Podręcznik najlepszych praktyk Asus A95vm

Podręcznik najlepszych praktyk Asus A95vm to kompendium wiedzy na temat optymalizacji i utrzymania systemu komputerowego firmy Asus. Zawiera informacje na temat konfiguracji, instalacji i aktualizacji systemu operacyjnego, sterowników, aplikacji i sprzętu. Podręcznik zawiera również wskazówki dotyczące zarządzania energią, bezpieczeństwa i kompatybilności sprzętu. Podręcznik zawiera również szereg porad dotyczących optymalizacji wydajności i wydajności systemu, które mogą być przydatne dla osób korzystających z systemu Asus A95vm.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik najlepszych praktyk Asus A95vm

Centrum pobierania | Oficjalne Wsparcie | ASUS Polska

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 487860 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, ul. Stawki 2, piętro 20, 00-193 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 318 70 82, faks 22 318 70 98.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa napisania tekstu 2 podręczników najlepszych praktyk ochrony w ramach projektu LIFE +..

II. 2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem umowy jest napisanie w języku polskim podręcznika najlepszych praktyk ochrony wg założeń merytorycznych zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia. Ogólne wymogi w stosunku do podręcznikówwykonanych w ramach części nr 1 i nr 2 zamówienia obejmują: a) napisanie części ogólnej o danych gatunkach, na podstawie dostępnych publikacji i wiedzy eksperckiej - skrótowe przedstawienie informacji o biologii gatunków, ich roli w ekosystemie, zagrożeniach, metodach ochrony - tylko w zakresie istotnym dla zrozumienia celów ochrony i sposobów jej realizacji. b) opisanie wskazanych w założeniach merytorycznych najlepszych praktyk, na podstawie informacji uzyskanych (przezWykonawcę) od podmiotu realizującego dany projekt. Opis najlepszych praktyk powinien uwzględniać następujące elementy (o ile występują): - przedstawienie problemu - przyczyny podjęcia działań, czynniki, które spowodowały zagrożenia dla gatunków (w skali lokalnej, na terenie realizacji opisywanych działań), - etap planowania i przygotowania działań (najlepszych praktyk) - wybór metod i rozwiązań technicznych, konieczne pozwolenia i uzgodnienia, pozyskiwanie środków finansowych, konsultacje z ekspertami. - przedstawienie realizowanych działań - opis wykonanych zadań, sposobów i terminów ich realizacji, trudności w czasie prowadzenia prac, - uzyskane efekty ekologiczne, sposób ich mierzenia i monitorowania - ocena stanu gatunków przed podjęciem działań, nadzór przyrodniczy podczas prowadzenia prac, zakres i metody monitoringu po zakończeniu realizacji,efekty i wyniki monitoringu, - udział w realizacji Lasów Państwowych i leśników, - znaczenie danego działania dla społeczności lokalnej - czy i ewentualnie jak realizacja najlepszych praktyk wpłynęła na społeczność lokalną - na zwiększenie świadomości ekologicznej, stworzenie nowych miejsc pracy, podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu, zmniejszenie zagrożeń naturalnych (np. powodzi lub suszy) itp. dalsze losy projektu (jak zastosowane rozwiązania funkcjonują obecnie). Procentowyudział poszczególnych części tekstu w całym podręczniku zawarty jest w Załączniku nr 1 do Umowy. Uzupełnienie tekstu rysunkami i schematami konstrukcji, wykonywanych w ramach opisywanych działań ochronnych. Do każdej opisywanej najlepszej praktyki należy umieścić przynajmniej dwa rysunki i/lub schematy, przedstawiające zastosowane rozwiązania techniczne lub zasadę jego działania. Rysunki mają być uzupełnieniem treści, ich rolą jest pomoc w zrozumieniu zastosowanych rozwiązań. Rozmiar rysunków powinien być równy połowie strony formatu A5. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy ten format nie zapewnia czytelności, możliwe jest zwiększenie go na całą stronę. Rysunki i grafiki muszą zostać dostarczone w wersji elektronicznej w pliku JPG lub TIF, w kolorze, w rozdzielczości 300 dpi. Wskazanie tematyki i lokalizacji w tekście zdjęć ilustrujących opisywane zagadnienia, rozwiązania techniczne, charakterystyczne cechy siedlisk itp. Ich rolą nie może być wyłącznie zwiększenie atrakcyjności wizualnej podręcznika. Zdjęcia będą pochodziły z zasobów Zamawiającego, do których posiada nieograniczone prawa autorskie i będą przedstawiały zarówno gatunki i siedliska, jak i rzeczowe efekty zrealizowanych działań. Naniesienie korekt i/lub uzupełnień, wskazanych przez Zamawiającego. Podręcznik powinien mieć objętość 60-90 stron formatu A4, pisanych czcionką Times New Roman 12 p., z pojedynczą interlinią i standardowymi marginesami (2, 5 cm). Do tej objętości wliczane są rysunki i schematy, nie są liczone zdjęcia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w formie wydruku, i w wersji elektronicznej. Tekst podręcznika będzie zamieszczony na wersji elektronicznej papieru firmowego projektu LIFE+, który przekazany zostanie przez Zamawiającego do Wykonawcy w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy. Tekst podręcznika musi spełniać następujące warunki: być zgodny z celami podręcznika, opisanymi w opisie przedmiotu zamówienia, być zgodny z założeniami merytorycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 do Umowy, najlepsze praktyki muszą być opisane w sposób dokładny i przystępny, być użyteczny dla osób planujących realizację projektów z zakresu ochrony przyrody. Pierwsza wersja podręcznika zostanie przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej w ciągu 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Za termin przekazania uważany będzie dzień otrzymania przez Zamawiającego wersji elektronicznej podręcznika. W ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania wersji elektronicznej Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do podręcznika. Wykonawca ma na wprowadzenie korekt, wynikających z uwag, 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania tych uwag. Za termin przekazania poprawionej wersji podręcznika uważany będzie dzień jejotrzymania w wersji elektronicznej przez Zamawiającego. Zamawiający może w ciągu 5 dni kalendarzowych zgłosić uwagi do treści podręcznika po wprowadzonych korektach. Na wprowadzenie zgłoszonych uwag do podręcznika i przekazanie Zamawiającemu poprawionej wersji Wykonawca ma 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania tych uwag. Za termin przekazania poprawionej wersji podręcznika uważany będzie dzień przekazania do Zamawiającego papierowej wersji wydrukupodręcznika oraz zapisanej na nośniku jego wersji elektronicznej, wraz z osobnymi plikami rycin umieszczonych w podręczniku. Wydruk poprawionej wersji podręcznika musi być podpisany przez Wykonawcę. Za termin przekazania poprawionej wersji podręcznika uważany będzie dzień przekazania do Zamawiającego papierowej wydruku podręcznika oraz zapisanej na nośniku jego wersji elektronicznej, wraz z osobnymi plikami rycin umieszczonych w podręczniku. Okres od podpisania umowy do przekazania poprawionej wersji podręcznika w wersji papierowej i elektronicznej nie może przekroczyć 84 dni kalendarzowych. Zakończeniem realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie dzień przekazania przez Wykonawcę ostatecznej wersji podręcznika, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Przekazanie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez osoby upoważnione z obu stron umowy. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia zostanie przesłany do recenzji. Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieograniczone majątkowe prawa autorskie do całości przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 2 tj. do tekstu podręcznika najlepszych praktyk ochrony oraz nanoszonych przez Wykonawcę korekt wraz z rycinami w zakresie objętym umową w sprawie zamówienia publicznego. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część nr 1 - podręcznik najlepszych praktyk ochrony wybranych owadów (ksylobiontów, błonkówek); Część nr 2 - podręcznik najlepszych praktyk ochrony wybranych gadów (węża eskulapa, gniewosza plamistego, żółwia błotnego).. 4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):92. 31. 22. 12 - Usługi przygotowania podręczników szkoleniowych.

SEKCJA III: PROCEDURA

III. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III. 2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2

Nazwa: podręcznik najlepszych praktyk ochrony wybranych gadów (węża eskulapa, gniewosza plamistego, żółwia błotnego).

IV. 1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27. 01. 2014.

IV. 2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Katarzyna Kurek, Janusz Holuk, Stanisław Bury, Michał Piotrowski - reprezentowani przez Katarzyna Kurek, ul. Sidzińska 2, 30 - 389 Kraków, ul. Sidzińska 2, 30-389 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV. 5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25000, 00 PLN. 6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 25000, 00

  • Oferta z najniższą ceną: 25000, 00 / Oferta z najwyższą ceną: 25000, 00

  • Waluta: PLN.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

To trwające trzy lata wspólne działanie zakończyło się w 2008 r., a jego wyniki zostaną wykorzystane w kolejnym projekcie, którego realizację rozpoczęto w 2009

r. baza wiedzy i forum, na którym na bieżąco udziela się porad, podręcznik najlepszych praktyk i nowa strategia szkoleń, która

ma uzupełniać programy szkoleniowe w zakresie nadzoru rynku na szczeblu krajowym.

Diese auf drei Jahre befristete gemeinsame Maßnahme endete 2008 und brachte

eine

Vielzahl von Ergebnissen, die in

einem

2009 angelaufenen Folgeprojekt weiter ausgearbeitet werden:

letztere als Ergänzung zu Fortbildungssystemen für die Marktüberwachung auf nationaler Ebene.

i upowszechniający stosowanie specjalnych form współpracy organów administracji celnej zgodnie z Drugą konwencją neapolitańską 2008 r.

und weiteren Nutzung spezieller Kooperationsformen für Zollverwaltungen auf der Grundlage des Übereinkommens Neapel II 2008.

Wkład w powstanie ekspertyzy i w finansowanie warsztatów regionalnych OBWE dotyczących podręcznika najlepszych praktyk w dziedzinie broni strzeleckiej i lekkiej w Azji Centralnej.

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu zachęca się do organizowania szkoleń dotyczących oszacowania wieku,

Das

Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen wird aufgefordert, Schulungen zur Altersbestimmung zu organisieren,

Obecnie, w ścisłym porozumieniu z partnerami G8 oraz Szwecją i Turcją,

Zjednoczone Królestwo koordynuje prace nad opracowaniem załącznika do podręcznika najlepszych praktyk OBWE w dziedzinie broni strzeleckiej

i lekkiej dotyczącego zarządzania zapasami i bezpieczeństwa MANPADS.

Es koordiniert gegenwärtig außerdem in enger Übereinstimmung mit den G8-Partnern und Schweden und

in deren Mittelpunkt die Verwaltung von Beständen und die Sicherheit von MANPADS stehen wird.

W reakcji na zdarzenia powodziowe z lata/jesieni 2002, dyrektorzy wodni i Komisja podjęli działanie w sprawie ochrony przeciwpowodziowej,

Als Reaktion auf die Hochwasserereignisse von Sommer und Herbst 2002 begannen die Wasserdirektoren und die Kommission

eine

Aktion zum Hochwasserschutz;

Wydziały będą odwoływać aktualnych wydań i najlepszych praktyk podręcznika New Jersey Jezdnia projekt; AASHTOGuide Rozwoju rowerowe dla zwierząt; AASHTO Przewodnik dla planowania, Budowa i działanie pieszych dla zwierząt; Podręcznik jednolitych urządzeń sterowania ruchem; NACTO

Miejskie Bikeway Projektowe i inne kryteria projektowe jak to konieczne, dążenie do zrównoważenia wszystkich potrzeb, kiedy repaving lub rekonstrukcji ulice.

Abteilungen werden aktuelle Ausgaben und Best Practices von New Jersey Roadway Design Manual Referenz;

die

AASHTOGuide für

die

Entwicklung

der

Fahrrad Einrichtungen; AASHTO Leitfaden für

die

Planung, Design und Betrieb von Fußgängerräumen; das Handbuch

der

Uniform Traffic Control Devices;

der

NACTO Stadt Bikeway Design Guide und andere Designkriterien wie nötig, Streben um alle Bedürfnisse zu balancieren, wenn Neuasphaltieren oder Rekonstruktion von Straßen.

Alternatywne regulacje(subwencjonowanie wielostronnych projektów w dziedzinie ładu publicznego, podręczniki, katalogi najlepszych praktyk, wzajemna weryfikacja)

już funkcjonują, nie okazały się wszakże wystarczającymi dla zapewnienia ram ogólnych zasad współpracy.

Alternativen hierzu(Bezuschussung multilateraler Projekte im Bereich der Strafverfolgung, Handbücher, Katalog bewährter Praktiken, Peer Review)

gibt es bereits, doch haben sie sich bei dem Vorhaben, gemeinsame Grundsätze für die Zusammenarbeit zu entwickeln, als unzureichend erwiesen.

W celu umożliwienia wykorzystania w pełnym zakresie skutecznej wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk Rada wezwała do szerokiego rozpowszechniania wspomnianego podręcznika w sposób zapewniający jego dostępność, w wersji zaadaptowanej do potrzeb konkretnych odbiorców”str. 37.

Damit ein größtmöglicher Nutzen aus dem erfolgreichen Austausch von Erfahrungen und bewährten Praktiken gezogen werden kann, fordert der Rat eine umfassende, einfache und an die angestrebte Zielgruppe angepasste Verbreitung dieses Handbuches“ S.

Wymiana poglądów, doświadczeń i najlepszych praktyk poprzez dyskusje w ramach komitetu CPC i specjalnych warsztatów zostanie wykorzystana do opracowania wspólnych standardów i technik, podręczników i innych dokumentów zawierających wskazówki dla użytkowników CPC, takich jak wytyczne

i najczęściej zadawane pytania.

Der Austausch von Meinungen, Erfahrungen und vorbildlichen Verfahren in den Sitzungen des Ausschusses und in den Fachworkshops wird der Entwicklung von gemeinsamen Standards und Techniken, Handbüchern und sonstigen Unterlagen für die Nutzer zugute kommen z. B. Leitlinien

sowie häufig gestellte Fragen.

W 2009 r. pojawią się trzy nowe inicjatywy Komisji:

ukaże się trzecie wydanie podręcznika integracji, powstanie Europejskie Forum Integracji, które ma służyć zwiększeniu zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w naszą pracę, a także strona internetowa poświęcona integracji- jedyny portal informacyjny na temat integracji, promujący wymianę najlepszych praktyk wśród interesariuszy w sferze integracji.

Im Jahr 2009 erscheinen drei neue Initiativen

der

Kommission:

Die

dritte Ausgabe des Handbuchs zur Integration,

das

Europäische Integrationsforum,

das die

Zivilgesellschaft weiter in

die

Fortführung unserer Arbeit einbeziehen wird, und eine Integrationswebsite,

die

als einheitliches Portal für Informationen zum Thema Integration und zur Förderung

des

Austauschs bewährter Verfahren zwischen

den

Beteiligten auf

dem

Gebiet

der

Integration dienen soll.

Ponadto Komisja wzywa europejskie organizacje normalizacyjne do opracowania

podręczników 

najlepszych praktyk w zakresie wdrażania usług korzystających z protokołu IPv6.

Darüber hinaus ruft die Kommission die europäischen Normungsorganisationen auf, Anleitungen zu empfehlenswerten Verfahren beim Einsatz von IPv6-gestützten Diensten

zu

entwickeln.

Włochy miały także udział w przyjęciu

podręcznika

OBWE dotyczącego najlepszych praktyk w dziedzinie ręcznej i lekkiej broni palnej.

Italien hat ebenfalls zur Annahme des OSZE-Leitfadens für bewährte Praktiken betreffend Kleinwaffen und leichte Waffen beigetragen.

Zjednoczone Królestwo miało istotny udział w podręczniku OBWE dotyczącym najlepszych praktyk w dziedzinie ręcznej i lekkiej broni palnej,

opublikowanym we wrześniu 2003 r.

Das Vereinigte Königreich hat wesentlich zu dem OSZE-Leitfaden für bewährte Praktiken betreffend Kleinwaffen und leichte Waffen, der

im September 2003 veröffentlicht wurde,

Hiszpania miała znaczny udział w najlepszych praktyk w dziedzinie ręcznej i lekkiej broni palnej,

który został przedstawiony na jedenastym posiedzeniu rady ministerialnej w grudniu 2003 r.

der auf dem 11. Treffen des Ministerrates im Dezember 2003 vorgestellt wurde,

Niemcy miały m. in. udział w dwóch rozdziałach

podręcznika

OBWE na temat najlepszych praktyk w dziedzinie ręcznej i lekkiej broni palnej oraz wystąpiły,

wraz z Niderlandami i Norwegią, z inicjatywą dotyczącą harmonizacji przepisów w dziedzinie pośrednictwa.

Hat es unter anderem zwei Kapitel zu dem OSZE-Leitfaden für bewährte Praktiken betreffend Kleinwaffen und leichte Waffen beigesteuert und gemeinsam mit

den Niederlanden und Norwegen eine Initiative zur Harmonisierung der Vorschriften über Vermittlungstätigkeiten vorgelegt.

W ramach OBWE Niemcy przygotowały projekt

rozdziału na temat transportu amunicji mającego się ukazać podręcznika

najlepszych praktyk

OBWE w dziedzinie amunicji i aktywnie uczestniczyły w opracowywaniu załącznika do podręcznika najlepszych praktyk OBWE w dziedzinie broni strzeleckiej

i lekkiej dotyczącego zarządzania zapasami i bezpieczeństwa przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych MANPADS.

Im Rahmen der OSZE hat Deutschland ein

Kapitel

über

den Transport von Munition für den geplanten OSZE-Leitfaden

über bewährte Praktiken

betreffend Munition erstellt und hat sich aktiv an der Ausarbeitung einer Anlage zum OSZE-Leitfaden über bewährte Praktiken betreffend Kleinwaffen und leichte Waffen beteiligt;

dabei ging es um die Verwaltung der Bestände und die Sicherheit von tragbaren Luftabwehrsystemen MANPADS.

Będzie wspierać programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz wymianę najlepszych praktyk, aby doprowadzić do rozwoju doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w zakresie przedsiębiorczości oraz wyda

podręcznik

strategiczny na temat edukacji na rzecz przedsiębiorczości,

aby wspomóc rozpowszechnianie, wpływ i jakość edukacji na rzecz przedsiębiorczości w Europie.

Spezifische Schulungsprogramme für Lehrerinnen und Lehrer wie auch den Austausch bewährter Verfahren unterstützen, um die Lehrkräfte im Bereich Unternehmertum besser zu schulen, und ein Strategiehandbuch über die Ausbildung zur Unternehmertätigkeit erstellen, um die Verbreitung, die

Wirkung und die Qualität der Ausbildung in diesem Bereich in Europa zu steigern.

Sporządzania informacji mających na celu wyjaśnienie, interpretację i uproszczenie norm europejskich lub europejskich dokumentów normalizacyjnych,

w tym sporządzania

podręczników

użytkownika, informacji o najlepszych praktykach oraz prowadzenia działań uświadamiających;

Die Erstellung von Informationen, mit denen Europäische Normen oder europäische Normungsprodukte erklärt, ausgelegt

und vereinfacht werden können, beispielsweise Benutzerhandbücher, Informationen über vorbildliche Verfahren und Sensibilisierungsmaßnahmen;

Poprawiona wersja podręcznika zostanie wkrótce opublikowana i będzie zawierała rozdziały dotyczące

praktyk

związanych z wydawaniem zezwoleń,

najlepszych 

praktyk dotyczących interpretacji wybranych kryteriów

oraz wymogi związane z przekazywaniem informacji do rocznego sprawozdania UE.

und Anforderungen in Bezug auf

die

Unterbreitung von Informationen für

den

EU-Jahresbericht enthält.

i wzmocnienia agencji pracy czasowej oraz biur pośrednictwa.

Podręcznik ten będzie się opierał na„Międzynarodowym instrumencie umożliwiającym śledzenie” i na

najlepszych praktykach

międzynarodowych opracowanych w międzynarodowych standardach kontroli

broni strzeleckiej ONZ31 i zostanie przekazany organom ścigania we wszystkich państwach członkowskich.

Dieses Handbuch, das auf dem Internationalen Rückverfolgungsinstrument und den internationalen bewährten Verfahren im Rahmen des Internationalen Standards der Vereinten Nationen

für die Kontrolle von Kleinwaffen (ISACS)31 basiert, wird an alle Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten verteilt.

Kryteria udziału oraz procedury rejestracji i zatwierdzania pozostaną te same; dotychczasowe narzędzia promocyjne i inspiracyjne, takie jak broszura promocyjna,

wytyczne tematyczne, podręcznik dla lokalnych organizatorów kampanii i przewodnik po

najlepszych praktykach

zostaną zaprojektowane od nowa i rozszerzone.

Die

Teilnahmebedingungen und

die

Anmelde- und Validierungsverfahren ändern sich nicht;

die

Werbe- und Hilfsmittel wie

die

Informationsbroschüre,

thematische Leitlinien, das Handbuch für Organisatoren von lokalen Kampagnen und

der

Leitfaden für bewährte Praxis werden überarbeitet und erweitert.

Działania muszą być prowadzone w oparciu o wyraźny mandat, posiadać wyraźne ramy czasowe i

zaplanowane cele np. zalecenia polityczne lub podręczniki, kompendia przykładów

najlepszych praktyk.

Dabei müssen sich die entsprechenden Aktivitäten auf genaue Aufgabenbeschreibungen,

Zeitpläne und Ergebnisvorgaben stützen z. strategische Empfehlungen oder Handbücher, Kompendien vorbildlicher Verfahren.

Podręcznik najlepszych praktyk Asus A95vm

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik najlepszych praktyk Asus A95vm

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik najlepszych praktyk Asus A95vm