Procedura instalacji Ge Monogram Zdbi240

Instalacja Ge Monogram Zdbi240 jest łatwa i szybka. Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z instrukcją instalacji, aby upewnić się, że wszystkie wymagane materiały są dostępne. Następnie należy zamontować urządzenie do ściany zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli zbiornik wody jest wymagany, należy go także zamontować. Po zakończeniu instalacji należy wykonać próbę szczelności, aby upewnić się, że wszystko jest dobrze zamontowane i nie ma wycieków. Następnie można podłączyć urządzenie do prądu i uruchomić je zgodnie z instrukcją.

Ostatnia aktualizacja: Procedura instalacji Ge Monogram Zdbi240

Zainstaluj program ARCHICAD: Pojedyncza licencja

Zainstaluj program ARCHICAD: Pojedyncza licencja

Pobierz ARCHICADa

Program ARCHICAD można pobrać ze strony:

http://www. com/downloads/

Wymagany sprzęt/oprogramowanie dla programu ARCHICAD

Od czasu do czasu zmieniają się wymagania dotyczące sprzętu lub oprogramowania. Aktualne informacje na temat wymagań systemowych dostępne są na stronie:

http://www. com/support/system_requirements

Procedura instalacji

1. Uruchom instalator, aby otworzyć Ekran powitalny.

Kliknij Dalej.

 

2. Umowa Licencyjna

 

Przeczytaj uważnie umowę licencyjną i zaakceptuj jej warunki. Kliknij Otwórz w przeglądarce, aby otworzyć umowę w nowym oknie.

3. Wybierz katalog instalacji

 

Tutaj można wskazać plik instalacji. Zasadniczo, aby w przyszłości ułatwić instalację aktualizacji, należy wybrać ścieżkę sugerowaną domyślnie.

Aby zatwierdzić wybraną ścieżkę pliku, kliknij Dalej.

4. Wybór typu instalacji

 

Wybranie opcji “Typowej” instalacji (zalecane) spowoduje instalację ARCHICADa 23 wraz ze wszystkimi jego elementami (np. biblioteką).

Można również wybrać opcję “Własnej” instalacji, aby zainstalować tylko wybrane elementy programu.

Po dokonaniu wyboru kliknij Dalej.

5. Podsumowanie instalacji

 

Na tym ekranie przedstawione jest podsumowanie wybranej konfiguracji, umożliwiające ewentualne wprowadzenie zmian w ustawieniach instalacji.

Kliknij Instaluj, aby rozpocząć instalację.

6. Trwa instalacja

 

W zależności od konfiguracji sprzętu, proces ten może potrwać kilka minut. Poza innymi komponentami, w tle instalowane są również: CodeMeter, program BIMx Desktop Viewer oraz License Manager Tool.

7. Dotyczy użytkowników Mac: Przy pierwszej instalacji ARCHICADa na systemie Mac OS 10. 15 zostanie wyświetlone ostrzeżenie: aby ARCHICAD działał poprawnie, należy uaktywnić Pełen dostęp do dysku w preferencjach Mac OS. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie:

Zobacz Mac OS 10. 15: Pełen dostęp do dysku.

8. Skróty/automatyczne aktualizacje

 

Tutaj można utworzyć skrót “ARCHICAD 23” na pulpicie.

Sprawdź ustawienie Włącz automatyczne uaktualnienia ARCHICADa (zaznaczone domyślnie).

Potwierdź wybór, klikając Dalej.

9. Informacje na temat Pomocy ARCHICADa

 

Instalacja ARCHICADa nie spowoduje automatycznej instalacji plików Pomocy na Twoim komputerze. ARCHICAD zapewnia dostęp do aktualnych zasobów Pomocy przez internet.

Użytkownicy pracujący w trybie online nie muszą pobierać plików Pomocy na komputer. Kliknij Dalej.

Użytkownikom pracującym w trybie offline i/lub posiadającym niestabilne połączenie z internetem, zaleca się pobranie i zainstalowanie plików Pomocy offline. Kliknij link, aby otworzyć i pobrać pliki Pomocy na komputer.

10. Jeśli proces instalacji obejmuje instalację CodeMeter, pojawi się komunikat z żądaniem ponownego uruchomienia komputera.

11. Zakończenie instalacji

 

Kliknij Zakończ, aby zakończyć procedurę instalacji. Może pojawić się komunikat z żądaniem ponownego uruchomienia komputera.

Cicha instalacja dodatków ARCHICADa

Do instalacji ARCHICADa można zastosować proces cichej instalacji, wykorzystując indywidualną, firmową konfigurację.

Więcej szczegółów, patrz Instalacja sieciowa dla Menedżerów BIM.

Procedura podłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektrycznej jest w pełni regulowana przez ustawę Prawa energetycznego. Mimo, iż sam proces montażu paneli fotowoltaicznych nie należy do zbyt skomplikowanych, to jednak należy spełnić kilka ważnych warunków, aby uzyskać zgodę na podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej. W jaki sposób można więc zamontować fotowoltaikę i jak dokładnie wygląda cała procedura podłączania jej do operatora?

Proces podłączenia fotowoltaiki do sieci

Cała procedura podłączania fotowoltaiki do sieci dystrybucyjnej polega przede wszystkim na prawidłowym wypełnieniu wniosku, sporządzenie schematu wykonanej instalacji oraz skompletowaniu pozostałych niezbędnych dokumentów wymaganych przez zakład energetyczny. Wymagania dotyczące złożonej dokumentacji mogą różnić się w zależności od danego operatora energii elektrycznej.

Wymagane uprawnienia do montażu fotowoltaiki

Mikroinstalacja fotowoltaiczna musi być zamontowana i podłączona przez specjalistę posiadającego jedno z poniższych uprawnień:

 1. świadectwo kwalifikacyjne pozwalające na instalację i eksploatację urządzeń, instalacji i sieci w zakresie dozoru i w zakresie eksploatacji;
 2. aktualny certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje montażu instalacji OZE;
 3. uprawnienia budowlane ze specjalizacją instalacyjną sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych oraz elektrycznych.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna powinna spełniać wszystkie wymogi eksploatacyjne, techniczne, a także związane z odpowiednim bezpieczeństwem. Taka instalacja powinna więc obejmować:

 • panele fotowoltaiczne;
 • zabezpieczenia;
 • falownik;
 • licznik dwukierunkowy;
 • przyłączenia do sieci.

Kto i w jakim celu może zgłosić mikroinstalację fotowoltaiczną do sieci elektrycznej?

Zgłoszenie dotyczące podłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej powinno zostać złożone bezpośrednio przez prosumenta (osoba wytwarzająca energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii wyłącznie na własne potrzeby oraz mogącą przesyłać jej nadwyżki do sieci energetycznej) lub jego pełnomocnika. Gdy zostajesz naszym Klientem, złożymy takie zgłoszenie (powiadomienie OSD) za Ciebie.

Warto wiedzieć, że w czerwcu 2019 rozszerzono definicję prosumenta o średnie i małe firmy, a także niektóre spółdzielnie energetyczne gmin wiejsko-miejskich oraz wiejskich. Fakt montażu instalacji fotowoltaicznej może więc zostać zgłoszona zarówno przez osobę prywatną, nie będącą przedsiębiorcą, jak i posiadającą własną działalność gospodarczą.

Zgłoszenia podłączenia instalacji paneli fotowoltaicznych dokonuje się w celu wymiany licznika na dwukierunkowy oraz podpisania umowy z siecią energetyczną, która reguluje odpowiednie warunki przekazywania do dystrybutora nadwyżek wyprodukowanej przez siebie energii elektrycznej. Bez takiego zgłoszenia niestety nie ma takiej możliwości.

Zgłoszenie instalacji do sieci. Szczegółowy opis procedury

Po poprawnym zamontowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznej, która została podłączona przez uprawnionych i wykwalifikowanych pracowników oraz skompletowaniu odpowiednich dokumentów można rozpocząć procedurę zgłoszenia jej do sieci dystrybucyjnej.

Warunki, które trzeba spełnić, mogą się nieznacznie różnić w zależności od wybranego dostawcy energii elektrycznej.

 1. Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji należy dokonać na aktualnym druku, który można pozyskać ze strony internetowej lub w siedzibie danego operatora energii elektrycznej.
 2. Po złożeniu całej dokumentacji do zakładu energetycznego prosument otrzymuje potwierdzenie dokonanego zgłoszenia, gdzie rozpoczyna się proces weryfikacji dokumentów oraz zatwierdzenie ich zgodności.
 3. Po pozytywnej weryfikacji zostaje wyznaczony termin przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej ( wymiana licznika na dwukierunkowy).
 4. Zakład energetyczny jest zobowiązany bezpłatnie wymienić licznik jednokierunkowy na dwukierunkowy, który będzie odpowiednio mierzył pobieraną i oddawaną energię z sieci.
 5. Po podłączeniu instalacji przez zakład energetyczny prosument otrzymuje certyfikat potwierdzający przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz nową umowę kompleksową (regulującą sprzedaż i dystrybucję wytwarzanej energii elektrycznej) lub aneks do poprzedniej umowy.

Wnioski o przyłączenie fotowoltaiki do sieci

Aby zgłoszenie mikroinstalacji fotowoltaicznej zostało pozytywnie rozpatrzone, należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek. Informacje, które trzeba zawrzeć, dotyczą:

 • danych właściciela mikroinstalacji;
 • rodzaju obiektu oraz wybranego źródła energii odnawialnej;
 • przybliżonych obliczeń generowanej energii elektrycznej;
 • danych technicznych mikroinstalacji.

Ponadto, do wniosku należy dołączyć schemat instalacji elektrycznej danego budynku wraz z uwzględnieniem sposobu podłączenia mikroinstalacji. W przypadku gdy zgłoszenie ma zostać złożone przez pełnomocnika dodatkowo wymagane jest pełnomocnictwo prosumenta lub jeśli zgłoszenie dotyczy przedsiębiorcy wydruk z KRS bądź wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej.

Zainstalowany sprzęt musi posiadać certyfikat potwierdzający spełnienie warunków określonych w NC RfG i Wymogach Ogólnego Stosowania wynikających z NC RfG, wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym. Należy dołączyć powyższy certyfikat do zgłoszenia.

Montaż instalacji fotowoltaicznej od A do Z

Dzięki profesjonalnemu montażowi zgodnemu z obecnie obowiązującymi wymaganiami technicznymi, kryteriami przyłączenia i dokumentacją techniczną instalacja spełni wszelkie wymogi bezpieczeństwa pracy zarówno w samym budynku, jak i już po podłączeniu do sieci dystrybucyjnej.

Nie przegap:

 • Jak powinna wyglądać profesjonalna obsługa przy zakładaniu instalacji fotowoltaicznej?
 • Na jakich rodzajach dachów można zamontować panele fotowoltaiczne?

Panele fotowoltaiczne najczęściej montuje się na dachu, gruncie lub własnych wysięgnikach. Ważne, żeby wybrane miejsce było w jak najwyższym stopniu wystawione na działanie promieni słonecznych. Po dostarczeniu wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej można przystąpić do montażu obejmującego:

 1. Umocowanie, a następnie skonfigurowanie stelaża.
 2. Odpowiednie przygotowanie trasy kablowej, przez którą zostanie przeprowadzone połączenie pomiędzy polem modułów a rozdzielnicą i falownikiem.
 3. Ułożenie oraz połączenie paneli fotowoltaicznych.
 4. Połączenie falownika z ogniwami fotowoltaicznymi.
 5. Konfigurację falownika z siecią pozwalającą na bieżące monitorowanie instalacji.
 6. Próbne pomiary elektryczne.

Po wykonaniu powyższych kroków przez uprawnionego instalatora możesz już cieszyć się własną instalacją fotowoltaiczną. Nadwyżki generowanej energii elektrycznej po przyłączeniu do sieci zostaną przekazane do dystrybutora, który przechowa ją do momentu, aż będziesz jej potrzebował. Takie rozwiązanie pozwala na płacenie bardzo niskich rachunków za energię elektryczną nawet w miesiącach, w których występuje niskie nasłonecznienie.

Jak korzystać?

Naszym celem jest zapewnienie Ci jak najszybszego dostępu do treści zawartych w instrukcji obsługi urządzenia GE Monogram ZDBI240. Korzystając z podglądu online możesz szybko przejrzeć spis treści i przejść do strony, na której znajdziesz rozwiązanie swojego problemu z GE Monogram ZDBI240.

Dla Twojej wygody

Jeżeli przeglądanie instrukcji GE Monogram ZDBI240 bezpośrednio na tej stornie nie jest dla Ciebie wygodne, możesz skorzystać z dwóch możliwych rozwiązań:

 • Przeglądanie pełnoekranowe - Aby wygodnie przeglądać instrukcję (bez pobierania jej na komputer) możesz wykorzystać tryp przeglądania pełnoekranowego. Aby uruchomić przeglądanie instrukcji GE Monogram ZDBI240 na pełnym ekranie, użyj przycisku Pełny ekran.
 • Pobranie na komputer - Możesz również pobrać instrukcję GE Monogram ZDBI240 na swój komputer i zachować ją w swoich zbiorach. Jeżeli nie chcesz jednak marnować miejsca na swoim urządzeniu, zawsze możesz pobrać ją w przyszłości z ManualsBase.

Instrukcja obsługi GE Monogram ZDBI240

Advertisement
Wersja drukowana

Wiele osób woli czytać dokumenty nie na ekranie, lecz w wersji drukowanej. Opcja wydruku instrukcji również została przewidziana i możesz z niej skorzystać klikając w link znajdujący się powyżej - Drukuj instrukcję. Nie musisz drukować całej instrukcji GE Monogram ZDBI240 a jedynie wybrane strony. Szanuj papier.

Streszczenia

Poniżej znajdziesz zajawki treści znajdujących się na kolejnych stronach instrukcji do GE Monogram ZDBI240. Jeżeli chcesz szybko przejrzeć zawartość stron znajdujących się na kolejnych strinach instrukcji, możesz z nich skorzystać.

Procedura instalacji Ge Monogram Zdbi240

Bezpośredni link do pobrania Procedura instalacji Ge Monogram Zdbi240

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedura instalacji Ge Monogram Zdbi240