Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Emerson Rosemount 3095

Firma Emerson Rosemount oferuje swoim klientom ograniczoną gwarancję na swoje produkty, w tym na ich popularny przetwornik Rosemount 3095. Oświadczenie o ograniczonej gwarancji zapewnia klientom możliwość zwrotu, wymiany lub naprawy produktu, jeśli wykorzystane w nim części ulegną uszkodzeniu w okresie gwarancji. Gwarancja obejmuje również konieczność naprawy produktu, jeśli jakiekolwiek usterki zostaną zdiagnozowane w okresie gwarancji. Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Rosemount 3095 zapewnia klientom poczucie bezpieczeństwa w razie wystąpienia problemów z produktem.

Ostatnia aktualizacja: Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Emerson Rosemount 3095

Wyrażenie Note Env spowoduje wyszukanie dokumentów zawierających zarówno słowa rozpoczynające się od Note, jak i od Envy, np. Envy Notebook.

Użycie gwiazdki * powoduje zastąpienie wielu znaków w słowie, np. M*07, i wyszukanie dokumentów z wyrażeniem M507, M607 i M4070.

Użycie znaków cudzysłowu (np. „Notebook Envy”) powoduje wyszukanie dokładnie dopasowanego wyrażenia.

EU & UK Compliance Declarations (DoC) & Certificates

Szukaj wedlug nazwy produktu HP

Zgodnie z obowiązującym prawem produkty muszą spełniać pewne wymagania techniczne określone w odpowiednich przepisach.

Zespół HP ds. przepisów dotyczących kwestii technicznych zajmuje się tym tematem i publikuje w tej witrynie odpowiednie dokumenty wymagane w Unii Europejskiej (deklaracje zgodności). Dostępne są tu także inne powiązane dokumenty (np. certyfikaty GS i TCO).

Łącza do tematów niezwiązanych z działalnością zespołu HP ds. przepisów dotyczących kwestii technicznych:

Tematy dotyczące ochrony środowiskaExport Control and Customs Classification data for HP Products

1. Informacje o ograniczonej gwarancji

Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy tylko pierwotnego nabywcy nowych opon produkowanych przez NEXEN TIRE, które są stosowane w tym samym pojeździe, w którym zostały początkowo zamontowane.
Niniejsza gwarancja obowiązuje, jeśli spełnione są wszystkie następujące wymagania:

 • Opona została zakupiona po 1 lutego 2016 r.
 • Parametry takie jak rozmiar, nośność i indeks prędkości opon są zgodne z wartościami zalecanymi przez producenta pojazdu lub wyższe.
 • Opony nie są niezdatne do użytku z powodów wymienionych w sekcji PRZYPADKI NIEOBJĘTE GWARANCJĄ.

2. Zasady i okres obowiązywania gwarancji

Ograniczona gwarancja obowiązuje maksymalnie przez okres 6 lat od daty produkcji lub 5 lat od daty zakupu.

 1. Każda opona wyprodukowana przez firmę NEXEN TIRE jest objęta gwarancją na bezpłatną wymianę w przypadku wad materiałowych i produkcyjnych w początkowym okresie gwarancyjnym, to znaczy do zużycia bieżnika wynoszącego maksymalnie 1, 6 mm oryginalnej rzeźby bieżnika lub w ciągu 12 miesięcy od momentu zakupu, w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze (koszt montażu, wyważania i wszelkie inne opłaty za usługi wraz z obowiązującymi podatkami ponosi właściciel).
 2. Po wygaśnięciu okresu gwarancji na bezpłatną wymianę wartośćkompensaty zostanie określona w oparciu o procent niezużytej części bieżnika.

3. Przypadki nieobjęte gwarancją

 1. Wszelkie opony przekraczające wskaźnik zużycia (mniej niż 1, 6 mm głębokości bieżnika)
 2. Opony z usuniętym oznaczeniem DOT i/lub bez nazwy marki.
 3. Opony o nieprawidłowej nośności, nieprawidłowym rozmiarze i indeksie prędkości.
 4. Opony eksploatowane po przebiciu lub z niewłaściwym ciśnieniem (zarówno zbyt wysokim, jak i zbyt niskim).
 5. Reklamacje na komfort jazy po zużyciu pierwszych 0, 8 mm lub wymiana 3 lub więcej opon t tego samego pojazdu nie będą akceptowane.
 6. Opony przecięte, przebite, wybrzuszone, uszkodzone na skutek uderzenia w przeszkodę, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa na drodze.
 7. Przedwczesne lub nieregularne zużycie opon spowodowane usterką pojazdu lub brakiem rotacji opon w zalecanych odstępach czasu.
 8. Opony skradzione lub uszkodzone na skutek niepoprawnego montażu lub demontażu, przeciążenia, pożaru, kradzieży, złego stanu technicznego pojazdu.
 9. Opony, w których woda lub inny materiał dostał się do wnętrza podczas montażu lub w przypadku których nie wyważono kół.
 10. Opony stosowane podczas wyścigów lub w samochodach kempingowych.
 11. Pękanie ozonowe lub na skutek warunków meteorologicznych opon po 4 latach od daty produkcji.
 12. Celowe uszkodzenie, niewłaściwa eksploatacja, modyfikowanie opon.
 13. Wypadek, korozja chemiczna lub akt wandalizmu.
 14. Wypłaszczenia bieżnika spowodowane niewłaściwym składowaniem lub blokadą hamulca.
 15. Utrata czasu lub ograniczenia użytkowania, niedogodności lub jakiekolwiek szkody przypadkowe lub wtórne.
 16. Niewłaściwe naprawy lub naprawy niezgodne ze standardami Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Gumowych lub naprawy w niedozwolonych strefach opony lub tylko z taśmą samowulkanizującą.
 17. Opony regenerowane, bieżnikowane lub z pogłębionym bieżnikiem.
 18. 4. Obowiązki właściciela

 19. W momencie zakupu opony muszą być prawidłowo zamontowane przy odpowiednim ciśnieniu powietrza i wyważonych kołach. Co 10 000 km opony należy rotować z zachowaniem odpowiedniego ciśnienia powietrza i sprawdzićgeometrię kół
 20. Każdą oponę, która ma być regulowana, należy okazać autoryzowanemu dilerowi firmy NEXEN TIRE.
 21. Należy zapłacić cenę za montaż, wyważenie i wszelkie inne opłaty za usługi wraz z należnymi podatkami.

Spis treści

 1. Wprowadzenie do Globalnej Ograniczonej Gwarancji
 2. Oświadczenie o Globalnej Ograniczonej Gwarancji
 3. 1-roczna Ograniczona Gwarancja Dragonfly
 4. 2-letnia Standardowa Ograniczona Gwarancja
 5. 3-letnia Rozszerzona Ograniczona Gwarancja
 6. Rejestracja produktu w RAYMARINE
 7. Procedury dla Dragonfly, naprawy i wymiany dla Standardowej i Rozszerzonej Ograniczonej Gwarancji
  • Naprawa gwarancyjna
  • Wymiana gwarancyjna
 8. Gwarancja pokładowa
 9. Procedury uzyskania naprawy dla gwarancji pokładowej
 10. WAŻNE WARUNKI I WYŁĄCZENIA GLOBALNEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI
 11. Pozagwarancyjna wycena kosztów naprawy, serwis i naprawa

1. Wprowadzenie do Globalnej Ograniczonej Gwarancji

Globalna Ograniczona Gwarancja Raymarine obowiązuje dla kwalifikujących się produktów zakupionych 1 lipca 2017 r. lub w terminie późniejszym. Raymarine UK Ltd. i jej podmioty stowarzyszone (“RAYMARINE”) gwaratuje, że produkty RAYMARINE zakupione bezpośrednio od RAYMARINE, od zatwierdzonego przez RAYMARINE dilera (odwiedź raymarine. com/DealerLocator, by znaleźć i skontaktować się z lokalnym zatwierdzonym dilerem RAYMARINE), lub zainstalowane na nowym jachcie przez autoryzowaną jednostkę budowniczego łodzi, znanego jako Original Equipment Manufacturer (OEM) (“Produkty”), są wolne od defektów materiałowych i wykonawczych dla;

(i) produktów Dragonfly przez jeden (1) rok (“okres Ograniczonej Gwarancji Dragonfly”); i
(ii) Standardowych produktów przez dwa (2) lata (“okres Standardowej Ograniczonej Gwarancji”); od

(a) daty, kiedy produkty zostały zakupione po raz pierwszy; lub (b) w przypadku produktów instalowanych na nowym jachcie przez autoryzowaną jednostkę OEM, daty, kiedy jednostka pływająca została po raz pierwszy dostarczona (“Data Zakupu”) do pierwszego klienta detalicznego (“Pierwotny Klient”).

Wszystkie wcześniejsze zasady, procedury i punkty kontaktowe RAYMARINE zostały zastąpione przez niniejszą Globalną Ograniczoną Gwarancją RAYMARINE.

Za wyjątkiem produktów Dragonfly, produktow wymienionych w ramach gwarancji, produktów odnowionych oraz produktów używanych w regularnych zastosowaniach komercyjnych, wojskowych, organów ścigania lub pokrewnych, rejestrując nowy produkt w RAYMARINE, można rozszerzyć 2-letnią Standardową Ograniczoną Gwarancję bez dodatkowych kosztów.

W niektórych krajach i dla większości produktów RAYMARINE oferuje również usługę wymiany gwarancyjnej i gwarancję pokładową. Usługi te, o ile są dostępne, mają na celu minimalizację przestojów produktów, które mogą wymagać naprawy gwarancyjnej.

Twoja dokumentacja dowodu zakupu jest ważna. Prosimy przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Jeśli potrzebujesz serwisu gwarancyjnego, wymagany będzie dowód zakupu.

Produkty RAYMARINE nie zastępują posiadania i zachowania niezależnego osądu i umiejętności potrzebnych do bezpiecznego i skutecznego kierowania dowolną jednostką pływającą lub angażowania się w jakąkolwiek działalność morską.

2. Oświadczenie o Globalnej Ograniczonej Gwarancji

OGRANICZONE GWARANCJE I ŚRODKI ZARADCZE PRZEDSTAWIONE W GLOBALNEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI SĄ WYŁĄCZNE I MIESZCZĄ W SOBIE WSZYSTKIE INNE GWARANCJE WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE LUB USTAWOWE, W TYM DOWOLNE ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKŁE Z JAKICHKOLWIEK GWARANCJI HANDLOWYCH LUB PASUJĄCYCH DO KONKRETNYCH ZASTOSOWAŃ, USTAWOWYCH LUB INNYCH. NINIEJSZA GWARANCJA NADAJE WŁAŚCICIELOWI SZCZEGÓLNE PRAWA, KTÓRE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ ZALEŻNIE OD LOKALNEGO PRAWODAWSTWA.

W ŻADNYM WYPADKU RAYMARINE UK LTD. LUB JEJ PODMIOTY POKREWNE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE, SPECJALNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, CZY TO ZWIĄZANE Z UŻYCIEM, NIEPRAWIDŁOWYM UŻYTKOWANIEM, NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYCIA, NIEWŁAŚCIWYM POLEGANIEM NA PRODUKTACH LUB ZA JAKIEKOLWIEK WADY PRODUKTU. NIEKTÓRE LOKALNE PRAWODAWSTWA NIE DOPUSZCZAJĄ WYKLUCZENIA Z TYTUŁU SZKÓD UBOCZNYCH LUB WYNIKOWYCH, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

GLOBALNA OGRANICZONA GWARANCJA NIE WPŁYWA NA PRAWA KLIENTA WOBEC SPRZEDAWCY WYNIKAJĄCE Z UMOWY SPRZEDAŻY / ZAKUPU.

RAYMARINE, WEDLE WŁASNEGO OSĄDU, ZACHOWUJE PRAWO DO NAPRAWY LUB WYMIANY PRODUKTU, KTÓRE W PRZYPADKU BRAKU OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA BĘDZIE JEDYNYM I WYŁĄCZNYM REMEDIUM DLA KAŻDEGO NARUSZENIA GWARANCJI.

PRODUKT NAPRAWIONY LUB WYMIENIONY NA MOCY GWARANCJI BĘDZIE POSIADAĆ GWARANCJĘ TYLKO DO KOŃCA POZOSTAŁEGO ODNOŚNEGO ORYGINALNEGO OKRESU ORYGINALNEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI DRAGONFLY, OKRESU STANDARDOWEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI LUB OKRESU ROZSZERZONEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI.

3. 1-roczna Ograniczona Gwarancja Dragonfly

Z zastrzeżeniem warunków, ograniczeń i wyłączeń Globalnej Ograniczonej Gwarancji, wszystkie produkty Dragonfly (wliczając Wi-FISH) posiadają gwarancję bycia wolnymi od defektów w materiale lub wykonaniu w ciągu jednego (1) roku od daty zakupu produktu przez klienta pierwotnego (okres “Ograniczonej Gwarancji Dragonfly”). Podczas tego okresu i dla klienta pierwotnego, RAYMARINE, według własnego wyboru, naprawi lub wymieni wszystkie komponenty, które zawiodły podczas normalnego użytkowania.

Produkty Dragonfly są objęte gwarancją wyłącznie do użytku rekreacyjnego, co wyklucza użytek w celach komercyjnych, wojskowych, organów ścigania lub pokrewnych.

Jeśli do klienta ma zastosowanie Ograniczona Gwarancja Dragonfly, RAYMARINE nie obciąży go kosztami części ani robocizny za naprawy gwarancyjne lub wymiany. Jednak koszt transportu produktu objętego gwarancją do RAYMARINE w celu naprawy lub wymiany będzie odpowiedzialnością klienta i nie zostanie on pokryty przez RAYMARINE.

4. 2-letnia Standardowa Ograniczona Gwarancja

Z zastrzeżeniem warunków, ograniczeń i wyłączeń Globalnej Ograniczonej Gwarancji, wszystkie produkty RAYMARINE posiadają gwarancję bycia wolnymi od defektów w materiale lub wykonaniu w ciągu dwóch (2) lat od daty zakupu produktu przez klienta pierwotnego (okres “Standardowej Organiczonej Gwrancji”).

Jeśli do klienta ma zastosowanie Standardowa Ograniczona Gwarancja, RAYMARINE nie obciąży go kosztami części ani robocizny za naprawy gwarancyjne lub wymiany.

Niektórzy klienci mogą mieć opcję zakupu odnowionego produktu RAYMARINE zamiast nowego produktu, zwykle po obniżonej cenie. Odnowiony produkt RAYMARINE to produkt, który został naprawiony lub odbudowany i w pełni przetestowany przez RAYMARINE, by mieć pewność, że spełnia wszystkie specyfikacje wydajności produktu. Odnowiony produkt RAYMARINE może posiadać widoczne skazy kosmetyczne, ale takie skazy w żaden sposób nie wpłyną na wydajność produktu.

Niniejsza 2-letnia Standardowa Ograniczona Gwarancja dotyczy zarówno nowych produktów jak i odnowionych produktów RAYMARINE, z wyjątkiem tego, że zauważalne skazy kosmetyczne nie wpływające na działanie produktu odnowionego, który klient zdecyduje się zakupić, są wyraźnie wyłączone z zakresu gwarancji.

5. 3-letnia Rozszerzona Ograniczona Gwarancja

Z zastrzeżeniem warunków, ograniczeń i wyłączeń Globalnej Ograniczonej Gwarancji i z wyłączeniem produktów Dragonfly, gwarancjyjnych produktów zastępczych, produktów odnowionych oraz produktów używanych do regularnych celów komercyjnych, wojskowych, organów ścigania lub pokrewnych, wszystkie nowe produkty zarejestrowane w RAYMARINE w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zakupu produktu przez klienta pierwotnego posiadają gwarancje bycia wolnymi od defektów w materiale i wykonaniu w ciągu trzech (3) lat od daty zakupu produktu przez klienta pierwotnego (okres „Rozszerzonej Ograniczonej Gwarancji”). W tym okresie i dla pierwotnego klienta RAYMARINE, według własnego uznania, naprawi lub wymieni wszelkie komponenty produktu, które zawiodły podczas normalnego użytkowania. Po pomyślnej rejestracji produktu 3-letnia Rozszerzona Ograniczona Gwarancja zastępuje 2-letnią Standardową Ograniczoną Gwarancję.

Jeśli do klienta ma zastosowanie Rozszerzona Ograniczona Gwarancja, RAYMARINE nie obciąży go kosztami części ani robocizny za naprawy gwarancyjne lub wymiany.

Produkty Dragonfly, które objęte są przez RAYMARINE 1-roczną Ograniczoną Gwarancją Dragonfly (zob. Sekcja 3 “1-roczna Ograniczona Gwarancja Dragonfly”), produkty odnowione, które objęte są przez RAYMARINE 2-letnią Standardową Ograniczoną Gwarancją (zob. Sekcja 4, “2-letnia Standardowa Ograniczona Gwarancja”) i gwarancyjne produkty zastępcze (zob. Sekcja 7 “Procedury dla Dragonfly, naprawy i wymiany dla Standardowej i Rozszerzonej Ograniczonej Gwarancji”) nie podlegają aktualizacji do 3-letniej Rozszerzonej Ograniczonej Gwarancji.

6. Rejestracja produktu w RAYMARINE

Poprzez rejestrację produktu w RAYMARINE, otrzymasz ważne powiadomienia o produktach, aktualizacje i inne informacje zaprojektowane do poszerzenia użyteczności i radości z produktu. Dodatkowo, za wyjątkiem produktów Dragonfly, gwarancyjnie wymienionych produktów, produktów odnowionych i produktów używanych do regularnych celów komercyjnych, wojskowych, organów ścigania lub powiązanych, jeśli zarejestrujesz swój produkt w RAYMARINE, 2-letnia Standardowa Ograniczona Gwarancja zostanie zaktualizowana i zamieniona na 3-letnią Rozszerzoną Ograniczoną Gwarancję bez dodatkowych oplat. By zakwalifikować się do aktualizacji do 3-letniej Rozszerzonej Ograniczonej Gwarancji, rejestracja produktu musi zostać ukończona w przeciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od daty, kiedy produkt został zakupiony po raz pierwszy przez pierwotnego klienta.

Twój dokument rejestracji produktu jest ważny. Jeśli kwalifikujesz się do 3-letniej Rozszerzonej Ograniczonej Gwarancji i potrzebujesz serwisu gwarancyjnego, wymagane będą twój dowód zakupu i rejestracja produktu.

7. Procedury dla Dragonfly, naprawy i wymiany dla Standardowej i Rozszerzonej Ograniczonej Gwarancji

Podczas ważnego okresu Ograniczonej Gwarancji Dragonfly, okresu Standardowej Ograniczonej gwarancji lub okresu Rozszerzonej Ograniczonej Gwarancji, RAYMARINE zachowuje prawo do naprawy lub wymiany gwarancyjnego produktu wedle swojego osądu. Każdy produkt, który został naprawiony lub wymieniony na gwarancji otrzyma gwarancję tylko do końca pozostałego okresu odpowiadającego pierwotnemu okresowi Ograniczonej Gwarancji Dragonfly, okresowi Standardowej Ograniczonej Gwarancji lub okresowi Rozszerzonej Ograniczonej Gwarancji.Niektóre produkty mogą także kwalifikować się do serwisu gwarancji pokładowej RAYMARINE bez dodatkowych opłat podczas okresu Standardowej Ograniczonej Gwarancji lub Rozszerzonej Ograniczonej Gwarancji, która może dotyczyć klienta (zob. Sekcja 8, “Gwarancja Pokładowa”).

7. 1 Naprawa gwarancyjna

Aby uzyskać pełne informacje na temat rozwiązywania problemów z produktem przed zwróceniem go w ramach gwarancji oraz informacje na temat sposobu i miejsca zwrotu produktu w przypadku, gdy wymagana jest naprawa gwarancyjna, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym certyfikowanym dilerem RAYMARINE, odwiedzając raymarine. com/DealerLocator.

Jeśli chcesz zwrócić swój produkt RAYMARINE, musisz to zrobić za pośrednictwem Raymarine Customer Portal na stronie raymarine. com/CustomerRepair. Produkty mogą zostać zwrócone tylko po otrzymaniu numeru powiadomienia. Pamiętaj, aby usunąć wszystkie akcesoria i dane osobowe (takie jak karty map i osłony przeciwsłoneczne) z produktu. Raymarine nie ponosi odpowiedzialności za utracone akcesoria zwrócone wraz z produktem. Upewnij się, że utworzono kopię zapasową wszystkich danych (takich jak punkty nawigacyjne). Bezpiecznie przepakuj produkt do wysyłki; i umieść w paczce wraz ze zwracanym produktem:

(i) Numer powiadomienia z Raymarine Customer Portal; i
(ii) Ważny dowód zakupu z datą i miejscem zakupu oraz numery seryjne produktu; oraz
(iii) Kopię rejestracji produktu, jeśli kwalifikujesz się do 3-letniej Rozszerzonej Ograniczonej Gwarancji.

RAYMARINE nie ponosi odpowiedzialności za produkty zagubione lub uszkodzone podczas transportu, a wszystkie koszty wysyłki, ubezpieczenia i opłat celnych ponosi klient. RAYMARINE zdecydowanie zaleca odpowiednie ubezpieczenie każdego produktu zwróconego do RAYMARINE w celu wykonania usługi gwarancyjnej. 2 Wymiana gwarancyjna

Usługa wymiany gwarancyjnej RAYMARINE jest dostępna tylko za pośrednictwem certyfikowanego dilera RAYMARINE. Odwiedź raymarine. com/DealerLocator aby znaleźć i skontaktować się z lokalnym certyfikowanym dilerem RAYMARINE. Wymiana gwarancyjna nie jest dostępna we wszystkich krajach i nie wszystkie produkty kwalifikują się do wymiany gwarancyjnej.

Podczas ważnego okresu Ograniczonej Gwarancji Dragonfly, okresu Standardowej Ograniczonej Gwarancji lub Rozszerzonej Ograniczonej Gwarancji, serwis wymiany gwarancyjnej Raymarine może pozwolić klientowi na otrzymanie od RAYMARINE gwarancyjnego produktu zastepczego, by później certyfikowany diler RAYMARINE zwrócił gwarancyjny produkt do RAYMARINE. Aby skorzystać z usługi wymiany gwarancyjnej, musisz dostarczyć certyfikowanemu dilerowi RAYMARINE:

(i) Ważny dowód zakupu z datą i miejscem zakupu oraz numery seryjne produktu; i
(ii) Kopię rejestracji produktu, jeśli kwalifikujesz się do 3-letniej Rozszerzonej Ograniczonej Gwarancji.

Gwarancyjny produkt zastępczy zachowa balans gwarancji z pierwotnego produktu i będzie posiadac gwarancję tylko na pozostały okres odpowiedniego pierwotnego okresu Ograniczonej Gwarancji Dragonfly, okresu Standardowej Ograniczonej Gwarancji lub okresu Rozszerzonej Ograniczonej Gwarancji.

8. Gwarancja pokładowa

Gwarancja pokładowa to wygodny sposób na naprawę lub wymianę produktu RAYMARINE przez certyfikowanego dilera RAYMARINE bez uprzedniego usuwania produktu z twojej jednostki pływającej.

8. 1 Produkty na gwarancji, które kwalifikują się do gwarancji pokładowej

Za wyjątkiem produktów Dragonfly, instrumentów bezprzewodowych i produktów podręcznych, wszystkie produkty RAYMARINE zainstalowane przez autoryzowanego instalatora OEM i zarejestrowane przez certyfikowanego dilera RAYMARINE kwalifikują się do gwarancji pokładowej bez dodatkowych opłat podczas okresu Standardowej Ograniczonej Gwarancji lub okresu Rozszerzonej Ograniczonej Gwarancji, która może dotyczyć klienta, z zastrzeżeniem warunków, ograniczeń i wyłączeń zawartych w 8. 2. oraz w niniejszej Globalnej Ograniczonej Gwarancji RAYMARINE. 2 Kwalifikacja produktu do gwarancji pokładowej

Z zastrzeżeniem następujących warunków, ograniczeń i wyłączeń, aby zakwalifikować produkt objęty Gwarancją Pokładową bez dodatkowych opłat:

(i) kwalifikowany produkt musi zostać zainstalowany na jednostce pływającej, która jest umiejscowiona w zasięgu dwóch (2) godzin podróży w obie strony samochodem przez certyfikowanego dealera RAYMARINE;
(ii) musi istnieć weryfikacja, czy kwalifikujący się produkt został zainstalowany przez certyfikowanego dilera RAYMARINE lub autoryzowaną jednostkę OEM; i
(iii) Kwalifikujący się produkt musi zostać zakupiony i zainstalowany w tym samym regionie geograficznym Raymarine. Trzy regiony geograficzne RAYMARINE to:

(1) Ameryki (Kanada, Stany Zjednoczone, Karaiby, Ameryka Środkowa i Ameryka Południowa);

(2) EMEA („Europa / Bliski Wschód / Afryka”, w tym Wielka Brytania i UE); i

(3) APAC („Asia Pacific”, który obejmuje Australię i Nową Zelandię).

Produkty Dragonfly, bezprzewodowe instrumenty i produkty podręczne nie są objęte gwarancją pokładową.

9. Procedury uzyskania naprawy dla gwarancji pokładowej

Aby uzyskać informacje na temat uzyskania gwarancji pokładowej RAYMARINE, należy skontaktować się z lokalnym certyfikowanym dilerem RAYMARINE, odwiedzając stronę

Jeśli posiadasz produkt, który kwalifikuje się do gwarancji pokładowej, w celu uzyskania serwisu na pokładzie bez dodatkowych opłat, przed rozpoczęciem świadczenia usługi musisz przedstawić certyfikowanemu dilerowi RAYMARINE:

 • Ważny dowód zakupu potwierdzający::
  (i) datę zakupu;
  (ii) nazwę i lokalizację certyfikowanego dilera RAYMARINE lub autoryzowanej jednostki OEM, gdzie produkt został zakupiony;
  (iii) numer seryjny produktu; i
 • Ważny dowód instalacji przez certyfikowanego dilera RAYMARINE lub autoryzowanej jednostki OEM w tym samym regionie geograficznym RAYMARINE, gdzie został zakupiony produkt.
 • 10. WAŻNE WARUNKI I WYŁĄCZENIA GLOBALNEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI

  Każdy produkt, który zostanie naprawiony lub wymieniony w ramach gwarancji, będzie objęty gwarancją tylko do pozostałej części odpowiedniego okresu pierwotnej Ograniczonej Gwarancji Dragonfly, okresu Standardowej Ograniczonej Gwarancji lub okresu Rozszerzonej Ograniczonej Gwarancji.

  OPRÓCZ WSZYSTKICH INNYCH WARUNKÓW, OGRANICZEŃ I WYKLUCZEŃ OKREŚLONYCH W GLOBALNEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI RAYMARINE, RAYMARINE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA, I GWARANCJA NIE POKRYWA, ŻADNYCH Z NASTĘPUJĄCYCH:

 • Awarii lub wad spowodowanych wypadkiem, nadużyciem, niewłaściwym użytkowaniem, myciem pod wysokim ciśnieniem, uszkodzeniem podczas transportu, zmianami, korozją, nieprawidłową i / lub nieautoryzowaną naprawą, niewłaściwą lokalizacją lub instalacją (niezależnie od tego, czy jest to autoryzowany diler RAYMARINE), czy też nieprzestrzeganiem informacji lub wskazówek dla użytkownika produktu;
 • Użycia produktu do celów innych niż działalność morska lub użycia poza środowiskiem morskim;
 • Produktów, których numer seryjny został zmieniony, zasłonięty lub go brakuje;
 • Awarii lub wad oprogramowania lub usług stron trzecich dostarczanych z produktem lub dostępnych za jego pośrednictwem;
 • Awarie produktu, który nie został sprzedany pod marką RAYMARINE (która jest dostarczana z gwarancją producenta);
 • Rutynowe konserwacje i kontrole, zmiany lub aktualizacje oprogramowania, wyrównania / kalibracje, próby morskie lub uruchomienie, chyba że jest to wymagane przez wymianę części w wyrównywanym obszarze;
 • Napraw lub wymiany elementów przeznaczonych do konsumpcji lub wymiany, w tym (bez ograniczeń) bezpieczników, akumulatorów, pasów napędowych, radarowych diod ograniczających, magnetronów, zatrzaskowych nośników wirników, wirników, łożysk wirników i wałów wirników;
 • Napraw serwisowych pokładowych dla produktów Dragonfly, instrumentów bezprzewodowych i produktów podręcznych, produktów wyłączonych przez Sekcję 8. 2., lub produktów na jednostce pływającej, ktora znajduje się dalej niż dwie (2) godziny podróży samochodem w obie strony przez certyfikowanego dilera RAYMARINE;
 • Odzyskiwania lub wymiany danych osobowych przechowywanych w produkcie;
 • Wszystkich powiązanych kosztów, w tym (bez ograniczeń) podatków, podróży lub transportu, deinstalacji lub ponownej instalacji produktu (w tym między innymi kosztów demontażu i ponownej instalacji przetwornika), opłat za uruchomienie lub dokowanie, transportu, opłat za transport lub holowanie, opłat komunikacyjnych, zakwaterowania lub utrzymania, cła lub wszelkich innych powiązanych kosztów wynikających z wymiany produktu - wszystkkie one należa do obowiązków klienta;
 • Pracy w godzinach nadliczbowych lub pracy dodatkowej poza normalnymi godzinami pracy;
 • Różnic w materiale, kolorystyce lub rozmiarze, które mogą istnieć między faktycznymi produktami a zdjęciami lub opisami takich produktów w reklamie produktu, literaturze lub w Internecie;
 • Damage caused to other equipment, systems or components occasioned by improper installation, connection or use of the Product;
 • Skaz kosmetycznych, w tym zadrapań i wgnieceń na produktach odnowionych lub produktach zastępczych objętych gwarancją;
 • Produkty Dragonfly są objęte gwarancją wyłącznie do użytku rekreacyjnego, co wyklucza cele komercyjne, wojskowe, organów ścigaia lub pokrewnych;
 • Produkt jest objęty gwarancją, jeśli zostanie sprzedany pierwotnemu klientowi w ciągu 5 lat od wyprodukowania;
 • Produkt można zarejestrować w celu uzyskania przedłużonej gwarancji tylko w ciągu 5 lat od wyprodukowania;
 • Niniejsza gwarancja nie może zostać przeniesiona z pierwotnego klienta na kolejnego;
 • Raymarine odmówi jakiejkolwiek gwarancji w przypadku, gdy produkt został odsprzedany, sprzedany na aukcjach internetowych lub zakupiony w sposób wątpliwy; lub
 • Produkty używane do zwykłych celów komercyjnych, wojskowych, organów ścigania lub pokrewnych nie są objęte 3-letnią Rozszerzoną Ograniczoną Gwarancją.
 • NINIEJSZA GLOBALNA OGRANICZONA GWARANCJA RAYMARINE NIE WPŁYWA NA ANI NIE OGRANICZA PRAW USTAWOWYCH KLIENTAÓW RAMACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWODAWSTWA KRAJOWEGO. NINIEJSZA GWARANCJA JEST ZGODNA Z DYREKTYWĄ UE 1999/44 /EC.

  11. Pozagwarancyjna wycena kosztów naprawy, serwis i naprawa

  RAYMARINE może, według własnego uznania, wyrazić zgodę na wycenę kosztów naprawy pod kątem potencjalnego serwisu lub naprawy produktu, który jest już po gwarancji lub nie jest objęty gwarancją. Aby uzyskać informacje na temat uzyskania serwisu pogwarancyjnego lub naprawy produktu nieobjętego gwarancją, skontaktuj się z lokalnym certyfikowanym dilerem RAYMARINE, odwiedzając raymarine. com/DealerLocator lub kontaktując się z Raymarine Customer Service na stronie raymarine. com/OutofWarrantyRepair.

  Jeśli chcesz zwrócić produkt do RAYMARINE, musisz to zrobić poprzez Raymarine Customer Portal na stronie raymarine. com/CustomerRepair. Bezpiecznie przepakuj produkt do wysyłki; i dołącz do paczki, wraz ze zwracanym produktem numer powiadomienia z Raymarine Customer Portal.

  Każdy serwis lub naprawa pogwarancyjna lub produktu nieobjętego gwarancją wykonany przez RAYMARINE objęte są ograniczoną gwarancją na sto osiemdziesiąt (180) dni, która pokrywa tylko części i robociznę, a która rozpoczyna się wraz z datą wysyłki produktu z RAYMARINE z powrotem do klienta. Każdy produkt wysłany do RAYMARINE w celu wyceny kosztów naprawy, ale zwrócony klientowi bez serwisu lub naprawy, zostanie zwrócony w takim samym stanie, w jakim został otrzymany, z zastrzeżeniem zużycia wymaganego do wyceny produktu i nie otrzyma jakiekolwiek pokrycia gwarancyjnego. Produkty po wycenie kosztów naprawy, ale nieserwisowane ani naprawiane, podlegają opłacie za czas potrzebny do wyceny kosztu naprawy produktu zgodnie z życzeniem klienta, plus kosztom wysyłki zwrotnej.

  Wszelkie koszty i opłaty związane z wyceną kosztu naprawy, serwisem lub naprawą poza gwarancją lub produktu nieobjętego gwarancją ponoszą wyłącznie klienci i należy je opłacić na rzecz Raymarine w momencie świadczenia usługi. Koszty i należne opłaty zależą od rodzaju wyceny kosztu naprawy, usługi lub naprawy i zostaną podane podczas rezerwacji produktu za pośrednictwem Raymarine Customer Portal na stronie raymarine.

  RAYMARINE nie ponosi odpowiedzialności za produkty zagubione lub uszkodzone podczas transportu, a wszystkie koszty wysyłki, ubezpieczenia i opłat celnych ponosi wyłącznie klient. RAYMARINE zdecydowanie zaleca odpowiednie ubezpieczenie każdego produktu zwracanego do RAYMARINE w celu wykonania serwisu pogwarancyjnego.

  Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Emerson Rosemount 3095

  Bezpośredni link do pobrania Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Emerson Rosemount 3095

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Emerson Rosemount 3095