Podręcznik rozwiązywania problemów Dell Emc Vnx Vss100

Dell EMC VNX VSS100 to wydajny, wieloplatformowy podręcznik rozwiązywania problemów, który oferuje szczegółowe instrukcje do rozwiązywania problemów związanych z systemami plików i magazynami danych EMC. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat funkcji, właściwości i konfiguracji systemu, a także wyjaśniające wskazówki, jak zarządzać systemem plików i magazynami danych. Łatwo dostępne narzędzia diagnostyczne i instrukcje dostarczane w podręczniku pomagają w przyspieszeniu rozwiązywania problemów i pomagają administratorom w skutecznym zarządzaniu systemem. Podręcznik rozwiązywania problemów Dell EMC VNX VSS100 pomaga administratorom w utrzymaniu wysokiej wydajności systemu i zapewnieniu bezpiecznych i wydajnych zasobów dla użytkowników końcowych.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik rozwiązywania problemów Dell Emc Vnx Vss100

1 ThinkPad seria R51e Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

2

3 ThinkPad seria R51e Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

4 Uwaga Przed wykorzystaniem informacji zawartych w tym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego one dotyczą, należy przeczytać informacje ogólne, które zawiera Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa na stronie v, Dodatek A, Informacje o komunikacji bezprzewodowej, na stronie 41, Dodatek B, Informacje dotyczące gwarancji, na stronie 45 oraz Dodatek D, Uwagi, na stronie 75. Wydanie pierwsze (lipiec 2005 r. ) Copyright Lenovo Fragmenty Copyright International Business Machines Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone.

5 Spis treści Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa v Zdarzenia wymagające natychmiastowej reakcji.. v Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa... vi Naprawa vi Kable zasilające i zasilacze vii Przedłużacze i urządzenia powiązane.... viii Wtyczki i gniazda zasilające viii Baterie i akumulatory ix Ciepło i wentylacja produktu...... ix Bezpieczeństwo napędów CD i DVD.... x Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa xi Oświadczenie o zgodności z normami dla produktów laserowych xiv Ważna uwaga dla użytkowników.... xvii Ważna uwaga o przepisach xvii Informacje o pojemności dysku twardego... xvii Wyszukiwanie informacji za pomocą przycisku Access IBM xix Rozdział 1. Informacje ogólne o komputerze ThinkPad Komputer ThinkPad na pierwszy rzut oka.... 2 Elementy Parametry techniczne Zasady postępowania z komputerem ThinkPad.. 5 Rozdział 2. Rozwiązywanie problemów z komputerem Diagnozowanie problemów Rozwiązywanie problemów Komunikaty o błędach Błędy bez komunikatów Problemy z hasłem Problemy z wyłącznikiem zasilania Problemy z klawiaturą Problemy z urządzeniem TrackPoint Problemy z trybem gotowości lub hibernacji.. 20 Problemy z ekranem komputera Problemy z akumulatorem Problemy z dyskiem twardym Problem z uruchamianiem Inne problemy Uruchamianie programu BIOS Setup Utility... 30 Odtwarzanie fabrycznie zainstalowanego oprogramowania Modernizacja dysku twardego Wymiana akumulatora Rozdział 3. Pomoc i obsługa serwisowa.. 37 Pomoc i obsługa serwisowa Uzyskiwanie pomocy w sieci Telefonowanie do Centrum Wsparcia Klienta.. 38 Uzyskiwanie pomocy na całym świecie Dodatek A. Informacje o komunikacji bezprzewodowej Komunikacja bezprzewodowa Zasady używania komunikacji bezprzewodowej oraz jej wpływ na organizm ludzki Autoryzowane użytkowanie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie Włączanie trybu kanału rozszerzonego Dodatek B. Informacje dotyczące gwarancji 45 Warunki Ograniczonej Gwarancji Lenovo... 45 Część 1 - Warunki ogólne Część 2 - Warunki specyficzne dla poszczególnych krajów Część 3 - Informacje gwarancyjne Załącznik dotyczący gwarancji dla Meksyku.. 71 Dodatek C. Części wymieniane przez klienta (CRU) Części wymieniane przez klienta (CRU) Dodatek D. Uwagi Uwagi Informacje dotyczące podłączenia do odbiornika telewizyjnego Uwagi dotyczące emisji promieniowania elektromagnetycznego Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity Industry Canada Class B emission compliance statement Lenovo Fragmenty IBM Corp iii

6 Oświadczenie Unii Europejskiej o zgodności z dyrektywą EMC Environmental notices for Japan Oferta na oprogramowanie IBM Lotus Znaki towarowe Indeks iv ThinkPad seria R51e Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

7 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Uwaga Należy uważnie przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa. Niniejsze informacje pomagają bezpiecznie korzystać z komputera ThinkPad. Należy zachować wszelkie informacje dołączone do komputera ThinkPad i stosować się do nich. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie wpływają ani na warunki zawarte w umowie nabycia, ani na Warunki Ograniczonej Gwarancji Lenovo. Bezpieczeństwo klienta jest bardzo ważne dla Lenovo. Nasze produkty są projektowane tak, aby były skuteczne i bezpieczne w użytkowaniu. Jednak komputery osobiste są urządzeniami elektronicznymi. Kable zasilające, zasilacze i inne elementy mogą stanowić potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa i przy niewłaściwym użytkowaniu mogą spowodować obrażenia lub szkody materialne. Aby zmniejszyć to zagrożenie, należy postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do produktu, przestrzegać ostrzeżeń znajdujących się na produkcie i w instrukcjach obsługi oraz przejrzeć dokładnie informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Uważne stosowanie się do informacji zawartych w niniejszym dokumencie i dostarczonych wraz z produktem pomoże ochronić się przed niebezpieczeństwem i utworzyć bezpieczne środowisko pracy z komputerem. Uwaga: Informacje te zawierają odniesienia do zasilaczy i baterii. Niektóre produkty dostarczane przez Lenovo są wyposażone w zewnętrzny zasilacz. Są to, oprócz przenośnych komputerów osobistych, takie produkty jak głośniki i monitory. Do nich właśnie odnoszą się informacje z tego rozdziału. Ponadto w komputerze może znajdować się wewnętrzna bateria wielkości monety zapewniająca zasilanie zegarowi systemowemu w czasie, gdy komputer jest wyłączony, dlatego uwagi związane z baterią i dotyczące bezpieczeństwa odnoszą się do wszystkich komputerów. Zdarzenia wymagające natychmiastowej reakcji Produkty mogą ulec uszkodzeniu wskutek niewłaściwego użytkowania lub zaniedbania. Niektóre uszkodzenia są poważne i wymagają, aby zaprzestać używania produktu do czasu jego przeglądu oraz, jeśli niezbędna okaże się naprawa, do czasu jej wykonania przez autoryzowany serwis. Podobnie jak na każde urządzenie elektroniczne, na produkt należy zwracać szczególną uwagę, gdy jest on włączony. W bardzo rzadkich przypadkach można poczuć jakiś zapach, zauważyć smugę dymu lub iskrzenie wydobywające się z maszyny. Czasem również można usłyszeć odgłosy trzasków, pękania lub syczenia. Lenovo Fragmenty IBM Corp v

8 Może to oznaczać, że wewnętrzny komponent elektroniczny zepsuł się w sposób kontrolowany i bezpieczny. Może to jednak również wskazywać na ewentualne zagrożenie bezpieczeństwa. W żadnym z tych przypadków nie należy podejmować ryzyka ani prób samodzielnej diagnozy sytuacji. Komputer i jego komponenty należy często przeglądać pod kątem uszkodzeń, śladów zużycia lub innych oznak zagrożenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu któregokolwiek z komponentów nie należy używać produktu. Aby uzyskać informacje na temat sprawdzania produktu i, jeśli okaże się to konieczne, jego naprawy, należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta lub producentem produktu. Lista numerów telefonów serwisu i wsparcia znajduje się w podrozdziale Ogólnoświatowa lista telefonów na stronie 67. W tych rzadkich przypadkach, gdy można zauważyć objawy wymienione poniżej, albo jeśli wystąpią jakiekolwiek zastrzeżenia związane z bezpieczeństwem, należy zaprzestać używania produktu, wyłączyć go z zasilania oraz odłączyć od linii telefonicznych do czasu skontaktowania się z Centrum Wsparcia Klienta i uzyskania dalszych wskazówek. v Kable zasilające, wtyczki, przedłużacze, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe oraz zasilacze, na których pojawiły się pęknięcia, które zostały złamane albo zniszczone. v Oznaki przegrzania, dym, iskrzenie lub pojawienie się ognia. v Uszkodzenie baterii (pęknięcia, wgniecenia, zgięcia), wyciek z baterii lub gromadzenie się na niej nieznanych substancji. v Odgłosy trzasków, pękania, syczenie albo silny zapach dobywający się z produktu. v Oznaki rozlania płynu lub ślady po upadku jakiegoś przedmiotu na produkt, kabel zasilający lub zasilacz. v Komputer, kabel zasilający lub zasilacz zostały narażone na kontakt z wodą. v Produkt został upuszczony lub w jakikolwiek inny sposób zniszczony. v Produkt, obsługiwany zgodnie z instrukcją obsługi, nie działa poprawnie. Uwaga: Jeśli objawy te dotyczą innego produktu (na przykład przedłużacza), należy zaprzestać używania takiego produktu i skontaktować się z jego producentem w celu uzyskania stosownych instrukcji lub produktu na wymianę. Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń lub uszkodzenia mienia, należy zawsze mieć na uwadze poniższe środki ostrożności. Naprawa Nie należy próbować samodzielnie naprawiać produktu, chyba że Centrum Wsparcia Klienta udzieli odpowiednich instrukcji. Należy korzystać tylko z usług dostawcy usług, upoważnionego do naprawy danego produktu. vi ThinkPad seria R51e Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

9 Uwaga: Klient może we własnym zakresie dokonywać aktualizacji lub wymiany niektórych części. Części te oznaczone są jako Części Wymieniane przez Klienta (CRU). Lenovo wyraźnie oznacza takie części i dostarcza dokumentację z instrukcjami, kiedy klient może je wymienić samodzielnie. Podczas takiej wymiany należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji. Przed wymianą należy zawsze upewnić się, że zasilanie jest wyłączone, a produkt został odłączony od wszelkich źródeł zasilania. Wszelkie pytania i wątpliwości należy zgłosić Centrum Wsparcia Klienta. Chociaż komputer nie zawiera ruchomych części (z wyjątkiem kabla zasilającego), certyfikacja UL wymaga zamieszczenia następujących ostrzeżeń. Niebezpieczeństwo Niebezpieczne ruchome części. Nie dotykać. Ważne: Przed wymianą części CRU należy wyłączyć komputer, odczekać pięć minut aż ostygnie i dopiero wówczas zdjąć obudowę. Kable zasilające i zasilacze Należy używać tylko kabli zasilających i zasilaczy dostarczonych przez producenta danego produktu. Kabel zasilający i zasilacz są przeznaczone tylko do użytku z tym produktem. Nigdy nie powinny być używane z innymi produktami. Nie należy nigdy owijać kabla zasilającego dookoła zasilacza ani wokół innych obiektów. Owinięcie takie może przyczynić się do powstania naprężeń w kablu, a co za tym idzie spowodować jego pęknięcie, zgięcie lub postrzępienie. Może to spowodować zagrożenie bezpieczeństwa. Należy zawsze kłaść kabel zasilający tak, aby nie był on narażony na deptanie, potykanie się o niego lub przygniecenie przez jakieś obiekty. Należy chronić kable i zasilacze przed kontaktem z płynami. Nie należy na przykład pozostawiać kabla ani zasilacza w pobliżu zlewów, wanien, toalet ani też na podłogach czyszczonych płynami czyszczącymi. Płyny mogą spowodować zwarcie, szczególnie jeśli kabel lub zasilacz został zgnieciony wskutek niewłaściwego użytkowania. Ponadto płyny mogą powodować stopniową korozję końcówek kabla zasilającego i/lub wyprowadzenia złącza zasilacza, co może ostatecznie spowodować przegrzanie tych elementów. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa vii

10 Zawsze należy podłączać kable zasilające i kable sygnałowe w odpowiedniej kolejności i upewnić się, że wszystkie złącza kabli zasilających są bezpiecznie i całkowicie włączone do gniazda. Nie można używać żadnego zasilacza mającego ślady korozji na stykach wejścia zasilania i/lub wykazującego ślady przegrzania (takie jak deformacja plastiku) na wejściu zasilania lub na jakiejkolwiek innej części. Nie można korzystać z żadnego kabla zasilającego, na którego drugim końcu znajdują się styki elektryczne mające ślady korozji lub przegrzania, ani z kabla zasilającego, na którym widać jakiekolwiek ślady uszkodzenia. Przedłużacze i urządzenia powiązane Należy upewnić się, że używane przedłużacze, urządzenia przeciwprzepięciowe, zasilacze awaryjne i listwy rozdzielcze zasilania są w stanie zrealizować wymagania produktu dotyczące zasilania. Urządzeń tych nigdy nie wolno obciążać powyżej ich norm. Jeśli używane są listwy rozdzielcze zasilania, obciążenie nie powinno przekroczyć ich znamionowej mocy wejściowej. W przypadku pytań związanych z obciążeniem elektrycznym, wymaganiami dotyczącymi zasilania i znamionowej mocy wejściowej, aby uzyskać więcej informacji, należy skonsultować się z elektrykiem. Wtyczki i gniazda zasilające Jeśli gniazdo, które ma być używane ze sprzętem komputerowym, wygląda na uszkodzone lub skorodowane, nie należy z niego korzystać dopóki nie zostanie wymienione przez wykwalifikowanego elektryka. Nie należy zginać ani modyfikować wtyczki. Jeśli wtyczka jest uszkodzona, należy skontaktować się z producentem w celu jej wymiany. Niektóre produkty są wyposażone we wtyczkę z trzema stykami. Wtyczka taka pasuje tylko do uziemionych gniazd zasilających. Jest to cecha związana z bezpieczeństwem. Nie należy omijać tego zabezpieczenia i wkładać wtyczki do nieuziemionego gniazda zasilającego. Jeśli nie można włożyć wtyczki do gniazda zasilającego, należy skontaktować się z elektrykiem w sprawie odpowiedniego adaptera do gniazda zasilającego lub wymienić gniazdo na nowe, zapewniające tę cechę. Nigdy nie należy przeciążać gniazda zasilającego. Łączne obciążenie systemu nie powinno przekraczać 80 procent parametrów znamionowych danej gałęzi obwodu. W przypadku pytań związanych z obciążeniem elektrycznym i parametrami znamionowymi gałęzi obwodu, aby uzyskać więcej informacji, należy skonsultować się z elektrykiem. Należy upewnić się, że używane gniazdo zasilające jest poprawnie podłączone, łatwo dostępne i położone niedaleko od wszystkich zasilanych urządzeń. Nie należy mocno rozciągać kabli zasilających, gdyż może to spowodować powstanie naprężeń w kablu. Należy ostrożnie podłączać urządzenie do gniazda zasilającego i od niego odłączać. viii ThinkPad seria R51e Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

11 Baterie i akumulatory We wszystkich komputerach osobistych produkowanych przez Lenovo znajduje się bateria wielkości monety, która zapewnia zasilanie zegarowi systemowemu. Ponadto wiele komputerów przenośnych, jak na przykład komputery ThinkPad, odłączonych od stałego źródła zasilania, zasilanych jest akumulatorem. Akumulatory dostarczane przez Lenovo przeznaczone dla tego produktu zostały przetestowane w zakresie kompatybilności i mogą być zastąpione jedynie przez części zatwierdzone do wymiany. Nigdy nie należy próbować otwierać lub naprawiać baterii lub akumulatora. Nie można zgniatać, przebijać ani palić baterii i akumulatorów ani zwierać ich styków metalowych. Nie wolno zanurzać akumulatorów w płynach. Akumulator należy ładować ponownie ściśle według instrukcji zawartych w dokumentacji produktu. Nadmierna eksploatacja albo nieprawidłowe użycie baterii lub akumulatora może spowodować ich przegrzanie, a w konsekwencji wydobywanie się gazów lub płomieni z akumulatora lub baterii. Jeśli bateria uległa uszkodzeniu, pojawił się jakiś wyciek z baterii lub z jej przodu gromadzi się jakaś substancja, należy zaprzestać korzystania z niej i zamówić u producenta nową. Baterie mogą zmniejszać swoją wydajność jeśli są przez długi czas nieużywane. Pozostawienie niektórych akumulatorów (szczególnie litowych) nieużywanych i rozładowanych może zwiększyć ryzyko zwarcia, to zaś może spowodować skrócenie czasu eksploatacji akumulatora i zagrożenie bezpieczeństwa. Akumulatorów litowych nie należy całkowicie rozładowywać ani przechowywać ich w stanie rozładowanym. Ciepło i wentylacja produktu Włączone komputery i ładowane akumulatory generują ciepło. Z uwagi na minimalne rozmiary komputery notebook mogą generować znaczną ilość ciepła. Należy zawsze przestrzegać poniższych środków ostrożności: v Komputera nie wolno trzymać przez dłuższy czas na kolanach ani w kontakcie z inną częścią ciała, gdy komputer pracuje albo gdy ładuje się akumulator. Podczas normalnego działania komputer wydziela pewną ilość ciepła. Dłuższy kontakt z ciałem ludzkim może spowodować podrażnienie, a nawet oparzenie skóry. v Nie należy używać komputera ani ładować akumulatora w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych. v Produkt jest wyposażony w szczeliny wentylacyjne, wentylatory i/lub radiatory, które zapewniają bezpieczeństwo, komfort i niezawodność działania. Jednak można nieumyślnie zablokować te elementy umieszczając produkt na łóżku, sofie, dywanie lub innej elastycznej powierzchni. Nigdy nie należy blokować, przykrywać lub wyłączać tych elementów. Co najmniej raz na trzy miesiące należy sprawdzić, czy w komputerze nie zgromadził się kurz. Przed takim sprawdzeniem należy wyłączyć sprzęt i odłączyć kabel od sieci zasilającej; następnie usunąć kurz z otworów wentylacyjnych i otworów obejmy. Należy również usunąć kurz gromadzący się wewnątrz komputera, w tym z wgłębień radiatora, Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa ix

12 otworów wentylacyjnych zasilacza i wentylatorów. Przed otwarciem pokrywy należy zawsze wyłączyć komputer i odłączyć kabel od sieci zasilającej. Należy unikać korzystania z komputera w pobliżu ciągów komunikacyjnych w budynkach. Jeśli nie jest to możliwe, należy częściej czyścić komputer. Dla własnego bezpieczeństwa i w celu zachowania optymalnych warunków pracy komputera należy zawsze przestrzegać poniższych podstawowych środków ostrożności: v Zawsze zamykaj pokrywę, nawet jeśli komputer jest odłączony od sieci. v Regularnie sprawdzaj, czy na zewnątrz komputera nie zgromadził się kurz. v Usuwaj kurz z otworów wentylacyjnych i otworów obejmy. Częstsze usuwanie kurzu jest zalecane, jeśli komputer znajduje się w obszarze szczególnie zakurzonym lub w pobliżu ciągów komunikacyjnych w budynkach. v Nie blokuj ani nie ograniczaj dostępu powietrza do przedniej części komputera. v Nie blokuj otworów wentylacyjnych w tylnej części komputera. v Nie przechowuj ani nie używaj komputera wewnątrz mebli, ponieważ wzrasta ryzyko przegrzania się sprzętu. v Temperatura powietrza w komputerze nie powinna przekroczyć 35 C (95 F). v Nie używaj filtrów powietrza innych niż oryginalne (ThinkCentre). Bezpieczeństwo napędów CD i DVD W napędach CD i DVD dyski wirują z dużą szybkością. Jeśli dysk CD lub DVD jest pęknięty lub w inny sposób uszkodzony fizycznie, może rozpaść się lub złamać w momencie korzystania z napędu CD. Aby ochronić się przed możliwymi obrażeniami wynikłymi z takiej sytuacji i aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia maszyny: v Należy zawsze przechowywać dyski CD/DVD w ich oryginalnych pudełkach. v Należy zawsze przechowywać dyski CD/DVD z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. v Należy wyjmować z komputera nieużywane dyski CD/DVD. v Nie należy wyginać dysków CD/DVD ani na siłę wkładać ich do komputera lub opakowania. v Przed każdym użyciem należy sprawdzać, czy dyski CD/DVD nie są pęknięte. Nie należy używać pękniętych lub uszkodzonych dysków. x ThinkPad seria R51e Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

13 Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO Napięcie elektryczne pochodzące z kabli zasilających, telefonicznych i komunikacyjnych jest niebezpieczne. Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym podczas instalowania, przenoszenia lub otwierania obudowy tego produktu lub podłączonych do niego urządzeń, kable należy podłączać i rozłączać w sposób przedstawiony poniżej. Jeśli wraz z produktem dostarczono kabel zasilający z wtyczką trójstykową, musi ona zostać podłączona do prawidłowo uziemionego gniazda zasilającego. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa xi

14 NIEBEZPIECZEŃSTWO Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym, należy zawsze stosować podstawowe środki ostrożności. Są one następujące: v Nie należy używać komputera w środowisku wilgotnym lub w pobliżu wody. v Podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi: nie należy używać komputera z podłączonym kablem telefonicznym; nie należy podłączać kabli do gniazd telefonicznych w ścianach ani ich odłączać. NIEBEZPIECZEŃSTWO Akumulatory należy przechowywać w temperaturze pokojowej, naładowane do około% pojemności. Zaleca się ładowanie ich raz do roku w celu uniknięcia nadmiernego rozładowania. NIEBEZPIECZEŃSTWO Nieprawidłowo wymieniony akumulator może wybuchnąć. Akumulator zawiera niewielką ilość substancji szkodliwych dla zdrowia. Aby uniknąć niebezpieczeństwa odniesienia obrażeń: v Do wymiany należy używać tylko akumulatorów typu zalecanego przez firmę Lenovo lub jego odpowiednika. v Nie należy wystawiać akumulatorów na działanie ognia. v Nie należy wystawiać akumulatorów na działanie wody lub deszczu. v Nie należy demontować akumulatorów. v Nie należy zwierać akumulatorów. v Należy chronić akumulator przed dziećmi. Nie należy wyrzucać akumulatora do śmieci, które są wywożone na wysypisko. Podczas utylizacji akumulatora należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i zaleceniami oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w firmie. xii ThinkPad seria R51e Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

15 NIEBEZPIECZEŃSTWO Nieprawidłowo wymieniony akumulator zapasowy może wybuchnąć. Akumulator litowy zawiera lit i może wybuchnąć, jeśli jest obsługiwany lub utylizowany w nieprawidłowy sposób. Do wymiany należy używać tylko akumulatora tego samego typu. Aby uniknąć niebezpieczeństwa odniesienia obrażeń lub śmierci, nie należy: (1) wrzucać akumulatora do wody ani go w niej zanurzać, (2) rozgrzewać akumulatora do temperatury przekraczającej 100 C (212 F), (3) naprawiać lub demontować akumulatora. NIEBEZPIECZEŃSTWO Podczas instalowania lub ponownego konfigurowania opcji CDC lub Mini PCI należy przestrzegać poniższych instrukcji. Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, należy odłączyć wszystkie kable oraz zasilacz przed instalacją opcji CDC lub Mini PCI lub otwarciem obudowy systemu lub podłączonego urządzenia. Prąd elektryczny, przepływający przez kable zasilające, telefoniczne i sygnałowe, stanowi zagrożenie. ZAGROŻENIE: Po zainstalowaniu lub modernizacji opcji CDC lub Mini PCI, albo też karty pamięci, nie należy używać komputera, dopóki nie zamknie się jego obudowy. Nigdy nie należy używać komputera, kiedy obudowa jest otwarta. ZAGROŻENIE: Znajdująca się w ekranie ciekłokrystalicznym (LCD) lampa fluorescencyjna zawiera rtęć. Ekranu nie należy wyrzucać do śmieci, które są wywożone na wysypisko. Podczas utylizacji należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i zaleceniami. Ekran ciekłokrystaliczny jest wykonany ze szkła, więc nieostrożne obchodzenie się z komputerem lub upuszczenie go może spowodować rozbicie ekranu. Jeśli ekran ulegnie rozbiciu, a znajdujący się w jego wnętrzu płyn dostanie się do oczu lub na ręce, należy natychmiast przemyć je wodą. Przemywanie powinno trwać co najmniej 15 minut. Jeśli po umyciu występują jakiekolwiek niepokojące objawy, należy skorzystać z pomocy lekarza. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa xiii

16 NIEBEZPIECZEŃSTWO Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub odniesienia obrażeń podczas korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, takich jak: v nigdy nie należy instalować kabli telefonicznych podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi; v nigdy nie należy instalować gniazda telefonicznego w miejscu, w którym występuje wilgoć, jeśli gniazdo nie jest przeznaczone do instalacji w takich miejscach; v nigdy nie należy dotykać nieizolowanych kabli telefonicznych ani terminali, jeśli linia telefoniczna nie została odłączona od interfejsu sieciowego; v podczas instalacji i modyfikacji linii telefonicznych należy zachować ostrożność; v nie należy korzystać z telefonu innego niż bezprzewodowy podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. Istnieje nieznaczne ryzyko doznania porażenia prądem elektrycznym z wyładowania atmosferycznego; v nie należy używać telefonu do zgłoszenia wycieku gazu w pobliżu tego wycieku; v należy używać tylko kabla telefonicznego o średnicy 26 AWG (1 mm) lub grubszego. Oświadczenie o zgodności z normami dla produktów laserowych Napęd optyczny, taki jak CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM lub SuperDisk, który może być zainstalowany w komputerze ThinkPad, jest produktem laserowym. Na wierzchu napędu jest umieszczona etykieta klasyfikacyjna napędu (przedstawiona poniżej). CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 LUOKAN 1 LASERLAITE APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 KLASS 1 LASER APPARAT Producent wyposażył napęd w certyfikat zgodności z wymaganiami określonymi w Department of Health and Human Services 21 Code of Federal Regulations (DHHS 21 CFR), Podrozdział J - dla produktów laserowych klasy I, ważny w dniu jego wydania. W pozostałych krajach napęd ma certyfikat zgodności z wymaganiami norm IEC825 i EN60825 obowiązujących dla urządzeń laserowych. xiv ThinkPad seria R51e Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

17 NIEBEZPIECZEŃSTWO Jednostki napędu optycznego nie należy otwierać; wewnątrz nie znajdują się części, których ustawienia mogą być zmieniane przez użytkownika, ani też części wymagające obsługi. Używanie elementów sterujących, zmiana ustawień lub wykonywanie czynności innych niż tu określone może spowodować narażenie się na niebezpieczne promieniowanie. Produktów laserowych klasy 1 nie uważa się za niebezpieczne. Dzięki odpowiedniej konstrukcji układu lasera oraz optycznych napędów pamięci masowej w trakcie normalnego używania, wykonywania czynności konserwacyjnych przez użytkownika lub operacji serwisowych nie występuje niebezpieczeństwo narażenia się na działanie promieniowania laserowego wyższego niż klasy 1. Niektóre napędy zawierają wbudowaną diodę laserową klasy 3A. Należy zapamiętać poniższe ostrzeżenie: NIEBEZPIECZEŃSTWO Jeśli produkt jest otwarty, występuje emisja widzialnego i niewidzialnego promieniowania laserowego. Należy unikać bezpośredniego kontaktu oczu z promieniem lasera. Nie należy patrzeć na promień lasera ani bezpośrednio, ani przez przyrządy optyczne. NIEBEZPIECZEŃSTWO Materiały opakowaniowe powinno się przechowywać w bezpiecznym miejscu z dala od dzieci, aby zapobiec niebezpieczeństwu uduszenia plastikową torbą. Wiele produktów i akcesoriów dla komputerów PC zawiera przewody, kable lub druty, takie jak kable zasilające czy kable łączące akcesoria z komputerem PC. Jeśli niniejszy produkt wyposażono w taki przewód, kabel lub drut, wówczas ma do niego zastosowanie poniższe ostrzeżenie. OSTRZEŻENIE: Korzystanie z kabla dołączonego do niniejszego produktu lub kabli dołączonych do akcesoriów sprzedawanych z niniejszym produktem naraża użytkownika na kontakt z ołowiem, który w stanie Kalifornia jest uznawany za Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa xv

18 pierwiastek powodujący raka, wady wrodzone płodu oraz inne zaburzenia procesu reprodukcyjnego. Po kontakcie z kablami należy umyć ręce. Instrukcje te należy zachować. xvi ThinkPad seria R51e Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

19 Ważna uwaga dla użytkowników Ważna uwaga o przepisach Komputer ThinkPad R51e jest zgodny z normami częstotliwości radiowej i bezpieczeństwa każdego kraju i regionu, gdzie jego funkcje komunikacji bezprzewodowej zostały dopuszczone do użytku. Użytkownik ma obowiązek zainstalowania komputera ThinkPad i posługiwania się nim zgodnie z lokalnymi przepisami o radiokomunikacji. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem z serii ThinkPad R51e należy znaleźć i przeczytać Uwagę o przepisach dotyczącą komputera ThinkPad seria R50 zamieszczoną w niniejszym Podręczniku obsługi i rozwiązywania problemów. Informacja ta stanowi część niniejszej publikacji. Informacje o pojemności dysku twardego Firma Lenovo nie dostarcza wraz z komputerem dysku CD do odtwarzania oprogramowania (Recovery CD) ani dysku CD z systemem Windows, zamiast nich proponuje prostsze metody wykonywania zadań, do jakich zazwyczaj służą tego typu dyski CD. W rozwiązaniu alternatywnym pliki i programy są umieszczone na samym dysku twardym, dzięki czemu można uniknąć szukania dysków CD i problemów związanych z użyciem niepoprawnej wersji dysku CD. Kompletna kopia zapasowa wszystkich plików i programów zainstalowanych fabrycznie przez Lenovo na komputerze znajduje się na ukrytej sekcji, czyli partycji, dysku twardego. Jednak, chociaż kopia zapasowa jest ukryta, to zajmuje miejsce na dysku twardym. W związku z tym łączna pojemność dysku twardego podawana przez system Windows jest mniejsza niż można by oczekiwać. Rozbieżność tę wyjaśnia istnienie ukrytej partycji Więcej informacji na temat odtwarzania oryginalnej, zainstalowanej fabrycznie zawartości dysku twardego można znaleźć w sekcji Odtwarzanie fabrycznie zainstalowanego oprogramowania na stronie 31 oraz w elektronicznym systemie pomocy Access Help. W celu otwarcia systemu Access Help należy nacisnąć przycisk Access IBM i z wyświetlonego menu wybrać opcję Access Help. Lenovo Fragmenty IBM Corp xvii

20 xviii ThinkPad seria R51e Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

21 Wyszukiwanie informacji za pomocą przycisku Access IBM Niebieski przycisk Access IBM może być pomocny w różnych sytuacjach, niezależnie od tego, czy komputer działa normalnie czy nie. Aby otworzyć system ThinkVantage Productivity Center, należy nacisnąć przycisk Access IBM. System ThinkVantage Productivity Center to elektroniczne centrum pomocy do komputera, które zawiera ilustrowane informacje, jak również łatwe do wykonania instrukcje dla osób początkujących i tych, które chcą efektywnie pracować z komputerem. Za pomocą przycisku Access IBM można także przerwać procedurę startową i uruchomić obszar roboczy ThinkVantage Rescue and Recovery. Obszar roboczy Rescue and Recovery służy do wykonywania następujących czynności: v uzyskiwania istotnych informacji o systemie; v rozwiązywania problemów za pomocą procedur diagnostycznych; v odtwarzania kopii zapasowych, jeśli utworzono je za pomocą programu Rescue and Recovery; v uruchamiania programu BIOS Setup Utility, w którym można wyświetlać i zmieniać ustawienia systemu BIOS; v uruchamiania programu narzędziowego umożliwiającego zmianę kolejności startowej. Niektórym spośród tematów w systemie pomocy towarzyszą krótkie filmy obrazujące wykonywanie pewnych zadań, np. wymianę akumulatora, wkładanie karty PC lub modernizację pamięci. Do odtwarzania, zatrzymywania i przewijania filmów służą elementy sterujące przedstawione poniżej. Lenovo Fragmenty IBM Corp xix

22 Uwaga: Jeśli do komputera jest podłączone urządzenie startowe o priorytecie wyższym niż priorytet dysku IDE HDD, to komputer zostanie uruchomiony z tego urządzenia. xx ThinkPad seria R51e Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

23 Rozdział 1. 5 Lenovo Fragmenty IBM Corp

24 Komputer ThinkPad na pierwszy rzut oka Komputer ThinkPad na pierwszy rzut oka Widok z przodu Widok z tyłu 2 ThinkPad seria R51e Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

25 Elementy Elementy Procesor v procesor Intel Pentium M v procesor Intel Celeron M Pamięć v synchroniczna pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim (DRAM) DDRII (Double Data Rate II) Urządzenie pamięci masowej v napęd dysku twardego 2, 5 cala Ekran Kolorowy ekran wykorzystujący technologię TFT: v wielkość: 14, 1 lub 15, 0 cala w zależności od modelu v rozdzielczość: ekran ciekłokrystaliczny: 1024 x 768 monitor zewnętrzny: maksymalnie 2048 x 1536 v kontrola jasności Klawiatura v 87-, 88- lub 92-klawiszowa v TrackPoint v klawisz funkcyjny Fn v przycisk Access IBM v przyciski regulacji głośności v ThinkLight Interfejsy zewnętrzne v złącze równoległe (IEEE 1284A) v złącze monitora zewnętrznego v gniazda ExpressCard/PC Card (gniazdo górne: ExpressCard, gniazdo dolne: karta PC Type I lub Type II) v gniazdo słuchawkowe stereo v gniazdo mikrofonu v 2 złącza USB (Universal Serial Bus) v złącze telefoniczne RJ11 v złącze sieci Ethernet RJ45 v napęd CD lub DVD v wbudowana karta bezprzewodowej sieci LAN (w niektórych modelach) Rozdział 1. Informacje ogólne o komputerze ThinkPad 3

26 Parametry techniczne Parametry techniczne Wymiary Model 14-calowy v Szerokość: 314 mm (12, 4 cala) v Głębokość: 260 mm (10, 2 cala) v Wysokość: przód 34 mm (1, 35 cala), tył 37 mm (1, 46 cala) Model 15-calowy v Szerokość: 332 mm (13, 1 cala) v Głębokość: 269 mm (10, 6 cala) v Wysokość: przód 37 mm (1, 46 cala), tył 40 mm (1, 58 cala) Dopuszczalne warunki zewnętrzne v Maksymalna wysokość przy normalnym ciśnieniu: 3048 m (10000 stóp) v Temperatura Na wysokości do 2438 m (8000 stóp) - podczas pracy bez dyskietki: 5 do 35 C (41 do 95 F) - podczas pracy z dyskietką: 10 do 35 C (50 do 95 F) - jeśli komputer nie pracuje: 5 do 43 C (41 do 110 F) Na wysokości powyżej 2438 m (8000 stóp) - maksymalna temperatura pracy: 31, 3 C (88 F) Uwaga: Podczas ładowania akumulatora jego temperatura musi wynosić co najmniej 10 C (50 F). v Wilgotność względna: Podczas pracy bez dyskietki w napędzie: 8% do 90% Podczas pracy z dyskietką w napędzie: 8% do 80% Emisja ciepła v Maksymalnie 72 W (246 BTU/h) Źródło zasilania (zasilacz) v Sinusoidalne napięcie wejściowe od 50 do 60 Hz v Zakres napięcia wejściowego: V, 50 do 60 Hz Akumulator v Litowy Napięcie nominalne: 10, 8 V Pojemność: 4, 4 AH 4 ThinkPad seria R51e Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

27 Zasady postępowania z komputerem ThinkPad Zasady postępowania z komputerem ThinkPad Chociaż konstrukcja komputera gwarantuje niezawodność jego funkcjonowania w normalnych warunkach roboczych, należy zachować zdrowy rozsądek przy posługiwaniu się nim. Przestrzeganie podanych wskazówek zapewni wygodną pracę oraz długotrwałą przydatność komputera. Ważne wskazówki: Należy zwracać uwagę na miejsce oraz sposób pracy v Komputera nie wolno trzymać przez dłuższy czas na kolanach ani w kontakcie z inną częścią ciała, gdy komputer pracuje albo gdy ładuje się akumulator. Ciepło to jest funkcją poziomu aktywności systemu i poziomu naładowania akumulatora. Długi czas kontaktu z ciałem ludzkim, nawet przez ubranie, może spowodować podrażnienie, a nawet oparzenie skóry. v W pobliżu komputera nie wolno trzymać żadnych płynów, aby nie wylały się one na komputer, a także nie wolno zbliżać się z nim do wody (aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym). v Materiały opakowaniowe powinno się przechowywać w bezpiecznym miejscu z dala od dzieci, aby zapobiec niebezpieczeństwu uduszenia plastikową torbą. v W bezpośredniej bliskości komputera (do 13 cm/5 cali) nie powinno być jakichkolwiek magnesów, włączonych telefonów komórkowych, urządzeń elektrycznych oraz głośników. v Komputer nie powinien podlegać działaniu ekstremalnych temperatur (poniżej 5 C/41 F lub powyżej 35 C/95 F). Z komputerem należy obchodzić się delikatnie v Nie powinno się umieszczać żadnych obiektów (nawet papieru) między ekranem a klawiaturą ani pod klawiaturą. v Na komputerze, ekranie oraz na urządzeniach zewnętrznych nie wolno kłaść żadnych ciężkich przedmiotów; takich przedmiotów nie wolno też rzucać na komputer, przesuwać ich po nim ani przyciskać ich do komputera. v Konstrukcja ekranu komputera umożliwia jego otwieranie i używanie pod kątem nieco większym niż 90 stopni. Ekranu nie wolno otwierać pod kątem większym niż 180 stopni, bo można uszkodzić zawiasy komputera. Przenoszenie komputera musi się odbywać w sposób odpowiedni v Z komputera, który ma być przenoszony, trzeba wyjąć wszystkie nośniki, wyłączyć wszystkie podłączone urządzenia i odłączyć wszystkie kable. v Komputer wolno przenosić wyłącznie wówczas, gdy jest w trybie gotowości lub hibernacji albo jest wyłączony. Zapobiega to uszkodzeniu dysku twardego i utracie danych. Rozdział 1. Informacje ogólne o komputerze ThinkPad 5

28 Zasady postępowania z komputerem ThinkPad v Podnosząc komputer, należy trzymać go za część dolną. Nie wolno podnosić ani trzymać komputera za ekran. v Wskazane jest przenoszenie komputera w dobrej gatunkowo torbie z wkładkami ochronnymi, zapewniającej bezpieczeństwo komputera podczas transportu. Komputera nie wolno wkładać do ciasno upakowanej walizki lub torby. Z nośnikami i napędami pamięci masowej należy obchodzić się odpowiednio v Należy pamiętać, że dyskietek nie wolno wkładać pod kątem. Nie wolno też naklejać na nich więcej niż jednej naklejki ani dopuścić, aby naklejka była nie do końca przylepiona, gdyż mogłoby to spowodować utknięcie dyskietki w napędzie. v Jeśli komputer jest wyposażony w napęd optyczny, taki jak CD, DVD lub CD-RW/DVD, nie wolno dotykać powierzchni dysku ani soczewek na szufladzie napędu. v Szuflady napędu optycznego, np. CD, DVD lub CD-RW/DVD, nie wolno zamykać, dopóki nie rozlegnie się odgłos oznaczający, że dysk CD lub DVD został zamocowany na centralnym trzpieniu napędu. v Podczas instalowania dysku twardego, napędu dyskietek oraz napędu CD, DVD lub CD-RW/DVD należy stosować się do instrukcji dostarczonych wraz z urządzeniem. Elementy urządzenia można naciskać tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Informacje na temat wymiany dysku twardego można znaleźć w programie Access Help. Przy ustawianiu haseł wskazana jest ostrożność v Trzeba pamiętać własne hasła. Jeśli użytkownik zapomni hasło administratora lub dysku twardego, Lenovo nie będzie w stanie ich zresetować, a to będzie zapewne oznaczało konieczność wymiany dysku twardego lub płyty systemowej. Inne ważne wskazówki v Modem, w który wyposażony jest komputer, może współpracować tylko z analogową siecią telefoniczną lub publiczną komutowaną siecią telefoniczną. Nie należy podłączać modemu do centrali wewnętrznej ani do innego cyfrowego łącza telefonicznego, gdyż mogłoby to spowodować jego uszkodzenie. W analogowe linie telefoniczne są zazwyczaj wyposażone instalacje domowe, natomiast w hotelach i biurowcach są często cyfrowe linie telefoniczne. Jeśli używa się nieznanego rodzaju łącza telefonicznego, należy skontaktować się z operatorem telefonicznym. v Komputer może być wyposażony zarówno w złącze sieci Ethernet, jak i złącze modemu. W takiej sytuacji należy uważać, by kabel komunikacyjny był podłączany do właściwego złącza, bo inaczej można uszkodzić złącze. Informacje na temat położenia tych złączy można znaleźć w programie Access Help. v Wskazane jest zarejestrowanie zakupionych produktów ThinkPad w firmie Lenovo (informacje na ten temat są zawarte na stronie WWW: W przypadku zagubienia lub kradzieży komputera pomoże to odpowiednim instytucjom w odzyskaniu utraconego sprzętu. Zarejestrowanie komputera pozwoli również firmie Lenovo na wysyłanie ewentualnych informacji technicznych i powiadomień o możliwościach modernizacji. 6 ThinkPad seria R51e Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

29 Zasady postępowania z komputerem ThinkPad v Tylko personel techniczny uprawniony do napraw komputera ThinkPad może demontować i naprawiać komputer. v Nie wolno przerabiać ani zaklejać taśmą zatrzasków, aby zablokować ekran w otwartej lub zamkniętej pozycji. v Gdy zasilacz jest włączony do sieci, należy uważać, aby nie obracać komputera. Może to spowodować zniszczenie wtyczki zasilacza. v Na czas wymiany urządzenia we wnęce urządzeń komputer musi zostać wyłączony albo należy się upewnić, że urządzenie to jest wymienialne podczas pracy lub w trybie gotowości. v Wymieniając dyski w komputerze, trzeba założyć ponownie plastikowe obejmy (jeśli zostały dostarczone). v Nieużywane zewnętrzne i wymienne dyski twarde, napędy dyskietek, napędy CD, DVD i CD-RW/DVD należy przechowywać w odpowiednim pojemniku lub opakowaniu. v Przed zainstalowaniem dowolnego z wymienionych poniżej urządzeń należy dotknąć metalowego stołu lub uziemionego metalowego obiektu. Czynność ta zmniejsza ładunek elektrostatyczny ciała ludzkiego. Ładunki elektrostatyczne mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. karta PC karta Smart Card karta pamięci: SD, Memory Stick i MultiMediaCard moduł pamięci karta Mini-PCI karta dodatkowa do komunikacji. Czyszczenie obudowy komputera Co pewien czas należy czyścić komputer w następujący sposób: 1. Przygotuj roztwór delikatnego detergentu domowego (niezawierającego proszku szorującego ani żadnych silnych środków chemicznych, takich jak kwasy lub zasady). Detergent należy rozcieńczyć w wodzie w stosunku 5 części wody na 1 część detergentu. 2. Nasącz gąbkę rozcieńczonym detergentem. 3. Wyciśnij nadmiar płynu z gąbki. 4. Wytrzyj obudowę gąbką, wykonując ruchy okrężne i uważając, aby nie wypłynął z niej nadmiar płynu. 5. Wytrzyj powierzchnię, aby usunąć z niej detergent. 6. Wypłucz gąbkę pod czystą bieżącą wodą. 7. Wytrzyj obudowę czystą gąbką. 8. Wytrzyj obudowę jeszcze raz suchą, niezostawiającą włókien ściereczką. 9. Jeśli po wyschnięciu powierzchni zostaną na niej włókna, usuń je z obudowy. Informacje ogólne o komputerze ThinkPad 7

30 Zasady postępowania z komputerem ThinkPad Czyszczenie klawiatury komputera 1. Nasącz miękką, czystą ściereczkę niewielką ilością izopropanolu do polerowania. Przetrzyj ściereczką powierzchnię każdego klawisza. Wycieraj każdy klawisz osobno, gdyż podczas wycierania wielu klawiszy naraz ściereczka może zaczepić się o sąsiedni klawisz i zniszczyć go. Upewnij się, że płyn nie kapie na klawisze ani między nie. Poczekaj, aż klawisze wyschną. Aby usunąć okruchy i brud spod klawiszy, można użyć dmuchawki z pędzelkiem do czyszczenia aparatów fotograficznych lub zimnego powietrza z suszarki do włosów. Uwaga: Nie wolno rozpylać środków czyszczących bezpośrednio na klawiaturę czy ekran. Czyszczenie wyświetlacza komputera 1. Wyczyść ekran delikatnie suchą, miękką, niezostawiającą włókien ściereczką. Jeśli na ekranie widoczne są ślady przypominające zadrapania, mogą to być zabrudzenia przeniesione z klawiatury lub wodzika TrackPoint, powstałe wskutek naciśnięcia z zewnątrz zamkniętej pokrywy komputera. Wyczyść zabrudzenia delikatnie miękką, suchą ściereczką. Jeśli plamy nie znikają, zwilż miękką, niezostawiającą włókien ściereczkę wodą lub alkoholem izopropylenowym zmieszanym z wodą destylowaną w stosunku 1:1. Wyżmij ściereczkę jak najmocniej. Wytrzyj ekran jeszcze raz, uważając, aby ani jedna kropla nie wyciekła na komputer. Ekran można zamknąć dopiero wtedy, gdy będzie zupełnie suchy. 8 ThinkPad seria R51e Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

31 Rozdział 2. 30 Odtwarzanie fabrycznie zainstalowanego oprogramowania Modernizacja dysku twardego Wymiana akumulatora Lenovo Fragmenty IBM Corp

32 Rozwiązywanie problemów z komputerem Diagnozowanie problemów Jeśli w komputerze występują problemy, można go przetestować, używając programu PC-Doctor for Windows. Aby uruchomić program PC-Doctor for Windows, wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij przycisk Start. Wskaż kursorem polecenie Wszystkie programy (w systemach Windows innych niż Windows XP polecenie Programy), a następnie wskaż polecenie PC-Doctor for Windows. Kliknij polecenie PC-Doctor. Wybierz jeden z testów z listy Device Categories lub Test Scripts. Uwaga Przeprowadzenie niektórych testów może potrwać kilka lub kilkanaście minut. Należy zarezerwować czas na przeprowadzenie całego testu; przerywanie działania programu podczas testu jest niewskazane. System Test z listy Test Scripts przeprowadza wiele testów newralgicznych komponentów sprzętowych komputera, ale nie wykonuje wszystkich testów diagnostycznych programu PC-Doctor for Windows. Jeśli program PC-Doctor for Windows poinformuje, że przeprowadzone zostały wszystkie testy z pakietu System Test i nie wykryto żadnych błędów, można wykonać dodatkowe testy. Przygotowując się do kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta, należy wydrukować protokół testu, aby szybko przedstawić informacje personelowi technicznemu. Rozwiązywanie problemów Jeśli okaże się, że w tym rozdziale dany problem nie jest opisany, należy poszukać go w systemie pomocy elektronicznej programu Access Help. Otwórz program ThinkVantage Productivity Center, naciskając przycisk Access IBM, i kliknij Access Help. W tym rozdziale opisano tylko takie problemy, które mogą uniemożliwić dostęp do systemu pomocy. Komunikaty o błędach Uwagi: 1. W tabelach x może oznaczać dowolny znak. Odwołania do programu PC-Doctor dotyczą jego wersji dla systemu Windows. 10 ThinkPad seria R51e Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

33 Rozwiązywanie problemów z komputerem Komunikat 0175: Bad CRC1, stop POST task (Błędna suma CRC1, zatrzymaj zadanie POST) 0176: System Security - The System has been tampered with (Ochrona systemu - dokonano zmian w systemie) 0177: Bad SVP data, stop POST task (Błędne dane SVP - zatrzymaj zadanie POST) 0182: Bad CRC2. Enter BIOS Setup and load Setup defaults (Błędna suma CRC2. Uruchom program BIOS Setup i załaduj wartości domyślne) 0185: Bad startup sequence settings. Enter BIOS Setup and load Setup defaults (Błędne ustawienia kolejności startowej. Uruchom program BIOS Setup i załaduj wartości domyślne) 0187: EAIA data access error (Błąd dostępu do danych EAIA) 0188: Invalid RFID serialization information area (Niepoprawny obszar informacji o numerze seryjnym RFID) 0189: Invalid RFID configuration information area (Niepoprawny obszar informacji konfiguracyjnych RFID) 0190: Critical low-battery error (Błąd krytycznie niskiego stanu naładowania akumulatora) Rozwiązanie Suma kontrolna pamięci EEPROM jest niepoprawna (blok nr 6). Należy oddać komputer do serwisu. Komunikat jest wyświetlany po usunięciu układu ochrony i zainstalowaniu go ponownie lub zainstalowaniu nowego układu. Aby usunąć błąd, należy uruchomić program BIOS Setup Utility. Jeśli problem występuje nadal, należy oddać komputer do serwisu. Suma kontrolna hasła administratora w pamięci EEPROM jest niepoprawna. Wymień płytę systemową. Suma kontrolna ustawienia CRC2 w pamięci EEPROM jest niepoprawna. Uruchom program BIOS Setup Utility. Naciśnij klawisz F9, a następnie Enter, aby załadować ustawienia domyślne. Aby zrestartować system, należy nacisnąć klawisz F10, a następnie Enter. Suma kontrolna kolejności startowej w pamięci EEPROM jest niepoprawna. Nie powiodła się próba dostępu do pamięci EEPROM. Suma kontrolna pamięci EEPROM jest niepoprawna (bloki nr 0 i 1). Wymień płytę systemową i reinstaluj moduł numeru seryjnego. Suma kontrolna pamięci EEPROM jest niepoprawna (bloki nr 4 i 5). Wymień płytę systemową i reinstaluj identyfikator UUID. Komputer został wyłączony, ponieważ rozładował się akumulator. Należy podłączyć do komputera zasilacz i naładować akumulator lub wymienić go na naładowany. Rozdział 2. Rozwiązywanie problemów z komputerem 11

34 Rozwiązywanie problemów z komputerem Komunikat 0191: System Security - Invalid remote change requested (Ochrona systemu - niepoprawne żądanie zdalnej zmiany) 0192: System Security - Embedded Security hardware tamper detected (Ochrona systemu - wykryto zmiany w sprzęcie Embedded Security) 0199: System Security - Security password retry count exceeded (Ochrona systemu - przekroczono liczbę prób wpisania hasła ochrony) 01C8: More than one modem devices are found. Remove one of them. Press <Esc> to continue (Znaleziono więcej niż jedno urządzenie modemu. Usuń jedno z nich. Naciśnij klawisz <Esc>, aby kontynuować) 01C9: More than one Ethernet devices are found. Press <Esc> to continue (Znaleziono więcej niż jedno urządzenie Ethernet. Naciśnij klawisz <Esc>, aby kontynuować) 0200: Hard disk error (Błąd dysku twardego) Rozwiązanie Nie powiodła się zmiana konfiguracji systemu. Potwierdź operację i spróbuj ponownie. Układ ochrony został wymieniony. Komunikat ten jest wyświetlany po wprowadzeniu nieprawidłowego hasła administratora więcej niż trzy razy. Potwierdź hasło administratora i spróbuj ponownie. Usuń kartę Mini-PCI modemu. Jeśli jest zainstalowane tylko jedno takie urządzenie, zignoruj to ostrzeżenie, naciskając klawisz ESC. Ponieważ w komputerze ThinkPad jest wbudowany adapter Ethernet, nie można w nim zainstalować dodatkowego urządzenia sieci Ethernet. Jeśli zostanie wyświetlony ten komunikat, usuń zainstalowane urządzenie sieci Ethernet. Dysk twardy nie pracuje. Upewnij się, że dysk twardy jest dobrze podłączony. Należy uruchomić program BIOS Setup Utility, a następnie sprawdzić, czy w menu Startup nie wyłączono napędu dysku twardego. 12 ThinkPad seria R51e Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

35 Rozwiązywanie problemów z komputerem Komunikat 021x: Keyboard error (Błąd klawiatury) Rozwiązanie Upewnij się, że na klawiaturze komputera lub klawiaturze zewnętrznej (jeśli jest ona podłączona) nie leży żaden przedmiot. Wyłącz komputer i wszystkie podłączone urządzenia. Włącz najpierw komputer, a następnie podłączone urządzenia. Jeśli nadal pojawia się ten sam kod błędu, wykonaj następujące czynności: Jeśli jest podłączona klawiatura zewnętrzna, wykonaj następujące czynności: v Wyłącz komputer i odłącz klawiaturę zewnętrzną, a następnie włącz komputer. Upewnij się, że wbudowana klawiatura działa poprawnie. Jeśli wbudowana klawiatura działa poprawnie, oddaj klawiaturę zewnętrzną do serwisu. v Upewnij się, że klawiatura zewnętrzna jest podłączona do właściwego złącza. 0230: Shadow RAM error (Błąd cienia pamięci RAM) 0231: System RAM error (Błąd systemowej pamięci RAM) 0232: Extended RAM error (Błąd rozszerzonej pamięci RAM) 0250: System battery error (Błąd baterii systemowej) 0251: System CMOS checksum bad (Błędna suma kontrolna systemowej pamięci CMOS) 0260: System timer error (Błąd zegara systemowego) 0270: Real time clock error (Błąd zegara czasu rzeczywistego) 0271: Date and time error (Błąd daty i godziny) Przetestuj komputer, używając programu PC-Doctor. v Jeśli komputer zatrzyma się podczas testu, należy go oddać do serwisu. Błąd cienia pamięci RAM. Przetestuj pamięć komputera, używając programu PC-Doctor. Jeśli bezpośrednio przed włączeniem komputera został dodany moduł pamięci, reinstaluj go. Następnie należy przetestować pamięć, używając programu PC-Doctor. Błąd systemowej pamięci RAM. Błąd rozszerzonej pamięci RAM. Jeśli bezpośrednio przed włączeniem komputera była zwiększana pamięć, reinstaluj ją. Wyczerpała się bateria, która służy do zabezpieczania informacji o konfiguracji (np. daty i godziny), gdy komputer jest wyłączony. Wymień baterię i uruchom program BIOS Setup Utility, aby sprawdzić konfigurację. Moduł CMOS mógł zostać uszkodzony przez jakąś aplikację. Komputer używa ustawień domyślnych. Uruchom program BIOS Setup Utility, aby zmienić ustawienia konfiguracji. Jeśli nadal pojawia się ten sam kod błędu, należy oddać komputer do serwisu. W komputerze nie jest ustawiona data ani godzina. Należy ustawić datę i godzinę za pomocą programu BIOS Setup Utility. Rozwiązywanie problemów z komputerem 13

 • Contents
 • Table of Contents Bookmarks

Lenovo 3000 V100

Podręcznik obsługi i rozwiązywania

problemów

Zawiera:

v wprowadzenie do innych źródeł informacji;

v ważne wskazówki dotyczące konserwacji komputera;

v informacje o diagnostyce i rozwiązywaniu problemów;

v opcje odtwarzania;

v informacje o pomocy i serwisie;

v informacje gwarancyjne.

Related Manuals for Lenovo V100

Summary of Contents for Lenovo V100

 • Page 1Lenovo 3000 V100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów Zawiera: v wprowadzenie do innych źródeł informacji; v ważne wskazówki dotyczące konserwacji komputera; v informacje o diagnostyce i rozwiązywaniu problemów; v opcje odtwarzania; v informacje o pomocy i serwisie; v informacje gwarancyjne.
 • Page 3Lenovo 3000 V100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=4#manual">Page 4Informacje o komunikacji bezprzewodowej w systemie pomocy elektronicznej Access Help i pliku Dodatek D, “Uwagi”, na stronie 49. v Uwaga o przepisach dotyczących komputera Lenovo 3000 dołączona do pakietu wraz z niniejszą publikacją. Wydanie pierwsze (Sierpień 2006) © Copyright Lenovo 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Page 5: Table Of Contents

  Uzyskiwanie pomocy na całym świecie.. 35 Niniejszy podręcznik i inne publikacje. Wyszukiwanie informacji za pomocą przycisku Dodatek A. Informacje dotyczące gwarancji 37 pomocy Lenovo Care. Informacje gwarancyjne.. 37 Okres gwarancyjny.. 37 Rozdział 2. Zasady postępowania z Typy serwisu gwarancyjnego. html? page=6#manual">Page 6

  Page 7: Przeczytaj Zanim Zaczniesz

  świeci się (na zielono) kontrolka statusu gotowości. Na komputerze, ekranie oraz na urządzeniach zewnętrznych nie wolno kłaść żadnych ciężkich przedmiotów; takich przedmiotów nie wolno też rzucać na komputer, przesuwać ich po nim ani przyciskać ich do komputera. © Copyright Lenovo 2006... html? page=8#manual">Page 8W pobliżu komputera nie wolno trzymać żadnych płynów, aby nie wylały się one na komputer, a także nie wolno zbliżać się z nim do wody, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym. Lenovo 3000 V100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=9#manual">Page 9: Rozdział 1. Wyszukiwanie Informacjiłatwy dostęp do oprogramowania narzędziowego oraz kluczowych serwisów Lenovo, eliminując konieczność noszenia ze sobą podręczników. Aby otworzyć Lenovo Care, naciśnij klawisz Lenovo Care. Aby uzyskać więcej informacji o używaniu przycisku Lenovo Care - patrz “Wyszukiwanie informacji za pomocą przycisku pomocy Lenovo Care” na stronie 2. html? page=10#manual">Page 10: Wyszukiwanie Informacji Za Pomocą Przycisku Pomocy Lenovo CareWyszukiwanie informacji za pomocą przycisku pomocy Lenovo Care Przycisk Lenovo Care może być pomocny w różnych sytuacjach, niezależnie od tego, czy komputer działa normalnie czy nie. Naciśnij klawisz Lenovo Care, aby otworzyć Lenovo Care i uzyskać dostęp do ilustrowanych informacji, jak również łatwych do wykonania instrukcji dla osób początkujących i tych, które chcą... html? page=11#manual">Page 11: Rozdział 2. Zasady Postępowania Z KomputeremKomputer nie powinien podlegać działaniu ekstremalnych temperatur (poniżej 5°C/41°F lub powyżej 35°C/95°F). Z komputerem należy obchodzić się delikatnie v Nie powinno się umieszczać żadnych obiektów (nawet papieru) między ekranem a klawiaturą ani pod klawiaturą. html? page=12#manual">Page 12Przy ustawianiu haseł wskazana jest ostrożność v Trzeba pamiętać własne hasła. Jeśli użytkownik zapomni hasło administratora lub dysku twardego, autoryzowany dostawca usług Lenovo nie będzie w stanie ich zresetować, a to będzie zapewne oznaczało konieczność wymiany dysku twardego lub płyty systemowej. html? page=13#manual">Page 13Wskazane jest zarejestrowanie zakupionych produktów Lenovo w firmie Lenovo (informacje na ten temat są zawarte na stronie WWW: www. lenovo. com/register). W przypadku zagubienia lub kradzieży komputera pomoże to odpowiednim instytucjom w odzyskaniu utraconego sprzętu. Zarejestrowanie komputera pozwoli również firmie Lenovo na wysyłanie ewentualnych informacji technicznych i powiadomień... html? page=14#manual">Page 14Jeśli wystąpi jedna z poniższych sytuacji, należy delikatnie wyczyścić powierzchnię czytnika suchą, miękką ściereczką niezostawiającą włókien: Lenovo 3000 V100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=15#manual">Page 15Zasady postępowania z komputerem v powierzchnia czytnika jest brudna lub zaplamiona; v powierzchnia czytnika jest wilgotna; v czytnik często nie rejestruje lub nie uwierzytelnia odcisku. Rozdział 2. Zasady postępowania z komputerem... html? page=16#manual">Page 16Zasady postępowania z komputerem Lenovo 3000 V100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=17#manual">Page 17: Rozdział 3. Rozwiązywanie Problemów Z KomputeremProblemy z klawiaturą.. 17 Inne problemy.. 21 Uwaga: Jeśli komputer jest uruchomiony, a system Access Help dostępny, skorzystaj z systemu Access Help. Niniejszy rozdział zawiera informacje dotyczące sytuacji, w której system Access Help jest niedostępny. html? page=18#manual">Page 18: Często Zadawane Pytania (Faq)3 w niniejszym podręczniku. Więcej wskazówek można znaleźć w sekcji poświęconej zapobieganiu problemom systemu pomocy elektronicznej Access Help. Jakie są główne opcje sprzętowe nowego komputera? Patrz sekcja “Lenovo 3000 tour” w systemie pomocy elektronicznej Access Help. Gdzie znajdę szczegółowe specyfikacje mojego komputera? Patrz www. com/support. html? page=19#manual">Page 19Jak mogę skontaktować się z Centrum Wsparcia dla Klientów? Patrz Rozdział 6, “Pomoc i obsługa serwisowa”, na stronie 33 w niniejszym podręczniku. Numery telefonów najbliższego Centrum Wsparcia dla Klientów - patrz “Ogólnoświatowa lista telefonów” na stronie 39. Gdzie znajdę informacje gwarancyjne? Szczegółowe informacje gwarancyjne znajdują... html? page=20#manual">Page 20: Diagnozowanie ProblemówFailure Fixed Disk (Awaria Dysk stały nie działa poprawnie lub nie został poprawnie dysku stałego) skonfigurowany. Sprawdź, czy jest on poprawnie podłączony. Uruchom program Setup. Sprawdź, czy poprawnie podano typ dysku stałego. html? page=21#manual">Page 21Rozwiązywanie problemów z komputerem Komunikat Opis 0210 Stuck key (Zablokowany Jeden z klawiszy jest zablokowany. klawisz) 0211 Keyboard error (Błąd Klawiatura nie działa. klawiatury) 0212* Keyboard Controller Failed Test kontrolera klawiatury nie powiódł się. Może zaistnieć (Awaria kontrolera konieczność wymiany kontrolera klawiatury. klawiatury) 0213 Keyboard locked - Unlock... html? page=22#manual">Page 22DMA Test Failed (Test DMA Błąd testu ServerBIOS2: niemożliwy zapis w rozszerzonych nie powiódł się) rejestrach DMA. 02F6* Software NMI Failed Błąd testu ServerBIOS2: nie można wygenerować programowego (Programowe przerwanie przerwania NMI. NMI nie powiodło się) Lenovo 3000 V100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=23#manual">Page 23Rozwiązywanie problemów z komputerem Komunikat Opis 02F7* Fail - Safe Timer NMI Failed Błąd testu ServerBIOS2: przerwanie Fail-Safe Timer trwa zbyt długo. (Przerwanie NMI Fail - Safe Timer nie powiodło się) brak Device Address Conflict Konflikt adresu danego urządzenia. (Konflikt adresu urządzenia) brak Allocation Error for: device Uruchom program ISA lub EISA Configuration Utility, aby usunąć... html? page=24#manual">Page 24: Błędy Bez KomunikatówRozwiązanie: Włączony jest wygaszacz ekranu lub funkcja zarządzania zasilaniem. Należy dotknąć urządzenia touchpad albo nacisnąć dowolny klawisz, aby wyłączyć wygaszacz ekranu; należy nacisnąć wyłącznik zasilania, aby wyprowadzić komputer z trybu gotowości lub hibernacji. Problemy z hasłem Zapomniałam/em hasła. Problem: Lenovo 3000 V100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=25#manual">Page 25: Problemy Z Klawiaturą→Jeśli nie pamiętasz hasła komputera (power-on), musisz dostarczyć komputer do autoryzowanego serwisu lub przedstawiciela handlowego Lenovo w celu zresetowania hasła. →Jeśli nie pamiętasz hasła dysku twardego, autoryzowany serwis Lenovo nie będzie w stanie zresetować tego hasła ani odzyskać danych z dysku twardego. Musisz dostarczyć komputer do autoryzowanego serwisu lub przedstawiciela handlowego Lenovo, aby wymienić... html? page=26#manual">Page 26Rozwiązanie: W systemie Windows XP wielu użytkowników może być równocześnie zalogowanych do systemu. Tylko użytkownik, który zalogował się do komputera jako pierwszy, może używać kombinacji klawiszy Fn+F3. U pozostałych ta kombinacja klawiszy nie będzie działać. html? page=27#manual">Page 27: Problemy Z Ekranem Komputera4. Zaznacz pole wyboru Enable hibernation. 5. Kliknij OK. Uwaga: Komputer można przestawić w tryb hibernacji klawiszami Fn+F12 tylko wówczas, gdy jest zainstalowany sterownik Lenovo PM. Problemy z ekranem komputera Problem: Podczas próby odtworzenia dysku DVD jest wyświetlany komunikat “Unable to create overlay window”... html? page=28#manual">Page 28: Problemy Z AkumulatoremRozwiązanie: Rozładuj i naładuj ponownie akumulator. Czas działania akumulatora naładowanego do pełna jest krótki. Problem: Rozwiązanie: Szczegółowe informacje - patrz kategoria ″Battery and power″ w części ″Troubleshooting″ w sekcji ″Problem solving″ systemu Access Help. html? page=29#manual">Page 29: Problem Z Dyskiem TwardymRozwiązywanie problemów z komputerem Problem: Komputer nie działa z akumulatorem naładowanym do pełna. Rozwiązanie: Może być włączone zabezpieczenie przeciwprzepięciowe w akumulatorze. Wyłącz komputer na minutę, aby zresetować zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, a następnie ponownie włącz komputer. Nie można naładować akumulatora. Problem: Rozwiązanie: Szczegółowe informacje - patrz kategoria ″Battery and power″ w części ″Troubleshooting″ w sekcji ″Problem solving″... html? page=30#manual">Page 30Upewnij się także, że urządzenie, z którego ma się uruchamiać komputer, jest włączone. Upewnij się także, że urządzenie znajduje się na liście ″Boot Sequence″ (Kolejność uruchamiania) w menu Boot programu BIOS Setup Utility. html? page=31#manual">Page 31: Rozdział 4. Opcje OdtwarzaniaCD. Kompletna kopia zapasowa wszystkich plików i programów zainstalowanych fabrycznie przez Lenovo na komputerze znajduje się w ukrytym obszarze, czyli partycji, dysku twardego. Jednak, chociaż kopia zapasowa jest ukryta, to zajmuje miejsce na dysku twardym. html? page=32#manual">Page 32: Odzyskiwanie Danych4. Włącz komputer. Podczas uruchamiania komputera obserwuj uważnie ekran. Po wyświetleniu ekranu początkowego naciśnij przycisk Lenovo Care. Zostanie otwarty obszar roboczy Rescue and Recovery. Kliknij opcję Restore your system, wybierz polecenie Restore my hard drive to the original factory state i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. html? page=33#manual">Page 33: Rozdział 5. Modernizacja I Wymiana UrządzeńExpressCard. W takiej sytuacji należy wyłączyć komputer. 2. Zamknij ekran i odwróć komputer. 3. Otwórz zatrzask akumulatora 1, przesuwając go. 4. Otwórz zatrzask akumulatora 2, przesuwając go. Przytrzymując zatrzask, wyjmij akumulator 3. html? page=34#manual">Page 34: Modernizacja Dysku Twardego1. Dysk twardy należy wymieniać tylko w ramach modernizacji lub po naprawie. Złącza i wnęka dysku twardego nie są przystosowane do częstej wymiany dysku. Opcjonalny dysk twardy nie zawiera ThinkVantage Rescue and Recovery ani programu Product Recovery. html? page=35#manual">Page 35Modernizacja dysku twardego Uwaga Zasady postępowania z dyskiem twardym: v Dysku nie wolno upuszczać ani nim wstrząsać. Powinien on leżeć na miękkim materiale, który jest w stanie zamortyzować ewentualne uderzenie. v Nie wolno naciskać pokrywy urządzenia. v Nie wolno dotykać złącza. Dysk twardy jest bardzo wrażliwym urządzeniem. html? page=36#manual">Page 36Modernizacja dysku twardego 5. Odłącz napęd dysku twardego i wyjmij go, ciągnąc za zaczep 3. 6. Włóż nowy dysk twardy do wnęki 1 i zainstaluj go. html? page=37#manual">Page 37: Wymiana PamięciModernizacja dysku twardego 7. Zainstaluj ponownie pokrywę, dopasowując jej przednią część 1 i zamykając pokrywę 2. Następnie dokręć oba wkręty 3. 8. Włóż akumulator na miejsce. 9. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz do komputera zasilacz i kable. Wymiana pamięci Ważne Przeczytaj Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji zanim przystąpisz do wymiany pamięci. html? page=38#manual">Page 38W tym celu zwolnij jednocześnie zatrzaski na obu krawędziach gniazda. Schowaj wyjęty moduł na wypadek użycia w przyszłości. 7. Znajdź wycięcie na stykowej stronie modułu SO-DIMM. Ważne: Aby uniknąć uszkodzenia modułu SO-DIMM, nie dotykaj krawędzi stykowej. html? page=39#manual">Page 39Wymiana pamięci 8. Trzymając moduł SO-DIMM naciętą krawędzią w kierunku gniazda, energicznie wsuń moduł do gniazda pod kątem około 20 stopni 1, a następnie dociśnij go 9. Dociskaj moduł SO-DIMM, aż zaskoczy na miejsce. 10. Upewnij się, że moduł jest dobrze umieszczony w gnieździe i nie da się go łatwo poruszyć. html? page=40#manual">Page 40Wymiana pamięci Aby upewnić się, że moduł SO-DIMM został zainstalowany poprawnie: 1. Po wyświetleniu ekranu początkowego naciśnij przycisk F1. Zostanie wyświetlony ekran BIOS Utility. Pozycja ″Memory″ pokazuje wielkość dostępnej pamięci. html? page=41#manual">Page 41: Rozdział 6. Pomoc I Obsługa SerwisowaLenovo, Lenovo oferuje różne sposoby kontaktu. Ten podrozdział zawiera informacje o źródłach dodatkowych informacji na temat komputerów Lenovo, o tym, co należy robić w razie napotkania problemów z komputerem, oraz do kogo w razie potrzeby należy się zwrócić w celu uzyskania pomocy serwisowej. html? page=42#manual">Page 42Szczegółowe objaśnienie zasad gwarancji Lenovo znajduje się w Warunkach Gwarancji na sprzęt Lenovo. Należy upewnić się, że wraz z dowodem zakupu dostarczono gwarancję. W trakcie rozmowy telefonicznej należy w miarę możliwości przebywać w pobliżu komputera na wypadek, gdyby przedstawiciel asysty technicznej mógł... html? page=43#manual">Page 43: Uzyskiwanie Pomocy Na Całym ŚwiecieUzyskiwanie pomocy na całym świecie Osoby czasowo lub na stałe wyjeżdżające z komputerem za granicę do kraju, w którym dany typ komputera Lenovo jest sprzedawany, mogą mieć prawo do Międzynarodowego Serwisu Gwarancyjnego, który automatycznie uprawnia do uzyskania usług gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym. Usługi są wykonywane przez dostawców usług upoważnionych do wykonywania usług gwarancyjnych. html? page=44#manual">Page 44Pomoc i obsługa serwisowa Lenovo 3000 V100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=45#manual">Page 45: Dodatek A. Informacje Dotyczące GwarancjiUWAGA: ″Region″ oznacza jeden ze Specjalnych Regionów Administracyjnych Chin: Hongkong lub Makau. Okres gwarancyjny wynoszący 3 rok na części i 1 rok na robociznę oznacza, że Lenovo świadczy bezpłatny serwis gwarancyjny na: a. części i robociznę w pierwszym roku okresu gwarancyjnego; oraz b. html? page=46#manual">Page 46łatwe do zainstalowania, natomiast części CRU warstwy 2. wymagają pewnych umiejętności technicznych i narzędzi. Informacje na temat części CRU oraz instrukcje dotyczące wymiany są wysyłane wraz z Maszyną i dostępne w Lenovo na żądanie w dowolnym czasie. Klient może zażądać od Dostawcy Usług zainstalowania części CRU bez dodatkowych opłat w ramach serwisu... html? page=47#manual">Page 47: Ogólnoświatowa Lista TelefonówJeśli wyszczególniony jest serwis gwarancyjny typu 5, 6 lub 7, to Dostawca Usług wskaże najodpowiedniejszy rodzaj serwisu. * W niektórych krajach ten typ serwisu nosi nazwę Lenovo EasyServ lub EasyServ. Aby uzyskać serwis gwarancyjny, należy skontaktować się z Dostawcą Usług. W Kanadzie lub w Stanach Zjednoczonych należy zadzwonić... html? page=48#manual">Page 48Serwis gwarancyjny i wsparcie: 01-881-1444 (angielski) Izrael +972-3-531-3900 (centrum serwisowe Givat Shmuel) +972-4-849-4608 (centrum serwisowe Haifa) (hebrajski, angielski) Włochy 02-7031-6101 Serwis gwarancyjny i wsparcie: 39-800-820094 (włoski) Japonia Komputery desktop: 0120-000-817 Komputery notebook: 0570-064-400 Korea 1588-6782 (koreański) Lenovo 3000 V100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=49#manual">Page 49Nowa Zelandia 0800-777-217 (angielski) Nikaragua Połączenie bezpłatne: 001-800-220-1830 (hiszpański) Norwegia 6681-1100 Serwis gwarancyjny i wsparcie: 8152-1550 (norweski) Panama 206-6047 (hiszpański) Bezpłatny numer Centrum wsparcia dla Klientów Lenovo: 001-866-434-2080 Peru 0-800-00-966 (hiszpański) Filipiny 1800-1601-0033 Polska +48-22-878-6999 Portugalia +351-21-892-7147 (portugalski) Rumunia +4-021-224-4015... html? page=50#manual">Page 50Wielka Brytania 01475-555-055 Standardowe wsparcie gwarancyjne: 08705-500-900 (angielski) Stany Zjednoczone 1-800-426-7378 (angielski) Urugwaj 000-411-005-6649 (hiszpański) Wenezuela 0-800-100-5722 (hiszpański) Wietnam Obszar północny i Hanoi: 84-4-843-6675 Obszar południowy i Ho Chi Minh: 84-8-829-5160 (angielski, wietnamski) Lenovo 3000 V100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=51#manual">Page 51: Dodatek B. Części Wymieniane Przez Klienta (Cru)Instrukcje wymiany części wymienianych przez klienta można znaleźć w programie Access Help. Aby otworzyć program Access Help, kliknij przycisk Start, wybierz opcję Wszystkie programy, a następnie Lenovo Care. Kliknij opcję Access Help. W razie braku możliwości uzyskania dostępu do tych instrukcji lub trudności z wymianą... html? page=52#manual">Page 52

  Page 53: Dodatek C. Opcje I Specyfikacje

  Klawiatura v czytnik odcisków palców (w niektórych modelach) v 84, 85 lub 89 klawiszy v urządzenie touchpad v klawisz funkcyjny Fn v przycisk Lenovo Care v przyciski regulacji głośności v przycisk szybkiego włączania Interfejs v złącze monitora zewnętrznego v gniazdo słuchawkowe stereo v gniazdo mikrofonu v 4 złącza USB (Universal Serial Bus)

  Page 54: Parametry Techniczne

  Wilgotność względna: – podczas pracy bez dysku optycznego w napędzie: 8%-95% – podczas pracy z dyskiem optycznym w napędzie: 8%-80% Emisja ciepła v Maksymalnie 65 W (222 BTU/h) Źródło zasilania (zasilacz) Lenovo 3000 V100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=55#manual">Page 55Parametry techniczne v Sinusoidalne napięcie wejściowe od 50 do 60 Hz v Zakres napięcia wejściowego: 100-240 V, 50 do 60 Hz Akumulator v Litowy – Napięcie nominalne: 10, 8 V – pojemność: 2, 6 AH lub 5, 2 AH, w zależności od modelu Żywotność... html? page=56#manual">Page 56Parametry techniczne Lenovo 3000 V100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=57#manual">Page 57: Dodatek D. UwagiLenovo może posiadać patenty lub złożone wnioski patentowe na towary i usługi, o których mowa w niniejszej publikacji. Przedstawienie niniejszej publikacji nie daje żadnych uprawnień... html? page=58#manual">Page 58: Informacje Dotyczące Podłączenia Do Odbiornika Telewizyjnegożadnym wypadku nie stanowią zachęty do ich odwiedzania. Materiały dostępne na tych stronach nie są częścią materiałów opracowanych dla tego produktu Lenovo, a użytkownik korzysta z nich na własną odpowiedzialność. Wszelkie dane dotyczące wydajności zostały zebrane w kontrolowanym środowisku. html? page=59#manual">Page 59: Industry Canada Class B Emission Compliance StatementProperly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission limits. Proper cables and connectors are available from Lenovo authorized dealers. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables or connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. html? page=60#manual">Page 60: Istotne Informacje Dotyczące Dyrektywy Ue 2002/96/Ecéquipements utilisés. Cette étiquette est apposée à différents produits pour signaler qu’ils ne doivent pas être jetés mais récupérés, selon les dispositions énoncées dans la directive. html? page=61#manual">Page 61: Oferta Na Oprogramowanie Ibm LotusOferta na oprogramowanie IBM Lotus Informacje o ofercie: Zakup komputera Lenovo uprawnia kwalifikowanego nabywcę do otrzymania pojedynczej, ograniczonej licencji na ″autonomicznego″ klienta Lotus ® ® Notes oraz pojedynczej licencji na oprogramowanie Lotus SmartSuite. Licencje te uprawniają do zainstalowania tego oprogramowania i korzystania z niego na nowym komputerze Lenovo za pomocą... html? page=62#manual">Page 62IPLA na programy IBM można znaleźć pod adresem http://www. ibm. com/software/sla/sladb. nsf. Programy nie podlegają odsprzedaży. Dowód uprawnienia (Proof of Entitlement): Dowód zakupu objętego ofertą komputera Lenovo należy zachować wraz z niniejszym opisem Oferty, jako dowód uprawnienia. Nabywanie aktualizacji, dodatkowych licencji i wsparcia technicznego Aktualizacje oprogramowania i wsparcie techniczne można uzyskać... html? page=63#manual">Page 63: Znaki TowaroweSingapore 469000 Faks: +65 6448 5830 Aby dowiedzieć się o status zamówienia, wyślij e-mail pod następujący adres: Smartsuiteapac@modusmedia. com Znaki towarowe Następujące nazwy są znakami towarowymi Lenovo w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach: Lenovo Lenovo Care Rescue and Recovery ThinkVantage Następujące nazwy są... html? page=64#manual">Page 64Nazwy innych przedsiębiorstw, produktów i usług mogą być znakami towarowymi lub znakami usług innych podmiotów. html? page=65#manual">Page 65: Indeks12 uruchamianie, problem 21 Lenovo Care 43 przycisk 1, 21, 23, 29, 45 lista kolejności uruchamiania 22 ważne wskazówki 3 wskazówki, ważne 3 WWW, pomoc 33 modernizacja urządzenia pamięci wymiana, akumulator 25 masowej 26, 29 © Copyright Lenovo 2006... html? page=66#manual">Page 66Page 68PN: 42T8079 Wydrukowano w Chinach (1P) P/N: 42T8079...

Podręcznik rozwiązywania problemów Dell Emc Vnx Vss100

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik rozwiązywania problemów Dell Emc Vnx Vss100

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik rozwiązywania problemów Dell Emc Vnx Vss100