Schematy Epson J232b

Epson J232b to schematy przeznaczone do wykorzystania w systemach sterowania maszynami przemysłowymi. Te schematy umożliwiają tworzenie złożonych aplikacji sterujących, które obejmują zarówno mikrokontrolery jak i peryferia, w tym wyświetlacze, przyciski i czujniki. Używane są one do sterowania m.in. systemami wentylacji, klimatyzacji, systemami sterowania procesami produkcji i automatyzacji produkcji. Są przystosowane do pracy z różnymi typami procesorów, w tym z procesorami firmy Epson, a także z procesorami innych producentów. Schematy Epson J232b są łatwe do instalacji i konfiguracji, co czyni je bardzo przydatnymi dla wszystkich profesjonalistów używających systemów sterowania maszynami przemysłowymi.

Ostatnia aktualizacja: Schematy Epson J232b

 • Portal dla Partnerów
 • Formularz kontaktowy Infolinia dla Profesjonalistów 739 183 333

Platforma internetowa ARCHISPACE umożliwia dostęp on-line do rysunków CAD urządzeń marki Junkers i marki Bosch oraz schematów CAD instalacji.

Dzięki niej możliwe jest niemal natychmiastowe pobranie bezpłatnych rysunków, wykorzystywanych w procesie projektowania i opracowywania dokumentacji technicznej inwestycji budowlanych.

Bezpośredni dostęp do platformy z materiałami Bosch Termotechnika

Kotły stojące - Automatyka Cx

Kotły stojące - Automatyka FxKotły wiszące - Automatyka CxKotły wiszące - Automatyka FxPowietrzne pompy ciepła - Automatyka CxGruntowe pompy ciepłaTechnika słoneczna - Automatyka CxTechnika słoneczna - Automatyka FxPrzepływowe podgrzewacze wodyKotły grzewczeZasobnikiPompy ciepłaTechnika słoneczna

W niniejszej sekcji opisano ręczną konfigurację elementów drukarki, takich jak drukarka, skaner i gniazda kart pamięci, z drugiego lub dodatkowego komputera w sieci prywatnej użytkownika.

Uwaga:

Należy najpierw zainstalować sterowniki drukarki i skanera.

Konfigurowanie portu drukarki

Używanie programu EpsonNet Print (dla systemu Windows)

Za pomocą programu EpsonNet Print można wyszukać urządzenie znajdujące się w tym samym segmencie lub poza routerem. Program EpsonNet Print automatycznie używa adresu IP drukarki w przypadku jego zmiany przez funkcję DHCP serwera lub routera. Program EpsonNet Print jest instalowany wraz z innym oprogramowaniem do komunikacji sieciowej.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby dodać port za pomocą kreatora Add Printer Wizard (Kreator dodawania drukarki).

Należy najpierw zainstalować oprogramowanie Epson Network Utilities (Narzędzia sieciowe firmy Epson). Włóż płytę z oprogramowaniem do napędu CD-ROM/DVD komputera, a następnie zainstaluj aplikację Epson Network Utilities (Narzędzia sieciowe firmy Epson).

Po przypisaniu portu drukarki w środowisku DHCP za pomocą programu EpsonNet Print, jako ustawienie adresu IP można wybrać opcję Auto, ponieważ drukarka zostanie automatycznie zidentyfikowana przez komputer.

Upewnij się, że komputer jest podłączony do sieci i że protokół TCP/IP jest prawidłowo skonfigurowany.

Interfejs sieciowy musi mieć przydzielony prawidłowy adres IP.

Program EpsonNet Print nie działa w środowisku IPv6.

System Windows 7: kliknij przycisk Start, a następnie wybierz opcję Devices and Printers (Urządzenia i drukarki). Kliknij Add a printer (Dodaj drukarkę), aby uruchomić kreatora Add Printer (Dodaj drukarkę).

System Windows Vista: Kliknij menu Start, wybierz opcję Control Panel (Panel sterowania), a następnie opcję Printer (Drukarka) z kategorii Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk). Wybierz drukarkę, a następnie kliknij opcję Add a printer (Dodaj drukarkę), aby uruchomić kreatora Add Printer (Dodawanie drukarki).

System Windows XP: Kliknij menu Start, a następnie Printers and Faxes (Drukarki i faksy). W opcji Printer Tasks (Zadania drukarki) kliknij Add a printer (Dodaj drukarkę), aby uruchomić kreatora Add Printer Wizard (Kreator dodawania drukarki). Kliknij przycisk Next (Dalej).

System Windows 7/Vista: kliknij Add a local printer (Dodaj drukarkę lokalną). Wybierz przycisk opcji Create a new port (Utwórz nowy port), a następnie wybierz opcję EpsonNet Print Port (Port programu EpsonNet Print) z listy.

System Windows XP: Kliknij opcję Local printer attached to this computer (Drukarka lokalna podłączona do tego komputera), usuń zaznaczenie pola wyboru Automatically detect and install my Plug and Play printer (Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę typu Plug and Play), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Jeśli zostanie wyświetlony alert Zapory, kliknij przycisk Unblock (Odblokuj), a następnie kliknij przycisk Search Again (Wyszukaj ponownie), aby wyszukać urządzenia. com/onlineguides/pl/sx235_nwg/html/files/step_3. gif"/>

Wybierz urządzenie z listy Printer Model (Model drukarki), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Jeśli urządzenia docelowego nie ma na liście, kliknij przycisk Search Again (Wyszukaj ponownie), aby wyszukać urządzenia przy użyciu nowych parametrów.

Każda kolumna może być sortowana w kolejności rosnącej lub malejącej, poprzez kliknięcie nagłówka kolumny. Jednak opcja Manual Setting (Ustawienie ręczne) jest zawsze wyświetlana na górze listy, niezależnie od sortowania.

Aby wyszukać urządzenia w innych segmentach, kliknij przycisk N/W Settings (Ustawienia sieciowe). Zaznacz pole wyboru Specific Network Segments (Szczególne segmenty sieci), a następnie wprowadź adres sieciowy i maskę podsieci segmentu, który ma być przeszukiwany. Następnie kliknij przycisk Add (Dodaj). Można również określić opcję Time Before Declaring Communication Error (Czas do zgłoszenia błędu komunikacji). com/onlineguides/pl/sx235_nwg/html/files/step_4. gif"/>

Sprawdź informacje dotyczące portu urządzenia, który ma być skonfigurowany, a następnie kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Używanie protokołu Bonjour (dla komputerów Macintosh)

Wybierz opcję System Preferences (Preferencje systemowe) z menu Apple.

Kliknij ikonę Print & Fax (Drukarka i faks).

Kliknij opcję + poniżej listy Printers (Drukarki).

Wybierz nazwę drukarki, która ma zostać podłączona. com/onlineguides/pl/sx235_nwg/html/files/step_5. gif"/>

Gdy nazwa drukarki zostanie wyświetlona w polu Name (Nazwa), kliknij przycisk Add (Dodaj). com/onlineguides/pl/sx235_nwg/html/files/step_6. gif"/>

Upewnij się, że drukarka znajduje się na liście Printers (Drukarki).

Podłączanie skanera

Ustaw połączenie EPSON Scan i sprawdź wydajność.

Funkcja ta nie jest dostępna w przypadku wszystkich drukarek lub może być wyłączona.

System Windows: Kliknij przycisk Start (lub start), wybierz kolejno opcje Programs (Programy) (lub All Programs (Wszystkie programy)), EPSON, EPSON Scan, a następnie opcję EPSON Scan Settings (Ustawienia programu EPSON Scan).
W systemie Macintosh: kliknij dwukrotnie Macintosh HD, Applications (Programy), Epson Software, a następnie EPSON Scan Settings (Ustawienia programu EPSON Scan).

Jeśli skaner znajduje się na liście, ale nie można go wybrać od razu po wyświetleniu ekranu EPSON Scan Settings (Ustawienia programu EPSON Scan), należy zaczekać na zakończenie wyszukiwania.

System Windows 7/Vista: Kliknij opcję Allow (Zezwalaj) w oknie dialogowym User Account Control (Kontrola konta użytkownika).

Sprawdź, czy skaner został wybrany, wybierz Network (Sieciowe), a następnie kliknij Add (Dodaj).

Wprowadź Scanner Name (Nazwa skanera) i poczekaj na zakończenie wyszukiwania.

Wybierz adres IP skanera, a następnie kliknij OK.

Jeśli adres nie zostanie wyświetlony, sprawdź połączenie i kliknij Retry (Spróbuj ponownie) lub kliknij Enter address (Wprowadź adres) i wpisz bezpośrednio adres IP. Bezpośrednie wprowadzenie adresu IP wyłącza funkcję śledzenia adresu IP.

Wybierz skaner i kliknij Test (Testuj).

Sprawdź, czy pojawił się komunikat The connection test was successful (Test połączenia ukończony. ) i czy wyświetlona jest nazwa skanera, a następnie kliknij OK.

Konfigurowanie sieciowego gniazda kart pamięci lub urządzenia pamięci masowej USB

W niniejszej sekcji opisano, jak za pomocą panelu sterowania drukarki skonfigurować ustawienia dostępu sieciowego do gniazd kart pamięci drukarki lub podłączonych do niej urządzeń pamięci masowej USB.

Ta cecha nie jest dostępna dla wszystkich drukarek lub może być wyłączona.

Sprawdź, czy drukarka jest włączona.

Nie wyłączaj zasilania lub nie odłączaj drukarki podczas wprowadzania ustawień na panelu sterowania. Może to spowodować awarię.

Ustawianie sieci w czasie trwania dostępu do karty pamięci może przerwać ten proces.

Przejdź do trybu konfiguracji.

Wybierz opcję File Sharing Setup (Konfig. udost. plik. ) (File Sharing (Udostępn. plików) w przypadku prostych paneli LCD).

Wybierz opcję USB lub Wi-Fi/Network (Wi-Fi/sieć) (USB lub Network (Sieć) w przypadku dotykowych paneli LCD, Write access from USB (Dostęp do zapisu dla USB) lub Write access from Wi-Fi/Network (Dostęp do zapisu dla Wi-Fi/sieci) w przypadku prostych paneli LCD).

Jeśli jako ustawienie współdzielenia plików wybrano opcję Wi-Fi/Network (Wi-Fi/sieć) (Write access from Wi-Fi/Network (Dostęp do zapisu dla Wi-Fi/sieci) w przypadku prostych paneli LCD), nie można zapisywać danych na karcie pamięci z poziomu komputerów podłączonych za pomocą gniazda USB. Jeśli wybrano opcję USB (Write access from USB (Dostęp do zapisu dla USB) w przypadku prostych paneli LCD), nie można zapisywać danych na karcie pamięci z poziomu komputerów podłączonych do sieci.

Jeśli do drukarki włożono kartę pamięci, może wyświetlić się komunikat ostrzegawczy. Jeśli taki komunikat się wyświetli, sprawdź jego treść i kliknij OK.

Konfigurowanie dysku sieciowego (dla systemu Windows)

Mapuj gniazdo kart pamięci drukarki lub urządzenie pamięci masowej USB jako dysk sieciowy.

Windows 7/Vista: kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje All Programs (Wszystkie programy), Accessories (Akcesoria) i Run (Uruchom).

Windows XP: kliknij przycisk Start, a następnie wybierz opcję Run (Uruchom).

Wprowadź nazwę hosta drukarki w oknie Open (Otwórz), a następnie kliknij przycisk OK.

Format wprowadzania: \\(the printer’s host name)\

W wyświetlonym oknie kliknij prawym przyciskiem myszy opcję MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB), a następnie kliknij opcję Map Network Drive (Mapuj dysk sieciowy).

MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) to domyślna fabryczna nazwa udziału.

Wybierz literę dysku z listy Drive (Dysk).

Aby móc używać dysku sieciowego po każdym uruchomieniu komputera, zaznacz pole wyboru Reconnect at logon (Połącz ponownie przy logowaniu).

Kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Zmapowany napęd sieciowy zostanie wyświetlony w oknie Computer (Komputer) (lub My Computer (Mój komputer)).

Konfigurowanie dysku sieciowego (dla komputerów Macintosh)

System Mac OS X 10. 4

Otwórz Finder.

Kliknij Network (Sieć) pod paskiem Sidebar (paskiem bocznym).

Wybierz nazwę swojej drukarki, a następnie kliknij Connect (Połącz).

Na ekranie certyfikacji kliknij OK.

Ikona MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB) jest wyświetlana na pulpicie.

System Mac OS X 10. 5/10. 6

Kliknij nazwę swojej drukarki w sekcji SHARED (WSPÓŁDZIELONE) na pasku Sidebar (pasku bocznym).

Kliknij dwukrotnie ikonę MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB).

Do podłączenia gniazda karty sieciowej można również wykorzystać procedurę opisaną poniżej.

Wybierz opcję Connect to Server (Połącz z serwerem) z menu Go (Idź).

Wprowadź następujący tekst w polu Server Address (Adres serwera).
cifs://xxxxxxx/MEMORYCARD (lub smb://xxxxxxx/USBSTORAGE)
smb://xxxxxxx/MEMORYCARD (lub smb://xxxxxxx/USBSTORAGE)
(gdzie xxxxxxx to nazwa drukarki w sieci)

Kliknij przycisk Connect (Połącz).

Jeśli wymagana jest nazwa użytkownika i hasło, wprowadź nazwę użytkownika i hasło ustawione dla komputera.

Mac OS X 10. 4: na pulpicie pojawi się ikona napędu sieciowego dla podłączonej karty pamięci. 6: nazwa drukarki i folder MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB) pojawią się w kategorii SHARED (WSPÓŁDZIELONE)na pasku Sidebar (pasku bocznym).

W przypadku systemów Mac OS X 10. 6 miejsce, w którym wyświetlany jest folder MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB) zależy od ustawień programu Finder. Folder MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB) pojawia się w lokalizacji ustawionej dla opcji Connected Servers (Podłączone serwery) w menu Finder - Preferences (Preferencje).

Urządzenie wielofunkcyjne EPSON EcoTank ITS L3060

Wyróżnione

Urządzenie wielofunkcyjne EPSON EcoTank ITS L3060

350 złdo negocjacji

Używane

Łódź, Bałuty - Dzisiaj o 09:34

Obserwuj

Epson Stylus SX235W

100 zł

Używane

Gorzów Wielkopolski - 08 lutego 2023

Skaner zdjęć Epson v600

1 300 złdo negocjacji

Nowe

Piątek - 09 lutego 2023

Urządzenie wielofunkcyjne Epson SX235W drukarka skaner tusze

120 złdo negocjacji

Używane

Lubicz Górny - 14 lutego 2023

Drukarka/skaner Epson L366

350 zł

Używane

Lublin - 07 lutego 2023

Drukarka\skaner\ kopiarkę Epson Stylus SX400 + 4 tusze

120 zł

Używane

Kraków, Prądnik Czerwony - 14 lutego 2023

Obserwuj

Zapisz to wyszukiwanie

Damy Ci znać o nowych ogłoszeniach, które do niego pasują.

Drukarka/skaner Epson XP-315

30 zł

Używane

Opole - 14 lutego 2023

Epson v10 z calem okablowaniem

20 złdo negocjacji

Używane

Warszawa, Ursus - 08 lutego 2023

Drukarka, skaner Epson L355 ekonomiczna

200 zł

Używane

Bydgoszcz - 02 lutego 2023

Drukarka all in one epson premium xp 540 wifi

50 zł

Używane

Warszawa, Śródmieście - 13 lutego 2023

Drukarka Skaner Urządzenie wielofunkcyjne Epson WF-7710

480 zł

Używane

Jaworzno - 28 stycznia 2023

Urządzenie wielofunkcyjne EPSON L3060 -drukarka, skaner

300 zł

Używane

Ząbki - 03 lutego 2023

Skaner Epson V10

100 zł

Używane

Kraków, Zwierzyniec - 14 lutego 2023

wielofunkcyjne skaner drukarka EPSON L220 ecotank USZKODZONY

130 zł

Uszkodzone

Żagań - 11 lutego 2023

Drukarka skaner kopiarka urządzenie wielofunkcyjne Epson

360 zł

Używane

Wolsztyn - 26 stycznia 2023

Skaner Epson Perfection V19

280 zł

Używane

Warszawa, Śródmieście - 06 lutego 2023

Drukarka skaner Epson L3250 EcoTank WiFi

600 zł

Używane

Wrocław, Stare Miasto - 14 lutego 2023

Skaner epson polecam

150 zł

Używane

Jasło - Dzisiaj o 14:19

Skaner Epson Perfection V33 A4

100 złdo negocjacji

Używane

Gliwice, Wojska Polskiego - 05 lutego 2023

Skaner Epson V700

1 500 złdo negocjacji

Używane

Katowice, Bogucice - 24 stycznia 2023

EPSON SX210 tanie drukowanie drukarka urządzenie wielofunkcyjne

150 zł

Używane

Lubin - 14 lutego 2023

Skaner Epson Perfection 1260

100 zł

Używane

Zawiercie, Marciszów - 06 lutego 2023

Skaner Epson 2480 PHOTO do klisz

180 zł

Używane

Wrocław, Stare Miasto - 08 lutego 2023

Skaner EPSON DS 1660-W

820 zł

Używane

Warszawa, Praga-Północ - 13 lutego 2023

Drukarka laserowa kolorowa ksero skaner 3w1 Epson AcuLaser CX11N

50 zł

Używane

Poznań, Stare Miasto - 17 stycznia 2023

Skaner Epson Perfection 1660 Photo. Tylko odbiór osobisty.

100 zł

Używane

Warszawa, Wilanów - 31 stycznia 2023

Drukarka atramentowa + skaner Epson

50 zł

Używane

Koszalin - 25 stycznia 2023

Skaner Epson V700

1 200 złdo negocjacji

Używane

Warszawa, Wawer - 03 lutego 2023

Drukarka Epson wf-7610

100 złdo negocjacji

Uszkodzone

Niegosławice - 13 lutego 2023

Drukarka + skaner EPSON DX8450

100 zł

Używane

Łódź, Polesie - 13 lutego 2023

Drukarka, xero, skaner Epson nowa

430 złdo negocjacji

Nowe

Toruń - 05 lutego 2023

Drukarka epson L365

95 złdo negocjacji

Uszkodzone

Białystok, Słoneczny Stok - 05 lutego 2023

EPSON XP-850 * urządzenie wielofunkcyjne DRUKARKA SKANER Epson

300 zł

Uszkodzone

Miechów - Dzisiaj o 05:37

Urządzenie wielofunkcyjne skaner epson WorkForce WF-7710 precisoncore

300 zł

Używane

Czapury - 13 lutego 2023

Skaner epson workforce DS-410

1 000 złdo negocjacji

Nowe

Warszawa, Wawer - 12 lutego 2023

Urządzenie wielofunkcyjne drukarka skaner Epson WF-7610

200 złdo negocjacji

Używane

Nadarzyn - 03 lutego 2023

Urządzenie wielofunkcyjne Epson Workforce Pro WF8590 (USZKODZONE)

300 złdo negocjacji

Uszkodzone

Kutno - Dzisiaj o 10:30

Urządzenie wielofunkcyjne Epson WorkForce WF-7710

500 zł

Używane

Łęczyca - 02 lutego 2023

Drukarka, skaner Epson stylus DX4400

40 zł

Używane

Poznań, Strzeszyn - 10 lutego 2023

Drukarka kolorowa / skaner EPSON

400 złdo negocjacji

Używane

Sopot, Centrum - Dzisiaj o 13:42

sprzedam drukarke ze skanerem Epson sx 125

30 zł

Używane

Bielsko-Biała - 19 stycznia 2023

Obserwuj

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Podobne wyszukiwania

 • skaner epson w Komputery

 • skaner epson w Elektronika

 • skaner epson v w Drukarki i skanery

 • skaner epson v w Komputery

 • skaner epson v19 w Drukarki i skanery

 • skaner epson v w Elektronika

 • skaner epson perfection w Drukarki i skanery

 • skaner epson v19 w Komputery

 • skaner epson perfection w Komputery

 • skaner epson v19 w Elektronika

 • Drukarki
 • Drukarki 3D
 • Papier
 • Skanery
 • Tonery
 • Tusze
 • Urządzenia wielofunkcyjne
 • Pozostałe

 • Motoryzacja
 • Nieruchomości
 • Praca
 • Dom i Ogród
 • Elektronika
 • Moda
 • Rolnictwo
 • Zwierzęta
 • Dla Dzieci
 • Sport i Hobby
 • Muzyka i Edukacja
 • Zdrowie i Uroda
 • Usługi i Firmy
 • Noclegi
 • Wypożyczalnia
 • Dla Ukrainy | Для України
 • Oddam za darmo

 • Mazowieckie (34)
 • Śląskie (31)
 • Małopolskie (22)
 • Wielkopolskie (17)
 • Dolnośląskie (17)
 • Łódzkie (15)
 • Kujawsko-pomorskie (13)
 • Lubelskie (12)
 • Podkarpackie (9)
 • Podlaskie (8)
 • Lubuskie (7)
 • Pomorskie (6)
 • Opolskie (4)
 • Zachodniopomorskie (3)
 • Warmińsko-mazurskie (1)

Schematy Epson J232b

Bezpośredni link do pobrania Schematy Epson J232b

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Schematy Epson J232b