Podstawowe operacje Electrolux Egu6647

Electrolux EGU6647 to wysoce wydajny model pralki, który oferuje szeroką gamę podstawowych funkcji i opcji. Jest to idealna opcja dla osób poszukujących wydajnej pralki, która wygląda świetnie i jest łatwa w użyciu. Pralka ta ma 6 kg pojemności, co pozwala na pranie większej ilości ubrań jednocześnie. Jest wyposażona w szeroką gamę programów prania, od lekkich ubrań po bardziej wymagające, a także wybór czasów prania i temperatur. Pralka ta jest wyposażona w szereg funkcji, takich jak opóźniony start, zegar kontroli czasu i sygnał dźwiękowy, który sygnalizuje, że pranie jest gotowe. Pralka jest wyposażona w bezpieczną funkcję automatycznego wyłączania, która wyłącza pralkę po zakończeniu prania, zapobiegając zniszczeniu ubrań.

Ostatnia aktualizacja: Podstawowe operacje Electrolux Egu6647

Łatwo i szybko wyszukaj materiały do zajęć

Dział

1. Trzy, dwa, jeden... start! Nieco wieści z krainy komputerów

Temat

1. 4. Systemowe operacje i szczotka. O systemach, programach i plikach

Materiały dla nauczyciela (5)

 • Prowadzenie lekcji
 • Materiały prezentacyjne

Filtry

Nowa edycja 2020–2022

\ Klasa 4 \ 1. start! Nieco wieści z krainy komputerów \ 1. O systemach, programach i plikach

Pobierz wszystkie

Z bieżącej strony

Do podstawowych polece� dotycz�cych katalog�w zaliczamy:

Pe�n� �cie�k� katalogu bie��cego wypisuje polecenie pwd

pwd

Do zmiany katalogu u�ywamy polecenia cd.

cd [katalog]

Po wykonaniu polecenia cd bez�adnego argumentu tj. bez podania nazwy katalogu znajdziemy si� w katalogudomowym u�ytkownika. Je�li nazwa katalogu jest nazw� prost�, cdsprawdza, czy nazwa_katalogu jest podkatalogiem jednego z katalog�wzdefiniowanych w zmiennej CDPATH. Je�li tak, to polecenie cd zmienia katalog naten wyszukany i podaje w wyniku pe�n� �cie�k� dost�pu do niego.

Do przegl�dania zawarto�ci katalogu s�u�y polecenie ls.

ls [opcje] [nazwy]

Niekt�re opcje:

����������� -a�������� wy�wietla wszystkie pliki (w tymr�wnie� ukryte)

����������� -b������� pokazuje znaki steruj�ce w nazwachplik�w

����������� -C������� wy�wietla spis w kilku kolumnach

����������� -d������� pokazuje nazwy katalog�w a nie ichzawarto��

-F������� pokazuje typ pliku, dodaj�c na koniecnazwy symbol uko�nika (/) dla katalog�w, gwiazdk� (*) dla plik�w wykonywalnychoraz symbol @ dla dowi�za� symbolicznych

-l�������� wy�wietlanie w d�ugim formacie,obejmuj�cym m. in. dat�/czas ostatniej modyfikacji zawarto�ci

Po wykonaniu polecenia ls z opcj��lotrzymamy pe�n� informacj� odokonanych wpisach w wybranym katalogu z nast�puj�cymi elementami:

 • typem pliku:

- (ordinaryfile)��������������������� zwyk�y plik

����������� d(directory)�������������������������� katalog

����������� l(symbolic link)�������������������� linksymboliczny

����������� b(block special file)������������� plikspecjalny blokowy

����������� c(character special file)������� plikspecjalny znakowy

����������� p(named pipe)���������������������� nazwanypotok (bufor typu FIFO)

�����������

 • prawami dost�pu (w�a�ciciel, grupa, inni):
 • ����������� r(readable)��������������������������� prawoczytania

  ����������� w(writeable)������������������������ prawomodyfikacji

  ����������� x(execuatable)���������������������� prawowykonywania

  ����������� -��������������������������������������������� brakpraw

  Rozszerzoneprawa dost�pu

  ����������� l��������������������������������������������� blokowaniedost�pu

  ����������� s (SUID)�������������������������������� ustawienie identyfikatorau�ytkownika dla procesu w czasie wykonywania

  ����������� S (SGID)������������������������������� ustawienie identyfikatora grupy dlaprocesu w czasie wykonywania

  ����������� t (Sticky bit)�������������������������� zachowanie w pami�citekstu (binari�w) programu po zako�czeniu jego wykonywania

 • liczba dowi�za� do pliku
 • nazwa w�a�ciciela pliku
 • nazwa grupy, do kt�rej nale�y w�a�ciciel
 • rozmiar pliku w bajtach
 • data ostatniej modyfikacji pliku
 • czas ostatniej modyfikacji pliku
 • nazwa pliku
 • W przypadku katalogu prawo wykonywania (x) oznacza prawo wej�ciado danego katalogu.

  Przyk�ad

  ls �l

  -rw-r--r-- 1 helena student 150 May 10 9:22 raport

  W powy�szym przyk�adzie my�lnikna pocz�tku oznacza, �e mamy do czynienia ze zwyk�ym plikiem. Kolejne trzyznaki rwx oznaczaj� prawa dost�pu dla w�a�ciciela (czytania i zapisu), kolejnetrzy znaki rwx oznaczaj� prawa dost�pu dla grupy (tylko czytania), kolejne trzyznaki rwx oznaczaj� prawa dost�pu dla pozosta�ych u�ytkownik�w (r�wnie� tylkoczytania). Nast�pnie liczba 1 oznaczaliczb� ��cznik�w do pliku, helena jest nazw� w�a�ciciela pliku, studentjest nazw� grupy w�a�ciciela pliku. 150 oznacza rozmiar pliku (w bajtach),nast�pnie jest podana data i godzina ostatniej modyfikacji pliku, za� raport tonazwa pliku.

  Prawa dost�pu do pliku mo�nazmienia� poleceniem chmod.

  Aktualnie przypisane prawa dost�pu mo�na wy�wietli� zapomoc� komendy �ls� z opcja �-l�. Przyk�ady wykonania komendy �ls -l� dlaplik�w lub katalog�w:

  -rwxr-x---1 studentstud 508 sty 1 2003 plik. txt

  wszystkie prawa dlaw�a�ciciela pliku (student), mo�liwo�� ogl�daniazawarto�ci dla grupy �stud�,

  drwx---r-x 2 stydent stud 4096 sty 23 2003 katalog

  wszystkie prawa dla w�a�ciciela katalogu, mo�liwo��ogl�dania zawarto�ci dla wszystkich pr�cz cz�onk�w grupy �stud�,

  Katalogi tworzymy korzystaj�c z polecenia mkdir.

  mkdir [opcje] katalogi

  Wybrane opcje:

  ����������� -m prawo������� tworzenie katalogu z okre�lonymi prawami

  -p������������������� tworzy wszystkie katalogi po�rednie niezb�dne doutworzenia

  Puste katalogi usuwamy przy pomocy rmdir

  rmdir [opcje] katalogi

  Przeniesienie katalogu ��cznie z podkatalogami

  mvdir �r�d�o cel

  Powoduje przeniesienie podanego katalogu �r�d�o dokatalogu podanego jako cel.

  Polecenia plikowe

  Do zmiany nazwy pliku (katalogu) lub jego przeniesienias�u�y polecenie mv.

  mv [opcje] pliki_�r�d�owe plik_docelowy

  -f�������� wymuszaprzeniesienie, bez konieczno�ci potwierdzania w sytuacji, gdy u�ytkownik nie maprawa dost�pu do zapisu do pliku, natomiast ma prawo dost�pu do zapisu dokatalogu

  -i�������� wykonuje wtrybie konwersacyjnym, z wy�wietleniem pro�by o zgod� na wykonanie, przednadpisaniem istniej�cego pliku

  Usuwamy plikilubkatalogi przy pomocy polecenia rm.

  rm [opcje] plik

  -i�������� przedusuni�ciem ka�dego pliku nale�y odpowiedzie� na pytanie potwierdzaj�cewykonanie polecenia

  usuni�cie pliku, bez ��dania potwierdzenia, gdy u�ytkownik nie ma prawa dost�pudo zapisu do tego pliku

  -r�������� je�li lista_plik�wzawiera katalog, nast�puje rekurencyjne usuni�cie wszystkich jego podkatalog�wi plik�w.

  Uwaga: je�eli nie u�yto opcji �r za� lista_plik�w zawierakatalog, to zostanie zasygnalizowany b��d.

  Do kopiowania plik�w s�u�y polecenie cp.

  cp plik1 plik2

  cp lista_plik�w katalog_docelowy

  -i�������� konwersuje zu�ytkownikiem i pyta o potwierdzenie przed nadpisaniem istniej�cego pliku

  -p������� dodatkowokopiuje ustawienia w�a�ciciela, grupy i praw dost�pu, ale tylko w zakresie prawposiadanych przez wywo�uj�cego polecenie; nie jest dost�pna we wszystkichwersjach systemu

  -r�������� rekurencyjniekopiuje podkatalogi wraz z zawarto�ci� (nie jest dost�pna we wszystkichwersjach systemu)

  Wy�wietlanie lub ��czenie plik�w lub potok�w mo�e by� przypomocy polecenia cat.

  cat [opcje][pliki]

  -n�������� numerowaniewszystkich wy�wietlanych wierszy

  -nb������ numerowanietylko niepustych wierszy

  -v������� wy�wietlanieznak�w kontrolnych jako znak�w drukowalnych

  Do formatowania wydruku informacji s�u�y polecenie more.

  more [opcje][pliki]

  U�yteczna polecenia wewn�trzne more:

  H�������������������� wy�wietlamenu help

  spacja, f��������� przechodzido nast�pnej strony

  Niekt�re z poni�szych polece� nie s� dost�pne w poleceniu morew niekt�rych wariantach systemu UNIX, zw�aszcza je�eli polecenie jest u�ywanedo wy�wietlania informacji z potoku.

  Ctrl+b ����������� przechodzido poprzedniej strony

  G�������������������� przechodzido ostatniego wiersza

  lG������������������� przechodzido pierwszego wiersza

  nf�������������������� przechodziw prz�d o n stron

  nb������������������� przechodziw ty� o n stron

  nG������������������ przechodzido wiersza n (napis przechodzi do nast�pnego wyst�pienia wyra�enia napis)

  n��������������������� powtarzapoprzednie szukanie

  d��������������������� op� wysoko�ci ekranu w d�

  Ctrl+L������������ ponowniewy�wietla bie��c� stron�

  Wy�wietlania pocz�tkowych wierszy pliku lub potoku odbywasi� przy pomocy head.

  head [-n] [pliki]

  -n�������� wy�wietla npierwszych wierszy

  Wy�wietlanie ostatniego wiersza pliku lub potoku odbywa zapomoc� tail.

  tail [opcje] [pliki]

  -f�������� w spos�bci�g�y wy�wietla dane dopisywane do pliku, a� do naci�ni�cia klawisza Enter

  -n�������� wy�wietladok�adnie n wierszy (du�e warto�ci parametru n mog� by� zignorowane)

  +n������� wy�wietla odwiersza n�tego do ko�ca pliku

  Do aktualizacji daty ostatniej modyfikacji i dost�pu dopliku s�u�y plecenie touch.

  touch [opcje][data] pliki

  Uwaga: tworzy pusty plik, je�li takiego nie ma, ale niezmienia zawarto�ci pliku istniej�cego.

  Klasyfikacja plik�w odbywa si� przy pomocy polecenia file.

  file [opcje] pliki

  -f �r�d�o��������� nazwyplik�w b�d� wzi�te z pliku �r�d�o

  Modyfikacja praw dost�pu i tworzenie link�w

  Do nadawania i zmiany praw dost�pu s�u�y polecenie chmod.

  chmod [opcje] tryb pliki

  Mo�na jednocze�nie nada� lub usun�� kilka praw naraz kilkuklasom u�ytkownik�w. Oznaczenia s� nast�puj�ce:

  Kategorie u�ytkownika

  a��������� wszyscyu�ytkownicy (domy�lnie)

  g��������� grupapliku

  u �������� w�a�ciciel

  o��������� inni

  Kod operacji

  +��������� dodanie

  -��������� usuni�cie

  =��������� dok�adneustawienie praw

  Prawa dost�pu

  r��������� prawoodczytu

  w�������� prawozapisu

  x �������� prawo wykonywania

  Przyk�ady

  Ustawienie praw wszystkich u�ytkownik�w wy��cznie namo�liwo�� odczytu

  chmod a=r plik, txt

  Odebranie prawa pisania w pliku dla cz�onk�w grupy

  chmod g-w plik. txt

  Mo�na r�wnie� korzysta� r�wnie� z bitowych reprezentacjidanych praw dost�pu. W tej notacji warto�� 1 oznacza prawo czytania, 2 prawopisania, a 4 prawo wykonywania.

  Nadawanie wszystkie prawa dla w�a�ciciela, prawo czytania iogl�dania dla grupy i �adnych praw dla innych:

  chmod 750 plik. txt

  zamiast d�u�szego:

  chmod u=rwx, g=rx, o= plik. txt

  Linki (dowi�zania) sztywne lub symboliczne tworzymy przypomocy polecenia ln.

  ln [opcje] nazwa_obecna nazwa_nadawana

  -f�������� tworzydowi�zania bez pytania u�ytkownika

  -n�������� je�li nowanazwa ju� istnieje to nie tworzy dowi�zania

  -s�������� tworzeniedowi�zania symbolicznego zamiast dowi�zania sztywnego

  �wiczenia

  Sprawdzi� dzia�anieopisanych polece�.

  U�ywaj�codpowiednich polece� utw�rz w swoim katalogu w�asnym podkatalog mietek a w nimpusty plik plik_1. Nast�pnie nadaj do niego prawo czytania dla wszystkichu�ytkownik�w i prawo zapisu tylko dla w�a�ciciela. Jakiego mo�esz u�y�polecenie aby przekona� si�, �e plik plik_1 jest plikiem pustym?

  Strona poprzednia������ Strona nast�pna

  Szerokość: 59. 5 cm
  Kolor: ze stali nierdzewnej, srebrny
  Liczba kratek: 4 pojedyncze sieci
  Marki: Electrolux
  Zapłon palnika: elektryczny zintegrowany z pokrętłem
  Bezpiecznik palników gazowych: Tak
  Typ płyty grzejnej: niezależne (samokontrola)
  Liczba stref: 0

  Sterowanie

  Sterowanie
  Typ sterowania
  Rodzaj sterowania określa sposób obsługi maszyny. Sterowanie elektroniczne opiera się na przyciskach i elektronice, mechaniczne na przełącznikach ręcznych, sterownikach obrotowych i dźwigniach.

  Wykonanie – płytyUmiejscowienie panelu kontrolnegoLiczba stref gotowania - palniki gazoweBezpiecznik palników gazowych

  Bezpiecznik palników gazowych
  Bezpiecznik zapobiega niechcianemu zgaszeniu gazu.

  Zapłon palnika

  Zapłon palnika
  W kuchenkach gazowych i gazowych płytach kuchennych bardzo przydatną funkcją jest automatyczny i elektryczny zapłon. W elektrycznym zapłonie należy jedną ręką przekręcić pokrętło sterujące przepływem gazu, a drugą nacisnąć przycisk. Przy automatycznym zap

  Liczba kratek

  Liczba kratek
  Kratka może byt pojedyncza, podwójna, lub osobna na każdy palnik.

  SzerokośćKolor
  Budowa
  Typ płyty grzejnejniezależne (samokontrola)
  Wykonaniemechanicznestal nierdzewnaz przoduStrefy4FunkcjeTakelektryczny zintegrowany z pokrętłemDalsze parametry4 pojedyncze sieci59. 5 cmze stali nierdzewnej, srebrnyWymiaryWaga produktu12. 5 kgSzerokość opakowania71. 0 cmWysokość opakowania16. 0 cmGłębokość opakowania62. 0 cmWaga produktu w opakowaniu13. 1 kg

  Dokumentacja tego produktu

  Podstawowe operacje Electrolux Egu6647

  Bezpośredni link do pobrania Podstawowe operacje Electrolux Egu6647

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podstawowe operacje Electrolux Egu6647