Instrukcje obsługi Black And Decker Cv9605g

Instrukcje obsługi Black & Decker CV9605G są dostępne dla wszystkich użytkowników tego urządzenia. Instrukcje obsługi są szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa tego urządzenia. Zawierają one informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, czyszczenia, konserwacji i naprawy urządzenia oraz jego poszczególnych części. Instrukcje obsługi mogą również zawierać instrukcje dotyczące stosowania i zakładania akcesoriów do urządzenia. Instrukcje obsługi Black & Decker CV9605G są dostępne w wersji papierowej lub w formie elektronicznej do pobrania z oficjalnej strony internetowej producenta.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje obsługi Black And Decker Cv9605g

Zobacz poniższy poradnik dla Black & Decker CV9605P. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Black & Decker CV9605P, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Black & Decker CV9605P. Upewnij się, że opisujesz trudności z Black & Decker CV9605P tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Black & Decker CV9605P

Strona: 1

505101-45 PLElektronarzędzieprzeznaczonedo użytku domowegowww. blackanddecker. euINSTRUKCJA OBSŁUGIMODEL V4805V4806V4807CV7205CV9605CV1205

Strona: 2

5POLSKIZastosowanie zgodne z przeznaczeniemOdkurzacz Dustbuster®firmy Black & Decker jestprzeznaczony do lekkiego sprzątania na sucho.Urządzenie to nie nadaje się do celów profesjonalnych.Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa• Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z elektronarzędziakumulatorowychdokładnieprzestrzegajwskazówekzawartych w tej instrukcji i podstawowych przepisówbhp, bynienarazićsięnapożar, wyciekelektrolitu, czyteż na doznanie urazu ciała i szkód rzeczowych.• Przed użyciem narzędzia dokładnie przeczytajniniejszą instrukcję.• W instrukcji tej opisano zastosowanie zgodnez przeznaczeniem. Używanie innych nasadeklub akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji, lubwykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniemgrozi wypadkiem.• Przechowuj niniejszą instrukcję obsługi.Zastosowanie odkurzacza• Nie zasysaj do odkurzacza żadnych cieczy aniłatwopalnych materiałów.• Nie używaj odkurzacza w pobliżu wody, ani niezanurzaj go w wodzie.• Nie ciągnij za kabel ładowarki, by odłączyć ją odsieci. Chroń kabel przed wysoką temperaturą,olejem i ostrymi krawędziami.Po użyciu• Przed oczyszczeniem ładowarki wyjmij wtyczkękabla z gniazda sieciowego.• Nieużywany odkurzacz przechowuj w suchym,niedostępnym dla dzieci miejscu.Kontrole i naprawy• Przed użyciem odkurzacza sprawdź, czy nie zawierajakichś uszkodzonych elementów. Skontroluj, czyjakieś części nie są pęknięte, czy wyłącznik jestsprawny i czy nie wystąpiły jakieś inne okoliczności,które mogą negatywnie wpływać na działanieodkurzacza.• Nie używaj odkurzacza, gdy jakaś jego część jestuszkodzona.• W razie uszkodzenia jakiejś części zleć jej naprawęlub wymianę jednemu z naszych autoryzowanychwarsztatów serwisowych.• Regularnie sprawdzaj kabel ładowarki, czy niejest uszkodzony. Gdyby tak się stało, wymieńładowarkę.• Nigdy nie próbuj usuwania lub wymiany jakichkolwiekczęści nieopisanych w tej instrukcji.Akumulator i ładowarka• W żadnym wypadku nie próbuj otwieraćakumulatora.• Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.• Nie wrzucaj akumulatora do ognia!• Nigdy nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.• Nie otwieraj ładowarki.Bezpieczeństwo elektryczneŁadowarka jest przystosowana do zasilania tylko jednymnapięciem. Sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowezgadza się z wartością podaną na tabliczce znamionowejładowarki. Nigdy nie próbuj bezpośrednio przyłączaćelektronarzędzia do sieci.Symbole na ładowarceŁadowarka jest podwójnie zaizolowana i dlategożyła uziemiająca nie jest konieczna.Bezpieczny transformator separujący. Wyjścietransformatora jest galwanicznie oddzieloneod sieci.Przy zbyt wysokiej temperaturze otoczeniaładowarka automatycznie się wyłącza. Gdytemperatura ta spadnie, ładowarka znówpodejmuje pracę.Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie dopracy w zamkniętych pomieszczeniach.Opis odkurzacza1. Wyłącznik1. Dwustopniowy wyłącznik (CV1205)2. Przycisk blokujący3. Pojemnik na śmieci4. Uchwyt do ładowania5. Pokrętło do czyszczenia filtra (CV9605/CV1205)6. Wskaźnik ładowaniaRysunek A1. Ssawka szczelinowa2. SzczotkaMontażMocowanie uchwytu do ładowania na ścianie(rys. B)Uchwyt można ustawić na stole lub powiesić na ścianie.Ten drugi sposób ułatwia przechowywanie i ładowanie.Mocowanie akcesoriów (rys. rys. A i C)Modele te są dostarczane z następującym wyposażeniemdodatkowym:- ssawka szczelinowa (7) do trudno dostępnychmiejsc- szczotka (8) do mebli i schodów.By zamocować jakiś element wyposażenia dodatkowego,wykonaj następujące operacje:• Wyjmij odpowiedni element wyposażeniaz odkurzacza.• Nasadź wybrany element na odkurzacz od przodu.Zastosowanie• Przed pierwszym użyciem odkurzacza akumulatornależy naładować przynajmniej przez 16 godzin.• Gdy odkurzacz nie jest używany, pozostaw gow uchwycie do ładowania.

Strona: 3

6Ładowanie akumulatora (rys. B)• Sprawdź, czy odkurzacz jest wyłączony. Gdywyłącznik jest włączony, akumulator nie będzieładowany.• Umieść odkurzacz w uchwycie do ładowania, takjak pokazano na rysunku.• Włóż ładowarkę w gniazdo sieciowe.Zapala się wskaźnik ładowania (6).• Pozostaw odkurzacz na przynajmniej 16 godzin ażdo całkowitego naładowania.Podczas ładowania ładowarka może się nagrzewać,ale jest to zjawisko normalne i nie świadczy o usterce.Odkurzacz może pozostawać stale przyłączony doładowarki. Wskaźnik ładowania świeci się, gdy odkurzaczjest połączony z ładowarką przyłączoną do sieci.Uwaga! Nie ładuj akumulatora w temperaturze otoczeniaponiżej 4 oC lub powyżej 40 oC.Załączanie i wyłączanie (rys. D)• By załączyć odkurzacz, przesuń wyłącznik (1) doprzodu.• By wyłączyć odkurzacz, przesuń wyłącznik (1) dotyłu.CV9605/CV1205 - regulacja siły ssania (rys. E)By zapewnić odpowiednią siłę ssania, trzeba regularnieczyścić filtry.• Obróć pokrętło (5) o kilka obrotów, by wytrzepaćkurz zatykający filtr (9).Czyszczenie i konserwacjaUwaga! Regularnie czyść filtry.Czyszczenie pojemnika na śmieci i filtrów (rys. rys.F - J)Filtry są filtrami wielokrotnego użytku i należy je regularnieczyścić.• Naciśnij guzik zwalniający (2) i zdejmij pojemnik naśmieci (3) (rys. F).• Opróżnij pojemnik na śmieci (rys. G).• Zdejmij filtry (9 i 10) przez obrócenie ich w prawo(rys. H).• Wyszczotkuj luźny pył z filtrów.• Wymyj filtry w ciepłej wodzie z mydłem (rys. I). Ew.można też umyć pojemnik na śmieci. Nie zanurzajodkurzacza w wodzie (rys. J).• Wysusz pojemnik na śmieci i filtry.• Ponownie załóż filtry (9 i 10) i obróć je w lewo aż dozatrzaśnięcia.• Ponownie nasadź zbiornik na śmieci na odkurzacztak, by zatrzasnął się w swoim położeniu.Uwaga! Nigdy nie używaj odkurzacza bez filtrów.Odkurzanie przebiega sprawnie tylko przy czystychfiltrach i pustym pojemniku na śmieci.CV7205/CV9605/CV1205 – czyszczenie filtrawylotowego (rys. K)• Otwórz pokrywę (11).• Wyjmij filtr (12) z wycięcia.• Wymyj filtr w ciepłej wodzie z mydłem.• Wysusz filtr.• Ponownie załóż filtr (12).• Zamknij pokrywę.Wymiana filtrówFiltry należy wymieniać co 6 do 9 miesięcy oraz w raziezużycia lub uszkodzenia. Filtry wymienne są do nabycia udilera firmy Black & Decker (numer katalogowy VF40).• Wyjmij stare filtry zgodnie z powyższym opisem.• Załóż nowe filtry zgodnie z powyższym opisem.Ochrona środowiskaSelektywna zbiórka odpadów. Produktu tegonie wolno wyrzucać do normalnych śmieciz gospodarstw domowych.Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produktBlack & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go jużpotrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstwdomowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładuutylizacji odpadów.Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktówi opakowań niektóre materiały mogą byćodzyskane i ponownie wykorzystane. W tensposób chroni się środowisko naturalnei zmniejsza popyt na surowce.Lokalneprzepisymogąwymagaćoddawaniaelektrycznychurządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u któregoprodukt został zakupiony, lub do specjalnych punktówzbiorczych.Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje jezgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jestbezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie doautoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzizbiórkę w naszym imieniu.Ich listę znajdziesz w Internecie pod adresem:www. 2helpU. com.Akumulator (rys. L - N)Jeżeli sam zamierzasz złomować elektronarzędzie, wyjmijakumulator i zlikwiduj go zgodnie z obowiązującymiprzepisami o ochronie środowiska.• Akumulator należy uprzednio rozładować przezpozostawienie załączonego odkurzacza aż dozatrzymania się silnika.Akumulator znajduje się na spodzie z tyłu odkurzacza.• Zdejmij akcesoria z odkurzacza.• Wykręć wkręty (13).• Odblokuj języczki (14) utrzymujące uchwytakcesoriów w swoim położeniu.• Zdejmij uchwyt akcesoriów (15).• Wykręć wkręty (16) utrzymujące akumulatorw swoim położeniu.• Tak jak pokazano na rysunku, wysuń akumulator(17) do tyłu.

Strona: 4

7• Wyjmij akumulator.• Włóż akumulator do odpowiedniego opakowaniatak, by nie mogło dojść do zwarcia biegunów• W celu ponownego wykorzystania lub zgodnejz przepisami likwidacji oddaj akumulator swojemudilerowi lub do komunalnego zakładu utylizacjiodpadów.Uwaga! Po wymontowaniu akumulatora nie da się go jużponowne zamontować.Dane techniczneV4805 V4806 V4807Napięcie V 4, 8 4, 8 4, 8Masa kg 1, 0 1, 0 1, 0CV7205 CV9605 CV1205Napięcie V 7, 2 9, 6 12Masa kg 1, 1 1, 3 1, 4ŁadowarkaNapięcie sieciowe VAC230Czas ładowania(około) h 16Deklaracja zgodności z normami UEV4805/V4806/V4807/CV7205/CV9605/CV1205Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, żeodkurzacze wymienine powyżej zostały wykonanezgodnie z następującymi wytycznymi i normami: 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 55014, EN 60335, EN 61000.Kevin HewittDyrektords Technologii UżytkowejBlack&Decker, Spennymore,DL16 6JG, Wielka Brytania03-11-2006Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetowąwww. pl, na której przedstawiamy nowewyroby i oferty specjalne.Więcej informacji na temat samej firmy Black & Deckeri produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć podadresem: www. pl

Strona: 5

8Black & DeckerWarunki gwarancji:Gwarantujemy sprawne działanie produktu,zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymiopisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancjąnie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżelinie została do niego dołączona oddzielnakarta gwarancyjna oraz elementy podlegającenaturalnemu zużyciu.1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktuspowodowane wadami produkcyjnymii wadami materiałowymi.2. Niniejsza gwarancja jest ważna poprzedstawieniu przez Klienta w CentralnymSerwisie Gwarancyjnym reklamowanegoproduktu oraz łącznie:a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedażytaką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopiifaktury.3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawęurządzenia (wraz z bezpłatną wymianąuszkodzonych części) w okresie 24 miesięcyod daty zakupu.4. Produkt reklamowany musi być:a) dostarczony bezpośrednio do CentralnegoSerwisu Gwarancyjnego wraz z poprawniewypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnymparagonem zakupu (lub kopią faktury) orazszczegółowym opisem uszkodzenia, lubb) przesłany do Centralnego SerwisuGwarancyjnego za pośrednictwem punktusprzedaży wraz z dokumentami wymienionymipowyżej.5. Koszty wysyłki do Centralnego SerwisuGwarancyjnego ponosi Black & Decker.Wszelkie koszty związane z zapewnieniembezpiecznego opakowania, ubezpieczeniemi innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadkuodrzucenia roszczenia gwarancyjnego,produkt jest odsyłany do miejsca nadania nakoszt adresata.6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będąusunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjnyw terminie:a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktuprzez Centralny Serwis Gwarancyjny;b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może byćwydłużony o czas niezbędny do importuniezbędnych części zamiennych;7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi napiśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianiebez dokonywania naprawy.8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, możebyć wydany nowy produkt o nie gorszychparametrach.9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnegoodnośnie zasadności zgłaszanych usterek jestdecyzją ostateczną.10. Gwarancją nie są objęte:a) wadliwe działanie lub uszkodzeniaspowodowane niewłaściwym użytkowaniemlub używaniem produktu niezgodniez przeznaczeniem, instrukcją obsługi lubprzepisami bezpieczeństwa. W szczególnościprofesjonalne użytkowanie amatorskichnarzędzi Black & Decker powoduje utratęgwarancji;b) wadliwe działanie lub uszkodzeniaspowodowane przeciążaniem narzędzia,które prowadzi do uszkodzeń silnika,przekładni lub innych elementów a takżestosowaniem osprzętu innego niż zalecanyprzez Black & Decker;c) mechaniczneuszkodzeniaproduktuiwywołanenimi wady;d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutekdziałania pożaru, powodzi, czy też innych klęskżywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,korozji, normalnego zużycia w eksploatacjiczy też innych czynników zewnętrznych;e) produkty, w których naruszone zostały plombygwarancyjne lub, które były naprawiane pozaCentralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byłyprzerabiane w jakikolwiek sposób;f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmyhandlowe, które sprzedały produkt, nieudzielają upoważnień ani gwarancji innychniż określone w karcie gwarancyjnej.W szczególności nie obejmują prawa klientado domagania się zwrotu utraconych zyskóww związku z uszkodzeniem produktu.12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani niezawiesza uprawnień kupującego wynikającychz niezgodności towaru z umową.Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECHul. Obozowa 61, 01-418 Warszawatel. : (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09zst00055207 - 04-01-2008

Marka:
Black & Decker
Produkt:
Odkurzacze
Model/nazwa:
CV9605P
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Polski

Powiązane produkty Black & Decker CV9605P

Wszystkie pola są wymagane, chyba że zaznaczono inaczej.

Zarejestruj się, aby otrzymywać najnowsze informacje na temat nowych produktów BLACK+DECKER®, ofert specjalnych i wiele więcej.

User Details

Zapisując się, Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności BLACK+DECKER. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania informacji.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Detektor utraty ciepła fi rmy <strong>Black</strong> & <strong>Decker</strong> jest przeznaczony do wyszukiwania miejsc, w których ucieka ciepło w zastosowaniach domowych. Wyrób ten nie nadaje się do celów przemysłowych. Przepisy bezpieczeństwa Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenie: Przy korzystaniu z urządzeń akumulatorowych dokładnie przestrzegaj wskazówek zawartych w tej instrukcji i podstawowych przepisów bhp, by zminimalizować ryzyko pożaru, wycieku elektrolitu, czy też doznania urazu ciała i szkód rzeczowych. ♦ Przed pierwszym użyciem przyrządu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję. ♦ W instrukcji tej opisano zastosowanie przyrządu zgodne z przeznaczeniem. Używanie akcesoriów lub przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji, lub <strong>obsługi</strong>wanie przyrządu w sposób niezgodny z opisem grozi doznaniem urazu. ♦ Przechowuj niniejszą instrukcję na wypadek, gdyby znów była kiedyś potrzebna. Zastosowanie przyrządu Z przyrządem tym zawsze obchodź się ostrożnie. ♦ Nie zanurzaj przyrządu w wodzie. ♦ Nie próbuj otwierać obudowy. W jej wnętrzu nie ma żadnych elementów podlegających konserwacji. ♦ Nie używaj przyrządu w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się palne ciecze, gazy lub pyły. ♦ Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień świetlny i nie kieruj go w oczy innych osób. Bezpieczeństwo innych osób ♦ Zabrania się używania tego przyrządu przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fi zycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo fachowca. ♦ Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem. Po użyciu ♦ Nieużywany przyrząd przechowuj w suchym, dobrze wentylowanym miejscu poza zasięgiem dzieci. ♦ Uniemożliw dzieciom dostęp do przechowywanych urządzeń. ♦ Przy transportowaniu przyrządu w samochodzie umieść go w bagażniku lub odpowiednim schowku, by nie mógł się przemieścić w razie nagłej zmiany prędkości lub kierunku ruchu. ♦ Chroń przyrząd przed wilgocią, wysoką temperaturą i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Kontrola i naprawy ♦ Przed użyciem przyrządu sprawdź, czy nie zawiera jakichś uszkodzonych elementów lub czy nie wy- 3 POLSKI stąpiły inne okoliczności, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia. ♦ Nie używaj przyrządu, gdy jakaś jego część jest niesprawna. ♦ W razie uszkodzenia jakiejś części zleć jej naprawę lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych warsztatów serwisowych. ♦ Nie wymieniaj ani nie usuwaj żadnych części nieopisanych w tej instrukcji. Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ♦ W razie zanieczyszczenia skóry ciekłymi kryształami: dokładnie dużą ilością wody umyj narażone miejsce. Zdejmij zabrudzoną odzież. ♦ W razie pryśnięcia ciekłych kryształów w oczy: przepłucz oczy czystą wodą i zgłoś się do lekarza. ♦ W razie połknięcia ciekłych kryształów: dokładnie przepłucz usta wodą i zgłoś się do lekarza. Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy baterii Ostrzeżenie! Baterie mogą eksplodować lub wyciec i spowodować obrażenia ciała bądź pożar. By zminimalizować to zagrożenie, przestrzegaj podanych poniżej wskazówek. ♦ Przed włożeniem baterii sprawdź, czy elektronarzędzie jest wyłączone. Wkładanie baterii do załączonego urządzenia grozi wypadkiem. ♦ Przy niewłaściwym użyciu z baterii może wypływać elektrolit. Unikaj z nim kontaktu. W razie niezamierzonego zanieczyszczenia skóry zmyj ją wodą. Gdyby elektrolit prysnął w oczy, zasięgnij ponadto porady lekarskiej. Wyciekły elektrolit może spowodować podrażnienia lub oparzenia skóry. ♦ Przestrzegaj wszystkich wskazówek i ostrzeżeń zamieszczonych na naklejce i opakowaniu baterii. ♦ Baterie zawsze wkładaj zgodnie z polaryzacją („+” i „-”) zaznaczoną na samych bateriach i zasilanym przez nie urządzeniu. ♦ Uważaj, by nie zewrzeć biegunów baterii. ♦ Nigdy nie próbuj ładować baterii. ♦ Nie mieszaj ze sobą starych i nowych baterii. Wszystkie baterie wymieniaj jednocześnie na nowe tej samej marki i tego samego typu. ♦ Trzymaj baterie z dala od dzieci. ♦ Wyjmuj baterie, gdy urządzenie ma nie być używane przez kilka miesięcy. ♦ W żadnym wypadku nie próbuj otwierać baterii. ♦ Nie składuj baterii w miejscu, w którym temperatura może osiągnąć 40 °C. ♦ Przy utylizacji baterii przestrzegaj wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowiska”. ♦ Nie wrzucaj baterii do ognia. ♦ Uważaj, by nie zamoczyć baterii. Symbole ostrzegawcze Na przyrządzie tym umieszczono następujący symbol ostrzegawczy: Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję <strong>obsługi</strong>.

Instrukcje obsługi Black And Decker Cv9605g

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje obsługi Black And Decker Cv9605g

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje obsługi Black And Decker Cv9605g