Instrukcje instalacji Hitachi Ml 40sr

Instalacja Głowicy Młotkowej Hitachi ML 40sr jest prosta i może być zakończona w ciągu kilku minut. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że jest ona właściwie podłączona i dobrze zamontowana. Po wykonaniu tych czynności ważne jest, aby ustawić odpowiednie wartości w obudowie w celu poprawnego działania głowicy młotkowej. Kolejnym krokiem jest skonfigurowanie instalacji, aby móc ją uruchomić. Kiedy instalacja jest gotowa, można włączyć głowicę młotkową i zacząć wykonywać zadania. Prawidłowe działanie Głowicy Młotkowej Hitachi ML 40sr zapewni użytkownikom bezpieczeństwo i wydajność.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje instalacji Hitachi Ml 40sr

Zobacz poniższy poradnik dla Hitachi CG40EAS. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Hitachi CG40EAS, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Hitachi CG40EAS. Upewnij się, że opisujesz trudności z Hitachi CG40EAS tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Hitachi CG40EAS

Strona: 1

29PolskiZNACZENIE SYMBOLIUWAGA: Niektóre urządzenia ich nie mają.SymboleOSTRZEŻENIENastępujące oznaczenia to symbole używane w instrukcji obsługi maszyny. Upewnij się, że rozumiesz ichznaczenie zanim użyjesz narzędzia.Istotne jest przeczytanie, pełnezrozumienie i przestrzeganie poniższychśrodków bezpieczeństwa i ostrzeżeń.Nieostrożne lub niewłaściwe używanieurządzenia może spowodować poważneobrażenia lub śmierć.Wskazuje maksymalną prędkośćwału. Nie należy używać akcesoriówtnących, których maksymalnaprędkość w obr. /min. jest mniejsza, niżprędkość wału.Przeczytać, zrozumieć i przestrzegaćwszystkich ostrzeżeń oraz instrukcjizawartych w tym podręczniku iumieszczonych na urządzeniu.W razie potrzeby należy nosićrękawice – na przykład podczaszakładania akcesoriów tnących.Podczas używania urządzenia zawszestosować ochronę oczu, głowy i słuchu.Nosić solidne obuwie antypoślizgowe.Dzieci, obserwatorzy i wszelkiego rodzajuosoby postronne powinny pozostawać wodległości co najmniej 15 m od urządzenia.Jeżeli ktokolwiek się zbliży, należynatychmiast wyłączyć silnik, zatrzymującostrze.Urządzenie może zostać gwałtowniezatrzymane, jeżeli obracającesię ostrze natrafi na twardąprzeszkodę. Może to prowadzićdo niebezpiecznej sytuacji, gdyżurządzenie wraz użytkownikiemmoże zostać gwałtownie odrzuconedo tyłu. Reakcja ta jest nazywanaodrzutem ostrza. W takim przypadku,operator może stracić kontrolę nadurządzeniem, co z kolei może byćprzyczyną poważnych obrażeń lubnawet śmierci. Odrzut ostrza możenastąpić w szczególności podczaspracy w miejscach, w którychprzycinany materiał nie jest łatwy doobserwacji.Należy uważać na odrzucane przedmioty.Spis treściZASADNICZE PODZESPOŁY URZĄDZENIA................................. 30OSTRZEŻENIE I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.................... 31SPECYFIKACJE.............................................................................. 32PROCEDURY MONTAŻU............................................................... 33PROCEDURY OBSŁUGI................................................................. 33KONSERWACJA............................................................................. 35

Strona: 2

3010514692118137123115164ZASADNICZE PODZESPOŁY URZĄDZENIANiniejsza instrukcja dotyczy kilku modeli, mogą więc występowaćpewne różnice pomiędzy ilustracjami, a rzeczywistym wyglądemurządzenia posiadanego przez użytkownika. Należy stosować siędo zaleceń dotyczących posiadanego urządzenia.1. Korek paliwa2. Dźwignia przepustnicy3. Uchwyt startera4. Osłona ostrza5. Akcesorium tnące6. Obudowa wału napędowego7. Uchwyt8. Oczko do zawieszenia9. Przełącznik zapłonu10. Uprząż11. Obudowa sprzęgła12. Dźwignia zasysacza13. Silnik14. Przekładnia kątowa15. Uniwersalny klucz nasadowy16. Instrukcja obsługi

Strona: 3

31OSTRZEŻENIE I INSTRUKCJEBEZPIECZEŃSTWABezpieczeństwo operatora○ Należy zawsze nosić osłonę twarzy lub gogle.○ Należy zawsze nosić ciężkie, długie spodnie, wysokie buty orazrękawice. Nie wolno nosić luźnej odzieży, biżuterii, krótkichspodni, sandałów lub chodzić boso. Zabezpieczyć włosy tak,aby nie spadały na ramiona.○ Nie wolno używać urządzenia, gdy jest się zmęczonym, chorymlub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.○ Nigdy nie wolno zezwalać na obsługę maszyny przez dzieckolub osobę niedoświadczoną.○ Stosować ochronę narządu słuchu. Zwracać baczną uwagę naotoczenie. Uważać na osoby znajdujące się w pobliżu, któremogą sygnalizować problemy. Zdjąć zabezpieczenia ochronnenatychmiast po wyłączeniu silnika.○ Należy nosić osłonę głowy.○ Nigdy nie uruchamiać lub pracować silnikiem wewnątrzzamkniętego pomieszczenia lub budynku. Wdychanie spalinmoże być śmiertelne.○ Nie zanieczyszczać rąk olejem lub paliwem.○ Trzymać ręce z dala od wyposażenia tnącego.○ Nie chwytać, ani nie trzymać urządzenia za wyposażenietnące.○ Gdy urządzenie jest wyłączone, upewnić się, czy wyposażenietnące zatrzymało się przed odłożeniem go.○ Podczas długotrwałej pracy robić przerwę od czasu do czasu,aby uniknąć objawów zespołu Reynauda (niedokrwienie palcówrąk) powodowanego przez drgania.○ Systemy zapobiegające drganiom nie ochronią przedzespołem Raynauda (niedokrwieniem palców rąk), ani przedobjawami zespołu cieśni nadgarstka. Dlatego w przypadkuciągłego i regularnego używania urządzenia należy dokładniesprawdzać stan rąk i palców. W razie wystąpienia powyższychsymptomów, należy zwrócić się natychmiast do lekarza popomoc.○ Jeśli używa się elektrycznych/elektronicznych urządzeńmedycznych, takich jak rozrusznik serca, skonsultować sięz lekarzem i producentem urządzenia przed używaniemurządzenia z napędem.Bezpieczeństwo urządzenia / maszyny○ Przed każdym użyciem skontrolować całe urządzenie /maszynę. Wymienić uszkodzone części. Sprawdzić, czy niema wycieków paliwa i upewnić się, czy wszystkie łączniki sązamontowane i dobrze dokręcone.○ Przed użyciem urządzenia / maszyny wymienić części pękniętelub uszkodzone w inny sposób.○ Upewnić się, że osłona ochronna jest założona prawidłowo.○ Nie dopuszczać w pobliże innych osób podczas regulacjigaźnika.○ Używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producentado tego rodzaju maszyny / urządzenia.Nigdy nie przerabiać urządzenia / maszyny w jakikolwieksposób. Urządzenia / maszyny nie wolno używać do pracinnych, niż zgodnych z przeznaczeniem.Bezpieczeństwo związane z paliwem○ Paliwo mieszać i tankować na zewnątrz w miejscu, w którym niewystępują iskry lub płomienie.○ Używać wyłącznie atestowanych pojemników na paliwo.○ Nie palić tytoniu, ani nie zezwalać na palenie w pobliżu paliwalub urządzenia / maszyny lub podczas używania urządzenia /maszyny.○ Przed uruchomieniem silnika wytrzeć rozlane paliwo.○ Przed uruchomieniem silnika odsunąć się co najmniej na 3 mod miejsca tankowania.○ Zatrzymać silnik przed zdjęciem korka paliwa.○ Opróżnić zbiornik paliwa przed składowaniem urządzenia /maszyny. Zaleca się opróżnienie zbiornika paliwa po każdymużywaniu urządzenia. Jeśli paliwo pozostaje w zbiorniku,przechowywać urządzenie w taki sposób, aby paliwo niewyciekło.○ Urządzenie / maszynę i paliwo przechowywać w takichmiejscach, w których opary paliwa nie dochodzą do iskier iotwartych płomieni grzejników wody, silników elektrycznych lubwyłączników, pieców itd.Paliwo łatwo się zapala lub wybucha bądź łatwo wdycha sięjego opary, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę podczasobsługi paliwa lub tankowania.Bezpieczeństwo związane z koszeniem○ Nie należy kosić żadnych innych materiałów, niż trawa i krzaki.○ Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić obszar, w którymma odbywać się koszenie. Usunąć wszelkie przedmioty, któremogą zostać odrzucone lub zakleszczone.○ W przypadku koszenia trawy opryskanej wcześniej środkiemowadobójczym, należy nosić maskę zabezpieczającą drogioddechowe.○ Nie dopuszczać innych osób, dzieci i zwierząt oraz pomocnikówdo strefy niebezpiecznej w promieniu 15 m. Zatrzymać silniknatychmiast, gdy zbliżają się inne osoby.○ Silnik powinien znajdować się zawsze z prawej strony tułowiaużytkownika.○ Należy zawsze mocno trzymać urządzenie obiema rękami.○ Stać równo na podłożu i zachowywać równowagę. Nieprzechylać się.○ Wszystkie części ciała trzymać z daleka od tłumika iwyposażenia tnącego, gdy silnik pracuje.○ Akcesorium tnące powinno znajdować się poniżej poziomu talii.○ Przy przenoszeniu się do nowego miejsca pracy upewnić się,czy maszyna została wyłączona oraz czy wszystkie narzędziatnące zostały zatrzymane.○ Podczas pracy maszyny nigdy nie kłaść jej na ziemię.○ Zawsze upewnić się, czy silnik jest wyłączony oraz czynarzędzia tnące całkowicie zatrzymały się zanim usunie sięzanieczyszczenia lub trawę z narzędzi tnących.○ Podczas obsługi wyposażenia z napędem należy zawsze nosićapteczkę pierwszej pomocy.○ Nigdy nie uruchamiać lub zezwalać na pracę silnika wewnątrzzamkniętego pomieszczenia lub budynku i/lub w pobliżupalnych cieczy. Wdychanie spalin może być śmiertelne.Bezpieczeństwo związane z konserwacją○ Konserwację urządzenia / maszyny należy wykonywać zgodniez zalecanymi procedurami.○ Odłączyć świecę zapłonową przed wykonaniem konserwacji zwyjątkiem regulacji gaźnika.○ Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych firmyHitachi, zalecanych przez producenta.Transport i magazynowanie○ Urządzenie / maszynę należy przenosić ręcznie po wyłączeniusilnika z tłumikiem odwróconym od ciała.○ Odczekać, aż silnik ostygnie, opróżnić zbiornik paliwa izabezpieczyć urządzenie / maszynę przed odłożeniem domagazynu lub transportem w pojeździe.○ Przechowywać maszynę poza zasięgiem dzieci.○ Dokładnie oczyścić i zakonserwować urządzenie, po czymprzechowywać je w suchym miejscu.○ Podczas transportu lub magazynowania upewnić się, żewyłącznik maszyny jest wyłączony.○ W przypadku transportu w pojeździe, zabezpieczyć ostrze zapomocą osłony.W sytuacjach nieopisanych w niniejszym podręczniku zachowaćostrożność i kierować się zdrowym rozsądkiem. W razie potrzebypomocy, skontaktować się z dystrybutorem firmy Hitachi. Zwracaćszczególną uwagę na zapisy poprzedzone następującymi słowami:

Strona: 4

32SPECYFIKACJEModel CG40EAS/CG40EAS (P)Parametry silnika (ml) 39, 8Świeca zapłonowa NGK BPMR6A lub równoważnaPojemność zbiornika paliwa (l) 1, 00Ciężar na sucho (kg) 7, 5Poziom ciśnienia dźwiękuLpA (dB (A))(EN27917)90Zmierzony poziom mocy akustycznejLwA (dB (A))Gwarantowany poziom mocyakustycznej LwA (dB (A))108, 8110105Poziom drgań (m/s2) (ISO7916)Rękojeść przedniaRękojeść tylnaUchwyt lewyUchwyt prawy—3, 45, 55, 3UWAGARównoważny poziom hałasu/równoważne poziomy drgań obliczane są jako całkowita energia ważona czasowo dla poziomów hałasu/drgań w różnych warunkach pracy przy następującym cyklu czasowym: 1/2 oczekiwanie, 1/2 praca.* Wszystkie dane mogą zostać być zmienione bez uprzedzenia.Wskazuje na duże prawdopodobieństwo poważnych obrażeńciała lub utraty życia w przypadku nieprzestrzegania instrukcji.OSTROŻNIEWskazuje na możliwość obrażeń ciała lub uszkodzeniewyposażenia w przypadku nieprzestrzegania instrukcji.Zawiera pomocne informacje dla poprawnego funkcjonowania iużytkowania.Nie demontować rozrusznika zamachowego. Można narazić sięna obrażenia spowodowane sprężyną zamachową.

Strona: 5

33PROCEDURY MONTAŻUMocowanie wału napędowego do silnika (Rys. 1)Odkręcić śrubę mocującą rurę (1) o dziesięć obrotów, tak abykońcówka śruby nie przeszkadzała we wkładaniu rury wałunapędowego. Podczas wkładania drążka wału napędowego, należyprzez cały czas przytrzymywać śrubę mocującą, tak aby jej elementwewnętrzny również nie przeszkadzał w pracy.W niektórych modelach wał napędowy jest już zainstalowany.Jeżeli włożenie wału napędowego do aż do miejscaoznaczonego na drążku jest utrudnione, należy spróbowaćpokręcić wałem za pomocą końcówki montażowej w obukierunkach – zgodnie i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.Dokręcić śrubę mocującą, która powinna pasować do otworu wdrążku wału. Następnie mocno dokręcić śrubę zaciskową (1).Zakładanie uchwytuZdjąć wspornik uchwytu (2). (Rys. 2)Założyć uchwyty i lekko zamocować wspornik za pomocą czterechśrub. Wyregulować do odpowiedniego położenia. Zamocować,mocno dokręcając śruby.Zamocować osłonę ochronną na wale napędowym lub uchwycie zapomocą zacisków (3). 3)Jeżeli osłona nie będzie zamocowana prawidłowo na uchwycielub rurze, może zostać wciągnięta przez przedmiot zewnętrzny ispowodować poważne obrażenia użytkownika. Należy zawszepamiętać o prawidłowym zamocowaniu osłony na uchwycie lubrurze.Przewód przepustnicy / linka ograniczającaZdjąć pokrywę filtra powietrza. 4)Podłączyć linki ograniczające. 5)Założyć rozpórkę (4) pod nakrętką (5) przykręconą do zewnętrznegozakończenia przewodu przepustnicy (6) i podłączyć końcówkęprzewodu przepustnicy (7) do gaźnika (8). Następnie należydokręcić nakrętkę (5), aby zamocować przewód przepustnicy dorozpórki (4). 6)Sprawdzić, czy przepustnica gaźnika powraca do pozycjispoczynkowej oraz czy otwiera się szeroko po użyciu dźwigniprzepustnicy.Zakryć przewód przepustnicy i linki ograniczające za pomocądostarczonej rurki zabezpieczającej, aż do pokrywy filtra powietrza.(Rys. 7)Instalacja osłony ostrza (Rys. 8)Wspornik osłony jest już zamocowany na przewodzie wałunapędowego.Założyć osłonę ostrza na rurze wału napędowego aż do przekładnikątowej (9). Mocno dokręcić wspornik osłony, tak aby osłona ostrzanie mogła przekręcać się lub opadać podczas pracy.Podczas pracy osłona ostrza musi zawsze być założona.Jeżeli osłona nie jest założona prawidłowo, może to byćprzyczyną poważnych obrażeń.Osłony ostrza są wyposażone w ograniczniki. Podczasposługiwania się nimi należy zachować ostrożność.○ Podczas zakładania elementu rozszerzającego na osłonęostrza, ogranicznik musi zostać zdjęty z osłony.○ Aby zdemontować element rozszerzający osłony, należypostępować w sposób pokazany na rysunkach. Należyzawsze nosić rękawice, ponieważ element rozszerzającyjest wyposażony w ostry ogranicznik. Aby przeprowadzićdemontaż, należy po kolei wcisnąć cztery kwadratowe klapkiznajdujące się w osłonie. 10)Zakładanie ostrza (Rys. 11)Przed założeniem ostrza należy upewnić się, że ostrze nie jestw żaden sposób uszkodzone lub pęknięte, a krawędzie tnące sąskierowane w odpowiednią stronę.Ustawić otwór z wycięciem uchwytu ostrza tak, aby odpowiadałotworowi w obudowie przekładni zębatej (w jej górnej części) iwłożyć klucz sześciokątny, aby zatrzymać obracanie. Odkręćnakrętkę mocującą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówekzegara, a następnie zdejmij nakrętkę, osłonę zabezpieczającą,pokrywkę uchwytu ostrza i podkładki koła zębatego.Sposób zakładania ostrza jest następujący: włożyć kluczsześciokątny do otworu z wyżłobieniem uchwytu ostrza orazotworu w obudowie przekładni. Następnie należy założyć ostrze(sprawdzić kierunek instalacji, patrz Rys. 13), pokrywkę uchwytuostrza, osłonę zabezpieczającą, oraz podkładki koła zębatego nauchwycie ostrza w podanej powyżej kolejności. Na zakończenie,mocno dokręcić nakrętkę mocującą, obracając w kierunkuprzeciwnym do ruchu wskazówek zegara za pomocą kluczanasadowego. 11)○ Podczas zakładania ostrza, należy wyrównać jego otwórśrodkowy z częścią wypukłą uchwytu i przytrzymać za pomocąpowierzchni wklęsłej pokrywki uchwytu ostrza. Dokręcićnakrętkę mocującą, aby zapobiec przekręcaniu się ostrza naboki. 11)Po założeniu ostrza, upewnić się, że z urządzenia wyjęty zostałklucz sześciokątny i klucz nasadowy.○ Przed przystąpieniem do pracy należy zawsze upewnić się, żeostrze jest zamocowane prawidłowo.○ Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że pokrywkauchwytu ostrza nie nosi śladów zużycia lub pęknięcia. Wprzypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia lubzużycia, należy ją wymienić, podobnie jak ma to miejsce wprzypadku wszelkich innych materiałów eksploatacyjnych.Po każdej nowej instalacji ostrze musi zostać zabezpieczone zapomocą nowej zawleczki. 11)Zakładanie głowicy nylonowejZakładanie uchwytu ostrza (10) na obudowę przekładni. Włożyćklucz sześciokątny do otworu obudowy przekładni, aby założyćosłonę zwoju (11) i zamocować głowicę nylonową (12), przekręcającją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.Pokrywka uchwytu ostrza nie jest w tym przypadku używana,należy zachować ją do ponownego użycia ostrza metalowego.PROCEDURY OBSŁUGIPaliwo (Fig. 15)○ Urządzenie jest wyposażone w silnik dwusuwowy. Silnik musizawsze pracować z paliwem z dodatkiem oleju.Podczas tankowania lub przenoszenia paliwa zapewnić dobrawentylację.○ Paliwo jest wysoce łatwopalne i toksyczne. Jego wdychanie lubkontakt ze skórą może spowodować odniesienie poważnychobrażeń. Podczas obchodzenia się z paliwem należy zawszezachować ostrożność. W przypadku używania paliwa wewnątrzbudynków należy zapewnić odpowiednią wentylację.Paliwo○ Zawsze stosować markową bezołowiową benzynę o liczbieoktanowej 89.○ Stosować oryginalny olej do dwusuwów lub mieszankę wproporcji 25:1 do 50:1, stosunek podano na butelce z olejem lubskonsultować się z dystrybutorem firmy Hitachi.

Strona: 6

34○ Jeśli oryginalny olej nie jest dostępny, użyć oleju dobrej jakościz dodatkiem przeciwutleniacza do silników dwusuwowychchłodzonych powietrzem (JASO FC GRADE OIL lub ISO EGCGRADE). Nie stosować oleju do mieszanek BIA lub TCW (dosilników dwusuwowych z chłodzeniem wodą).○ Nigdy nie używać oleju wielosezonowego (10 W/30) lubzużytego.○ Zawsze mieszać paliwo z olejem w oddzielnym czystympojemniku.Należy zawsze nalać najpierw jedynie połowę docelowej ilościpaliwa. Następnie dolać olej. Dokładnie wymieszać (potrząsając)mieszankę paliwa. Dodać pozostałą ilość benzyny.Dokładnie wymieszać (potrząsnąć) mieszankę paliwową przedwlaniem do zbiornika paliwa.Tankowanie○ Zawsze wyłączyć silnik przed tankowaniem.○ Podczas napełniania należy zawsze powoli otwierać zbiornikpaliwa, aby usunąć ewentualne nadciśnienie.○ Po zatankowaniu dokładnie dokręcić korek paliwa.○ Oddalić urządzenie na co najmniej 3 metry od miejscatankowania przed uruchomieniem go.○ W przypadku zabrudzenia odzieży, należy natychmiast zmyć zniej paliwo za pomocą wody z mydłem.○ Po zatankowaniu należy sprawdzić, czy nie ma żadnychwycieków paliwa.Przed zatankowaniem, dokładnie oczyścić miejsce wokół korkazbiornika, aby do zbiornika nie dostały się żadne zanieczyszczenia.Przed tankowaniem upewnić się, że paliwo jest dobrze wymieszanei w tym celu potrząsnąć pojemnikiem.Uruchamianie (Rys. 16)Przed uruchomieniem należy upewnić się, że akcesorium tnącenie dotyka żadnych przedmiotów.1. Ustawić przełącznik zapłonu (13) w położeniu RUN (WŁ. ). (Rys.16)* Wcisnąć kilkakrotnie kolbę zastrzykiwania paliwa (16), abypaliwo zaczęło przepływać przez przewód zwrotny. 17)2. Wcisnąć przycisk spustowy bezpieczeństwa (14) (jeżeliurządzenie jest wyposażone w taki sposób), a następniewyciągnąć przycisk spustowy bezpieczeństwa i wcisnąćblokadę przepustnicy (15). Następnie powoli zwolnić najpierwprzycisk spustowy przepustnicy, a następnie przyciskbezpieczeństwa. Spowoduje to automatyczne zablokowanieprzepustnicy w pozycji rozruchu.3. Ustawić dźwignię w położeniu CLOSED (zamknięte) (17). (Rys.18)4. Pociągnąć energicznie rozrusznik zamachowy, trzymającuchwyt pewnie, aby nie odskoczył. 19)5. Kiedy słychać, że silnik zaczyna się uruchamiać, przestawićdźwignię do położenia RUN (otwarte). Ponownie energiczniepociągnąć rozrusznik zamachowy.Jeśli silnik nie uruchomi się, powtórzyć kroki od 2 do 5.6. Po uruchomieniu silnika, pociągnąć przycisk spustowyprzepustnicy, aby zwolnić blokadę. Następnie należy odczekać2–3 minuty na rozgrzanie silnika, przed rozpoczęciem pracy zobciążeniem.Koszenie (Rys. 20, 21, 22)○ Podczas koszenia, silnik powinien pracować z prędkością 6500obr. Praca przez dłuższy czas z niewielką prędkościąobrotową może spowodować przedwczesne zużycie sprzęgła.○ Należy kosić trawę od strony prawej do lewej.○ Urządzenie może zostać gwałtownie zatrzymane, jeżeliobracające się ostrze natrafi na twardą przeszkodę.Może to prowadzić do niebezpiecznej sytuacji, gdyż urządzeniewraz użytkownikiem może zostać gwałtownie odrzuconedo tyłu. Reakcja ta jest nazywana odrzutem ostrza. W takimprzypadku, operator może stracić kontrolę nad urządzeniem,co z kolei może być przyczyną poważnych obrażeń lub nawetśmierci. Odrzut ostrza może nastąpić w szczególności podczaspracy w miejscach, w których przycinany materiał nie jest łatwydo obserwacji.○ Należy założyć uprząż w sposób pokazany na rysunku. Ostrzeobraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,tak więc aby koszenie było prawidłowe, należy przesuwaćurządzenie od strony prawej do lewej. Osoby postronnepowinny pozostawać w odległości co najmniej 15 m od miejscapracy.W nagłych wypadkach należy wcisnąć przycisk szybkiegozwalniania lub wyciągnąć klapkę wyłącznika awaryjnego. (Rys.23)Sposób użycia uprzężyZałożyć uprząż na ramiona w sposób pokazany na Rys. 21 izaczepić do wieszaka urządzenia. Wyregulować długość uprzężyw taki sposób, aby przenoszenie urządzenia było jak najbardziejwygodne. 21)Aby zdjąć urządzenie z uprzęży, mocno przytrzymać rurę głównąjedną ręką, a następnie zdjąć haczyk (19) uprzęży z wieszaka (20).(Rys. 23-a)Ponowne zakładanie haczyka po użyciu awaryjnego przyciskuzwalniającegoMusi on zostać przełożony przez pętlę (21) haczyka (19) dometalowej płytki (22) uprzęży oraz przeprowadzić przez płytkę (23)awaryjnego przycisku zwalniającego (22) w uprzęży. 23-b)Po założeniu pętli w uprzęży, wyciągnąć haczyk (19) i upewnićsię, że haczyk (19) jest odpowiednio zamocowany do uprzęży, anastępnie zamocować go do wieszaka (20). 23-a)○ Podczas używania urządzenia należy nosić uprząż na ramionai mocno przytrzymywać kosę obiema rękami.W przypadku wyczucia niebezpieczeństwa, należy szybkoodrzucić urządzenie, przesuwając wyłącznik szybkiegozwalniania (18) uprzęży w kierunku wskazanym strzałką naRys. 23-a.○ W przypadku uderzenia akcesorium tnącego o kamień lubinny twardy przedmiot, należy wyłączyć silnik i upewnić się, żeakcesorium oraz wszelkie inne części nie zostały uszkodzone.W przypadku owinięcia się trawy lub winorośli wokół końcówkitnącej, należy wyłączyć silnik i usunąć owinięte elementy.W przypadku użycia wyłącznika szybkiego zwalniania nieprzytrzymując równocześnie urządzenia, kosa spadnie naziemię. Podczas użycia wyłącznika szybkiego zwalnianianależy przytrzymywać jedną ręką rurę urządzenia.Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze upewnić się, żewyłącznik szybkiego zwalniania na uprzęży działa prawidłowo.Zatrzymywanie (Rys. 24)Zmniejszyć prędkość silnika i pozostawić urządzenie pracującebez obciążenia przez kilka minut, a następnie wyłączyć przełącznikzapłonu (13).Należy pamiętać, że ostrza obracają się jeszcze przez chwilępo wyłączeniu silnika lub zasilania – może to być przyczynąobrażeń. Gdy urządzenie jest wyłączone, upewnić się, czywyposażenie tnące zatrzymało się przed odłożeniem go.Sposób użycia głowicy nylonowejPodczas koszenia, silnik powinien pracować z prędkością 6500obr. Użycie urządzenia przez dłuższy czas przy niskiejprędkości obrotowej może spowodować przedwczesne zużyciesprzęgła.

Strona: 7

35Produkt został zaprojektowany w taki sposób, że koszenie będzieniemożliwe, kiedy długość żyłki nylonowej przekroczy 16 cm.Należy pamiętać, że ostrza obracają się jeszcze przez chwilę powyłączeniu silnika lub zasilania – może to być przyczyną obrażeń.Gdy urządzenie jest wyłączone, upewnić się, czy wyposażenieUstawić jak najniższą prędkość silnika i opuścić głowicę na ziemię.(Rys. 25) Można również rozciągnąć żyłkę nylonową ręcznie, alesilnik musi wówczas być całkowicie wyłączony. 26)Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze ustawić prawidłowądługość żyłki, wynoszącą 11 – 14 cm.KONSERWACJAKONSERWACJĘ, WYMIANĘ LUB NAPRAWĘ URZĄDZEŃI UKŁADU KONTROLI EMISJI MOŻE WYKONAĆ ZAKŁADNAPRAWY SILNIKÓW NIEDROGOWYCH LUB OSOBAINDYWIDUALNA.Regulacja gaźnika (Rys. 27)○ Podczas regulacji gaźnika ostrza tnące mogą się obracać.○ Nie wolno uruchamiać silnika, jeżeli pokrywka sprzęgła i rurkazabezpieczająca nie są założone! W przeciwnym przypadkusprzęgło może obluzować się i spowodować obrażeniacielesne.W gaźniku paliwo miesza się z powietrzem. Podczas próbnej pracysilnika w fabryce, wykonuje się regulację gaźnika. Dodatkowaregulacja może być wykonana w zależności od klimatu lubwysokości n. p. m. Gaźnik ma jedną możliwość regulacji:T = śruba regulacji prędkości biegu jałowego.Regulacja prędkości biegu jałowego (T)Sprawdzić, czy filtr powietrza jest czysty. Gdy prędkość biegujałowego jest właściwa, łańcuch nie obraca się. Jeśli wymaganajest regulacja, dokręcać śrubę T (w kierunku zgodnym z ruchemwskazówek zegara), aż łańcuch zacznie się obracać. Wykręcaćśrubę (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) ażłańcuch się zatrzyma. Prędkość biegu jałowego jest poprawna,kiedy silnik pracuje równomiernie we wszystkich położeniachznacznie poniżej prędkości obrotowej, przy której łańcuch zaczynaobracać się.Jeśli po wykonaniu regulacji prędkości ostrze nadal obraca się,należy skontaktować się z dystrybutorem firmy Hitachi.Standardowa prędkość pracy bez obciążenia (na biegujałowym) wynosi 2500 - 3000 obr. /min.Podczas pracy silnika na biegu jałowym łańcuch nie może wżadnym przypadku obracać się.Filtr powietrza (Rys. 28)Filtr powietrza należy oczyścić z pyłu i brudu, aby uniknąć:○ Wadliwego działania gaźnika○ Problemów z rozruchem○ Zmniejszenia mocy silnika○ Nadmiernego zużycia części silnika○ Nadmiernego zużycia paliwaFiltr powietrza należy czyścić codziennie lub częściej, jeśli pracujesię w miejscach wyjątkowo zapylonych.Czyszczenie filtra powietrzaZdjąć pokrywkę filtra powietrza i filtr (24). Przemyć je w wodziez mydłem. Przed ponownym montażem sprawdzić, czy filtr jestsuchy. Filtru powietrza używanego przez dłuższy czas nie możnadokładnie wyczyścić. Z tego względu należy okresowo wymieniaćgo na nowy filtr. Uszkodzony filtr należy wymienić natychmiast.Filtr paliwa (Rys. 29)Spuścić całość paliwa ze zbiornika i wyciągnąć linkę filtra paliwa.Wyjąć element filtra z obudowy i przepłukać w ciepłej wodzie ześrodkiem czyszczącym.Dokładnie wypłukać, aby usunąć wszystkie pozostałości środkaczyszczącego. Delikatnie wycisnąć pozostałości wody, niewyżymając, a następnie wysuszyć element filtra na powietrzu.Jeżeli element filtra jest twardy z powodu nadmiernegonagromadzenia zabrudzeń, należy wymienić go na nowy.Świeca zapłonowa (Rys. 30)Na stan świecy zapłonowej mają wpływ następujące czynniki:○ Nieprawidłowe ustawienie gaźnika○ Niewłaściwa mieszanka paliwowa (zbyt dużo oleju w benzynie)○ Zabrudzony filtr powietrza○ Trudne warunki pracy (jak niska temperatura otoczenia)Czynnik te powodują osady na elektrodach świecy zapłonowej, comoże spowodować wadliwe działanie i trudności z uruchomieniemsilnika. Jeśli silnik nie rozwija pełnej mocy, trudno go uruchomićlub pracuje nierównomiernie na biegu jałowym, należy zawsze wpierwszej kolejności sprawdzić świecę zapłonową. Jeśli świecazapłonowa jest zabrudzona, należy ją oczyścić i sprawdzićprzerwę elektrody. W razie konieczności wyregulować ponownie.Prawidłowa przerwa wynosi 0, 6 mm. Świeca zapłonowa powinnabyć wymieniana co 100 godzin pracy lub wcześniej, jeżeli elektrodynoszą ślady poważnego nadżarcia.Tłumik (Rys. 31)Co 100 godzin pracy należy zdjąć tłumik i wyczyścić z jakichkolwiekzabrudzeń, które zgromadziły się przy otworze wylotowym lubwlotowym tłumika.Cylinder (układ chłodzenia silnika) (Rys. 32)Silnik jest chłodzony powietrzem, dlatego też powietrze musiswobodnie przepływać wokół silnika i żeberek chłodzących głowicycylindra, aby silnik nie ulegał przegrzaniu.Co 100 godzin pracy lub raz do roku (lub częściej, zależnie odwarunków), czyścić żeberka i powierzchnię zewnętrzną silnikaz pyłu, brudu i osadów oleju, aby zapobiec niewłaściwemuchłodzeniu.Nie należy używać silnika, jeżeli tarcza zabezpieczająca lubosłona tłumika są zdjęte, ponieważ może to spowodowaćprzegrzanie i uszkodzenie silnika.Przekładnia kątowa (Rys. 33)Co 50 godzin pracy należy sprawdzać poziom smaru w przekładnikątowej, zdejmując korek napełniania smaru, znajdujący się z bokuprzekładni kątowej.Jeżeli na ściankach przekładni nie jest widoczny smar, należynapełnić przekładnię wysokiej jakości wielofunkcyjnym smaremlitowym do poziomu 3/4. Nie należy napełniać przekładni smaremdo pełna.OstrzePodczas obsługi lub wykonywania jakichkolwiek prackonserwacyjnych związanych z ostrzem należy nosić rękawice.(Rys. 34)○ Ostrza powinny zawsze być odpowiednio ostre. Używanietępego ostrza zwiększa ryzyko jego zakleszczenia i nagłegowyrzucenia. Jeżeli nakrętka mocująca jest uszkodzona lubdokręca się z trudnością, należy wymienić ją na nową.○ Ostrze powinno być wymieniane wyłącznie na nowe ostrzeHitachi, z otworem mocującym o średnicy 25, 4 mm (jeden cal).○ Podczas zakładania nowego ostrza należy pamiętać, że stronaz oznaczeniem powinna być skierowana ku górze. W przypadkuostrzy wyposażonych w 3 zęby, mogą one być zakładanedowolną stroną.○ Należy zawsze używać ostrza odpowiedniego dla rodzajuwykonywanej pracy.

Strona: 8

36○ Podczas wymiany ostrza należy korzystać z odpowiednichnarzędzi.○ Kiedy krawędzie tnące staną się tępe, należy naostrzyć lubspiłować je w sposób pokazany na ilustracji. Nieprawidłowenaostrzenie może spowodować powstawanie nadmiernychwibracji.○ Nie należy używać ostrzy, które są wygięte, wypaczone,pęknięte, złamane lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób.Podczas ostrzenia należy pamiętać o zachowaniuodpowiedniego kształtu i promienia przy podstawie zębów, abyzapobiec ich pęknięciu.Głowica nylonowaWymiana żyłki nylonowej○ Zdjąć pokrywkę ostrza, wciskając klapki blokująceznajdujące się z boku głowicy nylonowej (Rys. 35). Wyjąć szpulę(Rys. 36), zahaczyć nową żyłkę nylonową o otwór szpuli, anastępnie owinąć ją wokół szpuli (Rys. 37).Kiedy żyłka nylonowa została owinięta wokół szpuli, należytymczasowo zamocować ją w otworze szpuli na długośćokoło 10 cm. 38) Następnie przeprowadzić żyłkęnylonową przez otwór w bocznej części głowicy i założyćpokrywkę ostrza, wykonując opisane powyżej czynności wodwrotnej kolejności. Wyciągnąć żyłkę nylonową z praweji lewej strony na długość 15 – 16 cm od zakończenia.(Rys. 40)○ Głowica jest przeznaczona do użycia z żyłkami nylonowymio średnicy zewnętrznej 2, 5 mm. Nie należy używać żyłeknylonowych o innej średnicy zewnętrznej.○ Upewnić się, że żyłka po prawej i lewej stronie posiada takąsamą długość, ponieważ w przeciwnym wypadku mogąwystąpić zwiększone wibracje.Plan obsługiPoniżej podano ogólne instrukcje konserwacji. W sprawie dalszychinformacji prosimy skontaktować się z dystrybutorem firmy Hitachi.Obsługa codzienna○ Oczyścić urządzenie z zewnątrz.○ Sprawdzić, czy uprząż nie jest uszkodzona.○ Sprawdzić, czy osłona ostrza nie nosi żadnych śladówuszkodzeń lub pęknięć. Jeżeli osłona jest uszkodzona lubpęknięta, należy wymienić ją na nową.○ Sprawdzić, czy akcesorium tnące jest właściwie wyśrodkowane,ostre i nie nosi śladów pęknięcia. Nieprawidłowewyśrodkowanie elementu tnącego powoduje powstawaniedużych wibracji, które mogą spowodować uszkodzenieurządzenia.○ Sprawdzić, czy nakrętka mocująca element tnący jestdokręcona prawidłowo.○ Upewnić się, czy osłona transportu łańcucha nie jestuszkodzona i czy można ją bezpiecznie zamontować.○ Sprawdzić, czy nakrętki i śruby są dobrze dokręcone.Obsługa tygodniowa○ Sprawdzić rozrusznik, w szczególności linkę i sprężynępowrotną.○ Oczyścić świecę zapłonową z zewnątrz.○ Wyjąć świecę i sprawdzić przerwę elektrody. Ustawić ją na 0, 6mm lub wymienić świecę zapłonową.○ Oczyścić żeberka chłodzące cylindra i sprawdzić, czy wlotpowietrza do rozrusznika nie jest zapchany.○ Upewnić się, że przekładnia kątowa jest napełniona smarem dopoziomu 3/4.○ Oczyścić filtr powietrza.Obsługa miesięczna○ Wypłukać zbiornik paliwa benzyną.○ Oczyścić z zewnątrz gaźnik i przestrzeń wokół niego.○ Oczyścić wentylator i przestrzeń wokół niego.

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacjąInstrukcje instalacji Hitachi Ml 40sr

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje instalacji Hitachi Ml 40sr

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje instalacji Hitachi Ml 40sr