Podręcznik instalacji, konfiguracji i serwisu Craftsman 113 228162

Podręcznik instalacji, konfiguracji i serwisu Craftsman 113 228162 jest przeznaczony do pomocy użytkownikom w instalacji, konfiguracji i serwisowaniu maszyny Craftsman 113 228162. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jak zainstalować i skonfigurować maszynę, a także jak ją serwisować, aby zapewnić jej długotrwałą, niezawodną pracę. Zawiera również informacje na temat bezpieczeństwa i procedur użytkowania. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje i wskazówki, które pomogą użytkownikom w instalacji, konfiguracji i serwisowaniu maszyny Craftsman 113 228162.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji, konfiguracji i serwisu Craftsman 113 228162

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnegoWykaz podręczników do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i etnicznych orazspołeczności posługującej się językiem regionalnymWykaz podręczników do kształcenia ogólnego opracowanych w ramach projektu„E-podręczniki do kształcenia ogólnego” współfinansowanego ze środków pochodzących z UE,uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu z dnia27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 z późn. zm. )Podręczniki są dostępne na stronie internetowejWykaz podręczników do kształcenia ogólnego opracowanych na zlecenie ministra właściwego do sprawoświaty iwychowania, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniuz dnia 27sierpnia 2012 r. )Wykaz podręczników do kształcenia specjalnego opracowanych na zlecenie ministra właściwego dospraw oświaty i wychowania, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego z dnia 14lutego 2017 r.

Podręcznik pracownik, czasami znany również jako podręcznika dla pracowników, kadry podręcznika lub firmy instrukcji polityki, to książka podane pracownikom przez pracodawcę.

Podręcznik pracownika może być wykorzystany do zebrania informacji o zatrudnieniu i pracy, które pracownicy muszą znać. Zazwyczaj zawiera trzy rodzaje treści:

 1. Kultura: powitalne oświadczenie, misja lub cel firmy, wartości firmy i inne.
 2. Informacje ogólne: ustalenia dotyczące urlopów, korzyści firmowe, polisy niewymagane przez prawo, podsumowania polis i inne.
 3. Specyficzne dla przypadku: polityki firmy, zasady, procedury dyscyplinarne i procedury składania skarg oraz inne informacje wzorowane na przepisach lub regulacjach dotyczących zatrudnienia.

Podręcznik pracownika, jeśli taki istnieje, jest prawie zawsze częścią procesu wdrażania lub wprowadzania nowych pracowników do firmy. Pisemny podręcznik dla pracowników zawiera jasne porady dla pracowników i tworzy kulturę, w której problemy są rozwiązywane uczciwie i konsekwentnie.

Zawartość

Chociaż często różni się to w zależności od firmy, konkretne obszary, które może dotyczyć podręcznik dla pracowników, obejmują:

 • Powitalna wypowiedź, która może również pokrótce opisać historię firmy, przyczyny jej sukcesu oraz sposób, w jaki pracownik może przyczynić się do przyszłych sukcesów.
 • Informacje kulturowe, takie jak misja, wizja lub deklaracja celu, informacje o wartościach organizacyjnych, informacje historyczne o firmie i/lub oświadczenie o celach biznesowych.
 • Procedury orientacyjne. Zwykle wiąże się to z dostarczeniem kierownikowi działu kadr lub innemu wyznaczonemu pracownikowi wypełnionych formularzy potrącania podatku dochodowego, przedstawieniem dowodu tożsamości i uprawnień do zatrudnienia (zgodnie z amerykańską ustawą o reformie i kontroli imigracyjnej z 1986 r. ), dowodu ukończenia testu narkotykowego (przez wyznaczone centrum medyczne) i inne wymagane formularze.
 • Definicje zatrudnienia w pełnym i niepełnym wymiarze godzin oraz świadczenia, które otrzymuje każda klasyfikacja. Ponadto obszar ten opisuje również procedury pomiaru czasu (takie jak definiowanie „tygodnia pracy”). Obszar ten może również zawierać informacje o codziennych przerwach (na obiad i odpoczynek).
 • Informacje o wynagrodzeniach i świadczeniach pracowników (takich jak urlop i ubezpieczenie). Zazwyczaj nowi pracownicy otrzymują pewne świadczenia plus dodatkowe nagrody (takie jak przystąpienie do programu 401K kont emerytalnych, dodatkowe urlopy i podwyżki) po przepracowaniu określonego czasu w firmie. Zostały one opisane w tej sekcji.
 • Wytyczne i procedury dotyczące podróży i wydatków (T&E).
 • Informacje o różnych rodzajach urlopów, w tym urlopach, płatnym urlopie (POT), chorobowym, osobistym, wojskowym, śmierci bliskiej, urlopie wyborczym. Jeśli pracodawca jest objęty amerykańską ustawą o urlopie rodzinnym i medycznym z 1993 r. – na ogół 50 lub więcej pracowników – podręcznik zazwyczaj zawiera informacje na temat FMLA i często zawiera szczegółowe zasady dotyczące urlopu rodzicielskiego i urlopu medycznego.
 • Oczekiwania dotyczące postępowania i polityki dyscypliny. Te sekcje zawierają zasady postępowania dotyczące takich obszarów, jak molestowanie seksualne, używanie alkoholu i narkotyków oraz obecność; plus, podstawy do zwolnienia (tj. zwolnienie, zwolnienie) i należyty proces. Obszar ten może również zawierać informacje na temat składania skarg do przełożonych i/lub współpracowników oraz komunikowania kwestii związanych z pracą z przełożonymi i/lub kierownikami firmy.
 • Wytyczne dotyczące przeglądów wydajności pracowników (np. jak i kiedy są przeprowadzane).
 • Zasady awansu, przeniesienia lub degradacji na określone stanowisko.
 • Zasady dotyczące poczty; korzystanie z telefonu, sprzętu firmowego, Internetu i poczty elektronicznej; oraz korzystanie przez pracowników z pojazdów silnikowych do wykonywania zadań.
 • Procedury postępowania z wypadkami przy pracy, na przykład z obrażeniami.
 • Jak pracownik może dobrowolnie zakończyć pracę (przejście na emeryturę lub rezygnację) oraz rozmowy kwalifikacyjne.
 • Wymóg, aby pracownicy zachowali poufność niektórych informacji biznesowych. Obszar ten zwykle zawiera informacje o udostępnianiu akt i informacji o pracownikach, a także o tym, kto może pobierać i sprawdzać te informacje.

Wersje podręcznika dla pracowników różnią się w zależności od firmy. W wielu większych firmach zaktualizowany podręcznik ukazuje się co roku lub w innych regularnych odstępach czasu. Zaleca się regularne aktualizowanie podręczników w miarę zmian przepisów i regulacji.

Formularz potwierdzenia odbioru

Nowi pracownicy są często zobowiązani do podpisania formularza potwierdzenia otrzymania, przeczytania i zrozumienia informacji zawartych w podręczniku pracownika oraz zaakceptowania jego warunków.

Formularze potwierdzeń mają zazwyczaj dodatkową treść:

 • Zastrzeżenie, że podręcznik nie jest umową ani inną umową o pracę.
 • Oświadczenie, że podręcznik może z czasem ulec zmianie z powiadomieniem lub bez, a pracownik wyraża zgodę na te zmiany. Jest to próba zabezpieczenia się przez pracodawców przed odpowiedzialnością, jeśli polisa ulegnie zmianie, a pracownik nie zostanie wyraźnie powiadomiony o zmianie.
 • W Stanach Zjednoczonych pracodawcy dobrowolni zazwyczaj również stwierdzają, że zatrudnienie jest dobrowolne, a stosunek pracy może zostać rozwiązany w dowolnym momencie z dowolnego powodu, z podaniem lub bez podania przyczyny.
 • Niepodpisanie przez pracownika formularza potwierdzenia w terminie może uniemożliwić mu zatrudnienie lub może skutkować wypowiedzeniem.

  Poradniki pracownicze z myślą o kulturze

  W 2009 roku Netflix opublikował publicznie prezentację zatytułowaną Netflix Culture: Freedom & Responsibility, w której opisano ich odejście od kultury firmy opartej na dowodzeniu i kontroli w kierunku kultury skoncentrowanej na wolności i odpowiedzialności. Prezentacja stała się popularna i do marca 2018 roku miała ponad 17 milionów wyświetleń.

  Ponieważ prezentacja omawia również inne wspólne zasady firmy, często określa się ją mianem podręcznika pracownika Netflix. Był bardzo wpływowy, ponieważ wiele firm kopiowało ich „nieograniczoną” politykę urlopową i prostą politykę wydatków „Działaj w najlepszym interesie Netflixa”.

  Oprócz Podręcznika Valve dla nowych pracowników i Zappos Culture Book, prezentacja wpłynęła na wiele firm, które stworzyły podręczniki dla pracowników zorientowane na kulturę, które podkreślają kulturę ich firmy zamiast lub przed zasadami, które można znaleźć w tradycyjnym podręczniku dla pracowników. Nawet zasady są przepisywane w zupełnie inny sposób, niż nakazywałaby tradycja, lub zawierają nieformalne streszczenia lub wstępy w prostym języku.

  Potrzebujesz podręcznika dla pracowników

  Prawo federalne i stanowe oraz rosnąca liczba spraw sądowych dotyczących pracowników przeciwko kierownictwu zdecydowanie sugeruje, że pisemne oświadczenie o polityce firmy jest koniecznością biznesową dla firm dowolnej wielkości.

  Na przykład amerykańska Komisja ds. Równych Szans Zatrudnienia poinformowała, że ​​w 2005 r. firmy wypłaciły ponad 378 mln USD w ramach niespornych ugód dotyczących dyskryminacji. W 2014 r. EEOC otrzymało łącznie 88 778 zarzutów dyskryminacji wniesionych przeciwko prywatnym firmom.

  Inne przykłady sporów sądowych przeciwko firmie wynikających z działań pracowników to ujawnienie prywatnych informacji klienta i oczywiście działania jednego pracownika przeciwko drugiemu; molestowanie seksualne jest jednym z rodzajów obraźliwego zachowania pracowników.

  Mimo to niektórzy radcy prawni zalecają bardzo małym firmom (mniej niż 10 lub 15 pracowników), aby w ogóle nie posiadały podręcznika, ponieważ większości bardzo małych firm trudno jest poświęcić czas lub zasoby na prowadzenie aktualnego podręcznika pracownika. W przypadku bardzo małych firm może być mniej ryzykowne, jeśli w ogóle nie mają udokumentowanych zasad, niż mają zasady wprowadzające w błąd, nieaktualne lub niekompletne. Jednak inni utrzymywali, że małe organizacje, takie jak niektóre organizacje pozarządowe, czerpią korzyści z utrzymywania podręcznika polityki jakości dla personelu.

  Jednym z najważniejszych aspektów każdego podręcznika pracownika jest to, że podręcznik jest aktualizowany wraz ze zmianami przepisów. Jeśli firma zdecyduje się opublikować swój podręcznik w wielu językach, każda wersja powinna być aktualizowana jednocześnie.

  Poradniki dla pracowników są bardzo potrzebne w prowadzeniu biznesu, pomagają pracodawcom zarządzać ich biznesem bez komplikacji i konfliktów interesów, a także pomagają pracownikom zrozumieć, czego się od nich oczekuje w czasie zatrudnienia.

  Podręczniki dla pracowników powinny być sprawdzane przez prawnika pod kątem spójności i zgodności z obowiązującymi przepisami federalnymi i stanowymi lub prowincjonalnymi. Na przykład w wielu stanach USA obowiązują szczegółowe przepisy, które wykraczają poza przepisy federalne. Z tego powodu podręcznik dla pracowników z Nowego Meksyku nie powinien być używany w Kalifornii. W Stanach Zjednoczonych Kalifornia jest stanem o największej liczbie przepisów wykraczających poza prawo federalne. Firmy tam działające zazwyczaj mają specjalne treści dla pracowników Kalifornii. Inne stany, które zazwyczaj wymagają specjalnej zawartości, to Nowy Jork, Massachusetts, Illinois, Connecticut, Waszyngton i Teksas.

  W Wielkiej Brytanii podręcznik pracownika może również stanowić część warunków zatrudnienia pracownika. Jeśli zatrudnionych jest pięć lub więcej osób, ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy wymaga posiadania pisemnego oświadczenia o polityce bezpieczeństwa i higieny pracy firmy.

  Bibliografia

  Zobacz też

 • Ład korporacyjny
 • Polityka zasobów ludzkich
 • Lektura obowiązkowa, czyli Podręcznik Pracownika | INNPoland. pl

  INNPoland_avatar

  Podręcznik instalacji, konfiguracji i serwisu Craftsman 113 228162

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji, konfiguracji i serwisu Craftsman 113 228162

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji, konfiguracji i serwisu Craftsman 113 228162