Tłumaczenie oryginalnej szybkiej instrukcji obsługi Electrolux Efls210tiw00

Tłumaczenie oryginalnej szybkiej instrukcji obsługi Electrolux Efls210tiw00 to proces polegający na skrupulatnym przetłumaczeniu wszystkich istotnych informacji zawartych w instrukcji obsługi na język docelowy użytkownika. Jest to szczególnie ważne, ponieważ instrukcje obsługi często zawierają informacje, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub wydajność urządzenia. Dlatego też, ważne jest, aby wszelkie tłumaczenia były wykonane starannie i zgodnie z oryginalnym tekstem, aby zapobiec jakimkolwiek błędom lub nieporozumieniom.

Ostatnia aktualizacja: Tłumaczenie oryginalnej szybkiej instrukcji obsługi Electrolux Efls210tiw00

b. T’ang Sülalesi (618-907)

Çin tarihinin İmparatorluk sülaleleri içinde hemen en fazla ilgiyi T’ang’larınhanedanı çekmektedir. 618-907 yılları arasında Çin’e hakim olan bu iktidar başarılar veisyanlar manzumesidir. Son 150 seneleri karışıklıklar içinde geçmiştir.

Hanedanın ilk imparatoru Li Yüan, uzun süredir T’ai-Yüan bölgesininyöneticiliğini yapmış, Tabgaçlardan kız alıp veren “Yarı Türk” bir ailenin üyesiydi. 75Sui Hanedanına son veren isyanlarda bir general olarak yaşamayı tercih eden Li Yüan’ı“Kao-Tsu” (Gavdzu) olarak tahta oturtan ve bu hanedanı asıl kuran ise küçük oğluaskeri deha ve teşkilatçı Li Shih-min’dir. 76 Bu hanedanı kurmak için 14 yaşından 26yaşına kadar aralıksız savaşmıştır.

Li Shih-min, veliaht olmadığı için kendisine komplo hazırlığında olanağabeyini ve kardeşlerini öldürttü. Babasını tahttan feragat etmek zorunda bırakıpkendisi tahta çıktı. (627-649)77 “T’ai-tsung” unvanını aldı.

T’ang devleti, Çin’de yerleşmiş Türk kökenli komutanlara, küçük topraksahipleri ve memurlara, karınlarını doyurmak isteyen isyankâr köylülere, en nihayetindeise kuzeydeki büyük toprak sahibi Tabgaçlara dayanıyordu. 78

Sui’leri çok yıpratan ve bir anlamda sonları olan isyanları hazırlayan Çin’inGüneyi ile kuzeyi arasında irtibatı sağlayan “Büyük Kanal Projesi”’nin yararınıT’ang’lar gördüler. Tarım gelirleri ve nüfus çok arttı. Askeri nakliyatın bu kanalsayesinde kolaylaşması devleti kuvvetli ve kudretli kıldı. 79 T’ai-tsung devri hanedanlığınen parlak devri oldu.

T’ai-tsung, Doğu Gök Türk Kağanı İl Kağan’ı (Hieli/Kieli) etkisiz kıldıktansonra 630’da tamamen yenip ele geçirerek Doğu Gök Türk sahasını kontrol altına aldı. 80

75 Eberhard, W., 1995: 197.

76 Ray Huang, (2005): Çin Tarihi Bir Makro Tarih Yaklaşımı, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s.

116.

77 Huang, 2005: 118. 78 Gumilöv, 2004: 219. 79 Huang, 2005: 113.

80 İsenbike Togan, Gülnar Kara, Cahide Baysal, (2006): Çin Kaynaklarında Türkler ESKİ T'ANG TARİHİ

639’da ise batı sahasına seferler başladı. Konumuz açısından çok önemli olan ve ilerikisayfalarda ayrıntısıyla gireceğimiz bu seferler batı sahasında birçok mücadeleye yolaçmış, Sha-t’o’ların aktif rol oynadığı bu mücadeleler sonunda 657 senesinde bubölgede T’ang kontrolü tam manasıyla sağlanmıştır. 81 Şüphesiz bu başarıda Nu-şi-pi’lerin isyanı (641) ve Uygurların bu dönemde ortaya çıkıp yükselmeye başlamaları(640-650) çok etkili olmuştur ki bunlara da daha sonra değineceğiz.

T’ai-tsung’dan sonra tahta oturan Kao-tsung (650-683) devrinin sonlarınadoğru ise başarısızlıklar gelmiş ve Tibet çok güçlenip batı sahasında hakimiyeti elinealmıştır. Dahası 680’de Doğu Gök Türkler tekrar canlanıp batı sahasını 699-710 arasıkısa bir süre ellerinde tutmuşlardır.

Kao-tsung’un ölümüyle idareyi tamamen eline alan T’ai-tsung’un eski cariyesiWu, kendini 690 yılında “İmparator” ilan edip T’ang’ları tahttan uzaklaştırdı. 82 AncakKapgan Kağan’ın baskısı, askeri başarıları83 ve Çin’deki muhalifleri nedeniyle busülaleyi ortadan kaldıramadı. 21 Yıllık hâkimiyetinden sonra karşıtları tahta T’angHanedanından Hsüan-tsung’u getirdiler. Bu devir özellikle sanat faaliyetleri açısındanT’ang Hanedanının parlak bir devri oldu. 84

Kuzey kavimlerinin etkisinin arttığı bu devirde Güney Çin’de çok genişsahaları kapsayan Nan-Çao Devleti ortaya çıkmıştır ki ortadan uzun sürekaldırılamamıştır.

Bu dönemin sonunda An-lu-shan (Türk Kökenli) ortaya çıkmıştır. Hsüan-tsung’la yakınlık kuran bu kişi, Kitan seferi bahanesiyle kurduğu 150 bin kişilik bir orduile isyan etmiş ve Lo-yang’ı (doğu başkenti) ele geçirerek85 kendini “Yen Sülalesiİmparatoru” ilan etmişti. Daha sonra batı başkenti Ch’ang-an’ı da zapt edecekti. Hsüan-tsung’un halefi Su-tsung (756-762) Uygurlardan ve Araplardan yardım istedi. Sha-

81 Gerard Chaliand, (2001): Göçebe İmparatorluklar Moğolistan’dan Tuna’ya, Doğan Kitap, İstanbul, s.

62.

82 Huang, 2005: 120.

83 Rene Giraud, (1999): GÖKTÜRK İMPARATORLUĞU İlteriş, Kapgan ve Bilge’nin Hükümdarlıkları

(680 – 734), Ötüken Neşriyat, İstanbul, s. 79-80.

84 Eberhard, W., 1995: 209. 85 Gumilöv, 2004: 470-471.

t’o’lar da bu savaşlarda çarpıştılar. İsyanın devamını, An-lu-shan’ın 757’de bertarafedilmesiyle onun Türk komutanı Shih-sih-ming ve oğlu getirdi. 86

Shih-sih-ming, neredeyse bütün Doğu Çin’e hâkim olmuştur. Ancak Uygurlarve Pu-ku Huai-en isimli T’ang hizmetinde bulunan Türk generali sayesinde bu isyanlarbaşarılı olamadı. 87

Uygur Kağanı Bögü’nün Çin’i yağmalamasını önleyen kayınpederi Pu-kuHuai-en de 762’de isyan etti. Tibetliler ve Uygurlarla birleşti. Ch’ang-an’ı aldı, ancakonun zamansız ölümü T’ang’ları kurtardı ve Uygurlar T’anglarla birleşip Tibetlileriyendiler. 88 Uygur etkisi çok yüksek derecelere ulaştı. 781-783 de büyük isyanlar oldu.Bunlar vali isyanlarıdır. Aslında bütün bu isyanlar T’ang sisteminden kaynaklanır.Askeri valilere o kadar büyük ordular ve yetkiler veriliyordu ki, bu durum savaşzamanları için iyi olsa bile, bunun dışındaki zamanlar için büyük bir tehlikeydi. Kaldı kivalilerin bu gücüne karşılık T’ang başkentlerinde onlarla eşit güçte kuvvetlerbulunmamaktaydı. 89

T’ang’ları daha IX. Asrın başlarında yok olmaktan önce Uygurların (840),sonra Tibetlilerin (842) yıkılması kurtardı. Bu, büyük bir şans oldu.

Ortaya çıkan bu fırsatta T’anglar yabancı dinleri yasakladılar ve herkeseÇinliler gibi giyinmesini emrettiler. 90 Bir süre sonra 860’da gerçekten yıpratıcı olan yenibir isyan dalgası geldi.

Bunlardan Huang Ch’ao’nun isyanı çok yıkıcı oldu. T’ang’lar, Sha-t’o’larınyardımıyla Huang’ın ortağı Wang’ı mağlup edip yok edebildiler. (878)91 Ancak HuangCh’ao, faaliyetlerine devam ederek güneye döndü ve 879’da Kanton’u zapt etti. 92 YoldaSha-t’o kıtaları tarafından durduruldu, ancak bir manevra ile 880’de tekrar kuzeyedöndü. 93 Lo-yang ve Ch’ang-an’ı zaptederek Ch’i Sülalesinin İmparatoru olduğunu ilanetti. Bu durumda şimdiye kadar imparatora bağlı olan Li K’o-Yung idaresindeki Sha-86 Avcıoğlu, D., 1999b: 705. 87 Eberhard, W., 1995: 212. 88 Roux, J., P., 2006: 159. 89 Huang, 2005: 131. 90 Eberhard, W., 1995: 215. 91 Eberhard, W., 1995: 217.

92 Cihad Baban, (1983): İsa Öncesinden Günümüze Kadar Çin Tarihi, İstanbul, s. 64. 93 Huang, 2005: 132.

t’o’lar da ayaklandılar. Ancak bir Uygur komutanına mağlup olup Tatarlara sığındılar.Lakin T’ang’lar Sha-t’o’larsız yapamadı ve onları tekrar yanlarına çekti. 883’te Huang-Ch’ao’yu yenip 884’te de öldürdüler. 94

Sonuçta imparator ve ailesini ele geçiren Chu-wen (Chu Ch’üan-Chung),hepsini yok etti. Hatta imparatora intihar etmesini emretti. Chu, 907’de Liang Sülalesiİmparatoru oldu. 95

Bu durumda Sha-t’o’lar da kendi hesaplarına mücadeleye girdiler vehanedanlarını kurdular.

T’ang’ların sükûtunun sebepleri arasında askeri valilerin aşırı güçlü oluşu vehalkı soymaları ile bu durumun devlet iktisadi hayatını sarsması başta gelmektedir. Budurum askeri valilerin yanında köylülerin de isyanına sebep olup hanedanısonlandırmıştır.

T’ang sülalesini ilerleyen konularımızda daha çok tanıyabileceğiz. Ancak sırabahsettiğimiz tarihi hadiselerin bir başka önemli aktörü olan Tibet İmparatorluğunundur.

94 Eberhard, W., 1995: 218.

95 Wu Hsing-tung, (1970): Beş Sülale Çağında Sha-T’o’ların Çin Toplumuna Etkileri, Doktora Tezi,

NIEBEZPIECZEŃSTWO – Obsługa tylko przez przeszkoloną osobę, która jest fizyczniei umysłowo zdolna do bezpiecznej obsługi urządzenia s-max!

NIEBEZPIECZEŃSTWO – W strefie zagrożenia poniżej urządzenia s-max nie mogą przebywaćżadne inne osoby!

NIEBEZPIECZEŃSTWO – Przed każdym użyciem sprawdzić hamulce bezpieczeństwa! (patrzrozdział 6. 5)

OSTRZEŻENIE – Należy nosić obuwie antypoślizgowe, aby uniknąć zsunięcia się ze schodów!

OSTRZEŻENIE – Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zapewnić bezpieczny proceswspinaczki, należy zawsze korzystać z obu rąk!

OSTRZEŻENIE – Nie wchodzić na mokre, śliskie lub nawoskowane schody, aby uniknąćupadku! Podkładki dywanowe muszą być antypoślizgowe!

OSTRZEŻENIE – Ręce nie mogą zwisać w dół na boki ani poruszać się gwałtowniew niekontrolowany sposób. Oprzeć ręce na podłokietnikach lub udach!

WSKAZÓWKA – Ćwiczyć obsługę bez osoby siedzącej na wózku i z włączonym przełączaniemjednostopniowym.

WSKAZÓWKA – Należy zwrócić uwagę na głębokość stopni schodów i ich stan!

Niebezpieczeństwo upadku!

WSKAZÓWKA – Przełącznik GÓRA/DÓŁ należy uruchomić dopiero po kilku sekundach odwłączenia!

WSKAZÓWKA – W przypadku korzystania z podkładek (poduszek itp. ) należy zadbać o to, abyosoba siedziała na wózku pewnie i nie mogła się ześlizgnąć ani spaść z wózka.

WSKAZÓWKA – Przed pierwszym uruchomieniem należy w pełni naładować akumulator!

i

8. 1 Siadanie pacjenta

s-max włączyć

przełącznikiem WŁ. /WYŁ. Pewna pozycja urządzenia s-max

Nacisnąć przełącznik GÓRA/

DÓŁ w kierunku GÓRA.

» Wyciągnąć nogę dowspinania, aż oprze się naziemi.

Po zajęciu miejsca przez osobę upewnić się, że siedzi ona bezpiecznie.

» Położyć ręce skrzyżowanena udach.

OSTRZEŻENIE – Ramiona nie mogą wystawać ponad podłokietniki, gdyż groziłoby toobrażeniami!

i

8. 2 Jazda po równej powierzchni / pokonywanie przeszkód

Ustawić pozycję neutralną(patrz rozdział 6. 4)

» Całkowicie wsunąć nogę dowspinania.

Aby pokonywać progi, należypodjechać do nich tyłem,a następnie przeciągnąćs-max przez próg.

Jazda po prostej nawierzchni.

» Przemieszczanie s-max.

UWAGA – Noga do wspinania nie może być wysunięta, w przeciwnym razie może ulecuszkodzeniu!

UWAGA – Nie należy pokonywać przeszkód przodem, w przeciwnym razie uszkodzeniu ulegnąhamulce bezpieczeństwa!

8. 3 Nachylanie systemu schodołazu transportowego

OSTRZEŻENIE – Przy wchodzeniu po schodach i jeździe po pochyłych powierzchniachs-max musi być przechylony!

Oprzeć stopę na obudowienapędu i przechylić s-max dotyłu.

» Urządzenie musi byćwyważone.

» Urządzenie jest wyważone,gdy w rączkach nie jestwyczuwalny ani nacisk, aninapięcie.

Można wykonać ruchurządzeniem s-max.

» W przypadku nadmiernegoprzechylenia, hamulcebezpieczeństwa zatrzymująs-max w kierunku doprzodu.

Wskazówka producenta:

Jeśli nie możnasamodzielnie przechylićurządzenia s-max,użyć nóg do wspinaniajako pomocy przy przechylaniu.

» Włączyć s-max

» Nacisnąć przełącznikGÓRA/DÓŁ w kierunkuDÓŁ, aż koła oderwąsię od podłoża nawysokość ok. 1–2 cm

» Przechylić s-max(ilustracja 1)

» Następnie do końcawsunąć nogę do

» Ruszyć urządzeniems-max (ilustracja 2)

8. 4 Jazda po równi pochyłej

OSTRZEŻENIE – Ze względów bezpieczeństwa druga osoba powinna być obecna, aby pomócw kierowaniu!

WSKAZÓWKA – Należy pamiętać o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa zawartychw rozdziale 8!

Ew. wyciągnąć rączkina wysokości ramioni zamocować za pomocąśruby blokującej.

Nachylić s-max.

» W razie potrzebyzastosować wskazówkiproducenta z rozdziału 8. 3.

Noga do wspinania musi byćcałkowicie wsunięta.

Przejechać do przodu do

płaszczyzny pochyłej. W celu przyhamowania,przechylić nieco bardziejurządzenie s-max, abymogły zadziałać hamulcebezpieczeństwa.

Po równi pochyłej należyjechać tyłem.

Jazda w dół

Jazda w górę

8. 5 Jazda po schodach – w górę

Ustawić pozycję neutralną.

» Noga do wspinania musibyć całkowicie wsunięta.

Nachylić urządzenie s-max

i utrzymać równowagę. Jechać do tyłu aż do stopnia.ilustracji 3

Wchodzenie po schodach w górę – schody kręte

Podczas wchodzenia po krętych schodach należy wykonać tesame czynności, które zostały opisane powyżej.

Uwaga: W przypadku schodów krętych s-max musi być ustawiony zgodnie kierunkiem skręcania schodów. Podczaskażdego wejścia na schody oba koła muszą się stykaćz krawędzią schodów.

Zalecenie producenta: Przełączanie jednostopniowe włączone.

NIEBEZPIECZEŃ-STWO!

Porównać wymaganiadotyczące schodów krętychz danymi technicznymz rozdz. 4. 8!

Urządzenie s-max niemoże być używane nanieodpowiednich schodach,ponieważ może to

8. 6 Jazda po schodach – w dół

i utrzymać równowagę. s-max przesunąć do przodu,aż zadziałają hamulce

s-max schodzi w dół. s-max przesunąć do przodu,

Powtórzyć procedurę od ilustracji 4

Schodzenie po schodach – schody kręte spowodować jego zsunięciesię ze schodów!

8. 7 Opuszczanie na schodach / funkcja zatrzymania awaryjnego

Odstawić s-max

» Hamulce bezpieczeństwazapobiegają staczaniu się!

» Nacisnąć i przytrzymaćprzełącznik GÓRA/DÓŁ, ażnoga do wspinania wsuniesię do końca.

Uwaga:

Podczas odstawianias-max musi spoczywać na kołach, w przeciwnymrazie nie zadziałają hamulcebezpieczeństwa!

Funkcja wyłączania awaryjnego

W razie wystąpienia niebezpiecznej sytuacji należy postąpićw następujący sposób:

» 1 - Puścić przełącznik GÓRA/DÓŁ

» 2 - s-max wyłączyć przełącznikiem WŁ. /WYŁ

» 3 - Wyciągnąć chip zabezpieczający

» Odstawić s-max zgodnie z opisem

Wyeliminować sytuację niebezpieczną i wznowić jazdę

» Założyć chip zabezpieczający

» s-max włączyć przełącznikiem WŁ. /WYŁ

» Nacisnąć przełącznik GÓRA/DÓŁ

8. 8 Opuszczanie

i

WSKAZÓWKA – s-max odstawiać wyłącznie w pozycji poziomej.

i

WSKAZÓWKA – Po każdym użyciu należy naładować akumulator.

Automatyczne wyłączanie dezaktywuje się podczas dłuższych przerw w pracy.

Wyłączyć s-max, a następnie ponownie włączyć.

s-max wyłączyć

przełącznikiem WŁ. Wyjąć chip zabezpieczającyimmobilizera.

8. 9 Transport

Zgodnie z przepisamispecjalnymi IATA A67i GGVS nr 2801 A, ust. 2,akumulatory nie są uważaneza towary niebezpieczne!

Akumulatory dopuszczonedo ruchu lotniczego zgodniez DOT i IATA! Planując lot,skontaktować się z liniąlotniczą z wyprzedzeniem.

Zdjąć s-max z krzesła doprzenoszenia (patrz rozdział7. 4).

Tłumaczenie oryginalnej szybkiej instrukcji obsługi Electrolux Efls210tiw00

Bezpośredni link do pobrania Tłumaczenie oryginalnej szybkiej instrukcji obsługi Electrolux Efls210tiw00

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Tłumaczenie oryginalnej szybkiej instrukcji obsługi Electrolux Efls210tiw00