Podręcznik dla ekspertów Wyniki Epson Actionpc 6000

Podręcznik Epson Actionpc 6000 dla ekspertów to oficjalne wytyczne dotyczące konfiguracji, instalacji i obsługi komputera Epson Actionpc 6000. Zawiera również instrukcje dotyczące konfiguracji systemu operacyjnego, ustawień sieciowych i innych zadań związanych z konfiguracją sprzętu. Podręcznik zawiera także szczegółowe informacje na temat zarządzania danymi, wykorzystania programów i aplikacji oraz wykorzystywania narzędzi diagnostycznych. Podręcznik jest doskonałym źródłem informacji dla ekspertów, którzy chcą uzyskać pełną kontrolę nad swoim Epson Actionpc 6000.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dla ekspertów Wyniki Epson Actionpc 6000

Sprawozdanie edycja 2022

W związku ze zbliżającym się okresem składania sprawozdań z edycji 2022, zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym wzorem sprawozdania z pomocą kontekstową.

0. 79MB

Podręcznik dla beneficjentów Programu NOWEFIO 2022

Zapraszamy do zapoznania się z podręcznikiem dotyczącym realizacji projektów dofinansowanych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, edycja 2022. Przewodnik zawiera przydatne informacje i wskazówki związane m. in. z wydatkowaniem środków publicznych, promocją działań czy wymaganiami w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania publicznego.

4. 96MB

W ramach konkursu złożono 2106 ofert, do dofinansowania zakwalifikowano 389 najwyżej ocenionych ofert.

W ramach Priorytetów 2-4 edycji 2022 NOWEFIO organizacje złożyły 2106 ofert. Do dofinansowania przeznaczonych zostało 389 ofert, w tym:

 • w Priorytecie 2: 281 najwyżej ocenionych ofert – do progu punktowego A 98, 5;
 • w Priorytecie 3: 68 najwyżej ocenionych ofert – do progu punktowego A 95;
 • w Priorytecie 4: 40 najwyżej ocenionych ofert – do progu punktowego A 93.

Alokacja środków dla każdego priorytetu została ustalona oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa w każdym z priorytetów jest inna. Mając na uwadze zapewnienie jak najwyższej jakości dofinansowanych ofert oraz zrównoważenie podziału alokacji środków pomiędzy poszczególne priorytety Programu, odpowiadającej liczbie ofert złożonych w ramach konkursu (najwięcej w Priorytecie 2) dokonano następującej zmiany alokacji środków na rok 2022 pomiędzy priorytetami:

2Priorytet 2. : Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego52 947 000, 00 zł
3Priorytet 3. : Organizacje obywatelskie w życiu publicznym14 428 000, 00 zł4Priorytet 4. : Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich14 598 000, 00 zł

W celu wykorzystania środków dostępnych a ramach konkursu dokonano przesunięć kwot dotacji w dofinansowanych projektach pomiędzy latami, w związku z czym wysokość dotacji przyznanych w poszczególnych latach może się różnić od wysokości kwot wnioskowanych.

W przypadku projektów wieloletnich w Priorytecie 2 – po wyczerpaniu alokacji na rok 2023 oraz 2024 rekomendowano przyznanie dofinansowania jedynie na rok 2022. Zakres oraz skala projektu będzie przedmiotem negocjacji z organizacjami dofinansowanymi.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów.

Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 marca 2022 r.  (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

Oferent w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zobowiązany jest do przesłania do NIW-CRSO umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem niepodpisania umowy.

Lista ekspertów oceniających wnioski w Programie NOWEFIO edycja 2022.

Komunikat o przedłużeniu terminu publikacji wyników konkursu NOWEFIO edycja 2022

W związku z trwającą oceną merytoryczną ofert złożonych w edycji 2022 Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 (NOWEFIO), mając na uwadze zapewnienie jak najwyższej jakości ocen merytorycznych oraz zrównoważenie podziału alokacji środków pomiędzy poszczególne priorytety Programu NOWEFIO, zmianie uległ termin rozstrzygnięcia konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursów planowane jest do 23 maja 2022 r.

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej Programu NOWEFIO, edycja 2022

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW z wyłączeniem tych organizacji, które biorą udział w konkursie, do zgłaszania kandydatów ze strony pozarządowej na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, edycja 2022.

Nabór do Komisji odbywa się na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 01/02/2022 Dyrektora NIW-CRSO z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej. Zgodnie ze wskazanym dokumentem zadaniem Komisji jest dokonanie analizy i oceny złożonych ofert oraz przedłożenie Dyrektorowi NIW-CRSO opinii co do złożonych ofert wraz z rekomendowaną listą ofert przeznaczonych do dofinansowania. Prace Komisji planowane są na pierwszą połowę marca br. i ze względu na trwającą sytuację epidemiologiczną w kraju odbędą się w formule online.

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres FIO@niw. pl do 27 lutego 2022 r. poprzez kwestionariusz zgłoszeniowy.

Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy dwa, o wyborze kandydatur zadecyduje Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. pl/wp-content/themes/niw/images/DOC. png" alt="DOC. 18MB

Wyniki odwołań oceny formalnej NOWEFIO, edycja 2022

1. 04MB

Ocena formalna ofert złożonych w konkursie NOWEFIO na rok 2022 zakończona!

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w ramach edycji 2022 Rządowego Programu NOWEFIO.

Wszystkie złożone oferty zostały poddane ocenie formalnej.

W ramach konkursu:

 • – NOWEFIO: na 2103 oferty złożone w Systemie Obsługi Dotacji, 21 nie spełniło kryteriów formalnych. Pozostałe oferty zakwalifikowały się do oceny merytorycznej.
 • Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Organizacjom na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.

  Zgodnie z Regulaminem konkursu Organizacjom, których oferty zostały odrzucone przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO.

  Odwołanie należy przesłać:

 • – drogą pocztową;
 • – lub wysłać skan odwołania drogą elektroniczną na adres fio@niw. pl;
 • – lub złożyć w punkcie podawczym NIW-CRSO: Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 00-124 Warszawa Al. Jana Pawła II 12 z dopiskiem: odwołanie od oceny formalnej NOWEFIO 2022.
 • W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do NIW-CRSO. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

  2. 27MB

  Podsumowanie naboru w ramach konkursu na rok 2022 w ramach Rządowego Programu NOWEFIO.

  12 stycznia 2022 r. o godzinie 14. 00 zakończył się nabór ofert w konkursie ogłoszonym w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

  Organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane mogły złożyć ofertę w konkursie podczas naboru trwającego od 6 grudnia 2021 r. do 12 stycznia 2022 r.

  NOWEFIO 2022

  W trakcie naboru wpłynęło 2103 oferty na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 465 829 255, 12 zł.

  W tym w:

 • – Priorytecie 2: 1680 ofert;
 • – Priorytecie 3: 259 ofert;
 • – Priorytecie 4: 164 oferty.
 • Dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom za udział w konkursie. W najbliższych dniach oferty zostaną ocenione pod względem formalnym, a następnie pod względem merytorycznym. Ogłoszenie wyników planowane jest wiosną br. (marzec-kwiecień).

  Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie ogłaszanym w ramach edycji 2022 Rządowego Programu NOWEFIO na lata 2021-2030.

  Celem głównym Rządowego Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

  Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:

  2.

  Priorytet 2.

  Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

  3.

  Priorytet 3.

  Organizacje obywatelskie w życiu publicznym

  4.

  Priorytet 4.

  Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

  Termin składania ofert upływa 12 stycznia 2022 r. 00.

  Szczegółowe pytania na temat Rządowego Programu NOWEFIO będzie można kierować w terminie naboru ofert pod numerem telefonu 601-901-285 w dniach 06. 12. 2021 – 12. 01. 2022 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: 

  Poniżej tabela z informacjami o planowanych webinarach w ramach konkursu:

  Lista dokumentów konkursowych:

  Drogi Użytkowniku,

  klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

  Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

  Nie zgadzam się

  elektroda. pl - konserwacja strony

  Podręcznik dla ekspertów Wyniki Epson Actionpc 6000

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dla ekspertów Wyniki Epson Actionpc 6000

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik dla ekspertów Wyniki Epson Actionpc 6000