pl/)

Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020

Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020 (obowiązuje od 23. )

Poradnik jest skierowany zarówno do instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), jak również osób oceniających projekty i aplikujących o fundusze. Dokument ten ma na celu przybliżyć ideę równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych i pozwala zapoznać się z praktycznymi aspektami jej realizacji w projektach i programach operacyjnych.

Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Wersja standardowa dokumentu

Wersja kontrastowa dokumentu

Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi 2014-2020 

Baza konkurencyjności

Narzędzie służące publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności. Zasada ta została omówiona w sekcji 6. 5. 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Baza konkurencyjności

Publikowanie zapytań ofertowych, w których zastosowanie ma zasada konkurencyjności w Bazie jest obowiązkowe dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa i są realizowane od 4 stycznia 2016 roku.

W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z Bazy, na stronie Ministerstwa Rozwoju zostały opublikowane odpowiednie instrukcje (pn. : Jak dodać ogłoszenie? ; Jak znaleźć ogłoszenie? ) – zawierające niezbędne zalecenia i wskazówki.

link do instrukcji bazy konkurencyjności funduszy europejskich

W przypadku:

 • zamówienia o wartości równej lub niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp udzielonego przez Beneficjenta zobowiązanego do stosowania ustawy Pzp, co do którego zastosowanie ma zasada konkurencyjności

oraz

 • w przypadku zamówienia co do którego zastosowanie ma rozeznanie rynku (dotyczące zamówień od 20 000 zł netto do 50 000 zł netto),
  Beneficjent może złożyć oświadczenie (wg wzoru) wybierając odpowiedni jego wariant.
 • Wzór oświadczenia dotyczącego zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku

  Lista podręczników zalecanych dla osób przygotowujących się doLekarskiego Egzaminu Końcowego

  Poniższa lista zawiera pozycje zalecane przez konsultantów krajowych.

   Bioetyka:

  • Paweł Łuków, Tomasz Pasierski, Etyka medyczna z elementami filozofii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, Część 2, Etyka medyczna: rozdz. 9, Świadoma zgoda pacjenta, s. 143-160; rozdz. 10, Informowanie pacjenta i paternalizm w medycynie, s. 161-168; rozdz. 11, Poszanowanie prywatności i poufności, s. 169-177; rozdz. 17, Etyka badań biomedycznych s. 221-230.
  • Bioetyka (red. Joanna Różyńska, Weronika Chańska), wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013: Weronika Chańska, Pacjenci niezdolni do wrażenia zgody, s. 96-107; Kazimierz Szewczyk, Prawdomówność w medycynie, s. 108-120; Weronika Chańska, Zbigniew Żylicz, Etyczne aspekty opieki paliatywnej, s. 266-281; Alicja Przyłuska-Fiszer, Etyka i przerywanie ciąży, s. 311-326.
  • Dokumenty:1. Kodeks Etyki Lekarskiej2. Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie (Oviedo, 1996) wraz z czterema protokołami dodatkowymi
  • Ustawa z dn. 05 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,ustawa z dn. 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw PacjentaObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu i kryteriów stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu;Ustawa z dn. 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;Ustawa z dn. 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów,Ustawa z dn. 25. 06. 2015 r. o leczeniu niepłodności
  • Deklaracja Helsińska Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, tekst z 2013); Deklaracja Tokijska Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (Wytyczne dla lekarzy dotyczące tortur i innego okrutnego i nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz karania w związku z zatrzymaniem i uwięzieniem, Zmieniona przez 67. Zgromadzenie Ogólne WMA, Tajpej, Tajwan, październik 2016 r. ); Deklaracja Madrycka WPA (Madrid Declaration on Ethical Standards for Psychiatric Practice, 25. 08. 1996, ostatni tekst z 2011);

   Bioetyka i prawo medyczne:

 • Mirosław Nesterowicz: Prawo medyczne, wyd. 10, Toruń, 2013, rozdziały I-III i VI i VIIRafał Kubiak: Prawo medyczne, wyd. 4, Warszawa 2021, rozdziały III-XIIILeszek Bosek (red. ), Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Warszawa 2020, rozdziały I-XIEleonora Zielińska (red. ). Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Warszawa 2022, rozdziały 2, 4 i 5.Justyna Zajdel-Całkowska, Prawo medyczne, Warszawa 2019, rozdziały II-VI.Medycyna sądowa (red. G. Teresiński) tom I-III, PZWL 2019, 2020, 2021 (rozdziały 14-17, 45-48, 58-59, 65-69, 248-250, 258-260, 266-270, 274-276, 312, 370-371, 375-383, 388-394, 397-399, 404, 408-409, 411, 418-421, 423-425, 431-434, 446, 451-459, 462, 468, 474, 487, 498, 490, 500).
 • aktualne akty prawne
 •  Choroby wewnętrzne:

 • Interna Szczeklika 2020, Piotr Gajewski, Andrzej Szczeklik, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2020.
 • Macleod. Badanie kliniczne. Douglas, C. Robertson. Wydawnictwo Edra Urban & Partner, Wrocław 2017
 • Davidson Choroby Wewnętrzne. S. H. Ralston, M. W. J. Strachan, i. D. Penman, R. P. Hobson. Wydawnictwo Edra Urban & Partner, Wrocław 2020

   Chirurgia ogólna:

 • W. Noszczyk (red. ): Chirurgia. Repetytorium, Warszawa 2009, Wydawnictwo Lekarskie PZWL
 • O. James Garden, Andrew W. Bradbury, John L. R. Forsythe, Rowan W. Parks (red. Podręcznik dla studentów, wydanie II polskie, Wrocław 2015, Wydawnictwo Edra Urban & Partner
 • J. Kulig i W. Nowak (red. ): Ostry brzuch, Warszawa 2007, Wydawnictwo Lekarskie PZWL
 • Andrzej Żyluk (red). Zarys chirurgii. Podręcznik dla studentów i lekarzy w trakcie specjalizacji. Medipage. Warszawa, 2016
 • Andrzej Żyluk (red). Repetytorium z chirurgii. Warszawa, 2016
 •  Pediatria:

 • Podręczniki obowiązkowe:
 • Pediatria w praktyce lekarza POZ pod redakcją Anna Dobrzańska, Łukasz Obrycki, Piotr Socha. Wydawnictwo: Media-Press Sp. z o. o., Wydanie I, Warszawa 2022.
 • Pediatria – poradnik kliniczny pod redakcją Piotra Albrechta, wydanie II polskie, Elsevier, 2021.
 • Pediatria - Tom Lissauer, Will Carroll; wydanie 5, tytuł oryginalny,, Illustrated Textbook of Paediatrics’’, redakcja wydania polskiego: prof. dr hab. n. med. Andrzej Milanowski, Wydawnictwo Edra Urban & Partner Wrocław 2019.

 • Materiały dydaktyczne obowiązkowe - dostępne on-line:
 • Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego. Rekomendacje diagnostyczno – terapeutyczno – profilaktyczne, 2011. http://koroun. pdf
 • Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego, 2016. pl/wp-content/uploads/2017/10/RekomendacjeA42009. pdf
 • Program Szczepień Ochronnych na dany (egzamin w sesji jesiennej) lub poprzedni (egzamin w sesji wiosennej) rok kalendarzowy.
 • Zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (PTNFD) dotyczące postępowania z dzieckiem z zakażeniem układu moczowego, 2021https://ptnfd. pdf
 • Podręczniki zalecane, uzupełniające:
 • Poradnik Dyżuranta pod redakcją Piotr Buda, Ryszard Grenda. o., Wydanie II, Warszawa 2021
 • ABC bilansów zdrowia dziecka. Anna Oblacińska, Maria Jadkowska, Piotr Sawie, Kraków, Medycyna Praktyczna, 2017
 • Żywienie i leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży. Hanna Szajewska, Kraków, Medycyna Praktyczna, 2017
 •  Położnictwo i ginekologia:

 • Grzegorz H. Bręborowicz (red. ): Położnictwo i ginekologia, tom 1-2, Warszawa 2020, Wydawnictwo Lekarskie PZWLT. Fehm, W. Janni, E. Stickeler, C. B. Templer (red. ): Ginekologia. Diagnostyka różnicowa i terapia, Wrocław 2021, Edra Urban&PartnerMichał Troszyński: "Położnictwo ćwiczenia" Podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, Warszawa 2016.
 •  Psychiatria:

  Gałecki P., Szulc A. Psychiatria. Edra Urban&Partner, Wrocław, 2018
 • Gałecki Piotr, Bobińska Kinga, Eichsteadt Krzysztof. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – komentarz. Wyd. II, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2016
 •  Medycyna ratunkowa i intensywna terapia:

  Medycyna ratunkowa w pytaniach i odpowiedziach. Vincent J. Markovchick, Peter T. Pons, Katherine M. Bakes. Red. Jerzy Robert Ładny, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Medipage, 2016.Ostre stany zagrożenia życia w obrażeniach ciała. Krystyn Sosada, Wojciech Żurawiński, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych. Krystyn Sosada, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2016Wytyczne resuscytacji 2015. Janusz Andres, PRR, Kraków 2016r.

   Medycyna rodzinna:

 • Windak A., Chlabicz S., Mastalerz-Migas A. i inni "Medycyna rodzinna". Podręcznik dla lekarzy i studentów, Wydawnictwo Termedia, Poznań, 2015
 • Latkowski B. Lukas W. M. Godycki-Ćwirko i inni „Medycyna rodzinna” Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017

   Orzecznictwo:

 • Anna Wilmowska – Pietruszyńska, Orzecznitwo lekarskiej dla lekarzy oraz studentów wydziałów lekarskich i wydziałów lekarsko-stomatologicznych, Edra Urban&Partner, Wrocław 2017, wyd. 5
 • Anna Jacek, Emilia Sarnacka, Prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie. Repetytorium do LEK i LDEK, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015
 • aktualne akty prawne
 •  Zdrowie publiczne:

 • Jerzy Leowski. Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne (wyd. IV). Wydawnictwo CeDeWu, 2018.
 • Andrzej Wojtczak. Zdrowie publiczne. Najważniejsze zagadnienia dla studiujących i zainteresowanych nauką o zdrowiu. CeDeWu, 2018.
 • Jarosław Pinkas (red. Współczesne wyzwania zdrowia publicznego (wyd. I). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021.
 • Nowy wzór wniosku do licencji na obsługę techniczną statku powietrznego Part-66

  Od 11 października 2022 r. zostaje wprowadzony nowy wzór wniosku EASA Form 19 wraz z czterema oddzielnymi załącznikami dotyczącymi poszczególnych kategorii/podkategorii licencji Part-66.

  Wnioski są przygotowane w języku polskim i angielskim w formatach docx i pdf wraz z instrukcją wypełniana wniosku w języku polskim.

  Przy składaniu wniosku EASA Form 19 należy wypełnić tylko załącznik dotyczący wnioskowanej kategorii/podkategorii.

  Wnioski według „starego wzoru” można składać do 31 grudnia 2022 r. Od 1 stycznia 2023 r. będą uznawane wyłącznie wnioski złożone na nowym wzorze wniosku.

  Wniosek o konwersję - ULC Form 19 – szybowce, motoszybowce, balony
  plik do pobrania - doc157. 5 KB

  plik do pobrania - pdf405. 66 KB

  Wniosek o konwersję - ULC Form 19 –samoloty i śmigłowce
  plik do pobrania - DOC155 KB
  plik do pobrania - PDF514. 31 KB

  Wzór programu szkolenia na typ
  plik do pobrania849. 5 KB

  Wniosek o zatwierdzenie kursu szkolenia na typ statku powietrznego
  plik do pobrania29. 14 KB

  Wniosek o wydanie/wymianę licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej / świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych

  plik do pobrania83 KB
  plik do pobrania543. 36 KB
   plik do pobrania83. 5 KB
  plik do pobrania542. 76 KB

  Wniosek o wydanie licencji obsługi technicznej statków powietrznych Part-66

  EASA FORM 19 - PL147 KB
  EASA FORM 19 - PL422. 4 KB

  Załącznik_1. docx17. 26 KB

  Załącznik_1. pdf295. 75 KB

  Załącznik_2. 27 KB

  Załącznik_2. 43 KB

  Załącznik_3. png" alt="pdf"/>Załącznik_3. 35 KB

  Załącznik_4. docx16. 6 KB

  Załącznik_4. pdf652. 18 KB

  EASA FORM 19 - EN143. png" alt="pdf"/>EASA FORM 19 - EN262. 57 KB

  Appendix_1. 73 KB

  Appendix_1. pdf288. pl/_download/personel_lotniczy/personel_techniczny/Appendix_2. png" alt="docx"/>Appendix_2. 34 KB

  Appendix_2. pdf289. 1 KB

  Appendix_3. 49 KB

  Appendix_3. pl/_download/personel_lotniczy/personel_techniczny/Appendix_4. png" alt="docx"/>Appendix_4. 15 KB

  Appendix_4. pdf458. 72 KB

  Karta doświadczenia praktycznego - samoloty i śmigłowce
   plik do pobrania731 KB

  Karta doświadczenia praktycznego – szybowce i szybowce z napędem

  plik do pobrania209 KB

  Instrukcja wypełniania wniosku EASA FORM 19
  Instrukcja_wypełniania_wniosku_EASA_FORM_19. pdf851. 91 KB

  Wnioski i planowanie Podręcznik C T M Hs 890

  Bezpośredni link do pobrania Wnioski i planowanie Podręcznik C T M Hs 890

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Wnioski i planowanie Podręcznik C T M Hs 890