Specyfikacja, działanie, zastosowania, konserwacja Epson Stylus Tx203

Epson Stylus TX203 to wielofunkcyjny atramentowy drukarka, która łączy zalety drukarki, skanera i kopiarki w jednym urządzeniu. Specyfikacja obejmuje drukowanie w rozdzielczości do 5760 dpi, skanowanie z maksymalną rozdzielczością 4800 dpi i kopiowanie w maksymalnej rozdzielczości 1200 dpi. Drukarka obsługuje wiele formatów papieru, w tym A4, A5, B5, A6, Letter itp. Działanie Epson Stylus TX203 jest niezawodne i szybkie, a dzięki technologii Epson DURABrite Ultra sprawia, że ​​wydruki są trwałe i odporne na zacieki. Konserwacja Epson Stylus TX203 jest prosta, a wymiana tuszy jest łatwa i szybka. Epson Stylus TX203 to świetne urządzenie do domowego użytku, które zapewnia wygodę i wszechstronność w drukowaniu, skanowaniu i kopiowaniu.

Ostatnia aktualizacja: Specyfikacja, działanie, zastosowania, konserwacja Epson Stylus Tx203

1 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne Zakres obowiązywania instrukcji Znaczenie terminów użytych w instrukcji Kwalifikacje rewidenta labom Znajomość przepisów i instrukcji Odpowiedzialność rewidenta taboru Obowiązki rewidenta taboru Zależność pracownicza rewidenta taboru Wyposażenie rewidenta taboru Wyposażenie posterunku Współpraca z pracownikami innych jednostek organizacyjnych Rozdział 2. Szczegółowe obowiązki rewidenta taboru Rozpoczęcie pracy w zmianie Oględziny techniczne wagonów w składach pociągów przybywających i odjeżdżających Postępowanie z wagonami uszkodzonymi Sprawdzanie stanu technicznego wagonów w komunikacji międzynarodowej Obowiązki rewidenta taboru na stacji granicznej Obowiązki rewidenta taboru w pociągu Sprawdzanie wagonów po wykolejeniu Postępowanie z wagonami z przesyłkami nadzwyczajnymi Przeglądy elektrycznych zespołów trakcyjnych i autobusów szynowych Przyjmowanie składów złożonych z elektrycznych zespołów trakcyjnych i autobusów szynowych na posterunkach zlokalizowanych w miejscu dokonywania przeglądu Przekazywanie elektrycznych zespołów trakcyjnych do ruchu z posterunków zlokalizowanych w miejscu dokonywania przeglądu Przekazywanie i przyjmowanie składów pociągów zestawionych z elektrycznych zespołów trakcyjnych I autobusów szynowych Zakończenie pracy w zmianie

2 Rozdział 3. Szczegółowe obowiązki pracownika wyznaczonego do nadzorowania! koordynacji pracy posterunku Rozpoczęcie pracy w zmianie Nadzór nad pracownikami posterunku Nadzór nad dokumentacją posterunku Zakończenie pracy w zmianie Załącznik Nr 1 do Instrukcji Cw-2 Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy Załącznik Nr 2 do instrukcji Cw-2 Wytyczne pracy w okresie zimy Załącznik Nr 3 do Instrukcji Cw-2 Zestawienie formularzy i druków stosowanych przez rewidenta taboru Załącznik Nr 4 do Instrukcji Cw-2 Wytyczne do opracowania Regulaminu technicznego posterunku rewizji technicznej Załącznik Nr 5 do instrukcji Cw-2 Typowe roboty wykonywane w ramach naprawy bez wyłączenia Załącznik Nr 6 do instrukcji Cw-2 Wzory druków i formularzy

3 R o z d z i a ł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres obowiązywania instrukcji Instrukcja niniejsza ustala zakres podstawowych obowiązków i odpowiedzialność pracowników wykonujących czynności rewidenta taboru, oraz pracownika wyznaczonego do nadzoru i koordynacji pracy posterunku rewizji technicznej. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o: 2 Znaczenie terminów użytych w instrukcji 1. rewidencie taboru" - należy przez to rozumieć pracownika wykonującego czynności związane z obsługą techniczną wagonów, elektrycznych zespołów trakcyjnych i autobusów szynowych. 2. pracowniku wyznaczonym do nadzorowania i koordynacji pracy posterunku" zwanym w dalszej treści pracownikiem nadzorującym" - należy przez to rozumieć rewidenta taboru lub starszego rewidenta taboru wyznaczonego przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej do organizacji pracy posterunku. 3. posterunku rewizji technicznej" zwanym w dalszej treści posterunkiem" -należy przez to rozumieć zespół pracowników przewoźnika, wykonujących oględziny techniczne, próby hamulców i drobne naprawy pojazdów kolejowych dysponujący niewielkim zapleczem warsztatowym. 4. oględzinach technicznych" - należy przez to rozumieć zespół czynności wykonywanych przy pociągu lub składzie pociągu mających na celu stwierdzenie stanu technicznego pojazdów, w szczególności części biegowych, urządzeń cięgłowozderznych i hamulców. 5. próbie hamulca pociągu" - należy przez to rozumieć zespól czynności wykonywanych w pociągu lub składzie pociągu w celu sprawdzenia działania hamulców. W zależności od okoliczności wykonuje się szczegółową próbę hamulca bądź uproszczoną próbę hamulca. -9-

4 3 Kwalifikacje rewidenta taboru Kwalifikacje, przygotowanie zawodowe oraz warunki zdolności fizycznej i psychicznej pracownika zatrudnionego na stanowisku rewidenta taboru określają odrębne przepisy. Tryb realizacji programu przygotowania zawodowego na stanowisko rewidenta taboru regulują odrębne przepisy. 4 Znajomość przepisów i instrukcji Rewident taboru obowiązany jest znać szczegółowo. instrukcję dla rewidenta taboru" - Cw-2. 2 Rewident taboru obowiązany jest także znać następujące przepisy i instrukcje w częściach dotyczących jego pracy: 1) Mw 1 - Instmkcja o utrzymaniu normalnotorowych wagonów osobowych. 2) Mw 2 - Instrukcja o zasadach technicznego utrzymania wagonów towarowych normalnotorowych. 3) Mw 8 - Instrukcja o utrzymaniu w czystości wagonów osobowych, elektrycznych zespołów trakcyjnych, autobusów szynowych i lokomotyw. 4)Mw21b - Instrukcja o skreślaniu z inwentarza normalnotorowych wagonów osobowych. 5) Mw 37b - Instrukcja o znakowaniu i numeracji wagonów osobowych. 6) Cw-1(Mw56) - Instrukcja obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców taboru kolejowego. 7} Pr-3 (Mw 62) - Instrukcja o ogrzewaniu wagonów osobowych normalnotorowych. 8) CM (Mt1) - Instrukcja dla maszynisty pojazdu trakcyjnego elektrycznego i spalinowego 9) Ct-2 (Mt2) - Instrukcja dla pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego elektrycznego i spalinowego. 10) Mt 11 - Instrukcja pomiarów i oceny zestawów kołowych pojazdów szynowych. -10-

5 11) Mt 32 - Instrukcja o utrzymaniu normalnotorowych elektrycznych i spalinowych pojazdów trakcyjnych. 12) Mt34 - Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy utrzymaniu elektrycznych i spalinowych pojazdów trakcyjnych. 13) Mte Instrukcja smarowania elektrycznych pojazdów trakcyjnych. 14) Mts Instrukcja smarowania spalinowych pojazdów trakcyjnych. 15) R 1 - Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów na PKP 16) R 2 - Instrukcja gospodarki wagonami towarowymi. 17) R 3 - Instrukcja o postępowaniu w sprawach wypadków i wydarzeń kolejowych. 18) lr-2(r7) - Instrukcja dla personelu obsługi ruchowych posterunków technicznych. 19) lr-5 (R 12) - Instrukcja o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej. 20) lr-9 (R 34) - Instrukcja o technice pracy manewrowej. 21) R 38 - Przepisy użytkowania wagonów w kolejowej komunikacji międzynarodowej PPW. 22) lr-10(r57) - Instrukcja o przewozie przesyłek nadzwyczajnych. 23) RIC - Umowa o wymianie i użytkowaniu wagonów pasażerskich w komunikacji międzynarodowej RIC. 24) AW - Ogólna umowa o użytkowaniu wagonów. 25) D 17 - Instrukcja o zapewnieniu sprawności kolei w zimie. 26) H 2 - Instrukcja o odprawie i przewozie przesyłek towarowych. 27) E 1 - Instrukcja sygnalizacji na PKP. 28) RID - Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. 29) Et 4 - Instrukcja bezpieczeństwa pracy przy sieci trakcyjnej i w jej pobliżu. 30) Załącznik 9 do Ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów' - AW, Warunki techniczne wagonów towarowych dla przejścia - przyjęto w Spółce PKP CARGO S. A. oddzielnym trybem

6 31) Zasady i tryb wycofywania wagonów towarowych z eksploatacji ze względu na ich stan techniczny, likwidacji wagonów jako środków trwałych i kasacji wagonów wycofanych z eksploatacji - przyjęto w Spółce PKP CARGO SA oddzielnym trybem. 32) Zasady znakowania i numeracji wagonów towarowych PKP CARGO i włączonych do taboru PKP CARGO SA. - przyjęto w Spółce PKP CARGO SA oddzielnym trybem. 33) Regulamin przedsiębiorstwa PKP o ładowaniu i zabezpieczaniu przesyłek towarowych - przyjęto w Spółce PKP CARGO S. oddzielnym trybem. 34) Regulamin Przewozu Przesyłek Towarowych /RPT/ - przyjęto w Spółce PKP CARGO S. 35) Dokumentację technologiczną przeglądów kontrolnych i napraw bieżących elektrycznych zespołów trakcyjnych, lokomotyw elektrycznych, spalinowych i autobusów szynowych. 36) Dokumentację technologiczną przeglądów między pociągowych. Rewident taboru powinien ponadto znać: 1) regulamin pracy, 2) regulamin techniczny posterunku - którego wytyczne zostały określone w Załączniku 4, 3) rozkład jazdy pociągów - w zakresie dotyczącym obszaru pracy posterunku, 4) wyciąg regulaminu technicznego. 5) postanowienia przepisów wewnętrznych spółki związane z pracą rewidenta taboru, które są przekazywane do zapoznania się w sposób określony w regulaminie posterunku. Odpowiedzialność rewidenta taboru 1. Rewident taboru odpowiedzialny jest za wykonywanie pracy zgodnie z uregulowaniami zawartymi w niniejszej instrukcji. -12-

7 6 Obowiązki rewidenta taboru Do obowiązków rewidenta taboru należy nadzór nad stanem technicznym wszystkich wagonów oraz elektrycznych zespołów trakcyjnych i autobusów szynowych znajdujących się w rejonie posterunków, przybywających i odjeżdżających o ile inne umowy nie traktują inaczej, w tym: 1) sprawdzenie stanu technicznego wagonów kierowanych poci załadunek towarów, 2) sprawdzenie stanu technicznego wagonów oraz elektrycznych zespołów trakcyjnych i autobusów szynowych, 3) kierowanie wagonów z przekroczonym terminem naprawy okresowej do odpowiednich warsztatów naprawczych lub na wydzielone tory, 4) sporządzanie zgłoszeń do komisyjnego badania wagonów towarowych proponowanych do wycofania z eksploatacji oraz udział w komisjach przeprowadzających badania stanu technicznego wagonów, 5) dokonywanie wyboru wagonów pod przesyłki specjalnie dysponowane, w tym szczególnie pojazdów i sprzętu wojskowego. 6) dokonywanie odbioru technicznego wagonów po czynnościach ładunkowych, w tym uczestnictwo podczas operacji załadowywania wagonów pojazdami I sprzętem wojskowym w transportach wojskowych, 7) dokonywanie odbioru wagonów oraz elektrycznych zespołów trakcyjnych i autobusów szynowych po czyszczeniu, myciu, odkażaniu, 8) decydowanie o konieczności wyłączenia wagonów ze składu pociągu oraz elektrycznych zespołów trakcyjnych i autobusów szynowych, z usterkami, których nie można usunąć bez wyłączenia, 9) dokonywanie prób hamulców, 10) zlecanie napraw wagonów wyłączonych ze składu pociągu z uwagi na uszkodzenia, 11} dokonywanie odbioru wagonów po wykonanych naprawach bieżących z wyłączeniem ich ze składu pociągu, 12) usuwanie drobnych usterek przy wagonach oraz elektrycznych zespołach trakcyjnych i autobusach szynowych bez wyłączenia ich ze składu pociągu. Zakres robót wykonywanych w ramach napraw bez wyłączenia zależy od warunków lokalnych takich jak wyposażenie posterunku, wielkość zatrudnie- -13-

8 nia, stan międzytorzy itp. (typowe prace dokonywane bez wyłączenia z ruchu określa Załącznik 5), 13) nadzorowanie pracy pracowników wykonujących naprawy wagonów bez wyłączenia ich ze składu pociągu. 14) zlecanie i odbiór wagonów towarowych do i po naprawach bez wyłączenia ich ze składu pociągu. Podczas wykonywania czynności rewident taboru powinien ściśle przestrzegać postanowień niniejszej instrukcji oraz innych przepisów i instrukcji ujętych w 4. Ponadto winien stosować się do obowiązujących regulaminów, decyzji i zarządzeń. Rewidenci zobowiązani są do uczestniczenia w szkoleniach okresowych i doraźnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami. 7 Zależność pracownicza rewidenta taboru 1. Bezpośrednim przełożonym rewidenta taboru jest pracownik wyznaczony w regulaminie posterunku do nadzoru i koordynacji pracy posterunku. Obowiązki pracownika wyznaczonego do nadzoru i koordynacji pracy posterunku określa regulamin posterunku oraz rozdział 3 niniejszej instrukcji. 8 Wyposażenie rewidenta taboru 1. Rewident taboru otrzymuje do osobistego użytku za potwierdzeniem: 1) po jednym egzemplarzu Instrukcji dla rewidenta taboru, Cw-2 oraz Instrukcji obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców taboru kolejowego" Cw-1 (Mw 56) przeznaczonych do użytku wewnętrznego, 2) narzędzia, przybory i przyrządy niezbędne do wykonywania obowiązków, określone w regulaminie posterunku. Pozostałe przepisy i instrukcje, które rewident taboru jest zobowiązany znać, w zakresie jego pracy, powinny w komplecie znajdować się na wyposażeniu posterunku. Posiadane przepisy i instrukcje powinny być aktualizowane przez pracowników we własnym zakresie, na podstawie otrzymywanych pisemnych informacji oraz utrzymywane w należytym stanie. -14-

9 9 Wyposażenie posterunku 1. Wyposażenie posterunku w zależności od warunków miejscowych i zakresu wykonywanych zadań określa regulamin posterunku. W stanie zdatnym do użytku powinny być utrzymane przez pracowników także narzędzia, przyrządy oraz materiały będące na wyposażeniu posterunku. Za utrzymanie w należytym stanie wyposażenia posterunku odpowiedzialny jest pracownik wyznaczony regulaminem technicznym posterunku. 10 Współpraca z pracownikami innych jednostek organizacyjnych 1. Koordynatorami współpracy jednostek realizujących zadania w zakresie organizacji ruchu kolejowego są pracownicy, kierujący ruchem na swoich odcinkach pracy. Ich polecenia w tym zakresie powinny być wykonywane przez wszystkich uczestników realizowanego procesu, w tym rewidentów taboru, o ile polecenia te nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. Zasady współpracy rewidenta taboru z pracownikami innych jednostek w zakresie obsługi taboru określa regulamin techniczny posterunku. Pracownik wyznaczony do nadzorowania pracy posterunku powinien niezwłocznie reagować na nieprawidłowości w pracy rewidentów taboru zgłoszone przez pracowników innych jednostek organizacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w postępowaniu pracowników, związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, rewident taboru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie właściwego przełożonego. -15-

10 R o z d z i a ł 2 SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI REWIDENTA TABORU 11 Rozpoczęcie pracy w zmianie 1. Rewident taboru obowiązany jest podjąć świadczenie pracy w zmianie na wyznaczonym posterunku zgodnie z ustalonym indywidualnym rozkładem czasu pracy. Rewident taboru może podjąć pracę legitymując się zdolnością fizyczną i psychiczną umożliwiającą mu bezpieczne wykonywanie świadczonej pracy. Rewident taboru winien zawiadomić przełożonego o przyczynie swojej nieobecności celem wyznaczenia zastępstwa. Zawiadomienie winno nastąpić w terminie i trybie przewidzianym odrębnymi przepisami. Rozpoczynając pracę rewident taboru powinien: 1) odnotować rozpoczęcie pracy w książce rewizji technicznej pociągów, 2) sprawdzić stan wyposażenia posterunku, 3) zapoznać się z treścią nowych zarządzeń i specjalnych dyspozycji. 4) zapoznać się z sytuacją taborową w rejonie posterunku, 5) uzyskać informację od pracownika kończącego pracę w zmianie o odchyleniach od rozkładu jazdy. 12 Oględziny techniczne wagonów w składach pociągów przybywających I odjeżdżających l. Przyjmowanie składów pociągów z drogi: 1) podczas wjazdu pociągu w rejon posterunku rewizji technicznej wagonów rewident taboru powinien znajdować się w miejscu umożliwiającym przyjęcie pociągu na biegu i obserwować stan części biegowych wagonów, a w szczególności: a) czy nie ma zakleszczonych zestawów kołowych, D) czy nie występują płaskie miejsca lub nalepy na powierzchniach tocznych kół, e) czy nie występują widoczne objawy grzania się łożysk osiowych, -16-

11 d) czy nie nastąpiło przesunięcie ładunku poza skrajnię taboru, czy nie ma otwartych drzwi itp. Jeżeli pociąg przyjmuje dwóch rewidentów taboru lub rewident taboru i inny pracownik posterunku, obserwowanie składu winno odbywać się z obu stron pociągu, 2) rewident taboru powinien sprawdzić, czy pociąg przybył z sygnałami końca pociągu, 3) po zatrzymaniu pociągu i zabezpieczeniu składu zgodnie z postanowieniami regulaminu technicznego oraz wyluzowanuj składu przez wyznaczonego regulaminem technicznym posterunku pracownika, rewident taboru powinien niezwłocznie przystąpić do oględzin technicznych wagonów, zwracając szczególną uwagę: a) czy przy wagonach nie brak zderzaków, czy śruby mocujące zderzaki do czołownicy są należycie dokręcone i zabezpieczone przed odkręceniem, czy tuleje zderzakowe są prawidłowo zabezpieczone przed wypadnięciem, czy urządzenia cięgłowo-zderzakowe nie są uszkodzone, czy środki urządzeń zderznych mieszczą się w dopuszczalnych granicach, b) czy zestawy kołowe nie mają pęknięć, obluzowań obręczy, czy na zestawach obręczowanych są naniesione znaki kontrolne, czy zużycie obręczy i wieńców kot mieści się w dopuszczalnych granicach, czy zewnętrzne powierzchnie obręczy lub wieńców kół nie mają zabrudzeń mogących utrudniać współpracę z hamulcami torowymi, czy nie mają śladów przegrzania. c) czy łożyska osiowe nie wykazują uszkodzeń lub podwyższonej temperatury. d) czy układ napędowy prądnicy jest sprawny i posiada opaski zabezpieczające, e) czy odległość między opaską sprężyny, a częściami podwozia, mogącymi na niej osiadać jest zgodna z przepisami; czy na opasce nie ma świeżych śladów osiadania elementów podwozia, czy pióra resorów, sprężyny spiralne i ich zawieszenie nie są złamane lub pęknięte, czy inne elementy usprężynowania nie wykazują uszkodzeń, f czy ostoja wagonu i rama wózka nie są wygięte lub popękane, czy wszystkie elementy są prawidłowo przymocowane do ostoi, czy prowadnice łożysk osiowych są właściwie przymocowane do ostojnicy i czy nie są wygięte, czy zwora prowadnic osiowych jest prawidłowo przymocowana i nie jest pogięta lub złamane, a bezwidłowe prowadzenie zestawów nie ma uszkodzeń, g) czy stan urządzeń przeciwpoślizgowych jest właściwy h) czy urządzenia hamulcowe są kompletne, wstawki hamulcowe nie są nadmiernie zużyte lub niewłaściwie usytuowane względem powierzchni tocznej zestawów kołowych, pałąki ochronne i inne urządzenia zabezpieczające -17-

12 przed opadnięciem elementów układu hamulcowego na tor są właściwie umocowane, czy oś zestawu kołowego nie ma żadnych wylanych miejsc z ostrymi krawędziami, czy przewody elektryczne układu hamulcowego nie są uszkodzone, czy linki uziemiające są kompletne i w dobrym stanie, czy elementy przekładni hamulcowej nie są pourywane lub pogięte, czy połączenia sworzniowe są dobrze zabezpieczone, czy urządzenia nastawcze hamulca są we właściwym położeniu, czy w bloku elektronicznym zostały zapisane informacje o usterkach hamulca, czy płozy hamulca magnetycznego są w górnym położeniu i nie posiadają widocznych usterek, i) czy pudła wagonów są szczelne i mocno połączone z podwoziem, czy pudło nie jest nadmiernie przechylone, czy numer i napisy na wagonach są prawidłowe, czy urządzenia samowyładowcze są odpowiednio zabezpieczone, czy nie ma braków lub uszkodzeń luźnych części stanowiących wyposażenie wagonu, j) czy drzwi, okna, klamki, zamki, stopnie uchwyty itp. nie mają uszkodzeń i działają sprawnie, k) czy nie ma innych usterek zagrażających bezpieczeństwu ruchu. 4) stwierdzone przez rewidenta taboru usterki w wagonach kwalifikujące się do naprawy bez wyłączenia za składu pociągu winny być naprawione: a) osobiście przez rewidenta taboru. b) przez pracowników zatrudnionych na posterunku, w tym przypadku rewident taboru nadzoruje ich pracę oraz sprawdza realizację naprawy, c) przez pracowników zakładu taboru lub innej jednostki realizującej naprawę wagonów beż wyłączenia ich ze składu pociągu, w lym przypadku rewident taboru zleca naprawę do wykonania oraz odbiera wagony po wykonaniu tych napraw. 5) wagony, które z uwagi na zakres robót lub ograniczone możliwości naprawcze posterunku nie zostały naprawione bez wyłączenia, należy okartkowując je odpowiednimi nalepkami skierować do naprawy z wyłączeniem. Wyprawianie pociągu w drogę: Wyprawiając pociąg w drogę rewident taboru powinien: 1} przeprowadzić oględziny techniczne wszystkich wagonów w składzie pociągu zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt 3 * 5 niniejszego paragrafu, 2) sprawdzić prawidłowość zestawienia i sprzęgnięcia składu pociągu, w tym równomierność rozmieszczenia wagonów z wyłączonymi hamulcami. -18-

13 3) sprawdzić, czy nie używane sprzęgi powietrzne, śrubowe i inne są podwieszone na wspornikach lub włożone do właściwych gniazd, 4) sprawdzić, czy w składzie pociągu nie znajdują się wagony o ograniczonej prędkości, nie odpowiadającej prędkości wyprawianego pociągu, czy ni znajdują się wagony uszkodzone lub już wcześniej okartkowane do naprawy, 5) sprawdzić właściwe nastawienie dźwigni przestawczych hamulca, 6) dopilnować wyłączenia ze składu pociągu wagonów uszkodzonych oznaczonych odpowiednimi nalepkami, 7) wykonać wymaganą próbę hamulca, 8) sprawdzić czy nie ma przeszkód pod kołami wagonów, 9) po zakończeniu próby hamulca dane o pociągu odnotować w książce rewizji technicznej pociągu. 10) przy wyjeździe pociągu winien znajdować się w takim miejscu, aby mógł dokładnie obserwować jego odjazd. Podczas oględzin technicznych rewident taboru obowiązany jest ponadto sprawdzić: 1) w pociągach pasażerskich: a) stan techniczny wyposażenia wnętrz i czystości wagonów oraz zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne, b) stan techniczny urządzeń ogrzewczych, przewietrzania i klimatyzacji, c) stan oświetlenia i urządzeń nagłaśniających. d) prawidłowość połączeń między wagonowych, e) stan urządzeń automatycznego zamykania i blokady drzwi wejściowych wagonów. f) prawidłowość otablicowania pociągu. 2) w pociągach towarowych: a) czy ładunki na wagonach platformach są właściwie umocowane i zabezpieczone przed przesunięciem i czy nie ma śladów niebezpiecznego przesunięcia lub uszkodzeń umocowania, b) czy wagony oraz jednostki ładunkowe są pozamykane i zabezpieczone przed otwarciem, -19-

14 c) czy są włączone wagony ochronne przy przewozie ładunków niebezpiecznych. 3) w pociągach pasażerskich wyprawianych w drogę, stan techniczny, sanitarny i wyposażenia wagonów osobowych, w tym braki lub usterki występujące w wagonach rewident taboru winien odnotować w Wykazie o stanie wagonów pociągu pasażerskiego^ - Mw) w pociągach pasażerskich przyjmowanych z drogi na stacjach końcowych lub zwrotnych stan wagonów stwierdzony przez rewidenta taboru w trakcie przyjmowania składów należy porównać z zapisami drużyny konduktorskiej dokonanych w wykazie Mw 576, a w przypadku stwierdzenia różnic w opisie stanu technicznego oraz w wyposażeniu wagonów rewident taboru dokonuje odpowiednich adnotacji na wyżej wymienionych dokumentach potwierdzając je przez kierownika pociągu. W międzynarodowych pociągach pasażerskich sprawdzić zapisy w książce pokładowej (wzór X do Umowy RIC). Stosownie do stwierdzonych zapisów w Mw 576 lub w książce pokładowej, rewident podejmuje decyzję odnośnie usunięcia usterek. Podczas przeprowadzania manewrów zabrania się dokonywania oględzin technicznych wagonów. Oględziny techniczne wagonów w pociągu oraz próbę hamulców rewident taboru może rozpocząć po zgłoszeniu o zakończeniu formowania składu pociągu i po zabezpieczeniu go zgodnie z regulaminem technicznym stacji. Do pomocy przy wykonywaniu prób hamulców rewident taboru ma prawo zatrudnić innego pracownika posterunku, przeszkolonego w tym zakresie. 6. Określone w ustępach czynności, powinny być wykonane zgodnie z postanowieniami regulaminu pracy posterunku oraz w takim czasie, aby nie spowodowały opóźnienia pociągu. 13 Postępowanie z wagonami uszkodzonymi 1. Usterki stwierdzone przez rewidenta taboru podczas oględzin technicznych powinny być usunięte w miarę możliwości bez wyłączania wagonu ze składu pociągu. Czynności związane z usuwaniem usterek przy wagonach bez wyłączenia ze składu pociągu powinny być wykonywane zgodnie z regulaminem posterunku i zawartymi w nim zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Po usunięciu usterek, rewident taboru zobowiązany jest odnotować fakt wykonanej naprawy w książce wagonów uszkodzonych - druk Mw 562. oraz zaznaczyć informację o naprawie w rubryce 17 książki rewizji technicznej pociągów -druk Mw

15 4. Wagony z usterkami, których usunięcie przekracza możliwości pracowników zespołu rewidenckiego lub pracowników jednostki realizującej naprawy bez wyłączenia, należy wyłączyć z przewozów sporządzając zawiadomienie o wyłączeniu z przewozów wagonów uszkodzonych - druk Mw 579. a wagony obustronnie okartkować nalepkami Mw 585 kierując je do naprawy bieżącej z wyłączeniem ze składu pociągu. Wyłączenie wagonów należy odnotować w rubryce 10 książki wagonów uszkodzonych Mw 562 i rubryce 18 książki Mw W razie kierowania na punkt napraw lub do przeładunku wagonów z usterkami zagrażającymi bezpieczeństwu ruchu, rewident taboru na druku Mw-579 i nalepkach Mw-585 powinien określić, z jaką prędkością wagon należy przeprowadzić i czy wymagany jest jego nadzór (konwojowanie). Powyższe dotyczy również przewożenia wagonów ze stacji pośrednich, na których zostały wyłączone wagony. Jeżeli uszkodzenie wagonu lub brak luźnych części wagonowych wystąpiło z winy przewoźnika, rewident taboru odnotowuje ten fakt we właściwych zawiadomieniach lub wykazach w sposób określony Instrukcją R-2. W razie stwierdzenia przy wagonie braku luźnych części, rewident taboru dodatkowo okartkowuje wagon nalepkami Mw 622. Następnie sporządza protokół H Wagony ładowne, uszkodzone, lecz nie zagrażające bezpieczeństwu ruchu i całości ładunku, mogą być wysyłane w kierunku stacji, na której nastąpi ich rozładunek. Wagony te należy obustronnie okartkować nalepkami Mw Wagony z uszkodzonymi i wyłączonymi z działania hamulcami zespolonymi rewident taboru okleja nalepkami Mw Jeżeli nastąpiło zerwanie lub uszkodzenie urządzenia cięgłowego na stacji, na której znajduje się posterunek rewizji technicznej wagonów, rewident taboru zobowiązany jest postępować zgodnie z Instrukcją o postępowaniu w sprawach wypadków i incydentów kolejowych i przy współudziale dyżurnego ruchu sporządzić zawiadomienie Mw611, oraz protokół H a wagon wyłączyć z przewozów. 14 Sprawdzanie stanu technicznego wagonów w komunikacji międzynarodowej 1. Rewident taboru obowiązany jest sprawdzić, czy kod wymiany wagonu oraz znaki i napisy na wagonie odpowiadają systemowi komunikacji, w którym wagon ma być wyprawiony w drogę. Określając stan techniczny wagonu, rewident taboru kieruje się warunkami technicznymi określonymi w przepisach, odpowiadających rodzajowi komunikacji, w której wagon ma być wyprawiony w drogę

16 3. Oględziny techniczne wagonów, które mają być załadowane przesyłkami przeznaczonymi za granicę, rewident taboru dokonuje na podstawie zapotrzebowania - druk R211/R Na wagonach zakwalifikowanych do przewozów międzynarodowych, rewident taboru zakłada nalepki informujące o przydatności wagonów do określonego systemu komunikacji, sporządza zawiadomienie o przydatności wagonów do przewozów specjalnie dysponowanych - Mw 601, którego jeden egzemplarz wraz z wypełnionym drukiem R 211/R 212 zwraca wystawiającemu zapotrzebowanie. 15 Obowiązki rewidenta taboru na stacji granicznej 1. Zadaniem rewidenta taboru na stacji granicznej jest określanie przydatności wagonów do kursowania w komunikacji międzynarodowej. Określając przydatność wagonu do przyjęcia lub przekazania, rewident taboru powinien kierować się wyłącznie postanowieniami odpowiednich przepisów międzynarodowych i ewentualnych umów dwustronnych między zainteresowanymi kolejami. W zależności od warunków miejscowych, na stacji granicznej mogą być wykonywane drobne naprawy wagonów bez wyłączenia ich ze składu pociągu. Na posterunku, na którym dokonywana jest zamiana wózków, rewident taboru dokonuje odbioru wykonanych prac. Przy wagonach wyposażonych w zestawy kołowe z systemem rozstawnej osi (np. SUW 2000) sprawdza prawidłowość przestawienia zestawów kołowych. 16 Obowiązki rewidenta taboru w pociągu 1. Rewident taboru może być wyznaczony do nadzorowania stanu technicznego wagonów podczas jazdy. Rewident taboru wyznaczony do nadzorowania stanu technicznego wagonów podczas jazdy, przed odjazdem pociągu jest zobowiązany: 1) uczestniczyć w oględzinach technicznych wykonywanych przed wyprawieniem pociągu w drogę. 2) zgłosić się u kierownika pociągu i zażądać odnotowania swojej obecności w raporcie z jazdy. Podczas jazdy rewident taboru obowiązany jest: -22-

17 1) dokonywać oceny sianu technicznego i wyposażenia wagonów, 2) usuwać drobne usterki powstałe w czasie jazdy pociągu. 3) decydować o wyłączeniu z pociągu wagonu zagrażającego bezpieczeństwu ruchu kolejowego, 4) w razie potrzeby przeprowadzić wymaganą próbę hamulca. Rewidentowi taboru nie wolno oddalać się od pociągu bez zgody kierownika pociągu. Rewident taboru może przewozić w pociągu tylko przedmioty służące do wykonywania swojej pracy. W razie zmiany rewidentów taboru w drodze, rewident taboru przekazujący obowiązki powinien: 1) poinformować rewidenta taboru przejmującego obowiązki o wszelkich usterkach wagonów. 2) poinformować kierownika pociągu o dokonanym przekazaniu obowiązków celem odnotowania w raporcie z jazdy. 7. Po przybyciu na stację końcowa rewident taboru obowiązany jest zgłosić rewiden towi taboru przejmującemu pociąg wszelkie usterki, które powstały podczas jazdy, a których nie usunął. 17 Sprawdzanie wagonów po wykolejeniu 1. Każdy wagon wykolejony choćby jedną osią musi być sprawdzony przez rewidenta taboru na miejscu wykolejenia dla określenia jego zdolności do dalszej jazdy. Dokonując oględzin wykolejonego wagonu należy sprawdzić między innymi: 1) czy koła nie przesunęły się na osi. 2) czy oś zestawu kołowego nie jest skrzywiona, 3) czy maźnice zestawów kołowych nie zostały uszkodzone lub nie przekręciły się, 4) czy usprężynowanie wagonu nie uległo uszkodzeniu lub przesunięciu. Ponadto należy sprawdzić: stan ostoi, prowadnic łożysk osiowych, urządzeń cięgłowo-zderznych, pudła, ładunku i jego zamocowania, czy nie ma pęknięć, złamań, skrzywień lub poluzowań innych części wagonu, a przy wagonach na wózkach sprawdzić stan czopów skrętów wózków. -23-

18 4. Po wykonaniu czynności wymienionych w usl. 2-3 rewident taboru jest obowiązany wyłączyć wagon z przewozów, kierując go do najbliższego punktu naprawy wagonów celem dokładnego zbadania. Na nalepce oraz w zawiadomieniu o wyłączeniu z ruchu rewident taboru jest zobowiązany wpisać maksymalną dozwoloną prędkość wagonu i ewentualnie inne warunki przewozu zgodnie z wytycznymi ( 3 ust. 2 pkt. 36). Jeżeli wagon jest ładowny, rewident taboru określa, czy należy go przeładować lub czy można go skierować bezpośrednio do punktu napraw bez przeładunku. 18 Postępowanie z wagonami z przesyłkami nadzwyczajnymi 1. Przed podstawieniem wagonu do przewozu przesyłki nadzwyczajnej rewident taboru powinien sprawdzić jego stan techniczny zwracając szczególną uwagę na podwozie wagonu. Fakt wybrania wagonu pod przewozy specjalnie dysponowane potwierdza własnoręcznym podpisem na druku Mw Przyjęcie przesyłki nadzwyczajnej do przewozu odbywa się komisyjnie. W pracach komisji winien uczestniczyć rewident taboru. Tryb pracy i zadania komisji określa szczegółowo Instrukcja lr-10 (R 57). 19 Przeglądy elektrycznych zespołów trakcyjnych i autobusów szynowych 1. Każdy czynny elektryczny zespół trakcyjny powinien być poddany przeglądowi kontrolnemu zgodnie z ustalonym harmonogramem przeglądów. Czas i miejsce dokonywania przeglądów kontrolnych określają plany pracy pojazdów trakcyjnych. Przegląd elektrycznych zespołów trakcyjnych powinien być wykonywany zgodnie 2 obowiązującą dokumentacją technologiczną przeglądu kontrolnego dla danej serii taboru, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: układ biegowy, układ hamulcowy, urządzenia czujności maszynisty i system Radio-stop". Za wykonanie pracy przy taborze odpowiedzialny jest rewident taboru, który powinien wydać odpowiednie dyspozycje podległym pracownikom i skontrolować wykonaną przez nich pracę. Elektryczny zespół trakcyjny powinien być wydany do ruchu bez usterek i braków w wyposażeniu oraz w stanie czystym. Rewident taboru obowiązany jest brać osobisty udział w pracach związanych Z przeglądem kontrolnym i naprawami bieżącymi elektrycznych zespołów trakcyjnych. -24-

19 20 Przyjmowanie składów złożonych z elektrycznych zespołów trakcyjnych i autobusów szynowych na posterunkach zlokalizowanych w miejscu dokonywania przeglądu 1. W czasie zjazdu elektrycznego zespołu trakcyjnego rewident taboru powinien przyjmować pojazd przy torze, na który pojazd zjeżdża, aby mógł sprawdzić i wychwycić wszystkie nieprawidłowości podczas pracy i ruchu pojazdu, których wykrycie w czasie postoju jest utrudnione lub niemożliwe. Po zatrzymaniu się pojazdu, rewident taboru zobowiązany jest dokonać dokładnych oględzin stanu części biegowych pojazdu trakcyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nagrzania łożysk, stanu obręczy zestawów kołowych, ram wózków, układu hamulcowego. Rewident taboru obowiązany jest dokonać przeglądu wnętrza składu, sprawdzić zgodność sianu inwentarza z wykazem Ml 576 pociągu pasażerskiego złożonego z elektrycznych zespołów trakcyjnych (sposób postępowania określa 21 niniejszej instrukcji) ze szczególnym uwzględnieniem stanu sprzętu przeciwpożarowego oraz plomb na hamulcach bezpieczeństwa. Zauważone braki inwentarza obowiązany jest odnotować w wymienionym wykazie, który kierownik pociągu lub maszynista powinien potwierdzić swoim podpisem. Po dokonaniu oględzin technicznych elektrycznego zespołu trakcyjnego i zapoznaniu się z zapisami maszynisty w książce pokładowej pojazdu z napędem oraz książce napraw i przeglądów kontrolnych, rewident taboru obowiązany jest wydać odpowiednie dyspozycje dotyczące wykonania przeglądu kontrolnego oraz usunięcia stwierdzonych usterek i prac porządkowych, 5. W przypadku stwierdzenia, że naprawa przekracza możliwości wykonawcze posterunku lub nie będzie mogła być wykonana w przewidzianym terminie, rewident taboru natychmiast zgłasza ten fakt właściwemu przełożonemu, a w razie jego nieobecności dyspozytorowi. 21 Przekazywanie elektrycznych zespołów trakcyjnych do ruchu z posterunków zlokalizowanych w miejscu dokonywania przeglądu Przed przekazywaniem składu złożonego z elektrycznych zespołów trakcyjnych do ruchu rewident taboru zobowiązany jest: 1. Sprawdzić jakość wykonania przeglądu kontrolnego oraz zapisanych przez maszynistę napraw. Wykonanie ich potwierdzić własnoręcznym podpisem w książce napraw i przeglądów kontrolnych oraz książce pokładowej pojazdu z napędem. W książ- -25-

20 ce napraw i przeglądów kontrolnych wykonanie naprawy potwierdzają swoim podpisem również bezpośredni wykonawcy. Sprawdzić stan części biegowych, sprzęgów oraz wszystkich połączeń. Dokonać szczegółowej próby hamulca pneumatycznego i elektropneumatycznego wspólnie z drużyną trakcyjną oraz potwierdzić jej wykonanie swoim podpisem w Karcie próby hamulca. Przekazać skład pociągu wraz z pełnym wyposażeniem drużynie konduktorskiej z właściwie wypełnionym wykazem Mt 576 o stanie wagonów pociągu pasażerskiego złożonego z elektrycznych zespołów trakcyjnych {sposób postępowania ujmuje 22 niniejszej instrukcji). Przy wyjeździe pojazdu z posterunku rewident taboru obowiązany jest znajdować się w takim miejscu, aby mógł dokładnie obserwować jego odjazd. 22 Przekazywanie i przyjmowanie składów pociągów zestawionych z elektrycznych zespołów trakcyjnych i autobusów szynowych 1. Przyjmowanie i zdawanie składów pociągów zestawionych z elektrycznych zespołów trakcyjnych i autobusów szynowych pomiędzy zainteresowanymi pracownikami oraz ewidencja stanu wyposażenia wnętrz, odbywa się w oparciu o. wykaz o stanie pociągu pasażerskiego zestawionego z elektrycznych zespołów trakcyjnych^ Mt Przed wyjazdem składu pociągu zestawionego z elektrycznych zespołów trakcyjnych i autobusów szynowych z terenu posterunku lub zakładu: 1) rewident taboru sporządza wykaz Mt 576 o stanie wagonów i przekazuje skład pociągu drużynie konduktorskiej - kierownikowi pociągu lub konduktorowi wyznaczonemu przez kierownika, 2) w przypadku różnicy pomiędzy stanem taktycznym, a zapisami w wykazie Mt 576 kierownik pociągu żąda od rewidenta taboru uaktualnienia zamieszczonych danych., a w razie rozbieżności kierownik pociągu wpisuje spostrzeżenia w rubryce. uwagi", 3) przyjęcie składu według stanu odnotowanego w wykazie Mt-576 kierownik pociągu stwierdza przez złożenie podpisu i odciśnięcie pieczątki identyfikacyjnej na grzbiecie wykazu i w stosownej rubryce otrzymanego wykazu. W wyjątkowych sytuacjach gdy elektryczny zespół trakcyjny lub autobus szynowy wyjeżdża z posterunku beż drużyny konduktorskiej rewident taboru sporządza Ml 576, który przyjmuje maszynista bez sprawdzania stanu technicznego wnętrza - 26-

21 pociągu, wykaz ten od maszynisty odbiera drużyna konduktorska przed odjazdem pociągu. Po przyjeździe pociągu do stacji końcowej i zjeździe elektrycznego zespołu trakcyj nego oraz autobusu szynowego na posterunek poza macierzystym zakładem: 1) kierownik pociągu przekazuje skład na podstawie wykazu Mt 576 rewidentowi taboru, który po wykonanym przeglądzie kontrolnym dokonuje zapisów o stanie technicznym wnętrza wagonów, w uwagach na stronie drugiej wykazu. 2) rewident taboru ten sam wykaz Mt 576 i skład pociągu przekazuje drużynie konduktorskiej przyjmującej ten skład. Po przyjeździe pociągu do stacji końcowej i zjeździe elektrycznego zespołu trakcyj nego na posterunek do macierzystego zakładu: 1) drużyna konduktorska zdaje skład rewidentowi taboru na podstawie zapisów części B" wykazu i drugiej strony wykazu Mt} fakt przekazania i przyjęcia składu kierownik pociągu i rewident taboru potwierdzają w odpowiedniej działce w części B" wykazu. W wyjątkowych przypadkach, gdy na posterunek zjeżdża elektryczny zespół trakcyjny lub autobus szynowy bez drużyny konduktorskiej maszynista przejmuje od drużyny konduktorskiej bez sprawdzania stanu technicznego wnętrza pociągu wykaz Mt 576 przekazuje na posterunku rewidentowi taboru. Postępowanie rewidenta taboru na posterunku w macierzystym zakładzie z wykazem Mt 576 po przyjęciu elektrycznego zespołu trakcyjnego przez rewidenta taboru: 1) rewident taboru po przyjęciu składu od drużyny konduktorskiej lub przyjęcia wykazu Mt 576 od maszynisty i po porównaniu stanu wyposażenia i urządzeń z danymi odnotowanymi na grzbiecie wykazu, dokleja do tego grzbietu otrzymany wykaz Mt 576. a na powstałe różnice (usterki lub braki w czasie obsługi pociągu) sporządza protokół H 1428 w dwóch egzemplarzach i przekazuje go do zakładu, 2) oryginał H 1428 wraz z odpisem Mt 576. zakład przesyła do macierzystego zakładu drużyny konduktorskiej obsługującej pociąg, na którego drodze przebiegu wynikły braki lub usterki w wagonach elektrycznego zespołu trakcyjnego, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. -27-

22 23 Zakończenie pracy w zmianie 1. Rewident taboru nie może opuścić posterunku pracy przed przekazaniem go rewidentowi taboru kolejnej zmiany. Fakt zakończenia i przekazania pracy rewident taboru winien odnotować w książce rewizji technicznej pociągów lub w książce rewidenta taboru elektrycznych zespołów trakcyjnych. Rewident taboru kończący zmianę ma obowiązek poinformować rewidenta taboru następnej zmiany o stanie wagonów oraz pociągów znajdujących się w rejonie działania posterunku, a także o nowych decyzjach regulujących pracę posterunku. Całość wyposażenia, nie stanowiącego osobistego wyposażenia rewidenta taboru, należy przekazać obejmującemu zmianę w stanie nadającym się do dalszego użytku. W przypadku konieczności wystąpienia przerwy w pracy posterunku, rewident taboru kończący zmianę winien zabezpieczyć posterunek w sposób zapewniający jego sprawność po zakończeniu tej przerwy. -28-

23 Rozdział 3 SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI PRACOWNIKA WYZNACZONEGO DO NADZORU I KOORDYNACJI PRACY POSTERUNKU 24 Rozpoczęcie pracy w zmianie Rozpoczynając prace pracownik wyznaczony do nadzoru i koordynacji pracy posterunku obowiązany jest: 1. Sprawdzić obecność pracowników zmiany, a w razie nieobecności któregoś z pracowników, ocenić konieczność jego zastępstwa. W razie uznania, iż zachodzi taka konieczność, fakt ten zgłosić swojemu przełożonemu. Zapoznać się z sytuacją taborową w obrębie posterunku. Zapoznać się z zarządzeniami i decyzjami, jakie zostały ostatnio wydane i zapoznać z nimi wszystkich pracowników na podległych posterunkach. Przyjąć od pracownika kończącego pracę, posterunki w odpowiednim stanie oraz z kompletnym wyposażeniem. Uzyskać informację od pracownika kierującego ruchem, koordynującego pracą, o pociągach mających przybyć lub być wyprawionych z rejonu posterunku w zmianie. S. Odnotować rozpoczęcie pracy w książce rewizji technicznej pociągów - Mw Przeprowadzić odprawę przed zmianową z podległymi pracownikami, a jej tematykę odnotować w dokumentacji posterunku. 25 Nadzór nad pracownikami posterunku Pracownik wyznaczony do nadzoru i koordynacji pracy posterunku powinien: 1. organizować pracę posterunku tak, aby zadania posterunku były prawidłowo i w określonym czasie realizowane, przestrzegać w odniesieniu do pracowników posterunku ustalonych rozkładów czasu pracy, 2. w wątpliwych przypadkach rozstrzygać o sposobie postępowania z uszkodzonymi wagonami oraz elektrycznymi zespołami trakcyjnymi i autobusami szynowymi. obserwować pracę podległych zespołów i. o ile zajdzie taka potrzeba, wyciągać właściwe wnioski usprawniające. -29-

24 4. czuwać nad właściwym wyposażeniem posterunków, 5. dbać o podnoszenie kwalifikacji podległych pracowników, szczególnie tych. o krótkim stażu pracy, a także czuwać nad stosowaniem przez nich bezpiecznych metod pracy, 6. przeprowadzać szkolenia przed zmianowe w zakresie BHP, 7. nadzorować prawidłową gospodarkę materiałami i częściami zamiennymi oraz celowość i oszczędność ich zużywania, 8. wykonywać czynności zlecone mu przez przełożonych. 26 Nadzór nad dokumentacją pracy posterunku 1. Pracownik nadzorujący sprawuje nadzór nad prawidłowym i bieżącym rejestrowaniem pracy wykonywane) na danym posterunku. Na każdym posterunku powinna znajdować się, prowadzona na bieżąco, dokumentacja przyjmowanych do wiadomości zarządzeń i decyzji (także telegraficznych) oraz następujące książki: 1) książka rewizji technicznej pociągów - Mw 561, 2) książka wagonów wyłączonych z ruchu - Mw 562, 3) inne. wprowadzone osobnymi zarządzeniami i decyzjami. 27 Zakończenie pracy w zmianie 1. Pracownik nadzorujący kończąc pracę na posterunku powinien przekazać pracow nikowi nadzorującemu kolejną zmianę następujące informacje: 2) całość wyposażenia posterunku w stanie nadającym się do dalszego użytku, 3) bieżące zalecenia dotyczące wykonywania czynności na danym posterunku. Po rozpoczęciu pracy przez pracownika nadzoru kolejnej zmiany, pracownik koń czący zmianę odnotowuje jej przekazanie w książce rewizji technicznej pociągów 1) stan wagonów oraz pociągów znajdujących się w obrębie działania posterunków, -30-

25 Załącznik nr 1 do Instrukcji Cw-2 Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy 1. W czasie wykonywania czynności rewident taboru oraz pozostali pracownicy posterunku rewizji technicznej powinni używać odzieży roboczej. a także stosować Środki ochrony indywidualnej właściwe do wykonywanej pracy. Używany sprzęt i narzędzia powinny być w należytym sianie i odpowiednie do wykonywanej pracy. Pracownicy wykonujący pracę na czynnych torach stacyjnych muszą mieć odpowiedni stan zdrowia określony odrębnymi przepisami oraz przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zakończone egzaminem. Tory i międzytorza powinny być utrzymywane w należytym stanie i czystości. Znajdujące się na międzytorzach otwory i zagłębienia powinny być zabezpieczone pokrywami lub barierkami o wysokości co najmniej 1. 1 m, które w porze nocnej powinny być oświetlone. Przed przystąpieniem do usuwania usterek bez wyłączania wagonu z pociągu, miejsce pracy należy zabezpieczyć zgodnie z postanowieniami regulaminu posterunku, nie wolno wykonywać jakichkolwiek czynności przy taborze będącym w ruchu. Pracownicy zobowiązani są korzystać wyłącznie z wyznaczonych i ujętych w regulaminach dróg dojścia. 8. Przed wejściem na tory należy sprawdzić, czy nie ma przeszkód do przejścia i przechodzić prostopadle do osi toru. Należy unikać chodzenia po rozjazdach, a szczególnie przy ześrodkowanym nastawieniu. W przypadku koniecznej potrzeby przejścia przez rozjazd nie stawiać stop na główkach szyn, pomiędzy iglicą i opornicą, ani na innych ruchomych częściach rozjazdu i napędu. 9. Przechodząc przez tory zastawione taborem należy korzystać z pomostów hamulcowych, przerw między stojącym taborem, o ile odległość między nim wynosi co najmniej 20 m lub obejść stojący tabor, przechodząc tor w odległości co najmniej 10 m. 10. Jeżeli zachodzi konieczność przejścia wzdłuż zatrzymanego pociągu na szlaku dwu i więcej torowym należy zawsze chodzić po zewnętrznej stronie torowiska. W przypadku niemożliwości takiego przejścia należy przechodzić międzytorzem z zachowaniem szczególnej ostrożności. Zabrania się chodzenia pomiędzy tokami szyn torów

26 11. W razie zauważenia zbliżającego się taboru należy oddalić się na bezpieczną odległość od zewnętrznego toku szyny, po którym będzie przejeżdżał tabor, zwracając się do niego twarzą, obserwując jego przejazd. W przypadku odsuwania się od toru po którym jedzie tabor, należy pamiętać, że po sąsiednim lorze może również odbywać się ruch pojazdów. 12. Nie wolno przechodzić przez tory przed nadjeżdżającym taborem, jak również bezpośrednio po jego przejeździe. 13. Nie wolno przechodzić pod taborem, ani po jego elementach nie przeznaczonych do tego celu. 14. Zabrania się stać lub chodzić po zgromadzonych na międzytorzach materiałach i przedmiotach, jak również po pryzmach śniegu, lodu. 15. Nie wolno przechodzić między obiektami budowlanymi a taborem będącym w ruchu, jeżeli nie jest zachowana skrajnia budowli. 16. Zabrania się wsiadania i wysiadania do i z taboru będącego w ruchu, jak również stać w otwartych i niezabezpieczonych drzwiach wagonów oraz przebywania w wagonach towarowych będących w ruchu. 17. Zabrania się przeskakiwania przez kanały, pędnie, studzienki i inne urządzenia techniczne, 18. Jeżeli tabor znajduje się na torze pod siecią trakcyjną, zabrania się: 1) wchodzić i przebywać na dachach pojazdów szynowych, a także na ładunku w wagonach odkrytych lub ich elementach, na wysokości powyżej 1 m licząc od podłogi. 2) przebywać na pomostach hamulcowych o ile pomost znajduje się wyżej niż 1 m od podłogi wagonu, 3) dotykania urządzeń sieci trakcyjnej bezpośrednio jak również zbliżania na odległość mniejszą niż 1. 5 m jakiejkolwiek części ciała, narzędzi i wszelkiego rodzaju przedmiotów. 19. Zabrania się wchodzenia na konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej. 20. Zabrania się wykonywania czynności przy elektrycznych pojazdach trakcyjnych z podniesionymi odbierakami prądu w torze zelektryfikowanym lub składach pociągu z włączonym elektrycznym ogrzewaniem: 1) przy podwoziu (z wyjątkiem wykonywania prób hamulca, lecz bez wchodzenia pod tabor lub pomiędzy wagony). 2) w szafach i skrzyniach aparatury elektrycznej wysokiego napięcia. -32-

27 3) przy maszynach, aparatach, przyrządach pomiarowych, i innych elementach w obwodach elektrycznych 3000 V. 4) przy sprzęgach i obwodach ogrzewania elektrycznego. 5) przy elementach zabezpieczających drzwi szaf i skrzyń aparatury elektrycznej 3000V, 6) ręcznego mycia i czyszczenia pojazdu, 7) wszelkich innych prac umożliwiających bezpośrednie zbliżenie narzędzi lub pracowników na odległość mniejszą niż 1, 5 m od elementów znajdujących się pod napięciem 3000V 21. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek czynności na dachu elektrycznych pojazdów trakcyjnych (i innym taborze) stojących na torze z czynną siecią trakcyjną. 22. Przy ogrzewaniu elektrycznym należy zachować następujące środki ostrożności: 1) łączenie sprzęgów ogrzewania elektrycznego pomiędzy lokomotywą, a składem pociągu dozwolone jest tylko podczas postoju, 2) łączenie i rozłączanie elektrycznych sprzęgów ogrzewczych musi być wykonane w stanie beznapięciowym. Obwody pojazdu trakcyjnego zasilające ogrzewanie elektryczne powinny być wyłączone, na elektrycznych pojazdach trakcyjnych dodatkowo opuszczone odbieraki prądu, a na spalinowych pojazdach trakcyjnych wyłączony silnik spalinowy, 3) łączenie i rozłączanie sprzęgów ogrzewczych pomiędzy wagonami może odbywać się tylko po uprzednim rozłączeniu sprzęgu ogrzewania elektrycznego pomiędzy lokomotywą i pierwszym wagonem, 4) przed przystąpieniem do czynności łączenia sprzęgu ogrzewania elektrycznego lokomotywy ze składem pociągu, maszynista powinien upewnić się czy sprzęgi ogrzewania elektrycznego z urządzenia stacjonarnego lub innej lokomotywy są rozłączone, 5) łączenia sprzęgów ogrzewania elektrycznego dokonuje w obsadzie dwuosobowej drużyna trakcyjna a w przypadku obsady jednoosobowej maszynista w obecności drugiego pracownika (np. kierownika pociągu, elektromontera zespołu rewizji technicznej lub rewidenta taboru), który ustnie potwierdza spełnienie warunków przedstawionych warunków w punktach 1 do 4 niniejszego ustępu, 6) każdorazowe włączenie ogrzewania elektrycznego pociągu wymaga pisemnego polecenia rewidenta taboru (elektromontera) a na stacjach gdzie nie ma rewidenta taboru (elektromontera) na polecenie kierownika pociągu (po uprzednim wpisaniu tego polecenia do wykazu pracy maszynisty). -33-

28 7) jeżeli skład pociągu ogrzewany jest elektrycznie dopuszcza się wykonywanie prób hamulca bez wchodzenia pod wagony lub pomiędzy wagony, 8} zabrania się kategorycznie w chodzenia do szafy wysokiego napięcia lokomotywy nieczynnej włączonej w składzie pociągu w obwód ogrzewczy, tak w ruchu jak i na postoju, nawet przy opuszczonych odbierakach prądu. 23. Przy ogrzewaniu parowym należy zachować następujące środki ostrożności: 1) przed przystąpieniem do podłączenia sprzęgu ogrzewczego z lokomotywą powinien być zamknięty dopływ pary do przewodu ogrzewczego, 2) otwarcie dopływu pary do przewodu ogrzewczego należy dokonać dopiero po sprawdzeniu połączeń między wagonami, a w przypadku stwierdzenia wylotu pary przez uszkodzony zawór ogrzewczy, sprzęg lub pęknięty przewód, należy odciąć dopływ pary i ewentualnie zlecić wykonanie naprawy. 3) w przypadku uszkodzenia taboru wymagającego wejścia pomiędzy wagony lub pod wagony należy zamknąć dopływ pary do przewodu ogrzewczego - czynności związane z wejściem pod tabor należy wykonać w obecności drugiej osoby. 24. W czasie sprawdzania zderzaków ostatniego wagonu należy liczyć się z możliwością wypadnięcia zderzaka z pochwy i dlatego też zderzak należy pociągnąć za tarczę stojąc z boku. 25. Wykonując oględziny techniczne wagonów z ładunkiem niebezpiecznym lub ładunkiem szczególnie niebezpiecznym należy, zachowując szczególną ostrożność, sprawdzić czy wszystkie otwory wagonu lub zbiornika cysterny są szczelnie zamknięte i zaplombowane oraz czy nie ma oznak wysypywania, wyciekania lub ulatniania się ładunku; w pobliżu tych wagonów nie wolno używać ognia otwartego. 26. W razie stwierdzenia usterki wagonu załadowanego materiałem szczególnie niebezpiecznym należy zachować wymagane środki ostrożności i postępować zgodnie z postanowieniami regulaminu technicznego stacji. W razie stwierdzenia u pracownika jakichkolwiek objawów negatywnego oddziaływania materiałów niebezpiecznych, należy zapewnić mu natychmiastowe badanie lekarskie oraz pomoc lekarską. -34-

Makaron i ser tworzą bardzo zgrany duet. Sałatkę makaronową z serami możesz podać zarówno na obia...

Dobrze przyrządzony sos boloński powinien być gęsty. Kolejną jego cechą jest wyjątkowy aromat, kt... pl/przepis/makaron-z-serem-i-szpinakiem">

Jeśli jesteś fanem makaronów, koniecznie wypróbuj nasz przepis na wyśmienite farfalle z serem i s... pl/przepis/salatka-z-wedzonym-kurczakiem-serem-camembert-i-pomidorkami-sherry">

Sałatka z wędzonym kurczakiem, serem camembert i pomidorkami cherry to szybki i łatwy przepis na... pl/przepis/makaron-bolognese-z-czosnkiem">

Zasmakuj we włoskiej kuchni i wypróbuj przepis na wyśmienity makaron Bolognese z nutą pachnącego... pl/przepis/karkowka-pieczona-w-kminku">

Prosta paella pełna warzyw ze szczyptą złocistej kurkumy to proste i znakomite danie obiadowe... pl/przepis/kluseczki-ziemniaczane-w-sosie-pieczeniowym-jasnym">

Delikatne i kremowe kluseczki ziemniaczane w jasnym sosie pieczeniowym to świetna propozycja na s... pl/przepis/nalesniki-z-kurczakiem-i-grzybami">

Naleśniki z kurczakiem i grzybami to świetne rozwiązanie na szybki obiad lub kolację. Sprawdzą si... pl/przepis/ryba-w-sosie-paprykowym">

Gnocchi à la kopytka z sosem grzybowym sprawdzą się zarówno na obiad, jak i podwieczorek. Grzyby... pl/przepis/rurki-ze-szpinakiem">

Ugotowany al dente makaron penne połącz z pieczonymi kawałkami fileta z kurczaka, skąpanymi w kre... pl/przepis/zapiekanka-po-rzymsku-video">

Dziś na obiad propozycja prosto w kuchni włoskiej – zapiekanka po rzymsku. Możesz zjeść ją jeszcz... pl/przepis/chinskie-sakiewki">

Fettuccine Alfredo jest jednym z najstarszych i najprostszych włoskich dań makaronowych. Oficjal... pl/przepis/salatka-z-batatow">

Bataty, inaczej słodkie ziemniaki, to warzywa, które zyskują coraz większą popularność. Mają smak... pl/przepis/pulpety-w-sosie-smietanowo-paprykowym">

Zapiekanki makaronowe to doskonałe dania dla tych, którzy lubią urozmaicone potrawy, a jednocześn... pl/przepis/salatka-z-rzodkiewki">

Do przygotowania prostej, uniwersalnej sałatki potrzebujesz jedynie kilku warzyw i sprawdzonego p... pl/przepis/zeberka-pieczone-w-ciescie-ziemniaczanym">

Żeberka z grilla lub duszone smakują wyśmienicie. Od czasu do czasu warto przygotować je jednak w... pl/przepis/salatka-z-ryzem-brzoskwiniami-i-groszkiem-w-sosie-czosnkowym">

Sałatka z ryżem, brzoskwiniami i groszkiem w sosie czosnkowym łączy delikatną słodycz owoców z wy... pl/przepis/risotto-grzybowe-z-wolowina">

Risotto grzybowe z wołowiną to potrawa, której wykonanie nie zajmie ci wiele czasu, za to jedna p... pl/przepis/salatka-gyros-z-makaronem">

Szybkie, łatwe i przyjemne. Takie będzie gotowanie, jeżeli skusisz się na przyrządzenie sałatki g... pl/przepis/faszerowana-cukinia">

Faszerowana cukinia to godna uwagi propozycja zarówno na obiad, jak i pyszną kolację. Jest to pos... pl/przepis/salatka-makaronowa-z-nuta-curry-video">

Jeśli lubisz smak indyjskiej mieszanki przypraw curry to koniecznie wypróbuj prosty przepis na wy... pl/przepis/kurczak-w-pomaranczach-2">

Kurczak w pomarańczach to wykwintne danie, które uświetni niejedną rodzinną uroczystość. Co więce... pl/przepis/polonezy">

Potrawa, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Na samą myśl o niej przychodzą nam do głowy... pl/przepis/fasolowe-kotleciki-z-feta-i-sosem-czosnkowym">

„Gnocchi” to liczba mnoga od włoskiego słowa „gnocco”, co oznacza „grudę”. Jest to typowa potrawa... pl/przepis/spaghetti-bolognese-z-warzywami">

Któż z nas nie lubi spaghetti? Włoskie danie na bazie makaronowych nitek jest chyba jednym z najp...

Definicja

Instrukcja to krótkie i zwięzłe wskazówki dotyczące używania jakiegoś przedmiotu. Może to być również zestaw zasad gry, sposób zażywania lekarstwa lub sposób postępowania w określonym przypadku (np. postępowanie na wypadek wybuchu pożaru). Najbardziej znaną odmianą instrukcji są przepisy kulinarne.

ŻELAZNE ZASADY
 1. Pisz maksymalnie zwięźle i precyzyjnie. Masz tak poinstruować odbiorcę, aby bez zastanawiania się wiedział, co ma robić.
 2. Używaj bezokoliczników lub czasowników w trybie rozkazującym.
 3. Nie stosuj niepotrzebnych przymiotników ani ozdobników stylistycznych.
 4. Zadbaj o logiczną kolejność punktów instrukcji.
PRZYKŁAD INSTRUKCJI

Instrukcja obsługi żelazka (pół żartem, pół serio)

 • Ustaw żelazko na podstawce.
 • Upewnij się, że nie odcięli ci prądu.
 • Zbiorniczek na wodę napełnij wodą destylowaną.
 • Termostatem ustaw pożądaną temperaturę, zależną od prasowanej tkaniny (patrz: metka na ubraniu).
 • Przewód włącz do gniazdka sieci elektrycznej stroną zakończoną wtyczką.
 • Nie uciekaj, jeśli zapali się czerwona lampka. To sygnał pracy urządzenia, a nie alarm.
 • Gdy lampka zgaśnie, sprawdź poślinionym palcem, czy żelazko ma dostatecznie wysoką temperaturę.
 • W przypadku oparzenia palca odszukaj instrukcję „Pierwsza pomoc przy oparzeniach”.
 • Jeśli z palcem wszystko w porządku, prasuj.
 • Aby dowiedzieć się, jak prasować, odszukaj instrukcję „Prasowanie w pięciu krokach”.
 • Po skończonym prasowaniu wyciągnij przewód z gniazdka.
 • Żelazko postaw na tylnej części, aby wystygło. Nie stawiaj go powierzchnią prasującą na niczym.
 • W przypadku zapomnienia o powyższym punkcie i zapalenia się powierzchni, na której stoi żelazko, odszukaj instrukcję „Wzywanie straży pożarnej”.
 • Gdy żelazko będzie już zimne, schowaj je.
 • Specyfikacja, działanie, zastosowania, konserwacja Epson Stylus Tx203

  Bezpośredni link do pobrania Specyfikacja, działanie, zastosowania, konserwacja Epson Stylus Tx203

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Specyfikacja, działanie, zastosowania, konserwacja Epson Stylus Tx203