Lista danych 2b Technologies Pom

2b Technologies to firma zajmująca się tworzeniem i wdrażaniem rozwiązań z zakresu technologii informatycznych. Jednym z ich najważniejszych produktów jest Lista danych 2b, rozwiązanie pozwalające na tworzenie i zarządzanie ogromnymi zbiorami danych. Lista danych 2b zapewnia wyjątkowo wygodny i bezpieczny dostęp do dużych zbiorów danych, a także umożliwia ich analizę i wyciąganie wniosków. Lista danych 2b umożliwia również tworzenie własnych aplikacji bazodanowych i wykorzystywanie danych w celu poprawienia procesów biznesowych i wydajności przedsiębiorstwa.

Ostatnia aktualizacja: Lista danych 2b Technologies Pom

29 czerwca2018

Gdzie znaleźć dokumentację pracowniczą

Jeżeli zakład pracy zostałzlikwidowany, a było to przedsiębiorstwo państwowe dokumentacjęosobową i płacową pracowników tych zakładów pracy mógł przejąć:

 • następca prawny – np.przedsiębiorstwo, które powstało w wyniku zmian organizacyjnychlub przekształceń, albo spółka prawa cywilnego lub handlowego,która powstała po sprywatyzowaniu przedsiębiorstwa,
 • organ założycielski – najczęściej wojewoda, organ nadrzędny – np. ministerstwo.
Na obszarze każdego województwa jestarchiwum, które gromadzi dokumentację ze zlikwidowanych państwowychzakładów pracy. Wykaz tych archiwów znajduje się na naszej stronieinternetowej,
a także w każdej naszej placówce.

Dokumentację osobową i płacową zezlikwidowanych spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych mógł przejąć:

związek rewizyjny, w którym byłazrzeszona spółdzielnia, Krajowa Rada Spółdzielcza (00-013Warszawa, ul. Jasna 1), jeżeli nie ma związku rewizyjnego albojeśli został zlikwidowany. Na stronie Związku LustracyjnegoSpółdzielni Pracy, pod adresem http://www. pl wzakładce „Składnica akt” można odnaleźć adresy terenowych archiwówprzechowujących dokumentację zlikwidowanych spółdzielni.

Dokumenty pracownicze zezlikwidowanych spółek prawa cywilnego lub handlowego zabezpieczasyndyk masy upadłościowej albo likwidator. To on wskazujeprzechowawcę.

Informacje o miejscu przechowywaniadokumentów można uzyskać:

u właściwego marszałka województwa, w naszej placówce albo na naszej stronie internetowej, w archiwach państwowych albo wogólnopolskiej bazie internetowej prowadzonej przez ArchiwumPaństwowe w Warszawie https://ewidencja. warszawa. ap. gov. pl/. dokumentacji osobowej i płacowej byłych pracodawców gromadzą również:

wydziały sądów rejestrowychwłaściwych terytorialnie dla siedziby firmy (zwłaszczadokumentację zlikwidowanych przed 2002 r. spółek cywilnych i handlowych), sądy upadłościowe (sąd rejonowy –sąd gospodarczy) – dane o miejscach przechowywania dokumentówupadłych firm, organy prowadzące ewidencjędziałalności gospodarczej oraz urzędy skarbowe. Od 1994 r. dokumentację z upadającychi likwidowanych zakładów pracy przejmują również archiwaStowarzyszenia Archiwistów Polskich i przechowawcy komercyjni.Wydają oni zaświadczenia albo poświadczone za zgodność z oryginałemkserokopie dokumentów.

Nasza placówka właściwa dla miejscawykonywania pracy (siedziby firmy) ma dokumentację firm, które przed1999 r. rozliczały składki na ubezpieczenie społeczne w deklaracjach imiennych.

W 2004 r. utworzone zostało ArchiwumPaństwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej (05-822 Milanówek, ul.Stefana Okrzei 1, skr. pocz. 164; adresinternetowy). Archiwum to obejmuje obszar całejPolski i przyjmuje dokumentację osobową i płacową od:

pracodawców, których postawiono wstan likwidacji lub których upadłość ogłoszono, przedsiębiorców, którzy prowadzilidziałalność w zakresie przechowywania dokumentacji i zostalipostawieni w stan likwidacji lub ogłoszono ich upadłość albocofnięto im zezwolenie na prowadzenie takiej działalności lubzakazano jej wykonywania. Archiwum wydaje zaświadczenia lubpoświadczone kserokopie dokumentacji płacowej.

Akta byłych pracownikówzlikwidowanych Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR) lub innych firmo profilu ogrodniczym, sadowniczym lub nasienniczym, które w okresiePRL uprawiały państwową ziemię są przechowywane przez KrajowyOśrodek Wsparcia Rolnictwa.

O dokumenty potwierdzającezatrudnienie w trakcie przebywania w Zakładzie Karnym należy zwrócićsię bezpośrednio do Zakładu Karnego, w którym odbywało się karępozbawienia wolności.

Okres pełnienia czynnej służbywojskowej lub zastępczej służby wojskowej można udowodnić wpisem wksiążeczce wojskowej. W razie braku takiego wpisu należy wystąpić opotwierdzenie okresu służby wojskowej do właściwej terytorialnieWojskowej Komendy Uzupełnień.

Natomiast Centralne Archiwum WojskoweWojskowego Biura Historycznego (00-910 Warszawa, ul. Pontonierów 2A)wydaje zaświadczenia potwierdzające okres zatrudnienia i uzyskiwanedochody dla osób pełniących służbę bądź pracujących w jednostkachwojskowych i instytucjach podległych Ministerstwu Obrony Narodowej.W przypadku stwierdzenia, że dokumentacja związana ze zgłoszeniemznajduje się w innym archiwum, kieruje sprawę do odpowiedniegoarchiwum, do dalszej realizacji.

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu - TDT Przejdź do treściWyszukiwarkaKontakt

Zobacz pełny rozmiar

Rurociągi technologiczne

Rurociąg technologiczny – system ciśnieniowy powstały przez połączenie ze sobą takich elementów jak: rury, złączki, kształtki, kompensatory, osprzęt ciśnieniowy i osprzęt zabezpieczający...

Przejdź do pełnej treści

Duplikaty badań zbiorników LPG, CNG, LNG, H2

Duplikaty dokumentów (protokołów) z badań i decyzji dla zbiorników na gaz LPG, CNG i LNG oraz wodoru, zamontowanych w układach zasilania pojazdów, produkowanych przez krajowych wytwórców, u których wykonywane są badania odbiorcze oraz w zakładach upoważnionych do wykonywania czynności związanych z przygotowywaniem do badań okresowych i doraźnych ww. zbiorników, wystawiane są przez właściwe oddziały terenowe TDT na podstawie złożonego wniosku (zob. wniosek o wydanie duplikatu protokołu z badania i decyzji dla zbiornika LPG, CNG, LNG i wodoru). pl/zalatw-sprawe/urzadzenia-objete-dozorem-tdt/duplikaty-badan-zbiornikow-lpg-cng-lng-h2/" title="">

Pojazd-bateria / wagon-bateria

Pojazd-bateria oznacza pojazd zawierający elementy połączone ze sobą wspólnym kolektorem i przymocowane na stałe do jednostki transportowej. Elementy pojazdu-baterii stanowią butle, zbiorniki rurowe, wiązki butli, bębny ciśnieniowe oraz cysterny do przewozu gazów o pojemności większej niż 450 dm3 (ADR).... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-do-transportu-towarow-niebezpiecznych/pojazd-bateria-wagon-bateria/" title="">

Zbiorniki do magazynowania materiałów trujących lub żrących

Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących, czyli substancji i preparatów chemicznych zaklasyfikowanych na podstawie odrębnych przepisów jako niebezpieczne: bardzo toksyczne, toksyczne, szkodliwe albo żrące:... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/zbiorniki-magazynowe/zbiorniki-do-magazynowania-materialow-trujacych-lub-zracych/" title="">

Zbiorniki do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych

Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, czyli substancji, których prężność pary w temperaturze 50°C nie jest większa niż 3 bary (300 kPa), a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż 61°C... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/zbiorniki-magazynowe/zbiorniki-do-magazynowania-materialow-cieklych-zapalnych/" title="">

Specjalistyczne urządzenia transportu bliskiego

Specjalistyczne urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi TDT to urządzenia służące do przemieszczania ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu, w pionie, poziomie lub pod kątem:... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/specjalistyczne-urzadzenia-transportu-ciaglego-i-bliskiego/specjalistyczne-urzadzenia-transportu-bliskiego/" title="">

Specjalistyczne urządzenia transportu ciągłego

Specjalistyczne urządzenia transportu ciągłego podlegające dozorowi TDT to urządzenia służące do przemieszczania materiałów masowych lub jednostkowych w sposób ciągły, po określonym torze lub trasie, instalowane w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/specjalistyczne-urzadzenia-transportu-ciaglego-i-bliskiego/specjalistyczne-urzadzenia-transportu-ciaglego/" title="">

Hydroakumulatory w kolejach linowych i wyciągach narciarskich

Hydroakumulatory zamontowane na stałe w układach hamulcowych, napinających i sterujących kolei linowych, wyciągów narciarskich.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/specjalistyczne-urzadzenia-cisnieniowe/hydroakumulatory-w-kolejach-linowych-i-wyciagach-narciarskich/" title="">

Zgłoszenie urządzenia do badania

W celu zgłoszenia do badania urządzenia, które nie jest jeszcze zarejestrowane w ewidencji TDT – zobacz zakładkę: Zarejestruj/ wyrejestruj urządzenie.W celu zgłoszenia do badania urządzenia, które jest już zarejestrowane w ewidencji TDT... pl/zalatw-sprawe/urzadzenia-objete-dozorem-tdt/zgloszenie-urzadzenia-do-badania/" title="">

Wytwarzanie, naprawa lub modernizacja

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym wytwarzanie urządzeń technicznych odbywa się na podstawie dokumentacji technicznej uzgodnionej z organem właściwej jednostki dozoru technicznego w zakresie zgodności tej dokumentacji z warunkami technicznymi dozoru technicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.... pl/zalatw-sprawe/urzadzenia-objete-dozorem-tdt/wytwarzanie-naprawa-modernizacja/" title="">

Zmiana eksploatującego

W przypadku zmiany eksploatującego urządzenie techniczne, nowy eksploatujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki poprzedniego eksploatującego wynikające z decyzji zezwalającej na eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, pod warunkiem że:... pl/zalatw-sprawe/urzadzenia-objete-dozorem-tdt/zmiana-eksploatujacego-na-podst-art-15a/" title="">

Zarejestruj/ wyrejestruj urządzenie

Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu (zob. zakładkę Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu) prowadzonemu przez Transportowy Dozór Techniczny podlegają rejestracji w ewidencji prowadzonej przez tę jednostkę dozoru technicznego.... pl/zalatw-sprawe/urzadzenia-objete-dozorem-tdt/zarejestruj-wyrejestruj-urzadzenie/" title="">

Kontenery BK1, BK2

W celu ułatwienia użytkownikom przyjęcia pod dozór, a producentom produkcji kontenerów typu BK1 i BK2, przeznaczonych do transportu luzem towarów niebezpiecznych, Transportowy Dozór Techniczny poniżej przedstawia podstawowe informacje dotyczące trybu postępowania oraz minimalnego zakresu dokumentacji, wymaganego dla nowych i używanych kontenerów.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-do-transportu-towarow-niebezpiecznych/kontenery-bk1-bk2/" title="">

Ruchome jednostki do wytwarzania materiałów wybuchowych (MEMU)

Pojazd MEMU to zgodnie z umową ADR pojazd zgodny z definicją ruchomej jednostki do wytwarzania materiałów wybuchowych, podaną w 1. 2. 1 umowy ADR.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-do-transportu-towarow-niebezpiecznych/ruchome-jednostki-do-wytwarzania-materialow-wybuchowych-memu/" title="">

Wieloelementowe kontenery do gazu (MEGC)

Wieloelementowy kontener do gazu (MEGC – Miltiple-Element Gas Container) lub Wieloelementowy kontener do gazu certyfikowany symbolem UN (UN MEGC) oznacza jednostkę składającą się z elementów połączonych ze sobą kolektorem i zamocowanych w ramie wraz z wyposażeniem obsługowym i konstrukcyjnym.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-do-transportu-towarow-niebezpiecznych/wieloelementowe-kontenery-do-gazu-megc/" title="">

Butle i wiązki butli

Butla jest to transportowe naczynie ciśnieniowe o pojemności wodnej nie większej niż 150 litrów.Wiązka butli – oznacza zestaw butli razem umocowanych, połączonych ze sobą wspólnym kolektorem i przewożonych jako całość.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-do-transportu-towarow-niebezpiecznych/butle-i-wiazki-butli/" title="">

Cysterny do przewozu towarów niebezpiecznych

Cysterna oznacza zbiornik wraz z wyposażeniem obsługowym i konstrukcyjnym. Określenie to użyte samodzielnie oznacza kontener-cysternę, cysternę przenośną, cysternę odejmowalną lub cysternę stałą,... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-do-transportu-towarow-niebezpiecznych/cysterny-do-przewozu-towarow-niebezpiecznych/" title="">

Zjeżdżalnie grawitacyjne

Pod dozorem TDT znajdują się wyciągi pojazdów dla zjeżdżalni grawitacyjnych, czyli urządzenie transportu linowego (UTL) przeznaczone do holowania w górę pojazdów z osobami lub bez nich za pomocą liny, po specjalnym torze bez utraty kontaktu z tym torem.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-transportu-linowego/zjezdzalnie-grawitacyjne/" title="">

Przenośniki do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym

Przenośnik o ruchu ciągłym do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym to urządzenie transportu linowego (UTL) przeznaczone do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym w górę za pomocą ruchomej taśmy lub gąsienicy.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-transportu-linowego/przenosniki-do-przemieszczania-osob-ze-sprzetem-narciarskim-lub-turystycznym/" title="">

Wyciągi narciarskie

Wyciąg narciarski do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych to urządzenie transportu linowego (UTL) przeznaczone do holowania osób, wyposażonych w sprzęt narciarski bez utraty kontaktu z trasą (wyjątek stanowią ewolucje sportowe podczas zawodów dla narciarzy wodnych), za pomocą urządzeń holujących.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-transportu-linowego/wyciagi-narciarskie/" title="">

Koleje linowe

Osobowe koleje linowe to urządzenia transportu linowego (UTL) przeznaczone do transportu osób w pojazdach podtrzymywanych i przemieszczanych za pomocą jednej lub większej liczby lin.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-transportu-linowego/koleje-linowe/" title="">

Specjalistyczne urządzenia transportu ciągłego i bliskiego

Warunki techniczne dozoru technicznego specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego (SUT), o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/specjalistyczne-urzadzenia-transportu-ciaglego-i-bliskiego/" title="">

Urządzenia transportu bliskiego

Warunki techniczne dozoru technicznego urządzeń transportu bliskiego (UTB), o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-transportu-bliskiego/" title="">

Zbiorniki agregatów gaśniczych

Zbiorniki ciśnieniowe, o iloczynie nadciśnienia (PS) i pojemności (V) większym niż 50 bar × dm3 i nadciśnieniu (PS) wyższym niż 0, 5 bara zamontowane na stałe w agregatach proszkowych gaśniczych pojazdów drogowych. pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/specjalistyczne-urzadzenia-cisnieniowe/zbiorniki-agregatow-gasniczych/" title="">

Zbiorniki magazynowe LNG

Dozorowi technicznemu TDT podlegają zbiorniki magazynowe LNG znajdujące się na obszarze kolejowym, na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/specjalistyczne-urzadzenia-cisnieniowe/zbiorniki-magazynowe-lng/" title="">

Cysterny ciśnieniowe

Cysterny ciśnieniowe – zbiorniki wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączone z podwoziem drogowym lub kolejowym, stanowiące nieodłączną część ramy lub umożliwiające transport multimodalny:... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/specjalistyczne-urzadzenia-cisnieniowe/cysterny-cisnieniowe/" title="">

Zbiorniki montowane w pojazdach kolejowych, metra i tramwajów

Zbiorniki ciśnieniowe o iloczynie nadciśnienia (PS) i pojemności (V) większym niż 50 bar × dm3 i nadciśnieniu (PS) większym niż 0, 5 bara:... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/specjalistyczne-urzadzenia-cisnieniowe/zbiorniki-sprezonego-powietrza-pojazdow-kolejowych-metra-i-tramwajow/" title="">

Rurociągi

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu dozorowi technicznemu podlegają m. in. rurociągi przesyłowe i technologiczne do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/rurociagi/" title="">

Inne zbiorniki stałe

Zbiornik jest to urządzenie służące do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia w nim procesów technologicznych.Zbiornik podlega pod dozór techniczny jeżeli iloczyn jego pojemności V i ciśnienia dopuszczalnego PD spełnia warunek:... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/inne-urzadzenia-cisnieniowe/inne-zbiorniki-stale/" title="">

Hydroakumulatory

Hydroakumulator jest to urządzenie służące do magazynowania cieczy roboczej pod wysokim ciśnieniem.Hydroakumulator podlega pod dozór techniczny jeżeli iloczyn jego pojemności V i ciśnienia dopuszczalnego PD spełnia warunek:... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/inne-urzadzenia-cisnieniowe/hydroakumulatory/" title="">

Zbiorniki sprężonego powietrza

Zbiornik sprężonego powietrza jest to urządzenie służące do magazynowania gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego (sprężonego powietrza).... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/inne-urzadzenia-cisnieniowe/zbiorniki-sprezonego-powietrza/" title="">

Zbiorniki w instalacjach wodnych i cieplnych

Zbiorniki wypełnione całkowicie wodą – jest to urządzenie służące do magazynowania cieczy (wody). Zbiornik podlega pod dozór techniczny jeżeli iloczyn jego pojemności V i ciśnienia dopuszczalnego PD spełnia warunek: PD x V > 300 bar x litr oraz PD > 0, 7 bara.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/inne-urzadzenia-cisnieniowe/zbiorniki-w-instalacjach-wodnych-i-cieplnych/" title="">

Kotły parowe, wodne i cieczowe

Kotły parowe – urządzenia służące do wytwarzania pary z cieczy przy użyciu ciepła uzyskiwanego ze spalania paliwa (powstającego podczas reakcji egzotermicznej) lub z energii elektrycznej.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/inne-urzadzenia-cisnieniowe/kotly-parowe-wodne-i-cieczowe/" title="">

Specjalistyczne urządzenia ciśnieniowe

Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (SUC), o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 października 2006 r.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/specjalistyczne-urzadzenia-cisnieniowe/" title="">

Inne urządzenia ciśnieniowe

Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie urządzeń ciśnieniowych, o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2021 r.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/inne-urzadzenia-cisnieniowe/" title="">

Urządzenia do odzyskiwania par paliwa

Warunki techniczne dozoru technicznego urządzeń do odzyskiwania par paliwa, o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-do-odzyskiwania-par-paliwa/" title="">

Zbiorniki magazynowe

Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie zbiorników magazynowych, o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w dwóch rozporządzeniach dotyczących różnych urządzeń:... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/zbiorniki-magazynowe/" title="">

Urządzenia NO

Warunki techniczne dozoru technicznego dla urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, zwanych dalej „urządzeniami NO”, o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-no/" title="">

Urządzenia do transportu towarów niebezpiecznych

Ustawa o dozorze technicznym powierza TDT wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-do-transportu-towarow-niebezpiecznych/" title="">

Urządzenia transportu linowego

Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie urządzeń transportu linowego (UTL), o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2006 r.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-transportu-linowego/" title="">

 • Kliknij, aby wyświetlić politykę dostępności
 • Przejdź do treści

Jak możemy pomóc?

Otwórz wszystko Zamknij wszystko

Chcę porozmawiać z działem sprzedaży

Zapytania Dotyczące Sprzedaży I Produktów

Adres korespondencyjny

Oracle Polska sp. z o. o.
Rondo Daszyńskiego 2B
00-843 Warszawa
The Warsaw Hub
Telefon: +48 22 1682400
Fax: +48 22 1682401
e-mail: reception_pl@oracle. com

Potrzebuję asysty technicznej lub mam związane z nią pytanie

Korzystam z usługi Cloud i mam pytania dotyczące rozliczeń lub konta

Cloud — podstawowe informacje dot. rozliczeń

Nie mogę zalogować się na swoje konto

Oracle Advanced Development Center

Oracle Development Center
Tertium Business Park
Lublańska 34
Krakow, 31-476

Kontakty Dla Klientów

Infolinia Handlowa: +48 22 168 24 14

Licencje

Sektor publiczny i usługi użyteczności publicznej
tel: 00 420 775 880 113

Opieka zdrowotna i nauki ścisłe
tel: 00 420 775 857 754

Produkcja przemysłowa, lotnictwo i obrona, zasoby naturalne
tel: 00 420 770 197 592

Przemysł chemiczny i rafineryjny, dobra konsumpcyjne
tel: 00 420 773 783 284

Handel detaliczny, media, komunikacja, szkolnictwo
tel: 00 420 775 156 989

Motoryzacja, podróże, transport, sprzedaż hurtowa, budownictwo i inżynieria
tel: 00 420 771 120 023

Nowoczesne technologie, usługi profesjonalne, ubezpieczenia, finanse
tel: 00 420 775 894 678

Rozwiązania Chmurowe

Sektor publiczny i usługi użyteczności publicznej, handel detaliczny, media, komunikacja, szkolnictwo, opieka zdrowotna i nauki ścisłe
tel: 00 420 773 739 851

Przemysł chemiczny i rafineryjny, dobra konsumpcyjne, motoryzacja, podróże, transport, sprzedaż hurtowa, budownictwo i inżynieria, produkcja przemysłowa, lotnictwo i obrona, zasoby naturalne
tel: 00 420 773 740 253

Oracle Partners

 • Dowiedz się więcej o Oracle PartnerNetwork
 • Szukasz partnera Oracle? Skorzystaj z naszej wyszukiwarki partnerów
 • Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z działem asysty dla partnerów
 • Legal Notice

 • Read Oracle Polska sp. 's 2021 Disclosure (PDF)

 • Polityki Oracle

  Dowiedz się więcej o politykach Oracle w zakresie etyki prowadzenia biznesu, w tym politykach zapobiegających korupcji („Code of Ethic and Business Conduct”), przeciwko handlu ludźmi i niewolnictwu („Policy Against Trafficking in Person and Slavery”), w zakresie praw człowieka („Human Rights Satement”), zrównoważonych działań zakupowych („Sustainable Procurement Policy), ochrony środowiska („Environmental Policy”), środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa („Environment, Health and Safety Policy”) i innych: https://www. com/corporate/citizenship/values-ethics. html (dokumenty w języku angielskim).

  Dane rejestrowe

  Oracle Polska sp. z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000027653, o kapitale zakładowym w wysokości 18 174 600, 00 zł, o numerze NIP 527-020-14-90, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

  Lista danych 2b Technologies Pom

  Bezpośredni link do pobrania Lista danych 2b Technologies Pom

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Lista danych 2b Technologies Pom