Jak korzystać z podręcznika Craftsman 29286

Podręcznik Craftsman 29286 jest wyjątkowo przydatnym narzędziem dla każdego majsterkowicza. Zawiera on wszystkie niezbędne informacje, aby pomóc Ci wykonać prace naprawcze, ale także ma wiele przydatnych informacji, które pomogą Ci rozwinąć swoje umiejętności majsterkowicza. Podręcznik Craftsman 29286 jest wyposażony w szczegółowe instrukcje dla wszystkich modeli narzędzi, które zawiera, wraz z informacjami o bezpieczeństwie i konserwacji narzędzi. Ponadto, zawiera on przydatne informacje na temat wszystkich części i materiałów potrzebnych do wykonania określonego zadania naprawczego. Korzystanie z podręcznika Craftsman 29286 może być bardzo przydatne w wykonywaniu różnych prac naprawczych i może pomóc Ci w poszerzaniu swoich umiejętności majsterkowicza.

Ostatnia aktualizacja: Jak korzystać z podręcznika Craftsman 29286

Wyzwanie

Niniejsza symulacja strategiczna jest oparta o realistyczną sytuacjęrynkową.

Wirtualne firmy, zarządzane przez uczestniczące w symulacji zespoły,konkurują ze sobą we wspólnym środowisku biznesowym, produkując i sprzedającpodobne produkty.

Twoim celem jest zarządzanie firmą w trakcie konkursu tak, jakby byłaprawdziwą firmą, dlatego na koniec gry liczyć będą się również perspektywyspółki na przyszłość i kondycja, w jakiej ją pozostawisz po swoichdecyzjach.

Złożony model komputerowy GMC uwzględnia i odwzorowuje -

 • interakcje zachodzące pomiędzy różnymi częściami/działami firmy
 • stosunki i wpływy konkurujących ze sobą firm na rynku
 • wpływ trendów ekonomicznych, wydarzeń światowych i ogólnej sytuacjigospodarczej na firmy.

Global Management Challenge jest wymagającym konkursem. Będzieszmusiał pracować pod presją czasu, pamiętając o wielu aspektach i czynnikachwpływających na wynik przedsiębiorstwa, patrzeć na firmę z pozycji prezesa,ale też pamiętać o wielu detalach. Twoim pierwszym zadaniem będzie analizarynku, zasad symulacji oraz przypadku spółki, którą będziesz zarządzał.Opracuj możliwe scenariusze, przygotuj różne strategie, wybierz odpowiedniedecyzje operacyjne do realizacji wybranego planu. Podejmując kolejne decyzjebądź konsekwentny w realizacji przyjętych założeń i wybranej strategii, alepamiętaj też o konieczności szybkiego reagowania na zmiany rynkowe izachowania konkurencji. To twój zespół (firma) i rywale (konkurencyjnefirmy) będziecie wspólnie wpływać na rynek, konsumentów, pracowników,inwestorów. GMC to zadanie zespołowe, będziecie negocjować ze sobą decyzje iwarunki działalności, szukać kompromisów, dzielić się odpowiedzialnością. Zpewnością jako menedżer w GMC będziesz miał dużo pracy, dużo emocjiwynikających z rywalizacji oraz nauki i nowych doświadczeń! Życzymypowodzenia i sukcesów w zarządzaniu!


Zadanie

Waszym zadaniem jest zarządzanie wirtualną firmą, jakby była realnymprzedsiębiorstwem. Podręcznik wyjaśnia zasady funkcjonowania symulacji orazsamej firmy.

Podręcznik składa się z następujących części:

 1. Wprowadzenie
 2. Model i otoczenie rynkowe, ta część wyjaśnia zależności wewnętrzne wfirmie pomiędzy działami, model funkcjonowania, wszystkie etapy od produkcjipo dystrybucję, metody finansowania, etc. oraz wpływ i zależności pomiędzyfirmami na rynku.
 3. Raport dla zarządu, w tej części wyjaśnione zostały wszystkiepozycje z raportu, który otrzymujesz po każdym cyklu decyzyjnym z wynikamitwojej spółki oraz informacjami o konkurencji i rynku.
 4. Arkusz decyzyjny, informacje o wypełnianiu arkusza decyzyjnego.

Firma, którą masz zarządzać jest dość złożona, Dlatego kolejne częścipodręcznika wyjaśnią strukturę firmy dość szczegółowo w podziale na czteryrozdziały (departamenty) Marketing, Produkcję i Dystrybucję, HR orazFinanse.

Jednym z celów tej symulacji jest pokazanie i zilustrowanie interakcjipomiędzy różnymi działami jednej i tej samej firmy. Możecie podzielić sięrolami i działami w symulacji przy podejmowaniu decyzji, jednaknajważniejsza będzie dobra organizacja pracy w zespole, efektywnakomunikacja i umiejętność połączenia celów i aspiracji poszczególnychdziałów firmy.

Podział na role jest możliwy, ale to nie jedyna możliwośćorganizacji zespołu. Wybór zasadwspółpracy należy do was.

Nie ma też ograniczeń jeśli chodzi o wybór i przygotowanie pomocytechnicznych. Możecie przygotowywać własne modele kalkulacyjne, któreusprawnią wam prace i pozwolą szybciej i efektywniej przygotowywać decyzje.

Jak to działa?

Kontrolę nad firmą sprawujesz za pomocą dwóch dokumentów:

 1. Kwartalnego Raportu dla zarządu, który zawiera wyniki i efektydziałalności twojej firmy w kwartale poprzednim (zakończonym) orazprzedstawia informacje dotyczące kwartału przyszłego (nadchodzącego).
 2. Arkusz decyzyjny, w którym umieszczasz decyzje dotyczącedziałalności twojej firmy w kwartale następnym oraz w kolejnych.
 3. Abyś mógł orientować się dokładnie w bieżącej sytuacji twoja firma i sposóbjej funkcjonowania został szczegółowo opisany w niniejszym podręczniku. Ichoć wygląda on na obszerny jego struktura jest dość prosta i przejrzysta.

  Starasz się wygrać doprowadzając swoją firmę do osiągnięcianajwyższego wyniku inwestycyjnego ('investment performance') nakoniec symulacji.

  Wynik inwestycyjny to wartość twojej firmy dla inwestorów. Tonie tylko wartość rynkowa spółki, ale też wartość wypłaconych dywidend orazodkupionych od inwestorów akcji, pomniejszona o koszt nowej emisji akcji.

  Wybierając odpowiednią strategiędla firmypowinieneś kierować się tym właśnie celem.

  Abyś mógł dokonać wstępnej oceny funkcjonowania firmy otrzymasz historię(scenariusz) w postaci raportów zarządu z okresu bezpośrednio przedrozpoczęciem symulacji oraz decyzje, które doprowadziły do takich wyników.Studiując podręcznik warto wykorzystać historię do zilustrowania omawianychpunktów. Wszystkie zespoły na początku symulacji otrzymują identycznąhistorię firmy, w związku z tym wszyscy mają taką samą pozycję startową.

  Po przeanalizowaniu historii firmy i oceny sytuacji oraz podjęciu decyzjidotyczących tego, co chcecie zrobić, wypełnijcie Arkusz decyzyjny on-linezgodnie z harmonogramem konkursu. Po przetworzeniu decyzji uzyskacie dostępdo Raportu dla zarządu, który pokaże wam, co stało się w firmie w wynikupodjętych przez was decyzji. Wykorzystajcie te informacje w celuuzupełnienia swojej wiedzy dotyczącej funkcjonowania firmy i rynku.Następnie przygotujcie kolejne zestawy decyzji i tak dalej, aż do końcaetapu.

  Ogólne uwagi

  Zanim przejdziesz do głównej części podręcznika zwróć uwagę na kilkaogólnych zasad i koncepcji obowiązujących w symulacji:

  • Czynniki zewnętrzne, takie jak trendy rynkowe, stopy procentowe i dostępność siłyobocznej, są ustawiane przed rozpoczęciem symulacji. Te parametry nie będą zmieniane w trakcie trwania symulacji.
  • Wiele relacji w symulacji ma charakter czysto arytmetyczny (np.sprawozdania finansowe), jednak reszta nie może zostać określona dokładnie,nawet w rzeczywistości (np. jak wiele zamówień możesz otrzymać, jaki będziewpływ konserwacji maszyn na ich wydajność, jaki będzie efekt szkoleń etc).
  • Niektóre firmy mogą odnosić olbrzymie straty (twoja firma również). Mimo to, nigdy nie ogłosząupadłości. Mimo, iż w realnym świecie kontynuowanie działalności i kolejne pożyczki mogłyby niebyć możliwe, to w symulacji te firmy będą działały dalej. W ten sposób każdy zespół, niezależnie od osiąganych wyników będzie mógł uczestniczyć do końca danego etapu gry.
  • Symulacja toczy się w kwartałach. Przed rozpoczęciem gry dowiesz się ilekwartałów (cykli decyzyjnych) przed tobą i twoim zespołem, oraz jaki będzieharmonogram przesyłania decyzji i co za tym idzie, generowania raportów dlazarządu z wynikami waszych decyzji. Po przekazaniu decyzji (zamknięciu cyklu) i przetworzeniu ich, nie mażadnej możliwości zmiany decyzji.
   Jeden kwartał zawsze oznacza 12 tygodni roboczych.
  • Otrzymujecie raporty i podejmujecie decyzje w pewnym momencie międzykwartałami (Ostatnim a Następnym). Ten moment jest umowny. Natomiast kwartały są jasno zdefiniowane i w symulacji posługujemy siępojęciami Ostatniego Kwartału (gdy mówimy o zamkniętym kwartale który się zakończył) oraz Następnego Kwartału ( tego przed nami, na który będzieciepodejmować decyzje). Definicje są następujące:

  Ostatni kwartał to ten właśnie zakończony (do którego odnosi sięotrzymany Raport dla zarządu).

  Przedostatni kwartał: kwartał poprzedzający Ostatni kwartał.

  Zwróć uwagę, iż w symulacji nie ma pojęcia "bieżący kwartał".

  Następny kwartał to ten który jest przed nami (na który podejmujeciedecyzję).

  Kwartał Po Następnym: kwartał po Następnym kwartale.

  Jak korzystać z podręcznika

  Aby ułatwić ci korzystanie z podręcznika, przygotowaliśmy listę z menurozwijaną po lewej stronie oraz dodatkowo liczne linki i odnośniki w tekściektóre pozwolą Ci płynnie przechodzić z rozdziału na rozdział. Szukającinformacji na dany temat korzystaj z linków i podanych odnośników.

 4. Przy decyzjach wymienianych i opisanych w tekście podręcznika, są linki doodpowiedniej sekcji w arkuszu decyzyjnym, którego dotyczą.
 5. Również w Arkuszu decyzyjnymzamieściliśmy linki przy każdej decyzji, które odnoszą do odpowiadających imczęści podręcznika. Możesz też korzystać ze spisu treści.
 6. Tabelezawierają szereg informacji i szczegółów na temat poszczególnych kosztów i innych parametrów. W trakcie symulacji te koszty pozostają na stałym poziomie,chyba że w Raporcie dla zarządu pojawi się ogłoszenie na ten temat z informacja o zmianie.
 7. Masz też dostęp do dodatkowych wyjaśnień i ogólnych wskazówekktóre mogą pomóc ci podejmować decyzje.
 8. Klikając na "Więcej" uzyskasz dostęp do bardziej szczegółowych informacji,technicznych kwestii lub praktyk księgowych odnoszących się doposzczególnych sekcji w podręczniku i decyzji. Na przykład -
 9. Więcej

  • Struktura tego podręcznika
  • Symbole używane w tym dokumencie
  • Włączone funkcje dotykowe

  Struktura tego podręcznika

  Ten podręcznik ma następującą strukturę:

  Uwaga

 10. Wyświetlane elementy zmieniają się w zależności od używanego produktu.
 11. <Uniwersalne urządzenie Inkjet>

 12. Podręcznik online

 13. Najpierw przeczytaj
 14. Jak korzystać z Podręcznika online
 15. Znaki towarowe i licencje
 16. Wyszukaj
 17. Mapa witryny
 18. Podręcznik online — XXX series — (gdzie „XXX” oznacza nazwę modelu)

 19. Przydatne funkcje
 20. Rozwiązywanie problemów
 21. Przegląd informacji o produkcie (Konserwacja, zmiana ustawień produktu itp. )
 22. Drukowanie
 23. Kopiowanie
 24. Skanowanie
 25. Faksowanie
 26. Podręcznik online — Aplikacje —

 27. Podręcznik My Image Garden
 28. Przewodnik Quick Menu
 29. Podręcznik Quick Toolbox
 30. Przydatne oprogramowanie
 31. <Drukarka atramentowa Inkjet>

 32. Podręcznik Print Studio Pro
 33. <Kolorowy skaner>

  Podręcznik online — XXX — (gdzie „XXX” oznacza nazwę modelu)

 34. Przegląd informacji o produkcie (Konserwacja, Podstawowe elementy itp. )
 35. Symbole używane w tym dokumencie

  Ostrzeżenie

  Instrukcje, których zignorowanie może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała w wyniku niewłaściwej obsługi sprzętu. Należy ich przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia.

  Przestroga

  Instrukcje, których zignorowanie może być przyczyną obrażeń ciała lub szkód materialnych w wyniku niewłaściwej obsługi sprzętu. canon/ij/webmanual/Portal/W/PL/TOP/common/i_important_trans. gif" alt=""/>Ważne

  Instrukcje zawierające ważne informacje. Zapoznaj się z niniejszymi wskazówkami, aby uniknąć uszkodzenia lub nieprawidłowego użytkowania tego produktu oraz obrażeń ciała. gif" alt=""/>Uwaga

  Instrukcje zawierające informacje dotyczące obsługi i dodatkowe wyjaśnienia.

  Podstawy

  Instrukcje objaśniające podstawowe funkcje produktu.

 36. Ikony mogą różnić się w zależności od produktu.
 37. Włączone funkcje dotykowe

  W celu włączenia funkcji dotykowej, należy zamienić opcję „kliknij prawym przyciskiem” w niniejszym dokumencie na działanie określone w systemie operacyjnym. Na przykład: w przypadku czynności „naciśnij i przytrzymaj” określonej w systemie, należy zamienić „kliknij prawym przyciskiem” na „naciśnij i przytrzymaj”.

  MD

  27 listopada 2017 - 6 min czytania

  W obecnej erze postępu technologicznego nie może być mowy o skutecznej edukacji bez zaangażowania nowych technologii. Błyskawiczny dostęp do informacji wymusza na nauczycielach nowe podejście do edukacji – by w pełni wykorzystać potencjał dostępnych narzędzi: komputerów, tablic interaktywnych i dostępnego oprogramowania.

  Jeszcze do niedawno trudno było sobie wyobrazić, że cokolwiek może naruszyć „ugruntowaną” od wieków pozycję zwykłej, zielonej tablicy, proponując w zamian bogate w nowe możliwości narzędzie, jakim jest tablice interaktywne. Dziś stało się to już faktem.

  Tablice interaktywne są już w zdecydowanej większości polskich szkół, choć jeszcze 10 lat temu były rzadkością. Często jednak ich możliwości są wykorzystywane tylko częściowo. Sam fakt zakupienie tablicy przez szkołę nie spowoduje, że lekcje będą od razu ciekawsze. Wszystko zależy od nauczycieli. Przede wszystkim nauczyciele muszą mieć chęci i pomysły na wykorzystanie nowego, tak wszechstronnego narzędzia w trakcie zajęć lekcyjnych. Dodatkowo, by efektywnie korzystać z nowoczesnych technologii, muszą zostać przeszkoleni z możliwości jej wykorzystania, a także poświęcić czas na przygotowanie materiałów do lekcji. Ale efekty z pewnością są tego warte.

  Tablica interaktywna – możliwości

  Urządzenie to jest dużym ekranem projekcyjnym zintegrowanym z projektorem i komputerem. Działa na zasadzie ekranu dotykowego, który w zależności od technologii, w jakiej wykonano tablicę, może być obsługiwany za pomocą palca lub specjalnego pisaka. Nowością na rynku są Interaktywne tablice LCD, które pozwalają korzystać z interaktywnych funkcji oraz bez projektora, mogą w każdej chwili posłużyć jako zwykły monitor do wyświetlenia prezentacji czy filmu.

  Powierzchnia tablicy jest czuła na dotyk, dzięki czemu osoba obsługująca tablicę ma możliwość obsługiwania komputera i uruchomiania dowolnych programów dokładnie tak, jak podczas bezpośredniego użytkowania komputera. Dodatkowo dzięki swojemu wbudowanemu oprogramowaniu pozwala na uruchomienie wielu innych dodatkowych opcji: pisanie, rysowanie, przeciąganie, uzupełnianie i wiele innych. Tablica umożliwia również wyświetlanie zawartości dowolnych plików, np. Word, Excel, strony WWW, zdjęcia, nagrania audio czy filmy w dużym formacie. Jednak najważniejszą jej cechą pozostaje pełna interakcja z użytkownikiem. Na każdym wyświetlonym na tablicy materiale: obrazie, tekście czy quizie może dodawać własne notatki, zaznaczać i podkreślać najważniejsze rzeczy. Co ciekawe, wszystkie notatki naniesione ręcznie na tablicę można zapisać wraz z wyświetlanym początkowo materiałem, rozesłać do uczniów drogą mailową, zamieścić na platformie e-learningowe lub na stronie internetowej, a nawet wydrukować.

  Możliwości tablic interaktywnych

  Tablice interaktywne dają mnóstwo możliwości urozmaicenia zajęć, w tym na:

  • uruchomienie dowolnego programu edukacyjnego, encyklopedii, słownika multimedialnego, lub wybranej strony internetowej i nanoszenie na nich własnych notatek;

  Źródło: tes. com

 38. uruchomienie podręczniki multimedialnego;
 39. wyświetlenie dowolnego tła potrzebnego w czasie lekcji (np. : tło w kratkę, układ współrzędnych, pięciolinia itp. ) i pisanie po nim;
 40. wyświetlenie dowolnej ilustracji, zdjęcia, animacji oraz filmu i nanoszenie notatek;
 41. rozwiązywanie testów online;
 42. wzbogacenie zajęć o ćwiczenia interaktywne;
 43. wykorzystanie narzędzi internetowych do przeprowadzania quizów i zagadek;
 44. wcześniejsze przygotowanie na potrzeby zajęć z uczniami schematów, tabel, wykresów, rysunków, treści zadań czy interaktywnych ćwiczeń, co znacznie oszczędzi czas podczas lekcji;
 45. Źródło: gim-nt. com

 46. stopniowe ujawnianie fragmentów przekazu, co pozwala na skupianie uwagi uczniów na istotnych w danym momencie treściach;
 47. zapisanie wszystkiego, co działo się na tablicy (oryginalny obraz wraz z naniesionymi notatkami i rysunkami) i przekazanie tego materiału w wersji elektronicznej lub papierowej uczniom.
 48. Przykłady wykorzystania tablic interaktywnych

  Pierwsze kroki z tablicą najprościej rozpocząć używając funkcji „biała tablica”- mając do dyspozycji pustą, białą tablicę jedynie z paskiem narzędzi szybko nauczymy się pracy z tablicą. Kolejny istotny element aplikacji to narzędzia specjalistyczne jak linijka, kątomierz, cyrkiel, czy gotowe figury i bryły geometryczne, wykresy, funkcje matematyczne - bardzo ważne narzędzia dla nauczających przedmiotów ścisłych, dostępne w każdej tablicy. Dodatkowo szkoła może zakupić rozbudowane oprogramowanie, które będzie można wykorzystywać na wszystkich przedmiotach podczas lekcji – są to już specjalne oprogramowania dedykowane – warto poświęcić chwilę i wybrać to najbardziej dopasowane do potrzeb szkoły.

  Wyjątkową właściwością tablic interaktywnych jest możliwość prezentacja ćwiczeń interaktywnych. Pozwalają one uczniom wchodzić w interakcje z wyświetlanym na powierzchni tablicy materiałem poprzez przesuwanie kształtów, obrazów, liter, cyfr, słów i tym podobnych za pomocą swoich rąk. Daje to uczniom możliwość wręcz „zanurzenia się” w to, co robią. Dzięki wykorzystaniu tablicy interaktywnej podczas lekcji nauczyciel nie podaje uczniom informacji i gotowych sposobów na rozwiązanie problemów, ale tak kieruje ich pracą by samodzielnie poszukiwali odpowiedzi poprzez wykonanie ćwiczeń przygotowanych specjalnie w tym celu.

  Źródło: smartmediaworld. net


  Najprostszym i najczęstszym pomysłem na przygotowanie ćwiczeń interaktywnych jest porządkowanie informacji. Jako przykład można podać przyporządkowanie uporządkowanie elementów w zbiorach, przyporządkowanie dat do wydarzeń, pojęć do ich definicji, wstawienie brakujących wyrazów bądź liter w zdaniu (np. ortografia) itp.

  Podsumowując, korzyściami ze stosowania tablic interaktywnych w procesie dydaktycznym są:

 49. większe zainteresowania i zaangażowania uczniów podczas lekcji oraz w przygotowanie źródeł potrzebnych na lekcję;
 50. równoległe oddziaływanie na wiele zmysłów pozwala na szybkie i efektywne przyswajanie wiedzy i dłuższe zapamiętywanie;
 51. pomoc w skupieniu uwagi na trudniejszych i kluczowych kwestiach dzięki możliwości użycia kolorowych zakreśleń;
 52. łatwa wymiana materiałów dydaktycznych między nauczycielami oraz między nauczycielami a uczniami;
 53. mapy koncepcyjne, obrazy i grafiki pomogą wzrokowcom w zrozumieniu treści;
 54. możliwość dołączenia własnych notatek do materiałów;
 55. wykorzystanie TIK w procesie dydaktycznym bez konieczności przechodzenia do pracowni komputerowej, 
 56. ułatwienie powtarzania wiedzy i umiejętności zdobytych na poprzednich lekcjach;
 57. umożliwienie nagrywania lekcji w celu późniejszego ich analizowania;
 58. Te artykuły też mogą Ci się spodobać

  MF

  Magdalena Florczyk (Redakcja serwisu)

  8 czerwca 2018 - 1 min czytania

  Jak zdobywać nowych uczniów poprzez swoich obecnych?

  W przypadku branży korepetytorskiej należy jednak mieć świadomość tego, że raz pozyskany klient nie pozostanie wierny Waszym usługom na zawsze. Jak zatem utrzymać przy sobie ucznia, a jak pozyskać nowego?

Jak korzystać z podręcznika Craftsman 29286

Bezpośredni link do pobrania Jak korzystać z podręcznika Craftsman 29286

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Jak korzystać z podręcznika Craftsman 29286