Instrukcje i podręcznik użytkownika Aeg Nsh 85 Va

Instrukcje i podręcznik użytkownika Aeg Nsh 85 VA to oficjalny dokument, który zawiera informacje o obsłudze i użytkowaniu urządzenia. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji, konfiguracji i użytkowania urządzenia, a także wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania i konserwacji. Instrukcje i Podręcznik użytkownika Aeg Nsh 85 Va są szczególnie przydatne dla osób, które chcą używać urządzenia zgodnie z jego zaprojektowanymi funkcjami. Instrukcje i podręcznik użytkownika są dostępne w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje i podręcznik użytkownika Aeg Nsh 85 Va

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX ESF6151. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX ESF6151 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX ESF6151

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX ESF6151 (553 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX ESF6151

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Electrolux_____________________ZMYWARKA DO NACZYESF 6151_____________________ Instrukcja obs$ugi2SPIS TRE)CIOPIS ZMYWARKI................................................................................... 4 WSKAZÓWKI DOTYCZ-CE BEZPIECZE STWA................................ 5 EKSPLOATACJA................................................................................... 8 RÓ2NE RODZAJE DETERGENTÓW DO ZMYWANIA........................ 19 TABELA PROGRAMÓW...................................................................... 21 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE...................................................... 24 ZAK6ÓCENIA W FUNKCJONOWANIU ZMYWARKI I ICH PRZYCZYNY............................................................................... 26 AUTORYZOWANY SERWIS................................................................ 28 INSTALACJA....................................................................................... 28 WSKAZÓWKI DLA INSTYTUTÓW KONTROLNYCH.......................... 32 DANE TECHNICZNE............................................................................ 333OPIS ZMYWARKIKomora zmywarki1. Blat4WSKAZÓWKI DOTYCZ-CE BEZPIECZE STWAPrzed przystEpieniem do pod$Eczenia i eksploatacji urzEdzenia prosimy o zapoznanie siG z instrukcjE obs$ugi. Instrukcja zawiera waJne informacje o bezpiecznej eksploatacji, instalacji i konserwacji zmywarki. Prawid$owo eksploatowana i konserwowana zmywarka bGdzie z pewnoAciE s$uJyM PaNstwu bez awarii przez d$ugi czas. [... ] Do programów ze zmywaniem wst#pnym konieczne jest dodanie (oprócz dawki do pojemnika) dodatkowej ilo)ci detergentu (5 g) na pokrywk# pojemnika na)rodek do zmywania (3). Dok adnie zamkn pojemnik pokrywk.18Dodanie Arodka do zmywania (pojemnik na detergent; typ B): 1. Je)li pokrywka pojemnika na)rodki do zmywania jest zamkni#ta, nale"y poci gn zaczep (D). Do programów ze zmywaniem wst#pnym konieczne jest dodanie (oprócz dawki do pojemnika) dodatkowej ilo)ci detergentu (5 g) na pokrywk# pojemnika na)rodek do zmywania.RÓ2NE RODZAJE DETERGENTÓW DO ZMYWANIATabletki do zmywania w zmywarkachNiektóre z produkowanych tabletek do zmywania rozpuszczaj si# zbyt wolno i zawarte w nich enzymy nie s wykorzystywane w przypadku krótkich programów. Je"eli stosuj Pa, stwo tabletki, zalecamy wybieranie programów zasadniczych ze zmywaniem wst#pnym. Nie wk$adaM ich do koszyka na sztuMce lub w inne miejsce, gdyJ os$abi to efekt zmywania.Detergenty skoncentrowane1rodki do zmywania w zmywarkach mo"na podzieli ze wzgl#du na ich sk ad chemiczny na dwa podstawowe typy: 1. Enzymy w kompaktowych)rodkach do zmywania rozpuszczaj zabrudzenia i s rozk adane biologicznie. Programy zmywania wykorzystuj w a)ciwo)ci enzymów, dzi#ki którym zabrudzenia zostaj rozpuszczane ju" w niskich temperaturach, skracaj c jednocze)nie czas nagrzewania wody.19Dzi#ki w a)ciwo)ciom kompaktowych)rodków do zmywania, w programach z temperatur 50oC osi ga si# takie same rezultaty zmywania, jakie uzyskuje si# w programach z temperatur 65oC.Detergenty kompaktoweJe"eli u"ywaj Pa, stwo detergent, który zawiera nab yszczacz, nale"y go umie)ci w pojemniku na)rodek do zmywania. W takim przypadku pojemnik na p yn nab yszczaj cy musi pozosta pusty, aby wykluczy podwójne dozowanie p ynu. Je"eli w pojemniku znajduje si# jeszcze p yn nab yszczaj cy, nale"y odczeka, a" zostanie on zu"yty. Dopiero wtedy mo"na u"ywa detergentu kompaktowego.Tabletki do zmywania,, 3 w 1"Wskazówki ogólne Tabletki do zmywania,, 3 w 1" zawieraj detergent, )rodek nab yszczaj cy i sól regeneracyjn.1. Przed przyst pieniem do u"ycia tego typu produktu nale"y najpierwsprawdzi, czy woda w miejscu pod czenia zmywarki posiada prawid ow twardo) (zob. Przestrzega zalece, i wskazówek producenta stosowanego)rodka do zmywania. Nie wolno wk$adaM tabletek do komory zmywarki lub do koszyka na sztuMce, poniewaJ w ten sposób ograniczy siG sprawnoAM zmywarki. Tabletki naleJy wk$adaM zawsze do pojemnika na Arodek do zmywania.3. Je)li przy pierwszym zastosowaniu produktu,, 3 w 1" wyst pijakiekolwiek problemy, nale"y skontaktowa si# z dzia em serwisowym producenta)rodka do zmywania (numer telefonu podany jest na opakowaniu).Wskazówki specjalne Wcisn przycisk funkcji,, 3 w 1", je"eli zamierzaj Pa, stwo korzysta z kompaktowych detergentów. Je)li zaprzestan Pa, stwo stosowania produktu do zmywania,, 3 w 1", nale"y wykona nast#puj ce czynno)ci: Nala p yn nab yszczaj cy oraz nasypa sól regeneracyjn do w a)ciwych pojemników. Stopie, twardo)ci wody ustawi na najwy"sz mo"liw warto) i wykona zwyk y cykl zmywania bez naczy,. Twardo) wody ustawi na odpowiedni stopie, w miejscu pod czenia zmywarki do sieci wodnej.20TABELA PROGRAMÓWRodzaj naczy' i stopie' ich zabrudzenia (3) Parametry eksploatacyjne Opis cyklu Czas trwania programu (w min. ) Zu, ycie energii (w kWh) Zu, ycie wody (w litrach)Program70°C °65°C °60°C ° (1)50°C ° (2)Ciep e zmywanie wst pne Zmywanie zasadnicze do 70°C 2 ciep e p ukania 1 zimne p ukanie Suszenie Zimne zmywanie wst pne Normalnie Zmywanie zasadnicze zabrudzone. do 60°C Naczynia 1 ciep e p ukanie sto owe, serwisy kawowe i sztu ce. Zimne zmywanie wst pne 9rednio Zmywanie zasadnicze zabrudzone do 50°C naczynia 1 zimne p ukanie i sztu ce. Garnki, naczynia sto owe i sztu ce.80 ­ 901, 65 ­ 1, 8522 - 2495 - 1051, 25 ­ 1, 4519 - 21300, 89155 ­ 1650, 95 ­ 1, 0513 - 15(1) Idealny do zmywania naczy i sztu ców bezpo;rednio po;niadaniu i obiedzie ( wie, e zabrudzenia). ] Nale"y pami#ta, "e nawet niewielkie wycieki wody mog po pewnym czasie spowodowa du"e straty spowodowane zalaniem wod. WEJ dop$ywowy z zaworem bezpieczeNstwa Po pod czeniu w#"a dop ywowego o podwójnej)ciance, zawór bezpiecze, stwa znajduje si# za kranem. Je"eli w " zacznie przecieka w czasie poboru wody, zawór bezpiecze, stwa odcina dop yw wody. Podczas instalowania w#"a dop ywowego nale"y zachowa ostro"no): - odleg o) miedzy doln kraw#dzi zaworu, a pod og, na której stoi zmywarka, musi wynosi przynajmniej 30 cm; - przewód elektryczny zaworu znajduje si# w w#"u o podwójnej)ciance. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX ESF6151

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX ESF6151.

Instrukcje i przewodniki użytkownika dla AEG
  • Mikroskop & Szkło Powiększające MC1761EAEG MC1761E Instrukcja Użytkownika
  • Zamrażarka AGN71800F0AEG AGN71800F0 Instrukcja UżytkownikaAnteny Radiowe Refrigerator 86378-KGAEG Refrigerator 86378-KG Instrukcja UżytkownikaAnteny Radiowe S 75388 KG8AEG S 75388 KG8 Instrukcja UżytkownikaChiller FINESSE KM 31AEG FINESSE KM 31 Instrukcja UżytkownikaAnteny Radiowe SU96040-6IAEG SU96040-6I Instrukcja UżytkownikaWypiekacz Do Chleba 56740AEG 56740 Instrukcja UżytkownikaAnteny Radiowe SANTO 3300 KGNFAEG SANTO 3300 KGNF Instrukcja UżytkownikaFrytkownica ELAEG EL Instrukcja UżytkownikaWypiekacz Do Chleba FAVORIT 64070 VILAEG FAVORIT 64070 VIL Instrukcja UżytkownikaFrytkownica 60900AEG 60900 Instrukcja UżytkownikaFrytkownica VIVA SPIN 7481AEG VIVA SPIN 7481 Instrukcja UżytkownikaWypiekacz Do Chleba KAM120AEG KAM120 Instrukcja UżytkownikaPodgrzewacz Basenowy Switch MBS 2000AEG Switch MBS 2000 Instrukcja UżytkownikaWypiekacz Do Chleba GAS HOB 856001 GAEG GAS HOB 856001 G Instrukcja UżytkownikaWypiekacz Do Chleba FM 6300G-ANAEG FM 6300G-AN Instrukcja UżytkownikaPralki LAVAMAT 16810AEG LAVAMAT 16810 Instrukcja ObsługiAEG LAVAMAT 16810 Instrukcja UżytkownikaCiśnieniomierze 3531 WK-M GB 949600835AEG 3531 WK-M GB 949600835 Instrukcja UżytkownikaAnteny Radiowe C41022GNAEG C41022GN Instrukcja UżytkownikaWypiekacz Do Chleba 61000MAEG 61000M Instrukcja UżytkownikaWypiekacz Do Chleba 30006FFAEG 30006FF Instrukcja UżytkownikaGrzejnik Gazowy Royal Belmont G20AEG Royal Belmont G20 Instrukcja UżytkownikaAnteny Radiowe SCS51400S0AEG SCS51400S0 Instrukcja UżytkownikaFrytkownica KO-LAVAMAT 72640AEG KO-LAVAMAT 72640 Instrukcja UżytkownikaFrytkownica SMART 350AEG SMART 350 Instrukcja UżytkownikaBudzik Radia MRC 4141 PAEG MRC 4141 P Instrukcja UżytkownikaMikroskop & Szkło Powiększające Microwave Oven EMS26415XAEG Microwave Oven EMS26415X Instrukcja UżytkownikaAnteny Radiowe S75578KG3AEG S75578KG3 Instrukcja UżytkownikaWypiekacz Do Chleba LAVATHERM 75470AHAEG LAVATHERM 75470AH Instrukcja UżytkownikaAnteny Radiowe SANTO 3150-7 KGAEG SANTO 3150-7 KG Instrukcja UżytkownikaFrytkownica 88730AEG 88730 Instrukcja UżytkownikaWypiekacz Do Chleba 88009AEG 88009 Instrukcja UżytkownikaFrytkownica OKO-LAVAMAT 84760AEG OKO-LAVAMAT 84760 Instrukcja UżytkownikaAnteny Radiowe S 75348 KGAEG S 75348 KG Instrukcja UżytkownikaModele Pojazdów Modem PROTECT A. 500AEG Modem PROTECT A. 500 Instrukcja UżytkownikaMikroskop & Szkło Powiększające MCC3880E-MAEG MCC3880E-M Instrukcja Użytkownika

Jesteś obecnie na stronie instrukcji dla marki. Wybierz kategorię produktów, aby łatwo znaleźć instrukcję dla marki. Nie możesz znaleźć produktu marki? Wpisz w pasku wyszukiwania markę i model, aby znaleźć instrukcję dla marki. Na stronie InstrukcjaObslugiPDF. pl aktualnie jest 8014 instrukcji marki, podzielonych na kategorie 31. Najbardziej popularne kategorie produktów marki to:

  • Piekarniki
  • Pralki
  • Zmywarki

najpopularniejsze produkty marki dzisiaj to:

  • AEG Competence
  • AEG Ultimate 8000
  • AEG T8DE86ES

Instrukcje i podręcznik użytkownika Aeg Nsh 85 Va

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje i podręcznik użytkownika Aeg Nsh 85 Va

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje i podręcznik użytkownika Aeg Nsh 85 Va