Podział części Frigidaire Cfc05m0aw1

Podział części Frigidaire Cfc05m0aw1 obejmuje wszystkie elementy, które tworzą całość tego modelu lodówki. Są to zarówno części wewnętrzne, jak i zewnętrzne, które mogą być niezbędne do prawidłowego działania urządzenia. Te części obejmują elementy, takie jak skrzynka chłodząca, panel sterowania, drzwi, filtr powietrza i oświetlenie, a także różne akcesoria, takie jak półki, szuflady i uchwyty. Każda część jest starannie wyprodukowana i zaprojektowana zgodnie z wymaganiami producenta, aby zapewnić optymalne działanie lodówki.

Ostatnia aktualizacja: Podział części Frigidaire Cfc05m0aw1

Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901 i 1927) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022]

1. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022 jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 1915), ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. 1082), ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. z 2017 r. 60, 949 i 2203, z 2018 r. 2245 oraz z 2019 r. 1287) i ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. 2245 i 2432, z 2019 r. 534, 1287 i 2248 oraz z 2021 r. 4).

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) zadaniach szkolnych - rozumie się przez to zadania związane z prowadzeniem szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych, oddziałów i szkół specjalnych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, kolegiów pracowników służb społecznych, szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych, szkół artystycznych, jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek, a także zapewnieniem warunków do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

2) zadaniach pozaszkolnych - rozumie się przez to zadania związane z prowadzeniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego - w odniesieniu do dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, prowadzeniem przedszkoli specjalnych, oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, oddziałów przedszkolnych specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i specjalnych, prowadzeniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego - w odniesieniu do dzieci posiadających odpowiednio orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzeniem placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzeniem centrów kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego - w zakresie prowadzenia form pozaszkolnych umożliwiających realizację obowiązku nauki, prowadzeniem placówek wychowania pozaszkolnego umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego, szkolnych schronisk młodzieżowych, burs, internatów, domów wczasów dziecięcych, kolonii i obozów, świetlic szkolnych dla uczniów i wychowanków oraz zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy;

3) części oświatowej - rozumie się przez to część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, ustaloną w ustawie budżetowej na rok 2022;

4) bazowym roku szkolnym - rozumie się przez to rok szkolny 2021/2022;

5) etatach - rozumie się przez to liczbę nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. 1762) oraz liczbę osób niebędących nauczycielami zatrudnionych zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), z wyłączeniem liczby nauczycieli oraz liczby osób niebędących nauczycielami przebywających na urlopach wychowawczych, urlopach bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, ustalone na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu odpowiednio na dzień 30 września 2021 r. i dzień 10 października 2021 r. ;

6) orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - rozumie się przez to odpowiednio orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz art. 312 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe;

7) dzieciach i młodzieży lub uczniach i słuchaczach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim - rozumie się przez to dzieci i młodzież lub uczniów i słuchaczy posiadających odpowiednio orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, stwierdzające niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo upoś- ledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim;

8) klasie szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej w szkole ponadpodstawowej - rozumie się przez to klasę dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzoną w czteroletnim liceum ogólnokształcącym oraz klasę dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzoną w pięcioletnim technikum;

9) liceum ogólnokształcącym - rozumie się przez to czteroletnie liceum ogólnokształcące, w tym czteroletnie liceum ogólnokształcące, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego;

10) technikum - rozumie się przez to pięcioletnie technikum, w tym pięcioletnie technikum, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum;

11) dotychczasowej szkole policealnej - rozumie się przez to szkołę policealną dla dzieci i młodzieży oraz szkołę policealną dla dorosłych, o których mowa w art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;

12) małej szkole - rozumie się przez to szkołę podstawową dla dzieci i młodzieży, w której iloraz liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas w szkole jest niższy lub równy 12; liczbę uczniów w szkole ustala się z wyłączeniem:

a) uczniów oddziałów i szkół z nauczaniem w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym oraz uczniów oddziałów i szkół, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, będącym drugim językiem nauczania, oraz

b) uczniów szkół i oddziałów specjalnych;

13) placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe - rozumie się przez to placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe.

§ 2. [Podział części oświatowej]

Podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem:

1) finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;

2) dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;

3) finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz art. 143 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;

4) finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;

5) dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia;

6) dofinansowania kształcenia uczniów i słuchaczy niebędących obywatelami polskimi;

7) finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych;

8) finansowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 313 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe;

9) finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;

10) finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;

11) finansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli;

12) finansowania zadań związanych z zorganizowaniem i przygotowaniem pomieszczeń gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. 711, 1773 i 2120);

13) finansowania zadań związanych z doradztwem zawodowym;

14) finansowania badania psychologicznego kandydatów do kształcenia się w zawodzie kierowca mechanik albo w zawodzie technik transportu drogowego;

15) finansowania świadczenia na start, o którym mowa w art. 53a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;

16) sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

§ 3. [Zasady podziału części oświatowej]

Podział części oświatowej, po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych, następuje według algorytmu określonego w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 2)

Minister Edukacji i Nauki: wz. D. Piontkowski


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. 1848 i 2335).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 (Dz. 2384).

Załącznik 1. [ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2022]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 21 grudnia 2021 r. (poz. 2453)

ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2022

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Drogi Użytkowniku,

Informujemy, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności (dostępną w regulaminie). W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nowe zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.

Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom.

Zapraszamy Cię do zapoznania się ze zmienioną Polityką prywatności (dostępną w regulaminie).

Artykuł sponsorowany

Każdy posiadacz samochodu wie, że trzeba w niego inwestować. Oprócz wymaganych przeglądów technicznych, konieczności zmiany opon lub dokupienia poszczególnych elementów, często zdarza się, czy to z powodu stłuczki czy zużycia danego materiału, że jesteśmy zmuszeni wymienić konkretną część w samochodzie. Jak dobrać odpowiednią do naszego auta? Czym różnią się rodzaje części zamiennych dostępne na rynku motoryzacyjnym? Najważniejszy podział części zamiennych do samochodu został przeprowadzony ze względu na ich jakość. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje elementów zamiennych do aut: OE, OEM i OEQ. Co kryje się pod tymi tajemniczo brzmiącymi skrótami? Wyjaśni nasz krótki przewodnik.

OE czyli najwyższa jakość

OE, czyli po angielsku Original Equipment, to oryginalne części zamienne, sygnowane logo producenta auta – objaśnia pracowniksklepu z autoczęściami Carwit, oferującego klientom wszystkie rodzaje zamienników –Trzeba pamiętać, że nadają się wyłącznie do nowych samochodów, nie starszych niż trzy lata.

Są to części najwyższej jakości i co za tym idzie, najdroższe. Przeznaczone są do pierwszego montażu fabrycznego i dostępnejedynie w autoryzowanych stacjach obsługi. Łatwo można poznać je po opakowaniach, bowiem one, podobnie jak same części, również są sygnowane logotypem danej marki.

OEM czyli wysoka jakość w niskiej cenie

Drugim rodzajemczęści zamiennych do auta są części po angielsku nazywane Original Equipment Manufacturer, w skrócie OEM. Od poprzednio omawianych różnią się jedyniebrakiem logo marki pojazdu przy zachowaniu doskonałej jakości. Ich producent zaświadcza, że zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami oraz standardami, rekomendowanymi przez producenta auta. Przeznaczone są dla samochodów starszych niż trzy lata, lecz nie starszych niż pięć. Są częściami bardzo chętnie wybieranymi przez konsumentów, bowiem bywają tańsze od części OE nawet o 40%. Dzięki temu, że są produkowane na tej samej linii montażowej co poprzednio omawiane, zyskujemy doskonałą jakość w przystępnej cenie.

Części OEQ czyli na każdą kieszeń

Właściciele starszych pojazdów, liczących osiem lat i więcej, najchętniej wybierają trzeci z omawianych rodzajów, czyli OEQ (Original Equipment Quality). Ich jakość jest porównywalna do części OEM, jednak firmy, zajmujące się ich wytwarzaniem, nie dostarczają części producentowi samochodu na pierwszy, fabryczny montaż. Nie oznacza to, że są to produkty gorszej jakości. Wytwarzane przez zakłady o ugruntowanej pozycji na rynku wtórnym, posiadają wszelkie potrzebne certyfikaty, uzyskiwane w trakcie testów laboratoryjnych. Produkowane są z materiałów wysokiej klasy, które zapewniają ich wytrzymałość. Ciekawostką pozostaje fakt, iżbywają bardziej trwałe względem części OE. Ta zasada sprawdza się w przypadku elementów zawieszenia pojazdu. Wybór odpowiedniej części zamiennej do auta zależy zatem od wieku samochodu, zasobności naszego portfela, a także naszych oczekiwań i tego, czy logo producenta auta ma dla nas znaczenie. Bardzo często bowiem jest ono zasadniczą częścią składową ceny konkretnego zamiennika.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Przeczytaj także

  • Podstawowe rodzaje gaśnic

    Gaśnica jest jednym z podstawowych urządzeń wykorzystywanych do gaszenia pożarów. Spotykamy ją w wielu miejscach, gdzie jej obecność często jest obowiązkowa z punktu widzenia prawa. Sprawna i...

  • Jak ograniczyć władzę rodzicielską?

    W zakres władzy rodzicielskiej wchodzą tak prawa, jak i obowiązki jakie rodzice mają względem swoich dzieci. Do jej podstawowych atrybutów zaliczają się opieka nad dziećmi, reprezentowanie dzieci...

    Jak wybrać oprawki dla dziecka?

    Okulary u dzieci to dzisiaj coraz bardziej powszechny widok. Maluchy coraz częściej i coraz dłużej korzystają z tabletów, komputerów i telefonów komórkowych. Ich wzrok dopiero się rozwija, dlatego...

Podział części Frigidaire Cfc05m0aw1

Bezpośredni link do pobrania Podział części Frigidaire Cfc05m0aw1

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podział części Frigidaire Cfc05m0aw1