Podręcznik programisty Electrolux Esf 46710

Podręcznik programisty Electrolux Esf 46710 jest kompleksowym i kompleksowym przewodnikiem dla użytkowników dotyczącym programowania i konfiguracji pralek tej marki. Zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące konfiguracji ustawień i funkcji, a także szczegółowe instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy. Podręcznik ten jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy chcą poznać wszystkie funkcje swojej pralki i zapewnić jej długoterminową wydajność.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik programisty Electrolux Esf 46710

Zobacz poniższy poradnik dla Electrolux ESF46710. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

Electrolux. Thinking of you.Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź nasząstronę internetową www. electrolux. comSpis treściInformacje dotyczące bezpieczeństwa24Opis urządzenia 26Panel sterowania 27Pierwsze użycie 28Ustawianie zmiękczacza wody 28Wsypywanie soli do zmywarki 29Wlewanie płynu nabłyszczającego 30Codzienna eksploatacja 31Wkładanie sztućców i naczyń 32Stosowanie detergentu 35Uniwersalna tabletka do zmywarki 36Wybór i uruchamianie programu zmywania37Wyjmowanie naczyń ze zmywarki 39Programy zmywania 39Konserwacja i czyszczenie 40Co zrobić, gdy… 41Dane techniczne 43Wskazówki dla ośrodkówprzeprowadzających testy 43Instalacja 44Podłączenie do sieci wodociągowej 45Podłączenie do sieci elektrycznej 47Ochrona środowiska 47Może ulec zmianie bez powiadomieniaW celu zapewnienia bezpieczeństwaużytkownika i bezawaryjnej pracy urzą-dzenia przed instalacją i pierwszym uży-ciem należy uważnie przeczytać instruk-cję obsługi, zwracając szczególną uwa-gę na wskazówki oraz ostrzeżenia.Wszyscy użytkownicy zmywarki powinnipoznać zasady bezpiecznej obsługiurządzenia. Pozwoli to uniknąć niepo-trzebnych pomyłek i wypadków. Prosi-my o zachowanie instrukcji obsługi przezcały czas używania zmywarki oraz prze-kazanie jej, w razie odstąpienia lubsprzedaży urządzenia, kolejnemu użyt-kownikowi.Prawidłowe użycie• Zmywarka jest przeznaczona jedynie domycia naczyń i przyborów kuchennychnadających się do mycia w zmywarce.• Do zmywarki nie wolno wlewać żadnychrozpuszczalników, ponieważ mogą onespowodować wybuch.• Noże oraz inne ostre przedmioty należywkładać do koszyka na sztućce ostrzamiskierowanymi w dół lub układać poziomow koszu górnym.• Należy używać produktów (detergentów,soli oraz płynu nabłyszczającego) przezna-czonych wyłącznie dla zmywarek.• Nie należy otwierać drzwiczek zmywarki wtrakcie pracy. Grozi to wydostaniem się nazewnątrz gorącej pary.• Nie należy wyjmować ze zmywarki naczyńprzed zakończeniem cyklu mycia.• Po zakończeniu mycia należy odłączyćurządzenie od źródła zasilania i zakręcićzawór wodny.• Prace konserwacyjne i naprawy urządze-nia może wykonywać wyłącznie uprawnio-ny technik z autoryzowanego zakładu ser-wisowego. Stosować wyłącznie oryginal-ne części zamienne.• Pod żadnym pozorem nie należy próbo-wać samodzielnie naprawiać urządzenia.Wykonywanie napraw przez osoby nie-wykwalifikowane może prowadzić do ob-rażeń ciała i poważnych usterek urządze-nia. Należy skontaktować się z lokalnymzakładem serwisowym. Stosować wyłącz-nie oryginalne części zamienne.24 electrolux

Strona: 2

Ogólne zasady bezpieczeństwa• Osobom (w tym dzieciom) o ograniczo-nych zdolnościach fizycznych, umysło-wych lub sensorycznych ani osobom nie-posiadającym doświadczenia i stosownejwiedzy nie wolno korzystać z urządzenia.Należy zapewnić im opiekę osoby odpo-wiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub po-instruować w zakresie używania urządze-nia.• Detergenty używane w zmywarkach mogąpowodować oparzenia oczu, ust i gardławskutek działania substancji chemicz-nych. Stanowią one potencjalne zagroże-nie dla życia! Należy przestrzegać wska-zówek producentów detergentów, doty-czących ich bezpiecznego używania.• Woda w zmywarce nie nadaje się do picia.W zmywarce mogą pozostawać resztkidetergentu.• Drzwi zmywarki powinny być zawsze za-mknięte, z wyjątkiem momentu wkładanialub wyjmowania naczyń. Pozwala to unik-nąć niebezpieczeństwa potknięcia się ootwarte drzwi i doznania obrażeń.• Nie wolno siadać ani stawać na otwartychdrzwiach urządzenia.Bezpieczeństwo dzieci• Urządzenie mogą obsługiwać jedynie oso-by dorosłe. Dzieci należy pilnować, abymieć pewność, że nie bawią się urządze-niem.• Opakowanie należy przechowywać wmiejscu niedostępnym dla dzieci. Istniejeryzyko uduszenia.• Detergenty należy przechowywać w bez-piecznym miejscu, niedostępnym dla dzie-ci.• Dzieci nie powinny znajdować się w pobli-żu zmywarki, gdy jej drzwi są otwarte.Instalacja• Po rozpakowaniu, sprawdzić, czy zmy-warka nie została uszkodzona w czasietransportu. Zabrania się podłączania usz-kodzonego urządzenia do zasilania. Jeślizmywarka jest uszkodzona, należy skon-taktować się z dostawcą.• Przed rozpoczęciem eksploatacji należyzdjąć opakowanie.• Wszystkie prace elektryczne i hydraulicznewymagane w celu instalacji zmywarki mu-szą być wykonywane przez wykwalifiko-waną oraz kompetentną osobę.• Ze względów bezpieczeństwa zabrania siędokonywania jakichkolwiek modyfikacjilub zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.• Nigdy nie należy używać zmywarki, jeśliprzewód elektryczny, węże; panel sterują-cy, blat roboczy lub obszar cokołu są usz-kodzone w taki sposób, że wnętrze urzą-dzenia jest łatwo dostępne. Należy skon-taktować się z lokalnym zakładem serwi-sowym, aby uniknąć uszkodzeń.• Aby uniknąć uszkodzeń części hydraulicz-nych oraz elektrycznych, nie należy na-wiercać ścianek bocznych urządzenia.Ostrzeżenie! Podłączenieelektryczne i hydrauliczne należywykonywać zgodnie z instrukcjamipodanymi w odpowiednichrozdziałach.electrolux 25

Strona: 3

Opis urządzenia1 Kosz górny2 Regulacja ustawienia twardości wody3 Pojemnik na sól4 Dozownik detergentu5 Dozownik nabłyszczacza6 Tabliczka znamionowa7 Filtry8 Dolne ramię spryskujące9 Górne ramię spryskujące10 Blat roboczy26 electrolux

Strona: 4

Panel sterowania1 Przycisk Wł. /Wył.2 Przyciski wyboru programów3 Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu (Delay)4 Kontrolki5 Wyświetlacz cyfrowy6 Przyciski funkcyjneKontrolkiProgram w toku Zapala się po wybraniu programu i świeci sięprzez cały czas trwania programu zmywania.Gaśnie, gdy skończy się program zmywania.Koniec Zapala się, gdy skończy się program zmywania.Funkcja "Multitab" Sygnalizuje włączenie lub wyłączenie funkcji "Mul-titab". Patrz funkcja "Multitab".Sól 1) Zapala się, gdy skończy się sól do zmywarki.Płyn nabłyszczający 1) Zapala się, gdy skończy się płyn nabłyszczający.1) Kontrolki soli i płynu nabłyszczającego nie świecą się nigdy podczas trwania programu zmywania,nawet jeśli konieczne jest uzupełnienie soli lub płynu nabłyszczającego.Wyświetlacz cyfrowyNa cyfrowym wyświetlaczu pokazują się na-stępujące informacje:• poziom twardości wody, na który ustawio-ne jest zmiękczanie wody,• szacunkowy czas do zakończenia trwają-cego programu,• włączenie lub wyłączenie dozownika płynunabłyszczającego ( TYLKO, gdy aktywnajest funkcja "Multitab"),electrolux 27

Strona: 5

• zakończenie programu zmywania (na cy-frowym wyświetlaczu pojawi się zero),• odliczanie do momentu opóźnionego star-tu,• kody błędów dotyczące nieprawidłowościw pracy zmywarki.Przyciski funkcjiPrzy pomocy tych przycisków można usta-wić następujące funkcje:• ustawianie poziomu zmiękczania wody,• anulowanie programu zmywania lub usta-wionego opóźnionego startu,• włączenie lub wyłączenie funkcji "Multi-tab",nabłyszczającego, gdy aktywna jest funk-cja Multitab.Tryb ustawianiaWcisnąć przycisk Wł. /Wył. ; jeśli włączają sięWSZYSTKIE kontrolki przycisków progra-mów, urządzenie jest w trybie ustawiania.Należy zawsze pamiętać, że podczaswykonywania czynności takich, jak:– wybieranie programu zmywania,– ustawianie poziomu zmiękczania wo-dy,– włączanie lub wyłączanie dozownikapłynu nabłyszczającego,urządzenie MUSI być w trybie ustawia-Wcisnąć przycisk Wł. ; jeśli świeci siękontrolka jednego z programów, wciąż us-tawiony jest ostatnio wykonywany lub usta-wiony program. W takim przypadku, aby po-wrócić do trybu ustawiania, należy anulowaćprogram.Anulowanie ustawionego lubtrwającego programuJednocześnie wcisnąć i przytrzymać dwaprzyciski B i C, dopóki nie zapalą się kon-trolki wszystkich programów. Program zostałanulowany i urządzenie jest w trybie ustawia-Pierwsze użyciePrzed pierwszym użyciem zmywarki:• Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne ihydrauliczne zostały wykonane zgodne zinstrukcją instalacji• Wyjąć wszystkie elementy opakowania zurządzenia• Ustawienie zmiękczacza wody• Wlać 1 litr wody do zbiornika na sól, a na-stępnie wsypać sól przeznaczoną do zmy-warek• Wlać płyn nabłyszczającyJeżeli chce użyć detergentów w for-mie tabletek typu: ''3 w 1'', ''4 w 1'',''5 w 1'' itp., należy ustawić funkcjęMultitab. (Patrz ''Funkcja Multitab'').Ustawianie zmiękczacza wodyZmywarka jest wyposażona w systemzmiękczania wody, dzięki któremu możliwejest usuwanie minerałów i soli z wody dopro-wadzanej do urządzenia, które mogą miećszkodliwy lub negatywny wpływ na działaniezmywarki.Im wyższa zawartość minerałów i soli, tymtwardsza jest woda. Twardość wody jestmierzona w skali przeliczeniowej, w stop-niach niemieckich, stopniach francuskich lubw mmol/l (milimolach na litr) (milimol na litr -międzynarodowa jednostka twardości wo-dy).Zmiękczanie powinno być dopasowane dostopnia twardości wody na danym obszarze.W lokalnym zakładzie wodociągowym moż-na uzyskać informację na temat twardościwody.Zmiękczanie wody musi być ustawioneobydwoma systemami regulacji: ręcz-nie, przy użyciu tarczy twardości wodyoraz elektronicznie.28 electrolux

Strona: 6

Twardość wody Regulacja ustawienia twardości wody Stoso-waniesoli°dH °TH mmol/l Ręczne Elektroniczne51 - 70 91 - 125 9, 1 - 12, 5 2 poziom 10 tak43 - 50 76 - 90 7, 6 - 9, 0 2 poziom 9 tak37 - 42 65 - 75 6, 5 - 7, 5 2 poziom 8 tak29 - 36 51 - 64 5, 1 - 6, 4 2 poziom 7 tak23 - 28 40 - 50 4, 0 - 5, 0 2 poziom 6 tak19 - 22 33 - 39 3, 3 - 3, 9 2 poziom 5 tak15 - 18 26 - 32 2, 6 - 3, 2 1 poziom 4 tak11 - 14 19 - 25 1, 9 - 2, 5 1 poziom 3 tak4 - 10 7 - 18 0, 7 - 1, 8 1 poziom 2 tak< 4 < 7 < 0, 7 1 poziom 1 nieUstawianie ręczneZmywarka jest fabrycznie ustawiona napozycję 2.1. Otworzyć drzwiczki zmywarki.2. Wyjąć dolny kosz ze zmywarki.3. Obrócić tarczę twardości wody i ustawićją na pozycji 1 lub 2 (patrz tabelka).4. Włożyć dolny kosz.Ustawianie elektronicznepoziom 5.1. Nacisnąć przycisk Wł. Zmywarkamusi być w trybie ustawiania.2. Nacisnąć i przytrzymać przyciski funkcjiB i C, aż kontrolki przycisków funkcji A,B i C zaczną migać.3. Wcisnąć przycisk funkcji A. Kontrolkiprzycisków funkcji B i C wyłączą się, pod-czas gdy kontrolka przycisku funkcji Abędzie dalej migać. Na wyświetlaczu cy-frowym widoczny jest obecny poziom.Przykłady:= poziom 5wyświetlany = poziom 104. Aby zmienić poziom, należy nacisnąćprzycisk funkcji A. Każde wciśnięcieprzycisku to zmiana o jeden poziom. (Wy-bór nowego poziomu, patrz karta)..Przykłady: Jeśli obecny poziom to 5,wciśnięcie przycisku A jeden raz zmieniapoziom na 6. Jeśli obecny poziom to 10,poziom na 1.5. Aby zapamiętać operację, należy wyłą-czyć zmywarkę wciskając przycisk Wł. /Wył.Wsypywanie soli do zmywarkiOstrzeżenie!Należy stosować wyłącznie sól przeznaczo-ną do zmywarek. Inne rodzaje soli, w szcze-gólności sól kuchenna, mogą uszkodzić in-stalację zmiękczania wody w zmywarce. Na-pełniać solą tuż przed rozpoczęciem jednegoz pełnych programów zmywania. Dzięki te-mu zapobiegnie się rozsypaniu soli lub roz-laniu słonej wody na dnie urządzenia, comogłoby sprzyjać powstawaniu korozji.Aby wsypać sól:1. Otworzyć drzwiczki, wyjąć dolny kosz,zdjąć pokrywę pojemnika na sól.2. Wlać 1 litr wody do pojemnika (jest tokonieczne jedynie przed nasypaniemsoli za pierwszym razem).electrolux 29

Strona: 7

3. Przy pomocy lejka dostarczonego wkomplecie wsypać sól aż do pełna.4. Zakręcić pokrywę i sprawdzić, czy nagwincie lub na uszczelce nie pozostałyresztki soli.5. Dokręcić pokrywę, obracając zgodnie zruchem wskazówek zegara aż do słyszal-nego kliknięcia.Nie należy się przejmować, jeśli, pod-czas wsypywania soli, z urządzenia wy-pływa woda. Jest to zjawisko normalne.Kontrolka soli na panelu sterowaniamoże pozostać włączona przez 2-6godzin po uzupełnieniu soli, przy za-łożeniu, że zmywarka jest przez tenczas włączona. Jeśli zastosowanasól rozpuszcza się dłużej, czas tenmoże być dłuższy. Nie ma to wpływuna działanie urządzenia.Wlewanie płynu nabłyszczającegoOstrzeżenie! Stosować jedyniemarkowe nabłyszczacze do zmywarek.Nigdy nie wlewać do dozownika nabły-szczacza żadnych innych substancji (np.środków do czyszczenia zmywarek, de-tergentów w płynie). Mogą one uszko-dzić urządzenie.Nabłyszczacz zapewnia całkowite wy-płukanie naczyń oraz wysuszenie bezplam i smug.Nabłyszczacz jest dodawany automa-tycznie podczas ostatniego płukania.1. Otworzyć pojemnik wciskając przycisk(A).2. Wlać płyn nabłyszczający do pojemnika.Maksymalny poziom płynu nabłyszczają-cego w pojemniku oznaczony jest za po-mocą napisu "max".Dozownik ma pojemność około 110 ml,co wystarcza na 16 do 40 programówzmywania, w zależności od wielkości us-tawionej dozy.3. Po każdym uzupełnieniu nabłyszczaczanależy sprawdzić, czy pokrywa jest za-mknięta.30 electrolux

Strona: 8

Starannie wytrzeć rozlany podczas na-pełniania pojemnika nabłyszczaczemprzy pomocy ściereczki, aby uniknąćnadmiernego wytwarzania piany pod-czas następnego zmywania.W zależności od wyników zmywania i susze-nia należy wyregulować dawkę płynu nabły-szczającego przy pomocy pokrętła z 6 po-zycjami (pozycja 1 - dawka minimalna, po-zycja 6 - dawka maksymalna).Dawka ustawiona fabrycznie to 4.Jeśli po zmywaniu na naczyniach pozostająkrople wody lub ślady kamienia, należyzwiększyć dawkę.Jeśli na szklanych naczyniach i ostrzach nożypojawiają się białawe klejące smugi lub nie-bieskawa warstwa, zmniejszyć dawkę.Codzienna eksploatacja• Sprawdzić, czy nie ma konieczności uzu-pełnienia poziomu soli lub płynu nabły-szczającego w zmywarce.• Włożyć naczynia i sztućce do zmywarki.• Wsypać detergent.• Wybrać program zmywania odpowiednido sztućców i naczyń.• Rozpocząć program zmywania.Przydatne porady i wskazówkiW zmywarce nie można zmywać żadnychgąbek, ściereczek ani innych przedmiotów,które absorbują wodę.• Przed włożeniem naczyń należy:– Usunąć pozostałości jedzenia i inneresztki.– Zmiękczyć resztki przypalonego jedze-nia na patelniach• Podczas wkładania naczyń i sztućców na-leży pamiętać, że:– Naczynia i sztućce nie mogą blokowaćramion spryskujących.– Naczynia wklęsłe, takie jak kubki,szklanki, garnki, itp., należy wkładać ot-worem do dołu, aby umożliwić spływa-nie wody.– Naczynia i sztućce nie mogą leżeć jednena drugich i nie mogą się wzajemnieprzykrywać.– Aby uniknąć stłuczenia szkła, przedmio-ty szklane nie mogą się dotykać.– Małe przedmioty należy wkładać do ko-sza na sztućce.• Przedmioty plastikowe oraz patelnie teflo-nowe mają tendencję do zatrzymywaniakropel wody i; nie schną one tak dobrze jakporcelana i przedmioty stalowe.• Lekkie naczynia (np. miseczki plastikowe,itp. ) powinny być wkładane do górnegokosza i tak ustawione, aby nie mogły sięprzesuwać.electrolux 31

Strona: 9

Mycie naczyń/sztućców w zmywarcenie należy zmywać: można zmywać w ograniczonym zakresie:• Sztućce z rączkami z drewna, rogu, porcelany,macicy perłowej.• Przedmioty z plastiku nieodporne na ciepło.• Stare sztućce z klejonymi częściami nieodpor-nymi na działanie temperatury.• Naczynia i sztućce spiekane.• Przedmioty ze stopu Pewter lub miedzi.• Kryształ ołowiowy.• Przedmioty stalowe nieodporne na rdzewienie.• Deski drewniane.• Przedmioty z włókien z tworzywa sztucznego.• Zmywać kamionkę jedynie, jeśli dany wyrób jestdopuszczony przez producenta do mycia wzmywarkach.• Wzory szkliwione mogą blednąć przy częstymmyciu.• Przedmioty ze srebra i aluminium mają tenden-cję do przebarwiania się podczas mycia: Po-zostałości na przykład białka czy żółtka jajka,musztardy itp. często powodują odbarwienia iplamy na przedmiotach ze srebra. W związku ztym, należy natychmiast usuwać resztki żyw-ności ze srebra, jeśli przedmioty te nie są myteod razu po użyciu.Wkładanie sztućców i naczyńKosz dolnyDolny kosz jest przeznaczony dla rondli, po-krywek, talerzy, salaterek, sztućców, itp.Duże talerze i pokrywki powinny być wkła-dane na obrzeżach kosza, aby umożliwićswobodne obracanie się ramion spryskują-cych.Rzędy metalowych kratek podtrzymującychnaczynia można złożyć, aby umożliwić wło-żenie garnków, patelni i mis.Kosz na sztućceNoże z długim ostrzem wkładanepionowo stanowią potencjalnezagrożenie. Długie i/lub ostrze sztućce,np. noże do mięsa, powinny byćwkładane poziomo w górnym koszu.Należy uważać podczas wkładania iwyciągania ostrych przedmiotów, np.noży.Widelce i łyżki należy wkładać do specjalne-go wyjmowanego kosza na sztućce trzonka-mi w dół, a noże trzonkami w górę.32 electrolux

Strona: 10

Jeśli z dna koszyka wystają trzonki sztućcówco uniemożliwia obracanie się dolnego ra-mienia spryskującego, należy włożyć tesztućce trzonkami do góry.Wymieszać łyżki z innymi sztućcami, aby nieprzylegały do siebie.Aby ułatwić wkładanie koszyka na sztućce,zalecamy obniżenie jego uchwytu.W celu uzyskania najlepszych rezultatówzmywania, zalecamy korzystanie z kratki nasztućce.Jeśli liczba oraz rozmiar sztućców nie po-zwalają na zastosowanie kratki, można ją łat-wo ukryć.Kosz górnyGórny kosz jest przeznaczony na talerze (de-serowe, spodki, talerze o średnicy do 24 cm),salaterki, filiżanki i szklanki.Ułożyć naczynia na półkach na filiżanki i podnimi tak, aby woda miała dostęp do wszyst-kich naczyń.Kieliszki na wysokich nóżkach można zawie-sić lub oprzeć, nóżkami do góry, na półkachna filiżanki.Przy myciu wyższych naczyń półki na filiżankimożna złożyć.electrolux 33

Strona: 11

Mały koszyk na sztućceGórny kosz jest wyposażony w mały koszykna sztućce.Uwaga! NIE WOLNO WKŁADAĆ NOŻYDO MAŁEGO KOSZYKA NA SZTUĆCE.ZAPOBIEGNIE TO USZKODZENIOMURZĄDZENIA.Mały koszyk na sztućce może zostać umie-szczony wyłącznie w przedniej części górne-go kosza z lewej strony.Wymiary sztućców, które można w nimumieścić zależą od pozycji górnego kosza.Patrz - poniższa tabela.Wymiary sztućców w małym koszyku nasztućceGórny kosz w podnie-sionej pozycjimaksymalnie 15 cmGórny kosz w obniżo-nej pozycjimaksymalnie 20 cmMiękkie kolceMiękkie kolce powstrzymują naczynia szkla-ne przed przesuwaniem się podczas cykluzmywania oraz przy przesuwaniu górnegokosza.Prawidłowe pozycje miękkich kolców wi-doczne są na rysunkach. Można je umieścićtylko po prawej stronie kosza.Po ustawieniu we właściwej pozycji, należy jedocisnąć i upewnić się, że się nie przesuwa-ją.34 electrolux

Strona: 12

Uwaga! PRZED ZAMKNIĘCIEM DRZWINALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY RAMIONASPRYSKUJĄCE MOGĄ SIĘSWOBODNIE OBRACAĆ.Regulowanie wysokości kosza górnegoJeśli myte są bardzo duże talerze, można jewkładać do dolnego kosza po przesunięciukosza górnego wyżej.Maksymalna wysokość naczyń:kosz górny kosz dolnyPrzy podnie-sionym koszugórnym20 cm 31 cmPrzy obniżo-nym koszu24 cm 27 cmAby przenieść kosz górny wyżej, należy:1. Wysunąć kosz do oporu.2. Ostrożnie podnieść oba boki kosza,upewniając się, że mechanizm zatrzasnąłsię w wyższym położeniu a kosz jest sta-bilny.Aby obniżyć kosz do oryginalnej pozycjinależy:2. Ostrożnie podnieść oba boki kosza, i po-zwolić, aby mechanizm opuścił się w do-lne położenie, pewnie trzymając jedno-cześnie kosz.Nie obniżać i nie podwyższać kosza tyl-ko z jednej stronyGdy kosz jest w górnej pozycji, nie moż-na korzystać z półek na filiżanki.Po włożeniu naczyń do zmywarkinależy zawsze zamykać drzwi, abyzapobiec ewentualnym wypadkom.Stosowanie detergentuStosować jedynie detergenty przezna-czone do zmywarek.Proszę przestrzegać zaleceń producen-ta dotyczących dawkowania i przecho-wywania podanych na opakowaniu de-tergentów.Nie dawać dawek większych niż przepi-sano. Dzięki temu zmniejsza się zanie-czyszczenie środowiska.Wsypywanie detergentu1. Otworzyć pokrywę.electrolux 35

Strona: 13

2. Wsypać proszek do dozownika deter-gentu (1). Oznaczenia poziomu dozowa-nia:20 = ok. 20 g detergentu30 = ok. 30 g detergentu.3. Wszystkie programy ze zmywaniemwstępnym wymagają wsypania dodatko-12wej porcji (5/10 g) detergentu do prze-znaczonej na ten cel przegródki (2).Detergent ten będzie zużyty podczas fazyzmywania wstępnego.Stosując detergent w tabletkach; włożyćtabletkę do pojemnika (1)4. Zamknąć pokrywę i docisnąć ją, aż za-skoczy.Czas rozpuszczania detergentu w tab-letkach jest inny dla produktów od róż-nych producentów. W związku z tymniektóre detergenty w tabletkach nieosiągają pełnej mocy zmywania pod-czas krótkich programów. Dlatego, sto-sując detergent w tabletkach należy ko-rzystać z dłuższych programów zmywa-nia, aby zapewnić całkowite usunięcieresztek detergentu.Uniwersalna tabletka do zmywarkiUrządzenie jest wyposażone w funkcję "Mul-titab", która umożliwia stosowanie uniwer-salnych tabletek do zmywarek.Tabletki są detergentami łączącymi w sobieśrodek zmywający, środek nabłyszczający isól. Mogą one również zawierać inne środki,w zależności od wybranego rodzaju tabletek("3 w 1", "4 w 1", "5 w 1", itp... ).Sprawdzić, czy detergenty te są odpowied-nie do danego stopnia twardości wody. Patrzinstrukcja producenta.Po wybraniu tej funkcji, będzie ona aktywnarównież dla wszystkich kolejnych progra-mów zmywania.Po wybraniu tej funkcji, automatycznie wyłą-czony zostanie dopływ płynu nabłyszczają-cego oraz soli z dozowników, a kontrolki solii płynu nabłyszczającego będą wyłączone.Po wybraniu funkcji "Multitab" czas trwaniaprogramu może ulec zmianie. W takim przy-padku informacje o czasie trwania programubędą na bieżąco aktualizowane na wyświet-laczu cyfrowym.36 electrolux

Strona: 14

Funkcję "Multitab" należy włączyć/wyłą-czyć przed uruchomieniem programu.Gdy program jest już włączony, funkcji"Multitab" NIE MOŻNA zmienić. Abyskasować funkcję "Multitab", należyanulować ustawiony program, a następ-nie wyłączyć funkcję "Multitab". W takiejsytuacji, należy ponownie ustawić pro-gram zmywania (i żądane opcje).Włączanie/wyłączanie funkcji "Multitab"przyciski "Multitab" (przyciski funkcji D i E),dopóki nie zapali się kontrolka funkcji "Multi-tab". Oznacza to, że funkcja jest aktywna.Aby wyłączyć tę funkcję, należy ponowniewciskać te same przyciski, dopóki kontrolkaodpowiadająca funkcji "Multitab" nie zgaś-nie.Jeśli wyniki suszenia nie są zado-walające, zalecamy:1. Napełnić dozownik płynu nabły-szczającego.2. Włączyć dozownik płynu nabły-3. Ustawić dozowanie płynu nabły-szczającego na poziom 2.• Włączenie lub wyłączenie dozownikapłynu nabłyszczającego jest możliwejedynie wtedy, gdy aktywna jest funk-cja "Multitab".Włączenie/wyłączenie dozownika płynunabłyszczającego1. Wcisnąć przycisk Wł. Zmywarka3. Wcisnąć przycisk funkcji B. Kontrolkiprzycisków funkcji A i C wyłączą się, pod-czas gdy kontrolka przycisku funkcji Bfrowym pojawia się bieżące ustawienie.Dozownik płynu nabłyszczającegowyłączonywłączony4. Aby zmienić ustawienie, ponownie nacis-nąć przycisk B a na wyświetlaczu cyfro-wym pojawi się nowe ustawienie.Chcąc powrócić do stosowania sys-temu standardowego detergentu,1. Wyłączyć funkcję "Multitab".2. Ponownie napełnić dozowniki solą ipłynem nabłyszczającym.3. Ustawić twardość wody na najwyż-szy poziom i przeprowadzić 1 zwykłyprogram zmywania bez wkładanianaczyń.4. Wyregulować ustawienia twardościwody odpowiednio do twardości nadanym obszarze.5. Wyregulować dozowanie płynu na-błyszczającego.Wybrać program zmywania orazopóźniony start przy lekko uchylo-nych drzwiczkach. Program lub od-liczanie czasu opóźnienia rozpoczy-na się dopiero po zamknięciu drzwi-czek. Do tego momentu możnazmodyfikować ustawienia.1. Sprawdzić, czy naczynia włożono do ko-szy prawidłowo, a ramiona spryskującemogą się swobodnie obracać.2. Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.3. Zmywarka4. Wcisnąć przycisk odpowiadający żąda-nemu programowi (patrz rozdział "Pro-gramy zmywania").Po wybraniu programu zaświeci się od-powiadająca mu kontrolka.Zapala kontrolka trwającego progra-mu.Zamknąć drzwi zmywarki. Program roz-pocznie się automatycznie.Kontrolka trwającego programu pozo-staje włączona.electrolux 37

Strona: 15

Ustawianie i uruchamianie programu zopóźnionym rozpoczęciem1. Po wybraniu programu zmywania nacis-kać przycisk opóźnienia rozpoczęcia pro-gramu, dopóki na wyświetlaczu cyfro-wym nie pojawią się pulsujące cyfry od-powiadające liczbie godzin opóźnienia.Rozpoczęcie wybranego programu zmy-wania można opóźnić w zakresie od 1 do19 godzin.2. Zamknąć drzwi zmywarki. Odliczanieczasu rozpocznie się automatycznie. Cy-fry na wyświetlaczu przestaną pulsowaći zaczną święcić światłem ciągłym.3. Odliczanie czasu będzie zmniejszało siękrokami co 1 godzinę.4. Otwarcie drzwi przerywa bieg odliczania.Zamknąć drzwi. Odliczanie będzie kon-tynuowane od momentu przerwania.5. Po upływie ustawionego czasu opóźnie-nia nastąpi samoczynne rozpoczęcieprogramu.Gdy ustawiona jest funkcja opóźnieniarozpoczęcia programu, kontrolka Pro-gram w toku jest wyłączona. Po za-kończeniu odliczania program zmywa-nia rozpocznie się automatycznie i zapalisie kontrolka Program w toku.Wyboru programu zmywania oraz opó-źnienia jego rozpoczęcia można doko-nać również przy zamkniętych drzwiach.Po wciśnięciu przycisku programu użyt-kownik ma TYLKO 3 sekundy na wy-branie innego programu lub opóźnieniarozpoczęcia programu.Po tych 3 sekundach wybrany programrozpoczyna się automatycznie.Ostrzeżenie! Przerwanie lubanulowanie trwającego programujest dozwolone JEDYNIE w razieabsolutnej konieczności.Uwaga! Po otwarciu drzwiczek mo-że wydostać się gorąca para. Os-trożnie otwierać drzwiczki.Przerwanie trwającego programuzmywania• Otworzyć drzwi zmywarki; program zos-tanie zatrzymany. Zamknąć drzwi; pro-gram rozpocznie się od momentu, w któ-rym został przerwany.• Wcisnąć przycisk Wł. Wyłączą sięwszystkie kontrolki. Ponownie wcisnąćprzycisk Wł. ; program rozpocznie sięod momentu, w którym został przerwany.Anulowanie włączonego programu lubustawionego opóźnienia rozpoczęciaprogramu• Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać dwaprzyciski funkcyjne B i C, aż do włączeniakontrolek wszystkich programów.• Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia pro-gramu powoduje również anulowanie pro-gramu zmywania. W takim przypadku na-leży ponownie ustawić program zmywa-• W przypadku wybrania nowego programuzmywania należy sprawdzić, czy w do-zowniku jest detergent.Zakończenie programu zmywania• Zmywarka zatrzyma się automatycznie izgaśnie kontrolka Program w toku.• Zapali się kontrolka Koniec.• Kontrolka zakończonego programu po-zostanie włączona.• Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się cy-fra zero.1. Wyłączyć zmywarkę przyciskiem Wł. /2. Otworzyć drzwi zmywarki i pozostawić jeuchylone na kilka minut przed wyjęciemnaczyń; dzięki temu mogą one nieco os-tygnąć i lepiej wyschną.Tryb czuwaniaJeśli urządzenie nie zostanie wyłączone pozakończeniu programu zmywania, automa-tycznie przejdzie ono w tryb czuwania. Trybczuwania pozwala zmniejszyć zużycie ener-gii.Po upływie 3 minut od zakończenia progra-mu wszystkie kontrolki zgasną, a na wy-świetlaczu cyfrowym pojawi się jedna pozio-ma linia.Nacisnąć jeden z przycisków (za wyjątkiemprzycisku Wł. ), aby przejść do trybu za-kończenia programu.38 electrolux

Strona: 16

Wyjmowanie naczyń ze zmywarki• Gorące naczynia mogą się łatwo stłuc.Przed ich wyjęciem ze zmywarki należyodczekać, aż ostygną.• Najpierw wyjmować naczynia z dolnegokosza, a potem z górnego; Dzięki temukrople wody z górnego kosza nie będąskapywać na naczynia w dolnym koszu.• Woda może pojawić się na ściankach orazdrzwiczkach zmywarki, ponieważ stal nie-rdzewna ochłodzi się do temperatury niż-szej niż naczynia.Po zakończeniu programu mycia za-leca się odłączyć zmywarkę od za-silania i zakręcić zawór wody.Programy zmywaniaProgram Stopień zabrudze-niaRodzaj załadunku Opis programuIntensive Bardzo zabrudzone Naczynia stołowe,sztućce, garnki i patel-nieMycie wstępneZmywanie zasadnicze do70°C2 płukania pośredniePłukanie końcoweSuszenieAuto1) Dowolny Naczynia stołowe,45°C lub 70°C1 lub 2 płukania pośrednieQuick2) Średnio lub lekko za-brudzoneNaczynia stołowe i60°CEco3) Średnio zabrudzone Naczynia stołowe i50°C1 płukanie pośrednieGlass Średnio lub lekko za-Delikatne naczynia iszkło45°C1) W trakcie programu zmywania "Auto", w oparciu o rozpoznawane zmętnienie wody, określany jeststopień zabrudzenia naczyń. Czas trwania programu oraz zużycie wody i energii mogą się zmienić.Zależy to od tego, czy urządzenie jest w pełni załadowane naczyniami czy też nie oraz od ich stopniazabrudzenia. W trakcie zmywania zasadniczego urządzenie samoczynnie reguluje temperaturę wody.2) Jest to program idealnie nadający się do codziennego użytku, gdy zmywarka nie jest całkowiciezaładowana. Nadaje się wyśmienicie dla czteroosobowej rodziny, która zmywa tylko naczynia i sztućcepo śniadaniu i obiedzie.3) Program testowy dla ośrodków przeprowadzających testyelectrolux 39

Strona: 17

Parametry eksploatacyjneProgram Czas trwania (w mi-nutach) 1)Pobór energii (w kWh) Zużycie wody (w li-trach)Intensive - 1, 6 - 1, 8 19 - 21Auto - 0, 8 - 1, 3 10 - 19Quick - 0, 8 8Eco - 0, 8 - 0, 9 12 - 13Glass - 0, 6 - 0, 7 11 - 121) Na wyświetlaczu cyfrowym pojawia się informacja o długości trwania programu.Podane wartości zależą od ciśnienia itemperatury wody, zmian w napięciu za-silania oraz ilości naczyń i mogą uleczmianie.Konserwacja i czyszczenieCzyszczenie filtrówFiltry należy okresowo sprawdzać i czyścić.Brudne filtry sprawiają, że wyniki zmywaniasą gorsze.Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciemczyszczenia filtrów, należy upewnić się,że urządzenie jest wyłączone.1. Otworzyć drzwiczki i wyjąć dolny kosz.2. System filtrów zmywarki składa się z filtrazgrubnego ( A), mikrofiltra ( B) i filtra pła-skiego. Odblokować system filtrów zapomocą rączki na mikrofiltrze.3. Przekręcić rączkę o około 1/4 obrotu wkierunku przeciwnym do ruchu wskazó-wek zegara oraz wyjąć system filtrów4. Chwycić filtr zgrubny ( A) za uchwyt z ot-worem oraz wyjąć go z mikrofiltra ( B).5. Dokładnie przemyć wszystkie filtry podbieżącą wodą.6. Wyjąć filtr płaski z podstawy komory zmy-wania i przemyć go dokładnie z obustron.7. Odpowiednio zamocować filtr płaski zpowrotem na dole komory zmywaniaupewniając się, że dobrze pasuje.8. Włożyć filtr zgrubny ( A) do mikrofiltra( B) i docisnąć je razem.9. Włożyć filtry z powrotem na miejsce i za-blokować je, przekręcając rączkę. W40 electrolux

Strona: 18

trakcie wykonywania tej czynności, nale-ży dopilnować, aby filtr płaski przylegał dodna komory zmywarki.NIGDY nie należy używać zmywarkibez zamontowanych filtrów. Niepra-widłowe ponowne włożenie i zamo-cowanie filtrów pogarsza wynikizmywania oraz może prowadzić douszkodzenia urządzenia.NIGDY nie wolno wyjmować ramionspryskujących.W razie zatkania otworów w ramionachspryskujących przez zanieczyszczenianależy je usunąć patyczkiem.Czyszczenie zewnętrznych powierzchniOczyścić zewnętrzną powierzchnię urządze-nia oraz panel sterowania wilgotną mokrąściereczką. W razie potrzeby użyć neutralne-go detergentu. Nigdy nie stosować materia-łów ściernych, myjek ani rozpuszczalników(acetonu, trichloroetylenu itp. ).Czyszczenie wnętrzaRegularnie czyścić uszczelki drzwiowe, do-zownik płynu nabłyszczającego oraz dozow-nik detergentu mokrą ściereczką.Zalecamy uruchomienie raz na 3 miesiąceprogramu do mycia bardzo zabrudzonychnaczyń, z użyciem detergentu, ale bez wkła-dania naczyń.Dłuższe okresy nieużywania urządzeniaW przypadku nieużywania urządzenia przezdłuższy okres należy:1. Odłączyć urządzenie od zasilania, a na-stępnie zakręcić wodę.2. Zostawić drzwiczki otwarte, aby zapo-biec tworzeniu się nieprzyjemnych.3. Pozostawić wnętrze urządzenia w czys-tym stanie.Środki ostrożności dotyczące mrozuNależy unikać umieszczania urządzenia wmiejscu o temperaturze poniżej 0°C. Jeżelinie można tego uniknąć, należy je opróżnić,zamknąć drzwiczki oraz odłączyć i opróżnićwąż doprowadzający wodę.Przenoszenie urządzeniaW razie konieczności przeniesienia urządze-nia (przeprowadzka, itd. ), należy:1. Wyjąć wtyczkę z gniazdka.2. Zakręcić zawór wody.3. Odłączyć węże doprowadzenia i spustu4. Wyjąć urządzenie wraz z wężami.Należy unikać przechylania urządzenia pod-czas transportu.Co zrobić, gdy…Zmywarka nie daje się uruchomić lub prze-staje działać podczas używania.Niektóre problemy są wynikiem niedopełnie-nia prostych czynności konserwacyjnych lubprzeoczeń i można je rozwiązać stosując siędo wskazówek podanych w niniejszej in-strukcji, bez konieczności kontaktowania sięz lokalnym autoryzowanym serwisem.Wyłączyć zmywarkę, otworzyć drzwiczki iprzeprowadzić następujące zalecane działa-nia korygujące.Kody błędów i nieprawidłowe działanie Możliwa przyczyna i rozwiązanie• ciągłe miganie kontrolki trwającego programu• Na wyświetlaczu cyfrowym pojawia sięNie można napełnić zmywarki wodą• Blokada zaworu wody lub zbyt duże osady ka-mienia.Przeczyścić zawór wody.• Zawór wody jest zamknięty.Odkręcić zawór wody.• Filtr (jeżeli występuje) w nakrętce węża w gwin-towanym łączniku przy zaworze doprowadze-nia wody jest zablokowany.Przeczyścić filtr w gwintowanym łączniku nawężu.• Wąż doprowadzenia wody nie został prawidło-wo poprowadzony, jest zagięty lub przygnie-ciony.Sprawdzić podłączenie węża doprowadzeniaelectrolux 41

Strona: 19

Kody błędów i nieprawidłowe działanie Możliwa przyczyna i rozwiązanieNie można spuścić wody ze zmywarki• Odpływ jest zablokowany.Przeczyścić odpływ.• Wąż spustu wody nie został właściwie ułożony,jest wygięty lub przygnieciony.Sprawdzić podłączenie węża spustu wody.Uruchomione zostało zabezpieczenie przedzalaniem• Zakręcić zawór wody i skontaktować się z lo-kalnym autoryzowanym serwisem.Nieprawidłowe działanie Możliwa przyczyna i rozwiązanieNie można włączyć programu • Drzwiczki zmywarki nie zostały prawidłowo za-mknięte.Zamknąć drzwiczki.• Urządzenie nie zostało podłączone do zasilania.Włożyć wtyczkę do gniazdka• Przepalony bezpiecznik w domowej instalacjielektrycznej.Wymienić bezpiecznik.• Wybrane zostało opóźnione uruchomienie.W razie potrzeby natychmiastowego umycianaczyń, należy wyłączyć opóźnione uruchomie-po wykonaniu ww. kontroli, należy włączyćurządzenie.Program rozpocznie się od momentu, w któ-W razie ponownego pojawienia się kodu błę-du, należy skontaktować się z Autoryzowa-nym Serwisem.W razie pojawienia się innych kodów błędu,nieopisanych w powyższej tabeli, należyskontaktować się z Autoryzowanym Serwi-sem.Kontaktując się z autoryzowanym serwisem,należy podać model (Mod. ), numer produktu(PNC) oraz jego numer seryjny (S. N. ).Informacje te można znaleźć na tabliczceznamionowej umieszczonej z boku nadrzwiach zmywarki.Aby zapewnić łatwy dostęp do tych nume-rów, proponujemy ich zapisanie w tym miejs-cu:Model:..............................Nr produk-tu:..............................Nr seryjny. :..............................Wyniki zmywania są niezadowalająceNaczynia są brudne • Wybrany został niewłaściwy program zmywania.• Naczynia są ułożone w sposób uniemożliwiający dotarcie wody do wszyst-kich części powierzchni naczyń. Nie należy przeładowywać koszy.• Ramiona spryskujące nie obracają się swobodnie z powodu niewłaściwegoułożenia naczyń.• Filtry w podstawie komory zmywania są brudne lub niewłaściwie ustawione.• Użyto za mało detergentu lub nie użyto go w ogóle.• W przypadku kamienia na naczyniach; pojemnik na sól jest pusty lub wy-brano niewłaściwy poziom zmiękczania wody.• Nieprawidłowe podłączenie węża spustowego.• Nieprawidłowe zamknięcie pokrywy pojemnika na sól.Naczynia są wilgot-ne i matowe• Nie zastosowano płynu nabłyszczającego.• Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.42 electrolux

Strona: 20

Wyniki zmywania są niezadowalająceNa szklankach i na-czyniach widaćsmugi, mleczne pla-my lub niebieskawynalot• Zmniejszyć dozowanie płynu nabłyszczającego.czyniach widać za-schnięte krople wo-dy• Zwiększyć dozowanie płynu nabłyszczającego.• Przyczyną może być zastosowany detergent. Należy skontaktować z dzia-łem obsługi klienta producenta detergentu.Jeśli po wykonaniu wszystkich ww. kontroliurządzenie wciąż jest niesprawne, należyskontaktować się z lokalnym punktem ser-wisowym.Dane techniczneWymiary SzerokośćWysokośćGłębokość45 cm85 cm63 cmPodłączenie elektryczne Napię-cie - Moc całkowita - Bezpiecz-nikInformacje dotyczące podłączenia elektrycznego znajdują się natabliczce znamionowej na bocznej krawędzi drzwiczek zmywarki.Ciśnienie doprowadzenia wody MinimalnyMaksymalnie0, 05 MPa (0, 5 bar)0, 8 MPa (8 bar)Pojemność 9 standardowych kompletówWskazówki dla ośrodków przeprowadzających testyTesty na zgodność z normą PN-EN 60704ależy przeprowadzać na całkowicie załado-wanym urządzeniu i przy użyciu programutestowego (patrz "Programy zmywania").Testy na zgodność z normą PN-EN 50242należy przeprowadzać po napełnieniu zbior-nika na sól i dozownika płynu nabłyszczają-cego odpowiednio solą i płynem nabłyszcza-jącym oraz przy użyciu programu testowego(patrz "Programy zmywania ").Pełny załadunek: 9 standardowych kompletówIlość potrzebnego detergentu: 5 g + 20 g (typ B)Ustawienie płynu nabłyszczającego pozycja 4 (typ III)Próba MUSI zostać przeprowadzona:• BEZ miękkich kolców• BEZ małego koszyka na sztućce.Te elementy należy WYJĄĆ z górnegoUłożenie w górnym koszu bez salaterkielectrolux 43

Strona: 21

Ułożenie w górnym koszu z salaterkąPółki na filiżanki: pozycja AUłożenie w dolnym koszuUłożenie w koszu na sztućceOstrzeżenie! Wszelkie praceelektryczne i/lub hydraulicznewymagane w celu zainstalowaniaurządzenia powinny byćwykonywane przezwykwalifikowanego elektryka i/lubhydraulika albo inną kompetentnąosobę.Zamocowanie pod blatem (blatkuchenny lub zlew)Przed instalacją urządzenia należy zdjąćopakowanie.Jeżeli to możliwe, należy umieścić urządze-nie obok zaworu wody i spustu.44 electrolux

Strona: 22

Po zdjęciu blatu roboczego urządzenie moż-na zainstalować pod zlewem lub innym bla-tem, o ile wymiary wnęki odpowiadają wy-miarom pokazanym na rysunku.Należy postępować w następującysposób:• Zdjąć blat roboczy urządzenia, odkręcającdwie tylne śruby (1), wyciągnąć blat od tyłu(2) i wysunąć go z przednich otworów,podnosząc go do góry (3).Włożyć urządzenie po wyregulowaniu jegowysokości za pomocą regulowanych nóżek.Wkładając urządzenie, należy uważać, abynie zaplątać i nie zgiąć węży doprowadzeniai spustu wody.Podczas wszystkich czynności, w trakciektórych osoba je przeprowadzająca ma do-stęp do komponentów wewnętrznych, zmy-warka musi być odłączona od źródła zasila-Przy instalowaniu zmywarki należy zapewnićdo niej dostęp dla serwisanta (na wypadekkonieczności dokonania naprawy).W razie późniejszego używania zmywarki ja-ko urządzenia wolnostojącego należy po-nownie założyć blat roboczy.Cokół na wolnostojących urządzeniach niepodlega regulacji.PoziomowanieDobre wypoziomowanie jest istotne dla pra-widłowego zamykania i uszczelniania drzwi.W przypadku prawidłowego wypoziomowa-nia urządzenia jego drzwi nie będą się o niczahaczały.W razie niemożności prawidłowego za-mknięcia drzwi, należy poluzować lub dokrę-cić regulowane nóżki aż do idealnego wypo-ziomowania urządzenia.Podłączenie do sieci wodociągowejPodłączenie wodyUrządzenie można podłączyć zarówno dogorącej (maks. 60°), jak i do zimnej wody.Dzięki podłączeniu do gorącej wody możnauzyskać znaczne zmniejszenie zużycia ener-gii elektrycznej. Jednak zależy to od sposobuwytwarzania gorącej wody. (Zalecamy uży-wanie alternatywnych źródeł energii, które sąbardziej przyjazne dla środowiska, np. wy-korzystanie energii słonecznej lub wiatrowej).Aby umożliwić samodzielne wykonanie pod-łączenia, nakrętka węża zasilającego zostałazaprojektowana w ten sposób, że można jąprzykręcić do króćca z gwintem 3/4'' lubspecjalnego szybkozłącza, jak np. Press-block.Ciśnienie wody musi mieścić się w przedzialeokreślonym w "Danych technicznych". Infor-macje na temat średniego ciśnienia wody wPaństwa miejscu zamieszkania można uzys-kać w miejscowych zakładach wodociągo-wych.Przy podłączaniu, wąż doprowadzenia wodynie może być zaplątany ani zgnieciony.Urządzenie zostało wyposażone w wąż do-prowadzający wodę oraz wąż spustowy,które mogą być poprowadzone w lewo lubw prawo po poluzowaniu nakrętki przy zmy-electrolux 45

Strona: 23

warce, zależnie od wymogów instalacji. Abyuniknąć nieszczelności, należy właści-wie zamocować przeciwnakrętkę.Uwaga! NIE wszystkie modele zmywa-rek zostały wyposażone w węże dopro-wadzenia i spustu wody z nakrętkamiprzy zmywarce. W takim przypadkupodany wyżej sposób instalacji nie jestmożliwy.Jeżeli urządzenie podłączane jest do nowychrur lub rur, które nie były przez dłuższy czasużywane, przed podłączeniem węża dopro-wadzenia wody należy odkręcić wodę na kil-ka minut.NIE stosować węży używanych po-przednio ze starym urządzeniem.Urządzenie zostało wyposażone w za-bezpieczenia uniemożliwiające powrótużywanej w nim wody do systemu wodypitnej. Urządzenie spełnia wymogi prze-widziane w odpowiednich przepisachhydraulicznych.Wąż doprowadzający wodę z zaworembezpieczeństwaPo podłączeniu węża doprowadzającegowodę o podwójnych ściankach zawór bez-pieczeństwa znajduje się obok zaworu wody.Z tego względu, wąż doprowadzenia wodyznajduje się pod ciśnieniem wyłącznie po od-kręceniu wody. Jeżeli podczas wykonywaniatej czynności wąż zaczyna przeciekać, zawórbezpieczeństwa odcina bieżącą wodę.Przy instalowaniu węża doprowadzenia wo-dy, należy dopilnować, aby:• Przewód elektryczny do zaworu bezpie-czeństwa znajdował się w wężu doprowa-dzenia wody z podwójnym zabezpiecze-niem. Nie zanurzać węża doprowadzeniawody ani zaworu bezpieczeństwa w wo-dzie.• W razie uszkodzenia węża doprowadzeniawody lub zaworu bezpieczeństwa, na-tychmiast odłączyć zasilanie.• Wąż doprowadzający wodę może być wy-mieniony wyłącznie przez specjalistę lubserwisanta z autoryzowanego serwisu.Ostrzeżenie! Urządzenie podnapięciemPodłączenie węża spustowegoKońcówkę węża spustowego można podłą-czyć w następujący sposób:1. Do króćca na syfonie od zlewu, podcze-piając równocześnie wąż tuż pod po-wierzchnią blatu kuchennego. Zapobieg-nie to cofaniu się brudnej wody ze zlewudo urządzenia.2. Do rury kanalizacyjnej, o średnicy wew-nętrznej nie mniejszej niż 4 cm, połączo-nej bezpośrednio z syfonem i bez usz-czelnienia.max 85 cmmin 40 cmmax400cmWąż spustowy może zostać skierowany naprawą lub lewą stronę zmywarki.Należy dopilnować, aby wąż spustowy niebył zgięty ani zgnieciony, ponieważ może touniemożliwić lub spowolnić spuszczanie wo-dy.Podczas spuszczania wody z urządzenia, wotworze odpływowym zlewu nie może byćzatyczki, ponieważ mogłoby to spowodowaćzassanie wody z powrotem do urządzenia.W przypadku zastosowania przedłużaczawęża spustowego, jego średnica wewnętrz-na nie może być mniejsza od średnicy wężaPodobnie średnica wewnętrzna złączek uży-wanych do podłączenia spustu wody niemoże być mniejsza od wewnętrznej średnicywęża spustowego zmywarki.W przypadku podłączenia węża spustowegodo syfonu kolankowego, należy całkowi-cie usunąć plastikową membranę (A).46 electrolux

Strona: 24

Jeśli membrana nie zostanie całkowicie usu-nięta, istnieje ryzyko odkładania się na niejresztek jedzenia wewnątrz króćca, co z bie-giem czasu może doprowadzić do zabloko-wania odpływu wody ze zmywarki.Nasze urządzenia zostały wyposażonew zabezpieczenia przed powrotembrudnej wody do urządzenia. Jeżeli wodpływie zlewu zamontowano zawórzwrotny, może on uniemożliwiać pra-widłowe odprowadzanie wody ze zmy-warki. Dlatego zalecamy jego usunięcie.Aby zapobiec wyciekom wody, po zain-stalowaniu należy sprawdzić szczelnośćpołączeń hydraulicznych.Podłączenie do sieci elektrycznejOstrzeżenie! Normybezpieczeństwa wymagająpodłączenia urządzenia do gniazdaz przewodem ochronnym.Przed pierwszym użyciem urządze-nia należy sprawdzić, czy napięcieznamionowe oraz rodzaj zasilaniapodane na tabliczce znamionowejodpowiadają parametrom zasilaniaw miejscu, w którym urządzenie mabyć zainstalowane. Na tabliczceznamionowej znajdują się informa-cje dotyczące wartości bezpieczni-kaNależy zawsze podłączać urządze-nie do prawidłowo zainstalowanegogniazdka z uziemionym bolcemochronnym.Nie wolno stosować przedłużaczyani rozgałęziaczy. Grozi to niebez-pieczeństwem pożaru w wynikuprzegrzania.W razie potrzeby należy wymienićgniazdko sieciowe. W razie potrzebywymiany przewodu elektrycznego,należy skontaktować się z lokalnymautoryzowanym serwisem.Po zainstalowaniu urządzenia nale-ży zapewnić dostęp do wtyczki.Nie wyjmować wtyczki z gniazdkaciągnąc za kabel. Zawsze ciągnąćza wtyczkę.Producent nie bierze na siebie żad-nej odpowiedzialności w przypadkuniezastosowania się do powyższychwskazówek bezpieczeństwa.Ochrona środowiskaSymbol na produkcie lub na opakowaniuoznacza, że tego produktu nie wolnotraktować tak, jak innych odpadówdomowych. Należy oddać go do właściwegopunktu skupu surowców wtórnychzajmującego się złomowanym sprzętemelektrycznym i elektronicznym. Właściwautylizacja i złomowanie pomaga w eliminacjiniekorzystnego wpływu złomowanychproduktów na środowisko naturalne orazzdrowie. Aby uzyskać szczegółowe danedotyczące możliwości recyklingu niniejszegourządzenia, należy skontaktować się zlokalnym urzędem miasta, służbamioczyszczania miasta lub sklepem, w którymprodukt został zakupiony.OpakowanieMateriały z opakowania są przyjazne dla śro-dowiska i można je poddać recyklingowi.Elementy z tworzyw sztucznych posiadająodpowiednie oznaczenia, np. >PE <, >PS<itd. Materiały z opakowania należy wyrzucaćdo odpowiedniego pojemnika.electrolux 47

Strona: 25

Ostrzeżenie! Jeśli urządzenie niebędzie już używane:• Wyjąć wtyczkę z gniazdka.• Odciąć przewód oraz wtyczkę i wy-rzucić je.• Usunąć zamek w drzwiczkach. Dziękitemu można zapobiec niebezpie-czeństwu zamknięcia się dzieci wew-nątrz urządzenia.48 electrolux

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05
4. Numer seryjny

Wśród dodatkowych funkcji zmywarki wyróżnić można: Fuzzy Logic, Multitab, Automatyczny dobór wody do ilości naczyń. Zmywarka jest dosyć cichym urządzeniem, poziom natężenia dźwięku wynosi 47 dB. Obudowa zmywarki jest kolorze Biały. Dodatkowo urządzenie umożliwia zmywanie w 4 temperaturach. Według producenta zmywarka zużywa 0, 8 kWh/cykl energii. Natomiast skuteczność suszenia w klasie A. Elektroniczny programator zapewnia szybkie i łatwe sterowanie urządzeniem. Sprzęt został wyposażony przez producenta w dodatkowe programy specjalne, takie jak: Program auto 45-70C, Program Eat-Load-Run. Zmywarka posiada 5 programów zmywania. Zewnętrzny panel sterowania umożliwia szybkie uruchomienie zmywarki. W przypadku zużycia wody, producent deklaruje wielkość 12 litr. /cykl. Zmywarka posiada pojemność 9 kompletów naczyń. Na wyposażeniu zmywarki są: Podłączenie do zimnej lub ciepłej wody. Zmywarka posiada standardową szerokość 45 cm. Zmywarka zapewnia skuteczność zmywania w klasie A. Moc całkowita urządzenia wynosi 2300 W. Urządzenie pracuje w klasie energetycznej A.

Ściągnij obszerną i pomocną instrukcję obsługi do zmywarki ELECTROLUX ESF 46710 W.Przewodnik użytkowania został dodany 17. 01. 2011.Dostępne języki instrukcji obsługi do tego modelu: polski.Dowiedz się za darmo, jak poradzić sobie z obsługą ELECTROLUX ESF 46710 W i poznać jego ukryte funkcje.Całkowity rozmiar pliku PDF instrukcji obsługi wynosi 9. 3 MB.Do tej pory instrukcja została pobrane przez 0 osób.

  • Instrukcja obslugi do ELECTROLUX ESF 46710 W
    Pobierz instrukcję PDF w języku: PL
    Ilość pobrań: 0

Powyższe instrukcje są jedynymi w wersji elektronicznej, które dostarczane są przez producenta.Jeżeli nie pomagają Ci one w rozwiązaniu problemu, możesz skorzystać z naszej pomocy na naszejgrupie na Facebooku - Testerzy VideoTestów.

Zasilanie
Klasa energetycznaA
Ilość kompletów naczyń9
Zakresy temperatur - opis45/50/60/70
Wysokość850
Regulacja wysokości górnego koszaTrue
Klasa skuteczności zmywania
Kolor frontuBiały
Informacje dodatkowePodłączenie do zimnej lub ciepłej wody
Wyświetlacz elektroniczny
Specjalny program SZKŁO 45 °C
Kod ProducentaESF 46710 W
Kolor blatu
Opłata transportowa za LARGE80, 00
Zużycie energii0, 8 kWh
Szerokość450
Standard szerokości45 cm
Inne programy specjalneProgram auto 45-70C, Program Eat-Load-Run
Klasa skuteczności suszenia
Specjalny program INTENSYWNY 70 °C
Wskaźnik czasu do końca programu
Sterowanie / programatorElektroniczny
Inne funkcje dodatkoweFuzzy Logic, Multitab, Automatyczny dobór wody do ilości naczyń
Sprzęt do zabudowyFalse
Wskaźnik poziomu nabłyszczacza
Wskaźnik poziomu soli
Kolor obudowy
System Aqua-Stop / Aqua-Control
Moc całkowita2300
Ilość programów5
Ilość temperatur4
Zużycie wody12
Poziom natężenia dźwięku47 dB
Panel sterującyZewnętrzny
Głębokość620
Funkcja opóźniony start
Program oszczędny (funkcja 1/2 wsadu)

Oceń ELECTROLUX ESF 46710 W

  • Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.

Pytania i odpowiedzi

  • Nie ma jeszcze żadnych pytań.

Podręcznik programisty Electrolux Esf 46710

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik programisty Electrolux Esf 46710

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik programisty Electrolux Esf 46710