Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Bosch Wtn85423me

Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Bosch Wtn85423me to kompleksowe narzędzie, które zawiera wszystkie najważniejsze informacje potrzebne do zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z przepisami dotyczącymi zdrowia i opieki zdrowotnej. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących pracowników służby zdrowia, a także wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny. Jest to narzędzie skuteczne i przydatne dla wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy przestrzegają odpowiednich regulacji i standardów. Podręcznik zawiera również wskazówki dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych i sytuacjach nadzoru, a także wytyczne dotyczące procedur i środków bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Bosch Wtn85423me

Na podstawie art. 24 i 31 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 434) zarządza się za zgodą Rady Państwa, co następuje:

* Z dniem 1 listopada 1954 r. rozporządzenie traci moc w części dotyczącej uposażenia lekarzy i lekarzy dentystów, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 1954 r. w sprawie uposażenia lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. 54. 48. 229).

Z dniem 1 lipca 1955 r. rozporządzenie traci moc w części unormowanej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1955 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. 55. 25. 153) - zob. § 22 powołanego rozporządzenia.

Z dniem 1 czerwca 1956 r. rozporządzenie traci moc w części unormowanej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia niższego personelu oraz niektórych pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. 56. 23. 109) - zob. § 21 powołanego rozporządzenia. rozporządzenie traci moc w części unormowanej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1956 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników farmaceutycznych oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w aptekach otwartych (Dz. 27. 124) - zob. § 21 ust. 2 powołanego rozporządzenia.

Z dniem 1 lipca 1956 r. rozporządzenie traci moc w części unormowanej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 października 1956 r. w sprawie uposażenia techników i uprawnionych techników dentystycznych (Dz. 45. 204) - zob. § 14 powołanego rozporządzenia.

Z dniem 1 października 1956 r. rozporządzenie traci moc w części unormowanej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie uposażenia kontrolerów sanitarnych zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. 58. 274) - zob. § 9 pkt 1 powołanego rozporządzenia.

1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 1953 r. (Dz. 53. 5. 11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.

2 § 2 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 lipca 1950 r. 50. 41. 365) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 września 1950 r.

3 § 2 pkt 1b dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 lipca 1950 r.

4 § 2 pkt 20 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 lipca 1953 r. 38. 162) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 sierpnia 1953 r.

5 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 1953 r.

6 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 1953 r.

7 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 1953 r.

8 § 10-12 uchylone przez § 16 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie dodatków specjalnych dla pracowników zakładów społecznych służby zdrowia (Dz. 110) z dniem 26 czerwca 1956 r.

9 § 12a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 lipca 1950 r.

10 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 1953 r.

11 § 13 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 26 lipca 1950 r.

12 § 13 pkt 1b dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 26 lipca 1950 r.

13 § 13 pkt 1c dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 26 lipca 1950 r.

14 § 14 uchylony przez § 16 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 1956 r.

15 Z dniem 26 czerwca 1956 r. § 15 traci moc w części dotyczącej dodatków specjalnych, zgodnie z § 16 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 1956 r. 110).

Szkolenie BHP e-learning dla personelu placówek służby zdrowia i medycznych – lekarzy, pielęgniarek, techników medycznych, pielęgniarek środowiskowych i medycyny szkolnej, fizjoterapeutów, rehabilitantów, w tym osób zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych i innych urządzeń wykorzystywanych w służbie zdrowia. Nasze szkolenie online dedykowane jest także dla innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne jak również w bezpośrednim kontakcie z pacjentem.
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności
z zakresu:

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Program szkolenia dla Pracowników służby zdrowia i innego personelu medycznego

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

3. Problemy związane z organizacją stanowisk personelu medycznego, narażonego na działanie czynników szkodliwych, biologicznych, chemicznych i niebezpiecznych, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe oraz inne urządzenia wykorzystywane w placówkach służby zdrowia

4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
W ramach tego szkolenia uwzględniono zagadnienia narażenienia pracowników służby zdrowia na działanie pola EM i szkodliwego promieniowania jonizującego.
Szkolenie to jest przeznaczone dla pielęgniarek, lekarzy, techników medycznych, techników radiologii fizykoterapeutów, ratowników medycznych oraz innego personelu placówek zdrowia, pracowników jednostek naukowo – badawczych, zatrudnionych przy obsłudze urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne, promieniowanie jonizujące, laserowe, RTG oraz monitorów ekranowych. Kurs bhp przeznaczony jest również dla innych pracowników medycznych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, w tym zagrożeń związanych z obsługą urządzeń emitujących szkodliwe pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, w szczególności ochrony przed szkodliwym promieniowaniem i polem elektromagnetycznym
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Program szkolenia dla Pielęgniarek, lekarzy i innego personelu medycznego pracującego w narażeniu na działanie pola EM oraz szkodliwego promieniowania jonizującego

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

3. Problemy związane z organizacją stanowisk personelu medycznego, narażonego na działanie promieniowania jonizującego, elektromagnetycznego, laserowego oraz innych czynników szkodliwych, biologicznych, chemicznych i niebezpiecznych, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, aparaty emitujące pole EM, aparaty RTG i emitujące promieniowanie jonizujące i laserowe oraz inne urządzenia wykorzystywane w placówkach służby zdrowia

W szkoleniu bhp dla pracowników służby zdrowia znajdują się też tematy dla stomatologów i asystentek/asystentów stomatologicznych.
Kurs BHP online dla stomatologów oraz pracowników asystujących w trakcie zabiegów, uwzględniający specyfikę pracy w gabinecie dentystycznym. Tematyka naszego e-learningowego szkolenia porusza szczegółowo problemy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, związane z ergonomią jak i narażeniem na czynniki biologiczne i niebezpieczne, powstające przy bezpośrednim kontakcie z pacjentem oraz obsługując sprzęt techniczny, emitujący szkodliwe promieniowanie np. aparaty RTG czy lampy laserowe.

a)oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, w tym zagrożeń związanych z wykonywaniem zabiegów oraz obsługą urządzeń emitujących szkodliwe pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, w szczególności czynnikami biologicznymi i ochrony przed szkodliwym promieniowaniem i polem elektromagnetycznym

Program szkolenia dla Lekarzy stomatologów oraz asystentów/asystentek stomatologicznych

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy stomatologów oraz asystentów, narażonych na działanie czynników uciążliwych, szkodliwych, biologicznych, chemicznych i niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym wyposażenia w monitory ekranowe oraz aparaty emitujące pole EM, aparaty RTG, emitujące promieniowanie jonizujące i laserowe, mikroskopy oraz pozostałe urządzenia wykorzystywane w gabinetach stomatologicznych.

Szkolenie okresowe bhp dotyczy także pracowników farmacji i jednostek badawczo-naukowych.

Program szkolenia dla Pracowników farmacji i jednostek naukowo-badawczych
1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracowników farmacji i jednostek naukowo badawczych z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, urządzenia biurowe i inne, wykorzystywane w farmaceutyce

4. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Szanujemy Twoją prywatność
Na potrzeby naszej witryny korzystamy z plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu na stronie.

Pozwala nam to zapewnić maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Twoich preferencji i ustawień na naszych stronach.
Więcej informacji o plikach cookies i ich funkcjonowaniu znajdziesz w naszej Polityce prywatności.
Pamiętaj, że możesz zmienić ustawienia przeglądarki w zakresie korzystania z plików cookies. Informacje na ten temat znajdziesz w instrukcji Zarządzania plikami cookies.

Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Bosch Wtn85423me

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Bosch Wtn85423me

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Bosch Wtn85423me