Procedura dołączania Beko Blsd1577

Beko BLSD1577 jest łatwym w użyciu urządzeniem dołączanym do systemu sieciowego, które pozwala użytkownikom w prosty sposób dołączać się do sieci. Procedura dołączania urządzenia jest prosta i intuicyjna. Przed dołączeniem urządzenia należy upewnić się, że jest ono podłączone do przewodu zasilającego i jest włączone. Następnie należy włączyć router i podłączyć urządzenie. Po podłączeniu urządzenia, urządzenie automatycznie znajdzie sieć i będzie gotowe do użycia. Użytkownicy mogą skonfigurować ustawienia sieciowe, aby korzystać z udostępniania plików i innych funkcji. Użytkownicy również mają dostęp do aplikacji Beko Cloud, która pozwala łatwo zarządzać urządzeniem i jego ustawieniami.

Ostatnia aktualizacja: Procedura dołączania Beko Blsd1577

Gwarancja

Warunki gwarancji Beko S. A.


BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:


I. ZAKRES OCHRONY.

 1. BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny”).
 2. W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.
 3. BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.
 4. Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
II. CZAS TRWANIA GWARANCJI.

 • Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika, z zastrzeżeniem wynikającym z punktu 2 poniżej.
 • Udzielona gwarancja nie obejmuje Urządzeń zakupionych później niż 36 miesięcy licząc od daty produkcji Urządzenia zgodnie z numerem seryjnym znajdującym się na tabliczce znamionowej Urządzenia.
 • III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO.

 • Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji ( model, datę zakupu).
 • W przypadku zgłoszenia wad Urządzeń, które wymagają fachowej instalacji do sieci elektrycznej lub gazowej (t. j. : kuchnie, płyty grzewcze i piekarniki elektryczne), realizacja uprawnień z Gwarancji uzależniona jest od przedstawienia przez Użytkownika dowodu, na którym widnieją dane instalatora oraz jego numer uprawnień elektrycznych lub gazowych.
 • Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 222 50 14 14. Lista wszystkich lokalizacji Serwisu dostępna jest na stronie internetowej BEKO www. beko. pl
 • Urządzenie do zabudowy meblowej powinno być udostępnione do naprawy przez Użytkownika lub Sprzedawcę w sposób umożliwiający przystąpienie do jego naprawy przez pracowników Serwisu Beko.
 • Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 21 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.
 • Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. BEKO zastrzega, że w wyjątkowych przypadkach, gdy Wada nie wpływa na funkcjonowanie Urządzenia, dopuszczalne jest przekroczenie terminu 30 dni opisanego w zdaniu poprzedzającym, jednak nie więcej niż o 30 kolejnych dni. Informacje o spodziewanych terminach napraw dostępne są na Infolinii BEKO pod numerem 22 250 14 14.
 • Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.
 • IV. WYŁĄCZENIA.

 • Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:
  1. użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednia konserwacja Urządzenia;
  2. użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
  3. stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta;
  4. brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione;
  5. brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia.
  6. Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:
  7. wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;
  8. czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia gazowego (w tym ustawienia płomienia oszczędnościowego palników, wymiana dysz itp. );
  9. usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;
  10. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp. ), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia.
  11. elementów ze szkła oraz plastiku;
  12. odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;
  13. usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu Urządzenia w zabudowie meblowej, niezgodnego z Instrukcją Obsługi Urządzenia lub innymi wytycznymi dotyczącymi montażu sprzętu w zabudowie meblowej określonymi przez Producenta;
  14. usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm.
  15. V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

   Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 25. 12. 2014 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.

   Gwarancja Małe AGD

   Drodzy Klienci,

   Dziękujemy za zakup naszych produktów. Jesteśmy przekonani, że nasze urządzenia będą służyć przez lata. Każdy produkt firmy Beko jest objęty 2-letniem okresem gwarancji.

   Warunki gwarancji Beko S. A- (małe urządzenia AGD)

   BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:

   I.

   BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II.

   W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.

   BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpatrzona w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.

   Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika.

   III.

   Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji (model, datę zakupu).

   Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 22 250 14 14. Urządzenie powinno być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przez Użytkownika na czas transportu do punktu serwisowego Beko.

   Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.

   Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.

   IV.

   Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:

   - użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednie czyszczenie i konserwacje Urządzenia;

   - użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Urządzenie nie jest używane do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach eksploatacji masowej, w szczególności w gastronomicznej działalności hoteli, restauracji i innych obiektów turystyczno-rekreacyjnych lub zbiorowego żywienia. Stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta; brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione; brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia. 

   Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:

   - wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;

   - normalnego zużycia elementów eksploatacyjnych tj. akumulatory, baterie, noże, filtry, żarówki, szczotki, itp. ;

   - czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia.

   - usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych 

   z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;

   uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp. ), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia, zakamienienia (proces odkamieniania musi być przeprowadzany zgodnie z instrukcją obsługi z użyciem odpowiednich środków czyszczących) elementów ze szkła, plastiku oraz porcelany; odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;

   - usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm; 

   V.

   Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 01. 03. 2019 r.

   • Reset pralki Beko MWTV7632XCM

    Jak zresetować pralkę BEKO MWTV7632XCM?Po prostu, wyłączyć ją i tyle.

    AGD Użytkowy 01 Lut 2021 17:10Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4347

   • Pralka Beko WMP 25120 - Jak zresetować cykl i otworzyć drzwiczki?

    Spróbuj odłączyć pralkę od zasilania:Jeśli gaśnie wyświetlacz to prawdopodobnie będzie jakiś problem z modułem sterujacym a możliwe, że również z blokadą drzwi.Jak ten powtórny cykl prania doszedł do końca to pralka normalnie wypompowała wodę i dała się otworzyć. Tak że w tej chwili jest OK. Może...

    08 Sie 2020 13:35Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3300

    Pralka BEKO WML 25080M nie pracuje!!

    Zrobić reset?Wyłączyć blokadę przeciw dzieciom i reset?

    08 Lis 2010 10:11Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 5817

    Pralka Beko WMB 61431W-program zaciął się na 1 minucie i tak działa

    Sprawdź szczotki silnika powinny mieć co najmniej 1, 5 cm. PozdrDzięki. A wiesz, jak zrobić reset?

    03 Lis 2016 01:13Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 4323

    Pralka Beko WM5508T - migająca dioda prania wstępnego

    Pralka zawiesiła program, gdy zostało 36 min do końca prania. Nie wiem jak wejść w tryb serwisowy, aby zresetować program i zobaczyć jaki jest błąd i przyczyna zawieszenia się pralki.Resetujesz program, trzymając wciśnięty przycisk start/pauza przez ok. trzy sekundy na dowolnie wybranym programie...

    AGD Pralki, Suszarki 17 Cze 2007 12:07Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 13548

    Pralka Beko WMD 25126PLPT - Pralka myli programy

    Jak nastawiam na wirowanie pralka włącza płukanie czasem pomaga reset przez wyciągnięcie kabla z prądu. Reset przyciskiem nic nie daje. Gdzie koledzy szukać przyczyny?

    08 Sie 2017 15:24Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1050

    Pralka Beko WMD 75105 - zawieszony program

    Witam, w w/w pralce wymieniłem uszkodzony presostat, w momencie uszkodzenia pralka zawiesiła się na awaryjnym spuście wody, zwykły reset nie pomaga, potrzebny reset w trybie testowym stąd pytanie: w serii 55.. ustawia się program bawełna 90 st. a jak w serii 75..? Mamy tu tylko program bawełna...

    29 Kwi 2015 19:39Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 8154

    Pralka Beko WMD75105 nie działa

    Witam mam problem z pralką BEKO WMD 75105 a mianowicie taki po włączeniu przycisku zasilania nic nie działa nic się nie zaświeca ani nic nie pokazuje na wyświetlaczu tak jak prąd nie dochodzi sprawdziłem gniazdka jest prąd a pralka nie reaguje a pralkę mam już ponad 2 lata i nie było z nią problemów...

    AGD Początkujący 14 Wrz 2011 10:42Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 6248

    Pralka BEKO WMD 25101. Zablokowana. Swiecą diody programatora.

    Praleczka jak w temacie, BEKO: WMD 25101 Zablokowana nie udaje się uruchomić. Świecą trzy diody na programatorze, nad kluczem, kłódką i symbolem żelazka.W programatorze uszkodzony był Viper 12A, został wymieniony na Viper 22A. Tylko taki aktualnie miałem. Pozostałe elementy programatora sprawdzone...

    01 Wrz 2011 19:30Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 11339

    PRALKA BEKO WKD 73500 - Na koniec prania pobiera i spuszcza wodę

    Witam,Pralka BEKO WKD 73500 po zakończeniu prania przed pojawieniem się END na wyświetlaczu (niezależnie od programu, nawet odwirowanie, spust wody) nabiera wodę (przez około 5s) a następnie ją spuszcza, przerwa i cisza około 5-10s i ponownie pobiera wodę, spuszcza i się zapętla. Dopiero wyłaczenie...

    20 Kwi 2015 15:26Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3006

    Pralka Beko WME72475 - Zatrzymuje się po włączeniu i pobraniu wody

    wygląda to na uszkodzoną grzałkę ale może tylko reset wystarczy, reset - programator ustawiamy na pierwszej pozycji w prawo trzymamy guzik start i włączamy pralkę trzymając guzik start.

    14 Paź 2014 00:46Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 13872

    Pralka Beko - Nie chce załączyć prania, migające diody

    Mam problem z pralką Beko model WML 25080 MOtóż kilka dni temu nie chciała od razu zacząć cyklu praniach, dopiero po kilku resetach poszło. Do momentu, aż całkowicie przestała działać. Drzwi są dokładnie zamknięte, włączam pranie, chwilę pralka "myśli", po czym zaczyna migać dioda start/pauza. Natomiast...

    05 Lis 2016 11:54Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 7827

    Pralka beko WMD25105T programator

    Pralka grzeje i nie przechodzi w następne tryby jak zrobię to ręcznie to jest ok reset i płukanie reset wirowanie raz na jakiś czas uda się jej wyprać całość już od dłuższego czasu wariowała na mini

    21 Sty 2016 11:03Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2901

    Pralka Beko WMD 53580 - brak reakcji

    Po załączeniu pralki (Beko model WMD 53580) nie reaguje na kręcenie pokrętłem do wybierania programów. Na wyświetlaczu widnieje "--:--", a na wskaźniku postępu programu miga dioda płukania (druga od dołu z "kwiatuszkiem";). Pralka także nie reaguje na reset - przytrzymanie przez 5 sekund start i wstrzymania....

    28 Wrz 2017 21:20Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 7377

    pralka BEKO WMD 75105 volumax 5 bęben się nie kręci

    Mam problem z prawie czteroletnią pralką BEKO WMD 75105 volumax5, mianowicie po włączeniu zasilania, wybraniu programu oraz wciśnięciu przycisku START wszystko jest OK tzn na wyświetlaczu pojawia się czas do zakończenia programu a w bębnie pojawia się woda, ale po nalaniu wody następuje charakterystyczne...

    25 Gru 2012 11:08Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 13432

    Pralka beko (Blokada drzwiczek)

    Witam, mam problem. Gdy kończy się pranie ( pralka Beko model WMD 65106) jest napis "End". Drzwiczki można otworzyć tylko poprzez reset pralki. Proszę o pomoc.

    14 Cze 2012 15:20Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3512

    Pralka Beko WMA 765s - w trakcie prania zatrzymała się i nie mogę jej uruchomić

    Witam.Mam problem z moją pralką Beko WMA765S, a mianowicie w trakcie prania zatrzymała się i nie mogę jej uruchomić. Przeglądając forum doczytałem się że jeżeli wcisnę równocześnie przycisk włączenie i przycisk start to powinien wyskoczyć kod błędu ale u mnie nic się nie pokazuje. Robiłem reset programatora...

    11 Cze 2015 21:56Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 7236

    Pralka beko volumax5 Hi-tech heather A-10%

    Przy nacisnieciu start pralka sie nie włączyła tylko zaczeła mrugac nie chce sie wogole odciąć tylko mruga przycisk play co zrobic przytrzymanie guzika reset nie pomaga wgl nie odpowiada pralka beko Voluma x5 Hi-tech heather

    03 Lis 2019 11:59Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 477

    Pralka Beko WMB 81242 LMS - błąd E18 zablokowany programator, miga ikonka play

    Pralka Beko WMB 81242 LMS, mruga przycisk play i nic nie można zrobić, nie działa reset, w trybie serwisowym pokazuje błąd E18, świecą wszystkie ikonki i nie da się dalej zrobić żadnego testu.Kupiłem nowy elektrozamek bo miałem podejrzenie, że to to i wymiana nie pomogła, mam wrażenie,...

    03 Lis 2021 20:00Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1350

    pralka beko 75125 nie kończy cyklu

    Witam. Mam problem z pralką beko 75125... po włączeniu pracowała normalnie do czasu aż zegar stanął na 2min przed końcem i cały czas wykonuje tą samą czynność. Żadna ingerencja przyciskami nie pomaga(reset, pauza). Wyłączyłem z prądu spuściłem wodę i dopiero zrestartowała myślałem że będzie ok ale po...

    11 Sty 2011 19:14Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 6153

    Pralka Beko WMB 51011 - Sama uruchomiła się

    mam problem, nie wiem czy to po prostu wystąpiło tylko raz ale sama uruchomiła się. Otóż wczoraj było kilka prań robionych (wszystkie ok) potem pralka została wyłączona guzikiem, bez odłączania z gniazdka. Następnie po jakimś czasie jeszcze 1 pranie miało być i po zatrzaśnięciu drzwiczek i włączeniu...

    20 Sie 2014 18:24Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2709

    Pralka Beko WM 5508T - jak uruchomić skanowanie urządzeń

    Przeglądając inne posty czytałem o trybie serwisowym gdzie można znaleźć problemy urządzeń poprzez kody błędów i uruchamia się test gdzie sprawdza podzespoły.Tak jak wcześniej wyczytałem włączałem pralkę z wciśniętym guzikiem start lecz nic to nie daje.Mój problem z pralką polega na tym, że np. podczas...

    17 Gru 2012 20:58Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 11886

    Pralka Beko WMY 61243 PL PTLB1 - nie uruchamia się

    Nie miej pretensji do mnie... Kondensatory niekoniecznie musza spuchnąć, ale jeżeli wypięcie wtyczek pomogło to wilgoć, i szybko wróci problem. Poza tym nie było wspomniane o oględzinach programatorach. Co do resetów to nie jest panaceum, bo jak by było to programiści by zadbali żeby auto reset i w takim...

    30 Maj 2019 19:39Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3888

    Pralka Beko WMX 71243 PL PTLMB - nie chce obracać bębnem

    Mam takie pytanie czy jest coś takiego jak reset oprogramowania uruchamiany kombinacja przycisków? Wujek google niewiele o tym piszę jedynie co znalazłem to tryb testowy który się załącza po wciśnięciu przycisku wirowanie + on/of i tam możemy sprawdzić poszczególne opcje ( oczywiście wirowanie się nie...

    30 Sie 2018 06:34Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 3450

    Czy silnik pralki Beko WMB51211F pasuje do pralki WMB25100PL?

    Silnik zamontowałem. Pralka prała bezbłędnie około 1, 5 godziny. Po wypuszczeniu i odwirowaniu wody zaczęło się płukanie. Pralka nabrała wody i razem z wodą zaczęła wirować chwilkę po czym się zawiesiła. Później powtórzyła to samo. Trudno ją było zresetować. Udało się przez manipulację wyłącznikiem i...

    25 Lis 2018 18:53Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1383

    Pralka Beko WMB 51011 F źle odprowadza wodę

    Probowalem resetu przytrzymujac przycisk "reset" na 3 sekundy i nawet dluzej. Nie chce sie zresetowac. No i do tego zle odprowadza wode. Czasami wiruje a czasami nie.

    31 Sie 2019 22:01Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1032

    Pralka Beko WML-15086 - dziwnie się zachowuje

    Wiem, że z tytułu nic nie wnosi, ale bardzo mało tematów o tej pralce.Jeśli chodzi o self testy znalazłem na Internecie jedynie:I pralka raczej wszystko przechodzi. Niestety nie znajduje ani kodów błędów do mojego modelu. Zresztą tu raczej nie ma możliwości wyświetlenia kodu.Generalnie pralka...

    27 Kwi 2021 08:05Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1035

    Pralka Beko wm5500T - co się uszkodziło?

    Dzień dobry, szukałem wśród podobnych przypadków, ale nic nie pasuje do mojego problemu.Pralka wg słów teściowej w czasie pracy zahałasowała i stanęła. 5 sekundowy reset nie pomógł, postąpiłem wg znalezionych na forum instrukcji i nic - gdy naciskam i przytrzymuję "start" równocześnie włączając włącznik...

    18 Mar 2010 11:57Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 5613

    Pralka Beko WML25100M - gotuje wodę na każdym programie

    Nie niepomyliłem się na wirowaniu niesprawdzałem ale na innych rozgrzewa się strasznie aż szkło jest gorace tak jak do gotowania, kręci w prawo i w lewo bębnem wczesniej nabierajac wodę po paru minutach jak się nagrzeje fest wyłacza się po czym wypompowuje wodę chwile odczeka jakieś 10 minut i znowu całkowicie...

    18 Wrz 2008 20:42Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 5353

    Pralka Beko WMD25005 zawiesza sie

    Witam potrzebuje helba w problemie z pralką.pralka po właczeniu i nastawieniu programu zaczyna normalnie działać po paru parunastu obrotach przestaje krecic bebnem i sie zawiesza. po pewnym czasie pokazuje że jest w pauzie i można zresetować, ale po resecie wyrzuca wode i już nie działa.o co tu...

    13 Sie 2010 08:00Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3687

    Pralka BEKO WMD75106 zablokowana

    W pralce jest włączony Tryb "Blokada przed dostępem dzieci" wyświetla symbol " C on" i w żaden sposób nie idzie go wyłączyć instrukcja obsługi podaje że wyłączenie/włączenie blokady wykonuje się za pomocą przycisków "start/pauza" oraz przycisku czasu opóźnienia naciśnięte razem na 3 sekundy. Przy próbie...

    22 Maj 2011 09:29Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 27658

    pralka beko WKD 73500 - Po wymianie blokady drzwi nie mogę zresetować programu

    Witam, w mojej pralce Beko WKD 73500 poleciała blokada drzwi. Przed wymianą blokady nie zresetowałem prania, które miałem zrobić. Kupiłem nowy elektrozamek i podmieniłem. Niestety pralka zgłupiała. Po włączeniu na wyświetlaczu czasem pojawia się program prania, które miałem robić przed awarią ale nic...

    14 Mar 2016 00:52Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 6357

    Pralka Beko WMB 71042 nie chce się załączyc?

    Prosze o pomoc, nastawiłąm program i wcisnełam start i pralka wogole nie zareagowała drzwiczki sie otwieraja nie zablokowały sie.. nie reaguje????!!!.. probowałam wyłaczyc z prądu, trzymałam tez przycisk reset przez 3 sekundy ale tez nic zero jakiej kolwiek reakcji pralki.. jest w stanie gotowosci...

    29 Cze 2015 20:47Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1653

    Pralka Beko Volumax 5 - WMD2585T - nie przełącza na następny cykl prania

    Po włączeniu prania pobiera wodę i podgrzewa na nastawioną temperaturę i pierze bardzo długo długo nie przechodząc na następny cykl prania tj. spust wody. Można przerwać jedynie przyciskiem reset, to wypuści wodę i koniec.Przy zaprogramowaniu samego płukania - pralka wypłucze i odwiruje, tak samo...

    18 Wrz 2015 12:45Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1632

    Pralka Beko WMB 71643 PTE - nie ruszają programy

    Witam:-) kupiłam pralkę na Allegro używaną z Niemiec, nie miałam okazji zrobić nawet jednego prania gdyż pralka się zablokowała na starcie. Nie wiedziałam jak ją włączyć więc powciskałam kombinacje klawiszy i nic już nie można zrobić. Na jednym z programów wyświetla się tylko godzina, temperatura i obroty,...

    02 Paź 2018 21:08Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 999

    Pralka Beko WM5508T - kod F03

    Tak zrobiłem pralka wykonała test poszczególnych urządzeń. Po zakończeniu wszystko było ok. Programator działa sprawnie. Ustawiłem program MINI pralka sprawiała wrażenie jak by miała problem z stykami zacinała sie, aż światło przygasało ale prała do momentu aż podczas zmiękczania wyskoczyła stop/pauza,...

    19 Sty 2009 22:41Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 6669

    Witam nie włącza mi się pralka beko WML 15060 KL

    Zrób reset pralki przytrzymując przycisk start przez kilka sekund.

    09 Gru 2009 23:59Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 4952

    Pralka Beko WME 7247W zablokowany program

    reset zadzialal, pralka sie odblokowala, narazie dziala:)uwazam temat za zamkniety, dziekuje bardzo za pomoc:)

    08 Lis 2010 20:10Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 9222

    Pralka Beko WME 7267 W schemat

    Witam! mam problem z pralką wszystko było ok wstawione pranie później wirowanie i na tym koniec wyswietla 20 min nie wiruje tylko sie obraca czas schodzi do 16 min zrobilem reset czyli on/off i start/stop/pauza i wyswietlił sie błąd C86 i E05 nie wiem co dalej robić prosze o pomoc

    06 Maj 2011 16:15Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1690

    Pralka Beko WKD75106 Volumax 5 - jak wejść w tryb serwisowy?

    Witam koledzy.Czy ktoś mógłby podzielić się informacją jak wejść w tryb serwisowy tej pralki? Tak by (podpowiedziała mi co ją boli) reset jej nie pomaga, a brak jest jakiegokolwiek błędu.Problem jest następujący, wyświetlacz pokazuje prawidłowe dane wypuszcza i pobiera wodę natomiast nie obraca...

    19 Maj 2016 20:30Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 10206

    Pralka Beko WMB 71643 PTL nie spuszcza wody

    Na reset spuszcza normalnym strumieniem, a w czasie prania wogóle. Ciężko mi określić czy spuszcza tylko zimną wodę, ale chyba nie bo zrobiłam reset w czasie prania i wodę spuściła.

    07 Kwi 2020 14:57Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 432

    Pralka Beko WMB 61242 PT - Spalona grzałka, blokada drzwi i przysmażona płyta gł

    Ok, faktycznie jak przestawiałem multimetr na 2000kΩ to pokazała wartości (czasem 0, a czasem wartość jakąś) wszystkich prócz tych 2:Przy tych dwóch mam cały czas 1 na multimetrze... Triak wymieniony, reszta jest pomierzona i ok, ale dalej świeci się E07 i wybija bezpiecznik przy próbie...

    28 Gru 2020 20:20Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 918

    Pralka Beko WRS5512BWW - wymiana silnika

    Po sprawdzeniu opcji reset na guzikach pralka pokazała błąd E08 o co kaman?

    31 Maj 2022 20:24Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 960

    Pralka Beko WMB 61041 PTM awaria

    Faktycznie to tylko jakiś kurz, myślalem że coś się sfajczyło i zostawiłem to. Płytka z drugiej strony:Dodam jeszcze raz bo kiepskie zdjęcie wyszło. Hydrostat kupiłem na allegro będąc pewny, że kupuje nowy, a kupiłem używany. Mój błąd, ale zdjęcie w aukcji wskazywało na nowy towar.Ogólnie...

    13 Kwi 2022 17:24Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 612

    Pralka Beko WMD 55100 (po zmianie łozyska nie startuje)

    Tak.Pralka przezyła autentyczną sekcje zwłok, mechanicznie została wypatroszona, ale jeśli chodzi o instalacje, zostały rozłączone tylko dwie kostki. Jesli to istotne, moge sprawdzic i napisac które. Podczas nabijania łozysk, bęben został wymontowany, a łozyska nabijane na "leząco". Oczywiście...

    30 Mar 2009 23:11Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 4257

    Pralka Beko WM5100W Świecące diody!

    Witam! Dziś rano włączając pralkę zauważyłem że świecą się wszystkie diody oprócz "prewash" i pralka nie działa. Reset robiony przyciskiem START nie działa, wyłączenie z sieci nic nie daje. Jestem zielony w tych sprawach i nie wiem co robić? :cry:

    18 Kwi 2010 10:39Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 6352

    pralka Beko WM 2458 E nie wypuszcza wody

    Pozwole sobie poprawić kolege wyżej. Nie on/off tylko start/pause-Reset 90%-Coś wpadło do pompy, samo czyszczenie filtra nie wiele daje. wsadz palec do pompy i sprawdz czy wirniczek lekko się obraca ( sprężyście) -na wyłączonej z sieci!! 9%- Pompa 1%ps. Na szkoleniu w Beko mówili że pompy...

    10 Lut 2011 20:01Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 19724

    Pralka Beko Wm5508t - nie załącza się

    Po wybraniu programu przycisnę przycisk Start, wówczas załączy się blokada drzwi i dalej cisza. Na przycisku Start zapali się kontrolka Stop. W momencie resetu na chwilę mrugnie czas 2 min. i ponownie wybierze dany program i dalej nic się nie dzieje, blokada cały czas załączona. Proszę o pomoc:)

    13 Lis 2011 19:09Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2149

    Nie mogę uruchomić pralki BEKO WML15106PL

    Żadne kontrolki nie migają? Drzwiczki domknięte? Nic nie było majstrowane przy zaworze, albo wężu zasilającym? Zajrzyj do instrukcji, może reset pomoże (przytrzymać ok 3sek. przycisk Start-Pause-Cancel o ile dobrze pamiętam).

    31 Gru 2012 12:13Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 21498

    Pralka Beko WML15105E - Nie działa

    Pralka nie chciała się załączyć. Paliły się kontrolki Start i Waschen i dalej nic. Można było otworzyć drzwi, nie były zablokowane. Przy kolejnym otwarciu wywaliło bezpieczniki w mieszkaniu. Wymieniłem blokadę drzwi, ze starej czuć było spalenizną. Teraz palą się kontrolki Start, Waschen i Ende, tak...

    22 Lut 2014 22:32Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 6063

    Pralka Beko ALTUS Compact 1001 - jak zresetować

    w czasie prania, a raczej pod koniec nie było wody, także może wykryła brak ciśnienia czy coś takiego, następnie znajomy mi podpowiedział zeby zrobic reset, ale,,,,,, programator był ustawiony na 90" i przytrzymałem start, wszystkie lampki sie zapaliły i żadnej reakcji ale jak nacisnąłem start to pobiera...

    24 Sty 2016 21:17Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 6072

    Pralka Beko WML 15105D - wydłużony czas prania

    Witam, czy ktoś spotkał sie z podobnym uszkodzeniem pralki?Model jak w temacie, na każdym programie (także na wirowaniu i opróżnianiu) pralka pracuje z przerwami. Tzn wykonuje jakąś funkcję np. obrót w lewo, następnie cisza kilka minut, obrót w prawo, cisza kilka minut itd. Czas pranie wydłuża...

    19 Maj 2016 10:42Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1821

    Pralka Beko WMB 61242 PT - po naprawie bębna nie działa

    Sprawdzałem przed chwila wszystkie wtyczki są ok reset nie działa miga tylko taka "koniczynka" czyli środek zmiękczający i czas nic więcej się nie wyświetla nie mam pojęcia co się stało może trzeba zrobić reset serwisowy czy coś.

    20 Lip 2018 15:04Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1020

    Pralka Beko WMB 71643 PTE - ciągle pobiera i przelewa wodę

    Kolego " bachus1022 " czy " kaliope1 " to siostra? Wcześniej napisałeś:Mam programator od wyżej wymienionej pralki Skąd mamy wiedzieć czy chodzi o ten sam model pralki czy ten sam egzemplarz.Czy programator to ten nowy po wymianie czy ten sprzed wymiany? Oczywiście, że możesz wykonać reset, a...

    25 Maj 2020 13:39Odpowiedzi: 54 Wyświetleń: 5628

    Pralka Beko WMB 7104 PTLMA - błąd podczas prania.

    WitamZrób reset poprzez przytrzymanie start/pauza przez co najmniej 3 sek, potem poczekaj aż wyświetli END. Jeżeli z dopływem wszytko OK to kranik powinien zgasnąć.

    02 Lis 2018 20:16Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 8124

    Pralka Beko WMB61242PT - drugi raz nie pobiera wody

    nie idzie ją też zresetować na przycisku do resetowania. Idzie, ale resetowanie uruchamia opróżnienie pralki z wody. Ponieważ pompa nie działa, więc reset nie jest realizowany. Coś blokuje pompę spustową, albo jest zużyta i nie startuje.

    17 Cze 2019 09:57Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 417

    Pralka Beko WMD77167 brak możliwości zresetowania

    Witam. W trakcie cyklu prania pralka nie pobrała płynu i nie spuściła wody, próba ponownego uruchomienia skończyła się niepowodzeniem. Pompka sprawdzona działa, przewody drożne, po ponownym włączeniu wyświetla się czas 20 minut proces płukania, a nie działa przycisk reset i pralka nie chce uruchomić...

    14 Gru 2019 16:08Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 12726

    Pralka Beko WMB 50811 - zawiesiła się, przyciski nie działają

    Podczas prania wybiły korki i po włączeniu prądu pralka włączyła się, ale nie prała. Świecą się wszystkie diody.Robiłam reset pralki, wyłączałam z gniazdka i nic.Pralka wcześniej działała bez zastrzeżeń.Jak ją jeszcze zresetować?

    12 Mar 2020 07:03Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 4923

    Pralka Beko WML 15106P - świecą się lampki i nie działa

    A reset robiony?

    14 Lis 2020 21:53Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 942

    Pralka Beko PWUV7646XME - nie odpala

    Reset programatora - tryb bawełna i wirowanie razem

    15 Kwi 2021 14:07Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 930

    Pralka Beko WMD 25125 T - nie wiruje, nie odpompowuje, zacięła się

    Reset następuje po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 3sekundy startu, ale jeśli miga to nie zaczyna programu.Czy jakiś inny program zaczyna.Czy blokuje drzwiczki.Od czego konkretnie te kable były(grzałka, zamek, zasilanie? ).Dzięki - już znalazłem ten reset.Mimo tego resetu pralka...

    29 Cze 2021 13:23Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 639

    Pralka Beko WMB 51031 nie pierze

    Po nabraniu wody jest cicho wygląda na to że silnik nie pracuje. Jak dłużej postoi to wypompuje wodę i zapala się kontrolka koniec prania. Może spróbować zrobić reset tylko nie wiem jak.

    12 Kwi 2022 17:56Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 339

    Pralka Beko WML 15040 KL - reset

    Usterka usunięta, mimo sugestii braku umiejętnego czytania instrukcji obsługi. Pralka jednak była uszkodzona. Padł po dwóch praniach elektrozawór. Dziękuję za rady, temat uważam za zamknięty.

    22 Lut 2007 15:32Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 59758

    Pralka Beko wma510w - reakcją na reset jest napuszczanie wody..

    Witam, pralka jak w temacie z angielskim panelem. Zachowuje się tak: uruchamiam jakiś program i nabiera wodę, wciskam reset 3sek. po czym zaświecają się dwie lampki - postępu programu i końca i nabiera wodę, nic się nie da zrobić. Uruchamiam spust wody - od razu zaświecają się te lampki i nabiera wodę....

    02 Wrz 2011 13:45Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2773

    Pralka BEKO WMA 510W jak zrobić reset?

    witamproszę bardzo

    13 Kwi 2013 08:22Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 9108

    Pralka BEKO WMD25126T - nie działa migajacy przycisk reset

    Mam problem z pralka BEKO WMD 25126T nie działa. Po włączeniu chwile buczy po czym zaczna migać przycisk reset. Sprawdziłem i oczyściłem odpływ i dopływ wody. Drzwiczki sie domykaja normalnie. Bardzo prosze o pomoc i rady w czym może być problem.

    12 Paź 2014 22:42Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3864

    Beko WMB61232PL PTMA - Reset pralki

    Proszę o informację w jaki sposób można przeprowadzić reset w pralce Beko WMB 61232 PL PTMA. Instrukcja obsługi tego urządzenia milczy na ten temat.Objaw:Pralka pobiera wodę, dwa razy przekręci bębnem, po czym ponownie pobiera wodę i kręci bębnem i tak na okrągło, w każdym programie,...

    23 Cze 2015 06:35Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 13578

    Pralka Beko Volumax5 - Caly czas pracuje pmpa po resecie

    Wymieniłem programator na inny używany pralka działa normalnie wszystko jest sprawne

    17 Mar 2018 10:38Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1914

    Nie działa reset w pralce Beko

    Pod koniec prania włączyłam reset i teraz program prania nie chce się skończyć, zatrzymuje się odliczanie czasu na ostatniej minucie i nic się więcej nie dzieje.

    09 Kwi 2019 14:09Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1191

    beko51011 f - BEKO 51011 PLF - Pralka nie reaguje na polecenia, buczy

    Hej,Na wstępie pragnę zaznaczyć, że przejrzałem forum odnośnie problemu zbliżonego do mojego, ale nie znalazłem nic, co by ułatwiło jego rozwiązania.Pralka BEKO 51011 PLFDo sedna: pralka chodziła sobie na programie Bawełna 90*. Po przyjściu do łazienki zauważono, że pralka nic nie robi...

    15 Maj 2014 13:53Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 10596

    Beko WMB 50811 PL F Volumax 5 - pralka przestaje prać pod koniec programu

    Cześć, mam problem z pralką Beko WMB 50811PL F Volumax 5 AA. Wybrałem tryb prania np. syntetyczne na 60 stopni, do pralki wrzuciłem ręczniki, pranie przebiegało poprawnie przez ok 1. 5 h. Podczas wypompowania wody usłyszałem przy sterowniku taki dźwięk jakby klik przekaźnika, po czym pralka przestała...

    15 Paź 2019 19:08Odpowiedzi: 27 Wyświetleń: 2379

    Beko WML25080M - Nie chcę się uruchomić

    Posiadam pralkę BEKO WML25080M, pralka ma 8 lat.Po próbie włączenia pralki dioda na przyciskiem start zaczyna migać jak przy włączeniu pausy i pralka nie staruje. Czasami po kilku resetach pralka się normalnie uruchomi i działa wówczas poprawnie.Co może być przyczyną takiego zachowania?

    09 Lis 2016 21:35Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1965

    Beko MWRE 6512 BWW - błąd E18 - pralka nie daje żadnych oznak życia

    Mam problem z moją pralką Beko - model MWRE 6512 BWW.Po włączeniu danego programu, świeci się kontrolka "Drzwi" oraz mruga kontrolka "Koniec Reset". Po wciśnięciu "Start/Pauza", zaświeca się kontrolka "Pranie", która po ok. 5 sek. zaczyna mrugać. Nie słychać blokady drzwi, a pralka nie...

    05 Lip 2022 21:12Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 411

    Beko WML15106 PL P - Pralka nie reaguje tylko świecą się kontrolki

    Witam mam problem z pralką BEKO WML 15106 PL P tak jak widać na załączonych zdjęciach świecą się tylko kontrolki. Brak jakiej kolwiek reakcji nawet reset nie reaguje może ktoś miał podobny problem i był by w stanie mi pomóc co może być przyczyną?

    03 Sie 2016 14:37Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 7506

    Beko WTV 7602 B0 - pojawił się błąd E 18 i nie mogę go skasować

    w pralce Beko WTV 7602 B0 pojawił się błąd E18 i nie można go skasowaćfiltr wyczyszczony, szczotki w silniku są ok., a pralka nie działa. Po wybraniu programu i naciśnieci start dioda sie świeci od programu i po kilku sekundach zaczyna mrugać, a program się nie uruchamia. Drzwiczki są zablokowane...

    08 Wrz 2022 16:22Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 258

    BEKO WMD 75100 - nie startuje - mruga " 'C " temp.

    Dzień dobry!Mam problem z pralką BEKO WMD 75100. Po wymianie całego bębna od innej BEKO pralka nie startuje. Mruga symbol temperatury 'C na każdym programie. Grzałka w starym bębnie nie miała przejścia. W nowym ma 25 ohm. Możliwe, że pamięta błąd jaki złapała na starym bębnie i trzeba ją zresetować?...

    05 Lis 2015 15:32Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2631

    Beko WMD 66126 - błąd F11, nie kręci, po wymianie szczotek raz zadziałała

    Pralka jak w tytule, mamy ją 11 lat. Nie miała lekko... Żona lubi ją zapchać na full. Pralka przestała się kręcić. Zegar stanął na jednym czasie i już nie odliczał w dół. Pierwsze co sprawdziłem to pompę odpływową, bo podobnie się zachowywała jak nie mogła wody odprowadzić (zablokowana turbinka...

    12 Paź 2020 14:50Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1374

    Blokada pralki oraz reset

    Dzień dobry Zwracam się z prośbą o pomoc w uruchomieniu pralki Beko Volume max 5 po włączeniu jej ciągle świeci się ikona zielonego kluczyka, przy wybieraniu programu wciskając start /pauza niestety pralka w ogóle nie reaguje, po chwili zaczyna migać ikona tylko i wyłącznie resetu, brak blokady w drzwiach...

    27 Mar 2021 09:17Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 492

    BEKO WMD 56120 - NIE KRĘCI - BLAD 419

    Mam problem z pralka (BEKO WMD 56120). Przestała kręcić. Programy można uruchomić ale po napełnieniu zbiornika w momencie kiedy powinna zacząć kręcić bębnem program się zatrzymuje (na zegarku czas przestaje być odmierzany). Po pewnym czasie się przełącza na program ewakuacji wody i na tym...

    28 Paź 2012 20:02Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3765

    Pralka Grundig GWM 4762 nonstop wypuszcza wodę.

    Miałem taki sam problem z pralką BEKO nie pamiętam jaki model ale ma dopiero 2 lata. Program ustawić na bawełna i z wciśniętym przyciskiem start lub play włączyć zasilanie, wtedy się zresetuje i pokaże błąd. Sprawdzanie chydrostatu i etc. wszystko sprawne dopiero reset jej pomógł. Powodzenia.wiem BEKO...

    21 Kwi 2015 14:39Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2037

    Beko WMD 77125 -Jak zresetować błąd pralki błąd E10

    U mnie podobny problem, ale też nie moge skasować błedu E10, nawet trzymając Start. Oczywiście przyczyna i skutek jak na zdjęciu wyeliminowany. Więc jest jakiś inny sposób resetu pralki? A może coś jeszcze na module mogło paść - czyżby mikro procesor?

    26 Sty 2019 12:40Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 9456

    Beko WTE11735XCST - jak zrobić reset w tym modelu?

    Witam, Jak zrobić reset w pralce Beko WTE11735XCST, z góry dziękuję za rady.

    29 Wrz 2019 07:12Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 621

    Beko WTV7502BO - migająca dioda

    Posiadam pralkę Beko WTV7502BO zakupioną w listopadzie 2016. Pół roku temu była naprawiana, gdyż zepsuła się blokada drzwiczek. Serwisant wymienił również panel sterowania czy jak to się tam nazywa. Dziś rano włączyłam pranie jak zwykle, w połowie zostało przerwane i od tamtej pory nie chodzi....

    18 Kwi 2018 05:41Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2382

    Beko WMB 81044 LA nie odciąga wody

    Mam problem ze swoją pralka Beko WMB 81044LA. Podczas prania zatrzymała się na odpomowywaniu wody i buczała. Wyczyściłem filtr oraz pompy. Było dużo zanieczyszczeń. Niestety dalej na programie odwirowanie nie odprowadza wody tylko cały czas pierze zostawiając wodę w bębnie i kończąc pracę. Pompy...

    28 Lip 2019 07:32Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1035

    Beko WMD 75107 - Nie startuje - programator wyświetla

    Witam!Pralka Beko Volumaxx 5 nie startuje, a na LCD miga sygnał startu (play) po resecie, nie wyświetla kodu błędu-stary model. Wyczytałem, że może zamek drzwi blokuje sterownik?Proszę o pomoc.DziękujęPozdrawiam serdecznieBartekPS.Młoda sobie przypomniała, że bardzo lubi prać:D

    14 Paź 2019 18:45Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1104

    beko wm5500t świeci się bawełna 95 i odicza czas do konca...

    Reset pralki nic nie pomaga?

    08 Mar 2010 12:46Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1263

    BEKO 51011 PLF - Pralka nie reaguje na polecenia, buczy

    Pralka BEKO 51011 PLF 14 Mar 2014 01:15Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 12189

    Beko WML25080M - Przy wirowaniu uruchamia się grzałka

    Zanim wyjąłem płytę jeszcze raz podłączyłem napięcie do pralki zrobiłem reset programu, blokada drzwi załączyła, zaświeciła kontrolka blokady (kluczyk) ustawiłem na wirowanie i play. Ruszyła pompa spustowa na chwilkę, zapaliła się kontrolka płukania, zadziałał elektrozawór wody napełniania, a na mierniku...

    07 Lut 2018 19:04Odpowiedzi: 41 Wyświetleń: 2598

    Beko 520W, Nie wiruje, nie wylewa wody

    Witam serdecznie,Problem z tym modelem to niestety niekonczaca sie opowiesc. Pierwszy problem to lezaca, odkrecona przeciw waga. Na szczescie nie byla mocno zniszczon ai udalo mi sie ja przykrecic n anowo. Nastepny problem z ktorym "walcze" w tej chwili to brak wirowania, plukania, suszenia....

    17 Lip 2009 19:24Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 8557

    BEKO WMA 520 S nie rozpoczyna prania.

    dziękuje bardzo za podpowiedź z resetowaniem procesora, zlokalizowałem reset w tymże procesorze, podłączyłem przewód do resetu po czym włączyłem pralkę i zetknąłem przewód z masą, pralka zaczęła działać normalnie, Smile

    22 Gru 2011 22:42Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3865

    Beko WML 15086 tylko wiruje nie pomaga naciśnięcie 3 razy reset

    Witam mam problem z pralką jak w temacie chodzi o to, że niezależnie jaki dam program to pralka zaczyna pompować i wirować nie pomaga naciśnięcie 3 razy reset. inne przyciski tj. woda plus nie reagują. Moje pytanie czy to moduł i ew. czy da to naprawić czy trzeba wymienić moduł na nowy?Rest pralki...

    31 Paź 2014 19:59Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2310

    Beko WML15106P - Brak reakcji pralki na przyciski

    Pralka w ogóle nie reaguje. Nie załącza się pompa, generalnie nic się nie dzieje. Woda do pralki uważam, że dopływa, bo jest podłączona do tego samego złącza, co kran w kuchni (a ten funkcjonuje prawidłowo). Sprawdzę jeszcze, czy na pewno nie ma z tym problemu, ale nie liczył bym na to. Poza tym pralka...

    06 Mar 2019 18:44Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 6672

    Informacje o pralkach firmy Beko.

    Mysle ze nie powinienes bac sie tego sklepu, ale przecież możesz ją kupic za pobraniem... Nie jest chyba wiele drożej... Ja tak bym zrobił i 10x zadzwonił jeszcze i upewnił że mają ta pralke i wyslą wtedy kiedy obiecują;)Wg mnie te nowe modele Boscha i Siemensa maja wady....Mam jak powiedzialem...

    RTV Co kupić? 29 Gru 2006 13:54Odpowiedzi: 1090 Wyświetleń: 35751

    Beko WMD75105 volumax 5 - pralka nie uruchamia się.

    Po włączeniu pralki pralka pozostaje zablokowana na jednym programie, nie da się zmienić programu, nie działa reset. Miga ikona Play na ekraniku. Drzwi blokują się po zatrzaśnięciu, ale nie wyświetla ikony blokady... Elektromagnes blokady zmieniony na nowy nic nie zmienił. Filtry czyste, szczotki ok....

    06 Wrz 2022 09:29Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1347

    Beko WMD 75125S - Pralka nie rusza

    Dzwonilem jeszcze raz do serwisu BEKO w PL i kazano mi sprawdzic hudrostat. Podano mi, ze prawidlowy odczyt to 24-26kHz. Mam to zrobic zwyklym multimetrem. Jestem laikiem i problem w tym, ze na moim multimetrze wskazuje mi 23, 3 przy ustawieniu pokretla na Omy 200. Podczas dmuchania w hydrostat nic sie...

    27 Paź 2013 21:06Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 12087

    beko volumax 5 - nie wykonuje programu

    Mam problem od dwóch dni pralka mi wariuje, po uruchomieniu wszystko zaczyna się ok, jednak gdy pranie się kończy jest mokre. Przy próbie włączenia programu wirowania zachowuje się dziwnie, raz zaczyna napuszczać wodę, innym razem wyskakuje zegar 21 minut i nie chce ruszyć tylko buczy i trzeszczy,...

    08 Sty 2014 14:38Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 5541

    Beko WM5100W pobiera wode non stop

    Mam pralke BEKO WM5100W. Od jakiegos czasu po wlaczeniu pralka pobiera wode bez konca. Za pierwszym razem nie zauwazylem i woda przelala sie. Przestawilem programator na wirowanie i odsaczanie i pralka po odsaczeniu wody nie przestawia sie na odwirowywanie. Nie reaguje na reset. Prosze o pomoc

    29 Lip 2014 17:45Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2130

    Beko DIN 6830 FX 30 - Nie odmierza prawidłowo czasu zawiesza się.

    Posiadam zmywarkę jak w temacie. W pewnym momencie przestała normalnie pracować. Główną sprawą jest postój w określonym miejscu w czasie. Zmywarka pobiera i wylewa wodę i nawet myje jednakże do czasu. Zdarza się to na każdym programie. Czynności, które wykonałem:- czyszczenie filtrów:...

    26 Lis 2015 20:01Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3435

    BEKO WMD75126 - pralka nie wiruje

    Witam. Mam problem z ww pralką. Pralka miała uszkodzony magnes tachometru. Udało mi się go naprawić i praleczka ruszyła wykonując ruchy w prawo i w lewo. Ale po dwóch praniach pojawił się problem w wirowaniu końcowym, nie chce wchodzić na wysokie obroty i cofa sobie zegar próbując rozprowadzić ponownie...

    26 Lut 2016 20:46Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4746

    Beko wmd 61 w - Nieustanne pranie

    Witam. Starałem się przeszukać fora, internety, niestety na próżno. Po transporcie pralki do nowego domu włączyłem pranie. Wygląda na to, że zawiesił się program. Nie da się go zmienić bo cały czas powraca do prania. Po wyłączeniu po paru minutach mogłem otworzyć pralkę i wyjąć pranie ale kuchnia zalana...

    13 Paź 2016 22:42Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 510

    Beko WMB71042PTLMA - Nie blokuje drzwi

    Opisz jak doszło do awarii pralki i czy ten komunikat wyświetlił się po awarii. Nie naciskałeś przypadkiem przycisków w celu uruchomienia pralki i nie włączyłeś przypadkowo tej blokady?Pralka po wymianie przycisku do otwierania drzwi nie odpaliła. Nie włączyła się blokada i nie można było nic zrobić...

    26 Maj 2017 22:49Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 9651

    Beko WMD 65085 - Pralka nie rusza

    Pralka po wybraniu programu nie rusza. Program można wybrać, ale po naciśnięciu startu nie rozpoczyna prania, Przez chwilę czeka, a następnie samoczynnie włącza się pauza.Problem pojawiał się od pewnego czasu, ale dotąd pomagał reset lub jak za dawnych czasów "klepnięcie" pralki. Od wczoraj...

    12 Sie 2020 12:20Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 717

    beko WMA 520 W- reset i co dalej?

    mam takową pralkę, sprowadzoną z irlandii. Wyprałam w niej 4 prania i przy ostatnim praniu stanęła na wirowaniu, tj. obróciła dwa razy i stanęła na 3 minuty, potem znów obróciła i stanęła. odłączyłam z prądu, po godzinie udało mi się wyciągnąć z niej ubrania i wylać wodę. Odpływ czysty, wodę pobiera...

    29 Sie 2011 09:48Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1733

    Beko WMB 71242 PTLMA pralka nie startuje

    Coś jest nie tak bo nie pojawia się czas programu na wyświetlaczu. Sądzę, że żaden reset nic tu nie pomoże, ale spróbuj:Guzik Reset służy tylko do anulowania programu prania.

    26 Sty 2021 15:32Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1803

    BEKO WML 15060 - migają dwie diody

    Witam po włączeniu pralki zaczynają migać dwie diody i jedna świeci pralka się nie uruchamia nie zamyka blokady tylko cały czas migają diody kasowanie programu nic nie daje. Koleś sam wymieniał w niej łożyska i po wymianie się tak stało. Wszystko podpięte prawidłowo, grzałka ok czujnik temperatury też,...

    02 Sty 2012 06:29Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3539

    beko WMB 50811 F - Nie daje się uruchomić

    Witam. Mam problem z pralką jak w temacie. W pralce po załączeniu zapala się na stałe kontrolka włączenia. Nie można jej zresetować przyciskiem startu. Kontrolka i blokada drzwi działa okej, czyli po zatrzaśnięciu drzwi kontrolka otwartych drzwi gaśnie a drzwi zostają zablokowane. Czy istnieje możliwość innego...

    25 Cze 2014 18:44Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 5268

    Beko WMA 510W - Wirowanie, reset a inteligentne sterowanie z funkcją uczenia

    Raczej ma kontrolę wsadu i jak się źle ułoży to nie da obrotów na max by nie uszkodzić pralki.

    17 Mar 2016 21:31Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2331

    Beko WA 8660 - zablokowana?

    Witam, przerabiałem temat identycznej pralki,oto dwie wersje resetu tej pralki:masz nadpisany eprom 24c01 ( wersja smd), wsad który wgrałem w załączniku,W miom wypadku była zablokowana pompa spustowa, która nadpisała eprom,

    18 Kwi 2018 16:12Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2907

    Czemu świecą się 3 diody i pralka nie reaguje Beko wmb 51011 f

    W moim przypadku byl problem z blokada drzwi nastepnie trzeba wykonac reset ustawiajac programator na 90 stopni i przytrzymac start 5 sekund i wylaczyc pralke. Pozdrawiam

    26 Lis 2020 20:30Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 15105

    Beko WMB 61031 PL PTY - nie blokuje drzwiczek, nie rozpoczyna prania

    Podbiję ponownie. Pralka w ogólnym stanie bardzo dobrym, szkoda, żeby się zmarnowała.W niektórych pralkach jest możliwość resetu procesora przez zwarcie odpowiedniej nóżki do masy. Jak jest w przypadku procesora ATMEGA64L?

    27 Sty 2019 23:00Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 3600

    Beko WMB51211 F - Pralka Zacina sie

    Witam. Mam problem z pralka beko wmb51211f. Polega on na tym iz pralka sie zacina wczesniej robila cale pranie ale w momecie ostatniego wirowania nie wyciagala wody wiec myslalem ze zapchal sie filtr i faktycznie tak bylo wyczyscilem ustawilem program na 90 stopni z pusta pralka ruszyl lecz nie przelecial...

    14 Lis 2018 15:22Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 1500

    Beko WMB81241LM - Pralka nie załącza się po zresetowaniu błąd E18

    Filtry wyczyszczone błąd E18, a to znaczyło nierównomierne rozłożone pranie. Reset zrobiłem i miga dioda pauza start.

    05 Maj 2019 11:33Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2115

    Beko WMB 71643 PTE - pralka się nie uruchamia, błąd E17

    Spróbuj resetu według wskazówek z postu #4:

    04 Mar 2020 21:00Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1701

    Beko WMB 91242 - pralka nie rozpoczyna pracy

    Czy poprzedni program został zakończony, ewentualnie proponuję reset programu.

    21 Maj 2022 10:06Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 285

    Beko WMB 71042 PTLMA - nie zmienia się program, nie pomaga reset

    Z takim i podobnymi problemami spotkałem się tylko kilka razy.Nie pytajcie mnie jak to możliwe i dlaczego tak się dzieje.W pralce wszystkie elementy wykonawcze sprawne, jakiś magik przede mną miał ten moduł na stole.Przelutowany każdy PIN a cyny z tych pinów zebrałem tyle, że na dwa kolejne moduły...

    24 Wrz 2022 07:47Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 396

    Beko WMN 101244 PL PTLMB1 - Wariuje po przepięciu

    Beko WMN 101244 PL PTLMB1 nr. 7162341100W czasie pracy kilkukrotne zaniki napięcia w sieci. Nie dokończyło prania. W gospodarstwie po tych przepięciach wybuchło mi 7 kondensatorów w wentylatorach i uszkodziło 60 solidnych żarówek LED.Od tej pory po włączeniu dowolnego programu: startuje odliczanie,...

    24 Paź 2020 21:52Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 369

    Pralka Bosch WAE2026EPL

    Co do pierscienia ze stali ( jest nabity? ) czy to po prostu wał w całości?To bym się tak tym nie przejmował a wręcz to zaleta ( naprawiałem alternatory z pompami podcisnienia z tyłu) i nie widziałem by uszczelniacz wyżłobił doły w wale ( średnia z obrotów to jakies 2K rpm i to przez ile lat)...

    AGD Recenzje 01 Lis 2020 18:07Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 2943

    Pralka Indesit IWUC 4105 zaczynają migać wszystkie diody i nie reaguje na nic.

    Do zainteresowanych, wezwałem serwisant do suszarki Beko, zainteresował się niedziałającą pralką Indesit podpowiadając rozwiązanie w postaci resetu modułu sterowania w następujący sposób:Trzymając wciśnięty przycisk start/pauza wcisnąć przycisk włączenia zasilania i przytrzymać aż wszystkie...

    21 Paź 2014 08:08Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 14061

    beko WMD 25100T - silnik nie kręci

    Ta pralka nie ma kondensatora rozruchowego, jak sam zauważyłeś, jest tam silnik szczotkowy. Spróbuj zrobić reset poprzedniego programu poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku start/reset. Załączy się pompa spustowa i po chwili ucichnie. Wyłącz, włącz, wybierz nastawnikiem nowy program. Jeśli...

    18 Sie 2013 09:52Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3444

    BEKO Wkd 75106 - Volumax5 nie regauje na przycisk

    Panowie pralka w dniu wczorajszym nie dokończyła cyklu odwirowania dzisiaj udało mi się spuścić wodę pompka już czysta ale jest problem programator nie reaguje na żadne polecenie nie zmieniają sie programy tylko jest ciągle na jednymprzycisk reset nie działa, pompa odwirowująca chodzi ciągle?...

    31 Maj 2014 19:17Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1953

    Beko WMB51011F - Pobiera wodę, ale bęben nie kręci.

    Witam, mam problem z pralką BEKO WMB 51011F pralka pobiera wodę (cały czas nie przerywa) ale bęben nie kręci, nie startuje program prania. Co mogło się zawiesić/zepsuć. Kiedyś miałem podobny problem ale po resecie i przekręceni ręcznie bębnem zaczęła działać. Ostatnio była odkamieniana i działała bez...

    17 Paź 2014 18:28Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 12180

    Beko WM 5506T - po wymiana płyty głównej na nową- tylko poziome kreski

    Uszkodzeniu uległa płyta główna pralki jak w tytule. Po wymianie na nową na wyświetlaczu pojawiły się tylko poziome kreski "--:--''. Reset nic nie pomógł, wręcz nie daje się wykonać. Czy brak wsadu pamięci albo jakaś inna gangrena?Po dłuższym bawieniu się przyciskami (w konfiguracji przycisków:...

    19 Sie 2016 23:37Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 1443

    Beko Volumax 8 WMD 75105 Nie kończy prania.

    Mam problem z powyższą pralką.Na dowolnym programie czasami ( nie zawsze) zawiesza się na koniec prania i nie pokazuje się napis END tylko 4 zera i pobiera wodę po czym ją wylewa i tak w kółko. Dodam, że jeśli się zawiesi nie działa klawisz resetu. Podstawiłem hydrostat ( presostat) oraz...

    03 Sie 2016 21:10Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2691

    Beko Volumax 5 WML 15105d - Bęben nie startuje

    Przy rozpoczęciu prania pralka pobiera wodę, lecz bęben ani drgnie, reset, zmiana programu itp nie pomagają. Podejrzewam, że to albo silnik albo moduł ale ekspertem zdecydowanie nie jestem więc wolę się upewnić czy moje przypuszczenia są słuszne czy też może być jakaś inna przyczyna.Pozdrawiam...

    04 Sty 2018 19:21Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 816

   Procedura dokonywania zakupów ze środków publicznych:

   1. Dopuszcza się uproszczoną procedurę weryfikacji rynku (bez konieczności jej dokumentowania) w przypadku zakupów do kwoty 3 500 PLN, w której rozpoznania można dokonać telefonicznie, przez portal internetowy lub w inny dowolny sposób; w takich przypadkach na dokumencie potwierdzającym zakup nalezy umieścić oświadczenie zamawiającego: „Przed realizacją zamówienia dokonano weryfikacji rynku” lub uzasadnić wybór danego wykonawcy.

   2. W przypadku zamówień o wartości poniżej kwoty 20. 000 PLN nie ma obowiązku sporządzania wniosku do Działu Zamówień Publicznych. Dokumentację z przeprowadzonego rozeznania rynku należy dołączyć do dokumentu potwierdzającego zakup. Dopuszcza się możliwość rozeznania rynku przez: zebranie ofert w postaci wydruków ze stron internetowych, katalogów, e-maili itp. od co najmniej trzech wykonawców, o ile liczba wykonawców na rynku nie jest ograniczona lub należy uzasadnić wybór konkretnego dostawcy.

   3. Jeżeli wartość zamówienia przekracza 20. 000 PLN, przed złożeniem wniosku do Działu Zamówień Publicznych wnioskodawca zobowiązany jest do przygotowania zaproszenia do złożenia ofert zawierającego co najmniej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego zakres, termin realizacji, warunki płatności, termin i miejsce składania ofert oraz do przedstawienia go co najmniej trzem wykonawcom prowadzącym działalność o profilu i zakresie pozwalającym na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem zasad zdrowej konkurencji i równego traktowania wykonawców lub do uzasadnienia wyboru konkretnego dostawcy. W sytuacji, gdy specyfika i charakter zamówień wymagają zawarcia pisemnej umowy (na przykład: usługi wydawnicze, zakup praw autorskich, usługi projektowe, zakup programów i licencji, sprzętu o znacznej wartości itp. ) do zaproszenia zaleca się dołączyć zaopiniowany przez Zespół Radców Prawnych UJ, projekt umowy lub jej istotne postanowienia, chyba że projekt jest wzorem stanowiącym załącznik do zarządzenia lub wcześniej zaakceptowanym przez Zespół Radców Prawnych UJ.

   Zaproszenie należy przygotować w formie pisemnej i skierować do wykonawców drogą tradycyjną lub elektroniczną. Odpowiedzi na zaproszenie powinny zostać złożone pisemnie i przesłane drogą tradycyjną lub elektroniczną.

   Wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia pisemnego protokołu (wzór nr 3) zawierającego wskazanie wybranego dostawcy wraz z uzasadnieniem wyboru. Protokół należy załączyć do wniosku. Jeśli zamówienie może być wykonane tylko przez jednego dostawcę, nie ma konieczności dołączania protokołu, ale niezbędne jest uzasadnienie zlecenia realizacji zamówienia temu wykonawcy.

   4. Wszelkie zakupy których szacunkowa wartość przekracza kwotę 30 000 euro netto finansowane ze środków publicznych, realizowane są przy współudziale DZP na zasadach i w trybie określonym w ustawie PZP albo w ustawie o zasadach finansowania nauki z wyjątkiem zamówień wyłączonych z zakresu zastosowania ustawy PZP.

   5. Jeżeli wydatki następują z projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych np. Unii Europejskiej, grantów itd. w których przewidziano inne regulacje dotyczące procedur wydatkowania środków i ich dokumentowania, stosuje się zasady ujęte w tych regulacjach.

 • Procedura dołączania Beko Blsd1577

  Bezpośredni link do pobrania Procedura dołączania Beko Blsd1577

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Procedura dołączania Beko Blsd1577