Podręcznik programisty sterowników Craftsman Cmcss800

Podręcznik programisty Craftsman CMCSS800 to kompleksowe narzędzie do tworzenia i debugowania programów dla sterowników Craftsman. Zawiera zarówno podstawowe informacje dotyczące języka programowania sterowników Craftsman, jak i bardziej zaawansowane techniki tworzenia i debugowania programów. Podręcznik zawiera także przykłady kodu, które można wykorzystać do tworzenia i debugowania programów. Zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia i debugowania programów, a także informacje dotyczące zarządzania i konfigurowania sterowników Craftsman. Podręcznik programisty Craftsman CMCSS800 jest niezbędnym elementem tworzenia i debugowania programów dla sterowników Craftsman.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik programisty sterowników Craftsman Cmcss800

Programowanie i symulacja sterowników PLC firmy Omron z rodziny CPM1/1A/2

Autor: Stanisław Flaga
Fragment książki – wersja elektroniczna dostępna w zasobach ResarchGate

Spis treści:

1. Zagadnienia podstawowe
1. 1. Systemy liczbowe
1. 2. Przekaźnikowe układy sterowania
1. 3. Podstawy teorii układów przełączających
1. Podstawowe funkcje logiczne
1. Podział układów przełączających
1. Przerzutniki RS i SR

Wstęp

W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie instalację automatyki przemysłowej bez zastosowania w
niej programowalnych sterowników logicznych (PLC). Na rynku pojawia się coraz więcej literatury poświęconej tym urządzeniom i językom ich programowania. Czytelnik trafia jednak na podstawowy problem, jak przetestować zdobytą wiedzę teoretyczną programując rzeczywiste urządzenie. Dotychczasowe doświadczenie mówi, że producenci sterowników PLC dysponujący symulatorami, mogącymi być dobrym narzędziem szkoleniowym, udostępniają je jedynie w wersjach komercyjnych, dość
kosztownych, czyli zazwyczaj nieosiągalnych dla przeciętnego użytkownika.

Prezentowana książka jest jedną z nielicznych na naszym rynku pozycją pozwalającą czytelnikowi na przetestowanie większości przedstawionych przykładów z wykorzystaniem dołączonego do niej symulatora.

Genezą powstania książki jest prowadzenie w Katedrze Automatyzacji Procesów, będącej jednostką Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, projektu pt. : „Wirtualne Laboratorium Programowalnych Sterowników Logicznych”. Dołączony do książki symulator sterownika CPM1 firmy Omron jest pierwszym krokiem w realizacji wspomnianego laboratorium. Implementacja symulatora zrealizowana została w ramach prowadzonych pod kierunkiem autora prac dyplomowych. W chwili obecnej trwają prace nad połączeniem modelu obiektu zrealizowanego w pakiecie Matlab-Simulink z symulatorem sterownika. Całość tych prac prowadzona jest w Laboratorium Rozproszonych Systemów Sterowania wzmiankowanej powyżej Katedry.

Książka dzieli się na 7 rozdziałów. W pierwszym rozdziale omówiono zagadnienia, niezależne od rodzaju
sterownika, pozwalające na świadomą lekturę dalszej części publikacji.

Architekturę sterowników PLC i zasady ich działania przedstawiono w rozdziale drugim. Zwrócono szczególną uwagę na czasy charakterystyczne i sposoby ich wyliczania. Zwrócono uwagę na problemy występujące przy budowie programów czasowo optymalnych.

W rozdziale trzecim przedstawiono budowę sterownika CPM1/CPM1A ze szczególnym uwzględnieniem mapy pamięci. Opisano poszczególne obszary pamięci sterownika i pokazano predefiniowane elementy konieczne przy jego programowaniu. Rozdział ten kończy się objaśnieniami zawiłości związanych z różnymi sposobami adresowania.

Najbardziej obszerny rozdział 4 opisuje zestaw instrukcji, w języka LD, dla rodziny sterowników CPM1/CPM1A. Należy zaznaczyć, że opis ten jest prawdziwy dla większości sterowników firmy Omron. Sterowniki większe posiadają bardziej rozbudowany zestaw instrukcji. Instrukcje zestawione w tym rozdziale należy uznać za bazę do programowania nie tylko urządzeń Omrona. Większość przedstawionych instrukcji poparta jest przykładem wyjaśniającym jej działanie.

Rozdział 5 poświęcony jest opisowi programu komputerowego CX-programmer będącego narzędziem do
pisania programów dla wszystkich sterowników firmy Omron. Ponieważ program ten posiada dość intuicyjny interfejs, skupiono się głównie na zasadach związanych z budowaniem nowych i edycją starych projektów oraz ich uruchamianiem. Pokazano jak przy pomocy narzędzi programatora podglądnąć przebiegi czasowe wybranych zmiennych, oraz wykrywać przejścia dodatnie i ujemne (zbocza narastające i opadające). Zakończono ten rozdział omówieniem wydruku dokumentacji technicznej o której często zapominamy, a która jest faktycznym rozliczeniem większości prac inżynierskich.

W rozdziale 6 pokazano jak posługiwać się, wspomnianym wcześniej i dołączonym do książki, symulatorem sterownika CPM1.

Ostatni rozdział 7 przedstawia proste przykłady, które czytelnik może zrealizować na swoim komputerze
przy użyciu oprogramowania dołączonego do publikacji. Przykłady te są przygotowane do samodzielnego
rozbudowywania przez czytelnika

Cząstkowe materiały dotyczące powyższych zagadnień można również znaleźć na internetowej stronie
autora, w sekcji „dla studentów” (http://home. pl/flaga_st).

1. Zagadnienia podstawowe

Chcąc przystąpić do nauki programowania sterowników logicznych (PLC) w jednym z przeznaczonych do tego celu języków należy przyswoić sobie pewne podstawowe pojęcia i zaznajomić się z zagadnieniami takimi jak: ogólna budowa i tryby pracy sterownika PLC, systemy liczbowe (binarny, hexadecymalny, kod BCD), adresowanie i mapa pamięci. Czytelnicy dla których zagadnienia te nie są obce mogą opuścić ten rozdział.

1. Systemy liczbowe

Najmniejszą jednostką informacji jest bit. Może on przyjmować dwa stany: 0 (OFF, wyłączone) lub 1 (ON, włączone), co możemy tłumaczyć również jako prawda (true) lub fałsz (false). Liczby zapisane z zastosowaniem tylko tych dwóch stanów nazywamy licz-bami binarnymi. System binarny podobnie jak używany na co dzień system dziesiętny jest systemem pozycyjnym. Cechy systemu binarnego to:

zestaw cyfr do zapisu liczby: 0, 1
podstawa systemu: p=2
waga na i-tej pozycji cyfry: 2i gdzie є <0, )

Przykładowo liczba (10010011)2 (binarnie) jest równa (147)10 (dziesiętnie). Sposób obliczenia wartości dziesiętnej liczby binarnej przedstawiono w tabeli 1. Informacje powyższe są o tyle ważne, że jeśli mówimy iż sterownik PLC uruchomił urządzenie podłączone do jego wyjścia skutkiem pojawienia się sygnału na jego wejściu to tak naprawdę powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że uruchomienie wyjścia to nic innego jak ustawienie bitu w obszarze wyjść cyfrowych sterownika. Ustawienie to wynika ze stanów wejść sterownika odczytanych z obiektu i logiki, czyli programu znajdującego się pomiędzy obszarem wejść i wyjść sterownika

Bity zorganizowane w 8 cyfrowe liczby binarne nazywamy bajtami. Na obszarze pamięci o wielkości jednego bajta (ośmiobitowa liczba binarna) możemy zapisać n=28=256 różnych stanów, czyli liczby w zakresie 0 ÷ 255 [Jak widać maksymalna liczba zapisana na jednym bajcie to liczba stanów n pomniejszona o 1]. Dwa bajty (liczba 16 bitowa) nazywamy słowem, a w nomenklaturze sterowników PLC mówiąc rejestr mamy najczęściej na myśli liczbę szesnastobitową (2 bajty) niezależnie od obszaru pamięci sterownika. Ponieważ sterowniki serii CPM 1x obsługują jedynie liczby całkowite bez znaku to jedno słowo może opisywać różnych stanów, czyli liczby w zakresie 0 ÷ 65535.

Z punktu widzenia programowania (nie tylko sterowników PLC) należałoby przyswoić sobie jeszcze pojęcia zapisu hexadecymalnego (szesnastkowego) oraz zapisu liczb w kodzie BCD.

System szesnastkowy (hexadecymalny) to system pozycyjny cechujący się następującymi właściwościami:

Zamiana liczby binarnej na liczbę hexadecymalną jest prosta i przebiega następująco: począwszy od lewej strony liczby binarnej dzielimy ją na czterobitowe sekcje i każdą z nich zamieniamy na cyfrę z zakresu 0.. F. Dla przykładu na rysunku 1. 1 przedstawiono zamianę reprezentacji binarnej dziesiętnej liczby (147)10 na postać heksadecymalną. W tym przypadku zamiana (93)16 na system dziesiętny przebiega zgodnie z poniższym zapisem.

Liczby heksadecymalne zapisujemy często w postaci np. 93h lub zapisem zaczerpniętym z języka C 0x93. Kody BCD stanowią odmianę kodów dwójkowych. Podzielić je można na dwie podstawowe grupy: kody wagowe i kody niewagowe. Ich zastosowanie i właściwości są dość szerokie. Przykładowo kod 8421 (wagowy) umożliwia łatwą konwersję liczby dziesiętnej do jej reprezentacji binarnej (ale nie jest to naturalny kod dwójkowy, najczęściej mówimy wówczas o kodowaniu dwójkowym liczby dziesiętnej). Jeśli weźmiemy pod uwagę słowo (16 bitów) i podzielimy go na cztery czterobitowe sekcje, to w każdej sekcji możemy zapisać cyfry z zakresu od 0.. F (co będzie odpowiadało zapisowi w systemie szesnastkowym). Jeśli jednak ograniczymy ten zakres do przedziału od 0.. 9 uznając stany od A.. F za niedozwolone i przyjmiemy, że w każdej czterobitowej sekcji możemy zapisać jedną cyfrę to okaże się, że w kodzie dziesiętno-dwójkowym 8421 w słowie możemy wpisać maksymalnie liczbę 9999. Przykład konwersji liczby (2594)10 do jej reprezentacji binarnej w kodzie BCD 8421 (liczba dziesiętna kodowana dwójkowo) przedstawiono na rysunku 1. pl/wp-content/uploads/WstepPLC/rys1_2. gif" alt="rys1_2" width="344" height="82"/>

W tabeli 1. 2 zestawiono wartości wybranych kodów BCD. Należy pamiętać, że możliwa liczba kodów BCD zapisanych na czterech bitach jest bardzo duża (około 2, 9 1010), co nie oznacza, że wszystkie są wykorzystywane.

Z pośród tej olbrzymiej liczby możliwych kodów bardziej powszechne zastosowanie znalazło zaledwie kilka. Stosując dwójkowo-dziesiętne kody wagowe należy uwzględnić związane z nimi metody wykonywania operacji arytmetycznych. Bliższe informacje na ten temat można znaleźć w literaturze, np. [3]. pl/wp-content/uploads/WstepPLC/tabela1_2. gif" alt="tabela1_2" width="493" height="333"/>

1. Przekaźnikowe układy sterowania

Rozpoczynając naukę programowania sterowników PLC, szczególnie w języku LD, nie można pominąć genezy tego języka, a mianowicie schematów przekaźnikowo-stykowych, przekaźnikowych układów sterowania. Podstawowymi urządzeniami wykorzystywanymi w tych układach były elektromechaniczne przekaźniki i styczniki. W chwili obecnej urządzenia te w dużej mierze zostały zastąpione przez łączniki elektroniczne, wykorzystujące tranzystory, tyrystory bądź triaki, tak w obwodach sterujących jak i w układach wysokoprądowych.

Historyczne już, skomplikowane systemy sterowania mogły zawierać tysiące przekaźników i styków obiektowych (czujniki, przyciski, włączniki), dzisiaj logikę takiego sterowania, zaszytą kiedyś w połączeniach elektrycznych, zastępuje się programem realizowanym przez sterownik. Podobieństwo takiego programu do schematu elektrycznego układów przekaźnikowych jest uderzające, ale programista powinien być rozważny, ponieważ jest to tylko podobieństwo. Sam przekaźnik elektromechaniczny nie zmienił zasadniczo swojej konstrukcji na przestrzeni dziejów, poprawiając jedynie swoje parametry. Budowę i zasadę jego działania prześledzimy na przykładzie przekaźnika R2M (cewka zasilana napięciem stałym 24V, dwie pary zestyków przełącznych o obciążalności 5A przy 24V napięcia stałego lub 250V napięcia zmiennego), firmy Relpol, którego budowę pokazano na rys.

Zasadnicze elementy przekaźnika to cewka, obwód magnetyczny złożony z rdzenia cewki, jarzma i ruchomej kotwicy poruszającej aktywne elementy zestyków oraz same zestyki wykonywane najczęściej w technologii AgNi. Ruchoma kotwica w położeniu spoczynkowym jest utrzymywana przez sprężynę śrubową. W chwili podania sygnału sterującego na cewkę wytworzone pole magnetyczne przyciąga kotwicę i zamyka szczelinę powietrzną pomiędzy rdzeniem cewki a kotwicą. Następuje przełączenie zestyków i napięcie sprężyny. Po ustąpieniu działania sygnału sterującego sprężyna powoduje powrót kotwicy z aktywnymi elementami zestyków do położenia początkowego. Nowoczesne

przekaźniki elektromagnetyczne wyposażane są dodatkowo w diody LED sygnalizujące podanie napięcia na cewkę oraz dźwignię umożliwiającą ręczne zamknięcie styków przekaźnika (opcja bardzo przydatna zwłaszcza na etapie uruchamiania systemu).

Korzystając z wyżej omówionego przekaźnika oraz dwóch przycisków sterowniczych i lampki sygnalizacyjnej zbudujemy układ którego działanie ma polegać na włączaniu (po naciśnięciu przycisku START) i wyłączaniu (po naciśnięciu przycisku STOP) pompy obiegowej ciepłej wody (P_POMP) w instalacji budynku. Wizualizacja działania pompy polega na zaświecaniu i gaszeniu lampki sygnalizacyjnej (S_POMP). Schemat elektryczny układu sterowania „zadrutowanego” oraz w wersji ze sterownikiem PLC przedstawiono na rysunku 1. 4, a specyfikację niezbędnych urządzeń zestawiono w tabeli 1. 3

Przykład z rysunku 1. 4 ma wszelkie znamiona przykładu trywialnego, ale dokładne zrozumienie jego działania ustrzega przed popełnieniem wielu pomyłek w przyszłości. Przebiegi czasowe obrazujące działanie układu przestawiono na rysunku 1. 5. Układ bez PLC działa następująco: po naciśnięciu przycisku START, przez normalnie zwarte styki przycisku STOP zostaje zamknięty obwód zasilania cewki przekaźnika P_POMP, co powoduje zamknięcie zestyków 9-5 i 12-8 (patrz rys. 3b). Zestyki 12-8 załączają zasilanie silnika pompy M, natomiast zestyki 9-5 podtrzymują zasilanie cewki przekaźnika nawet po zwolnieniu przycisku START. Równolegle z cewką przekaźnika zasilana jest lampka sygnalizacyjna S_POMP. Sytuacja ta trwa do chwili rozwarcia styków przycisku STOP, co następuje po jego naciśnięciu. pl/wp-content/uploads/WstepPLC/rys1_5. gif" alt="rys1_5" width="286" height="274"/> Na rysunku 1. 4 przedstawiono również schemat połączeń elektrycznych w urządzeniu ze sterownikiem PLC. Ponieważ jesteśmy jeszcze przed omówieniem mapy pamięci i spo-sobu adresowania wejść/wyjść PLC, dlatego będziemy się posługiwali w tym przykładzie tylko zmiennymi symbolicznymi.

Czytelnik powinien zwrócić uwagę na różnice w sposobie podłączenia wejść i wyjść do sterownika PLC. Większość sterowników PLC posiada wejścia typu „ujście” (ang. sink in) z polaryzacją dodatnią. Oznacza to, że jeśli PLC posiada obwody wejściowe z punktem wspólnym, często oznaczanym COM (ang. common) to punkt ten łączymy z ujemnym biegunem zasilania, a biegun dodatni poprzez różnego typu wejścia dwustanowe podłączamy do zacisków modułu wejściowego (polaryzujemy je dodatnio, prąd płynie od urządzenia do punktu wspólnego). Moduły wyjściowe większości sterowników PLC są wykonane w standardzie typu źródło (and. source in) z polaryzacją ujemną, czyli punkt wspólny COM dla nierozseparowanych obwodów wyjściowych jest połączony z biegunem dodatnim.

Rysunek 1. 4 zawiera również program w języku drabinkowym LD (ang. Ladder Diagram) realizujący algorytm z rysunku. Wcześniej zwracano uwagę na podobieństwa pomiędzy tym językiem, a schematem elektrycznym stykowo-przekaźnikowych układów sterowania. W tym miejscu powinniśmy zwrócić baczną uwagę na symbol graficzny przypisany do zmiennej STOP w układzie z i bez PLC. Układ bez PLC posiada normalnie zamknięty styk skojarzony ze zmienną STOP, natomiast w układzie z PLC zmienną tą skojarzono z symbolem który często w literaturze oznaczany jest jako styk normalnie otwarty NO (ang. NO). Doświadczenie dydaktyczne autora każe mu zwrócić szczególną uwagę na to miejsce, ponieważ większość początkujących kursantów wstawiłaby w to miejsce symbol oznaczający styk normalnie zamknięty NZ (ang. NC) co prowadziłoby do niewłaściwego działania układu.

Dlaczego tak się dzieje? Otóż, nie można mylić otoczenia sterownika, a właśnie różnego typu układy wejściowe i wyjściowe podłączone do PLC są tym otoczeniem, z logiką programu zapisanego w jego pamięci. Korzystanie w obiekcie sterowanym z pojęć „styk normalnie otwarty” czy „styk normalnie zamknięty” prowadzi do intuicyjnie poprawnego wyobrażenia sobie o jakich elementach mówimy. Błędem natomiast jest twierdzenie, że jeśli do wejścia cyfrowego PLC podłączono przycisk sterowniczy ze stykami normalnie otwartymi to właściwym symbolem w schemacie drabinkowym dla zmiennej skojarzonej z tym wejściem będzie ++. Dotyczy to również sytuacji odwrotnej.

Postawmy sobie pytanie. w jaki symbol powinien być użyty w schemacie drabinkowym dla danego typu przycisku sterowniczego?

Odpowiedź: Niezależnie od tego czy przycisk sterowniczy jest stykiem normalnie zamkniętym czy też normalnie otwartym możemy użyć takiego -| |- bądź takiego -|/|- symbolu. Zależy to wyłącznie od tego jaki stan chcemy sprawdzać. Pierwszy z symboli testuje bit z nim skojarzony na stan wysoki (logicznej jedynki), a drugi na stan niski (logicznego zera). Tak pierwszy jak i drugi symbol nie odpowiada na pytanie z jakiego powodu wystąpiło pojawienie się badanego stanu (konstrukcja przycisku/czujnika czy też jego naciśniecie przez obsługę). Dlatego też, o czym będzie jeszcze mowa w dalszej części publikacji, bardziej poprawne wydaje się być wyjaśnienie znaczenia tych symboli następująco:

1. Podstawy teorii układów przełączających

W sterownikach PLC sygnały mogą mieć postać dwustanową (binarną), która jest reprezentowana przez najmniejszą jednostkę informacji jaką jest jeden bit oraz sygnały opisywane stanem wielu bitów i wtedy adekwatna jest nazwa sygnałów cyfrowych i pojęcie wektora informacji cyfrowej.

Dwustanową postać sygnału generują różnego typu przyciski sterownicze, impulsatory, wyłączniki krańcowe, czujniki itp., tworząc w sterowniku tzw. obraz wejść w odpowiednim rejestrze. Następnie ten obraz przy użyciu programu jest przetwarzany w rejestr obrazu wyjść z którego ustawiane są stany na wyjściach sterownika i odpowiadające im elementy wykonawcze jak zawory, styczniki, lampki sygnalizacyjne itp.

W tym podrozdziale ograniczono się jedynie do przedstawienia podstaw algebry Boole’a [Matematyk George Boole (1815-1864) z irlandzkiego uniwersytetu w Cork w roku 1848 wprowadził algebrę, wg zasad której dowolne liczby można przedstawiać jedynie za pomocą zer i jedynek. Algebra ta dała początek logice matematycznej stanowiącej podstawy informatyki. ] będącej podstawowym narzędziem opisu układów przełączających oraz zagadnień przydatnych wprost dla programisty sterowników PLC. Zainteresowanych bliższym zapoznaniem się z zagadnieniami analizy i syntezy układów przełączających odsyłam do literatury [3]. Podstawowe funkcje logiczne

Sygnał dwustanowy, reprezentowany przez skojarzoną z nim zmienną boolowską (logiczną) może przyjmować wartości 0 (zero) bądź 1 (jeden). Stosowana do analizy układów cyfrowych algebra Boole’a opiera się na trzech podstawowych funkcjach logicznych:

Funkcje te operują na zmiennych będących ich argumentami. Tworzą one system funkcjonalnie pełny co oznaczana że korzystając z zasad superpozycji i podstawiania argumentów możemy uzyskać dowolną funkcję logiczną. Zachowanie prostych funkcji logicznych najłatwiej przedstawić w postaci tablic argumentów i ich wyników, nazywanych tablicami prawdy funkcji.

Funkcja AND (koniunkcja, iloczyn logiczny) jest to operacja logiczna przeprowadzana na dwóch lub więcej zmiennych boolowskich której cechą wyróżniającą jest to iż w wyniku otrzymujemy 1 tylko wtedy gdy wszystkie czynniki iloczynu logicznego są równe 1. W tabeli 1. 4 zestawiono czynniki i wynik dwuargumentowej funkcji AND. Na rysunku 1. 6 przedstawiono realizację tej funkcji w języku LD. pl/wp-content/uploads/WstepPLC/pic7_rys1_6. gif" alt="pic7_rys1_6" width="500" height="186"/>

Funkcja OR (dysjunkcja, alternatywa, suma logiczna) to operacja logiczna przeprowadzona na więcej niż jednym argumencie. W wyniku przyjmuje wartość 1 jeśli przynajmniej jeden z argumentów ma wartość 1. 5 przedstawiono tablicę prawd funkcji OR, a jej realizację w języku LD przedstawiono na rysunku 1. 7. Realizacje programowe funkcji AND (rys. 6) i OR (rys. 7) wykonano przy założeniu, że styki elektryczne skojarzone ze zmiennymi A i B są typu normalnie otwartego (NO). pl/wp-content/uploads/WstepPLC/tab1_5_rys1_7. gif" alt="tab1_5_rys1_7" width="490" height="262"/>

Ciekawą z punktu widzenia programisty sterowników PLC jest nie należąca do podstawowych funkcja Ex-OR (ALBO, Exclusive-OR) realizująca sumę modulo 2. Funkcję Ex-OR możemy zapisać wzorem

Tablicę prawdy funkcji Ex-OR przedstawia tabela 1. 7, a jej reprezentację w języku LD pokazano na rysunku 1. 9. Z uwagi na realizowanie przez funkcję Ex-OR dodawania modulo 2 jest ona powszechnie stosowana w algorytmach korekcji błędów, konwersji kodów i innych z uwagi na niewielką liczbę prostych instrukcji w niej zawartych. Prowadzi to w niektórych przypadkach do znacznego skrócenie kodu programu. pl/wp-content/uploads/WstepPLC/tab1_7_rys1_9. gif" alt="tab1_7_rys1_9" width="501" height="254"/>

Układ przełączające możemy rozpatrywać jako układ wielowymiarowy typu MIMO o n binarnych sygnałach wejściowych opisanych wektorem X(t),

i m binarnych sygnałach wyjściowych opisanych wektorem Q(t):

Układy przełączające w ogólności możemy podzielić na dwie grupy. Jeśli w dowolnej chwili czasowej t stan wyjściowy układu przełączającego Q(t) zależy tylko od stanu wejściowego układu X(t) to układ taki nazywamy układem kombinacyjnym. Maksymalna liczba kombinacji stanów wejściowych wynosi 2n. Układ kombinacyjny możemy opisać zależnością:

Pamięć stanów poprzednich w układach sekwencyjnych odbywa się poprzez sygnały stanu wewnętrznego opisane wektorem:

Zarówno w układach kombinacyjnych jak i sekwencyjnych stany wejściowe X(t) mogą oddziaływać na stany wewnętrzne A(t) czy wyjściowe Q(t) bezpośrednio, bądź w ściśle określonych chwilach czasowych wyznaczonych przez sygnał taktujący (zegarowy, synchronizujący). Układy z oddziaływaniem bezpośrednim nazywamy układami asynchronicznymi. Jeśli oddziaływanie stanów wejściowych zachodzi w takt sygnału zegarowego to mamy do czynienia z układami synchronicznymi [3]

Programując sterowniki PLC będziemy najczęściej mieli do czynienia z układami sekwencyjnymi, synchronicznymi. Swoistym sygnałem taktującym będzie tutaj wykonywanie przez system operacyjny sterownika kolejnych cykli, a jak dalej się przekonamy obraz wejść jest odwzorowywany w obraz wyjść sterownika tylko raz na jeden cykl. [Większość sterowników posiada funkcje umożliwiające wykonanie takiego odwzorowania praktycznie w dowolnej chwili, ale tej możliwości nie należy nadużywać (wydłużenie czasu cyklu). ]

1. Przerzutniki RS i SR

Czym różni się przerzutnik RS od przerzutnika SR?

Otóż w programach sterownikowych musimy jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie co się stanie w sytuacji gdy na wejściach S i R równocześnie pojawi się stan 1 (w klasycznym przerzutniku RS dla S=R=1 stan wyjściowy jest nieokreślony). Zgodnie z przebiegiem na rysunku 1. 10 w takiej sytuacji przerzutnik RS wyzeruje obsługiwaną przez niego komórkę pamięci, co wyrażono zależnością:

Tabela 1. 8 przedstawia tablicę prawdy dla przerzutników RS i SR. Czytelnik powinien odpowiedzieć sobie na pytanie: jak przedstawione na rysunkach od 1. 11 – 1. 15 programy w języku LD będą wyglądać przy innej kombinacji styków przycisków sterowniczych

W każdym z prezentowanych przypadków komórką pamięci wykorzystywaną przez przerzutnik jako wyjście jest zmienna typu bit skojarzona z identyfikatorem q. Przedstawione powyżej realizacje przerzutników, równoważne pod względem funkcjonalnym, mogą być wykorzystywane zamiennie w różnych sytuacjach. Realizacja przerzutnika RS z wykorzystaniem funkcji KEEP ogranicza się zasadniczo do jednej linii programowej co trochę utrudnia budowanie bardziej skomplikowanych warunków w liniach S i R. Instrukcja SET i RSET muszą występować parami (brak instrukcji do pary powoduje stałe ustawienie bitu wyjściowego lub stałe jego zerowanie). Ponieważ występują one w różnych liniach pozwalają na czytelne przedstawienie skomplikowanych warunków prowadzących do ich zadziałania.

 • Poznaj narzędzia programistyczne
 • Napisz programy wykorzystujące Windows API
 • Wykryj i usuń błędy z programów asemblerowych

Pisanie programów w asemblerze przez długi czas kojarzyło się z systemem MS-DOS. Teraz asembler powoli odzyskuje straconą pozycję języka programowania dla systemu Windows. Wśród wielu zalet asemblera można wymienić: bezpośredni dostęp do procesora, zwarty i niewielki kod wynikowy oraz możliwości trudne do uzyskania za pomocą języków wysokiego poziomu. Asembler jest niezbędny przy tworzeniu sterowników dla urządzeń zewnętrznych, a korzystanie z niego uczy myślenia algorytmicznego, od którego języki obiektowe stopniowo odzwyczajają programistów.

Książka "Asembler. Podręcznik programisty" to kompendium wiedzy dotyczącej pisania programów dla systemu Windows w języku asemblera. Znajdziesz w niej opisy narzędzi programistycznych i sposoby korzystania z procedur Windows API. Nauczysz się tworzyć programy dla Windows -- od najprostszych, wykorzystujących konsolę, aż do skomplikowanych aplikacji z interfejsem graficznym. Dowiesz się, jak korzystać z narzędzi do wykrywania i usuwania błędów, a także poznasz zasady stosowania asemblera w połączeniu z językami wysokiego poziomu.

 • Narzędzia programistyczne dla systemu Windows
 • Wywoływanie funkcji Windows API
 • Programy działające w trybie tekstowym
 • Tworzenie i wykorzystywanie zasobów
 • Praca z systemem plików
 • Tworzenie bibliotek DLL
 • Programowanie sieciowe
 • Wykorzystywanie asemblera w językach wysokiego poziomu
 • Turbo Debugger
 • Tworzenie sterowników
 • Podręcznik programowania sterownika ZEN10C1AR-A-V2

  Witam. Potrzebuję podręcznika lub jakiegoś opisu dotyczącego programowania sterownika ZEN10C1AR-A-V2. Po długim szukaniu w google niestety nic nie znalazłem. Czekam na Waszą pomoc. Pozdrawiam;)

  Automatyka Przemysłowa 28 Lut 2010 15:07Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1032

 • Omron-programowanie sterowników

  Po pierwsze zerknij na www. mrplc. comPo drugie zerknij na www. myomron. comPo trecie poszukaj w necie:- Instruction Reference Manual - spis instrukcji, posiadam do serii CJ/CS, nazywa się to: W340-E1-15+CS-CJ Series+InstrRefManual, nie wrzucam tu, po bonad 20mb waży..Dalej może się przydać podręcznik...

  20 Sty 2010 09:06Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3473

  s7-200 podstawy programowania

  WitamPolecam Ci kolego Podręcznik programowania i obsługi SIMATIC S7-200 do pobrania ze strony siemensa ([url=]Link). Jest tam trochę ciekawych przykładów.W przypadku pytań pisz tu na forum.

  28 Mar 2012 21:02Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 3236

  STM32F107 dobry podręcznik programisty

  Pisałem to w pokrewnym temacie założonym bodajże wczoraj, albo na dniach bynajmniej.Większość podręczników, jakie powstaje na temat programowania mikrokontrolerów (niezależnie od rdzenia) w języku polskim, jest tylko znakomitym uzupełnieniem User Manual'i do tych rdzeni. Książka w swej ogólności...

  Mikrokontrolery ARM 02 Mar 2012 22:49Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1789

  początki z programowaniem układów w plc

  ja proponuje popisać do producentów najpopularniejszych sterowników PLC czy to siemens czy Fanuc o udostępnienie darmowych materiałów dydaktycznych. Wiem, że Siemens ma darmowe podręczniki z opisem programowania tzn. bloków funkcji itp. oraz drugi podręcznik z różnymi przykładami rozwiązań różnych zagadnień....

  25 Mar 2013 09:53Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 16846

  Szkolenie programowania SIMATIC S7

  Witam wszystkich. Moja firma chce wysłać mnie na kurs podstawowy z programowania sterowników Siemens. Chodzi dokładnie o S7-1200. Ponieważ są to rzeczy dla mnie nowe proszę o opinie o ośrodkach szkoleniowych, które prowadzą dobrze takie kursy(wykłady, materiały szkoleniowe). Nie mam Zadnego doświadczenia...

  02 Lis 2011 20:55Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 8196

  Potrzebuję kilka książek dotyczących programowania.

  no więc może zastanów się wpierw czego na początek potrzebujesz??chcesz się uczyć języków strukturalnych, obiektowych a może języki opis sprzętu??zakłądam że myślisz o czymś od strukturalnych w w górę.Radze rozpocząć naukę od języka C, jest dosyć przyswajalny, popularny.Do tego na bank przyda...

  Programowanie Początkujący 15 Maj 2012 00:14Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1768

  Jezyk C. Mikrokontrolery. Jakie podręczniki?

  C i C++ mają wiele punktów wspólnych. Nie tyle chodzi tu o różnice, co o programowanie pod kątem mikrokontrolerów. Wygląda to nieco inaczej, niż w przypadku programowania na komputery.Kiedyś skrobnąłem taki artykuł: [url=]"Książki o elektronice dla począkujących". W sumie znajdziesz tam odpowiedź...

  Nauka Szkolnictwo 02 Sty 2017 16:23Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 543

  Automatyka, programowanie. Jak się tego nauczyć? Od czego zacząć?

  Jak zaczynasz z automatyką, nie ograniczasz się do PLC to zacznik od jakiegoś podręcznika dla elektryków. W szafie zazwyczaj jest kupa "esów" i tym podobnych wynalazków. Dowiesz się też, co robi stycznik, termik...Jak chcesz się orientować w aparatach, czujnikach - załatw sobie bezpłatny katalog np....

  20 Paź 2006 08:50Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2903

  Delphi - jaki podręcznik dla początkującego?

  Witam.Chciałbym nauczyć się programować w Delphi, szukam książki która mi w tym pomoże. Jak dotąd nie miałem żadnej styczności z programowaniem (oprócz HTML:)) więc jestem zielony w tym temacie. Jaką książkę powinienem wybrać. Chciałbym żeby była napisana w miarę zrozumiałym językiem bez zbędnej...

  Programowanie 29 Kwi 2007 09:56Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1252

  W 2022 roku nadal poleca się HDD Degradator, i to jeszcze w podręcznikach...

  program, który może naprawić uszkodzone sektory.Błąd merytoryczny, który powinien wyjaśnić nauczyciel.Reszta na poziomie powiedzmy takim jak informatyka w szkole - najwięcej wyniosłem z podstawówki (PAINT, budowa komputera), z Office (gimanzjum) nie pamiętam nic, wszystkiego co wiem uczyłem...

  Naprawa nośników i odzysk danych 21 Mar 2022 23:44Odpowiedzi: 28 Wyświetleń: 1833

  Podręcznik do nauki elektrotechniki dla praktyka?

  Witam. Mam pytanie dotyczące zakupu książki dla mego męża pod choinkę:)W skrócie-skończyl informatykę, studiuje jeszcze automatykę i robotykę. Pracował jako elektryk, informatyk a teraz jako informatyk-automatyk( programuje BMS-y. )Mam pytanie dotyczące dobrego podręcznika z elektrotechniki-takiego...

  Elektro Co kupić? 26 Lis 2010 15:32Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3205

  Kod z podręcznika "Język C dla mikrokontrolerów AVR. " Tomasza Francuza

  Bardzo dziękuję za odpowiedź, to naprawdę bardzo miłe że tak znamienity autor tak popularnego podręcznika do programowania mikrokontrolerów znajduje czas by odpowiedzieć na wątpliwości czytelnika.Oczywiście ja się też zapędziłem powyżej w interpretacji bo porównanie, wyrażenie == 1 a wyrażenie dające...

  Mikrokontrolery AVR 23 Sty 2015 13:29Odpowiedzi: 20 Wyświetleń: 3612

  Kurs programowania C/C++. Część 1. 0 - Start w języku C

  Kurs:C/C++. Na początku poznamy podstawy języka ANSI C, ale najpierw trochę historii...Pod koniec lat czterdziestych ubiegłego wieku trzej naukowcy z Bell Telephone Laboratories - Walter Brattain, William Shockley, oraz John Bardeen - stworzyli pierwszy tranzystor, dzięki czemu...

  Artykuły 18 Lis 2016 13:30Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 19209

  Kurs programowania C/C++. 4 - Instrukcje i pętle

  InstrukcjeWreszcie dochodzimy do instrukcji, czyli do działu który nauczy nas co robić z poprzednio poznanymi rzeczami. Powiedzieliśmy sobie o zmiennych, operatorach, a dzięki instrukcjom które zaraz poznamy, będziemy mogli wykonywać operacje na nich w szerszym tego słowa znaczeniu....

  26 Paź 2013 18:00Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 6456

  Nauka programowania-od czego zacząć?

  Chciałbym nauczyć się programowania mikroprocesorów i mikrokontrolerów, ale nie wiem od czego zacząć. Przede wszystkim muszę zdobyć coś w rodzaju KIT-zestaw, tj. procesor, wyświetlacz itd. ) ale nie wiem jaki. Myślę o popularnych procesorach Atmel ’51 czy AVR.Kolejny problem dotyczy wyboru języka,...

  Mikrokontrolery 19 Lis 2003 14:32Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 4610

  Programowanie dla amatorów

  Książka ta jest bardziej specyfikacja mikrokontrolerów niż podręcznikiem do nauki programowania układów '51. Potraktuj ją jako dokumentację układu przetłumaczoną na j. polski:)Ja mam powyższą książke oraz "Podstawy programowania mikrokontrolera 8051" (to jest jakaś książka od DSM-51). Obie pomogą...

  22 Cze 2004 18:37Odpowiedzi: 27 Wyświetleń: 5579

  [Sprzedam] Zestaw książek z elektroniki, uC, PLC, informatyki i programowania

  Witam!Mam na sprzedaż następujące książki (nowe ceny):1) Mikrokontrolery PIC 16F8x w praktyce, Tomasz Jabłoński, wydawnictwo BTCCena: 44 złStan: 9/102) Mikrokontrolery - architektura, programowanie, zastosowania, Ryszard Pełka, wydawnictwo WKŁCena: 15 złStan: 8/10,...

  Ogłoszenia Elektronika 22 Lis 2013 11:51Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1608

  Programowanie typu "C"

  CześćNa lekcjach informatyki zacząłem programowanie. Niestety nic z tego nie rozumiem, ale mam podręcznik 8) Niestety, mam zadanie, mianowicie ściągnięcia program do programowanie C. Nazywa się on CP 2. 0 lub jakoś podbnie. Teraz moja prośba. Czy ma ktoś taki program lub o innej nazwie (mogłem coś...

  Początkujący Elektronicy 09 Wrz 2007 10:51Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 561

  Programowanie w c

  Na lekcjach informatyki zacząłem programowanie. Niestety nic z tego nie rozumiem, ale mam podręcznik Niestety, mam zadanie, mianowicie ściągnięcia program do programowanie C. Nazywa się on borland c lub jakoś podbnie.

  16 Wrz 2007 16:56Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 4430

  PLC i nauka programowania

  Proponuję ściągnąć podręcznik programowania w step 7 (dla S7-300) ze strony

  25 Lut 2010 13:20Odpowiedzi: 33 Wyświetleń: 69093

  Jakiego języka programowania najlepiej się uczyć?

  Zależy co chcesz tym assemblerem programować. Jeśli chodzi o takie niskopoziomowe oraz w oparciu o system DOS, procesory x86, to "Jak pisać wirusy" jest ciekawym podręcznikiem...Ale wiesz, że na ASM daleko nie pojedziesz? Owszem, jest to najszybszy z mozliwych języków programowania lecz wymaga szerszych...

  07 Maj 2008 18:07Odpowiedzi: 28 Wyświetleń: 3726

  Co najlepsze do nauki programowania

  Ja proponuję na początek pascala z docelową przesiadką na C/C++.-Turbo pascal raczej na pewno będziesz miał w szkole na zajęciach.-Jest darmowy (obecnie).-IDE (środowisko) TP umożliwia późniejszą przesiadkę na Turbo C (również darmowe) które też prawdopodobnie będziecie mieli na zajęciach.-Pascal...

  02 Sty 2009 01:59Odpowiedzi: 48 Wyświetleń: 9903

  OP7 programowanie

  OP7 (Siemans'a) to stary typ który niedługo nie będzie już dostępny. Programowany z pomocą ProTool'a. Lepiej uczyć się czegoś co jest i będzie jeszcze trochę dostępne czyli na OP77 programowane za pomocą WinCC flexible. W biurach regionalnych jest dostępne polskie wydani podręcznika pierwsze kroki a...

  14 Wrz 2016 09:57Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3455

  Czy ten kurs programowania mikrokontrolerów będzie dobry?

  Bo to jest podręcznik dla tych co totalnie nic nie umieją z programowania i na początku jest nauka pisania podstawowych zasad o pisaniu programu a potem o programowaniu procesorów

  20 Wrz 2009 07:53Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 2265

  Kurs programowania w CX-ONE Omron

  Witam,poniżej masz link do podręcznika wprowadzajacego do programowania na bazie kompaktowego sterownika OMRON-a serii CP1L w języku polskim.Omawia on podstawy obsługi Cx-Programmer-a będącego składnikiem Cx-One, jest to narzędzie do programowania wszystkich sterowników OMRON-a.Pozdrawiam,Andrzej...

  12 Sty 2011 16:34Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 5628

  Jaki język programowania na początek.

  Na samochodach się nie znamNo to jak chcesz mieć własny samochód to się poznajbo bedzie ryfa jak do blacharza pojedziesz naprawić silnik:)No chyba że bedziesz sie serwisował w markowym salonieno ale to juz będziesz dużo zarabiał, czyli już bedziesz się znał i na samochodach.A tak na...

  25 Cze 2014 05:48Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2394

  C++ czy C# - początek programowania.

  C# jest językiem nowszej generacji i podeszli np do jego bezpieczeństwa eliminując rzeczy niebezpeiczne. Oficjalne podręczniki Microsoftu porównują go do C++, ale to pomysł prawników. Pierwsza "wersja C#" nazywała się "J#" i była zupełnie otwarcie nowym podejściem do Javy. Zablokował tą ścieżkę proces...

  10 Cze 2016 08:50Odpowiedzi: 27 Wyświetleń: 8286

  [Visual C++] Podręcznik API Windows.

  Szukam podręcznika (leksykonu, encyklopedii) programowania w API Windows (mile widziane coś aktualnego - do Windows XP). Większość rzeczy, które znalazłem, opisuje programowanie w MFC, a ja szukam do API (i ewentaulnie coś do ATL). Mam Charlesa Petzolda "Programming Windows", ale troszkę stare wydanie...

  22 Maj 2004 22:45Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 3972

  Jaki podręcznik do tworzenia gier w C++?

  poszukam.. znam dość dobrze podstawy Turbo Pascala, Delphi, Basic (heh C64:)), trochę Javy, VB i jakieś odmiany np. z CorelScripta. Mam podręcznik Grębosza "Pasja C++", który chyba wyczerpuje temat. Taki zupełnie zielony nie jestem;) Teraz szukam czegoś w stronę programowania gier w SDK, ale ebookow...

  05 Lip 2005 11:25Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1342

  Książki, podręczniki lub inne materiały do WINCC i Step7

  Witam serdecznie,polecam "Programowanie i symulacja sterowników PLC firmy SIEMENS"Artur Król, Joanna Moczko-Król.Link na stronę.Tu po uprzedniej rejestracji możesz pobrać wiele ciekawych materiałów na temat WinCC i Stepa7.PozdrawiamSzczepan

  Automatyka Sterowanie PLC 16 Sty 2006 23:49Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2379

  Podręcznik PLC - co w nim powinno być

  Zamierzam popełnić publikację jak w tytule.Stąd pytanie co Waszym zdaniem powinno się tam znaleźć.Wymyśliłem sobie formułę dawną - czyli Programować może każdy.Nie ma to być podręcznik akademicki, ale właśnie dla początkujących i nie związanych z tematem ( mechanicy, elektrycy) a...

  22 Kwi 2007 15:16Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1901

  Podręczniki do nauki - proste układy automatyki

  Cześć!Szukam jakiejś książki, która nakieruje mnie na odpowiedni tor.Co mnie interesuje?Chciałbym nauczyć się budować proste układy regulacji temperatury - z termometrem, które w zależności od zadanej temperatury i wielkości wejściowej włączają grzałkę (o nie dużej mocy - ok 300 W, docelowo nie...

  11 Kwi 2015 19:25Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 741

  Podręcznik do nauki informatyki

  Określ zakres, hardware, programowanie, bazy danych, sieci, systemy operacyjne...

  12 Sty 2016 12:13Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 570

  Sterowniki mitsubishi, GX-Works3 podręcznik.

  Witam. Potrzebuję materiały szkoleniowe do programowania sterowników mitsubishi.Mam do innych sterowników na ewentualną wymianę.

  06 Wrz 2020 19:35Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 483

  Programowanie PLC. Ma ktoś jakieś materiały po polsku?

  Bardzo obszerne materiały odnośnie programowania oraz obsługi sterowników Siemensa (w postaci podręczników dotyczących każdego z oferowanych sterowników) można otrzymać bezpłatnie u lokalnych dystrybutorów. Spis dystrybutorów znajduje sięna stronie:

  06 Mar 2008 17:19Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 5189

  STEP7 ćwiczenia programowania

  Szukam w internecie ćwiczeń dotyczących programowania w STEP7.Jeśli mógłbym prosić o pomoc w znalezieniu elektronicznych materiałów na temat ćwiczeń w STEP7 byłbym bardzo wdzięczny.Do tej pory zapoznałem się z podręcznikami jakie można pobrać ze strony internetowej Siemensa, ale szukam...

  03 Kwi 2008 21:11Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3286

  KX TDA15 v4. Potrzebna instrukcja programowania

  Dziękuję wam za odpowiedziDo kolegi NIXAU:-tak, mam pierwszy raz Panasonica nie tylko TDA ale wogóle i wiem o szkoleniach, instaluję zmuszony sytuacją. Na co dzień używam PlatanaDo kolegi M___:-w centrali była tylko jedna płyta "PSMPR Software File Versjon 4. 0000 or later". Płyta udostępnia...

  Telefony Stacjonarne Serwis 11 Lip 2008 00:41Odpowiedzi: 25 Wyświetleń: 3947

  Jaki język programowania dla elektronika?

  chcialbym Was poprosic o doradztwo w wyborze dobrego (byc moze sprawdzonego) podrecznika do pelniejszego wykorzystania borlandaNie spotkałem się z dobrym podręcznikiem do borlanda, najlepsza polska strona o bolnadzie c/c++ (6) to [url=]cyfrowy baron. Wszystkie informacje czerpie z tej bądź z anglo...

  19 Lip 2008 14:55Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 6695

  Książki o programowaniu serwoanpędów???

  Polecam szkolenie z serwonapędów firmy OMRON, tutaj podaję link do informacji o tym szkoleniuJak chcesz dowiedzieć się np. jak sterować falownikami przez sterowniki PLC na przykładzie OMRON-a to daj znać na priva z danymi adresowymi, a wyślę ci podręcznik po polsku programowania sterowników CP1 z...

  17 Lis 2008 08:30Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1887

  Programowanie LPC przez RS232

  Nie wiem jakiego procesora używasz. Ale w podręczniku użytkownika The boot loader code is executed every time the part is powered on or reset. The loadercan execute the ISP command handler or the user application code. A a LOW level afterreset at the P0. 14 pin is considered as an external hardware...

  10 Maj 2009 11:45Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2598

  programowanie pilota (amplituner Yamaha RX-V630RDS)

  Chciałbym zaprogramować pilota od amplitunera Yamaha RX-V630RDS w taki sposób, bym mógł nim obsługiwać także TV LG 42PG6000, najlepiej też DVD LG RH388H. Przestudiowałem instrukcję Yamahy i znalazłem listę kodów producentów, kod muszę wpisać w procesie programowania. Problem w tym, że na tej...

  RTV Użytkowy 19 Cze 2011 19:57Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 4780

  Jak odczytac ten jezyk programowania

  Tak dokładnie ten język programowania to IL ( I nstruction L ist),L I 0. 0 (* LOAD I 0. 0 *) - jest I0. 0O Q 0. 0 (* OR Q 0. 0 *) - lub załaczany Q 0. 0AN I 0. 2 (* AND NOT I 0. 2 *) - i niema I 0. 2= Q 0. 0 - załącza Q 0. 0...

  13 Cze 2011 09:12Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1176

  Język programowania na początek.

  Ważne są 2 sprawy1. Czy planujesz naukę w tej dziedzinie w placówce edukacyjnej (studia, szkoła średnia)2. Czy po prostu chcesz zacząć przygodę z programowaniem.ad. pkt 1. Dowiedz się czego uczą i sięgnij po odpowiednie podręczniki itp.ad. pkt 2. Ja na co dzień jeżeli potrzebuję coś napisać...

  26 Lis 2011 16:34Odpowiedzi: 27 Wyświetleń: 3643

  Pytanie do programowania w S7-graph

  Ostatnio staram się zgłębić wiedzę z programowania w S7-Graph i wygląda że jest to dość przyjemne środowisko ale oczywiście jest ale...Nie rozumiem zasady działania "supervision" oraz "interlock" i czy by mógł by ktoś mi wytłumaczyć po co te opcje są używane i jak one działają?dziękuje...

  06 Maj 2012 10:30Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 4290

  Programowanie sterownika Mitsubishi AL10 MR-A

  OK. Opis dobry, prosił bym o prosty szkic tej brykieciarki. Teraz kilka pytań.1. Czy w zasobniku z trocinami jest jakiś czujnik poziomu czy też trociny były dosypywane czasowo?2. Czy na siłownikach są czujniki pozycji tłoka lub tłoki wciskają jakieś krańcówki?Rozumiem że na panelu skrzynki są wyłaczniki...

  31 Lip 2012 21:09Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 4264

  [Sprzedam] Książki:Programowanie Gier, Adobe After Effects, Premiere Pro, itp

  Witam. Mam na sprzedaż następujące książki:- ADOBE AFTER EFFECTS CS5 - OFICJALNY PODRĘCZNIK - książka oczywiście po polsku i z kolorowymi ilustracjami. Zakupiona w sklepie helion. Stan książki bardzo dobry,. Do książki dołączona płyta. Cena 55 zł + ewentualna wysyłka-ABC sieci komputerowych,...

  Komputery Bazar 04 Sie 2013 12:23Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1173

  Kurs programowania C/C++. 1 - Typy danych i zmienne

  C mamy typy:-podstawowe: typy znakowe, całkowite i rzeczywiste-pochodne: wskaźnikowe, tablice, struktury, unie.Typy i zmienne całkowiteRozmiary zmiennych danego typuUżycie powyższych typów w połączeniu z signed, unsigneddaje, short i long daje nam...

  30 Paź 2015 21:28Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 10158

  Kurs programowania C/C++. 2 - Tablice i wskaźniki

  TabliceWiemy już jak przechowywać w pamięci liczby całkowite, znaki, liczby zmiennoprzecinkowe itd. Mówię tu o pojedynczych danych, bo gdy użyjemy np.i, która jest pojedynczą zmienną typu całkowitego, mamy c które jest jednym, samotnym znakiem umieszczonym wśród komórek...

  18 Paź 2013 10:10Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 4791

  Kurs programowania C/C++. 3 - Operatory

  OperatoryPowiedzmy sobie na początek czym są i jakie mamy operatory w języku C.Operatorem nazywamy konstrukcję językową jednoargumentową, bądź wieloargumentową zwracającą jakąś wartość. Operatory określają jakie operacje mają być wykonane i w jakiej kolejności.Oto operatory...

  18 Paź 2013 15:43Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 5628

  Assembler - Pierwsza styczność z programowaniem

  Myślę, że zaczynanie od ASM to złe posunięcie. A jeszcze roztrząsanie na poziomie 64-bitowym... Naprawdę radzę zacząć od czegoś innego. Nie spotkałem się nawet z podręcznikiem, który by opisywał ASM a przeznaczony był dla osób, które w ogóle nie miały styczności z programowaniem.

  18 Lis 2013 03:20Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1125

  Jak zacząć przygodę z programowaniem.

  1. Podręczniki. Jak zaczynałem naukę języka C kupiłem książkę "Język ANSI C" K. R., do nauki Javy wybrałem książkę z serii "Rusz głową... "2. Internet - są dziesiątki stron do nauki programowania w wielu językach3. Ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć;)

  12 Maj 2014 13:09Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1287

  PCS7 - Programowanie CFC, SFC

  Zwracam się do drogich forumowiczów z prośbą o wyjaśnienie "zasad" programowania w językach CFC, SFC.Chodzi mi o zastosowanie w/w języków w systemie PCS7.Jak się za to zabrać, jak to ugryźć? Na czym to polega?Nie wiem czy dobrze to rozumiem. Najpierw trzeba stworzyć plany CFC,...

  22 Maj 2014 21:42Odpowiedzi: 21 Wyświetleń: 4941

  [Sprzedam] Szkoła programowania C++ - S. Prata

  sprzedam książkę "Szkoła programowania C++. Wydanie V" autorstwa S. Prata. Książka uważana za najlepszy podręcznik C++. Książka jest jak nowa - zero śladów używania. Cena 40zł + wysyłka.

  Projektowanie Bazar 04 Lip 2014 14:04Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2028

  [Sprzedam] Sprzedam książki-programowanie bascom, architektura komputerów, joomla

  1. PROGRAMOWANIE MIKROKONTROLERÓW AVR W JĘZYKU BASCOM, autor Marcin Wiązania,wydawnictwo: BTCstan: dobry+ (praktycznie nieużywana)cena: 50zł z przesyłkąrok wyd. : 20042. ORGANIZACJA I ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO, William Stallingswydawnictwo: WTNstan: dobry (używana w niewielkim...

  14 Lip 2014 15:11Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 828

  [Sprzedam]Książki robotyka, elektronika, programowanie

  Sprzedaję książki w atrakcyjnych cenach:)Myślę, że tematyka jak jest w nich poruszona jak najbardziej zainteresuje forumowiczów.Wszystkie przedmioty są usmieściłem również na allegro;) 32, 99zł + 8, 50zł (wysyłka)-Budowa robotów dla średnio zaawansowanych 34, 99zł + 8, 50zł (wysyłka)...

  25 Mar 2016 21:40Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1341

  Bascom Atmega48/8 HC-05 nauka programowania

  Zacznij od zadania konkretnych pytań i przedstawienia wątpliwości, które Ci pozostały po przeczytaniu podręcznika do wybranego przez Ciebie języka programowania i przejrzeniu programu.

  19 Maj 2017 16:27Odpowiedzi: 24 Wyświetleń: 2142

  Simatic S7-1200 sposób programowania/wybór języka programowania

  1. Czy mogę kupić oddzielnie oprogramowanie Simatic Step7 Basic czy muszę kupować cały TIA Portal?.ODP Tia w wersji Basic to koszt 2 mniejszych sterowników czyli jakieś 1300 pln, wystarczy do 1200 i paneli w wersji basic.2. Dlaczego Siemens zaleca programowanie S7-1200 w języku SCL? Dlaczego nie...

  28 Gru 2018 10:47Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1878

  Poczatki programowania pod Windoza

  znaczy kupisz?nad książką Petzolda mocno się zastanów - bo można się zawieść...to znaczy nad kupnem za 135 pln...trzeba ją raczej traktować jako broszurę informacyjną, a nie podręcznik programisty... poza tym to w C a nie w C++, do C++ jest jakaś inna książka, ale oceniając po spisie treści...

  05 Cze 2005 17:45Odpowiedzi: 36 Wyświetleń: 4552

  Problem z programowaniem LOGO!

  Tu masz podręcznik do Logo. Ściągnij przeczytaj i wiesz już wszystko.

  Elektro Maszyny i Urządzenia 16 Cze 2006 19:14Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1023

  PL 7 Micro / Junior / Pro - programowanie!!!

  J«zyk PL7 Junior stanowi oprogramowanie dla sterowników TSX 37 i TSX/PMX/PCX 57. Zapraszam do korzystania:)Oprogramowanie PL7 (1) tworzą:- Graficzny język Ladder (LD), służący do definiowania diagramów drabinkowych- Język logiczny List (IL), który stanowi kod maszynowy dla zapisywania...

  23 Lut 2007 02:00Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 4391

  Programowanie kontrolerów PLC SAIA typu PCD1 i PCD2

  No, więc jest lekki zgryz. Rozumiem, że masz styczność z PLC na uczelni - nie bardzo da się uczyć wyłącznie z podręcznika. Co mogę zaproponować, to uczenie się w domu znaczenia instrukcji, efektów jakie przynoszą i próbowanie przy okazji zajęć. Masz jeszcze jedno wyjście - znaleść firmę, która posiada...

  29 Cze 2020 19:35Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 8863

  Nauka programowania. Dobrze wybrałem?

  No cóż... więc tak jak poprzednicy wspomnieli, ja na twoim miejscu również zaniechałbym nauki Pascala i Delphi (a raczej Object Pascala;)).Tak samo nie warto rozpoczynać nauki od C... od razu zakup podręcznik do C++, osobiście polecam Szkoła Programowania Język C++, doskonała książka, zawiera przejrzyście...

  05 Lip 2007 22:11Odpowiedzi: 56 Wyświetleń: 8991

  Programowanie S5

  Kolego na stronach firmy MPL (www. mpl. pl) sa podręcznik do FX w języku polskim. Trzeba się co prawda zarejestrować ale możesz spróbować wejść z nimi w bezpośredni kontakt

  21 Gru 2010 13:14Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2631

  Początki w programowaniu PIC - mikroBasic

  Ma kolega rację - podręcznik konkretnego środowiska programistycznego to jedno (tutaj microbasic), a manual od konkretnego procesora jest obowiązkowy. Poniewaz nie każdy pin w nie kazdych warunkach może być przypisany jako port we - wy, lub np jako wejście zegara. W 12C509 możemy zadeklarować zegar...

  01 Kwi 2008 21:37Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1808

  Programowanie CFC (PCS7) polska dokumentacja, kurs???

  Podstawy CFC znajdziesz w polskim podręczniku do PCS7. Powinien być dostępny za darmo w regionalnym biurze Siemens'a.Kompletna dokumentacja (nie w języku polskim) na stronach wsparcia Siemensa.

  02 Lut 2015 11:36Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 4484

  Programowanie w C bądź C++! Od czego zacząć żeby sie nauczyć?

  Żaden kurs z netu czy e-book nie zastąpi książki papierowej. Symfonia czy Pasja C++ są ok ale to już przeżytki. C i C++ ewoluowały i obecnie odradza się naukę ze starych podręczników. Na dzień dzisiejszy zdecydowanie najlepsze są:C:C++:Podałem linki do helionu ale najtaniej kupisz je na...

  02 Maj 2008 22:57Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 7762

  Jaka książka do nauki programowania C++ asm?

  ja uczyłem się programowania z kursów umieszczonych w internecie, ale miałem dość dużą motywacje do nauki. Później przeglądając symfonie czy pasję nie natrafiłem na coś szczególnie bardziej przydatne. Oczywiście że w podręcznikach tych były informacje z którymi się po raz pierwszy spotkałem,...

  21 Lip 2008 10:34Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 4026

  LOGO SIEMENS programowanie

  tam masz dostęp do aktualnych informacji.Wybierz pierwszy podręcznik(wydanie 9), on odnosi się do wersji 0BA6 (aktualnie najnowszej).PWM - jestPID - nie ma, jest PINie ma bloków do krokowych,liczniki do 5kHz, ale tylko na kilku wejściach, reszta 4kHz.Najkrótszy sygnał jaki można wystawić...

  12 Wrz 2010 19:48Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 6347

  Keyboard Yamaha i programowanie midi

  Niestety ten klawisz nie daje takich możliwości. Zakres jego możliwości brzmieniowych można poszerzyć jedynie przez dołączenie odpowiedniego modułu brzmieniowego albo innego instrumentu za pośrednictwem midi.Jeżeli chodzi o style to niestety sytuacja ma się podobnie. Nie można zmodyfikować istniejących...

  Inne Serwis 05 Wrz 2012 15:43Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 4484

  Jak nauczyć się programować?

  No tak tyle, że koledze areczek5s chodzi o oprogramowanie µC konkretnie 89C2051. Tutaj raczej podręcznik p. Grębosza mu nie pomoże...

  20 Cze 2009 16:35Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 8375

  Programowanie sterowników PCD1 firmy SAIA, program PG5

  Wejdź naŚciągnij demo narzędzia do programowania PG5, obecnie w wersji 2. 0. W pakiecie są podręczniki i tutoriale. Na w/w stronie znajdziesz też komplet dokumentacji do wszystkich sterowników PCD.Polski dystrybutor Saia Burgess prowadzi szkolenia, być może dysponują też polskimi tłumaczeniami...

  21 Wrz 2011 00:10Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 11482

  Programowanie B&R PP15

  Potrzebuje w sterowniku B&R PP15 podłączyć encoder fazowy. Dodam że jest dobrze podłączony i liczy, ale tylko wtedy jak wolno kręcę. Jeśli ktoś się orientuje to będę wdzięczny za pomoc, mile widziany podręcznik Automation Studio:D

  11 Sty 2010 09:55Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1332

  [C, C++] Jak zacząć programować?

  Ja osobiście uważam, że naukę programowania powinno się zaczynać od zupełnych podstaw, wliczając to prosty język (Pascal to już dzisiaj raczej przesada, ale C++, czy nawet Java to co innego) i pisania prostych programów konsolowych. Oczywiście z odpowiednim podręcznikiem w ręku i znajomym programistą...

  24 Maj 2010 14:08Odpowiedzi: 29 Wyświetleń: 4110

  programowanie sterowników fail safe firmy siemens

  Polecam stronę szczególnie część SIMATIC Safety Integrated. Jest tam dokumentacja w j. angielskim. Jeśli to problem to w regionalnym biurze Siemensa powinieneś dostać polskie tłumaczenie podstawowego podręcznika (wersja nieodpłatna).

  02 Wrz 2010 10:49Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2225

  Knauka programowania sterownikow PLC

  Witam!!!Siemens, Mitsubishi.Pozdrawia...Tu masz linka do podręczników Siemensa:

  06 Mar 2011 10:37Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2667

  programowanie od czego zacząć?

  a jaki podręcznik polecacie do turbo pascal?

  25 Kwi 2011 20:45Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 5363

  Mikrokontrolery - Narzędzia i języki programowania

  This is the map of addresses for access to ports, is formatted in AVR, and a corresponding LED to light up, just pick a position matrix of the "PtC" and the same position of "PtD"Trzeba jednak czytać dokładniej, co i jak, to zdecydowanie tylko fragment kodu asemblerowego z zadeklarowanymi bazą...

  Mikrokontrolery Początkujący 24 Paź 2015 18:13Odpowiedzi: 384 Wyświetleń: 236810

  RM0008 Reference manual. Programowanie STM32.

  Heh, sądzę, że po prostu reprezentuję podejście realistyczne. Budując układ za układem, "bo biznes", ciężko grzebać w ciekawostkach, niestety. Sam fakt tworzenia tych układów już wymaga praktycznie ciągłej nauki, lecz nie jest to wiedza potrzebna do napisania dobrej książki o ARM. W niej nie ma miejsca...

  04 Lut 2012 08:50Odpowiedzi: 35 Wyświetleń: 4360

  Programowanie Plc drbinka ld lub fbd

  Kolego musisz zacząć od podstaw. Rozumiem że program do sterowników masz.W załączniku podręcznik do FX-ów

  13 Lut 2012 21:19Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 4799

  Początki programowania w C - analiza kodu.

  i i j to zmienne typu int, przecież masz je tak zadeklarowane. Co to są zmienne masz wytłumaczone [url=]tutaj.Co to jest pętla for masz napisane [url=]tutaj.Jak to przeczytasz to powinieneś zrozumieć o co chodzi, zawsze możesz też rozpisać sobie na kartce papieru co się dzieje w tych pętlach...

  18 Kwi 2012 20:28Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1530

  Książki o programowaniu uC i systemach uC - opinie, przemyślenia, nowości

  No i po przesiadce na takiego ARM- czy to Cortex czy też nie- nie robią takiego API bo nie wiedzą jak.A może jeszcze ważniejsze- nie wiedzą że trzeba zrobić i po co to robić.A podręczników nie ma, a czy na studiach tego teraz uczą to nie wiem.Jakby takich paru z elektrody porwać, zamknąć i przykuć...

  21 Mar 2020 12:19Odpowiedzi: 525 Wyświetleń: 134546

  kurs programowania stron www - jaki wybrać?

  Niedługo idę na studia i chciałbym sobie trochę dorobić na własną rękę jako programista stron internetowych. Mam podstawową wiedzę i umiejętności jeśli chodzi języki Html, Php, Css, MySql. Brakuje mi wiedzy z zakresu JavaScript. Chciałbym uzupełnić i usystematyzować wiedzę z wymienionych języków. Szukałem...

  Tworzenie WWW 08 Paź 2014 20:23Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1890

  Simatic - jak zacząć przygodę z programowaniem

  A co odnośnie podręczników papierowych? Coś polecasz? Odradzasz?

  19 Mar 2015 15:38Odpowiedzi: 31 Wyświetleń: 12432

  Mikrokontrolery AVR Język C Podstawy programowania

  A ja uważam że ta książka jest beznadziejna - kompletne dno!Po pierwsze, nie wiem po co ta książka próbuje służyć w połowie jako podręcznik języka C, skoro są na ten temat znacznie lepsze publikacje.Po drugie - stracone miejsce, które autor poświęcił na swoje wywody na temat języka C, mógł poświęcić...

  26 Mar 2015 15:18Odpowiedzi: 39 Wyświetleń: 25840

  Programowanie w S7-GRAPH

  Gdyby ktoś potrzebował: [url=]podręcznik.

  25 Maj 2020 13:29Odpowiedzi: 34 Wyświetleń: 9627

  Siemens LOGO - Programowanie

  link do podręcznika:[url=]LINKoraz Support Siemens'a do oprogramowania Logo! Soft Comfort:[url=]LINK

  25 Lis 2014 19:33Odpowiedzi: 29 Wyświetleń: 3648

  Panele Astraada - Programowanie.

  Te obrazki faktycznie figurują na materiałach dotyczących paneli ale nie wiem czy to nie jest tylko "demo" do materiałów drukowanych. Skontaktuj się z Astorem - skoro sprzedają powinni wiedzieć co i jak.Jeśli umieszczasz na oknie obrazki-"picture" to powinieneś załadować sobie to co Ci jest potrzebne....

  06 Paź 2014 09:13Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1911

  Zadania z programowania w C++

  Po pierwsze, w końcu każdego rozdziału masz zadania.Po drugie, czy zacząłbyś uczyć się fizyki z podręcznika napisanego przez programistę?

  16 Sie 2015 06:21Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1056

  Jak programować sterowniki LOGO (Siemens)? Szukam materiałów.

  Podręcznik podręcznikiem, ale jak nauczyć się programowania czytając coś takiego. Tutaj masz [url=](link) do wszystkiego w jednym miejscu. Podręcznik, przykładowe aplikacje, praktyczne zastosowania.

  07 Kwi 2016 13:03Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1401

  Gryphon D432 - header - Programowanie prefixu/headera

  Niestety padłem i nie wiem gdzie robię błąd.1. Uruchamiam program, czytam czytnikiem kod z podręcznika ze strony 15 "USB -COM EMULATION " i program znajduje mi czytnik.Wchodzę do programu, zmieniam jak na poprzednim przykładzie wciskam "write configuration" i mam tak jak na obrazku...

  Obsługa oprogramowania 23 Wrz 2019 20:11Odpowiedzi: 30 Wyświetleń: 2865

  Programowanie falownika allen bradley powerflex 22a-a8p0n114

  Ściągnij najpierw podręcznik użytkownika, np. stąd [url=]Link.Przeczytaj go dokładnie. Ustaw parametry silnika. Wykonaj P041[Reset To Defaults] i powinien działać z klawiatury.

  Automatyka Falowniki 29 Mar 2022 16:53Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 201

  BK7231 programowanie przez SPI w trybie pamięci flash - Python i Banana Pi

  Wielkie dzięki za ten podręcznik. Użyłem tej procedury, aby odzyskać po złym flashowaniu, które zrobiłem wcześniej. Mój moduł CB2S ma zainstalowany układ BK7231T zamiast BK7231N.Aby sflashować obraz za pomocą programu ładującego, użyłem mojego komputera OrangePi z pewnymi modyfikacjami kodu:...

  17 Gru 2022 20:42Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1941

  Programowanie - jaki podręcznik?

  Cześć.Interesuje mnie zakup książki o języku MS Visual C++ 6. 0Jestem początkujący i chciałbym nauczyć się programować w tym języku. Czy mógłby mi ktoś poradzić konkretną książkę (tytuł i autor). Jest ich tyle, że nie wiadomo którą wybrać. Może któraś z wydawnictwa Mikom albo Helion. Proszę o...

  Software serwis 30 Gru 2003 15:35Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 1765

  programowanie mikrokontrolerów - podręczniki...

  Zanim weźmiesz do ręki podręcznik zastanów się nad tym jakie zastosujesz mikrokontrolery w projektowanych układach lub na jakich będziesz się uczył.Następnie wybierz język w którym chcesz pisać programy.Tego nie napisałeś w poście więc nie wiadomo co konkretnie doradźić.Jesli już dokonasz wyboru...

  01 Lip 2005 09:03Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1511

  Podręcznik do nauki programowania w Delphi 5.

  Po pierwsze to chyba trochę nie ten dział do programowania jest osobny dział;)To raportuj przeniesienie.A co do kursów samouczków wystarczy wpisać w google "programowanie w delphi" i trochę tego wyskakuje. A jeśli chodzi o całe podręczniki (takie jak w sklepach) w postaci pdf. To na łamach...

  10 Kwi 2008 08:02Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1839

  Nie widzę problemu - życie codzienne z wadą wzroku

  AVE...COBOL (to bolało);Na mainframe? Czy jakieś inne platformy?To była nauka poniekąd teoretyczna, bo miałem podręcznik programowania elektronowych maszyn cyfrowych rodziny Odra 1305. Połowa podręcznika poświęcona była programowaniu w COBOLu, z czym się zapoznałem. Jakiś dewiant przetłumaczył...

  Tematy tygodnia 28 Sty 2022 20:33Odpowiedzi: 35 Wyświetleń: 3342

  STM32 - Czy zabierać się za ARM

  No własnie - bo ja jakoś nie zauważyłem, żeby mi trudniej było się nauczyć ARM'ów, przez to że znałem wcześniej 8-bitowce.A może problem polega na tym, że własnie tego się nie zauważa i nieświadomie stosuje się wcześniej utrwalone złe schematy.Gdzie jest zatem podręcznik programowania 32-bitowców,...

  09 Kwi 2013 20:11Odpowiedzi: 58 Wyświetleń: 9330

  [C#/C++][Visual Studio] - Programy okienkowe

  Znam w średnim stopniu języki C i C++ i napisałem w nich już trochę programów, ale jedynie konsolowych lub na mikrokontrolery AVR. Teraz chciałbym dobrze poznać programowanie obiektowe, które miałem tylko krótko omówione na studiach, i zacząć pisać programy okienkowe do komunikacji z AVR przez...

  18 Sie 2014 15:35Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 11721

  stycznik

  Witam. Dalej nie wiem jak Ci można pomóc. Jak chcesz zrobić inteligentne sterowanie oświtleniem nie mając pojęcia o sterownikach? :? : Ale, jeżeli naprawdę Ci zależy spróbój to zrobić na sterowniku Siemens - LOGO. Na tej stronie: znajdziesz podręcznik programowania do Logo, i praktycznie gotowy przykład...

  08 Sty 2006 04:41Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 4619

  s7 200 instrukcja/książka

  Siemens dodał na swojej stronie internetowej "Podręcznik programowania i obsługi SIMATIC S7-200", wersja polska. Takie podręcznik można kupić na allegro chodzą po kilkadziesiąt złotych lub zamówić wersje książkową(sam tak zrobiłem przed pojawieniem się tego linka).Książkę można ściągnąć ze strony:...

  05 Maj 2009 13:37Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3455

  Asembler 8051 wczytanie dlugosci bokow

  1. Podręcznik programowania 80512. Podręcznik trygonometrii.3. Regulamin forumPozdrawiam!

  22 Sty 2010 14:22Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1053

  ABB robotic RAPID i robot 2400l

  Aby zdefiniować punkt wprzestrzeni - ustawiasz manipulator gdzie chcesz (za pomoca joystick'a)i w oknie programu wstawiasz linię np MoveL - i w tym momencie współrzędne zostają zapamiętane właśnie pod tą gwiazdeczką w lini programu.Widzę że kolega niema podstawowych informacji o edytowaniu programu...

  05 Gru 2010 15:59Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 3271

  S7 -200 Sygnały analogowe podstawy

  Witam, polecam Podręcznik programowania i obsługi SIMATIC S7-200.W praktyce programowanie wyjść i wejść analogowych opiera się na operacjach typu MOVE, co naprawdę nie jest wyjątkowo trudne.Pozdrawiam

  20 Mar 2010 19:16Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3159

  [c++] dziedziczenie klas. Jak zrobić wyświetlanie składowych klasy?

  Patrząc na twój kod można wysnuć wniosek że nie masz chyba pojęcia o tym co robisz. Co wg ciebie miałby zrobić twój program? Co masz na myśli że chciałbyś wyświetlić zawartość klasy?Czy zajrzałeś do jakiegoś podręcznika programowania obiektowego zanim napisałeś tego posta??

  07 Kwi 2006 09:31Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 13540

  ATmega8 - moje boje i poki co porazka

  Wejdź na stronę BTCW opisie podręcznika Programowanie AVR w Bascom na dole strony jest plik z programami do tejże lektury.Na pewno działają bo sprawdzałem.Co do schematu wejdź na stronę www. kamami. pl i tam jest opis płytki do ATmega 8 płytka na pewno działa bo taką mampozdr

  21 Maj 2006 17:54Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 1639

  jak odnieść sie...?? [java]

  A co to jest odnośnik? :)Możesz sprecyzować o co chodzi, ale tak żeby ktoś kto nie siedzi w twojej głowie zrozumiał pytanie??Skoro w klasie 'cos' masz metodę 'costam(String wynik)' to w jaki sposób chcesz wywołać metodę 'costam()'??Przecież jej nie zaimplementowałes...Sugeruję lekturę...

  30 Maj 2006 22:21Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 1316

  książka o s7-200

  Mogę przesłać "Podręcznik programowania S7-200" w formacie *. pdf + przykłady, ale tylko na e-maila.

  06 Lis 2008 22:04Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 3702

  MITSUBISHI FX0-xxxx-xx szukam danych sprzętowych, artykułów,

  Mam nadzieje że pomoże. Podręcznik programowania sterowników z rodziny FX po polsku.

  17 Gru 2008 21:02Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1068

  Pomoc przy sterowaniu falownikiem przez FX3U-16M

  K1 to cztery np bity lub cztery kolejne urządzenia sterownika.np: jesli taka formuła MOV K1X000 D0 to oznacza że przesyłamy cztery bity o adresie początkowym X000 czyli X000, X001, X002 i X003 do rejestru D0.K1M100= M100, M101, M102, M103.czyli jeśli K1 to cztery bity lub urządzeniaK2 to osiem...

  29 Paź 2009 00:25Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2284

  Modbus Unitronics Vision V280 a falownik OMRON V1000

  zajrzyj do podręcznika programowania (link poniżej) jest tam opisany przykład programu komunikacji po MODBUS z falownikiem V1000. Wprawdzie jest to sterownik OMRON-a serii CP1L, ale może przydadzą się ci zawarte tam informacje.Andrzej Łacinnike-mail: andrzej. lacinnik(małpa)eu. omron. com

  04 Paź 2010 20:04Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2436

  AB SLC 5/03 CPU - potrzebne informacje

  tak też myślałem...Mam już oprogramowanie RS Logix. Teraz potrzebuję jakiegoś podręcznika programowania, gdyż mam spore doświadczenie z MITSUBISHI I SIEMENSEM, ale nigdy nie działałem na AB - macie jakieś pdf'y?

  08 Lut 2011 15:33Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2543

  [Sprzedam] Transputer INMOS wraz z całym zestawem.

  Do sprzedania transputer INMOS wraz z całym zestawem (T400 Evaluation Development Kit).Zestaw zawiera:- oryginalne opakowanie- podręczniki programowania i użytkowania 5szt.- dyskietkę z ANSI- transputer IMST400-G20S- transputer IMST805-G20S.- płyta IMS B008Wszystko wygląda na...

  21 Cze 2012 14:57Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1086

  Instrukcja obsługi falownika ABB ACS800

  Obszerny podręcznik programowania falownika częstotliwości ABB ACS800

  AGD Instrukcje Obsługi 24 Lis 2012 23:48Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3642

  [C][Atmega8A] - DS18B20, wyświetlacze 7-osegmentowe, a opóźnienia

  Ja bym raczej stawiał, że czeka 1 lub 2 obiegi pętli, w zależności od wartości początkowej p. Obieg pętli to popularna jednostka czasu u piszących pierwszy lub drugi program albo pierwszy lub drugi podręcznik programowania mikrokontrolerów w swoim życiu. ;)

  02 Kwi 2013 20:59Odpowiedzi: 23 Wyświetleń: 2403

  S7-1200 - Cyclic interuption (OB30)

  Takie rzeczy napisane są w podręcznikach programowania współbieżnego. Np. Ben-Ari czy wielu innych.Tak, jest to opisane w tego typu podręcznikach. Jednak ciekawiło mnieczy któryś z producentów piszę coś poza tym że:obsługa przerwania powinna być jak najkrótsza, żeby za bardzo nie...

  03 Lip 2013 22:36Odpowiedzi: 21 Wyświetleń: 4077

  Wybór mikrokontrolera i programatora dla totalnie zielonego.

  Plus siła przyzwyczajenia. Do tego otwierając notę katalogową wita człowieka "marne" 300 stron, a podręcznik programowania do STM32F4 to już 1300 i chociażby sterowanie portami ma znacznie więcej opcji w ARM. Nie jest to zdecydowanie obiektywny sposób oceny trudności użycia, ale dla wielu osób kluczowy.

  15 Lut 2014 23:41Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 2079

  LPC2xxxx - Atomiczność w dostępie do RTC

  (at)Szymon Tarnowski W manualach do niektórych ARMów jest opisany sposób pokazany przez kol. tadzik85. Generalnie producent w manualu MCU wrzuca suche fakty na temat peryferii i tyle. To programista musi wiedzieć co robi i że przy nieatomowym odczycie kilku rejestrów wystąpi problem z synchronizacją....

  21 Kwi 2015 08:59Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 903

  Pomoc w napisaniu zadania w CX - programu w CX Programmer

  Hehe. Nic nie ustawiasz, po prostu jak wpisujesz adres wyjścia np. 100. 03 to Q automatycznie wskakuje. Polecam jakiś podręcznik programowania.

  29 Gru 2016 17:39Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 993

  Orange Pi 800 - komputer w obudowie klawiatury, alternatywa Raspberry Pi 400

  Orange Pi 800 to nowy komputer typu embedded w obudowie klawiatury chińskiej firmy Shenzhen Xunlong Software.Orange Pi 800 przypomina Raspberry Pi 400, ale ma wlutowane 64GB pamięci eMMC flash, gdzie w Raspberry Pi 400 rolę pamięci masowej pełnić może tylko karta pamięci microSD i posiada pełnowymiarowe...

  Newsy 06 Cze 2022 17:50Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 897

  Jaki język Dla Początkujacego?

  Co prawda pisanie programów na PC i na mikrokontrolery różni się, jednak struktura, podstawowe polecenia itp zostaje bez zmian. Przy pisaniu na mikrokontrolery praktycznie nie ma sensownej alternatywy poza C (na dziś), a już szczególnie gdy aplikacja ma pracować na różnych platformach (różne rodziny...

  21 Lip 2011 10:28Odpowiedzi: 57 Wyświetleń: 13511

  Programator do AVR 2313 - Jaki zastosować programator USB?

  Dzięki! Ja pewnie też wolałbym coś nowszego, ale ze starego podręcznika też można nauczyć się czytać - szczególnie gdy ma się go za frico:)Oczywiście, że można, ale jak kolega tmf napisał już, będziesz miał wiele ograniczeń. Każdy nowy projekt znaleziony nawet w necie, współczesny będzie dla Ciebie...

  12 Sty 2017 14:37Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 1197

  iFix a symulator PLC na PC

  Witaj kapsel2105,Jeśli chcesz rozpocząć pracę z iFIXem szybko i sprawnie, to polecam Ci co następuje:- podręcznik "Pierwsze kroki" dostępny do pobrania na stronie Rejestry generujące sygnały drajwera SIMTomek

  04 Sty 2011 13:51Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2787

  Amplituner Kina Onkyo TX-NR609 - martwy po aktualizacji oprogramowania

  Jasne kolego. Chyba czas żeby ktoś napisał co i jak z tym uIC i wewnętrznym EEPROMEM.Więc ponownie od początku.PROBLEM:Onkyo TX-NR609 podczas aktualizacji do ostatniej wersji oprogramowania wyświetlił komunikat "Completed" po czym zmarł.Flash był z USB, zręsztą ostatnią wersję tylko da się...

  Audio Serwis 21 Mar 2021 13:42Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 1932

  automaty sekwencyjne????

  Jeśli chodzi o praktyczne aplikacje to weź jakiś podręcznik techniki cyfrowej (np. Pieńkosa) i poczytaj o zastosowaniach przerzutników, liczników rejestrów (to są wszystko automaty sekwencyjne). Jeśli interesują Cię podstawy, przeanalizuj schematy przerzutnika (żeby zobaczyć jak przez wprowadzenie...

  19 Lis 2005 09:17Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 4049

  Szybki licznik w PLC Mitsubishi FX0

  Moż wejść na stronę www. pl i wejść na stronę pobierania, należy się zalogować i jest tam podręcznik nawet po polsku w jaki sposób programować sterowniki FX0.Dodano po 22Moż wejść na stronę www. pl i wejść na stronę pobierania, należy się zalogować i jest tam podręcznik nawet po polsku...

  16 Wrz 2007 13:51Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1622

  Zasilanie mikrokontrolerów '51 (AT89Sxxx)

  Mam pytania dotyczące poprawności zasilania oraz programowania układu mikrokontrolera serii AT89Sxxx.1. Znalazłem w kilku różnych podręcznikach informację o konieczności od sprzęganiapinu Vcc kondensatorem ze względu na możliwe zakłócenia, z tym że literatura podaje szerokie spektrum...

  11 Kwi 2011 18:09Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1290

  Jak zacząć i z czego zacząć uczyć sie informatyki?

  c4r0, nadal nie odróżniasz książki od tutoriala i dlatego też bzdury wypisujesz. Widziałes kiedyś tutorial do Photoshopa? Na pewno nie. Natomiast na pewno widziałeś na przykład tutorial opisujący jak przy pomocy Photoshopa zrobic HDR.Co do twojego tekstu o "przeczytaniu książki o programowaniu od...

  20 Wrz 2012 14:17Odpowiedzi: 20 Wyświetleń: 19566

  Stara podstawa programowa vs. nowa podstawa programowa

  Sam nowy program nie został wprowadzony w celu ulepszenia lecz w celu kompatybilności z Europejskimi Ramami Kwalifikacji.Do samych kwalifikacji i tytułów ( również na uczelniach wyższych min. ) są dodane oznaczenia po których w innych krajach widać ichni odpowiednik od razu.Gdzieniegdzie jest już...

  25 Cze 2013 21:25Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1344

  [Sprzedam]Zestaw RoboKit #1

  Stan nowy! Zestaw RoboKit #1 jest przeznaczony dla osób początkujących, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z robotyką. Załączony kurs pomaga uczniom zdobyć wiedzę z zakresu konstrukcji robotów, układów elektrycznych i oczywiście podstaw programowania. Wykonując poszczególne zadania zapoznają się...

  Robotyka Bazar 21 Sty 2017 16:40Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2823

  fizyka czy elektronika - dziwny problem przyszłego studenta

  W maju piszę maturę i wybieram się na studia. Przeszukałem jednak wszystkie fora na ten temat i mój dylemat jest zupełnie inny niż wszystkie, więc postanowiłem poradzić się doświadczonych kolegów na różnych serwisach takich jak ten.Dylemat brzmi: studia z fizyki czy z elektroniki? W przyszłości...

  13 Lut 2021 09:43Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 348

  Visual Basic Express Edition 2005

  Siema!!! Mam pytanko.Chcę się podszkolić w programowaniu w Visual Basic Express Edition 2005.Czy Visual Basic. Net duzo się różni od Express Edition??, bo chciałbym zakupic podręcznik do V. B. NET (jest w miare przystępny i jest w nim duzo zagadnien w porównaniu do dostępnych podręczników V. Express...

  13 Wrz 2006 10:09Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 986

  Początkujący prosi o pomoc Keil uVision2 w "C"

  Podręcznika do tej aplikacji jako takiego pewnie nie ma, a jak już jest to pewnie po angielsku i trudno dostępny w Polsce. Ja proponuję w zamian książke Jacka Majewskiego "Programowanie mikrokontrolerów 8051 w języku C, pierwsze kroki". Książka skupia się przedewszystkim na strukturze mikrokontrolera...

  02 Sty 2007 11:08Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 2690

  Jaki najlepszy profersjonalny język do plc???

  Dokładnie o sterownikach tej firmy pisałem, bardzo dziękuję za odpowiedź.Aktualnie zdecydowałem że na razie zacznę naukę programowania od serowników siemensa simatic s7, co do ich programowania znalazłem podręcznik siemensa do programowania w step7 po polsku, oraz przykłady aplikacji ( linia...

  07 Wrz 2008 00:53Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 9473

  [Reklama]Bezpłatne szkolenie-sterowniki PLC Śląsk. OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

  „PLC szansą śląskich mikroprzedsiębiorstw”Skrócony opis szkoleniaProgramowanie sterowników logicznych „PLC szansą śląskich mikroprzedsiębiorstw” projekt realizowany przez firmę Bacom i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego...

  05 Gru 2013 10:49Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2259

  SBC: Edukacja charytatywna w celu katalizowania cyfrowego życia

  Ciasto malinowe jest w rzeczywistości podstawowym prototypem, studenci mogą go zaprogramować do wykonywania różnych prac i mają różne funkcje. Nie ma wyświetlacza, klawiatury i pamięci, dzięki czemu możesz być tak mały jak karta kredytowa, o ile bateria może być napędzana kilkoma sekcjami. W tym samym...

  09 Maj 2018 07:51Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 786

  sterownik LOGO Siemens czym sie różni od Siemens S200??

  wyświetlacz służy przedewszystkim do programowania.Mylisz się drogi kolego. Wyświetlacz służy przede wszystkim do zmiany parametrów pracy sterownika. Dzieki temu można np. nastawiać żądaną temperaturę, zmieniać parametry czasowe bloków oraz nastawiać terminarze. Zauwazyłem, że sporo osób z założenia...

  23 Lis 2008 00:04Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 17498

  Studiowanie AiR. Co trzeba umieć?

  Co do zagadnień z informatyki to myślę, że Przede wszystkim MATLAB! Język programowania wspomagający wszelkie dziedziny politechniczne i nie tylko. Na rynku w tym roku pojawił się wysyp książek do tego oprogramowania, ja polecam 2: "Matlab 7 dla naukowców i inżynierów" Rudra Pratap oraz "Matlab środowisko...

  16 Paź 2010 17:45Odpowiedzi: 21 Wyświetleń: 6937

  jdm programator i Windows7 64 bit

  Bardzo dziękuję za pomoc! programator działa. Super!Jeszcze nie programowałem żadnego układu ale pięknie reguluje napięcie programowania i ładnie sygnalizuje że się łączy (dwukrotne mignięcie obydwu diodjednocześnie) To już na nowej wersji programu.Mam jeszcze jedno pytanie czy w podstawkę zif...

  Mikrokontrolery PIC 01 Lip 2014 08:12Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 9249

  Holter EKG (AD8232, Bascom, KokkeKat FAT)

  Piotrek1970 - całkowicie się z tobą zgadzam jeśli chodzi o wartość developerską Arduino. Ja miałem na myśli, że w miarę proste konstrukcje, przy odrobinie doświadczenia, można a nawet warto zrobić "od strzału", z dedykowanymi rozwiązaniami. Początkującym jak najbardziej polecam rozpocząć z gotowym hardware.Hanslik...

  DIY Konstrukcje 01 Lut 2022 21:31Odpowiedzi: 29 Wyświetleń: 14061

  Pilot TV w Nokii 6310i

  Czytałem, w jakimś podręczniku o programowaniu w Javie J2ME, że jest możliwość w Nokiach sterować podczerwienią. Widziałem, gdzieś przykład (w tym podręczniku), było opisane jak zrobić aplikację CZAT do przesyłania wiadomości przez IRDĘ.

  Smartfony Serwis 01 Lis 2004 11:29Odpowiedzi: 22 Wyświetleń: 8786

  microsoft Access potrzebny podrecznik

  Ciekaw jestem na jakiej to uczelni piszesz prace magisterską na temat do którego potrzebujesz podręcznik dla początkujących:idea::DMoim zdaniem "praktykującego amatora" accessa najlepszy podręcznik to "... help" Microsoftu; jeśli potrzebujesz przystępniejsze opracowania to jest w necie...

  11 Sie 2007 19:05Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1464

  Konkurs euroelektra. W jakim kierunku się dokształcić?

  Zakres materiału?Byłem na II Etapie OWT i nie było czegoś takiego...Ale podejrzewam że cała elektronika, elektrotechnika, technika cyfrowa, automatyka i programowanie:)Literatura to podręczniki szkolne (te czerwone od teorii i niebieskie od pracowni, i podręcznik z cyfrówki i automatyki), ponadto...

  13 Mar 2009 20:48Odpowiedzi: 37 Wyświetleń: 6627

  badanie zachowania maszyny elektrycznej w matlabie

  Możesz zajrzeć w "Nieliniowe obwody elektryczne. Teoria i symulacja komputerowa" wyd. WNT, podręczniki akademickie z zakresu maszyn elektrycznych (dostępne w bibliotekach politechnicznych), podręczniki do Matlaba. Po pierwsze musisz znaleźć odpowiednie wzory i ułożyć z nich zależności a potem zabrać...

  Elektryka Dla Każdego 13 Gru 2008 19:34Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 922

  WinCC 7. 0 vs iFix 5. 0

  Z tego co czytałem w temacie postu, to kolega jest zainteresowany systemem SCADA, a nie Flexiblem (który jako SCADA ma raczej śrdenie możliwości).Co do poprzedników, zgadzam się. WinCC działa najlepiej z SIMATIC (i tu uważam, że jest bezkonkurencyjny). RT wcale tak bardzo nie obciąża kompa, dobrze...

  06 Mar 2012 22:27Odpowiedzi: 32 Wyświetleń: 12627

  GX IEC Deweloper - Manual

  Witam! Mogę zaoferować FX3U manual - podręcznik programowania. Tam są wszystkie instrukcje opisane.Dostępne pod tym linkiem:plik: FX3U_manual_pl_pdfPozdrawiam.

  11 Cze 2009 13:59Odpowiedzi: 24 Wyświetleń: 8689

  Instrukcje do urządzeń i sprzętu medycznego

  Spis dołączonych instrukcji obsługi - odnośniki ułożone tematycznie:Ostatnia aktualizacja dodanych dokumentacji: 29-10-2012Aparaty rentgenowskieWywoływarki błon RTGLoadery...

  Sprzęt Medyczny 28 Paź 2020 05:36Odpowiedzi: 88 Wyświetleń: 186056

  [C++] int w int i float we float - błąd w kodzie

  Dużo tutaj, Koledzy, napłodziliście. Chciałbym tylko, by było dla wszystkich jasne, że przedstawione kody nie są kodami w języku C++, tylko w C (z wykorzystaniem biblioteki iostrem). W języku C++ to samo brzmi mniej więcej tak:float liczba;vector<float> tablica;cout << "Wpisuj...

  30 Lip 2010 20:00Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 3289

  PLC - sterowanie układem silników krokowych i silników liniowych

  Witam ziomaNie wiem czy jest podręcznik fatek-a, mam typowy podręcznik po polsku do simatic-a step by step od A do Z + CD z programem v. demo wyd. gratisowe, poz obiegiem dowiedz się u siemens-adostałem to jako bonus z btcMoim zdaniem, dla Ciebie:Rodzina sterowników PLC Micro800™W zestawie...

  26 Wrz 2013 16:52Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 6465

  Automatyka i Robotyka - książki

  Na pewno wszystkie podręczniki do analizy matematycznej, a do fizyki to Podstawy fizyki Halliday, może coś do elektroniki też poszukaj podobno dobre są podręczniki Państwa Pióro. Może nauka języka programowania jakiegoś na początek chyba najlepiej C++, bo Pascal jest rzadko używany już raczej. Tutaj...

  11 Sie 2014 16:02Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 4866

Podręcznik programisty sterowników Craftsman Cmcss800

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik programisty sterowników Craftsman Cmcss800

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik programisty sterowników Craftsman Cmcss800