Ważne wskazówki i instrukcja obsługi Frigidaire Fgb24t3ebc

Ważne wskazówki i instrukcja obsługi Frigidaire Fgb24t3ebc zawierają praktyczne porady dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i konserwacji. Aby zapewnić bezpieczeństwo i optymalne wyniki, należy przestrzegać wszystkich wskazówek i instrukcji dotyczących tego urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję i zapoznać się z wszystkimi wskazówkami i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń. Należy również zawsze używać wyłącznie zalecanych części zamiennych i akcesoriów. Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej należy zawsze odłączyć zasilanie, zablokować urządzenie i zapewnić, że jest ono całkowicie bezpieczne i niezdatne do użytkowania. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z serwisem Frigidaire.

Ostatnia aktualizacja: Ważne wskazówki i instrukcja obsługi Frigidaire Fgb24t3ebc

Dziękujemy za zakup nowego produktu Remington®. Przed użyciem zapoznaj się uważnie z

instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Przed użyciem wyjmij z opakowania.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

• Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym

dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby

nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa sie to pod

nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez

osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci,

aby nie bawiły się sprzętem.

• OSTRZEŻENIE: Przechowuj urządzenie w stanie suchym.

• Nie używaj urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony. Wymiany można

dokonać w naszych centrach usług międzynarodowych.

Nie pozostawiaj włączonego do sieci urządzenia bez nadzoru.

Wtyczkę i przewód zasilający należy trzymać z dala od gorących powierzchni.

Upewnij się, że wtyczka sieciowa i przewód nie są mokre.

Nie podłączaj lub odłączaj urządzenia mokrymi rękami.

Nie obracja, nie zginaj przewodu zasilającego, ani nie owijaj go wokół urządzenia.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku zarobkowego czy też zastosowania w

salonach fryzjerskich.

GŁÓWNE CECHY

1. Blok głowicy rotacyjnej i pierścieni

tnących

2. Niezależne głowice dostosowujące się do

konturów twarzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Aby uzyskać najlepszą wydajność golenia, zaleca się korzystać z nowej golarki codziennie

przez okres do czterech tygodni, żeby zarost i skóra mogły przyzwyczaić się do nowego

systemu golenia.

1. Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilania golarki i następnie do sieciowego

gniazda zasilania.

3. Włącznik On/Off

4. Port ładowania

5. Przewód zasilający (Nie pokazano)

6. Szczoteczka czyszcząca (Nie pokazano)

POLSKI

GB

DE

NL

FR

ES

IT

DK

SE

FI

PT

SK

CZ

PL

HU

RU

TR

RO

GR

SI

HR

UA

BG

27

29

Nederlands

Polski

Opis/panelu/obsługi

A

Przyciski/funkcyjne

1 szybkie#ogrzewanie, #wł. #/#wył.

funkcji#ECO#(ekonomicznej)#i

kasowanie#wskaźnika#zużycia#energii

2 przycisk#menu

3 przycisk#+

4 przycisk#

Wskazania/standardowe

5 symbol#ilości#wody#podmieszanej

6 wskaźnik#podgrzewania

7 symbol#grzałek

8 wskazanie#ilości#wody#podmieszanej

w#litrach*

B

Występujące/symbole

9 temperatura#wody#wypływającej

10 temperatura#zadana

11 aktywne#ograniczenie#temperatury

12 serwis/#usterka

13 zużycie#energii#(wartość#przybliżona)

14 wskaźnik#wartości#dla#aktywnego

symbolu

* Zapotrzebowanie#c. w. u. #Ilość#wody

podmieszanej#o#temp. #40#°C

=

k

#

120#-#150#l

30#-#50#l

2#-#5#l

1. 2 Ważne/wskazówki

W#punktach#poboru#wody#mogą

wystąpić#temperatury

przekraczające#60#

O

C.

Ze#względu#na#niebezpieczeństwo

poparzenia#należy#zwrócić#szczególną

uwagę#na#dzieci!

!

należy#zlecać#Serwisantowi#lub

Instalatorowi#regularne#kontrolowanie

ogrzewacza#wody#i#zaworu

bezpieczeństwa.

należy#regularnie#kontrolować

armatury. #Osady#wapienne#z#końcówek

armatur#usuwać#przy#pomocy#środków

odkamieniających#dostępnych#w

handlu.

#przy#eksploatacji#ciśnieniowej

urządzenia#znajdują#się#pod

ciśnieniem#instalacji#wodnej, #podczas

ogrzewania#wody#z#zaworu

bezpieczeństwa#może#kapać#woda. #W

przypadku, #gdy#woda#wypływa#z#zaworu

po#zakończeniu#ogrzewania#należy

skontaktować#się#z#Serwisantem.

#przy#eksploatacji#bezciśnieniowej

wypływ#armatury#musi#pozostawać

zawsze#nieograniczony. #Nie#należy

używać#perlatorów.

Podczas#ogrzewania#wody#z#wylewki

może#kapać#woda.

Zbiornik#stalowy#zabezpieczony#jest

wewnątrz#specjalną#warstwą#emalii#oraz

aktywną#anodą#ochronną#wyposażoną#w

optyczny#wskaźnik#zużycia. #Z#chwilą

odłączenia#od#sieci#elektrycznej#funkcja
ochronna#przestaje#działać.

1. /Instrukcja/obsługi

/dla/Użytkownika/i/

Instalatora

Montaż#(układ#wodny#i#instalacja

elektryczna), #pierwsze#uruchomienie#i

konserwacja#mogą#być#wykonane#jedynie

przez#uprawnionego#Instalatora#lub

Serwisanta, #zgodnie#z#niniejszą

instrukcją. 1/Opis/urządzenia

Pojemnościowe, #wiszące#ogrzewacze

wody#

SHZ/30/-/150/LCD#z#regulacją

elektroniczną#służą#do#elektrycznego

ogrzewania#wody#użytkowej#do

temperatury#ok. #85#

C#i#zaopatrywania

jednego#lub#większej#ilości#punktów

poboru. #Na#wyświetlaczu

ciekłokrystalicznym#(LCD)#pokazywana

jest#ilość#podmieszanej#do#ok. #40#

C

ciepłej#wody#użytkowej#(w#odniesienu#do

temperatury#wody#zimnej#wynoszącej#ok.

15#

C)#

. #Ogrzewacze#wyposażone#są

w#aktywną#onodę#ochronną.

możliwość#nastaw#temperatury#w

zakresie#od#ok. #20#

C#do#ok. #85

#O

C,

przy#pomocy#przycisków#

#i#

.

Przy#pierwszym#osiągnięciu

temperatury#55#

C#następuje

krótkotrwała#przerwa#w#podgrzewaniu

umożliwiająca#automatyczne

wyrównanie#temperatur.

woda#zgromadzona#w#zbiorniku

ogrzewcza#ogrzewana#jest#do

nastawionej, #żądanej#temperatury

czas#podgrzewania#zależny#jest#od

pojemności#zbiornika, #temperatury

wpływającej#do#zbiornika#zimnej#wody

oraz#mocy#grzałek#(patrz#wykres)#

C

możliwa/eksploatacja/ciśnieniowa

do#zaopatrzenia#w#wodę#kilku#punktów

poboru.

eksploatacja/jedno/taryfowa

podgrzewanie#odbywa#się

automatycznie, #w#zależności#od

zasilania#z#sieci#elektrycznej.

eksploatacja/dwu/taryfowa

przy#takim#rodzaju#eksploatacji

urządzenie#zapewnia#automatyczne

podgrzewanie#wody#tylko#podczas

trwania#drugiej#(tańszej#)#taryfy

elektrycznej.

W#przypadku#potrzeby#możliwe#jest

włączenie#szybkiego#podgrzania#wody

poprzez#naciśnięcie#przycisku

szybkiego#ogrzewania#

. #Przycisk

należy#przytrzymać#tak#długo, #aż

pojawi#się#symbol#szybkiego

ogrzewania. #Po#osiągnięciu

temperatury#nastawionej#funkcja

szybkiego#ogrzewania#wyłącza#się

automatycznie#i#może#być#aktywowana

poprzez#ponowne#naciśnięcie

przycisku.

eksploatacja/jako/bojler

przy#takiej#eksploatacji, #po#włączeniu

urządzenie#ogrzewa#zgromadzoną#w

zbiorniku#wodę#jednokrotnie. #Każde

ponowne#szybkie#ogrzewanie#musi

zostać#włączone#poprzez#naciśnięcie

przycisku#

. #Przycisk#należy

przytrzymać#tak#długo, #aż#pojawi#się

symbol#szybkiego#ogrzewania.

Niebezpieczeństwo/zamarzania

Przy#wszystkich#trybach#pracy#i

podłączonym#zasilaniu#elektrycznym

ogrzewacz#chroniony#jest#przed

zamarzaniem.

Tym/sposobem/nie/jest/jednak

chroniony/dopływ/zimnej/wody,

system/rurowy, /ani/zawór

bezpieczeństwa.

Urządzenie#włącza#się#samoczynnie#przy

temperaturze#wody#wynoszącej#5#°C#i

wyłącza#przy#temperaturze#7#°C

1. 3/Konserwacja/i

czyszczenie

Prace#konserwacyjne#dotyczące

np. #sprawdzenia#bezpieczeństwa

elektrycznego#mogą#być#wykonane

jedynie#przez#uprawnionego#Instalatora

lub#Serwisanta!
Regularne#przeglądy#zwiększają

bezpieczeństwo#eksploatacji#urządzenia.

Wszelkie#zaistniałe#usterki#urządzenia

należy#usuwać#niezwłocznie, #niezależnie

od#corocznych#przeglądów.

Do#utrzymania#w#czystości#elementów

obudowy#urządzenia#wystarczy#wilgotna

ściereczka, #zamoczona#w#roztworze

mydła. #Nie#należy#stosować#żadnych

szorujących#lub#rozpuszczających

środków#czystości!

1. 4 Instrukcja/obsługi/i

montażu

Niniejszą#instrukcję#należy

starannie#przechować#i#przekazać

nabywcy#w#przypadku#sprzedaży

urządzenia. #Przy#pracach

konserwacyjnych#lub#ewentualnych

naprawach#udostępnić#do#wglądu

Serwisantowi.

Wygląd aparatu: POL 1

Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik BFH-11Szybki przewodnik BFH-11 WWW. DENVER-ELECTRONICS. COM Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Przed rozpoczęciem korzystania przez 30 minut

Instrukcja użytkownikaPULSOMETR BFH-14 Instrukcja użytkownika www. denver-electronics. com www. facebook. com/denverelectronics POLSKI 1. Funkcje Kolorowy wyświetlacz LCD 0, 96" 96 x 64 Wbudowany czujnik tętna do monitorowania tętna

Instrukcja obsługi BTE-100. Instrukcja obsługi BTE-100 www. dk/denver-electronics 1. Obsługa przycisków: Włączanie / wyłączanie Przejście do trybu parowania Pauza / Odtwarzanie Odbieranie połączenia Kończenie połączenia Odrzucanie

Podręcznik w języku polskimPodręcznik w języku polskim Przegląd 1. Ściągacz 2. klawisz <: Poprzedni utwór 3. klawisz >: Następny utwór 4. Wskaźnik LED a) Ładowanie Wskaźnik LED Czerwony LED jest włączony Czerwony LED jest wyłączony

Talitor kamera w zapalniczceTalitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

SMARTWATCH ZGPAX S99Instrukcja obsługi SMARTWATCH ZGPAX S99 BEZPIECZEŃSTWO: Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Rysunki i zrzuty ekranu mogą się różnic w zależności od aktualnego oprogramowania.

TAQ-70212K BLUE/PINKTAQ-70212K BLUE/PINK Przed uruchomieniem oprogramowania Kidoz, należy ustawić połączenie Wifi i utworzyć konto w Google play (aby móc załadować aplikacje oraz gry). 1 Ważne wskazówki bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE:

LV-IP25W Instrukcja obsługiLV-IP25W Instrukcja obsługi Przeczytaj instrukcję ze zrozumieniem, zastosuj się dokładnie do wskazówek bezpieczeństwa przed korzystaniem z kamery, zachowaj ją na przyszłość. UWAGI: Z instrukcją należy

Bluetooth Fitness ArmbandBluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www. com DENVER BFA-10 Inteligentna bransoleta Instrukcja użytkownika Polski

TAQ POLISH / POLSKITAQ-10142 Ważne wskazówki bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE: Przed używaniem tego tabletu PC przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa. 1. W trakcie testu wyładowania elektrostatycznego (ESD) wg EN55020,

Podręcznik użytkownika Y-3653Podręcznik użytkownika Y-3653 Poznań 2015 1. Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie stacji dokującej Unitek Y-3653. Poniższa instrukcja obsługi pozwoli wyjaśnić zasadę działania i obsługi podstawowych funkcji

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKAINSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OV-CAM-01 Dziękujemy za zakup przenośnej kamery DVR naszej firmy. Aby obsługiwać ją we właściwy sposób, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z

TLC130 Kamera TimeLapse oraz StepVideo Instrukcja obsługi 1. Zainstaluj aplikację Brinno na smartfonie http://www. brinno. com/tlc130#app! Minimalne wymagania: Android 4. 4; ios 8. 0 lub nowszy Numer SSID

Instrukcja obsługi 4. 0Szerokokątny Instrukcja obsługi 4. 0 Uwaga: Ikona obok oznacza, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podlega selektywnemu zbieraniu do utylizacji i nie może być wyrzucany do bytowych odpadów komunalnych. pl/106134263-Lv-ip10ptz-instrukcja-obslugi. html">LV-IP10PTZ Instrukcja obsługiLV-IP10PTZ Instrukcja obsługi Przeczytaj instrukcję ze zrozumieniem, zastosuj się dokładnie do wskazówek bezpieczeństwa przed korzystaniem z kamery, zachowaj ją na przyszłość. pl/24049984-Mini-kamera-hd-ac-960-hd. html">Mini kamera HD AC-960. hdMini kamera HD AC-960. hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

KARTA KATALOGOWA HP500KARTA KATALOGOWA HP500 I. ZASTOSOWANIE Lokalizacja i ochrona osób Lokalizacja zwierząt Lokalizacja pojazdów II. ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA Urządzenie wraz z akumulatorem Przewód USB Zasilacz podróżny (ładowarka)

WIFI Full-HD Black-300INSTRUKCJA OBSŁUGI WIFI Full-HD Black-300 INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA WWW. KAMERYSZPIEGOWSKIE. WAW. PL (WPISZ NA DOLE W WYSZUKIWARCE KOD: 563) I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM: Ładowanie

Doładowywanie akumulatoraINSTRUKCJA OBSŁUGI Doładowywanie akumulatora Urządzenie ma wbudowaną litowo-jonową baterię wielokrotnego ładowania DC 3, 7V, 330mAh. Należy ją ładować w następujący sposób: Włożyć małą wtyczkę dostarczonego

Cyfrowa ramka na zdjęciaDENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA BTL-300WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA BTL-300 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S www. com/ OPIS PANELU 1. Wyświetlacz LED 2. WŁĄCZNIK/WEJŚCIE: Przycisk przełączania między

Zegarek BS Nr produktuINSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek BS Nr produktu 000752019 Strona 1 z 5 Dziękujemy za zakup jednego z naszych produktów. Z pewnością nie będą Państwo żałować swojej decyzji. Zakupiliście Państwo produkt odpowiednio

System ednet Smart HomeSystem ednet Smart Home Instrukcja szybkiej instalacji 84295 84297 Zasady bezpieczeństwa PL Z urządzeń ednet Smart Home należy korzystać tylko w otoczeniu o temperaturze mieszczącej się w zalecanych przedziałach:

Funkcje. Zawartość pudełka POLPOL Funkcje ASA-30 może być użyta jako dodatkowa syrena podłączona do posiadanego systemu alarmowego albo jako syrena niezależna podłączona do zdalnego sterowania i / lub czujników bezprzewodowych. - Połączenie

Przenośny skaner dokumentów 4w1Przenośny skaner dokumentów 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup przenośnego skanera dokumentów. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

SENIOR PHONE INSTRUKCJA OBSŁUGI Plik PDF do pobrania: http://akai-atd. com/ Spis treści Przyciski... 4 Pierwsze kroki... 6 Włączanie..... 8 Ładowanie... 9 Połączenia alarmowe... 11 Połączenia... 13 Latarka... 15

Ważne wskazówki i instrukcja obsługi Frigidaire Fgb24t3ebc

Bezpośredni link do pobrania Ważne wskazówki i instrukcja obsługi Frigidaire Fgb24t3ebc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ważne wskazówki i instrukcja obsługi Frigidaire Fgb24t3ebc