Podręcznik poleceń komunikacji szeregowej California Instruments 12000l 3p

Podręcznik poleceń komunikacji szeregowej California Instruments 12000l 3p jest specjalnym dokumentem, który zawiera wszystkie komendy potrzebne do konfigurowania i obsługi wybranego urządzenia firmy California Instruments. Zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich komend, które można wykonać za pośrednictwem komunikacji szeregowej, w tym informacje o parametrach, opisach, przykładach i wytycznych. Podręcznik poleceń zawiera również informacje na temat wszelkich dostępnych narzędzi do konfiguracji i diagnostyki, dzięki którym użytkownik może rozwiązać problemy związane z działaniem urządzenia. Podręcznik ten jest wysoce przydatnym narzędziem dla wszystkich, którzy chcą w pełni wykorzystać potencjał swojej urządzenia firmy California Instruments.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik poleceń komunikacji szeregowej California Instruments 12000l 3p

1Elżbieta BowdurKomunikacjai informacjaWstęp do zagadnieniaPDF created with pdfFactory trial version www. pdffactory. com2Wstępspółczesny świat wprowadza w życie człowieka wieleparadoksów. Otóż, z jednej strony należy stwierdzić, żekomunikacja międzyludzka nie była chyba nigdy prostsza. Siećkomputerowa zdaje się stwarzać nowe możliwości zarówno w sferzedocierania do informacji, wymiany informacji, jak i zachowań, któreprzedtem miały bezpośredni społeczny charakter. Biorąc pod uwagę wszelkiepozytywy z tego wynikające należy zwrócić uwagę na fakt, że niepotrzebnyjest już bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem, aby np. nawiązaćznajomość, co odbiera nam możliwość ćwiczenia umiejętnościkomunikacyjnych. Z drugiej strony, społecznie pożądane są kompetencjew zakresie porozumiewania się, co szczególnie widoczne jest podczas doborupracowników przez pracodawcę. Często, to właśnie umiejętność jasnejprezentacji swoich myśli, trafnej argumentacji czy odpowiednia postawaciała „wpływają” na ocenę jakości naszych kompetencji w ogóle.Niezależnie od przedstawionych sprzeczności nie chciałabym oceniaćtych sposobów komunikacji jako złych czy dobrych. Każdy z nich posiadaswoją wartość w rozwijaniu zdolności porozumiewania się, a zważywszy nato, że Internet staje się coraz bardziej powszechny, należy dołożyć wszelkichstarań, aby stał się źródłem rozwoju, a nie zanikania tradycyjnych metodkontaktu. Jest on bowiem obecnie jednym z lepszych nośników informacji.Ponadto nie ma chyba żadnych wątpliwości co do tego, że człowiek,który od najmłodszych lat przebywa w atmosferze pozwalającej na swobodnewyrażanie tego co czuje, widzi i czego chce oraz otrzymuje adekwatneinformacje zwrotne, nie będzie zastępował osobistej komunikacji z ludźmi narzecz pośredniej formy kontaktu, gdyż takowa nie zaspokoi wszystkich jegopotrzeb.Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, w moim przekonaniu,nie powinno być jedynie rolą rodziny i najbliższego otoczenia dorastającegoczłowieka. Gwałtowne zmiany jakie dokonują się w ostatnich latachw systemie edukacji pozostawiają wiele miejsca na pomysłowośći nieszablonowość nauczyciela i sposobu prowadzenia przez niego zajęć.Coraz częściej nudne, długie wykłady są zastępowane metodamiwarsztatowymi, a ćwiczenia teoretyczne - grami, zabawamipsychologicznymi. Nauczyciel powinien zatem stale podnosić swojeumiejętności i wiadomości z zakresu komunikacji interpersonalnej, aby lepieji skuteczniej uczyć i wychowywać.3Komunikacja interpersonalnaNigdy nie mów wszystkiego, co wiesz, ale wiedz zawsze, co mówisz.George Bernard Shaw.iele nieporozumień w relacjach interpersonalnych jest wynikiemzłej komunikacji. Niewłaściwe odczytanie intencji z jednej strony,zawoalowane oczekiwania z drugiej oto trudności, którychdoświadcza niemal każdy z nas w codziennych rozmowach. O efektywnejkomunikacji można mówić wówczas, kiedy treść wypowiedzi jestzrozumiana zgodnie z intencjami nadawcy przekazu.W celu pełniejszego poznania istoty komunikacji warto zastanowić się nadprocesami i mechanizmami, które leżą u podłoża każdej rozmowy.Podstawowa sekwencja:• Myśl - na wstępie w umyśle nadawcy pojawia się określona myśl.• Kodowanie - aby owa myśl mogła zostać przekazana rozmówcynależy ją zakodować, tzn. nadąć jej słowne brzmienie.• Odkodowanie - odbiorca aby zrozumieć usłyszaną wypowiedźdokonuje procesu odkodowania- translantacji na własny język.W procesie odkodowywania przekazu ważną rolę odgrywa zarówno sama jejtreść jak również jej kontekst. Na treść wypowiedzi składają sięposzczególne słowa. Przy wykorzystaniu określonych reguł gramatycznychłączy się je w semantyczne frazy. Poszczególne osoby w sobie właściwysposób posługują się językiem, budują wypowiedzi oraz dokonują ichinterpretacji.Na kontekst wypowiedzi składają się: ton głosu, kontakt wzrokowy, mowaciała. Wszystkie te elementy określa się mianem ekspresji niewerbalnej. O jejdoniosłej roli świadczyć może fakt, iż w większym stopniu ufamy treściprzekazu niewerbalnego niż tego wyrażonego słowami. Jak dowodzą badaniana temat komunikacji interpersonalnej poszczególne kanały przekazuinformacji mają zróżnicowany wpływ na kształtowanie ogólnej ocenywypowiedzi. I tak treść wyrażona słowami wpływa jedynie w 7%, przekaz4zawarty w tonie głosu decyduje w 38%, przekaz zawarty w mimice twarzydecyduje w 55%.Komunikacja werbalna i niewerbalnaorozumiewanie się ludzi nie może być albo werbalne alboniewerbalne. Nie sposób ich oddzielić od siebie. „Język jest jakkartka papieru, której jedną stronę stanowią dźwięki, a drugą pojęciai myśli. Nie możesz chwycić jednej strony kartki, nie chwytając drugiej, niemożesz odciąć jednej strony kartki, nie tnąc drugiej. Najlepiej więc myślo nich łącznie” (de Saussure, cyt. za Stewart).Werbalne i niewerbalne elementy komunikacji są całkowiciewspółzależne, co oznacza, że oddziałują na siebie nawzajem. Jedynymsposobem rozróżnienia tych cech jest myślenie o nich w kategoriachkontinuum:Pierwotnie werbalne – mieszane – pierwotnie niewerbalneSłowa pisane ton głosu, tempo, gesty, spojrzenia, mimikapauzy, głośność, dotykSłowa pisane są klasyfikowane jako pierwotnie werbalne. Występująotoczone przez niewerbalną przestrzeń, ale ludzie pierwotnie interpretują ichtreść werbalną. Ton głosu – tempo, pauzy, głośność, wysokość, milczenie –składają się na cechy określane jako mieszane, ponieważ towarzyszą słowommówionym lub nakładają się na nie, natomiast gesty, mimika klasyfikowanesą jako pierwotnie niewerbalne, ponieważ np. uśmiech, zmarszczenie brwilub sceptyczne spojrzenie mogą coś znaczyć bez towarzyszących słów (cyt.za Stewart).Definicje1. Wymiana werbalnych, wokalnych, niewerbalnych sygnałówpodejmowana w określonym kontekście w celu osiągnięcia lepszegowspółdziałania.Z. Nęcki Komunikacja międzyludzka, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 199652. Proces przekazywania i odbierania informacji między dwiemaosobami lub pomiędzy małą grupą osób, wywołujący określoneskutki i rodzaje sprzężeń zwrotnych.W. Głodowski, Komunikowanie interpersonalne, W-wa, 1994Poziomy komunikowania interpersonalnego:1. Fatyczny (gr. phatós „powiedziany”) - swobodna rozmowaprowadzona z reguły na nieistotne tematy przez osoby słabo sięznające i nie mające intencji wywierania jakiegokolwiek wpływu,2. Instrumentalny - uczestnicy są zainteresowani osiągnięciemporozumienia w określonej sprawie, nawet wówczas, gdy ich poglądyi postawy różnią się zasadniczo. Intencja jednej ze stron bądź obu jestmodyfikacja zachowań lub postaw interlokutora.3. Afektywny - strony komunikujące się uzewnętrzniają swoje emocje,postawy, wartości i są głęboko zaangażowane w proceskomunikowania. Ich celem jest wzajemne poznanie się i zrozumienie.B. Dobek-Ostowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wyd. Astrum, Wrocław,19996Komunikacja werbalna„Język jest podstawowym źródłem komunikowania werbalnego. Dziękiniemu wyrażane są znaczenia komunikowania idei i uczuć, pod warunkiem,że dźwięki i symbole są rozumiane przez wszystkich uczestników procesukomunikowania. (... ) Zdaniem wielu badaczy komunikowanie werbalne jestzdeterminowane przez pewne czynniki, z których najważniejsze to kulturai płeć. ) Komunikowanie mężczyzn cechuje autoprezentacja,zdecydowanie i nastawienie na osiągnięcie celu. Kobiety preferująporozumienie i budowę wspólnych więzi, są w większym stopniuniezdecydowane.Wyróżniamy dwie formy komunikowania werbalnego: ustną i pisaną.Forma ustna daje komunikującym się znacznie większe możliwości ekspresjiuczuć i myśli, bowiem proces przekazu zostaje wzmocniony przez środkikomunikowania niewerbalnego. Komunikowanie ustne stwarza dogodniejszewarunki do nawiązania kontaktów komunikacyjnych na poziomie fatycznym,jest także bardzie skuteczne na poziomie instrumentalnym i afektywnym. ”B. Astrum, Wrocław, 19997Rodzaje wypowiedzi werbalnej:Polecenia i instrukcje - stosowane w celu wywarcia wpływu na innych;mogą być uprzejme, perswazyjne bądź autorytarnePytania - ukierunkowane na uzyskanie informacji werbalnej; mogą byćotwarte, zamknięte, osobowe lub bezosoboweInformacja - może być odpowiedzią na pytanie, być częścią wykładu lubwystępować w dyskusji nad rozwiązaniem problemu.Mowa nieformalna - pogawędki, żarty, plotki skierowane na wzmocnieniei uprzyjemnienie relacji społecznychWyrażanie emocji i postaw międzyludzkich - szczególny rodzaj informacjiprzenoszony zwykle niewerbalnieWypowiedzi wykonawcze - akty mowy, gdzie wypowiedź czegoś dokonuje,np. w czasie głosowania, sądzenia, nazywaniaZwyczaje społeczne - dziękowanie, powitanie, przepraszanieWypowiedzi ukryte - ważniejsze znaczenie występuje na drugim planieM. Argyle, Psychologia stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa20018Komunikacja niewerbalna„Sposób, w jaki ludzie komunikują, intencjonalnie bądźnieintencjonalnie, bez słów; wskaźniki niewerbalne obejmują mimikę, tongłosu, gesty, pozycje i ruchy ciała, dotyk i spoglądanie. ”E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wyd.Zysk i S-ka, Poznańomunikowanie się jest procesem, który umożliwia przekazywanieinformacji między osobami. Przedmiotem przekazu są fakty, myśli,uczucia, etc. Można je przekazywać na różne sposoby, np. zapomocą mowy, gestów, symboli. Podstawowym środkiem przekazywaniainformacji między ludźmi jest język. Komunikatom werbalnymprzekazywanym rozmówcy nieodłącznie towarzyszy ekspresja niewerbalna,która dostarcza kontekstu ułatwiającego interpretację usłyszanej wypowiedzi.Wyodrębniono cztery różne rodzaje ekspresji niewerbalnej: mimika,proksemika, kinezjetyka, parajęzyk.Mimika twarzy stanowi źródło informacji na temat stanów emocjonalnychi postaw, takich jak sympatia czy wrogość. Naukowcy stwierdzili, że istniejesześć głównych rodzajów mimiki odpowiadających następującym emocjom:szczęście, zdziwienie, strach, smutek, gniew, pogarda.Proksemika dostarcza informacji o partnerach interakcji na podstawieprzestrzennej odległości miedzy nimi, sposobu strukturyzowaniai wykorzystania mikroprzestrzeni. Zachowania proksemiczne pozostają podwpływem dwóch sprzecznych potrzeb: afiliacji i prywatności.Kinezjetyka analizuje postawy ciała, gesty i inne ruchy ciała. Jedenz podstawowych aksjomatów komunikowania brzmi, iż jest to zjawiskonieuchronne. Można przestać mówić w sensie wokalnym ale nie możnaw ogóle wstrzymać emitowania informacji- intencjonalnie lubnieintencjonalnie ciało stale wysyła sygnały poprzez postawę, pochylenie,rozluźnienie, napięcie, gesty.Czwartym systemem komunikacji niewerbalnej jest parajęzyk. Źródłeminformacji są cechy głosu- wysokość, natężenie, tempo mówienia, wahaniai inne zakłócenia płynności mowy.9Język słów, ze swą zadziwiającą złożonością struktury i bogactwemsłownika, jest głównym środkiem, za pomoc którego ludzie wyrażają swojemyśli i uczucia. Przyjęcie założenia, że język słów jest jedynym środkiemporozumiewania się, byłoby poważnym błędem.Ważną zasadą w zakresie komunikacji interpersonalnej jest zachowaniespójności pomiędzy przekazem werbalnym a ekspresją niewerbalną.Najważniejsza natomiast pozostaje przyjazna i życzliwa postawa wobecrozmówcy. Potrafi ona zrekompensować wszelkie deficyty kompetencjikomunikacyjnej.Funkcje komunikacji niewerbalnej:1. Wyrażanie emocji - twarz, ton głosu, ruch ciała obejmujący gestyi pozycje, zaraźliwość emocjonalna. Wskazywanie postawmiędzyosobowych - np. przyjacielskość - wrogość, dominujący -podporządkowany, atrakcyjność seksualna.3. Podtrzymywanie komunikacji werbalnej.4. Pozdrowienia i inne rytuały.Niewerbalne akty komunikacyjne:• gestykulacja - a więc ruchy rąk, dłoni, palców, nóg, stóp,głowy i korpusu ciaławyraz mimiczny twarzy - jego bogatemożliwości przekazywania zarówno stanów psychicznych, jaki informacji obiektywnych, dotyk i kontakt fizyczny –w zróżnicowanej gamie od łagodnego głaskania do brutalnegouderzenia, wygląd fizyczny - sposób ubierania się, czesania,ozdabiania, malowania ekspozycji wizualnej zarównomężczyzn, jak i kobiet, dźwięki paralingwistyczne - takie jakwestchnienia, pomruki, płacz, sapanie, gwizdanie, jęki,10śmiech, przydźwięki w rodzaju „eee”, „yy”, czyli wszelkieodgłosy, które nie tworzą słów i ich części, kanał wokalny -intonacja, akcentowanie, barwa głosu, rytm mówienia,szybkość mówienia, wysokość głosu, spojrzenia i wymianaspojrzeń - kontakt wzrokowy, w którym jakość i długośćspojrzeń jest znaczącym elementem komunikacji• dystans fizyczny między rozmówcami - odległość międzynimi w trakcie rozmowy jest ważna informacją m. in.o wzajemnych postawach, poziomie intymności, sympatii,itd. ; niemal niezależną problematyką jest zjawisko „inwazji”w przestrzeń osobistą człowieka, a także inwazja wzrokowa,zapachowa, dźwiękowa, pozycja ciała w trakcie rozmowy - tunajważniejsze są: poziom napięcia bądź rozluźnieniai otwartość bądź zamknięcie, organizacja środowiska - w skaliosobistej (architektura wnętrz) i w skali publicznej(komunikowanie przez architekturę i urbanistykę) - chodzio użycie form przestrzennych jako komunikatówestetycznych, ideologicznych i użytkowych; do tej grupyzaliczamy też tak szeroką skalę zjawisk, jak meble, obrazy,zdjęcia jako komunikaty. ”Typologia funkcji komunikacji niewerbalnej (najtrafniej opisujerozmaite role):• Emblematy - niewerbalne gesty mające zwykle swoje bezpośrednie, słowneodpowiedniki,11• Ilustratory - zachowania niewerbalne oferujące komentarz dowypowiadanego tekstu; są formą wizualizacji,12• Wskaźniki emocji - zachowania okazujące przeżywane stany uczuciowe(mimika),• Regulatory - utrzymanie i modyfikacja sposobu mówienia i słuchania,organizowanie aktywności konwersacyjnej,• Adaptatory - zachowania pozwalające na osiągnięcie najbardziejkomfortowej pozycji konwersacyjnej poprzez przyjęcie odpowiedniej pozycjiciała, stosownej do oczekiwań dystansu interpersonalnego, pożądanego kątapatrzenia itd. ).Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 1996Umiejętność słuchaniaSłyszeć nie znaczy słuchać!łyszenie to wyłącznie czynność percepcyjna, mimowolna dokonującasię za sprawą receptorów w obrębie narządu słuchu. Słuchanienatomiast jest czynnością selektywną, która obej...

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co to jest protokół Modbus TCP?
 • Jak wygląda komunikacja po protokole Modbus TCP?
 • Jak wykorzystać protokół Modbus TCP do komunikacji sterownika PLC z układami I/O?
 • Jak skonfigurować układ I/O Modbus TCP?

W tym artykule poznasz podstawowe informacje dotyczącekomunikacji po protokole Modbus TCP.

Modbus TCP jest protokołem z rodziny Modbus z interfejsemTCP, który działa w sieci Ethernetowej. Protokół komunikacji definiuje strukturęprzesyłanych danych, natomiast TCP zapewnia dla niego medium transportuinformacji. Dzięki wykorzystaniu tego protokołu, w łatwy sposób można umieścićdane na serwerze sieciowym oraz wykorzystać je w aplikacjach internetowych.

Kurs programowania PLC od podstaw dla automatyków i elektryków

Podstawy programowania sterowników PLC

 • 1. Wprowadzenie. Jak skonfigurować, podłączyć oraz uruchomić sterownik PLC?
 • 2. Jak tworzyć i edytować projekty w oprogramowaniu Cscape?
 • Programowanie sterownika PLC w języku drabinkowym

 • 3. Jak tworzyć oraz konfigurować bazę zmiennych w środowisku Cscape?
 • 4. Jak korzystać ze styków, cewek i bloków operacji arytmetycznych w programie sterującym?
 • 5. Jak odmierzać czas w programie sterującym i jak konfigurować timery?
 • 6. Jak porównywać wartości i wykorzystać wyniki operacji logicznych?
 • 7. Jak zliczać impulsy i konfigurować liczniki?
 • 8. Jak konwertować typy zmiennych i przemieszczać zmienne w programie?
 • 9. Jak sterować wykonywaniem programu logicznego? Instrukcja skoku warunkowego
 • Programowanie zintegrowanego panelu HMI

 • 10. Jak budować ekrany operatorskie z obiektami do wizualizacji i zadawania wartości zmiennych?
 • 11. Jak umożliwić nawigację między ekranami operatorskimi oraz jak korzystać z gotowych obiektów graficznych w środowisku Cscape?
 • 12. Jak wizualizować zmienne analogowe oraz jak modyfikować ich wartości przy pomocy obiektów dostępnych w oprogramowaniu Cscape?
 • 13. Jak korzystać z obiektu menu?
 • 14. Konfiguracja i obsługa alarmów w sterownikach PLC
 • 15. Kontrolka Data Trend
 • Komunikacja sterowników PLC w sieci szeregowej i Ethernet

 • 16. Komunikacja szeregowa Modbus RTU Master i Slave
 • 17. Komunikacja CsCAN
 • 18. Komunikacja Ethernet Modbus TCP
 • 19. Wysyłanie wiadomości Email w sterowniku PLC
 • Zaawansowane funkcje sterownika PLC

 • 20. Regulator PID
 • 21. Składowanie danych: Data logging
 • 22. Składowanie danych: karta MicroSD
 • 23. Trendy historyczne oraz receptury w programie
 • 24. Setpoint, backup i restore danych oraz generowanie raportów z poziomu sterownika
 • 25. Hasła i zabezpieczenia w programie, ustawienia języka oraz edytor dostępny w narzędziu, opcja autodokumentacji / Dodatkowe ustawienia i możliwości edycji
 • Protokół TCP zapewnia prawidłowy przesył danych, a adres IPodpowiada za przekazanie informacji do właściwego adresata. Protokół TCPodpowiedzialny jest wyłącznie za transport informacji, a Modbus – za ichinterpretację.

  Prostota i niezawodność oraz otwarty standard protokołuModbus TCP sprawiły, że stał się standardem wykorzystywanym w automatyce i jestobecnie jednym z najczęściej wykorzystywanych protokołów w urządzeniachautomatyki przemysłowej.

  Protokół Modbus TCP należy do rodziny klient – serwer. Możebyć wykorzystywany w systemach czasu rzeczywistego do wymiany informacjipomiędzy urządzeniami a ekranami operatorskimi.

  Klient Modbus TCP wspiera następujące sposoby adresowania:

  • Generic Decimal Addressing,
  • General Hexadecimal Addressing,
  • Native Addressing,
  • Modicon PLC 5-Digit Addressing,
  • Modicon PLC 6-Digit Addressing.

  Funkcja generowania adresów umożliwia podłączenie urządzeńinnych firm, które nie obsługują standardowych sposobów adresowania. Wszystkiekonieczne do konfiguracji informacje można uzyskać z plików HELP.

  Konfiguracjaw akcji!

  Aby skonfigurować protokół Modbus TCP Slave, w oknie Hardware Configuration wybierz jeden zportów LAN, np. port LAN2, który będzie używany do komunikacji z modułem I/O.

  W części Resident Protocols wybierz Modbus Slave.

  W celu konfiguracji urządzenia Modbus TCP Master, w części Downloadable Protocols, z rozwijalnejlisty wybierz Modbus Client. Klikającprzycisk Network, przejdź do konfiguracji.

  Ustaw wartość minimalną i maksymalną numeru ID portu. Wartościpowinny zawierać się w przedziale pomiędzy 1024 a 4096.

  Parametr Retriesoznacza ilość prób, jakie urządzenie Master wykona w celu nawiązaniakomunikacji z urządzeniem Slave. W tym przypadku ustaw 2.

  Timeout oznaczaczas, po jakim urządzenie Master zgłosi błąd, jeżeli nie otrzyma odpowiedzi nawysłane zapytanie. W tym przypadku ustaw Timeout na 10000 ms (lub mniejszy, np.3000).

  W sekcji Update Scan konfiguruje się sposób, w jakimaster będzie dokonywał odpytywania. Opcja Automaticpowoduje, że Master samodzielnie, tak często jak to możliwe, będzie wysyłałzapytania do urządzeń Slave. Jeśli nie chcesz generować zbyt dużego ruchu nasieci, zmniejsz parametr Update Interval, aby obniżyć częstotliwośćodpytywania.

  Opcja Manualpozwala skonfigurować zmienną, której zmiana stanu na wysoki będzie powodowaławysyłanie zapytań z urządzenia Master do urządzeń Slave.

  Sekcja Status pozwalana opcjonalne skonfigurowanie rejestru statusowego dla komunikacji Modbus TCP.W polu Register wpisz%R411.

  Po uzupełnieniu pól, zatwierdź przyciskiem OK.

  Wybierz przycisk Devices, aby skonfigurować urządzenia Slave (maksymalnie 64). pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2022/03/2_Lan_Modbus_Slave-840x647. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2022/03/2_Lan_Modbus_Slave-768x592. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2022/03/2_Lan_Modbus_Slave. png 867w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px"/>

  Aby dodać nowe urządzenie, wybierz Add. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-18-05. png" alt="" width="516" height="358"/>

  Wpisz nazwę urządzenia, jego adres IP oraz Port ID.Konfigurowanie adresu IP/ ID portu z rejestru pozwala użytkownikom modyfikowaćadres IP/ ID portu podczas wykonywania programu. Aby to zrobić, użytkownikpowinien zmienić tryb pracy sterownika na Idle,a po modyfikacji powrócić do trybu RUN.

  Gdy zaznaczona jest opcja Swap Words on 32-bit data, przenoszone pomiędzy Targetem a OCSemdane, zamieniane są z 16-bitowych na 32-bitowe.

  Device Type pozwala skonfigurować typ adresowania zmiennych.Ustaw adresowanie Modicon na 5 znakach – ModiconPLC 5-Digit Addressing.

  Możesz opcjonalnie uaktywnić rejestr statusowy oraz zaznaczyć opcję Stop on Error lub Retry on Error, w zależności od wymagań procesu. Dla potrzeb tego ćwiczenia rejestr statusowy ustaw jako%R416.

  Ostatnim elementem do skonfigurowania jest zmapowanie zmiennych pochodzących z modułu I/O. Aby to zrobić, przejdź do okna Scan List. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2022/03/3_Lan_Modbus_Slave-840x647. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2022/03/3_Lan_Modbus_Slave-768x592. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2022/03/3_Lan_Modbus_Slave. png 867w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px"/>

  W oknie Scan List (Modbus Client) wybierz Add. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-18-08. png" alt="" width="686" height="423"/>

  Dokładny sposób adresowania zmiennych został wyjaśniony wartykule o protokole Modbus RTU.

  Z listy Device Name wskaż urządzenie Slave, z którego będąpochodziły zmienne. Skonfiguruj Device Register, podając adres 00072, a długośćustaw na cztery.

  W sekcji Localpodaj rejestr sterownika, pod którym będą przechowywane odczytane stany wejść.

  W sekcji Update Type, sposób aktualizacji zmiennych ustaw jako Polled Read. Oznacza to, że sterownik będzie aktualizował stan zmiennych, w interwale czasowym ustawionym w oknie Update Interval. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-18-09. png" alt="" width="472" height="427"/>

  Analogicznie skonfiguruj mapowanie zmiennych wyjściowych.Wybierz Add i skonfiguruj Device Register na 00086, a długość ustaw na 4.

  podaj rejestr sterownika, z którego będą wystawiane sygnały wyjściowe.

  Sposób aktualizacji zmiennych ustaw jako Polled Read/Write – oznacza to, że sterownik będzie aktualizował stan wyjść w chwili jego zmiany. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-18-10. png" alt="" width="472" height="427"/>

  Kabel używany do połączenia Modbus TCP to ekranowana lub nieekranowana skrętka Ethernetowa ze złączem RJ-45.


  W kolejnym artykule z cyklu Kurs programowania PLC od podstaw: Wysyłanie wiadomości email w sterowniku PLC

  • Do czego służą wiadomości email w sterownikach PLC
  • Jak skonfigurować wysyłanie wiadomości email w sterowniku PLC

  Interdyscyplinarny podręcznik komunikacji interpersonalnej!

  Kompendium wiedzy o komunikowaniu się między ludźmi pisane z perspektywy psychologicznej, a także socjokulturowej i filozoficznej. Zawiera bogaty i trafny wybór tekstów naukowych i popularnonaukowych z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

  W książce omówiono m. in. :

  - rozwijanie umiejętności posługiwania się słowem,

  - docieranie do tajemnicy twórczej mocy języka,

  - interpretację zachowań niewerbalnych, mowę ciała, międzynarodowy słownik gestów, rolę dotyku,

  - różne style ekspresji u kobiet i u mężczyzn,

  - rozwijanie umiejętności słuchania, odkrywanie własnych barier komunikacyjnych,

  - samospełniające się proroctwa interpersonalne,

  - specyfikę komunikacji w przyjaźni, rodzinie, z bliskim partnerem,

  - komunikację międzykulturową.

  Podręcznik został napisany z myślą o studentach psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, pedagogiki. Dzięki atrakcyjności tematów i przystępnemu językowi może wzbogacić wiedzę każdego zainteresowanego własnym rozwojem i polepszeniem kontaktów z ludźmi.

  Dostępna liczba sztuk
  Dostępność całkowita104 szt.
  Dostępność w naszym magazynie4 szt. (realizacja już jutro)
  Dostępność w punktach Bonito

  Darmowa dostawa już od 299, 00 

  • Składasz zamówienie wybierając wcześniej punkt odbioru, w którym chciałbyś je odebrać.
  • Otrzymujesz od nas wiadomość e-mail oraz SMS nadaniu przesyłki.
  • Otrzymujesz od nas wiadomość e-mail oraz SMS z informacją o dotarciu przesyłki do wybranego punktu oraz kodem PIN.
  • Wydanie przesyłki następuje po podaniu numeru zamówienia oraz kodu, który jest w wiadomości SMS.
  • Pamiętaj, że na odbiór przesyłki w punkcie masz 7 dni.
  • Składasz zamówienie wybierając wcześniej Paczkomat, w którym chciałbyś je odebrać.
  • Otrzymujesz od nas wiadomość o nadaniu przesyłki.
  • Otrzymujesz wiadomość e-mail oraz SMS od Paczkomatów InPost z informacją o dotarciu przesyłki do wybranego Paczkomatu.
  • Wydanie przesyłki następuje po wpisaniu numeru telefonu i podaniu kodu, który jest w wiadomości SMS.
  • Pamiętaj, że na odbiór przesyłki z Paczkomatu masz 48 godzin.
  • Składasz zamówienie wybierając wcześniej miejsce, w którym chciałbyś je odebrać. Może to być placówka pocztowa, sklep Żabka, Freshmarket lub stacja Orlen.
  • Otrzymujesz wiadomość e-mail oraz SMS od Poczty Polskiej z informacją o dotarciu przesyłki do wybranej placówki.
  • Pracownik w placówce wyda przesyłkę po podaniu danych odbiorcy zgodnych z danymi na przesyłce oraz po okazaniu dowodu osobistego.
  • Pamiętaj, że na odbiór przesyłki z placówki pocztowej masz 7 dni.
  • Składasz zamówienie podając swój adres doręczenia.
  • Otrzymujesz od nas wiadomość o nadaniu przesyłki
  • Listonosz doręcza przesyłkę.
  • Składasz zamówienie wybierając wcześniej punkt, w którym chciałbyś je odebrać.
  • Otrzymujesz SMS-a oraz e-mail od firmy Orlen z informacją o dotarciu przesyłki do wybranego punktu oraz kodem.
  • Pracownik punktu wydaje przesyłkę po podaniu otrzymanego specjalnego kodu.
  • Pamiętaj, że na odbiór przesyłki z punktu masz 3 dni.
  • Składasz zamówienie podając swój adres doręczenia.
  • Kurier doręcza przesyłkę.
  • Składasz zamówienie podając swój adres doręczenia.

   * opcja płatności przy odbiorze kosztuje dodatkowo 3, 00 zł

  Podręcznik poleceń komunikacji szeregowej California Instruments 12000l 3p

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik poleceń komunikacji szeregowej California Instruments 12000l 3p

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik poleceń komunikacji szeregowej California Instruments 12000l 3p