Podręcznik uzupełniający Cab Hydro Hd 45

Podręcznik uzupełniający Cab Hydro HD 45 to kompletna instrukcja, która pozwala użytkownikom na optymalne wykorzystanie wszystkich funkcji i możliwości wielofunkcyjnego systemu hydraulicznego. Podręcznik zawiera opis, jak bezpiecznie i efektywnie skonfigurować i używać Cab Hydro HD 45. Podręcznik zawiera również zalecenia dotyczące konserwacji, instalacji, naprawy i bezpiecznego działania, aby zapewnić użytkownikom bezpieczne i wydajne korzystanie z systemu hydraulicznego.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik uzupełniający Cab Hydro Hd 45

POL

INFORMACJE OGÓLNE

Zabrania się używania produktu do celów i w sposób inny niż przewidziane w niniejszym podręczniku. Nieprawidłowe używanie może spowodować

uszkodzenie produktu i stanowić zagrożenie dla osób i rzeczy.

Nie bierze się na siebie żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie reguł dobrej techniki budowlanej przy realizacji bram, a także w przypadku

odkształceń, które mogłyby powstać w trakcie użytkowania. Przechowywać niniejszy podręcznik do przyszłego użytku.

INSTRUKCJA INSTALATORA

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu w celu instalacji I konserwacji bram automatycznych.

Montaż należy powierzyć osobom o odpowiednich umiejętnościach (zawodowy monter, zgodnie z wymogami normy EN12635), które stosują się

do Zasad Technicznych oraz do obowiązujących przepisów. Sprawdzić, czy konstrukcja bramy jest odpowiednia do zautomatyzowania.

Instalator zobowiązany jest do udzielenia wszelkich informacji dotyczących działania w trybie automatycznym, ręcznym i w przypadku zaistnienia

stanu alarmowego automatyzacji i wręczyć użytkownikowi instalacji instrukcję użytkowania.

UWAGI OGÓLNE

Nie można pozostawiać opakowania w miejscach dostępnych dla dieci, ponieważ może to być niebezpieczne. Nie pozostawiać opakowania w

środowisku, tylko podzielić na poszczególne kategorie odpadów (n. p. karton, polistyrol) i zlikwidować je zgodnie z obowiązującymi przepisami

miejscowymi. Nie zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniami sterującymi produktu. Przechowywać piloty w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ten produkt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych,

lub też nieposiadające odpowiedniej wiedzy, z wyjątkiem sytuacji, gdy znajdują się one pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpiec-

zeństwo lub zostały przez nie poinstruowane na temat użycia produktu. Zastosować wszystkie zabezpieczenia (fotokomórki, czułe listwy, itp. )

niezbędne do ochrony danego obszaru przed uderzeniem, przygnieceniem, wciągnięciem, przecięciem. Należy uwzglednić obowiązujące przepisy

i dyrektywy, zasady techniczne, sposób eksploatacji, otoczenie montażowe, zasadę działania urządzenia oraz siły wytwarzane przez automatyke.

Podczas instalacji należy wykorzystać zabezpieczenia i sterowniki spełniające wymogi norm EN 12978 i EN12453. Używać wyłącznie oryginalnych

akcesoriów i części zamiennych; stosowanie nieoryginalnych części powoduje wykluczenie produktu z gwarancji przewidzianej w certyfikacie

Gwarancyjnym. Wszystkie części, mechaniczne i elektryczne, wchodzące w skład mechanizmu muszą odpowiadać wymogom obowiązujących

przepisów i posiadać oznakowanie CE.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

Należy przewidzieć w sieci wyłącznik/odłącznik sekcyjny wielobiegunowy, gdzie odległość rozwarcia między stykami będzie równa lub większa 3

mm. Sprawdzić, czy przed instalacją elektryczną jest odpowiedni wyłącznik dyferencjalny i zabezpieczenie przed przetężeniem.

Niektóre typologie instalacji wymagają podłączenia skrzydła do uziemienia zgodnego z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Podczas prac

instalacyjnych, konserwacji i naprawy, przed przystąpieniem do prac na częściach elektrycznych należy odciąć zasilanie.

Wyjąć również ewentualne baterie zapasowe, jeżeli są. Instalacja elektryczna i tryb funkcjonowania musza być zgodne z obowiązującymi normami.

Przewody zasilane różnym napięciem muszą być materialnie oddzielone, albo odpowiednio izolowane dodatkową izolacją o grubości co najmniej

1 mm. W pobliżu zacisków przewody musza być umocowane dodatkowym zaciskiem.

Podczas prac instalacyjnych, konserwacji i naprawy, przed przystąpieniem do prac na częściach elektrycznych należy odciąć zasilanie.

Przed przywróceniem napięcia należy dokładnie sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne. Nieużywane wejścia N. C. należy zmostkować.

ELIMINACJA I DEMOLOWANIE

Jak wskazuje znajdujący się obok symbol, zabrania się wyrzucania niniejszego wyrobu razem z odpadami gospodarstw domowych, gdyż niektóre

komponenty składowe mogłyby okazać się szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jeżeli nie zostałyby prawidłowo usunięte.

Zużyte urządzenie powinno być, zatem, dostarczone do odpowiednich ośrodków zajmujących się selektywną zbiórką odpadów lub do sklepu w

chwili zakupu nowego, równoważnego urządzenia. Nielegalne usunięcie odpadów przez użytkownika powoduje zastosowanie sankcji adminis-

tracyjnych przewidzianych przez obowiązujące przepisy.

Opisy i ilustracje znajdujące się w niniejszym podręczniku podane są wyłącznie przykładowo. Pozostawiając niezmienione istotne charakterystyki techniczne

produktu, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania każdej zmiany o charakterze technicznym, konstrukcyjnym lub handlowym, bez konieczności

modyfikowania niniejszej publikacji.

UWAGA

• Przed przystąpieniem do instalacji należy przeczytać poniższe instrukcje.

• Absolutnie zakazane jest użytkowanie produktu HYDRO do stosowań innych niż podane w niniejszych instrukcjach.

• Udzielić użytkownikowi informacji o sposobie obsługiwania urządzenia.

• Przekazać użytkownikowi przeznaczone dla niego instrukcje.

• Wszystkie produkty CAB posiadają polisę ubezpieczeniową na pokrycie ewentualnych szkód poniesionych przez rzeczy lub osoby wynikłych na skutek

wad fabrycznych, pod warunkiem że "maszyna" posiada oznakowanie CE i oryginalne części CAB.

1) INFORMACJE OGÓLNE

Napęd oleodynamiczny dla bram skrzydłowych, dostępny jest w wielu wersjach:

HD. 35

HD. 35 C

HD. 35 AC

HD. 45

HD. 50

HD. 50 AC

Modele „HD. 35 C" „HD. 35 AC" i „HD. 35 AC"będąc zaopatrzone w blokowanie hydrauliczne w otwieraniu nie wymagają zamka elektrycznego* gdyż posiadają

blokowanie mechaniczne skrzydła podczas wyłączenia się silnika.

Modele bez blokowania hydraulicznego w otwieraniu (HD. 35 - HD. 45 - HD. 50) wymagają zawsze zamka elektrycznego by móc zapewnić blokowanie me-

chaniczne skrzydła.

Wszystkie modele posiadają w fazie zamykania funkcję regulacji zwalniania hydraulicznego.

*Dla skrzydeł o długości powyżej 1, 8m zaleca się instalowanie zamka elektrycznego również w modelach nieodwracalnych.

22

OSTRZEŻENIA

wersja odwracalna - wymaga zamka elektrycznego

blokowanie hydrauliczne w zamykaniu

z blokowaniem hydraulicznym w otwieraniu i zamykaniu

wersja wolna - wymaga zamka elektrycznego

wersja wolna ze zwiększonym torem posuwu - wymaga zamka elektrycznego

wersja wolna ze zwiększonym torem posuwu - z blokowaniem hydraulicznym w otwieraniu i zamykaniu

Copernicus Center Press

Jesteś ciekawy świata?

Chcesz poznawać złożone prawa natury?

Zastanawiasz się, jak pogodzić wiarę w Boga z odkryciami nauki?

Ten podręcznik pozwoli Ci spojrzeć na świat jako na miejsce, gdzie znajduje się Twój dom. Pomoże zrozumieć mechanizmy rządzące ziemskimi procesami, a także dostrzec związek między nauką

i religią, które wcale nie muszą się wzajemnie wykluczać.

Autorzy książki nie chcą mówić Ci, co masz myśleć. Chcą jedynie podpowiedzieć, jak myśleć, aby nie zgubić się w gąszczu teorii oraz zrozumieć świat, w którym przyszło nam żyć.

Jak być chrześcijaninem dziś? Jak być chrześcijaninem, to znaczy: jak zachować wierność temu, co autentycznie chrześcijańskie? Ale jak robić to dziś, to znaczy: jak być chrześcijaninem, traktując na serio to wszystko, co nauki mówią o świecie, o historii, o społeczeństwie? Jak dostrzec dzieło stworzenia w ewoluującym świecie? Czy w Wielkim Wybuchu Pan Bóg wyrzekł swoje wszechmocne 'stań się'? Jak pogodzić zło z dobrocią Stwórcy? Jak rozumieć Biblię w epoce Darwina i Einsteina? Czy etyka ma prawo ingerować w wolność badań naukowych? Czy solidarność wobec planety Ziemi, naszego domu, jest obowiązkiem religijnym i czy religia ma jakiś związek z ekologiczną troską o ten dom? To tylko niektóre pytania, jakie poddaje nam pod rozwagę autor tej książki.

/z przedmowy ks. prof. Michała Hellera/

Derek Sankey jest filozofem na Uniwersytecie w Sydney. W swoich badaniach zajmuje się filozofią nauki, procesami uczenia się i nauczania oraz problemem edukacji nauczycieli szkolnych. Członek licznych krajowych oraz międzynarodowych stowarzyszeń i instytutów edukacyjnych. Niniejsze wydanie książki Planeta Ziemia – mój dom przygotował specjalnie na potrzeby Copernicus Center Press. Książka przeznaczona jest zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach, zainteresowanych problemami kultury, religii oraz nauki.

waga - 0

Ean - 9788378861034

Biblioteka Moisture Analyzer Entry Line Podręcznik uzupełniający: Polecenia interfejsu MT-SICS analizatorów zawartości wilgoci HE53

Podręcznik uzupełniający Cab Hydro Hd 45

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik uzupełniający Cab Hydro Hd 45

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik uzupełniający Cab Hydro Hd 45