Korzystanie z instrukcji California Analytical Instruments 300 Hfid

Korzystanie z instrukcji California Analytical Instruments 300 Hfid jest proste i łatwe. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji, użytkowania i konserwacji urządzenia. Podręcznik zawiera podstawowe informacje techniczne, wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu, instrukcje dotyczące konserwacji urządzenia i szczegółowe informacje na temat naprawy i kalibracji. Ponadto instrukcja zawiera informacje dotyczące wymagań dotyczących kalibracji i wymaganych procedur konserwacyjnych. Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do obsługi i konserwacji urządzenia oraz znają zasady bezpiecznego użytkowania.

Ostatnia aktualizacja: Korzystanie z instrukcji California Analytical Instruments 300 Hfid

Przepisy dotyczące zasadniczych wymagań bezpieczeństwa maszyn i urządzeń wiele miejsca poświęcają treści instrukcji obsługi, jaką producent obowiązany jest dostarczyć nabywcy wraz z każdym sprzedawanym egzemplarzem maszyny bądź urządzenia. Instrukcja powinna zawierać szczegółowe informacje określające warunki bezpiecznego transportu, montażu, eksploatacji i konserwacji maszyny. Wymagane jest, by informowała ona nie tylko o zastosowaniu maszyny zgodnie z przeznaczeniem, lecz także o możliwym do przewidzenia niewłaściwym jej użyciu, mogącym spowodować powstanie zagrożenia. Instrukcja powinna być sformułowana w sposób zrozumiały, jasny i przejrzysty, umożliwiający wszystkim użytkownikom łatwe korzystanie z niej.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm. ) – dalej r. z. w. m. duży nacisk kładzie na zawartość informacyjną dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi. Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent ma obowiązek zapewnić – poza spełnianiem przez maszynę zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa i sporządzeniem deklaracji zgodności WE - dokumentację techniczną, o której mowa w załączniku nr 2 do r. oraz dostarczyć niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji. Zgodnie z § 58 r. maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku musi być wyposażona w instrukcje.
Podczas opracowywania instrukcji producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien wziąć pod uwagę nie tylko zastosowanie maszyny zgodne z przeznaczeniem, ale także możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie.
Zasadniczo maszyna powinna być zaprojektowana i wykonana tak, aby zapobiec niewłaściwemu jej użyciu, jeżeli takie użycie wywołałoby ryzyko, jednak w przypadku gdy maszyna jest zaprojektowana w sposób umożliwiający jej niewłaściwe użycie, w instrukcji należy poinformować użytkownika o niedozwolonych sposobach jej użytkowania.
Wszelkie informacje lub ostrzeżenia powinny być wyrażone w języku lub językach oficjalnych Unii Europejskiej państwa członkowskiego, na którego terytorium maszyna jest wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku, a na wniosek mogą być dodatkowo dołączone wersje w innym języku lub językach oficjalnych Unii Europejskiej zrozumiałych dla operatorów. Informacje potrzebne do sterowania maszyną powinny być jednoznaczne i zrozumiałe. Nie należy stosować nadmiaru informacji, aby nie przeciążać operatora.
Instrukcja powinna być sporządzona w co najmniej jednym języku oficjalnym Unii Europejskiej. Na takiej wersji lub wersjach językowych, zweryfikowanych przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, powinien być umieszczony napis "Instrukcja oryginalna". Jeżeli "Instrukcja oryginalna" nie istnieje w języku lub językach oficjalnych państwa członkowskiego, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki powinno zostać dostarczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo przez osobę wprowadzającą maszynę na dany obszar. Tłumaczenie powinno być opatrzone napisem "Tłumaczenie instrukcji oryginalnej".
W uzasadnionych przypadkach instrukcja konserwacji maszyny przeznaczona do korzystania przez wyspecjalizowany personel zatrudniony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela może być napisana tylko w języku, którym posługuje się personel.
W przypadku maszyn przeznaczonych do ogólnego stosowania, instrukcja powinna być sformułowana w sposób jasny, przejrzysty, umożliwiający wszystkim użytkownikom łatwe korzystanie z niej. Instrukcje powinny zawierać co najmniej następujące informacje (o ile ma to zastosowanie do konkretnego typu maszyny):
1) nazwę i pełny adres producenta i jego upoważnionego przedstawiciela;
2) określenie maszyny, które zostało umieszczone na samej maszynie, z wyjątkiem numeru seryjnego;
3) deklarację zgodności WE lub dokument przedstawiający treść deklaracji zgodności WE, wskazujący szczegółowe dane dotyczące maszyny, niekoniecznie zawierający numer seryjny i podpis;
4) ogólny opis maszyny;
5) rysunki, schematy, opisy i objaśnienia niezbędne do użytkowania, konserwacji i naprawy maszyny oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania;
6) opis stanowiska lub stanowisk pracy, które mogą zajmować operatorzy;
7) opis zastosowania maszyny zgodnego z przeznaczeniem;
8) ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania maszyn, które, jak to wynika z doświadczenia, mogą mieć miejsce (treść instrukcji, oprócz opisu zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, powinna również uwzględniać możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie);
9) instrukcje montażu, instalowania i łączenia, zawierające rysunki, schematy i sposoby mocowania oraz określenie podwozia lub instalacji, na jakich maszyna powinna być zamontowana;
10) dotyczące instalacji i montażu, mające na celu zmniejszenie hałasu lub drgań;
11) dotyczące oddania do użytku i eksploatacji maszyny oraz, jeżeli jest to niezbędne, instrukcje dotyczące szkolenia operatorów;
12) dotyczące ryzyka istniejącego mimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej samej w sobie, środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych;
13) dotyczące środków ochronnych, jakie musi zastosować użytkownik we właściwych przypadkach, łącznie z dostarczeniem środków ochrony indywidualnej;
14) podstawowe parametry narzędzi, które można stosować w maszynie;
15) warunki, w jakich maszyna spełnia wymagania stateczności podczas użytkowania, transportu, montażu, demontażu, postoju, badań czy przewidywalnych awarii;
16) określające bezpieczne warunki transportu, przenoszenia i przechowywania, z podaniem masy maszyny i jej poszczególnych części, jeżeli istnieje konieczność osobnego transportu;
17) sposób postępowania w razie wypadku lub awarii; jeżeli w maszynie zastosowano funkcję blokowania, to należy podać sposób przeprowadzenia bezpiecznego odblokowania urządzenia;
18) opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych, jakie powinien wykonywać użytkownik oraz zapobiegawcze środki konserwacji;
19) instrukcje umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie regulacji i konserwacji, w tym środki ochronne, jakie należy podjąć w trakcie tych czynności;
20) specyfikacje części zamiennych, jakie mają zostać użyte, jeżeli mają one wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo operatorów;
21) parametry dotyczące emisji hałasu, w szczegolności poziom ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy, jeżeli przekracza on 70 dB(A); natomiast jeżeli poziom ten nie przekracza 70 dB(A), to powinno być to wyraźnie zaznaczone w instrukcji, szczytową chwilową wartość ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy, jeżeli przekracza ona 130 dB oraz poziom mocy akustycznej maszyny, jeżeli poziom emitowanego ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy przekracza 80 dB(A);
22) dotyczące promieniowania emitowanego przez maszynę, szczególnie promieniowania niejonizującego, które może mieć niekorzystny wpływ na operatora i osoby narażone, w szczególności gdy mają wszczepione aktywne lub nieaktywne urządzenia medyczne (np. rozruszniki serca).
Zgodnie z r. treść zawarta w materiałach promocyjnych opisujących maszynę nie może zaprzeczać treści instrukcji odnoszącej się do zagadnień ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Przy zakupie nowych maszyn i urządzeń domagajmy się więc od dostawcy szczegółowych instrukcji prawidłowej i bezpiecznej obsługi sanej maszyny.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Niekiedy napisanie wyrażenia może być dużym wyzwaniem. Jednak Konstruktor wyrażeń znacznie ułatwia pracę. Wyrażenia składają się z wielu elementów lub „ruchomych części”: funkcji, operatorów, stałych, identyfikatorów i wartości. Za pomocą Konstruktora wyrażeń możesz szybko wyszukać te składniki i wstawić je w odpowiedni sposób. Z Konstruktora wyrażeń możesz korzystać na dwa sposoby. Być może wystarczy, że skorzystasz z pola Konstruktora wyrażeń, ale gdy wyrażenie jest bardziej złożone, możesz użyć rozwiniętego Konstruktora wyrażeń.

W tym artykule

 • Po pierwsze — gdzie go znajdę?

 • Przekonaj się, jak to działaKorzystanie z pola Konstruktora wyrażeńKorzystanie z rozwiniętego Konstruktora wyrażeńPrzykład krok po kroku:

Po pierwsze — gdzie go znajdę?

Chociaż Konstruktor wyrażeń jest dostępny w wielu miejscach w programie Access, najbardziej spójnym sposobem wyświetlania go jest skorzystanie z pola właściwości, w którym wprowadza się wyrażenie, na przykład Źródło formatu lub Wartość domyślna, a następnie kliknięcie pozycji Konstruktor wyrażeń lub wciśnięcie klawiszy CTRL+F2.

W makrze kliknij pozycję .

Porada Jeśli w menu zobaczysz słowo wyrażenie, możesz je kliknąć, aby uruchomić Konstruktora wyrażeń.

Przekonaj się, jak to działa

W poniższym klipie wideo przedstawiono sposób tworzenia typowego wyrażenia dotyczącego pola obliczeniowego za pomocą Konstruktora wyrażeń.

Korzystanie z pola Konstruktora wyrażeń

Dzięki polu Konstruktora wyrażeń możesz szybciej i dokładniej tworzyć wyrażenia przy użyciu inteligentnych narzędzi i informacji kontekstowych. Jeśli widzisz rozwinięty Konstruktor wyrażeń, kliknij pozycję Mniej >>, aby wyświetlić tylko pole Konstruktora wyrażeń.

Lista IntelliSense i szybkie porady1 Podczas wpisywania wyrażenia na liście funkcji IntelliSense (w programie Access 2010 lub nowszej wersji) dynamicznie wyświetlają się możliwe funkcje i inne identyfikatory.

Gdy zaczniesz wpisywać nazwę identyfikatora lub funkcji, funkcja IntelliSense wyświetli listę rozwijaną możliwych wartości. Możesz kontynuować wpisywanie lub kliknąć dwukrotnie właściwą wartość na liście, aby dodać ją do wyrażenia. Możesz też wybrać odpowiednią wartość, używając klawiszy strzałek w górę i w dół, a następnie nacisnąć klawisz TAB lub ENTER w celu dodania jej do wyrażenia. Na przykład po rozpoczęciu wpisywania wyrazu „Format” na liście IntelliSense zostaną wyświetlone wszystkie funkcje rozpoczynające się od tego wyrazu.

Porada Aby ukryć listę rozwijaną funkcji IntelliSense, naciśnij klawisz ESC. Aby znów ją wyświetlić, naciśnij klawisze CTRL + SPACJA.

2 Szybka porada zawiera krótki opis zaznaczonej pozycji.

Gdy jest wyświetlana lista IntelliSense, po prawej stronie zaznaczonej pozycji jest wyświetlany krótki opis, czyli szybka porada. Domyślnie jest zaznaczona pierwsza pozycja na liście, ale można zaznaczyć dowolną pozycję, aby wyświetlić jej szybką poradę. Szybka porada ułatwia ustalenie przeznaczenia danej funkcji lub określenie, jakiego rodzaju kontrolką bądź właściwością jest dana pozycja.

Szybkie informacje i Pomoc1 Skorzystaj z Szybkich informacji, aby wyświetlić składnię funkcji. Możesz też kliknąć nazwę funkcji, aby otworzyć poświęcony jej temat Pomocy.

Podczas wpisywania wyrażenia funkcja Szybkie informacje wyświetla składnię funkcji, dzięki czemu widać, jakich dokładnie argumentów funkcja wymaga.

2 Argumenty opcjonalne są wyświetlane w nawiasach kwadratowych ([]). Obecnie wpisywany argument jest wyświetlany z pogrubionym tekstem. Nie należy mylić nawiasów kwadratowych wskazujących argumenty opcjonalne z nawiasami kwadratowymi wokół identyfikatorów w rzeczywistym wyrażeniu.

Początek strony

Korzystanie z rozwiniętego Konstruktora wyrażeń

Rozwinięty Konstruktor wyrażeń ułatwia wyszukiwanie i wstawianie funkcji, operatorów, stałych i identyfikatorów (np. nazw pól, tabel, formularzy i kwerend), dzięki czemu oszczędzasz czas i ograniczasz liczbę błędów. Jeśli widzisz tylko pole Konstruktora wyrażeń, kliknij pozycję Więcej >> , aby wyświetlić rozwinięty Konstruktor wyrażeń. net/pl-pl/media/3721cece-4cb7-4ab1-9347-ea172630af39. jpg" alt="Okno dialogowe Konstruktora wyrażeń" loading="lazy"/>1 Skorzystaj z instrukcji i łącza do Pomocy, aby uzyskać informacje o kontekście wprowadzania danego wyrażenia.

2 Wprowadź wyrażenie w polu Konstruktora wyrażeń lub automatycznie dodaj elementy wyrażenia, klikając dwukrotnie pozycje na listach umieszczonych poniżej. Te listy są połączone ze sobą hierarchicznie, aby ułatwić Ci znalezienie poszukiwanego składnika wyrażenia.

3 Na liście Elementy wyrażeń kliknij typ elementu, aby wyświetlić jego kategorie na liście Kategorie wyrażeń.

Na liście Elementy wyrażeń są wyświetlane elementy najwyższego poziomu dostępne na potrzeby konstruowania wyrażenia, takie jak obiekty bazy danych, funkcje, stałe, operatory i typowe wyrażenia. Zawartość tej listy jest dostosowywana do konkretnego kontekstu, w jakim pracujesz. Jeśli na przykład wpisujesz wyrażenie we właściwości Źródło kontrolki formularza, ta lista zawiera inne pozycje niż w przypadku wpisywania wyrażenia we właściwości Reguła sprawdzania poprawności tabeli.

Porada Aby korzystać z gotowych wyrażeń, takich jak wyświetlanie numerów stron, bieżącej daty oraz bieżącej daty i godziny, wybierz pozycję Typowe wyrażenia.

4 Na liście Kategorie wyrażeń kliknij kategorię, aby wyświetlić jej wartości na liście Wartości wyrażeń. Jeśli na liście Wartości wyrażeń nie ma żadnych wartości, kliknij dwukrotnie pozycję kategorii, aby dodać ją do pola Konstruktora wyrażeń.

Lista Kategorie wyrażeń zawiera elementy lub kategorie elementów specyficzne dla zaznaczenia na liście Elementy wyrażenia. Jeśli na przykład klikniesz pozycję Funkcje wbudowane na liście Elementy wyrażenia, na liście Kategorie wyrażenia wyświetlą się kategorie funkcji.

5 Na liście Wartości wyrażeń dwukrotnie kliknij wartość, aby dodać ją do pola Konstruktora wyrażeń.

Lista Wartości wyrażenia zawiera ewentualne wartości wybranych wcześniej elementów i kategorii. Jeśli na przykład na liście Elementy wyrażenia klikniesz pozycję Funkcje wbudowane, a następnie na liście Kategorie wyrażenia klikniesz kategorię funkcji, na liście Wartości wyrażenia wyświetlą się wszystkie wbudowane funkcje z wybranej kategorii.

6 Kliknij łącze, aby wyświetlić Pomoc i informacje dotyczące wybranej wartości wyrażenia, jeżeli jest ona dostępna.

Przykład krok po kroku:

W poniższym przykładzie pokazano, jak korzystać z elementów, kategorii i wartości wyrażenia w rozwiniętym Konstruktorze wyrażeń, aby utworzyć wyrażenie.

 1. Kliknij pozycję na liście Elementy wyrażenia, np. Funkcje, a następnie wybierz pozycję Funkcje wbudowane.

  Kliknij kategorię na liście Kategorie wyrażenia np. Przepływ sterowania programu.

  Dwukrotnie kliknij pozycję na liście Wartości wyrażenia np. IIf, która zostanie dodana do pola Konstruktora wyrażeń:

  IIf (<<expression>>, <<truepart>>, <<falsepart>>) 

  Tekst zastępczy znajduje się w nawiasach ostrych ((<< >>)).

  Zamień tekst zastępczy na prawidłowe wartości argumentów. Możesz wprowadzić te wartości ręcznie lub również wybrać element z trzech list.

  Aby wyświetlić temat Pomocy zawierający więcej informacji o prawidłowych argumentach danej funkcji, wybierz funkcję na liście Wartości wyrażeń, a następnie kliknij link u dołu Konstruktora wyrażeń.

  Jeśli wyrażenie zawiera inne elementy, mogą one być rozdzielone następującym symbolem zastępczym:

  <<Expr>>

  Zastąp ten symbol zastępczy, aby całe wyrażenie było prawidłowe.

Rozdział 7. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych

Autor: Dariusz Kalwasiński

Spis treści
7. 1. Informacje ogólne
7. 2. Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych
7. Pomieszczenia pracy
7. Instalacje i urządzenia elektryczne
7. 3. Przejścia i dojścia do stanowiska pracy
7. 4. Organizacja stanowiska pracy
7. 5. Instrukcja BHP
7. 6. Elementy sterownicze mające wpływ na bezpieczeństwo
7. 7. Sygnały świetlne i dźwiękowe wpływające na bezpieczeństwo
7. 8. Osłony i urządzenia ochronne
7. 9. Oznakowanie maszyn i innych urządzeń technicznych
7. 10. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
7. Wytyczne i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn technologicznych i innych urządzeń technicznych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
7. Niepełnosprawność układu ruchu
7. Niepełnosprawność wzroku
7. Niepełnosprawność słuchu
7. Niepełnosprawność psychiczna
7. Niepełnosprawność intelektualna
7. Inne rodzaje niepełnosprawności
7. Bibliografia

7. Informacje ogólne

Zagrożenia mechaniczne występujące w procesie użytkowania maszyn stanowią specyficzną grupę zagrożeń ze względu na sposób oddziaływania na pracownika, różnorodność i natychmiastowość następstw oraz rozmiar i konsekwencje tych następstw. Zagrożenia te mogą być powodowane przez elementy wyposażenia stanowiska pracy, z którymi pracownik bezpośrednio lub pośrednio styka się w procesie pracy, a ich skutkiem może być uraz (przecięcie, przekłucie, stłuczenie, odcięcie, uderzenie, zmiażdżenie, złamanie i in. ) lub nawet śmierć pracownika. Do potencjalnych źródeł zagrożeń mechanicznych na stanowisku pracy należy zaliczyć urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie procesu pracy, np. : maszyny, narzędzia, instalacje technologiczne, oprzyrządowanie i ich wyposażenie dodatkowe, urządzenia pomocnicze przeznaczone do składowania materiałów, wyrobów, przyrządów, narzędzi i odpadów, a także inne wyposażenie stanowisk pracy (szafy, stoły, warsztaty, regały, krzesła itp. ). Ponadto źródłami zagrożeń mogą być materiały stosowane w procesie pracy (surowce, półfabrykaty, wyroby gotowe itp. Do źródeł wystąpienia tych zagrożeń [3] należą w szczególności:

 • ruchome elementy użytkowanych maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych (ruchome elementy napędu, głowice, uchwyty oraz miejsca zbiegania się obracających się elementów – koła zębate, koła cierne, koła pasowe, koła łańcuchowe – narzędzia poruszające się ruchem posuwisto-zwrotnym lub obrotowym itp. )
 • przemieszczające się elementy maszyn i innych urządzeń technicznych (stoły, suporty, głowice narzędziowe, uchwyty itp. )
 • ostre, wystające i chropowate elementy materiałów, maszyn i innych urządzeń technicznych oraz wyposażenia miejsca pracy (elementy konstrukcyjne maszyn, narzędzia, chropowate przedmioty, ostre obrabiane przedmioty, ostre elementy urządzeń pomocniczych itp. )
 • spadające elementy (obrabiane przedmioty, głowice, narzędzia, uchwyty, imadła itp. )
 • śliskie i nierówne powierzchnie w miejscu pracy powstałe wskutek rozprysku lub rozlania się płynów technologicznych (oleje, płyny chłodzące) czy ubytków w posadzkach będących wynikiem wadliwego wykonawstwa lub zużycia technicznego itp.
 • powierzchnie gorące (odpryski wiórów powstałe podczas skrawania czy też powierzchnie maszyn, innych urządzeń technicznych, obrabianych przedmiotów lub instalacji technologicznych itp. )
 • wyrzuty obrabianych elementów, narzędzi lub przedmiotów podczas procesu skrawania (wióry lub odpryski z obrabianych przedmiotów, uszkodzone lub pęknięte narzędzia lub przedmioty itp. )
 • prowadzenie prac konserwatorskich, remontowych i naprawczych na wysokości lub w zagłębieniach
 • ograniczone przestrzenie przy maszynach i innych urządzeniach technicznych, zwłaszcza podczas dojścia do nich lub przejścia obok nich
 • wytrysk płynów pod ciśnieniem (układy hydrauliczne).

Zgodnie z art. 217 Kodeksu pracy [4] niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w ma-szyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniach ministra gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn [7] oraz w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [8]. Wymaganie to przywołane zostało również w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, gdzie maszyny i inne urządzenia techniczne, zwane dalej „maszynami”, powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w tych przepisach, przez cały okres ich użytkowania [5: § 51. 1]. Maszyny i inne urządzenia techniczne zakupione lub oddane do eksploatacji przed dniem 1 maja 2004 r. powinny były ulec modernizacji (do dnia 1 stycznia 2006 r. ) i spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań [7]. Natomiast maszyny i urządzenia techniczne zakupione lub oddane do eksploatacji po 1 maja 2004 r. muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [8].
Wymagania z zakresu bezpieczeństwa użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych są obligatoryjne do spełnienia przez pracodawcę, niezależnie od tego, czy maszyny te użytkowane są wyłącznie przez osoby pełnosprawne, czy też przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Korzystanie z instrukcji California Analytical Instruments 300 Hfid

Bezpośredni link do pobrania Korzystanie z instrukcji California Analytical Instruments 300 Hfid

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Korzystanie z instrukcji California Analytical Instruments 300 Hfid