Uwagi do wydania Emerson Cf442aw00

Emerson CF442AW00 to wysokiej jakości wentylator, który oferuje wielokierunkowy strumień powietrza, aby pomóc Ci osiągnąć optymalną temperaturę w każdym pomieszczeniu. Jest to lekki i kompaktowy model, który zajmuje niewiele miejsca i oferuje wydajne chłodzenie. Wentylator jest wyposażony w trzy prędkości regulacji, dzięki czemu możesz dostosować ją do swoich potrzeb. Ponadto, Emerson CF442AW00 wyposażony jest w funkcję automatycznego wyłączania i on / off, co ułatwia jego użycie. Wentylator jest również wyposażony w funkcję precyzyjnego sterowania, pozwalającą na dokładniejsze dostosowanie temperatury.

Ostatnia aktualizacja: Uwagi do wydania Emerson Cf442aw00

 • Audyt, doradztwo biznesowe, doradztwo podatkowe, Deal Advisory
 • Wiedza
 • Zawieszenie biegu terminów procesowych podczas epidemii

Do rozwiązań mających na celu złagodzenie społeczno-gospodarczych skutków pandemii COVID-19 należało m. in. wstrzymanie oraz zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych.

Ustawa nowelizująca z dnia 31 marca 2020 r., wstrzymała i zawiesiła na czas obowiązywania stanu zagrożenia i stanu epidemii z powodu COVID-19, bieg przewidzianych przepisami prawa terminów procesowych i sądowych w niektórych sprawach, w tym w kontrolach podatkowych, kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach sądowo-administracyjnych. Na mocy postanowień ustawy, w okresie stanu epidemii bieg terminów procesowych i sądowych w enumeratywnie wymienionych rodzajach postępowań nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu na ten okres.

Powyższe przepisy uchyliła Tarcza 3. 0, która weszła w życie 16 maja 2020 r. Zawieszone specustawą COVID-19 terminy (oraz te, których bieg zgodnie z nią nie rozpoczął się) biegły dalej (lub rozpoczęły swój bieg) po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Tarczy 3. 0.

Przepisy tarczy antykryzysowej nie zablokowały jednak całkowicie postępowań administracyjnych – pomimo zawieszenia terminów procesowych i sądowych, we wskazanym okresie prowadzone były kontrole podatkowe i celno-skarbowe oraz postępowania podatkowe, a stosowanie przewidzianych specustawą o COVID-19 rozwiązań pociągało za sobą szereg wątpliwości praktycznych. 

Teoria…

Zgodnie z wprowadzonymi w art. 15zzs specustawy COVID-19 rozwiązaniami, terminy (procesowe i sądowe), które rozpoczęły już bieg ulegały zawieszeniu na czas trwania stanu epidemii. W szczególności dotyczyło to spraw, w których występował tzw. skutek milczącego załatwienia sprawy (brak reakcji organu oznaczałby rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z wnioskiem) oraz innych spraw, w przypadku których brak czynności organu oznaczałby uprawnienie strony do działania oraz terminów na zajęcie przez organ stanowiska w sprawie lub wydania interpretacji indywidualnej. Zawieszenie biegu powyższych terminów dotyczyło także co do zasady terminów przewidzianych dla organów na wyrażenie stanowiska, wydania interpretacji indywidualnej.

Specustawa o COVID-19 przewidywała jednakże katalog rozstrzygnięć, które mogły być wydane w okresie zawieszenia terminów. W szczególności dotyczyło to decyzji w całości uwzględniających żądanie strony lub uczestnika postępowania, a także rozstrzygnięć polegających na wyrażeniu stanowiska albo wydaniu interpretacji indywidualnej. Dodatkowo, rozwiązania wprowadzone w ramach pakietu ochronnego przewidywały przypadki, w których organ mógł zobowiązać podatnika do dokonania czynności w określonym terminie. Dotyczyło to przede wszystkim sytuacji, w których wymagał tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego.

…. i praktyka

Należy wskazać, że wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów procesowych nie oznaczało bynajmniej zawieszenia toczących się już postępowań. Świadczy o tym fakt, że ustawodawca wyraźnie wskazał, że wstrzymaniu i zawieszeniu ulegały wyłącznie terminy procesowe i sądowe a nie same postępowania. Jak wynikało bowiem z uregulowań wprowadzonych w specustawie o COVID-19, w toku trwających postępowań zarówno organ jak i strona mogły skutecznie podejmować czynności w postępowaniu.

Powyższe znalazło odzwierciedlenie w praktyce organów podatkowych, które kontaktowały się z podatnikami (w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej takich jak np. e-mail). W praktyce zdarzało się, że fiskus prosił podatnika o przedstawienie dodatkowych dowodów czy wyjaśnień – również w formie urzędowego wezwania wyznaczając przy tym kilkudniowy termin (który zgodnie z ustawą był zawieszony lub wstrzymany). W takich sytuacjach podatnik miał prawo, ale nie obowiązek, takie dowody lub wyjaśnienia przygotować i złożyć.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że zawieszenie terminów procesów na podstawie specustawy COVID-19 pociąga za sobą szereg wątpliwości praktycznych. W pierwszej kolejności, wymaga wskazania, że organ administracji publicznej jest zobowiązany przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W warunkach zawieszenia biegu terminów procesowych nie było to możliwe, co z kolei może oznaczać, że decyzje wydawane w czasie trwania stanu epidemii mogą być w przyszłości podważane ze względów formalnych. Ponadto istotne znaczenie ma fakt, że zawieszenie biegu dotyczy również terminów liczonych w latach. Powyższe oznacza obowiązek pamiętania o doliczeniu w kolejnych latach odpowiedniej liczby dni.

Wątpliwości dotyczące terminów zawieszenia i wznowienia postępowań

Dodatkowo, w praktyce pojawiła się wątpliwość dotycząca początku terminu zawieszenia.

Stan zagrożenia epidemicznego obowiązuje na terenie Polski od dnia 14 marca 2020 r. Przepisy wprowadzające zawieszenie terminów procesowych i sądowych weszły natomiast w życie dopiero 31 marca 2020 r., a ponieważ ustawodawca nie wprowadził regulacji przejściowych nadających normie z art. 15zzs ust. 1 pkt 1 specustawy COVID-19 charakter retroaktywny, hipotezą tego przepisu objęte mogą być wyłącznie terminy, które biegły w chwili jego wejścia w życie (skutek zawieszający bieg terminu) oraz terminy, których bieg miał się dopiero rozpocząć (skutek wstrzymujący rozpoczęcie biegu terminu). Z tego też względu, z ostrożności warto rozważyć przyjęcie bezpiecznego podejścia polegającego na liczeniu terminu zawieszenia począwszy od dnia 31 marca 2020 r., mimo że że istnieją argumenty wskazujące na rozpoczęcie zawieszenia już 14 marca, tj. pierwszego dnia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce – na czas którego specustawa COVID-19 wstrzymała i zawiesiła terminy sądowe i procesowe.

Należy jednocześnie zauważyć, że duża część terminów nie zacznie biec od nowa. Zawieszone terminy (oraz te, których bieg zgodnie z nią nie rozpoczął się) biegną dalej (lub rozpoczynają swój bieg) po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Tarczy 3. Niemniej jednak, pełny termin plus siedem dni na dokonanie czynności będą mieli tylko ci podatnicy, których terminy w ogóle nie zaczęły biec, bo zostały od razu zawieszone. Oznacza to, że jeśli pierwotnie, tj. przed zawieszeniem, podatnik miał np. dwa dni na złożenie odwołania, skargi czy skargi kasacyjnej, to po wejściu w życie tarczy 3. 0 czas na dochowanie terminu będzie wynosił w praktyce siedem plus dwa dni.

Tarcza 3. weszła w życie 16 maja 2020 r., więc terminy zaczęły biec od niedzieli, 23 maja 2020 r. W niektórych publikacjach pojawiają się odmienne opinie, wskazujące na dzień 22 maja albo 24 maja. W ocenie autorów podejście takie jednak nie znajduje oparcia w przepisach ustawy wprowadzającej Tarczę 3.

Kamil Pierścionek,
menedżer w zespole ds. postępowań podatkowych i sądowych w KPMG w Polsce

Ilona Augustyniak,
starszy konsultant w zespole ds. postępowań podatkowych i sądowych w KPMG w Polsce

IBM Documentation

Aktualne informacje na temat wymagań systemowych można znaleźć pod adresem http://www. com/go/indesign_systemreqs_pl.

Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych innych produktów Creative Cloud można znaleźć pod adresem http://www. com/products/creativecloud/tech-specs. html#requirements.

Oprogramowanie w wersji próbnej

Wersje próbne pakietu Creative Cloud są dostępne w systemie „wypróbuj i kup”, który umożliwia sprawdzenie poszczególnych produktów lub wydań, a następnie przekształcenie wersji próbnej w wersję pełną. Wersję próbną można przekształcić w pełną w dowolnej chwili. Aby to zrobić, należy wykupić subskrypcję. W przypadku zakupu subskrypcji, przed rozpoczęciem korzystania z pełnej wersji produktu należy upewnić się, że jest dostępne połączenie z Internetem oraz że użytkownik zalogował się za pomocą identyfikatora Adobe ID.

Do aktywacji niniejszego produktu i korzystania z niego wymagane są: połączenie z Internetem, identyfikator Adobe ID oraz akceptacja warunków umowy licencyjnej. Produkt może współpracować z internetowymi usługami firmy Adobe lub innych dostawców lub zezwalać na dostęp do nich. Usługi firmy Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników mających co najmniej 13 lat oraz wymagają zaakceptowania dodatkowych warunków użytkowania i zasad ochrony prywatności online firmy Adobe (http://www. com/aboutadobe/legal. html). Aplikacje i usługi mogą być niedostępne w niektórych krajach i językach oraz mogą podlegać zmianom, a ich świadczenie może zostać przerwane bez uprzedniego powiadomienia. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat lub wykupienie subskrypcji.

Listę nowych funkcji wprowadzonych w wydaniu programu InDesign CC z października 2017 r. można znaleźć w artykule Podsumowanie nowych funkcji.

Najważniejsze rozwiązane problemy

 • Obiekt jest skalowany niepoprawnie, jeśli grubość obrysu nie zostanie dostosowana podczas skalowania.
 • Ustawienia obramowania i tła akapitu są stosowane niepoprawnie, jeśli akapit zawiera TCY.
 • Program InDesign nie zachowuje kolejności elementów strony wewnątrz warstw, jeśli niektóre strony zostaną usunięte z dokumentu.
 • Wyeksportowanie pliku PDF z programu InDesign powoduje usunięcie wartości „0” opcji Nadruk wypełnienia ustawionej dla grafiki w umieszczonych plikach PDF.
 • Po wyłączeniu podglądu czcionki wybrany jest nieprawidłowy styl czcionki podczas jej zmiany.
 • [Tylko Mac] — znak specjalny (? ) jest widoczny w oknie edytora wątków z komórkami tabeli, co powoduje ukrycie pierwszego znaku.
 • Pole tinty staje się puste po włączeniu szybkiego uruchamiania. Naciśnięcie klawisza Tab powoduję zmianę wartości na 0%, przez co tło/obramowanie jest niewidoczne.
 • Eksportowanie do pliku PNG lub JPEG nie udaje się, jeśli nazwa pliku zawiera ukośnik (/).
 • Na wyświetlaczach o wysokiej rozdzielczości panele takie jak Strony, Warstwy czy Próbki stają się zniekształcone oraz znika pasek przewijania.
 • [Tylko Windows] — ramki tekstowe zawierające mniej niż 250 znaków nie są eksportowane do funkcji Publish Online, jeśli dokument jest publikowany przez system z dwubajtową nazwą użytkownika.
 • Menu opcji Zapisz, Zapisz jako i Edytuj nie są dostępne po dodaniu łączy do niektórych plików PDF.
 • Tzw. „zjawa” Biblioteki CC jest widoczna w lewym górnym rogu w tradycyjnym obszarze roboczym (Windows 10).
 • „Śmieci” (nieczytelne znaki) pojawiają się w oknie dialogowym Więcej czcionek OpenType po wybraniu czcionki SVG Trajan Color.
 • Podczas otwierania dokumentu w programie InDesignServer występuje błąd AppleScript.
 • Program InDesign nie uwzględnia odwołania zdarzenia „onClose” w oknie dialogowym interfejsu użytkownika skryptu.
 • Oblewanie tekstem zostaje utracone przy otwieraniu IDML.
 • Program InDesign zawiesza się podczas wklejania zawartości z pliku programu Word zawierającego przypis końcowy.
 • Program InDesign ulega awarii przy otwieraniu uszkodzonego pliku inx.
 • Brak znaczników dla plików. wmf i. pict.
 • Wartość tinty (zaimportowanej z programu Word) dla tła akapitu zmienia się na domyślną (20%).
 • [Tylko Mac] — brak informacji graficznej dla warstw niedrukowalnych w panelu Warstwy.
 • Inteligentne linie pomocnicze umożliwiające wyrównanie do środka nie są wyświetlane podczas wyrównywania lub tworzenia obiektów w dokumencie w CCJK.
 • Brak znacznika zakotwiczonej ramki tekstowej.
 • Występuje błąd importowania danych XML, jeśli plik XML zawiera instrukcję przetwarzania „obsługa odstępów”.
 • Program InDesign zawiesza się, jeśli w bibliotekach wykorzystywana jest właściwość rozmiaru stylu obiektu.
 • [Tylko Mac OS z systemem plików APFS] — nazwy skryptów w panelu Skrypty nie są sortowane według tekstu.
 • Nawigacja przypisów końcowych w dokumencie PDF jest niepoprawna, jeśli w dokumencie InDesign znajdują się sekcje.
 • Zakotwiczone obrazy nie są eksportowane podczas eksportowania z poziomu panelu Artykuły.
 • Znacznik zostanie dodany nie do właściwej zakotwiczonej ilustracji z zastosowanymi efektami, ale do następnej zakotwiczonej ilustracji.
 • Po wyeksportowaniu do pliku PDF efekty przezroczystości z transformacją nie działają.
 • Nie można obrócić aplikacji do orientacji pionowej w komputerach MS Surface Book.
 • Po zaktualizowaniu programu InDesign z wersji CC 2017. 0 do CC 2017. 1 folder z czcionkami jest pusty.
 • Tekst jest renderowany jako paski/pola podczas przybliżania w podglądzie GPU.
 • Strona wzorcowa stworzona przy użyciu istniejącej strony wzorcowej traci PTF.
 • Opcja rozmiaru zdefiniowana w stylu obiektu nie działa poprawnie w przypadku obiektów zakotwiczonych.
 • [Tylko Mac] — błąd odmowy dostępu jest wyświetlany podczas pakowania dokumentu w lokalizacji sieciowej.
 • Podczas eksportowania do pliku SWF nie jest tworzony folder zasobów.
 • Tekst zakryty zostaje utracony podczas kopiowania do innego dokumentu.
 • Nieprawidłowy komunikat jest wyświetlany dla brakujących/zmodyfikowanych łączy podczas tworzenia pakietu.
 • Po uzupełnieniu brakujących łączy w oknie dialogowym pakowania generowany jest pikselowy dokument PDF.
 • Zmienna tekstowa nazwy pliku wskazuje rozszerzenie (. indd) w pliku PDF, jeśli plik PDF został utworzony za pomocą pakowania.
 • Opcja „Przemienność” dla obrysu wiersza/kolumny w opcjach tabeli znajduje się w niewłaściwym miejscu.
 • Po uzupełnieniu brakujących łączy w oknie dialogowym pakowania nie jest tworzony folder łączy.
 • Stan dokumentu pozostaje niezmieniony nawet jeśli brakujące łącza zostaną uzupełnione w oknie dialogowym pakowania.
 • Ikona punktu odniesienia w panelu Przekształć jest obcięta.
 • Poziomy pasek przewijania w panelu stron w niektórych przypadkach nie jest wyświetlany.
 • [Tylko Mac] — gdy użytkownik próbuje zmienić czcionkę w menu rozwijanym, program InDesign ulega awarii tuż po wykonaniu operacji „Cofnij” dla usuniętego tekstu.
 • Program InDesign ulega awarii w trakcie pracy nad dokumentem, jeśli brakuje zasobu łącza.
 • Niespójny stan danych idml powoduje awarię programu podczas otwierania.
 • [Tylko Windows] — program InDesign ulega awarii podczas pakowania do druku książki, w której brakuje dokumentów.
 • [Tylko Mac] — program InDesign zawiesza się podczas otwierania niektórych plików programu InDesign z poziomu InDesign Book.
 • [Tylko Windows] — program InDesign ulega awarii podczas uruchamiania z powodu niewystarczającego poziomu zezwoleń użytkownika dla Microsoft VCRuntimes.
 • Program InDesign ulega awarii podczas przesuwania lub zakotwiczania obrazów w niektórych dokumentach.
 • Program InDesign ulega awarii podczas zapisywania pliku w lokalizacji sieciowej, np. w serwerze NAS.
 • Otwarcie pliku zapisanego w usłudze „BOX” powoduje zawsze zamknięcie ochronne do momentu przywrócenia sieci.
 • [Tylko Windows] — program InDesign ulega awarii podczas zapisywania kolejnych plików w folderze Pliki Creative Cloud.
 • Program InDesign przeprowadza ochronne zamknięcie podczas zamykania dokumentu edytowanego z poziomu opcji Edytuj oryginał w panelu Łącza przed wyświetleniem modalnego okna dialogowego.
 • Program InDesign ulega awarii / zawiesza się podczas wklejania ramki tekstowej, jeśli w systemie zainstalowana jest aplikacja obsługująca skróty klawiaturowe, np. Keyboard maestro.
 • Program InDesign ulega awarii podczas zapisywania dokumentu, który zawiera łącze znajdujące się na jednym z dwóch dysków.
 • Program InDesign ulega awarii podczas eksportowania niektórych dokumentów indd do IDML.
 • Program InDesign ulega awarii podczas eksportowania pliku PDF ze znacznikami, jeśli dokument ma nieprawidłowe indeksy.
 • Program InDesign ulega awarii podczas ponownego łączenia brakujących wątków InCopy przy włączonej opcji „Pokaż ramki z wątkami”.
 • Program InDesign ulega awarii podczas powrotu do oryginalnego dokumentu po uprzednim zastosowaniu opcji „Edytuj oryginał” do umieszczonego w nim pliku indd.
 • Program InDesign ulega awarii po skopiowaniu tekstu z programu InDesign do innej aplikacji.
 • [Tylko Windows] — program InDesign ulega awarii, jeśli w schowku znajdują się dane Libreoffice Calc.
 • Program InDesign w niektórych przypadkach ulega awarii podczas przenoszenia wbudowanego zakotwiczonego obiektu do innej pozycji.
 • [Tylko Windows] — program InDesign ulega awarii, gdy użytkownik próbuje otworzyć menu kontekstowe lub menu Edycja po skopiowaniu treści z dokumentu OpenOffice do schowka.
 • Program InDesign ulega awarii podczas wklejania dużej tabeli zawierającej pliki programu Word z przypisami końcowymi.
 • [Tylko Mac] — program InDesign ulega awarii podczas przeciągania i upuszczania niestandardowych danych z paneli CEP.
 • Program InDesign ulega awarii podczas ponownego łączenia wątku, jeśli w tym samym czasie otwarty jest panel Notatki.
 • [Tylko Windows] — program InDesign ulega awarii po zminimalizowaniu aplikacji, jeśli w tym samym czasie otwarty jest panel OpenType.
 • Ogólne fora dyskusyjne Adobe można znaleźć pod adresem https://community. com.

  Pomoc w zakresie pobierania i instalacji oprogramowania oraz rozpoczynania pracy można znaleźć pod adresem http://community. com/t5/get-started/bd-p/get-started? page=1&sort=latest_replies&filter=all.

  Pełną pomoc do produktu oraz instrukcje, pomysły i wsparcie społeczności użytkowników można znaleźć pod adresem http://www. com/go/learn_InDesign_support_pl.

  Aby uzyskać informacje o produktach, sprzedaży, rejestracji i innych zagadnieniach, należy odwiedzić stronę http://www. com/go/customer_support_pl.

  Aby skontaktować się z działem pomocy technicznej, należy odwiedzić stronę http://www. com/go/intlsupport_pl/.

  Uwagi do wydania Emerson Cf442aw00

  Bezpośredni link do pobrania Uwagi do wydania Emerson Cf442aw00

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Uwagi do wydania Emerson Cf442aw00