Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa 3d Histech Pannoramic Scan 150 1 18

Podręcznik 3D Histech Pannoramic Scan 150 1 18 zawiera szczegółowe informacje dotyczące przepisów i bezpieczeństwa dotyczących skanowania 3D. Zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące bezpiecznego skanowania, wytyczne dotyczące przepisów i procedur, informacje o okresie skanowania i inne ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Podręcznik zawiera także informacje o tym, jak skonfigurować skaner 3D i jak go używać, aby zapewnić jak najlepsze wyniki skanowania. Podręcznik zawiera również informacje o tym, jak przetwarzać dane skanowane i jak je wykorzystać w celu wygenerowania wiarygodnych, wysokiej jakości, trójwymiarowych modeli.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa 3d Histech Pannoramic Scan 150 1 18

Niniejszy dokument dotyczy drukarek HP i komputerów z systemem Windows.

HP Print and Scan Doctor jest bezpłatnym narzędziem dla systemu Windows ułatwiającym rozwiązywanie często występujących problemów związanych z drukowaniem i skanowaniem, takich jak brakujące lub uszkodzone sterowniki druku, problemy z łącznością, problemy z zaporą, komunikaty o błędzie skanowania, problemy z drukarką w trybie offline i zablokowane zadania drukowania w kolejce drukowania.

Pobierz i uruchom narzędzie HP Print and Scan Doctor

Zainstaluj narzędzie HP Print and Scan Doctor na komputerze połączonym z drukarką.

 1. Włącz drukarkę, a następnie włóż zwykły papier do zasobnika głównego.

 2. Pobierz narzędzie HP Print and Scan Doctor, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami i otwórz narzędzie.

  Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Start, aby zlokalizować drukarkę.

  Uwaga:

  Jeżeli nie możesz znaleźć nazwy posiadanej drukarki, kliknij Mojego produktu nie ma na liście, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami rozwiązywania problemu z połączeniem.

  Kliknij nazwę drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Kliknij pozycję Napraw drukowanie lub Napraw skanowanie. com/doc-images/42/c05926191. gif" alt="Rozwiązywanie problemów z drukowaniem lub skanowaniem"/>

  Przejrzyj stan każdego z wyników testu.

   : Pomyślnie wykonano test drukarki.

   : Wykryto problem i rozwiązano go automatycznie. com/doc-images/904/c02073812. gif"/>: Test zakończył się niepowodzeniem. Wymagane jest działanie użytkownika, ale krok został pominięty. com/doc-images/117/c05348001. jpg"/>: Wykryto problem. Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problem.

  Jeżeli połączenie z drukarką działa prawidłowo, można wykonać dodatkowe testy diagnostyczne, uzyskać informacje o drukarce, sprawdzić stan sieci i nie tylko. Dostęp do tych funkcji można uzyskać z górnego paska menu.

  Sprawdzanie informacji i stanu sieci: Kliknij pozycję Sieć, a następnie Pokaż informacje zaawansowane, aby wyświetlić adres IP komputera, siłę sygnału sieci, rodzaje zabezpieczeń i stan połączenia internetowego. Aby wyświetlić listę pobliskich sieci i klucz sieciowy, kliknij pozycję Pokaż informacje o sieci bezprzewodowej.

  Rozwiąż problemy z zaporą: Kliknij pozycję Sieć, a następnie Rozwiązywanie problemów z zaporami. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby rozwiązać problemy z zaporą lub kliknij pozycję Zapora - pomoc lub Zapora - pomoc online, aby uzyskać więcej informacji.

  Uzyskaj dostęp do ustawień routera: Kliknij pozycję Sieć, a następnie Otwórz witrynę routera, aby wyświetlić nazwę sieci i hasło oraz zmienić je, a także sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania układowego routera.

  Wydrukuj raport diagnostyki i wyczyść głowicę drukującą lub wyrównaj ją: Kliknij pozycję Drukarka, a następnie Dodaj drukarkę.

  Sprawdź poziomy atramentu i tuszu oraz wyświetl informacje o wkładach: Kliknij pozycję Drukarka, a następnie Poziomy materiałów eksploatacyjnych. Można też wyświetlić numery wkładów atramentowych i laserowych, stan gwarancji i daty instalacji.

  Uzyskaj informacje o sprzęcie i oprogramowaniu drukarki: Kliknij pozycję Drukarka, a następnie kliknij Zaawansowane dane drukarki, aby znaleźć numer seryjny, stan gwarancji, wersje oprogramowania i oprogramowania układowego oraz informacje o głowicy drukującej.

  Sprawdź aplikacje ePrint, aplikacje drukarki i stan konta HP Instant Ink (drukarki sieciowe): Kliknij pozycję Drukarka, a następnie Usługi sieciowe, aby wyświetlić informacje o koncie drukowania w chmurze ePrint oraz stanie rejestracji w usłudze Instant Ink. Aby uzyskać kod przejęcia drukarki, kliknij pozycję Wydrukuj stronę instrukcji ePrint.

  Otwórz oprogramowanie sieciowe drukarki (drukarki sieciowe): Kliknij pozycję Drukarka, a następnie Otwórz witrynę drukarki, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych ustawień drukarki na stronach osadzonego serwera internetowego.

  Resetowanie sprzętu lub pamięci drukarki: Kliknij pozycję Drukarka, a następnie Resetowanie, aby wybrać opcję resetowania związaną z występującym problemem.

Często zadawane pytania

Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi używania narzędzia HP Print and Scan Doctor.

Co zrobić, jeżeli narzędzie HP Print and Scan Doctor nie może znaleźć mojej drukarki?

Jeżeli narzędzie nie może znaleźć drukarki, zapoznaj się z poniższymi poradami, aby połączyć drukarkę.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu podłączania drukarki lub po wyświetleniu komunikatu o błędzie podczas próby połączenia, przejdź do strony Pomoc techniczna dla klientów HP. Wpisz nazwę modelu drukarki, a następnie znajdź dokument dotyczący instalacji drukarki z połączeniem USB, przewodowym (Ethernet) lub bezprzewodowym albo dokumentem dotyczącym wyświetlonego komunikatu o błędzie.

Połączenie z siecią bezprzewodową

Zastosuj poniższe wskazówki i procedury, aby uniknąć problemów z łącznością bezprzewodową.

Uruchom ponownie drukarkę i komputer: Ponowne uruchomienie komputera i drukarki może usunąć błędy.

Potwierdź połączenie z drukarką i nazwę sieci: Upewnij się, że niebieski wskaźnik obok ikony komunikacji bezprzewodowej świeci światłem ciągłym. Otwórz menu Sieć bezprzewodowa, aby upewnić się, że drukarka jest podłączona do tej samej sieci, co komputer.

Przysuń drukarkę do routera: Umieść drukarkę i komputer bliżej routera bezprzewodowego, ale nie bliżej niż 1, 8 m (6 stóp). Sygnały bezprzewodowe mogą ulec osłabieniu w przypadku większych odległości między drukarką a routerem.

Ręcznie połącz drukarkę z siecią: Wiele drukarek HP jest wyposażonych w kreator konfiguracji łącza bezprzewodowego lub menu ustawień sieci bezprzewodowych. Aby połączyć drukarkę z siecią bezprzewodową, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Uruchom ponownie router: W przypadku wolnego lub przerywanego połączenia bezprzewodowego ponownie uruchom router. Skontaktuj się z producentem routera, dostawcą usług internetowych lub administratorem sieci w celu uzyskania instrukcji dotyczących ponownego uruchomienia routera.

Sprawdź ustawienie pasma routera: Wiele routerów może pracować w paśmie częstotliwości zarówno 2, 4 GHz, jak i 5, 0 GHz, ale nie wszystkie drukarki HP obsługują oba pasma. Upewnij się, że w routerze włączono pasmo 2, 4 GHz i emisję. Jeżeli router wykorzystuje osobne nazwy sieci (SSID) dla każdego pasma, połącz drukarkę z identyfikatorem SSID pasma 2, 4 GHz.

Sprawdź zaporę sieciową: Zapora sieciowa może blokować dostęp drukarki do komputera. Zaakceptuj lub potwierdź wszelkie komunikaty zapory sieciowej, wyświetlane podczas pobierania i instalacji oprogramowania drukarki. Oprogramowanie można też skonfigurować, tak aby zezwolić na pobieranie i instalowanie programów HP.

Sprawdź, czy między drukarką a routerem nie znajdują się jakieś przedmioty: Usuń wszystkie metalowe przedmioty znajdujące się pomiędzy drukarką, komputerem i punktem dostępu (routerem). Przedmioty, takie jak lodówka lub metalowa biblioteczka, mogą zakłócać transmisję bezprzewodową.

Sprawdź, czy w pobliżu nie ma innych urządzeń emitujących fale radiowe i sygnały bezprzewodowe: Odsuń od drukarki wszystkie urządzenia, które emitują sygnały radiowe, takie jak kuchenki mikrofalowe i telefony bezprzewodowe.

Ustaw adres IP drukarki: Drukarka może pomijać automatyczne przypisywanie adresu IP przez DHCP i korzystać z dowolnego adresu IP, który wybierze użytkownik. Użyj menu na panelu sterowania, aby wprowadzić adres IP odpowiedni do użytku w sieci lokalnej.

Połączenia przewodowe (Ethernet)

Użyj poniższych wskazówek i procedur, aby uniknąć problemów z łącznością przewodową.

Potwierdź istnienie połączenia sieciowego: Upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci przewodowej, sprawdzając kabel i wskaźniki portu Ethernet drukarki. Gdy przewód jest podłączony, zielona kontrolka połączenia powinna świecić światłem ciągłym, a pomarańczowa kontrolka aktywności powinna migać.

Sprawdź kabel: Sprawdź kabel Ethernet podłączony z tyłu urządzenia. Upewnij się, że nie jest to kabel telefoniczny (oba rodzaje kabli wyglądają podobnie, ale mają inny rozmiar).

Kabel sieciowy Ethernet

Kabel telefoniczny

Ponownie podłącz kabel: Odłącz i ponownie podłącz kabel sieci Ethernet w tylnej części drukarki, a drugi koniec włóż do odpowiedniego gniazda na tylnej ściance routera.

Użyj innego przewodu: Podłącz inny kabel Ethernet.

Połączenie USB

Użyj poniższych wskazówek i procedur, aby uniknąć problemów z łącznością USB.

Uruchom ponownie drukarkę i komputer: Ponowne uruchomienie komputera i drukarki może usunąć ewentualne błędy.

Ponownie podłącz kabel: Odłącz i ponownie podłącz kabel USB do drukarki i komputera.

Podłącz do innego portu USB: Podłącz kabel do innego portu USB w komputerze.

Odłącz od koncentratora USB lub stacji dokującej: Jeśli korzystasz z koncentratora USB lub stacji dokującej, spróbuj podłączyć kabel bezpośrednio do komputera.

Użyj innego kabla USB: Użyj innego kabla USB. Firma HP zaleca stosowanie kabli USB o długości nieprzekraczającej 3 metrów.

Odłącz inne urządzenia USB: Jeżeli do portów USB podłączono kilka urządzeń, np. jeszcze jedną drukarkę, porty te mogą być niewystarczająco zasilane i komputer może nie rozpoznać podłączonych urządzeń. Odłącz wszystkie inne urządzenia USB, które nie są używane.

Jak rozwiązać problemy na komputerze Mac?

Narzędzie HP Print and Scan Doctor nie jest dostępne na komputerze Mac. Mimo to wybierz jedno z poniższych łączy, aby rozwiązać najczęstsze problemy z drukowaniem, połączeniem lub skanowaniem.

Problemy z połączeniem bezprzewodowym drukarki: Jeżeli drukarka została pomyślnie połączona z siecią bezprzewodową, ale połączenie jest często rozłączane, przejdź do części Drukarka nie utrzymuje połączenia bezprzewodowego.

Problem z drukarką w trybie offline: Jeżeli wyświetlany jest komunikat offline jako stan drukarki lub komunikat Drukarka nie odpowiada w trakcie próby drukowania, przejdź do dokumentu Drukarka znajduje się w trybie offline (Mac).

Problemy z jakością druku: Jeżeli jakość wydrukowanych dokumentów lub zdjęć jest niezadowalająca, przejdź do witryny Pomoc techniczna dla klientów HP, wprowadź numer modelu drukarki, a następnie wyszukaj „jakość druku”, aby znaleźć dokument Rozwiązywanie problemów z niską jakością druku z opisem czynności, które pozwolą rozwiązać problem.

Problemy z jakością skanowania: Jeżeli w pliku komputerowym lub na wydrukach są pionowe linie, nieprawidłowe kolory, pasy kolorów lub obraz ma niską rozdzielczość po skanowaniu, przejdź do dokumentu Poprawianie jakości skanu.

Oprogramowanie drukarki jest już zainstalowane. Dlaczego wyświetla się monit o ponowne jego zainstalowanie?

Narzędzie HP Print and Scan Doctor wykryło brak oprogramowania drukarki lub problemy, które można rozwiązać przez zainstalowanie najnowszego oprogramowania.

Deklaracja zgodności - (potocznie błędnie nazywana Certyfikatem CE) dokument związany z dyrektywami Nowego Podejścia, które mówią o oznakowaniu CE (w przypadku niektórych wyrobów budowlanych mówiący o znaku B . - znak krajowy). Deklaracja zgodności to nie pełna nazwa dokumentu. Wyróżniamy następujące deklaracje zgodności (pełne nazwy dokumentu):

 • deklaracja zgodności WE - więcej kliknij >>
 • deklaracja zgodności UE - więcej kliknij >>
 • deklaracja zgodności UE dla wyrobów medycznych - więcej kliknij >>
 • deklaracja właściwości użytkowych DWU - więcej kliknij >>
 • krajowa deklaracja zgodności (dokument obecnie nie obowiązujący) - więcej kliknij >> 
 • krajowa deklaracja właściwości użytkowych - więcej kliknij >>
 • szczególowe informacje dostępne na naszych - SZKOLENIACH >>
 • deklaracja zgodności WE - wystawiana jest np, dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE, dyrektywy ekoprojektu 2009/125/WE, dyrektywy hałasowej 2000/14/WE – szczegóły menu DYREKTYWY)
 • deklaracja zgodności UE - wystawiana np. dla dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/WE, dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, dyrektywy RoHS 2011/65/UE, dyrektywy radiowej 2014/53/UE, dyrektywy ATEX 2014/34/UE, dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE, dyrektywy prostych zbiorników ciśnieniowych 2014/29/UE, rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej ŚOI 2016/425, dyrektywy łodzi i jachtów rekreacyjnych 2013/53/UE, dyrektywy urządzeń pomiarowych 2014/32/UE, dyrektywy wind/dźwigów 2014/33/UE, rozporządzenie w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe 2016/426, dyrektywy urządzeń ważących 2014/31/UE, dyrektywy fajerwerków 2013/29/UE, dyrektywy środków wybuchowych do użytku cywilnego 2014/28/UE – szczegóły menu DYREKTYWY
 • deklaracja zgodności UE dla wyrobów medycznych jest specjalnym rodzajem deklaracji zgodności UE - wystawiana dla wyrobów podlegających rozporządzeniu 2017/745 i 2017 /746 – szczegóły menu DYREKTYWY
 • deklaracja właściwości użytkowych DWU - wystawiana dla wyrobów budowlanych znakowanych znakiem CE podlegających rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie wyrobów budowlanych – CPR – 305/2011– szczegóły menu DYREKTYWY
 • krajowa deklaracja zgodności - wystawiana dla wyrobów podlegających starym przepisom dotyczącym wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym B)
 • krajowa deklaracja właściwości użytkowych(wystawiana dla wyrobów podlegających pod znakowanie B zgodnie z Dz. U. 16. 1966 oraz Dz. 18. 1233– szczegóły menu DYREKTYWY)
 • szczególowe informacje dostępne na naszych - SZKOLENIACH >>
 • W wyżej wymienionych dokumentach producent lub jego upoważniony przedstawiciel potwierdzają zgodność z wyrobu z wymogami zawartymi w przepisach zasadniczych (dyrektywy Nowego Podejścia oraz Rozporządzenia - więcej kliknij) oraz w przepisach szczegółowych (normy zharmonizowane - więcej kliknij).

  Każda dyrektywa określa treść deklaracji zgodności. Standardowe elementy to:

 • pełne dane producenta lub upoważnionego przedstawiciela
 • dokładne dane identyfikujące wyrób (nazwa, typ, podtyp, model... )
 • odniesienie do przepisów zasadniczych
 • odniesienie do przepisów szczegółowych
 • oświadczenie zgodności
 • podpis osoby upoważnionej (z reguły właściciel lub osoby odpowiedzialne za reprezentacje)
 • Niektóre dyrektywy wymagają dodatkowych zapisów (sprawdź w załącznikach do dyrektyw).

  Wystawienie deklaracji zgodności UE, deklaracji zgodności WE, deklaracji zgodności WE/UE, deklaracji właściwości użytkowych, krajowej deklaracji właściwości użytkowych jest zadaniem nie łatwym. Prócz dokonania odpowiedniego wyboru przepisów zasadniczych czyli dyrektyw Nowego Podejścia lub odpowiednich Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady, należy dokonać niezwykle żmudnego i trudnego wyboru przepisów szczegółowych czyli aktualnych norm zharmonizowanych. Wszystkie informacje należy zawrzeć w dokumencie „deklaracji” pamiętając o zastosowaniu wszystkich reguł zawartych w dyrektywach Nowego Podejścia i w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (nie zapominając również o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 oraz Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG).

  Należy także pamiętać, że przy korzystaniu z kilku przepisów zasadniczych wystawia się jeden dokument deklaracji, zawierający postanowienia wszystkich dyrektyw. Najtrudniejsze jest to w przypadku wystawiania deklaracji dla maszyn, ponieważ starą dyrektywę 2006/42/WE, łączymy z młodszymi dyrektywami takimi jak niskonapięciowa 2014/35/UE lub kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE.

  W żadnym wypadku jednak nie wolno nam rozszerzać deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji właściwości użytkowych o inne dyrektywy Nowego Podejścia. Najlepszym przykładem wyrobu, na który należy wystawić deklarację zgodności WE / UE oraz deklarację właściwości użytkowych jest brama garażowa. W związku, że brama jest wyrobem budowlanym wystawiamy na nią deklarację właściwości użytkowych. W związku, że brama zasilana jest prądem, ma elektronikę, mechanikę, sterownie radiowe, pozostałe dyrektywy (2014/30/UE. 2014/35/UE, 2006/42/WE, 2014/53/UE, 2011/65/UE) umieszczamy w dokumencie deklaracji zgodności WE/UE.


 • Potrzebujesz dodatkowych informacji skorzystaj z naszych SZKOLEŃ.
 • Możesz też zamówić wykonanie deklaracji zgodności UE, deklaracji zgodności WE, deklaracji właściwości użytkowych, krajowej deklaracji zgodności, krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz etykiet i tabliczek znamionowych - zadzwoń +48 61 830 81 81.
 • Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa 3d Histech Pannoramic Scan 150 1 18

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa 3d Histech Pannoramic Scan 150 1 18

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa 3d Histech Pannoramic Scan 150 1 18