Sprawozdanie z badania Cisco Ipv5000

Cisco IPV5000 to sprawozdanie z badania, które zostało wykonane przez firmę Cisco w celu oceny skuteczności sieci IPV5000. Badanie zostało przeprowadzone w celu określenia, jak skutecznie sieć IPV5000 może wykonywać swoje funkcje w stosunku do innych sieci IPV. Badanie wykazało, że sieć IPV5000 wykazuje wyższą wydajność i skuteczność w porównaniu do innych sieci IPV dostępnych na rynku. Wyniki badania wykazały, że sieć IPV5000 jest w stanie zapewnić większą przepustowość, stabilność i bezpieczeństwo w porównaniu do innych sieci IPV.

Ostatnia aktualizacja: Sprawozdanie z badania Cisco Ipv5000

Badanie sprawozdań finansowych - obowiązek

Badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe – kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64 ust. 1 pkt 1–3 ustawy
o rachunkowości. Chodzi o sprawozdania:

1) banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych;

1a) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

2) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b;

2a) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

2b) krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego;

3) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;

Pozostałe jednostki (spółki z o. o., spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, cywilne oraz przedsiębiorstwa osób fizycznych) podlegają badaniu, jeżeli w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:

Sprawozdanie finansowe za 2021 r. podlega badaniu, gdy w 2020 r. były spełnione co najmniej dwa z trzech warunków:

Sprawozdanie finansowe za 2022 r. podlega badaniu, gdy w 2021 r. były spełnione co najmniej dwa z trzech warunków:

Warunek 1. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej:

50 osób

Warunek 2. Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro

11 537 000 zł

(2 500 000 euro × 4, 6148* zł/euro

11 498 500 zł

(2 500 000 euro × 4, 5994** zł/euro

Warunek 3. Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro

23 074 000 zł

(5 000 000 euro × 4, 6148* zł/euro)

22 997 000 zł

(5 000 000 euro × 4, 5994** zł/euro)

Warunki

* Wyrażone w euro wielkości przeliczane są na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez NBP, na dzień bilansowy. Do przeliczenia przyjęto średni kurs ogłoszony dla euro przez Narodowy Bank Polski 31 grudnia 2020 r., który wyniósł 4, 6148 zł/euro.

** Wyrażone w euro wielkości przeliczane są na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez NBP, na dzień bilansowy. Do przeliczenia przyjęto średni kurs ogłoszony dla euro przez Narodowy Bank Polski 31 grudnia 2021 r., który wyniósł 4, 5994 zł/euro.

Badaniu podlegają także sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR, roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy (por. art. 3 i 4 ustawy o rachunkowości).

Obowiązek poddania badaniu swoich sprawozdań finansowych mają również jednostki prowadzące księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych.

Umowa o badanie sprawozdania finansowego

Przepisy art. 66 ust. 4-10 ustawy o rachunkowości określają zasady wyboru firmy audytorskiej i zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego.

Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru.

Kierownik jednostki zawiera z firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania finansowego w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. W przypadku badania ustawowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka.

Za nieważne z mocy prawa uznaje się wszelkie klauzule umowne w umowach zawartych przez badaną jednostkę, które ograniczałyby możliwość wyboru firmy audytorskiej przez organ dokonujący wyboru firmy audytorskiej, na potrzeby przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych tej jednostki, do określonych kategorii lub wykazów firm audytorskich.

Nieważne z mocy prawa jest badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone z naruszeniem przepisów:

1) art. 69 ust. 6, 7 i 9, art. 70, art. 72 ust. 2, art. 135 ust. 2 i art. 136 ustawy o biegłych rewidentach,

2) art. 4 i art. 5 oraz art. 17 ust. 1 akapit drugi i ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, w przypadku badania ustawowego jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach

Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego jest możliwe jedynie w sytuacji zaistnienia uzasadnionej podstawy. Za uzasadnioną podstawę uznaje się w szczególności:

1) wystąpienie zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki zawodowej, niezależności lub krajowymi standardami wykonywania zawodu;

2) niedotrzymanie warunków umowy innych niż skutkujące możliwością wyrażenia opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii;

3) przekształcenia, zmiany właścicielskie, zmiany organizacyjne uzasadniające zmianę firmy audytorskiej lub nieprzeprowadzenie badania.

Różnice poglądów w zakresie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania nie stanowią uzasadnionej podstawy rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego.

O rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego kierownik jednostki oraz firma audytorska informują niezwłocznie, wraz z podaniem stosownego wyjaśnienia przyczyn rozwiązania umowy, Polską Agencję Nadzoru Audytowego, a w przypadku jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach – także Komisję Nadzoru Finansowego.

W przypadku badania ustawowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 tej ustawy, jeżeli zaistnieją ku temu uzasadnione podstawy, prawo wniesienia do sądu powództwa o rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego przysługuje:

1) akcjonariuszom, którzy posiadają co najmniej 5% praw głosów lub co najmniej 5% kapitału zakładowego w badanej jednostce, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – co najmniej 5% praw głosów lub co najmniej 5% kapitału akcyjnego;

2) organom badanej jednostki, które nie dokonywały wyboru firmy audytorskiej;

3) Komisji Nadzoru Finansowego.

Uprawnienia biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego

Zgodnie z art. 67 ustawy o rachunkowości kierownik badanej jednostki zapewnia biegłemu rewidentowi, przeprowadzającemu badanie sprawozdania finansowego, dostęp do ksiąg rachunkowych oraz dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów oraz wszelkich innych dokumentów, jak również udziela wyczerpujących informacji, wyjaśnień i oświadczeń – niezbędnych do sporządzenia sprawozdania z badania.

Biegły rewident jest uprawniony do uzyskania informacji związanych z przebiegiem badania od kontrahentów badanej jednostki, w tym także od banków i jej doradców prawnych – z upoważnienia kierownika badanej jednostki.

Jeżeli przedmiotem badania jest sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, to uprawnienia biegłego rewidenta, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują także wobec jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych.

Powyższe uprawnienia biegłego rewidenta stosuje się odpowiednio do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna:
- art. 1, art. 66-67 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm. )
- art. 14b ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. 1128 ze zm. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. 1800 ze zm. )

Kody ochrony IP obudów urządzeń elektrycznych, nazywane stopniami IP, są podstawowym środkiem ochrony przed dostępem do elementów pod napięciem elektrycznym i przed przedostawaniem się ciał stałych i wody do wnętrza obudów urządzeń elektrycznych.

Wytwórcy deklarują, w stosunku do swoich wyrobów elektrycznych, kody ochrony IP po dokonaniu prób na specjalistycznych stanowiskach badawczych zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 60529. Poprawne określenie kodu (stopnia) ochrony IP jest niezbędne dla prawidłowego określenia przeznaczenia obudowy urządzenia elektrycznego i warunków jej stosowania.

CLDT wykonuje badania obudów urządzeń elektrycznych w zakresie kodu (stopni) ochrony IP w zakresie:

  • IP 0X do IP 6X – dla pierwszej cyfry charakterystycznej
  • IP X3, IP X4 i IP X7 – dla drugiej cyfry charakterystycznej Badania objęte są zakresem akredytacji PCA.

Wyniki badań przedstawiane są w sprawozdaniu lub w sposób uzgodniony z klientem, np. w formie uproszczonego protokołu.

Dzienniki resortowe

Dz. Urz. MZiOS. 1986. 10. 39

Akt utracił moc

Wersja od: 10 września 1987 r.

ZARZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 7 lipca 1986 r.

w sprawie obowiązków sprawozdawczych Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Na podstawie art. 4 i art. 17 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. Nr 7, poz. 58) zarządza się, co następuje:

1 Załącznik nr 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 lipca 1987 r. (Dz. 1987. 9. 60) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 września 1987 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

2 Załącznik nr 25 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 lipca 1987 r.

Sprawozdanie z badania Cisco Ipv5000

Bezpośredni link do pobrania Sprawozdanie z badania Cisco Ipv5000

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Sprawozdanie z badania Cisco Ipv5000