Uwaga dotycząca instalacji i konfiguracji Fujitsu Aby14ubbj

Instalacja i konfiguracja Fujitsu Aby14ubbj wymaga szczególnej uwagi. Przed rozpoczęciem instalacji i konfiguracji należy upewnić się, że system operacyjny, sterownik i oprogramowanie są aktualne. Następnie należy wybrać odpowiednią nazwę użytkownika i hasło, aby zapewnić bezpieczeństwo. Podczas instalacji i konfiguracji należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji, aby zapobiec wystąpieniu błędów. Aby zapewnić optymalne działanie, należy upewnić się, że system jest zawsze aktualizowany.

Ostatnia aktualizacja: Uwaga dotycząca instalacji i konfiguracji Fujitsu Aby14ubbj

Może ci pomoże.http://obsluga-klienta. upc. pl/app/answers/detail/a_id/40/~/nazwa-u%E5%BCytkownika-i-has%E5%82o-do-konfiguracji-routera%2Fmodemu-z-funkcj%E4%85-routera

Instrukcja instalacji
i konfiguracji usługi UPC WiFi

Warszawa, sierpień 2006

Spis treści
1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO

2

2. SŁOWNICZEK

3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI

4. OPIS ROUTERA

3

POPRAWNE UMIEJSCOWIENIE ROUTERA

PRZEDNI PANEL ROUTERA

TYLNY PANEL ROUTERA

4

5. PODŁĄCZENIE ROUTERA

5

6. KONFIGURACJA ROUTERA

6

LOGOWANIE DO ROUTERA

ZMIANA HASŁA DOSTĘPOWEGO DO ROUTERA

8

KONFIGURACJA SIECI BEZPRZEWODOWEJ

9

AKTYWOWANIE OPCJI BEZPIECZEŃSTWA KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ

10

KONFIGURACJA ZAAWANSOWANYCH OPCJI KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ

11

WYKONANIE KOPII BEZPIECZEŃSTWA PLIKU KONFIGURACYJNEGO ROUTERA

14

PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ Z KOPII BEZPIECZEŃSTWA PLIKU KONFIGURACYJNEGO

15

7. OPIS BEZPRZEWODOWEJ KARTY USB

8. INSTALACJA BEZPRZEWODOWEJ KARTY USB

16

9. KONFIGURACJA POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWEGO

19

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI USŁUGI UPC WiFi, wersja 1. 0 

1.

Zawartość zestawu instalacyjnego

Zestaw instalacyjny zawiera:
I. Pudełko z routerem firmy NETGEAR:
1. router bezprzewodowy WPN824 RangeMax,
2. zasilacz sieciowy,
3. uchwyty,
4. kabel Ethernet kategorii 5 (CAT5),
5. CD-ROM RangeMax Wireless Router WPN824 Resource zawierający:
o instrukcję obsługi routera (w języku angielskim),
o uwagi dotyczące użytkowania routera i dodatkowe informacje (w języku angielskim),
6. kartę gwarancyjną oraz informacje o wsparciu technicznym.
II. Pudełko z bezprzewodową kartą USB:
1. bezprzewodowa karta USB (adapter) WPN111 RangeMax,
2. CD-ROM zawierający sterowniki.
III. Druk Oświadczenia.
IV. CD-ROM z instrukcjami użytkownika, zawierający niniejszą instrukcję, polskojęzyczną instrukcję routera oraz instrukcję rozwiązywania problemów.

2.

Słowniczek

W odniesieniu do urządzeń oraz czynności opisanych w instrukcji używane będą następujące zwroty:
o router - dostarczony w zestawie instalacyjnym router bezprzewodowy WPN824 RangeMax,
o bezprzewodowa karta USB - dostarczona w zestawie instalacyjnym karta podłączana do gniazda
USB, która umożliwia bezprzewodową komunikację pomiędzy routerem a komputerem,
o kabel sieciowy - kabel Ethernet kategorii 5 (CAT5),
o modem kablowy - dostarczony podczas instalacji usługi internetowej UPC modem używany do
korzystania z tej usługi,
o przycisk Reset - znajdujący się na tylnym panelu routera (w zagłębieniu wewnątrz obudowy) przycisk umożliwiający przywrócenie fabrycznej konfiguracji routera,
o punkt dostępowy - element routera umożliwiający bezprzewodową komunikację (WiFi) pomiędzy
routeram a komputerem,
o WiFi - standard komunikacji radiowej wykorzystywany min. w bezprzewodowych sieciach lokalnych,
o switch - element routera umożliwiający podłączenie czterech komputerów do routera za pomocą
kabli sieciowych,
o zresetowanie routera - wciśnięcie przycisku Reset przy pomocy igły lub innego ostrego przedmiotu,
o zresetowanie modemu - odłączenie i ponowne podłączanie zasilania do używanego modemu kablowego podłączonego do routera,
o usługa internetowa - usługa dostępu do internetu (chello) świadczona przez UPC Polska

3.

Uruchomienie usługi UPC WiFi

Uruchomienie usługi UPC WiFi wymaga wykonania czynności opisanych w kolejnych rozdziałach niniejszej instrukcji:
1. podłączenie routera (Podłączenie routera, s. 5)
2. skonfigurowanie routera (Konfiguracja routera, s. 6)
3. zainstalowanie bezprzewodowej karty USB (Instalacja bezprzewodowej karty USB s. 16)
4. skonfigurowanie połączenia bezprzewodowego (Konfiguracja połączenia bezprzewodowego s. 19)


4.

Opis routera

Router bezprzewodowy WPN824 RangeMax przeznaczony jest do obsługi domowych sieci lokalnych.
Zastosowanie autorskiej technologii RangeMax pozwala na komfortową pracę użytkowników sieci nawet
w przypadku pojawiania się czynników generujących zakłócenia w komunikacji radiowej.
Urządzenie umożliwia bezprzewodowe (w standardzie IEEE 802. 11b/g) oraz przewodowe (w standardzie
Ethernet) podłączenie komputerów do usługi internetowej poprzez:

> wbudowany punkt dostępowy WiFi (Access Point),
> 4-portowy switch.

Poprawne umiejscowienie routera
Podłączając router kieruj się poniższymi wskazówkami:
>

umieść router w pobliżu modemu kablowego,
w możliwie najwyższym punkcie pomieszczenia,

zapewnij przestrzeń dla prawidłowej pracy komputera
wyposażonego w kartę bezprzewodową,

nie umieszczaj routera w pobliżu typowych źródeł
zakłóceń transmisji bezprzewodowej, takich jak kuchenki mikrofalowe, komputery, telefony bezprzewodowe, duże
powierzchnie metalowe.

Rysunek 1. Router ustawiony pionowo

Uwaga: Jeśli umieścisz router na metalowej powierzchni, ustaw go w pozycji pionowej.
W tym celu skorzystaj z plastikowych uchwytów dostarczonych wraz z routerem.

Przedni panel routera

Rysunek 2. Przedni panel routera

Przedni panel routera umożliwia monitorowanie pracy urządzenia dzięki umieszczonym na nim
diodom sygnalizacyjnym. Zachowanie się poszczególnych diod informuje o statusie routera oraz
aktywności jego poszczególnych funkcji.

Tabela 1. Opis stanów diod sygnalizacyjnych przedniego panelu
Dioda

Status

Stan Urządzenia

Zielony

Zasilanie włączone. Test routera zakończony sukcesem.

Brak

Router nie jest zasilany.

Trwa testowanie routera.

Testowanie zakończone sukcesem.

Aktywna komunikacja bezprzewodowa

Komunikacja bezprzewodowa wyłączona lub występuje problem z uruchomieniem komunikacji.

Wykryte połączenie z modemem kablowym.

Zielony pulsujący

Trwa transmisja danych do modemu kablowego.

Urządzenie sieciowe podłączone - szybkość 100 Mb/s.

Trwa transmisja z podłączonym urządzeniem - szybkość 100 Mb/s.

Żółty

Urządzenie sieciowe podłączone - szybkość 10 Mb/s.

Żółty pulsujący

Trwa transmisja z podłączonym urządzeniem - szybkość 10 Mb/s.

Nie wykryto urządzenia podłączonego do danego portu.

Tylny panel routera
Na tylnym panelu routera znajdują się
porty LAN routera, port służący do podłączenia modemu kablowego, gniazdo
zasilania, przycisk Reset oraz przycisk
służący do wyłączenia niebieskich diod
umieszczonych na górnym panelu routera
(informują o pracy anten routera).

Rysunek 3. Tylny panel routera

Tabela 2. Opis stanów diod sygnalizacyjnych tylnego panelu
Element

Przeznaczenie

1

Przycisk wyłączający diody sygnalizacyjne anten

Gniazdo zasilacza sieciowego.

Gniazda RJ45 służące do przewodowego podłączenia komputerów.

Gniazdo RJ45 służce do podłączenia modemu kablowego.

Przycisk Reset przywracający fabryczne ustawienia urządzenia*.

*UWAGA: Użycie tego przycisku spowoduje skasowanie konfiguracji routera. Używaj tego przycisku tylko wtedy gdy jest to naprawdę
konieczne. W celu zabezpieczenia przed przypadkowym wciśnięciem przycisku, został on umieszczony wewnątrz obudowy routera. Najłatwiej
wciśniesz go używając do tego celu np. : igły lub wykałaczki.

5.

Podłączenie routera

Właściwe podłączenie routera do modemu kablowego oraz do komputera umożliwi jego poprawną
konfigurację oraz zapewni optymalną pracę urządzenia.
Rozpoczynając instalację wyłącz komputer oraz odłącz kabel zasilający modem kablowy (powinny
zgasnąć wszystkie diody modemu).
1. Połącz Internet Port w routerze
z gniazdem LAN w modemie kablowym
za pomocą kabla sieciowego. Użyj kabla stosowanego do tej pory do łączenia modemu z komputerem.
2. Połącz jeden z portów LAN routera
z kartą sieciową w komputerze

Użyj niebieskiego kabla sieciowego dostarczonego wraz z routerem. To połączenie będzie Ci potrzebne do wykonania pierwszej konfiguracji routera opisanej w kolejnym rozdziale. Po zakończeniu konfiguracji routera odłącz kabel łączący modem z komputerem.
3. Podłącz zasilanie modemu kablowego i odczekaj 2 minuty, aż modem zaloguje się.
4. Podłącz zasilanie routera i wciśnij przycisk RESET znajdujący się na tylnym panelu (np. : za pomocą igły), a następnie przytrzymaj go przez 5 sekund, aż zaświecą się jednocześnie wszystkie diody
routera. Zwolnij przycisk i odczekaj 1 minutę.
5. Włącz komputer i poczekaj aż uruchomi się system operacyjny.
6. Porównaj stan diod na przednim panelu routera z Tabelą 3. potwierdzając jego poprawną pracę.
Tabela 3. Opis stanów diod sygnalizacyjnych po poprawnym podłączeniu routera
Status
Świeci się na zielono
Nie świeci się (zgaśnie po zakończeniu testu routera)
Nie świeci się
Świeci się
Świeci się

Po prawidłowym podłączeniu routera,
urządzenie zaczyna działać z ustawieniami domyślnymi i można rozpocząć jego
konfigurację.
Uwaga: Jeżeli po kilkunastu sekundach od
podłączenia routera diody wskazują jego
nieprawidłową pracę (patrz Tabela 3. ),
upewnij się czy podłączyłeś kabel łączący router z modemem oraz kabel łączący
router z komputerem zgodnie z opisanymi
powyżej zaleceniami, a następnie ponownie zresetuj router.

Rysunek 4. Podłączenie routera

6.

Konfiguracja routera
Uwaga: Fabryczna konfiguracja routera umożliwia uruchomienie komunikacji bezprzewodowej w trybie niezabezpieczonym. Nie korzystaj z tej opcji! Korzystanie z trybu
transmisji niezabezpieczonej umożliwia włamanie się do nie chronionej sieci bez wiedzy
użytkownika.

Z poniższych instrukcji dowiesz się w jaki sposób zmienić konfigurację fabryczną routera, po to aby
odpowiednio zabezpieczyć router i dostęp do sieci bezprzewodowej.

Logowanie do routera
1. Jeśli do tej pory tego nie zrobiłeś, uruchom komputer, który podłączyłeś do routera. Uruchom przeglądarkę internetową, której używasz (np. : Internet Explorer). Wpisz w polu adresowym przeglądarki adres http://192. 168. 1. 1 lub http://www. routerlogin.
com i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlony poniższy ekran powitalny (Rysunek 5. )

Rysunek 5. Ekran powitalny routera

Jeżeli ekran powitalny routera nie pojawia się, sprawdź ustawienia połączenia sieciowego (uzyskaj adres
IP oraz adres serwera DNS automatycznie) w systemie operacyjnym lub ustawienia przeglądarki internetowej (Wyłącz serwer proxy). Jeśli nie wiesz jak to zrobić, zajrzyj do Instrukcji rozwiązywania problemów zamieszczonej na płycie CD-ROM z instrukcjami użytkownika. Kliknij opcję http://routerlogin. com/basicsettings. htm (Rysunek 5. ), w celu wywołania okna
logowania.

Rysunek 6. Okno logowania

5. Wpisz domyślną nazwę użytkownika i hasło
Nazwa użytkownika: admin
Hasło: password
Jeżeli w czasie konfiguracji routera nastąpi dłuższa przerwa w komunikacji z routerem, okno logowania
pojawi się ponownie i zostaniesz poproszony o wpisanie nazwy użytkownika oraz hasła. Po zalogowaniu się uzyskasz dostęp do panelu konfiguracyjnego urządzenia.

Rysunek 7. Basic Settings w menu Setup

Ekran, który zobaczysz (Rysunek 7. ) pozwala na wybór typu dostępu do sieci internetowej.
Standardowe ustawienia umożliwiają prawidłową komunikację w sieci UPC i nie powinny być
zmieniane.

Zmiana hasła dostępowego do routera
Zmiana hasła dostępowego zabezpieczy routera przed modyfikacją jego ustawień przez osoby niepowołane. Tylko użytkownik znający hasło będzie mógł zalogować się do routera i zmodyfikować jego
1. W menu Mainatanance (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej stronie) kliknij link Set
Password. Wyświetlony zostanie ekran zmiany hasła.

Rysunek 8. Zmiana hasła dostępowego

2. W polu Old Password wpisz aktualne hasło (jeśli przeprowadzasz zmianę po raz pierwszy jest
nim: password). W polach New Password (Nowe hasło) oraz Repeat New Password (Powtórz hasło) wpisz nowe
hasło.

Wybierz składające się z minimum 6 znaków hasło nie będące popularnym słowem lub połączeniem kilku słów. Powinno ono zawierać małe, duże litery oraz cyfry. Im trudniejsze hasło wybierzesz
tym lepiej zabezpieczysz dostęp do routera.

4. Kliknij przycisk Apply aby zapisać zmiany. Zaloguj się ponownie do routera używając nowego hasła.

Uwaga: Jeśli zapomnisz hasła będziesz mógł uzyskać dostęp do routera wyłącznie po zresetowaniu go. W tym celu przytrzymaj przez 5 sekund przycisk Reset znajdujący się na tylnym
panelu routera. Router powróci wtedy do ustawień fabrycznych (użytkownik: admin, hasło:
password). Pamiętaj, że zresetowanie routera spowoduje skasowanie bieżącej konfiguracji routera.

Konfiguracja sieci bezprzewodowej
1. W menu Setup kliknij link Wireless Settings (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej stronie). Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji połączenia bezprzewodowego.

Rysunek 9. Wireless Settings w menu Setup

2. Wybierz nazwę sieci bezprzewodowej (Name SSID). Domyślna nazwa to NETGEAR.
Nazwy tej będziesz używał łącząc się z siecią bezprzewodową. Zalecamy zmianę nazwy sieci na inną niż
domyślna. Dzięki temu utrudnisz osobie postronnej wykrycie Twojej sieci. W polu Region wybierz Europe. W polu Channel (kanał używany do komunikacji w sieci bezprzewodowej) pozostaw domyślną
wartość 06 (jedyna dostępna przy wyborze trybu,, Auto 108Mbps"). W polu Mode (tryb pracy bezprzewodowej) pozostaw domyślną wartość Auto 108Mbps. Wybrany tryb decyduje o prędkości transmisji danych w obrębie sieci bezprzewodowej.
Uwaga: Zapamiętaj lub zanotuj powyższe informacje, gdyż będą one wykorzystywane podczas
konfigurowania bezprzewodowej karty USB w komputerze.

Aktywowanie opcji bezpieczeństwa komunikacji bezprzewodowej
1. Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji połączenia bezprzewodowego (Rysunek 10. ).

Rysunek 10. Opcje bezpieczeństwa

2. Przejdź do sekcji Security Options. Wybierz WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES] jako typ zabezpieczenia komunikacji bezprzewodowej (Security Options). Wpisz hasło w polu Passphrase.
Wybierz hasło nie będące popularnym słowem lub połączeniem kilku słów. Powinno ono zawierać
małe, duże litery oraz cyfry. Im trudniejsze hasło wybierzesz, tym lepiej zabezpieczona będzie sieć.
Hasło musi się składać z minimum 8 znaków.
konfigurowania bezprzewodowej karty USB w komputerze. Hasło powinno być wpisywane bezpośrednio przez zainteresowanego użytkownika sieci bezprzewodowej i znane tylko jemu.

Konfiguracja zaawansowanych opcji komunikacji bezprzewodowej
1. W menu Advanced kliknij link Wireless Settings (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej stronie).
Wyświetlony zostanie ekran zaawansowanych opcji konfiguracyjnych połączenia bezprzewodowego.

Rysunek 11. Zaawansowane opcje komunikacji bezprzewodowej

2. Wyłącz opcję Enable SSID Broadcast odpowiadającą za rozgłaszanie identyfikatora (nazwy) Twojej sieci bezprzewodowej.

Wyłączenie tej opcji spowoduje, że osobą postronna, która uruchomi w obrębie sieci bezprzewodowej komputer wyposażony w kartę bezprzewodową, nie,, zobaczy" sieci. Nazwa sieci (SSID) nie będzie bowiem wyświetlana podczas wykrywania dostępnych sieci bezprzewodowych. Zalogowanie
się do sieci będzie możliwe dopiero po bezpośrednim podaniu jej nazwy.

Nie zmieniaj pozostałych domyślnych ustawień. Kliknij przycisk Setup Access List w celu otwarcia okna tworzenia listy urządzeń, które będą mogły
połączyć się z siecią bezprzewodową (Rysunek 11.
Utworzenie listy urządzeń pozwoli Ci na ustalenie, które komputery będą mogły połączyć się z siecią
bezprzewodową. Komputer, którego nie będzie na liście, nie uzyska połączenia i nie będzie mógł korzystać z dostępu do internetu. Zaznacz pole Turn Access Control On w celu uruchomienia mechanizmu kontroli dostępu do tworzonej sieci bezprzewodowej (Rysunek 12.

Uwaga: Włączenie opcji Turn Access Control On i pozostawienie listy dostępu pustej, spowoduje, że żadne urządzenie bezprzewodowe nie będzie mogło połączyć się z internetem.
Komputer podłączony za pomocą kabla sieciowego będzie mógł uzyskać dostęp do internetu.

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI USŁUGI UPC WiFi, wersja 1. 0

Rysunek 12. Aktywowanie mechanizmu kontroli dostępu do sieci bezprzewodowej

7. Kliknij przycisk Add aby dodać kartę do listy urządzeń, które mogą się łączyć z tworzoną siecią
bezprzewodową (Rysunek 12. )

Rysunek 13. Dodawania karty do listy dostępu do sieci bezprzewodowej

8. W polu Device Name wpisz nazwę swojej karty (może być to dowolnie wybrana nazwa, która
ułatwi Ci jej późniejszą identyfikację).
9. W polu Mac Address wpisz adres MAC bezprzewodowej karty USB, którą otrzymałeś w zestawie
instalacyjnym.

Adres MAC znajdziesz na obudowie bezprzewodowej karty USB. Składa się on z 12 znaków z przedziału 0-9 i A-F.

10. Kliknij przycisk Add aby zatwierdzić dodanie karty do listy urządzeń, które mogą się łączyć
z tworzoną siecią bezprzewodową. Wrócisz do ekranu listy urządzeń (Rysunek 12.

12

Jeśli chciałbyś dodać kolejne karty do listy powtórz kroki 7 - 10.
11. W menu Advanced kliknij link Remote management. Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji
zdalnego (poprzez internet) zarządzania routerem

Rysunek 14. Zdalne zarządzanie routerem

12. Sprawdź czy opcja Turn Remote Management On (Rysunek 14. ) jest wyłączona. Jeśli nie to wyłącz ją.
Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa zdalne zarządzanie routerem powinno być wyłączone.
Fabryczne ustawienie opcji zarządzania zdalnego nie wymaga modyfikacji, ponieważ jest ona
wyłączona. Jeżeli z jakiegoś powodu opcja jest włączona, należy ją wyłączyć. Z tej opcji powinni
korzystać tylko zaawansowani użytkownicy.

13.

Gratulujemy! Właśnie zakończyłeś proces konfiguracji routera
- urządzenie jest gotowe do pracy.
Przed przejściem do kolejnego etapu konfiguracji usługi UPC Wifi, którym jest konfiguracja bezprzewodowej karty USB, zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego routera.
Dzięki kopii bezpieczeństwa będziesz mógł szybko przywrócić własne ustawienia routera jeśli np. : zresetujesz router przyciskiem Reset lub gdy router zacznie działać nieprawidłowo.

13

Wykonanie kopii bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego routera
1. W menu Mainatanance kliknij link Backup Settings (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej
stronie). Wyświetlony zostanie ekran zarządzania kopią bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego.

Rysunek 15. Sekcja zarządzania kopią bezpieczeństwa ustawień konfiguracyjnych

Router umożliwia wykonanie kopii bezpieczeństwa wszystkich ustawień konfiguracyjnych w formie pliku konfiguracyjnego oraz jego późniejsze wykorzystanie w celu przywrócenia tych ustawień. Zalecamy
wykonanie kopii ustawień routera zaraz po jego poprawnym skonfigurowaniu. Kliknij przycisk Backup aby wykonać kopię ustawień konfiguracyjnych. Wyświetlone zostanie
okno zapisywania kopii bezpieczeństwa.

Rysunek 16. Zapisywanie kopii bezpieczeństwa

3. Kliknij przycisk Zapisz i wpisz nazwę pliku np. : upc-wifi. cfg i wskaż miejsce, w którym ma zostać
zapisany, np. : Dysk lokalny (C:).
Po zapisaniu na dysku, plik będzie dostępny w lokalizacji C:\upc-wifi. cfg. Przechowuj plik na dysku
komputera lub innym nośniku. Wykorzystasz go w razie konieczności przywrócenia prawidłowej konfiguracji routera.

Przywrócenie ustawień z kopii bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego
stronie). Wyświetlony zostanie ekran zarządzania kopią bezpieczeństwa (Rysunek 15. Kliknij przycisk Przeglądaj i wskaż lokalizację pliku konfiguracyjnego, np. : C:\upc-wifi.

Po wskazaniu pliku powrócisz do ekranu Backup Settings. Kliknij przycisk Restore - router rozpocznie przywracanie ustawień. Proces ten może trwać
około minuty. Nie przerywaj go!
Uwaga: Przerwanie procesu odtwarzania konfiguracji routera może spowodować nieprawidłową pracę urządzenia, a sam proces trzeba będzie powtórzyć.
Po zakończeniu przywracania ustawień router automatycznie zresetuje się i przerwie połączenie
z przeglądarką internetową. W celu ponownego zalogowania się do routera użyj hasła, z którego
korzystałeś w czasie wykonywani kopii bezpieczeństwa.

7.

Opis bezprzewodowej karty USB

Dostarczona w zestawie instalacyjnym bezprzewodowa karta USB WPN111 RangeMax jest urządzeniem bezprzewodowym współpracującym z punktami dostępowymi WiFi pracującymi w standardzie
IEEE 802. 11b/g.
Karta podłączona do portu USB komputera umożliwia dostęp do usługi internetowej bez konieczności
podłączania komputera do routera przy użyciu okablowania sieciowego (Ethernet).
Karta może zostać podłączona do gniazda USB bezpośrednio lub za pomocą znajdującego się
w zestawie przedłużacza USB. Urządzenie zostało wyposażone w diodę wskazującą bieżący status pracy.

Rysunek 17. Bezprzewodowa karta USB

Tabela 4. Opis stanów diody sygnalizacyjnej
Stan urządzenia

Nie świeci

Urządzenie nie jest podłączone do komputera lub pracuje w trybie oszczędzania energii.

Pulsuje

Urządzenie nawiązuje łączność lub uzyskało połączenie z punktem dostępowym.

8.

Instalacja bezprzewodowej karty USB
Uwaga: Podczas instalacji karty nie wyjmuj płyty instalacyjnej, nie podłączaj innych urządzeń
ani nie uruchamiaj żadnych aplikacji. Bezprzewodową kartę USB włóż do dowolnego gniazda
USB dopiero wtedy gdy zostaniesz o to poproszony.

Jeśli do tej pory tego nie zrobiłeś, odłącz kabel łączący router z komputerem.
Włóż do napędu CD-ROM płytę ze sterownikami do
urządzenia (RangeMax Wireless USB 2. 0 adapter WPN111).
Wyświetlony zostanie ekran asystenta instalacji.

Jeśli ekran nie pojawi się, uruchom program instalacyjny ręcznie, np. : klikając przycisk Start następnie Mój
komputer. Gdy zostanie wyświetlona lista wszystkich
napędów komputera, kliknij prawym klawiszem myszy CD-ROM. W Menu, które się pojawi, wybierz opcje
Eksploruj. Wyświetlona zostanie lista plików znajdujących
się na płycie. Dwukrotnie kliknij plik AUTORUN. exe
Kliknij opcję Install Driver and Utility. Wyświetlony
zostanie powitalny ekran instalatora sterowników.
Rysunek 18. Ekran startowy instalatora NETGEAR

Kliknij przycisk Next aby kontynuować instalację.

Rysunek 19. Ekran powitalny instalatora NETGEAR

Wyświetlony zostanie ekran wyboru regionu, w którym będziesz korzystał z karty.
Wybierz Europe i kliknij przycisk Next.

Rysunek 20. Wybór regionu

Wyświetlony zostanie komunikat informujący
o konieczności potwierdzenia wyboru.
Jeśli wybrałeś inny region niż Europe kliknij przycisk
Anuluj i wybierz Europe. Jeśli wybrałeś Europe kliknij przycisk OK.
Rysunek 21. Potwierdzenie wyboru regionu

Wyświetlona zostanie licencja dotycząca korzystania
ze sterowników.
Zapoznaj się z licencją i zaakceptuj ją klikając
przycisk Yes.

Rysunek 22. Licencja NETGEAR

Wyświetlony zostanie ekran wybory katalogu, w którym chcesz zainstalować sterowniki karty. Jeśli nie
masz istotnego powodu, nie zmieniaj proponowanej
lokalizacji.
Kliknij przycisk Next aby kontynuować instalację karty.

Rysunek 23. Wybór katalogu instalacji

Wyświetlony zostanie ekran wyboru nazwy grupy
programów, w której ma się pojawiać program narzędziowy NETGEAR.
Zaakceptuj domyślną nazwę i kliknij przycisk Next.

Rysunek 24. Wybór nazwy grupy programów

Wyświetlony zostanie komunikat informujący o braku
zgodności sterowników.
Zignoruj komunikat i kliknij przycisk Mimo to
kontynuuj.

Rysunek 25. Komunikat o niezgodności
17

Kreator rozpocznie instalację sterowników. Po jej zakończeniu zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczność ponownego uruchomienia systemu
Windows.
Zaznacz pole Yes, I want to restart my computer
now. I kliknij przycisk Finish. Kreator instalacji automatycznie zrestartuje system operacyjny. Podczas
ponownego uruchamiania systemu nie wyjmuj płyty
ze sterownikami z napędu CD-ROM.

Rysunek 26. Ponowne uruchomienie systemu

Po uruchomieniu systemu Windows podłącz bezprzewodową kartę USB do wolnego gniazda USB.
System wyświetli komunikat informujący o wykryciu
nowego urządzenia.
Zaznacz opcję Nie, nie tym razem i kliknij przycisk
Dalej.

Rysunek 27. Wykrycie sprzętu

Wyświetlony zostanie ekran wyboru lokalizacji sterowników.
Zaznacz opcję Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (zalecane) i kliknij Dalej.
W oknie informującym o zakończeniu instalacji sterownika kliknij przycisk Zakończ

Rysunek 28. Wskazanie lokalizacji sterowników

Kreator rozpocznie automatyczną instalację drugiego sterownika i wyświetli ekran wykrywania nowego
urządzenia. Jako sterownik wskaż plik netwpn11.
inf, znajdujący się w głównym katalogu płyty CD, np.
F:\netwpn11. inf, jeżeli Twój napęd CD-ROM został
oznaczony literą F.
Zatwierdź wybór klikając przycisk DALEJ
Jeśli pojawi się informacja o niezgodności sterowników kliknij przycisk Mimo to kontynuuj.

Rysunek 29. Wskazanie lokalizacji pliku
18

Po zakończeniu instalacji wyświetlony zostanie komunikat. Kliknij Zakończ, aby rozpocząć korzystanie
z karty bezprzewodowej USB.

Jeśli dioda umieszczona na karcie USB pulsuje na niebiesko oznacza to, że karta działa poprawnie.

Rysunek 30. Zakończanie instalacji.

Gratulujemy! Właśnie zakończyłeś proces konfiguracji bezprzewodowej karty USB - urządzenie jest gotowe do pracy.
Ostatnim etapem instalacji usługi UPC WiFi jest konfiguracja połączenia bezprzewodowego pomiędzy
komputerem a routerem.

9. Konfiguracja połączenia bezprzewodowego
W celu połączenia się Twoja siecią bezprzewodową skorzystaj z oprogramowania dołączonego do bezprzewodowej karty USB (obsługuje systemy Windows 98SE/ME/2000/XP).

Konfiguracja połączenia przy pomocy oprogramowania karty USB
1. Kliknij ikonę aplikacji NETGEAR SMART WIZARD znajdującą się w pasku systemowym obok
zegara (Rysunek 31. Wyświetlone zostanie okno konfiguracyjne połączenia bezprzewodowego

Rysunek 31. Ikona NETGEAR SMART WIZARD

Rysunek 32. Okno konfiguracyjne połączenia bezprzewodowego.
2. W polu Network Name (SSID) wpisz nazwę sieci wybraną podczas instalacji routera. Zaznacz opcję Advanced i kliknij przycisk Advance Security. Wyświetlone zostanie okno służące
do wpisanie hasła WPA-PSK (PASSPHRASE) - porównaj z Aktywowanie opcji bezpieczeństwa komunikacji bezprzewodowej (s. 10).

Rysunek 33. Okno wprowadzania hasła WPA-PSK. Wpisz hasło (PASSPHRASE) którego użyłeś konfigurując router (Aktywowanie opcji bezpieczeństwa
komunikacji bezprzewodowej s. 10) i kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk Zastosuj w oknie konfiguracyjnym. Aplikacja rozpocznie nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową. Kliknij przycisk Close aby zamknąć okno Netgear Smart Wizard.
7. Po uzyskaniu połączenia z siecią bezprzewodową uruchom przeglądarkę internetową, wpisz dowolny adres internetowy, np. : www. pl i sprawdź czy możesz się połączyć ze strona internetową.

Gratulujemy! Właśnie zakończyłeś proces konfiguracji usługi
UPC WiFi. Życzymy przyjemnego korzystania z internetu.

20

Rozdział 7. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych

Autor: Dariusz Kalwasiński

Spis treści
7. 1. Informacje ogólne
7. 2. Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych
7. Pomieszczenia pracy
7. Instalacje i urządzenia elektryczne
7. 3. Przejścia i dojścia do stanowiska pracy
7. 4. Organizacja stanowiska pracy
7. 5. Instrukcja BHP
7. 6. Elementy sterownicze mające wpływ na bezpieczeństwo
7. 7. Sygnały świetlne i dźwiękowe wpływające na bezpieczeństwo
7. 8. Osłony i urządzenia ochronne
7. 9. Oznakowanie maszyn i innych urządzeń technicznych
7. 10. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
7. Wytyczne i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn technologicznych i innych urządzeń technicznych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
7. Niepełnosprawność układu ruchu
7. Niepełnosprawność wzroku
7. Niepełnosprawność słuchu
7. Niepełnosprawność psychiczna
7. Niepełnosprawność intelektualna
7. Inne rodzaje niepełnosprawności
7. Bibliografia

7. Informacje ogólne

Zagrożenia mechaniczne występujące w procesie użytkowania maszyn stanowią specyficzną grupę zagrożeń ze względu na sposób oddziaływania na pracownika, różnorodność i natychmiastowość następstw oraz rozmiar i konsekwencje tych następstw. Zagrożenia te mogą być powodowane przez elementy wyposażenia stanowiska pracy, z którymi pracownik bezpośrednio lub pośrednio styka się w procesie pracy, a ich skutkiem może być uraz (przecięcie, przekłucie, stłuczenie, odcięcie, uderzenie, zmiażdżenie, złamanie i in. ) lub nawet śmierć pracownika. Do potencjalnych źródeł zagrożeń mechanicznych na stanowisku pracy należy zaliczyć urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie procesu pracy, np. : maszyny, narzędzia, instalacje technologiczne, oprzyrządowanie i ich wyposażenie dodatkowe, urządzenia pomocnicze przeznaczone do składowania materiałów, wyrobów, przyrządów, narzędzi i odpadów, a także inne wyposażenie stanowisk pracy (szafy, stoły, warsztaty, regały, krzesła itp. ). Ponadto źródłami zagrożeń mogą być materiały stosowane w procesie pracy (surowce, półfabrykaty, wyroby gotowe itp. Do źródeł wystąpienia tych zagrożeń [3] należą w szczególności:

 • ruchome elementy użytkowanych maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych (ruchome elementy napędu, głowice, uchwyty oraz miejsca zbiegania się obracających się elementów – koła zębate, koła cierne, koła pasowe, koła łańcuchowe – narzędzia poruszające się ruchem posuwisto-zwrotnym lub obrotowym itp. )
 • przemieszczające się elementy maszyn i innych urządzeń technicznych (stoły, suporty, głowice narzędziowe, uchwyty itp. )
 • ostre, wystające i chropowate elementy materiałów, maszyn i innych urządzeń technicznych oraz wyposażenia miejsca pracy (elementy konstrukcyjne maszyn, narzędzia, chropowate przedmioty, ostre obrabiane przedmioty, ostre elementy urządzeń pomocniczych itp. )
 • spadające elementy (obrabiane przedmioty, głowice, narzędzia, uchwyty, imadła itp. )
 • śliskie i nierówne powierzchnie w miejscu pracy powstałe wskutek rozprysku lub rozlania się płynów technologicznych (oleje, płyny chłodzące) czy ubytków w posadzkach będących wynikiem wadliwego wykonawstwa lub zużycia technicznego itp.
 • powierzchnie gorące (odpryski wiórów powstałe podczas skrawania czy też powierzchnie maszyn, innych urządzeń technicznych, obrabianych przedmiotów lub instalacji technologicznych itp. )
 • wyrzuty obrabianych elementów, narzędzi lub przedmiotów podczas procesu skrawania (wióry lub odpryski z obrabianych przedmiotów, uszkodzone lub pęknięte narzędzia lub przedmioty itp. )
 • prowadzenie prac konserwatorskich, remontowych i naprawczych na wysokości lub w zagłębieniach
 • ograniczone przestrzenie przy maszynach i innych urządzeniach technicznych, zwłaszcza podczas dojścia do nich lub przejścia obok nich
 • wytrysk płynów pod ciśnieniem (układy hydrauliczne).

Zgodnie z art. 217 Kodeksu pracy [4] niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w ma-szyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniach ministra gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn [7] oraz w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [8]. Wymaganie to przywołane zostało również w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, gdzie maszyny i inne urządzenia techniczne, zwane dalej „maszynami”, powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w tych przepisach, przez cały okres ich użytkowania [5: § 51. 1]. Maszyny i inne urządzenia techniczne zakupione lub oddane do eksploatacji przed dniem 1 maja 2004 r. powinny były ulec modernizacji (do dnia 1 stycznia 2006 r. ) i spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań [7]. Natomiast maszyny i urządzenia techniczne zakupione lub oddane do eksploatacji po 1 maja 2004 r. muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [8].
Wymagania z zakresu bezpieczeństwa użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych są obligatoryjne do spełnienia przez pracodawcę, niezależnie od tego, czy maszyny te użytkowane są wyłącznie przez osoby pełnosprawne, czy też przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Aktualizacja
- lista
systemów
Sposoby
instalacji
 
Lista kontrolna
przed
aktualizacją
Kroki przed
aktualizacją
 
Aktualizacja
- kroki
instalacji
Kroki po
aktualizacji
 
Kroki
w przypadku
czystej instalacji
Aktualizacja/
Microsoft
- odsyłacze

Informacje ogólne

Windows 8 umożliwia aktualizację z wersji Windows 7 Service Pack 1, Windows Vista® i Windows XP Professional Service Pack 3 lub wyższej.

Ważna uwaga:

Nie wszystkie funkcje Windows 8 będą dostępne na wszystkich komputerach z Windows 7. Instalacja i uruchomienie Windows 8 może wymagać dodatkowego sprzętu, oprogramowania, oprogramowania wbudowanego i (lub) aktualizacji systemu BIOS. Niezbędne sterowniki, BIOS i oprogramowanie wbudowane będą dostępne w serwisie internetowym pomocy Fujitsu gdy tylko zostanie udostępniony system Windows 8.

Instalacja aktualizacji

W trakcie aktualizacji zachowane zostaną dotychczasowe ustawienia użytkownika i zainstalowanych aplikacji. W przypadku czystej instalacji pliki systemu operacyjnego są instalowane w nowym folderze i konieczna jest ponowna instalacja aplikacji oraz konfiguracja preferencji użytkownika, na przykład ustawień pulpitu i aplikacji.

 • Opcje aktualizacji do Windows 8
  • Wersje Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic i Windows 7 Home Premium mogą zostać zaktualizowane do Windows 8 z zachowaniem dotychczasowych ustawień Windows, aplikacji i plików osobistych, takich jak zdjęcia, filmy i dokumenty.
  • Windows 8 Pro jest dostępny dla dotychczasowych użytkowników wersji Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional i Windows 7 Ultimate. W tych przypadkach aktualizacja umożliwi również zachowanie wszystkich plików i aplikacji.
  • Windows 8 Enterprise (na ogół dostępny tylko dla firm z aktywną licencją zbiorczą i subskrybentów gwarancji Software Assurance) jest dostępny jako aktualizacja instalacji Windows 7 Professional i Windows 7 Enterprise.
  • Użytkownicy Windows Vista (bez zainstalowanego dodatku SP1) mogą przejść na Windows 8, aczkolwiek w trakcie aktualizacji zostaną zachowane wyłącznie pliki osobiste (tylko dane). W przypadku aktualizacji z Windows Vista z dodatkiem SP1 zachowane zostaną pliki osobiste oraz ustawienia systemowe.
  • Użytkownicy wersji Windows XP SP3 lub wyższej mogą ją zaktualizalizować do Windows 8, aczkolwiek po instalacji będą dostępne wyłącznie pliki osobiste (tylko dane).

 • Nieobsługiwane opcje aktualizacji do Windows 8
  • Nie są możliwe instalacje ze zmianą wersji językowej, jeśli użytkownik chce zachować jakiekolwiek ustawienia aplikacji lub Windows.
  • Nie jest możliwa aktualizacja do innej architektury — z 32-bitowej do 64-bitowej. W takim przypadku trzeba usunąć dotychczasową wersję i przeprowadzić instalację od zera.
  • Nie jest możliwa aktualizacja z XP SP3, jeśli użytkownik chce zachować jakiekolwiek ustawienia aplikacji i Windows. Można zachować tylko pliki osobiste.
  • Nie jest możliwa aktualizacja z systemu Vista, jeśli użytkownik chce zachować jakiekolwiek ustawienia aplikacji i Windows.
  • Nie jest możliwa aktualizacja z systemu Vista SP1, jeśli użytkownik chce zachować jakiekolwiek aplikacje. Można zachować tylko ustawienia Windows i pliki osobiste.
  • Aktualizacja ze zmianą oprogramowania wbudowanego — z BIOS na UEFI. Trzeba usunąć dotychczasową wersję i przeprowadzić instalację od zera.

Czysta instalacja

Czystą instalację Windows 8 należy wybrać w następujących przypadkach

 • Na komputerze nie jest zainstalowany żaden system operacyjny.
 • Zainstalowany system operacyjny nie może zostać zaktualizowany do Windows 8.
 • Czysta instalacja jest rozwiązaniem preferowanym.

Najważniejszą zaletą czystej instalacji jest to, że wszystkie systemy użytkownika mogą działać z taką samą konfiguracją. Wszystkie aplikacje, pliki i ustawienia są resetowane. Wykorzystując jeden obraz dysku lub plik odpowiedzi, można zapewnić standaryzację wszystkich komputerów w przedsiębiorstwie. W ten sposób można uniknąć wielu problemów z pomocą techniczną spowodowanych przez różnice w konfiguracji.

Windows 8 — minimalne wymagania sprzętowe

 • Procesor: 1 GHz lub szybszy
 • Karta graficzna: DirectX 9 ze sterownikiem WDDM 1. 0 lub nowszym
 • Pamięć RAM: 1 GB (system 32-bitowy) lub 2 GB (system 64-bitowy)
 • Dysk twardy: 16 GB (system 32-bitowy) lub 20 GB (system 64-bitowy)

Aktualizacja do Windows 8 — wymagania wstępne

 • Kopia zapasowa systemu w pamięci masowej wykonana narzędziem Windows Easy Transfer (np. zapisana na zewnętrznym dysku twardym, na płycie lub w sieci) — WYMAGANA w przypadku czystej instalacji
 • Uprawnienia administratora systemu
 • Połączenie przewodowe z Internetem
 • Zasilanie z sieci elektrycznej (jeśli aktualizacja dotyczy urządzenia przenośnego)
 • Aktualizacja BIOS
 • Aktualizacja aplikacji i sterowników

Windows 8 — wymagania i ograniczenia dotyczące niektórych funkcji

 • Odtwarzanie płyt DVD
  Odtwarzanie płyt DVD, obsługiwane przez Windows 7, nie jest możliwe w Windows 8 bez dodatkowego oprogramowania, które można uzyskać od innych firm. Rozwiązaniem alternatywnym jest dodatkowe zainstalowanie pakietu Windows 8 Media Center Pack lub Windows 8 Pro Pack. Obydwa pakiety zawierają aplikację Windows Media Center, która umożliwia odtwarzanie płyt DVD.
 • Secure Boot
  Secure Boot jest w Windows 8 nową funkcją, która wymaga obsługi w systemie i dodatkowego oprogramowania wbudowanego na karcie. Szczegółowe informacje w rozdziale Sposoby instalacji Windows.
  http://technet. aspx
 • Measured Boot
  Measured Boot jest w Windows 8 nową funkcją, która wymaga obsługi w systemie i dodatkowego oprogramowania wbudowanego na karcie.
 • Gadżety
  Windows 8 nie obsługuje gadżetów pulpitu (takich jak pogoda czy zegar). Funkcja ta jest obecnie wdrażana z wykorzystaniem kafelków (live tiles).

 • . Net Framework 3. 5
  Windows 8 w konfiguracji domyślnej nie ma zainstalowanej platformy. 5. Należy ją pobrać z serwisu internetowego Microsoft. Niektóre aplikacje mogą nie działać bez. Net Framework.

 • Partycja odzyskiwania
  Po zainstalowaniu Windows 8 nie będzie można użyć partycji odzyskiwania do przywrócenia na komputerze poprzedniej wersji Windows.
 • Windows 8 — zgodność

 • Office 2010 Starter Edition
  Windows 8 nie obsługuje pakietu Office 2010 Starter Edition

 • Dalsze informacje
  Informacje na temat zgodności różnych aplikacji można znaleźć na stronie Windows 8 Compatility Center.
  Adres:http://www. com/en-us/windows/compatibility
 • Kroki przed aktualizacją

  Narzędzie Windows Upgrade Assistant (WUA) sprawdza sprzęt oraz oprogramowanie i w razie niezgodności prosi o usunięcie go.

  Jeśli na komputerze jest zainstalowane niezgodne oprogramowanie, aktualizacja nie będzie możliwe.
  Przed rozpoczęciem aktualizacji do Windows 8 należy usunąć następujące pakiety oprogramowania:

  • Intel(R) Rapid Storage Technology należy zaktualizować do wersji 11. 5 lub nowszej
  • Sterownik Intel(R) Active Management Technology należy zaktualizować do wersji 8. 1 lub nowszej
  • Pakiety Bluetooth Stack innych firm
  • Norton Internet Security® 2011
  • Microsoft Office Starter 2010
  • Intel® USB 3. 0 eXtensible Host Controller Driver
  • Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless WiFi

  STYLISTIC Q572 i STYLISTIC Q702:

  • Funkcja emulacji myszy ekranowej tabliczki dotykowej nie działa w Windows 8.

  LIFEBOOK i CELSIUS Mobile:

  • Sterownik wyświetlania NVIDIA należy zaktuializować do najnowszej wersji
  • Intel(R) ExpressCache uaktualnić do wersji V1. 0. 86 lub nowszej
  • Intel(R) Rapid Start Technology uaktualnić do wersji 2. 1 lub nowszej
  • Oprogramowanie czujnika wstrząsów
  • Usunąć oprogramowanie Omnipass
  • Usunąć sterownik czytnika linii papilarnych
  • Usunąć pakiet “Infineon TPM Professional

  Instalacja Windows 8 za pomocą narzędzia Windows Upgrade Assistant

  WUA oferuje następujące funkcje:

  • Kontrola zgodności sprzętu i oprogramowania
  • Zintegrowany proces zakupu licencji na aktualizację
  • Pobranie Windows 8 do natychmiastowej lub późniejszej instalacji z utworzeniem kopii na nośniku (dysku)

  Można także zamówić płytę DVD lub pobrać obraz ISO.

  Najłatwiejszym sposobem przekształcenia pliku ISO w płytę DVD w systemie Windows 7 jest użycie narzędzia Windows Disc Image Burner . W przypadku komputera z systemem Windows XP lub Windows Vista do przekształcenia pliku ISO w nośnik nadający się do instalacji niezbędny jest program innej firmy — funkcję tę ma wiele programów do nagrywania pyt DVD. Jedną z opcji może być narzędzie USB/DVD do pobierania dostępne w Microsoft Store.

  Przed rozpoczęciem aktualizacji zalecane jest wykonanie kopii zapasowej instalacji oraz plików osobistych użytkownika.

  Do tego celu Fujitsu zaleca użycie:

 • funkcji Windows „Utwórz obraz systemu”
 • narzędzia Windows Easy Transfer
 • W zależności od opcji aktualizacji może być konieczne usunięcie dotychczasowej wersji i przeprowadzenie instalacji od zera. Za pomocą narzędzia Windows Easy Transfer można przenieść swoje pliki osobiste i ustawienia.

  Jeżeli wybrana opcja aktualizacji jest obsługiwana, należy rozpocząć instalację z dotychczasowego systemu operacyjnego.

  W przypadku nieobsługiwanych opcji aktualizacji należy wykonać czystą instalację, uruchamiając komputer przy użyciu nośnika instalacyjnego z systemem Windows 8. Należy się upewnić, że w menu uruchamiania została wybrana prawidłowa pozycja dotycząca instalacji UEFI lub BIOS.

  Instalacja aktualizacji do Windows 8 z dotychczasowego systemu operacyjnego

  1. Włóż dysk instalacyjny Windows 8. Możliwa jest również instalacja za pomocą napędu USB, jednakże instalacja z dysku jest zdecydowanie zalecana.
  2. Na nośniku uruchom plik setup. exe .
  3. Wybierz opcję „Połącz się teraz z Internetem (zalecane)”, aby pobrać ważne aktualizacje do Windows 8 (w celu dokonania wymaganych aktualizacji należy zapewnić stabilne połączenie z Internetem). Kliknij opcję „Dalej”, aby kontynuować.
   (Uwaga: ten krok jest opcjonalny. Jeśli nie chcesz sprawdzać w trakcie konfigurowania, czy są dostępne aktualizacje, wybierz opcję „Nie, dziękuję” i kliknij przycisk „Dalej”).

  4. Wpisz w polu tekstowym klucz produktu i kliknij przycisk „Dalej”. com/img/products/notebooks/windows8/upgrade_installation/step04. png" alt="" width="500" height="439"/>
  5. Przeczytaj i zaakceptuj warunki licencji na oprogramowanie Microsoft. Kliknij przycisk „Akceptuję warunki licencji” (jest to wymagane do używania systemu Windows), a następnie kliknij przycisk „\Dalej”. com/img/products/notebooks/windows8/upgrade_installation/step05. png" alt="" width="500" height="439"/>
  6. Wybierz pliki, które chcesz zachować (ta opcja zależy od systemu operacyjnego). Kliknij przycisk „Dalej”, aby kontynuować.
   (Uwaga: jeśli wykorzystywany jest nośnik instalacyjny, uruchom komputer z tego nośnika, a następnie zainstaluj system Windows 8. Przy tej metodzie zachowanie dotychczasowych plików, programów i ustawień nie jest możliwe. Aby je zachować, należy zainstalować system Windows 8 przez uruchomienie w istniejącym systemie Windows programu setup. exe na nośniku instalacyjnym). com/img/products/notebooks/windows8/upgrade_installation/step06. png" alt="" width="500" height="439"/>
  7. Wybrana opcja zostanie wyświetlona. Potwierdź ustawienia i kliknij przycisk „Instaluj”, aby przejść do instalacji systemu Windows 8. com/img/products/notebooks/windows8/upgrade_installation/step07. png" alt="" width="500" height="439"/>
  8. Rozpoczyna się instalacja Windows 8.
   (Uwaga: w trakcie instalacji system Windows będzie się kilkakrotnie automatycznie uruchamiał. Przy każdym restarcie ekran będzie czarny. Należy wówczas cierpliwie poczekać na powrót ekranu instalacyjnego). com/img/products/notebooks/windows8/upgrade_installation/step08. png" alt="" width="500" height="281"/>
  9. Ustaw preferowany schemat kolorów Windows 8, a następnie kliknij przycisk „Dalej”. com/img/products/notebooks/windows8/upgrade_installation/step09. png" alt="" width="500" height="376"/>
  10. Kliknij przycisk „Użyj ustawień ekspresowych”, aby automatycznie dostosować ustawienia systemu Windows 8. Jeśli wolisz wprowadzić własne ustawienia, kliknij zamiast tego przycisk „Dostosuj”). com/img/products/notebooks/windows8/upgrade_installation/step10. png" alt="" width="500" height="376"/>
  11. Kliknij pole tekstowe poniżej, wpisz za pomocą klawiatury swój adres e-mail w polu Konto Microsoft email, a następnie kliknij przycisk „Dalej”. Jeśli wolisz się zarejestrować bez konta Microsoft, kliknij zamiast tego przycisk „Rejestracja bez konta Microsoft”)/
  12. Kliknij pole tekstowe poniżej, wpisz za pomocą klawiatury swoją nazwę użytkownika, hasło i związaną z nim podpowiedź, a następnie kliknij przycisk „Zakończ”. com/img/products/notebooks/windows8/upgrade_installation/step12. png" alt="" width="500" height="375"/>
  13. Instalacja została zakończona. Poczekaj chwilę na uruchomienie systemu Windows. com/img/products/notebooks/windows8/upgrade_installation/step13. png" alt="" width="500" height="377"/>

  Kroki po aktualizacji

  Po zakończeniu instalacji aktualizacji prosimy odwiedzić Stronę pomocy technicznej Fujitsu, gdzie można znaleźć aktualizację BIOS, sterowniki, programy narzędziowe itd. Dostępny na tej stronie program Fujitsu Software Download Manager (Deskupdate) można wykorzystać do automatycznego pobierania sterowników i programów narzędziowych do konkretnego modelu (jeżeli dany model obsługuje narzędzie Deskupdate).

  Następnie można przywrócić swoje ustawienia i pliki osobiste za pomocą narzędzia Windows Easy Transfer, pod warunkiem że zostały one wcześniej zapisane.

  Zestaw referencyjny

  Strona z ofertą aktualizacji do Windows 8
  http://windowsupgradeoffer. com/en-gb

  Kroki w przypadku czystej instalacji

  Czystą instalację Windows 8 należy wybrać w następujących przypadkach

  • Na komputerze nie jest zainstalowany żaden system operacyjny.
  • Zainstalowany system operacyjny nie może zostać zaktualizowany do Windows 8.

  Zaletą czystej instalacji jest to, że wszystkie systemy użytkownika mogą zacząć działać z taką samą konfiguracją. Wszystkie aplikacje, pliki i ustawienia są resetowane do stanu domyślnego.

  Czysta instalacja krok po kroku

 • Uruchom system z dysku instalacyjnego Windows 8. Możliwa jest również instalacja za pomocą napędu USB, aczkolwiek instalacja z dysku jest zdecydowanie zalecana. com/img/products/notebooks/windows8/clean_installation/step01. png" alt="" width="500" height="369"/>
 • Wybierz opcję „Instaluj teraz”. com/img/products/notebooks/windows8/clean_installation/step02. png" alt="" width="500" height="370"/>
 • Wpisz w polu tekstowym klucz produktu i kliknij przycisk „Dalej”. com/img/products/notebooks/windows8/clean_installation/step03a. png" alt="" width="500" height="377"/>
  Przeczytaj i zaakceptuj warunki licencji na oprogramowanie Microsoft. Kliknij przycisk „Akceptuję warunki licencji” (jest to wymagane do używania systemu Windows), a następnie kliknij przycisk „Dalej”. com//img/products/notebooks/windows8/clean_installation/step03b. png" alt="" width="500" height="373"/>
 • Kliknij przycisk „Instalacja niestandardowa: tylko Windows (zaawansowana)”.
  (Uwaga: wszystkie dane użytkownika zostaną usunięte. Upewnij się, że masz odpowiednie kopie zapasowe). com/img/products/notebooks/windows8/clean_installation/step04. png" alt="" width="500" height="378"/>
 • Usuń wszystkie partycje, wybierz niealokowaną przestrzeń i kliknij przycisk „Dalej”. com/img/products/notebooks/windows8/clean_installation/step05. png" alt="" width="500" height="376"/>
 • Rozpoczyna się czysta instalacja systemu Windows 8. com/img/products/notebooks/windows8/clean_installation/step06. png" alt="" width="500" height="375"/>
 • Jeśli wybrana została opcja „Rejestracja bez konta Microsoft”, kliknij preferowany sposób rejestracji — Konto Microsoft lub Konto lokalne. com/img/products/notebooks/windows8/clean_installation/step10. png" alt="" width="500" height="376"/>

 • Uwaga dotycząca instalacji i konfiguracji Fujitsu Aby14ubbj

  Bezpośredni link do pobrania Uwaga dotycząca instalacji i konfiguracji Fujitsu Aby14ubbj

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Uwaga dotycząca instalacji i konfiguracji Fujitsu Aby14ubbj