Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Beko Bfbf3018ssl

Przy użytkowaniu lodówki Beko BFBF3018SSL należy zachować szczególną ostrożność, aby zapewnić bezpieczeństwo ludziom i przedmiotom wokół niej. Należy przestrzegać szeregu wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, takich jak przestrzeganie zasad ogólnego bezpieczeństwa związanych z elektrycznością, unikanie narażenia lodówki na uszkodzenia mechaniczne, zapewnienie odpowiedniego wentylowania, zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas czyszczenia lodówki i regularnego konserwowania. Przed włączeniem lodówki należy właściwie ją ustawić i upewnić się, że wszystkie połączenia są poprawne. Unikaj dodawania produktów o wyższej temperaturze niż temperatura lodówki. Należy również upewnić się, że w lodówce nie ma żadnych uszkodzonych lub uszkodzonych części.

Ostatnia aktualizacja: Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Beko Bfbf3018ssl

 Ostrzeżenia i ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenia i ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Globalny System Pozycjonowania (GPS) i Globalny System Nawigacji Satelitarnej (GLONASS)

Globalny System Pozycjonowania (GPS) i Globalny System Nawigacji Satelitarnej (GLONASS) to satelitarne systemy dostarczające informacji o pozycji i czasie na całym świecie. GPS jest obsługiwany i kontrolowany przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, który jako jedyny odpowiada za dostępność i dokładność systemu. GLONASS jest obsługiwany i kontrolowany przez rząd Rosji, który jako jedyny odpowiada za dostępność i dokładność systemu. Zmiany dostępności i dokładności działania systemów GPS i GLONASS, a także warunków środowiskowych, mogą mieć wpływ na funkcjonowanie tego urządzenia. Firma TomTom zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za dostępność i dokładność działania systemów GPS i GLONASS.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Należy zachować ostrożność

Obowiązkiem kierowcy jest możliwie najlepsza ocena sytuacji oraz zachowanie bezpieczeństwa i uwagi podczas korzystania z tego urządzenia nawigacyjnego. Nie wolno z niego korzystać w sposób, który powoduje odwrócenie uwagi kierowcy podczas prowadzenia pojazdu. Podczas prowadzenia należy ograniczyć do minimum czas spoglądania na ekran urządzenia. Kierowca odpowiada za przestrzeganie przepisów, które ograniczają lub zabraniają korzystania z telefonów komórkowych bądź innych urządzeń elektronicznych, np. wymóg korzystania z zestawu głośnomówiącego podczas rozmów telefonicznych w trakcie prowadzenia pojazdu. Należy zawsze przestrzegać przepisów i znaków drogowych, a zwłaszcza tych odnoszących się do rozmiarów, masy i ładowności pojazdu. Firma TomTom nie gwarantuje bezbłędnego działania urządzenia nawigacyjnego ani dokładności informacji dotyczących proponowanych tras. Nie ponosi też odpowiedzialności za kary nałożone na użytkownika w związku z nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów.

Informacje dotyczące pojazdów wielkogabarytowych/komercyjnych

Urządzenia nawigacyjne bez zainstalowanej mapy dla ciężarówek nie będą pokazywać tras odpowiednich dla pojazdów wielkogabarytowych i dostawczych. Jeśli pojazdu dotyczą ograniczenia w zakresie masy, wymiarów, prędkości, trasy itp. na drogach publicznych, należy używać wyłącznie urządzenia nawigacyjnego z zainstalowaną mapą dla ciężarówek. W urządzeniu nawigacyjnym należy wprowadzić dokładne dane techniczne pojazdu. Tego urządzenia nawigacyjnego należy używać wyłącznie jako pomocy w nawigacji. Nie należy wykonywać instrukcji nawigacyjnych, które mogą narazić na niebezpieczeństwo użytkownika urządzenia lub innych użytkowników drogi. Firma TomTom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem tego zalecenia.

Samoloty i szpitale

Korzystanie z urządzeń z antenami na pokładach większości samolotów i terenie wielu szpitali, a także w wielu innych miejscach jest zabronione. Urządzenia nie wolno używać w tych miejscach.

Należy dokładnie zapoznać się z poniższymi istotnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa i przestrzegać ich:

 • Regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach.
 • Dbaj o terminowe przeglądy techniczne pojazdu.
 • Zażywane lekarstwa mogą mieć wpływ na zdolność do prowadzenia motocykla i samochodu.
 • Zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa, jeśli są dostępne.
 • Nigdy nie prowadź pod wpływem alkoholu.
 • Większość wypadków zdarza się nie dalej niż 5 km / 3 mile od domu.
 • Przestrzegaj przepisów drogowych.
 • Zawsze sygnalizuj zamiar skrętu.
 • Co 2 godziny rób sobie co najmniej 10-minutową przerwę.
 • Nie odpinaj pasów bezpieczeństwa.
 • Zachowaj bezpieczny odstęp od pojazdu jadącego z przodu.
 • Przed rozpoczęciem jazdy motocyklem załóż kask w prawidłowy sposób.
 • Jeśli jedziesz motocyklem, zawsze zakładaj odzież ochronną i sprzęt ochronny.
 • Podczas jazdy motocyklem należy być niezwykle czujnym i zawsze jeździć z rozsądkiem.

C = Tast for ANDRE HASTIGHET

D = Tast for TREDJE HASTIGHET.

Hvis hetten slukkes når den er plassert på første, andre

eller tredje hastighet, vil den starte ved samme hastighet

når den slås på igjen.

PRODUSENTEN FRASKRIVER SEG ETHVERT AN-

SVAR FOR SKADER SOM SKYLDES AT OVENNEVNTE

RETNINGSLINJER IKKE ER BLITT FULGT.

POLSKA

INFORMACJE OGÓLNE

Należy zapoznać się dokładnie z niniejszym tekstem,

zawierającym wskazówki, dotyczące bezpieczeństwa

przy instalacji, eksploatacji i konserwacji okapu kuchen-

nego. Należy zachować niniejsze instrukcje także dla

późniejszych konsultacji. Urządzenie zostało zaprojek-

towane w wersji zasysającej (odprowadzanie powietrza

na zewnątrz - Rys. 1B), filtrującej (recyrkulacja powietrza

wewnątrz - Rys. 1A) lub z silnikiem zewnętrznym (Rys. 1C).

UWAGI O BEZPIECZEŃSTWIE

1. Nie należy używać jednocześnie okapu kuchennego

i paleniska lub kominka zależnych od powietrza w

pomieszczeniu i niezasilanych energią elektryczną,

ponieważ okap zużywa powietrze potrzebne do ich

spalania. Ciśnienie ujemne w pomieszczeniu nie powin-

no przekraczać 4 Pa (4x10

prawidłową wentylację w pomieszczeniu, konieczną dla

bezpiecznego funkcjonowania urządzenia. Przy odpro-

wadzaniu dymu na zewnątrz, należy przestrzegać norm

obowiązujących w waszym kraju.

Przed podłączeniem modelu do sieci elektrycznej:

- Skontrolować tabliczkę znamionową (znajdującą się

wewnątrz urządzenia) aby upewnić się, że napięcie i moc

są odpowiednie dla danej sieci i, że gniazdo wtykowe

połączenia jest odpowiednie. W przypadku wątpliwości

zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka.

- Jeśli przewód zasilana jest uszkodzony powinien zostać

wymieniony na przewód lub specjalny zespół dostępny u

producenta lub u jego obsługi technicznej.

- Podłączyć urządzenie do gniazda zasilającego poprzez

wtyczkę z bezpiecznikiem topikowym 3A lub dwupolo-

wym przewodem z bezpiecznikiem topikowym 3A.

2. Uwaga!

W niektórych sytuacjach urządzenia elektryczne

mogą stanowić zagrożenie.

A) Nie kontrolować stanu filtrów, gdy okap jest

włączony.

B) Nie dotykać lamp lub stref przyległych podczas

lub zaraz po przedłużonym używaniu oświetlenia.

C) Zabronione jest gotowanie potraw na ogniu pod

okapem.

D) Należy unikać wolnego ognia, ponieważ uszka-

dza filtry i może spowodować pożar.

E) Należy stale kontrolować gotowane potrawy,

PL

bar). Należy więc zadbać o

–5

aby uniknąć zapalenia wrzącego oleju.

F) Wyjąć wtyczkę z gniazdka przed przystąpieniem

do konserwacji.

G) Urządzenie nie jest przeznaczone do używania

przez dzieci lub niezdolne osoby bez nadzoru.

H) N ależy pilnować dzieci, aby upewnić się, że nie

bawią się urządzeniem.

I) Jeśli okap zostanie użyty jednocześnie z urzą-

dzeniami spalającymi gaz lub inne paliwa należy

pamiętać o zagwarantowaniu dobrej wentylacji

pomieszczenia.

L) Jeśli czynności związane z czyszczeniem nie

zostaną wykonane zgodnie z instrukcjami, istnieje

zagrożenie wywołania pożaru.

Niniejsze urządzenie oznaczone jest zgodnie z dyrektywa

europejska 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic

Equipment (WEEE). Upewniwszy się, że niniejszy produkt

zostanie zutylizowany we właściwy sposób, użytkownik

przyczynia się do ochrony przed potencjalnymi konse-

kwencjami negatywnymi dla środowiska i zdrowia.

Symbol podany na produkcie lub na dokumentacji

towarzyszącej mu wskazuje, że produktu ten nie

powinien być traktowany jaki odpad domowy, lecz

powinien być przekazany w stosownym punkcie zbiórki

w celu odzyskania urządzeń elektrycznych i elektronicz-

nych. Pozbywać się go zgodnie z miejscowymi normami

w zakresie utylizacji odpadów. Dla uzyskania dodatko-

wych informacji na temat traktowania, odzyskiwania i

recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z

odpowiednim lokalnym biurem, służbą odpadów domo-

wych lub ze sklepem, w którym produkt został zakupiony.

INSTRUKCJE DO INSTALACJI

• C zynności montażu i podłączenia elektrycznego

powinny być dokonane przez wyspecjalizowany

personel.

• P rzed przystąpieniem do czynności montażowych

założyć rękawice ochronne.

• P odłączenie elektryczne:

Uwaga! Skontrolować tabliczkę znamionową znajdującą

się wewnątrz urządzenia:

- Jeśli na tabliczce znajduje się symbol

że urządzenie nie musi być uziemione, należy wykonać

instrukcje dotyczące klasy izolacji II.

- Jeśli na tabliczce NIE znajduje się symbol

że należy wykonać instrukcje związane z klasą izolacji I.

Klasa izolacji II

Urządzenie skonstruowane jest według klasy II, dlatego

przewody nie muszą być uziemione. Wtyczka musi być ła-

two dostępna po instalacji urządzenia. W przypadku, gdy

urządzenie wyposażone jest w kabel bez wtyczki, w celu

jego podłączenia należy umieścić pomiędzy urządzeniem

a siecią wyłącznik wielobiegunowy z minimalnym otwar-

ciem między stykami wynoszącym 3 mm, przystosowany

do obciążenia i zgodny z obowiązującymi normami.

Podłączenie do sieci elektrycznej powinno być przepro-

wadzone następująco:

BRĄZOWY = L linia

BŁĘKITNY = N zerowy.

- 46 -

, oznacza to,

, oznacza to,

Zakupy w sieci to już codzienność. W Polsce ponad 70% internautów przyznaje się, że sporadycznie kupuje za pośrednictwem sklepów internetowych lub aukcji, natomiast ponad 20% robi to regularnie. Niemały wpływ na rosnącą popularność zakupów sieciowych mają wygoda, intuicyjność i prostota wykonywania transakcji, a przy tym zwiększone poczucie bezpieczeństwa. I właśnie temu ostatniemu elementowi przyjrzymy się bliżej. Na co zwracać uwagę, kupując w sieci oraz jak mieć pewność, że zachowujemy bezpieczeństwo zakupów w sieci?

Bezpieczeństwo zakupów w sieci - nie bój się płatności internetowych

Wygoda, oszczędność czasu i pieniędzy, prostota – główne zalety zakupów w sieci mogą jednak budzić wątpliwości w przypadku, gdy dodaliśmy już towar do koszyka i mamy przejść do płatności. Wśród początkujących klientów może pojawić się obawa co do bezpieczeństwa. Warto zatem rozjaśnić nieco zasady funkcjonowania sklepów internetowych. Z reguły sklepy oferują kilka rodzajów płatności: gotówką, przelewem oraz e-płatności. I właśnie ta ostatnia może wydawać się mało wiarygodna. Nic bardziej mylnego, bowiem to e-płatności są najbezpieczniejszą formą zapłaty, a przy tym odbywają się błyskawicznie. Nie musimy wyglądąć z niecierpliwością kuriera, system od razu księguje naszą wpłatę, dzięki czemu nie czekamy kilku godzin – a nawet dni – na potwierdzenie otrzymania kwoty, a następnie wysyłki towaru. Wszystko to bez konieczności odchodzenia od komputera - może zająć maksymalnie do kilku minut.

Integrator a bezpieczeństwo zakupów w sieci 

Wybieramy płatność internetową, jednak wciąż nie mamy pewności, czy przelew trafi pod wskazany adres. A może ktoś śledzi nasze kroki w sieci i jesteśmy narażeni na ataki cyberprzestępców? Zanim zrezygnujemy z płatności drogą internetową warto mieć na uwadze, że – owszem – ataki hakerów na komputery są możliwe i nawet coraz częściej spotykane każdego dnia, jednak w dużej mierze na własną prośbę poszkodowanych. Wchodzenie na strony z podejrzanymi linkami, wykonywanie czynności opisanych w e-mailu, a nawet wiadomości SMS nieznanego pochodzenia, zmiana lub, co gorsze, podanie hasła "dla banku", to tylko przykłady wyłudzenia. Niestety internauci regularnie dają się nabrać na coraz bardziej wymyślne techniki przejęcia konta bankowego czy haseł do określonych stron.

Jeśli korzystamy z komputera w sposób bezpieczny, to przed dokonaniem transakcji warto zwrócić uwagę na obecność integratorów. Co to takiego? Integrator to specjalny system, który zbiera dla sprzedawcy pakiety płatności oferowane przez banki. Sklep internetowy nie musi dzięki integratorom podpisywać umowy z każdym z banków, zaś klienci mają wybór skorzystania z dogodnej dla siebie instytucji. Zaletami integratorów są duże doświadczenie w przetwarzaniu płatności oraz pełne bezpieczeństwo wykonywanych transakcji.

Bezpieczeństwo zakupów w sieci - jak je zachować?

Wiemy już w teorii, że integrator gwarantuje nam bezpieczną formę płatności online. Jak jednak przeciętny użytkownik może sprawdzić, czy nie jest narażony na atak cyberprzestępców? W sieci od kilku lat istnieje kilka podmiotów, cieszących się sporym zaufaniem oraz renomą. Do najpopularniejszych integratorów należą m. in. PayPal, PayU, DotPay czy Platnosci. pl. Najbezpieczniejsze z nich, posiadające status Agenta Rozliczeniowego, podlegają ponadto ścisłemu nadzorowi NBP – pełna lista podmiotów cechujących się najwyższym stopniem bezpieczeństwa i działających zgodnie z ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych, dostępna jest pod tym adresem.

Kiedy już zdecydujemy się na zakup, należy pamiętać o jednej kluczowej kwestii: płatność nie może odbywać się na stronie sklepu, zaś po zatwierdzeniu zamówienia, powinniśmy zostać przekierowani na stronę integratora. Jeśli jest inaczej i na stronie pojawi się dodatkowy formularz z koniecznością podania poufnych danych, to powinniśmy przerwać transakcję, gdyż niemal na pewno trafiliśmy na próbę wyłudzenia. Na szczęście jest to już rzadkość, gdyż hakerzy wolą stworzyć podstronę symulującą integratora – najczęściej jednak dostęp do niej możliwy jest z poziomu wspomnianych już podejrzanych linków, które użytkownicy mogą otrzymać drogą elektroniczną. Pamiętajmy – bank nie ma prawa żądać od swoich klientów informacji poufnych, w postaci numeru PIN czy NIK – tym bardziej w sieci, gdzie na dobrą sprawę nie jest możliwa identyfikacja nadawcy. Korzystając z integratora mamy pewność, że po wykonaniu przelewu sklep otrzyma jedynie informację o zakończeniu procedury i jej wyniku, bez możliwości wglądu do naszych danych (np. numeru karty).

Bezpieczeństwo zakupów w sieci - szyfrowanie i protokół SSL 

Jeśli w dalszym ciągu nie mamy pewności co do bezpieczeństwa transakcji, to warto zwrócić uwagę na pasek adresu wyszukiwarki, z której korzystamy. Wszelkie formy płatności powinny się odbywać w trybie bezpiecznego połączenia. Jak je rozpoznać? Standardowy adres strony internetowej zaczyna się od "http://", natomiast bezpieczny od "https://" - jest to tzw. protokół bezpieczeństwa SSL. Ponadto jeśli przeszliśmy do panelu logowania się na stronę, to z lewej strony przed adresem "https://" powinna pojawić się w zielonym kolorze nazwa firmy – jest to rozbudowany system bezpieczeństwa, określany jako protokół lub certyfikat SSL-EV, stosowany najczęściej przez strony internetowe banków. Mając do czynienia z protokołem SSL, przy próbie logowania dostajemy pewność, że nasze płatności nie są monitorowane przez osoby niepowołane i możemy bez obaw rozpocząć zakupy. Warto pamiętać, że klikając dodatkowo w pole z nazwą firmy, znajdującą się na pasku zadań, otrzymamy rozszerzone informacje dotyczące bezpieczeństwa online – np. czy strona była już wcześniej wyświetlana.

Bezpieczeństwo zakupów w sieci - na co jeszcze zwracać uwagę?

Bezpieczeństwo w sieci zależy przede wszystkim od nas samych. Warto zachować odrobinę zdrowego rozsądku przed rozpoczęciem zakupów na stronie lub aukcji, co do której mamy obawy lub wątpliwości. Należy zwracać uwagę na obecność integratorów oraz liczbę partnerów biznesowych sprzedawcy – im więcej sprawdzonych opcji płatności, tym większe szansę na to, że trafiliśmy na uczciwego kontrahenta. System opinii i komentarzy to kolejny istotny element – opinie innych klientów mogą ustrzec lub utwierdzić w przekonaniu, że trafiliśmy na porządną firmę. Unikajmy sklepów, które dają możliwość opłaty wyłącznie w formie przelewu z góry. Jak już zostało wspomniane, nie należy przekazywać danych karty płatniczej sprzedawcy, choć warto pamiętać, że jest to często praktykowana metoda przez zagraniczne sklepy. W przypadku Polski jednak rozsądnie jest omijać tego rodzaju transakcje - ze względu na dużą liczbę prób wyłudzenia w przeszłości. Starajmy się również robić przelewy wyłącznie ze swoich urządzeń - komputer domowy lub ewentualnie smartfon to dodatkowa pewność, że osoby niepowołane nie przejmą naszego konta. Złym pomysłem jest korzystanie z komputerów firmowych lub znajdujących się w miejscach publicznych - nie możemy mieć pewności, że urządzenia te nie zostały już zainfekowane groźnym wirusem.

Jeśli będziemy stosować się do powyższych wskazówek, to zakupy online okażą się dla nas czystą przyjemnością. Dodając do tego zdrowy rozsądek oraz ostrożność przy otwieraniu stron pochodzących z niepewnego źródła, będziemy mogli skutecznie zadbać o bezpieczeństwo zakupów w sieci i naszych danych osobowych.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Beko Bfbf3018ssl

Bezpośredni link do pobrania Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Beko Bfbf3018ssl

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Beko Bfbf3018ssl