Karta charakterystyki produktu Cab 6114 R

Karta charakterystyki produktu Cab 6114 R to inteligentny system automatycznego sterowania, który pozwala na automatyczne monitorowanie i kontrolę poziomu wilgotności w pomieszczeniach. Jest przeznaczony do użytku wewnętrznego i może być stosowany w różnych aplikacjach. System Cab 6114 R jest łatwy w instalacji i użytkowaniu, a jego wydajność i niezawodność są wysokie. System posiada szereg opcji regulacji, w tym możliwość ustawienia progu wilgotności, regulację czasu załączania i wyłączania, a także możliwość kontroli za pomocą zdalnego sterowania. System Cab 6114 R jest wyposażony w wyświetlacz LCD, który wyświetla aktualny poziom wilgotności, co pozwala na szybką i łatwą kontrolę.

Ostatnia aktualizacja: Karta charakterystyki produktu Cab 6114 R

Sporządzenie karty charakterystyki to jeden z pierwszych kroków do zapewnienia poprawnej dokumentacji towarzyszącej produktowi. Poza dystrybucją kart do odbiorców, musimy dbać o poprawność karty charakterystyki w czasie jej funkcjonowania. By uzyskać zgodność, należy pamiętać o aktualizowaniu dokumentacji.

Okresy przejściowe

Najczęstszym powodem aktualizacji kart charakterystyki (przynajmniej w ostatnim czasie) były okresy przejściowe, określone w odpowiednich przepisach. Najsilniejszym impulsem do zmian w dokumentacji był termin 1 czerwca 2015 r. i związane z nim nieuchronne i niepodzielne (jak wydawało się przed tą datą) panowanie przepisów rozporządzenia CLP. Sytuacja zmieniła się wraz z wejściem w życie rozporządzenia 2015/830/UE, które wydłużyło okres stosowania kart zawierających elementy wynikające z dyrektywy preparatowej do 1 czerwca 2017 r. Szerzej o tym zagadnieniu wspominaliśmy w poprzednim numerze (2/2017) „Kwartalnika”.

Więcej niż jeden powód

Zmiany w systemie klasyfikacji mieszanin były bardzo istotnym czynnikiem, który wymuszał dokonanie aktualizacji kart, a także oznakowania produktów chemicznych. Nie oznacza to jednak, że obecnie, gdy nasz produkt został już oznakowany zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP, nie musimy już czuwać nad naszą dokumentacją. Wręcz przeciwnie.

Brak wyznaczonych punktów w czasie, które czerwonymi światłami i dźwiękiem syren przypominałyby o konieczności aktualizacji, może okazać się zdradliwy. Powodów do aktualizacji może być bowiem znacznie więcej.

Bezzwłoczna aktualizacja

Czytając artykuł 31 rozporządzenia REACH, dowiadujemy się, że kartę należy bezzwłocznie zaktualizować w określonych przypadkach:

 • gdy pojawią się nowe informacje, mogące mieć wpływ na środki kontroli ryzyka lub nowe informacje o zagrożeniach. Z tym przypadkiem mieliśmy do czynienia podczas wspomnianych wcześniej okresów przejściowych. Zmianie systemu klasyfikacji towarzyszyła zmiana oznakowania i sposobu informowania o zagrożeniach, była to więc podstawa do aktualizacji dokumentacji;
 • w przypadku udzielenia lub odmowy udzielenia zezwolenia;
 • w przypadku zastosowania ograniczenia.

Najczęstszym powodem aktualizacji pozostaje jednak pierwszy przypadek, bowiem informacje, które mają wpływ na środki kontroli ryzyka oraz rodzaje zagrożeń, mogą przybierać wiele legislacyjnych postaci.

ATP, NDS i inne …

Karta charakterystyki jest amalgamatem wymagań z szeregu różnych przepisów – od BHP przez gospodarkę odpadami po transport towarów niebezpiecznych. Ze względu na dynamikę zmian, która charakteryzuje ten dział legislacji, obraz karty i wynikających z niej informacji może wielokrotnie ulegać zmianie.

Wykorzystując gromadzone na temat substancji dane oraz analizując coraz to nowe dossier rejestracyjne substancji, raz na jakiś czas Komisja Europejska, na mocy kolejnych rozporządzeń, serwuje nam odświeżoną listę substancji ze zmienionymi klasyfikacjami urzędowymi. Czasami na liście tej pojawiają się nowe substancje, dla których podana klasyfikacja staje się obligatoryjna. Wszystkie te (oraz więcej) zmiany gromadzone są w postaci tzw. ATP (Adaptation to Technical Progress) – poprawek dostosowujących do postępu technologicznego.

Wejście w życie kolejnego ATP zawsze jest ważnym wydarzeniem w świecie legislacji, ponieważ zdarza się, że powoduje istotne zmiany w klasyfikacji i oznakowaniu wielu mieszanin chemicznych. W przypadku ostatniego ATP do rozporządzenia CLP zmianie uległa choćby klasyfikacja linalolu [CAS 78-70-6] (substancji szeroko stosowanej w kompozycjach zapachowych) oraz nikotyny [CAS 54-11-5] (co może skutkować istotnymi zmianami na rynku e-liquidów). Każdej takiej zmianie będzie towarzyszyć konieczność zaktualizowania karty charakterystyki.

Podobnie sytuacja ma się z wartościami NDS (najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy). Tutaj jednak zmiany mają miejsce rzadziej i dotyczą węższego spektrum substancji chemicznych. Pamiętajmy jednak, że są to zmiany, które również będą wymagały w stosownych przypadkach aktualizacji karty.

Również sekcja 14 karty nie pozostaje niezmienna. Umowa ADR aktualizowana jest w cyklach dwuletnich, co może mieć także bezpośrednie przełożenie na konieczność zmian w kartach charakterystyk. Co 24 miesiące, w latach nieparzystych, pojawia się nowa wersja Umowy, a wraz z nią m. in. nowe wartości LQ, nowe definicje, nowe nazwy przewozowe i szereg innych.

Nie tylko KE zmienia karty

Z powodów zewnętrznych, które mogą determinować obowiązek aktualizacji, można wspomnieć jeszcze o przepisach, dotyczących gospodarki odpadami czy zmianach w przepisach branżowych, dotyczących specyficznych grup produktów (kosmetyków, detergentów, farb czy lakierów).

Dodatkowo jeśli dla któregoś z naszych surowców jego dostawca zmienił klasyfikację lub pojawił się dla niego numer rejestracji, ta zmiana także będzie musiała zostać uwzględniona w karcie. Podobnie może być, gdy zmienimy dostawcę surowca.

Jednak nie tylko decyzje ustawodawców mogą zmusić nas do aktualizacji dokumentacji. Pamiętajmy również, że każdej zmianie receptury produktu, która będzie rzutowała na informacje w sekcji 2, 3 lub 8 karty, powinny towarzyszyć stosowne zmiany.

Powodem czysto formalnym do aktualizacji dokumentu może być zmiana osobowości prawnej naszego przedsiębiorstwa czy zmiana adresu fizycznego lub numeru telefonu. Wszystkie te przypadki muszą zostać uwzględnione w karcie charakterystyki.

A potem…?

Kiedy mamy już zaktualizowany dokument, musimy pamiętać, że karta nie była aktualizowana do szuflady.

Przede wszystkim zaktualizowaną kartę należy dostarczyć w formie papierowej lub elektronicznej wszystkim odbiorcom substancji lub mieszaniny, którym dostawca dostarczył tę substancję lub mieszaninę w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Należy więc prowadzić odpowiedni rejestr odbiorców, tak aby w przypadku koniecznej aktualizacji móc spełnić powyższy obowiązek.

Oprócz odbiorców (za pomocą przesłanych kart) o dokonanej aktualizacji należy również poinformować Inspektora ds. Substancji Chemicznych (przy użyciu systemu ELDIOM).

Ręka na pulsie

Podane powyżej przykłady nie wyczerpują listy powodów do aktualizacji karty. Aby pozostać w zgodzie z przepisami, trzeba więc nieustannie trzymać rękę na pulsie, śledzić zmiany w legislacji i kontrolować dokumentację w łańcuchu dostaw. To czasami zadanie trudne, ale konieczne.

Zespół THETA

Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2020 r.

Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie:

 • nowych wymogów dla nanopostaci substancji,
 • dostosowania przepisów do szóstego i siódmego przeglądu GHS,
 • dostosowania do przepisów załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP),
 • wymogów odnoszących się do substancji i mieszanin o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego,
 • obowiązku umieszczania w karcie charakterystyki specyficznego stężenia granicznego, współczynnika mnożenia i szacunku toksyczności ostrej ustalonej zgodnie z rozporządzeniem CLP.

Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. Karty charakterystyki niespełniające wymogów załącznika do niniejszego rozporządzenia można dostarczać do dnia 31 grudnia 2022 r.

Bezpośredni link do rozporządzenia.

Lista rozporządzeń zmieniających rozporządzenie REACH dostępna na stronie Krajowego Centrum Informacyjnego REACH HelpDesk. Link

16. 2020 10:08 Jacek Cieśla
TytułWersjaDane zmiany / publikacji
Karty charakterystyki – rozporządzenie (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia REACH3. 016. 07. 2020 10:11 Jacek Cieśla2. 01. 2020 10:04 Jacek Cieśla

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data sporządzenia: 15 listopada 2006 Data aktualizacji: 20 marca 2009 Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów - REACH (Art. 31, załącznik II) Nazwa handlowa: illbruck 2 K-M pianka montażowa 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu illbruck 2 K-M pianka montażowa Opis Mieszanina zawierająca niżej wymienione składniki. Zastosowanie Środek uszczelniający. Identyfikacja dystrybutora Dystrybutor: Tremco illbruck Sp. z o. o. ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 31 – 234 Kraków Tel. : 012 665 33 08 Fax: 012 665 33 09 www. tremco-illbruck. com Telefony alarmowe: Tremco illbruck Sp. 012 665 33 08 (w godz. urzędowania przedsiębiorstwa) Krajowe Centrum Toksykologiczne 042 631 47 24 Informacja Toksykologiczna 022 618 77 10 Straż pożarna 998 Pogotowie ratunkowe 999 Ogólnopolski telefon alarmowy 112 <strong>Karta</strong> <strong>charakterystyki</strong> została opracowana przez: ITS Usługi - Toruń email: its_uslugi@wp. pl Tremco illbruck Sp. o., ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków, Tel. : (+12) 665 33 08, Fax: (+12) 665 33 09 Strona 1 z 15

 • Page 2 and 3: KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIE
 • Page 4 and 5: KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIE
 • Page 6 and 7: KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIE
 • Page 8 and 9: KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIE
 • Page 10 and 11: KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIE
 • Page 12 and 13: KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIE
 • Page 14 and 15: KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIE

Karta charakterystyki produktu Cab 6114 R

Bezpośredni link do pobrania Karta charakterystyki produktu Cab 6114 R

 1. Instrukcja demontażu i serwisowania Epson Workforce Wf 7015

 2. Dodatek do instrukcji serwisowej Aeg S93880kmx0

 3. Instrukcja obsługi i pielęgnacji Haier Hbcn05ebb Beverage Centers 4 6 Cu Ft Center

 4. Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji Epson Equity Ie Q50188015 1

 5. Instrukcja montażu i obsługi, gwarancja Asus F550ca

 6. Instalacja sterownika Bosch Bbh2 Series

 7. Instrukcja montażu i instrukcja obsługi Canon Eos Digital Rebel

 8. Instrukcja instalacji, użytkowania i konserwacji Epson Emp 1710

 9. Instrukcja instalacji i podłączenia Hitachi C 9sa3

 10. Podręcznik instalacji sterowników Brother Mfc 3420c Color Inkjet All In One

 11. Instrukcja instalacji w terenie Fujitsu Pg Hdh91a

 12. Instrukcje bezpieczeństwa i instrukcja obsługi Dell P190sb

 13. Używanie Setup i instalowanie dodatków Dell E7370

 14. Instrukcja łączenia Dell Dimension 4600c

 15. Najczęściej zadawane pytania Cadillac 2015 Cts

 16. Instrukcje dotyczące przekazywania Aeg 1243 4 Gs

 17. Książka użytkowania i pielęgnacji Podręcznik Hitachi Cb 75f

 18. Deklaracja zgodności Aeg Lavamat L 1045 E

 19. Podręcznik przeglądowy systemu Bosch Benchmark Hbl5751ucc 03

 20. Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Dell Inspiron 1200

 21. Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Frigidaire Fgec3665k Gallery 30 In Electric Cooktop

 22. Środki ostrożności dotyczące instalacji Dell Se2222ht

 23. Lista części i instrukcja obsługi Cai Rl60 Series

 24. Instrukcja odbioru Ge Appliances Jes1460

 25. Podręcznik budowy krok po kroku Honeywell Heat 1cool T841a1563 Premier 2 Stage Thermostat

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Karta charakterystyki produktu Cab 6114 R