Ograniczona gwarancja Brother Laura Ashley Innov And 237 S Nx2000

Brother Laura Ashley Innov and 237 S NX2000 posiada ograniczoną gwarancję na okres trzech lat. Gwarancja obejmuje wszystkie wady materiałowe i produkcyjne w produkcie, a także dostawę części zamiennych i naprawy w ramach gwarancji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania lub niewłaściwej konserwacji. Gwarancja jest ważna tylko dla pierwszego nabywcy produktu. Gwarancja zapewnia zadowalającą jakość produktu i umożliwia naprawę lub wymianę produktu w przypadku wystąpienia wad lub nieprawidłowości. W razie potrzeby należy skontaktować się z dostawcą, aby uzyskać dalsze informacje na temat ograniczonej gwarancji Brother Laura Ashley Innov and 237 S NX2000.

Ostatnia aktualizacja: Ograniczona gwarancja Brother Laura Ashley Innov And 237 S Nx2000

1) WARUNKI

Aby móc korzystać z serwisu gwarancyjnego, wszelkie prace konserwacyjne oraz serwisowe, o których mowa w Instrukcji Obsługi danego produktu, muszą być przeprowadzane przez autoryzowany punkt serwisowy Brother. Należy również wziąć pod uwagę wszelkie wskazówki zawarte w Instrukcji Obsługi, a szczególnie te, dotyczące właściwej pracy urządzenia. Ponadto, w urządzeniu należy zawsze stosować oryginalne materiały eksploatacyjne firmy Brother. W przeciwnym razie, prawa wynikające z gwarancji na to urządzenie mogą zostać utracone.

2) REJESTRACJA

Warunkiem przyznania bezpłatnej przedłużonej gwarancji Brother jest zakup urządzenia pochodzącego z polskiego kanału dystrybucji: Brother Central and Eastern Europe GmbH, Oddział w Polsce, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, otrzymanie wraz z zakupionym urządzeniem Brother obowiązującej w Polsce karty gwarancyjnej oraz zarejestrowanie urządzenia Brother w terminie 60 dni od daty zakupu na stronie internetowej firmy Brother www. pl. Po spełnieniu powyższych warunków okres gwarancji ulegnie bezpłatnemu przedłużeniu z 2 lat do 3 lat od daty zakupu urządzenia. Ta dodatkowa usługa jest działaniem promocyjnym firmy Brother i jest dostępna po dokonaniu rejestracji oraz spełnieniu dodatkowych wymogów określonych w regulaminie. Firma Brother zastrzega sobie prawo do wybiórczej następczej weryfikacji dokonanych zgłoszeń urządzeń w programie przedłużonej gwarancji. W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie w chwili rejestracji nie spełniało warunków niniejszego regulaminu Brother uprawnione jest do odmowy świadczenia usług gwarancyjnych objętych niniejszym regulaminem, a pierwotnie przyznana przedłużona gwarancja uznana zostanie za anulowaną.

3) USŁUGI

Niniejsza rejestracja spowoduje rozszerzenie i przedłużenie standardowej gwarancji Brother.

 • Naprawa/Wymiana na miejscu
 • Usługa ta zastąpi standardową gwarancję Brother dla danego produktu firmy Brother. Rozszerzenie gwarancji obejmuje naprawę na miejscu u Klienta każdej usterki urządzenia, objętej standardową gwarancją firmy Brother w ciągu 3 lat od daty zakupu produktu. Zlokalizowanie usterek i ich naprawa w konkretnym zarejestrowanym produkcie firmy Brother jest ograniczone.
 • W przypadku wadliwego działania urządzenia, Klient musi skontaktować się z oddziałem firmy Brother wymienionym w ulotce zawierającej standardową gwarancję firmy Brother lub na stronie Jeśli naprawa usterki nie jest możliwa podczas wstępnych czynności diagnostycznych, to wówczas firma Brother rozpocznie procedurę naprawy lub wymiany urządzenia na miejscu u Klienta. Decyzja o tym, czy należy dokonać naprawy, czy też wymiany uszkodzonego urządzenia należy do firmy Brother. Wymienione części zamienne lub urządzenia przechodzą na własność firmy Brother.
 • Reakcja telefoniczna będzie natychmiastowa, natomiast dalsze badania zostaną przeprowadzone w odpowiednim terminie. Z zastrzeżeniem, że Klient znajduje się w zasięgu działania jednostki, typowy czas wyznaczony na naprawę na miejscu wynosi 24 godziny, jeśli urządzenie zarejestrowane jest w miejscowości/mieście, gdzie znajduje się oddział firmy Brother lub 48 godzin, gdy urządzenie zarejestrowane jest w innym miejscu. Jednakże, firma Brother zastrzega sobie prawo do przekroczenia tych terminów.
 • Naprawa gwarancyjna realizowana na miejscu u Klienta może odbywać się tyko w kraju, w którym dane urządzenie firmy Brother zostało zakupione.
 • Klient umożliwi firmie Brother wywiązanie się z terminowego przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej. W przeciwnym razie, firma Brother jest zwolniona z dokonania naprawy gwarancyjnej.

Firma Brother odpowiada za usterki lub obniżone parametry jakościowe urządzenia, które są wyraźnie określone w gwarancji. Firma Brother nie odpowiada za jakąkolwiek utratę danych.

Rekompensata za straty finansowe, np. za czas przestoju w produkcji nie przysługuje. Wszelkie inne zobowiązania są wyraźnie wyłączone w ramach obopólnego porozumienia.

Usługami, które nie wchodzą w zakres niniejszej umowy są: czyszczenie urządzenia, materiały eksploatacyjne oraz części zużywające się podczas normalnej eksploatacji. Personel autoryzowanego serwisu Brother będzie dokonywał napraw jedynie tych uszkodzeń, które są objęte standardową gwarancją Brother.

4) WYŁĄCZENIA

Z niniejszej gwarancji są wyraźnie wyłączone następujące elementy:

 • Materiały eksploatacyjne;
 • Parametry i funkcje oprogramowania, które nie zostały dostarczone przez firmę Brother;
 • Okresowe konserwacje i naprawy lub wymiana części z powodu ich normalnego zużycia w trakcie eksploatacji;
 • Uszkodzenia urządzenia lub obniżenie jakości druku, które jest spowodowane stosowaniem materiałów eksploatacyjnych, których jakość nie jest kontrolowana przez firmę Brother;
 • Uszkodzenia wynikające z nadmiernego lub niewłaściwego użytkowania produktu. Korzystanie z urządzenia powinno być zgodne z zaleceniami podanymi w Instrukcji Obsługi;
 • Wszelkie awarie, spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji wydanych przez firmę Brother, a odnoszących się do odpowiedniej procedury konserwacyjnej opracowanej dla danego typu urządzenia;
 • Instalacja lub używanie urządzenia niezgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, bezpieczeństwa lub przepisami prawa obowiązującymi na terytorium państwa, gdzie jest ono używane;
 • Uszkodzenia wynikające z napraw prowadzonych przez nieupoważniony personel serwisowy lub też przez samego użytkownika;
 • Uszkodzenia podczas transportu spowodowane niewystarczającym lub nieodpowiednim opakowaniem (sugerujemy zachowanie oryginalnego opakowania i wykorzystanie go w przypadku, gdyby urządzenie z jakiegokolwiek powodu musiało być transportowane);
 • Przypadkowe uszkodzenia oraz uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, zalaniem wodą, pożarem, nieodpowiednią wentylacją lub też spowodowane czynnikami znajdującymi się poza kontrolą firmy Brother.
 • 5) KOSZTY

  Jeśli w trakcie okresu gwarancyjnego niezbędne jest wykonanie naprawy, to firma Brother, pokryje wszelkie koszty wynikające z tej naprawy, a w szczególności koszty prac naprawczych i części zamiennych, które są niezbędne do przywrócenia właściwego działania urządzenia oraz, w zależności od rodzaju stosowanej gwarancji, koszty transportu urządzenia do i z autoryzowanego serwisu Brother. Firma Brother nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w działalności biznesowej lub za konieczne odzyskiwanie danych Klienta, które ma związek z realizowaną naprawą.

  6) ROSZCZENIA I EGZEKUCJA ROSZCZEŃ

  Klient może wystąpić z roszczeniami gwarancyjnymi tylko po dostarczeniu oryginalnego dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej produktu. Trzyletni okres gwarancji jest dobrowolną usługą oferowaną przez firmę Brother na zakupione produkty firmy Brother i dotyczy produktu spełniającego warunki określone w pkt. 2. Jeśli produkt był używany do końca jego okresu eksploatacji, to wówczas okres gwarancji kończy się w momencie zakończenia tego okresu eksploatacji.

  7) ZBYWALNOŚĆ GWARANCJI

  Niniejsza gwarancja nie jest zbywalna.

  8) WARUNKI OGÓLNE

  Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na prawa przysługujące Klientowi na podstawie obowiązujących przepisów, ani też nie ma wpływu na prawa wynikające z umowy zakupu/sprzedaży, jakie Klient posiada wobec sprzedawcy.

  9) SĄD KOMPETENTNY DO ROZSTRZYGANIA SPORÓW

  Sądem kompetentnym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby klienta.

  10) ZMIANY I POPRAWKI DO UMOWY GWARANCYJNEJ

  Zmiany i poprawki muszą mieć formę pisemną. Brother zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej promocji bez uprzedzenia i podawania uzasadnienia. Wprowadzone zmiany są skuteczne od dnia ich zakomunikowania na stronach internetowych firmy Brother, z tym zastrzeżeniem, iż wywołują one skutki prawne na przyszłość jedynie dla klientów rejestrujących zakupione urządzenia po zakomunikowaniu zmian w regulaminie. Zmiany regulaminu nie naruszają w żaden sposób praw nabytych już przez klientów, którzy dokonali rejestracji produktów przed zmianą regulaminu.

  1. HomeBrother
  2. Serwis i wsparcie
  3. Warunki gwarancji na produkty Brother

  Gwarancja

  Brother Central and Eastern Europe GmbH, Oddział w Polsce, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa jest członkiem międzynarodowej grupy Brother Group z siedzibą w Nagoi, w Japonii. Brother jest obecny na rynku od ponad stu lat. Swą obecność w Europie zaznaczyliśmy przeszło 60 lat temu. Przez cały ten okres dostarczamy klientom najnowocześniejsze rozwiązania w branży urządzeń biurowych.

  Dziękujemy za zakup naszego produktu.

  W procesie jego projektowania położyliśmy nacisk na twoją satysfakcję. Wiemy, że niezawodność jest dla Ciebie kluczową wartością. Każdy z naszych produktów przechodzi szczegółowe testy przed wprowadzeniem na rynek.

  Aby zagwarantować Ci spokój przez najbliższe 3 lata, każdy z naszych produktów posiada 36-miesięczną gwarancję, w ramach której możesz liczyć na fachową pomoc i obsługę. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami gwarancji.

  Kierujemy się mottem At Your Side.

  Znajduje ono odzwierciedlenie w gwarancji jakiej udzielamy na wszystkie nasze urządzenia.

  Gwarancja ONSITE (naprawa w miejscu instalacji)Pełna lista urządzeń:

  HLL5000D
  HLL5100DN
  HLL5200DW
  HLL6300DW
  HLL6400DW

  DCPL5500DN
  DCPL6600DW

  MFCL5700DN
  MFCL5750DW
  MFCL6800DW
  MFCL6900DW

  HLL8260CDW
  HLL8360CDW
  HLL9310CDW

  DCPL8410CDW

  MFCL8690CDW
  MFCL8900CDW
  MFCL9570CDW

  MFCJ5955DW
  MFCJ6955DW
  MFCJ6957DW

  Gwarancja RETURN-TO-BASE (naprawa w serwisie lub punkcie sprzedaży)

  Pełna lista urządzeń:

  HL1110E
  HL1112E
  HL1222WE
  HL1223WE

  HLL2312D
  HLL2352DW
  HLL2372DN
  HLB2080DW

  DCP1510E
  DCP1512E
  DCP1622WE
  DCP1623WE

  DCPL2512D
  DCPL2532DW
  DCPL2552DN
  DCPB7500D
  DCPB7520DW

  MFCL2712DN
  MFCL2712DW
  MFCL2732DW
  MFCL2752DW
  MFCB7710DN
  MFCB7715DW

  FAX2845

  HLL3210CW
  HLL3270CDW

  DCPL3510CDW
  DCPL3550CDW

  MFCL3730CDN
  MFCL3770CDW

  MFCJ2340DW
  MFCJ3540DW
  MFCJ3940DW

  DCPT220
  DCPT420W
  DCPT425W
  DCPT426W
  DCPT520W
  DCPT525W
  DCPT720DW
  MFCT920DW

  PTD450VP
  PTD600VP
  PTD610BTVP
  PTD800W
  PTD210VP
  PTD210
  PTD400

  PTP710BT
  PTP750W
  PTP300BT
  PTP900W
  PTP910BT
  PTP950NW

  PTE110VP
  PTE300VP
  PTE550WVP
  PTE550WSP
  PTE550WNIVP

  PTH110
  PTH500

  QL1100
  QL1110NWB
  QL1100C
  QL600B
  QL700
  QL800

  VC500W

  ADS1200
  ADS1700W
  ADS3000N
  ADS4100
  ADS4300N
  ADS4500W
  ADS4700W
  ADS4900W

  DS640
  DS740D
  DS940DW

  Szczegółowe warunki gwarancji 3 lata

  Oryginalne materiały eksploatacyjne Brother

  Urządzenia Brother gwarantują doskonałą pracę przy wykorzystaniu oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. Z tego powodu zalecamy korzystanie z oryginalnych wkładów Brother. Materiały eksploatacyjne Brother zostały opracowane w celu zapewnienia maksymalnie najlepszej jakości druku oraz jak najdłuższej żywotności urządzenia.

  Witam wszystkich serdecznie dziś mam do sprzedania komputerową maszynę do szycia Brother Laura Ashley® Edycja limitowana Innov-Innovs NX2000

  Maszyna w stanie jak nowa zakupiona kilka lat temu użyta kilka razy celem sprawdzenia jej możliwości i od tamtej pory to znaczy kilka lat leży nie używana spakowana w pudełku. I w związku z tym że nie potrzebuję tej maszyny bo tylko leży nie wykorzystana a zapewne komuś się przyda.

  Maszyna jak była nowa kosztowała około 7000 tyś zł. można powiedzieć że nadal jest nowa bo ja jej wcale nie używałam przeleżała tyle lat w kartonie

  Sprzedam ją za 1990 zł to jest mała część ceny nowej posiadam do niej dodatkowe akcesoria które są na fotografiach cena do negocjacji

  pod linkiem jest instrukcja https://www. manualslib. com/manual/440992/Brother-Laura-Ashley-Innov-And-237-S-Nx2000. html

  kontakt telefoniczny 880770998 więcej zdjęć podeślę na email bo na allegro tylko tyle można zdjęć załadować

  Preferuje odbiór osobisty celem sprawdzenia na miejscu lub wysyłka bez możliwości zwrotu na odpowiedzialność klienta

  Informacje o produkcie

  Laura Ashley i Brother International Corporation połączyły siły, aby wprowadzić jedną z najbardziej imponujących dostępnych maszyn do szycia i pikowania. Laura Ashley® Edycja limitowana Innov-Innovs NX2000 Sewing Machine oferuje wyjątkową gamę funkcji, aby zachwycić majsterkowiczów dekoratorami domu, takimi jak 460 dołączonych ściegów do szycia (430 wbudowanych, 30 na CD), automatyczny regulator wysokości ¢ Funkcja AHA®, która wykrywa różne grubości tkaniny podczas szycia, aby uzyskać idealnie jednolite szwy, oraz funkcja przestawna, która umożliwia łatwe zarządzanie narożnikami za pierwszym razem, za każdym razem. Jeśli 460 ściegów to za mało, skorzystaj z wyjątkowej funkcji Brother® My Custom Stitch ™, aby utworzyć praktycznie nieograniczoną liczbę spersonalizowanych ściegów i zapisać je w pamięci urządzenia. Użyj trzech dołączonych nóżek, aby cieszyć się swobodnym, swobodnym ruchem

  Identyfikatory produktu

  Marka

  Brat

  MPN

  NX2000

  UPC

  0012502625278

  Model

  Innov-is NX2000

  Identyfikator produktu na eBayu (ePID)

  127463240

  Kluczowe cechy produktu

  Operacja

  Skomputeryzowany

  Dodatkowe cechy produktu

  Łatwy otwór na guzik

  tak

  Top Drop-In szpulka

  tak

  Liczba wbudowanych ściegów

  430

  Ograniczona gwarancja Brother Laura Ashley Innov And 237 S Nx2000

  Bezpośredni link do pobrania Ograniczona gwarancja Brother Laura Ashley Innov And 237 S Nx2000

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Ograniczona gwarancja Brother Laura Ashley Innov And 237 S Nx2000