Instrukcja techniczna i serwisowa Cadac 8910 51

Instrukcja techniczna i serwisowa Cadac 8910 51 to dokumentacja techniczna dotycząca systemu sterowania wzmacniaczami i procesorami Cadac 8910 51. Zawiera ona szczegółowe opisy, specyfikacje, instrukcje, wzory i wykresy. Instrukcja zawiera informacje dotyczące konfiguracji, instalacji, testowania, konserwacji i naprawy systemu sterowania wzmacniaczami i procesorami Cadac 8910 51. Instrukcja jest przydatna dla techników, inżynierów i innych pracowników, którzy są odpowiedzialni za działanie tego systemu. Instrukcja techniczna i serwisowa Cadac 8910 51 jest niezbędnym narzędziem do zapewnienia właściwego działania i bezpieczeństwa systemu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja techniczna i serwisowa Cadac 8910 51

Zobacz poniższy poradnik dla Cadac Skottelbraai. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Cadac Skottelbraai, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Cadac Skottelbraai. Upewnij się, że opisujesz trudności z Cadac Skottelbraai tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Cadac Skottelbraai

Strona: 1

6666UWAGAWyłącznie do użytku na zewnątrz! Tego urządzenia nie można używać na zewnętrznychobudowanych balkonach, werandach ani w obszarach rozrywki.WAZNEPrzeczytaj uważnie niniejszą instrukcję, aby zapoznać się z urządzeniem przed jego użyciem.Zachowaj te instrukcje do późniejszego wykorzystania.PL1. Informacje ogólne• Urządzenie jest zgodne z normą BS EN 498: 2012 i BS EN 484:2019.• Urządzenie może być używane tylko z zatwierdzonym wężem i regulatorem.• Kartusz na gaz / wielokrotnie napełniany cylinder może być używany tylko w pozycji pionowej.• Uwaga: Aby działanie przy użyciu kartusza było prawidłowe, zawsze należy uruchamiać z pełnym kartuszem i wyłącznie wtedy, gdyprzewidywany okres pracy ciągłej nie przekracza 45 minut.• Urządzenia na gaz wymagają wentylacji dla wydajnej pracy oraz bezpieczeństwa użytkowników i innych osób znajdujących się wbezpośrednim sąsiedztwie, ponieważ urządzenie zużywa tlen.• Wyłącznie do użytku na zewnątrzRys. 1Country name abbreviationsAT=Austria DK=Denmark GB=UnitedKingdom NO=NorwayBE=Belgium ES=Spain IE=Ireland PL=PolandCH=Switzerland FI=Finland IT=Italy PT=PortugalDE=Germany FR=France NL=Netherlands SE=SwedenSI=Slovenia2. Informacje dotyczące bezpieczeństwaWąż• Wąż należy sprawdzić pod kątem zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem, a takżeprzed podłączeniem do zbiornika na gaz.• Nie należy używać urządzenia, jeśli wąż jest uszkodzony lub zużyty. Wymienić wąż.• Nie należy używać urządzenia, które ma nieszczelności, jest uszkodzone lub pracujenieprawidłowo.Zbiornik na gaz• Upewnij się, że zbiornik na gaz jest zamocowany lub wymieniany w dobrze wentylowanymmiejscu, najlepiej na świeżym powietrzu, z dala od wszelkich źródeł zapłonu, takich jakodkryty płomień lub piecyki elektryczne, a także z dala od innych ludzi.• Przechowywać zbiornik na gaz z dala od źródeł ciepła i ognia. Nie umieszczać go napalenisku ani innej gorącej powierzchni.• Kartusze na gaz / wielokrotnie napełniane cylindry należy używać tylko w pozycji pionowej,tak aby zapewnić prawidłowe wydostawanie się paliwa. Niestosowanie się do tego możespowodować niebezpieczny wypływ cieczy ze zbiornika na gaz.• Nie usuwaj cylindra w czasie pracy urządzenia.• Cylinder na gaz musi być odłączony od urządzenia po użyciu oraz w czasie przechowywania.• Brak możliwości pracy wraz ze zdalnym zasilaniem gazem.Montaż i użytkowanie• Stosować wyłącznie na równej powierzchni.• Nie przenoś urządzenia podczas jego pracy.PRODUCT No. 8309Kraj użytkowania DK, FI, NO, NL, SE, AT,DE, SIBE, ES, FR, IE, IT, PT,GB, CHPL AT, DEKategorie urządzeń I3B/P (30) I3+ (28-30/37) I3B/P (37) I3B/P (50)Dopuszczalne gazy iciśnienie roboczeButan @ 28-30 mbarPropan @ 28-30 mbarMieszaniny butan/propan@ 28-30 mbarPropan @ 37 mbarButan @ 37 mbar@ 37 mbarButan @ 50 mbarPropan @ 50 mbar@ 50 mbarZużycie nominalne Butan - 218 gram/godzinęButan - 218 gram/Nominalny dopływciepła brutto3. 0 kW 3. 0 kWNr dyszy 84 79 74Źródła dostawy gazu:a) Wielokrotnie napełniany zbiornik na gaz nieprzekraczający 11 kg, zgodny z lokalnie obowiązującymi prz-episamib) Cadac CA 445 / CA 500 lub równoważny jednorazowy kartusz zgodny z normą EN417

Strona: 2

6767• Nie wolno zakrywać ani wymieniać otworów wentylacyjnych Misy palnika (F) na płycie bazowej, ponieważ spowodowałoby toprzepływ powietrza do Wentylatorów trzpienia znajdujących się wewnątrz Osłony trójnogu (J). To z kolei wpływa obniżyłobywydajność produktu i mogłoby doprowadzić do niestabilnego płomienia. Upewnij się, że urządzenie jest używane z dala odmateriałów palnych. Minimalne bezpieczne odległości to:• Nad urządzeniem: 1, 2m. Z tyłu i po bokach: 600mm. (Patrz rys. 1)• Uwaga: Łatwo dostępne części mogą być bardzo gorące, dlatego zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.• Małe dzieci nie mogą znajdować się w pobliżu urządzenia.Płomień wsteczny• W przypadku płomienia wstecznego (skierowanego do tyłu w kierunku wnętrza palnika lub osłony Venturiego), należy w pierwszejkolejności natychmiast wyłączyć dopływ gazu, zamykając zawór sterujący na zbiorniku na gaz, a następnie zawór urządzenia (M).Po zgaszeniu płomienia, należy usunąć regulator oraz sprawdzić stan uszczelki. W razie wątpliwości wymienić uszczelkę. Ponownieuruchomić urządzenie zgodnie z opisem w pkt 7 (poniżej). Jeśli płomień wsteczny utrzymuje się, oddaj produkt do autoryzowanegopunktu naprawczego CADAC.Nieszczelności• Jeśli w urządzeniu znajduje się nieszczelność (zapach gazu), natychmiast przenieś je na zewnątrz w dobrze wentylowane miejsce zdala od płomienia, a następnie znajdź nieszczelność i ją napraw. Wszelkie kontrole urządzenia pod kątem nieszczelności wykonuj nazewnątrz. Wykorzystaj do tego celu wodę z mydłem.• Należy smarować łączenia wodą z mydłem. Pojawienie się baniek lub pęcherzyków wskazuje na wyciek gazu. Należy wówczasw pierwszej kolejności natychmiast wyłączyć dopływ gazu, poprzez zamkniecie zaworu na zbiorniku na gaz, a następnie zawórurządzenia. Upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowo zamocowane Sprawdź ponownie przy użyciu wody z mydłem.• Jeśli wyciek gazu utrzymuje się, należy oddać produkt do sprzedawcy CADAC, celem przeprowadzenia inspekcji / naprawy.3. Podgląd szczegółowyAFCGHJKLNaczynie SkottelPodpórka na misęMisa palnikaPalnikTrzpieńOsłona trójnoguPokrętło regulacyjneNóżkaRuszt Grill2BraaiBPaellaQRys. 2a

Strona: 3

69694. Instrukcje montażu• Uwaga: Wąż i reduktor nie są zawarte w zestawie. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze sprzedawcą.Kategorie urządzeń: I 3B/P (30), I 3+ (28-30/37) and I 3B/P (37), (DK,FI, NO, NL, SE, AT, DE, BE, ES, FR, IE, IT, PT, GB, CH)• Na drugim końcu, podłącz odpowiedni regulator niskiego ciśnienia30mbar (konfiguracja butanu: I 3B/P (30), I 3 + (28-30/37)) lub regulatorniskiego ciśnienia 37mBar (konfiguracja propanu: I 3+ (28-30/37)),ponownie sprawdzające, czy wąż jest dobrze osadzony. Używanywąż musi być zgodny z normą BS 3212: 1991/SABS 1156-2 lubrównoważną. W Republice Południowej Afryki, używany regulator musibyć zgodny z normą SANS 1237.Kategoria urządzenia: I 3B/P (50) (AT, DE)• Przykręcić wąż, z odpowiednio gwintowanymi łącznikami znajdującymisię na każdym końcu, do lewego gwintu ¼” BSP Zaworu (O) (rys. 4).Podłącz odpowiedni regulator niskiego ciśnienia 50mbar do drugiegokońca węża. Wąż musi być zgodny z normą DIN 4815 część 2 lubrównoważną.• Wąż powinien mieć długość z przedziału od 800 mm do 1, 5 m. Sprawdźdatę ważności umieszczona na wężu i wymień w razie potrzeby lub gdywymagają tego warunki w danym kraju.• Węża nie należy przekręcać ani uciskać. Prowadzić przewód w takisposób, aby nie dochodziło do jego kontaktu z żadnymi powierzchniami,które nagrzewają się podczas użytkowania.• Przed zamocowaniem cylindra na gaz (pkt 5) należy sprawić, aby Zawór(M) znalazł się w pozycji OFF, obracając Pokrętło regulacyjne (K) dokońca w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 8 a,b)• Przymocować Misę palnika (F) do Trzpienia (H) i upewnić się jestprawidłowo zamknięta (rys. 5).Rys. 3DyszaOZawórMKońcówka zaworuPRys. 4Rys. 5

Strona: 4

70705. Mocowanie i doładowywanie butli gazowej• Po użyciu przekręć pokrętło regulacyjne do pozycji “off” (wyłączona) (“•” - przekręć do końca w kierunku zgodnym z ruchemwskazówek zegara), a następnie zamknij zawór butli gazowej.• Upewnij się, że montaż lub wymiana butli gazowej odbywają się w dobrze wentylowanym miejscu z dala od wszelkich źródeł zapłonu,takich jak odkryty płomień, a także z dala od innych osób.• Nie pal podczas wymiany butli.• W razie konieczności wymiany pustej butli upewnij się, że zawór dopływu gazu na butli został zamknięty.• Usuń regulator z pustej butli.• Staraj się nie wykręcać węża podczas podłączania regulatora do nowej butli.• Wydmuchaj ewentualny kurz z otworu butli, aby zapobiec powstaniu ewentualnego zatoru w dyszy.• Umieść pełną butlę w miejscu do tego przeznaczonym i podłącz złącze regulatora do butli.• Upewnij się, że występują żadne nieszczelności przy uszczelce (sprawdź pod kątem zapachu gazu wokół złączki). W poszukiwaniuwycieków nie stosuj otwartego płomienia. Stosuj tylko ciepłą wodę z mydłem, mocząc nią przeguby i połączenia w urządzeniu.Wszelkie ewentualne wycieki będą objawiać się w postaci bąbelków pojawiających się wokół nieszczelności. W razie wątpliwościnależy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą.6. Korzystanie z urządzeniaUwaga: Ponieważ łatwo dostępne części mocno nagrzewają się, zaleca się stosowanie rękawic ochronnych. Małe dzieci nie mogąznajdować się w pobliżu urządzenia.• Zamontuj trójnóg zgodnie z opisem w pkt 4.• Umieść Misę palnika (F) na trzpieniu i trójnogu.• Uruchom urządzenie zgodnie z opisem w pkt 7.Dla Skottel Braai• Aby przygotować Skottel Braai do użytku, umieść go na Misie palnika (F) w taki sposób, aby wszystkie trzy zaczepy (V) (rys. 7a)odpowiednio współpracował z krawędzią na obwodzie Misy palnika (F), w ten sposób nadając mu stabilność.• Temperatury gotowania łatwo dostosować do własnych potrzeb, przekręcając Pokrętło regulacyjne (K) i ustawiając w ten sposóbilość ciepła. Grill Skottel charakteryzuje się możliwością zastosowania różnych stref ciepła (patrz rys. 7b). Jest to bardzo przydatnafunkcja, ponieważ niektóre pokarmy gotują się szybciej niż inne, a ugotowana żywność może zostać przeniesiona do chłodniejszychobszarów naczynia, tak aby nie stygła, podczas gdy reszta posiłku jest nadal podgrzewana.Grill2Braai• Aby przygotować do użytku aluminiową płytę grilla, należy ją umieścić na górnej krawędzi misy na tłuszcz, upewniwszy się, żewszystkie zaczepy są zabezpieczone.Paella PanAby skorzystać z patelni paella, czego potrzeba, aby umieścić go na szczycie stojaka pot. Nie podgrzewać patelni paella na pełnympłomieniem bez jedzenia wewnątrz.• Ustawić ciepło na odpowiedni poziom, regulując przepływ gazu pokrętłem regulacyjnym, a następnie rozpocząć gotowanie.• Po zakończeniu gotowania zamknąć zawór, a po ostygnięciu powierzchni do gotowania, zdjąć ją.• Po gotowaniu i wyczyszczeniu urządzenia należy je odpowiednio zabezpieczyć.7. Uruchomienie urządzeniaŚrodki ostrożności, do których należy się stosować przed uruchomieniem urządzenia.• Po dłuższym przechowywaniu należy sprawdzić, czy w otworach wentylacyjnych Misy palnika nie znajdują się owady, takie jakpająki, które mogą mieć wpływ na przepływ gazu. Jeśli zauważysz ślady występowania owadów lub gniazd, należy zdjąć Płytębazową i oczyścić ją z ciał obcych. Po sprawdzeniu, ponownie zamocuj wszystkie komponenty na swoje miejsce.• Korzystaj z urządzenia wyłącznie na równej powierzchni.Informacje ogólne• Zawór regulacyjny można zamknąć, przekręcając go do końca w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a otworzyć,przekręcając w przeciwnym kierunku.• Ustaw pożądaną intensywność płomienia za pomocą pokrętła regulacyjnego (K) - zgodnie z ruchem wskazówek zegara, abyzmniejszyć płomień, lub w kierunku przeciwnym aby go zwiększyć (patrz rys. 8a & b).• Podczas gotowania pożywienia o wysokiej zawartości tłuszczu mogą się pojawić błyski, jeśli ustawiono zbyt duży poziom ciepła. Wtakiej sytuacji należy zmniejszać ciepło do momentu ustania błysków.• Nie wolno przesuwać pracującego urządzenia, gdyż jest to niebezpieczne i może to doprowadzić do błysków.• Po użyciu najpierw należy zamknąć zawór zbiornika na gaz (jeśli występuje). Po zgaśnięciu płomienia należy zamknąć zawór (K)urządzenia, przekręcając Pokrętło regulacyjne (K) do końca zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.Medium Hot CoolRys. 7bRys. 7aLocators

Strona: 5

71719. Czyszczenie• Uwaga: Odnośnik do części (rys. 2)• Po zakończeniu gotowania, zostawić palnik nastawiony na mały płomień, z wodą z mydłemw naczyniu do gotowania, tak aby zmiękczyć osad, będący pozostałością po gotowaniu. Pousunięciu nadmiaru tłuszczu, umyj grill Skottel (A) ciepłą wodą przy użyciu odpowiedniegodetergentu nie powodującego zadrapań. W odniesieniu do powierzchni emaliowanych nienależy używać ostrych przedmiotów metalowych ani detergentów mogących powodowaćzadrapania.• Po oczyszczeniu polać powierzchnię małą ilością oleju.• Usunąć tłuszcz ze szczeliny Misy palnika (F), przemyć ją ciepłą wodą przy użyciuodpowiedniego detergentu nie powodującego zadrapań. Nie należy używać ostrychmetalowych przedmiotów ani detergentów mogących powodować zadrapania.Dla Grill2Braai & Paella Pan• Płyta grilla jest pokryta twardą, trwałą powłoką nieprzywierającą, która jest z powodzeniemstosowana w niektórych spośród najlepszych naczyń kuchennych na świecie. Niemniejjednak, dbałość o nią może przedłużyć jej funkcjonalność i pozwolić dłużej gotować zdrowo,łatwo, na nieprzywierającej powierzchni.• Ciepło nastawiaj tylko na niskie lub średnie, aby pożywienie nie straciło wartościowychskładników i aby nie przyklejało się do powierzchni.• Powłoka nieprzywierająca jest bardzo trwała, jednak może łatwo ulec uszkodzeniu wprzypadku użycia metalowych naczyń kuchennych. W związku z tym zaleca się korzystaniepodczas gotowania wyłącznie z plastikowych lub drewnianych naczyń.• Nie należy przegrzewać płyty grilla. Przed każdym użyciem dodaj trochę oleju spożywczego na powierzchnię.• Płyta grilla powinna zawsze ostygnąć przed zanurzeniem jej w wodzie.• Nie zaleca się stosowania detergentów mogących powodować zadrapania, gdyż powierzchnia nieprzywierająca zostanienieodwracalnie uszkodzona.• Należy zebrać tłuszcz zgromadzony w szczelinie Misy na tłuszcz.• Uwaga: W przypadku trudnych do usunięcia przebarwień, można użyć środka do czyszczenia piekarników.8. Informacje ogólne o konserwacji urządzenia• Urządzenie nie wymaga regularnej konserwacji.Wymiana zablokowanej dyszy:• Urządzenie zostało wyposażone w dyszę o specjalnych wymiarach (O), pozwalającej naregulacje poziomu gazu.• Jeżeli otwór w dyszy (O) zostanie zablokowany, może to spowodować mały płomień lubbrak płomienia. Nie należy czyścić dyszy (O) szpilką ani podobnymi przedmiotami, gdyżmoże to uszkodzić otwór, a urządzenie stanie się niebezpieczne.• Aby wymienić dyszę (O): Należy odkręcić 3 śruby na dolnej pokrywie osłony i ją zdjąć.• Zdejmij płytę bazową Zaworu, odkręcając sześć wkrętów samogwintującychprzytwierdzających ją do osłony trójnoga (J), a następnie wyjmij zawór (M) z osłony,zsuwając go.• Teraz Dysza (O) będzie łatwo dostępna w górnej części zaworu (M).• Odkręć Dyszę (O) od Zaworu (M) za pomocą odpowiedniego klucza.• Nie należy używać szczypiec, gdyż może to spowodować uszkodzenie dyszy, przez cobędzie się ona bezużyteczna lub jej zdjęcie stanie się niemożliwe. Wkręć nową dyszę dozaworu. Nie należy dokręcać zbyt mocno, gdyż może to uszkodzić dyszę.• Ponownie zamocuj zawór i płyty bazową w kolejności odwrotnej niż przy ich zdejmowaniu.Montując ponownie zawór, należy upewnić się, że oś zaworu wpasowuje się w otwórznajdujący się w osłonie trójnoga.• Podłącz dopływ gazu zgodnie z opisem w Instrukcjach montażu.Wymiana węża:• Montaż węża jest opisany w pkt 4 - Montaż urządzenia.Rys. 8aRys. 8bRys. 9NRozpalanie za pomocą zapałki lub zapalniczki do grilla (patrz rys. 8a i 8b)• Aby uruchomić urządzenie, użyj zapałki lub zapalniczki do grilla. Nieznacznie otwórz Zawórregulacyjny (K) zgodnie z opisem w części “Informacje ogólne”, a następnie zapal Palnikurządzenia (G). Podczas rozruchu na zimno, urządzenie może być zapalone od góry (patrzrys. 8b) przed zamocowaniem wymaganej powierzchni do gotowania na Misie palnika (F).

Strona: 6

7272ItemCzęści zamienneNo.8309-1008910-1008309-SP0028309-SP00612. Lementy wyposażeniaCzęści zamienne i eZawsze należy stosować oryginalne części zamienne CADAC, gdyż zostały one zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalnąwydajność.740-SP030(Strumień 8528mbar)740-SP028(Strumień 8137mbar)740-SP015(Strumień 7450mbar)8309-SP0038309-SP0018309-SP005370-EU984335758Elementy wyposażenia10. Przechowywanie i przenoszenie• Przed spakowaniem urządzenia lub jego części, należy sprawdzić czy ostygły po użyciu.• Zawsze przechowuj CADAC Braai w torbach zawartych w zestawie, w miejscach o niskiej wilgotności, najlepiej w taki sposób,aby nie przylegały do podłoża. Stosowanie się do tej zasady jest szczególnie ważne w przypadku Misy palnika przechowywanej wGłównej torbie, gdyż zapobiega przedostawaniu się do środka zanieczyszczeń oraz owadów, które mogą być źródłem problemów zprzepływem gazu.• Jeśli po okresie przechowywania urządzenie działa nieprawidłowo, a kontrole opisane w pkt 5 i 7 nie wyjaśniły przyczyny problemu,mogło dojść do zablokowania Venturiego. Zablokowanie Venturiego sygnalizuje słabszy żółtawym płomień lub, w skrajnychprzypadkach, brak płomienia. W takiej sytuacji konieczne usuń Palnik (G) zgodnie z opisem w pkt 8 - Informacje ogólne okonserwacji urządzenia - i starannie usunąć w11. Oddanie urządzenia do naprawy lub serwisowania• Nie należy modyfikować urządzenia, gdyż może to być niebezpieczne.• Jeśli nie jesteś w stanie naprawić usterki, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami, skontaktuj się z najbliższym dystrybutoremCADAC i dowiedz się, w jakim trybie przekazać produkt do naprawy.• CADAC udziela gwarancji, która obejmuje usterki fabryczne w Twoim urządzeniu CADAC, na okres 2 lat.

Strona: 7

737313. GwarancjaCADAC (Pty) Ltd. niniejszym oświadcza wobec PIERWOTNEGO NABYWCY niniejszego urządzania CADAC na gaz, że urządzeniejest wolne od wad materiałowych i wykonawczych w następujących okresach od dnia zakupu:Zawory: 5 latCzęści plastikowe: Brak gwarancjiCzęści z porcelany: 5 latPalniki: 1 rokGwarancja będzie obowiązywać tylko w przypadku montażu i obsługi urządzenia zgodnie z drukowaną instrukcją obsługi.CADAC może wymagać dokumentu potwierdzającego datę zakupu. Z TEGO POWODU NALEŻY ZACHOWAĆ PARAGON LUBFAKTURĘ.Niniejsza ograniczona gwarancja jest ograniczona do naprawy lub wymiany części, w odniesieniu do których zostanie wykazanawadliwość powstała w warunkach normalnej eksploatacji i konserwacji oraz potwierdzona w toku ekspertyzy wykonanej przezCADAC. Przed dokonaniem zwrotu jakichkolwiek części należy skontaktować się z przedstawicielem ds. obsługi klienta w swoimregionie, korzystając z danych kontaktowych podanych w instrukcji obsługi lub dzwoniąc pod nr tel. 0860 223 22. Jeżeli CADACpotwierdzi usterkę i uzna roszczenie, wówczas wymiana wadliwych części zostanie przeprowadzona nieodpłatnie. CADAC zwróciczęści nabywcy, opłacając z góry koszty przesyłki.Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje usterek ani trudności w obsłudze wynikających z wypadku, nadmiernegozużycia, niewłaściwego użycia, wprowadzenia zmiany, błędnego zastosowania, aktów wandalizmu, niewłaściwego montażulub nieprawidłowej konserwacji bądź serwisowania, a także niewykonania normalnych i rutynowych prac konserwacyjnych, wszczególności uszkodzenia w rurach palników spowodowanego przez owady zgodnie z informacjami podanymi w niniejszej instrukcjiużytkowania.Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje zniszczeń ani uszkodzeń spowodowanych ciężkimi warunkami pogodowymi,np. gradem, huraganem, trzęsieniem ziemi lub tornadem, przebarwień spowodowanych bezpośrednim działaniem substancjichemicznych ani działaniem substancji chemicznych znajdujących się w atmosferze.Nie obowiązują żadne inne wyraźne gwarancje z wyjątkiem wymienionych w niniejszym dokumencie, a wszelkie mającezastosowanie dorozumiane gwarancje odnoszące się do przydatności handlowej i użytkowej obowiązują wyłącznie przez okresobjęty niniejszą wyraźną pisemną ograniczoną gwarancją. W niektórych regionach nie jest dopuszczalne ograniczenie czasoweodnoszące się do okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej, w związku z czym rzeczone ograniczenia czasowe mogą Państwanie dotyczyć.CADAC nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód szczególnych, pośrednich lub wynikowych. W niektórychregionach nie jest dopuszczalne wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu szkód przypadkowych lub wynikowych, wzwiązku z czym rzeczone ograniczenia lub wyłączenia mogą Państwa nie dotyczyć.CADAC nie udziela żadnej osobie ani firmie upoważnienia do przyjmowania na siebie za CADAC jakichkolwiek zobowiązań lubodpowiedzialności w odniesieniu do sprzedaży, montażu, użytkowania, usuwania, dokonywania zwrotu ani wymiany elementówwyposażenia CADAC. Żadne z takich oświadczeń nie jest wiążące dla CADAC.Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów znajdujących się w sprzedaży detalicznej.Aby móc cieszyć się trwałością produktu CADAC, należy stosować się do zapisów punktu dotyczącego czyszczenia i konserwacji winstrukcji użytkowania, zwracając szczególną uwagę na kwestie dotyczące obchodzenia się ze stalą nierdzewną.

Zobacz poniższy poradnik dla Cadac Skottelbraai Paella. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Cadac Skottelbraai Paella, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Cadac Skottelbraai Paella. Upewnij się, że opisujesz trudności z Cadac Skottelbraai Paella tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Cadac Skottelbraai Paella

Strona: 1

6666UWAGAWyłącznie do użytku na zewnątrz! Tego urządzenia nie można używać na zewnętrznychobudowanych balkonach, werandach ani w obszarach rozrywki.WAZNEPrzeczytaj uważnie niniejszą instrukcję, aby zapoznać się z urządzeniem przed jego użyciem.Zachowaj te instrukcje do późniejszego wykorzystania.PL1. Informacje ogólne• Urządzenie jest zgodne z normą BS EN 498: 2012 i BS EN 484:2019.• Urządzenie może być używane tylko z zatwierdzonym wężem i regulatorem.• Kartusz na gaz / wielokrotnie napełniany cylinder może być używany tylko w pozycji pionowej.• Uwaga: Aby działanie przy użyciu kartusza było prawidłowe, zawsze należy uruchamiać z pełnym kartuszem i wyłącznie wtedy, gdyprzewidywany okres pracy ciągłej nie przekracza 45 minut.• Urządzenia na gaz wymagają wentylacji dla wydajnej pracy oraz bezpieczeństwa użytkowników i innych osób znajdujących się wbezpośrednim sąsiedztwie, ponieważ urządzenie zużywa tlen.• Wyłącznie do użytku na zewnątrzRys. 1Country name abbreviationsAT=Austria DK=Denmark GB=UnitedKingdom NO=NorwayBE=Belgium ES=Spain IE=Ireland PL=PolandCH=Switzerland FI=Finland IT=Italy PT=PortugalDE=Germany FR=France NL=Netherlands SE=SwedenSI=Slovenia2. Informacje dotyczące bezpieczeństwaWąż• Wąż należy sprawdzić pod kątem zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem, a takżeprzed podłączeniem do zbiornika na gaz.• Nie należy używać urządzenia, jeśli wąż jest uszkodzony lub zużyty. Wymienić wąż.• Nie należy używać urządzenia, które ma nieszczelności, jest uszkodzone lub pracujenieprawidłowo.Zbiornik na gaz• Upewnij się, że zbiornik na gaz jest zamocowany lub wymieniany w dobrze wentylowanymmiejscu, najlepiej na świeżym powietrzu, z dala od wszelkich źródeł zapłonu, takich jakodkryty płomień lub piecyki elektryczne, a także z dala od innych ludzi.• Przechowywać zbiornik na gaz z dala od źródeł ciepła i ognia. Nie umieszczać go napalenisku ani innej gorącej powierzchni.• Kartusze na gaz / wielokrotnie napełniane cylindry należy używać tylko w pozycji pionowej,tak aby zapewnić prawidłowe wydostawanie się paliwa. Niestosowanie się do tego możespowodować niebezpieczny wypływ cieczy ze zbiornika na gaz.• Nie usuwaj cylindra w czasie pracy urządzenia.• Cylinder na gaz musi być odłączony od urządzenia po użyciu oraz w czasie przechowywania.• Brak możliwości pracy wraz ze zdalnym zasilaniem gazem.Montaż i użytkowanie• Stosować wyłącznie na równej powierzchni.• Nie przenoś urządzenia podczas jego pracy.PRODUCT No. 8309Kraj użytkowania DK, FI, NO, NL, SE, AT,DE, SIBE, ES, FR, IE, IT, PT,GB, CHPL AT, DEKategorie urządzeń I3B/P (30) I3+ (28-30/37) I3B/P (37) I3B/P (50)Dopuszczalne gazy iciśnienie roboczeButan @ 28-30 mbarPropan @ 28-30 mbarMieszaniny butan/propan@ 28-30 mbarPropan @ 37 mbarButan @ 37 mbar@ 37 mbarButan @ 50 mbarPropan @ 50 mbar@ 50 mbarZużycie nominalne Butan - 218 gram/godzinęButan - 218 gram/Nominalny dopływciepła brutto3. 0 kW 3. 0 kWNr dyszy 84 79 74Źródła dostawy gazu:a) Wielokrotnie napełniany zbiornik na gaz nieprzekraczający 11 kg, zgodny z lokalnie obowiązującymi prz-episamib) Cadac CA 445 / CA 500 lub równoważny jednorazowy kartusz zgodny z normą EN417

Strona: 2

6767• Nie wolno zakrywać ani wymieniać otworów wentylacyjnych Misy palnika (F) na płycie bazowej, ponieważ spowodowałoby toprzepływ powietrza do Wentylatorów trzpienia znajdujących się wewnątrz Osłony trójnogu (J). To z kolei wpływa obniżyłobywydajność produktu i mogłoby doprowadzić do niestabilnego płomienia. Upewnij się, że urządzenie jest używane z dala odmateriałów palnych. Minimalne bezpieczne odległości to:• Nad urządzeniem: 1, 2m. Z tyłu i po bokach: 600mm. (Patrz rys. 1)• Uwaga: Łatwo dostępne części mogą być bardzo gorące, dlatego zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.• Małe dzieci nie mogą znajdować się w pobliżu urządzenia.Płomień wsteczny• W przypadku płomienia wstecznego (skierowanego do tyłu w kierunku wnętrza palnika lub osłony Venturiego), należy w pierwszejkolejności natychmiast wyłączyć dopływ gazu, zamykając zawór sterujący na zbiorniku na gaz, a następnie zawór urządzenia (M).Po zgaszeniu płomienia, należy usunąć regulator oraz sprawdzić stan uszczelki. W razie wątpliwości wymienić uszczelkę. Ponownieuruchomić urządzenie zgodnie z opisem w pkt 7 (poniżej). Jeśli płomień wsteczny utrzymuje się, oddaj produkt do autoryzowanegopunktu naprawczego CADAC.Nieszczelności• Jeśli w urządzeniu znajduje się nieszczelność (zapach gazu), natychmiast przenieś je na zewnątrz w dobrze wentylowane miejsce zdala od płomienia, a następnie znajdź nieszczelność i ją napraw. Wszelkie kontrole urządzenia pod kątem nieszczelności wykonuj nazewnątrz. Wykorzystaj do tego celu wodę z mydłem.• Należy smarować łączenia wodą z mydłem. Pojawienie się baniek lub pęcherzyków wskazuje na wyciek gazu. Należy wówczasw pierwszej kolejności natychmiast wyłączyć dopływ gazu, poprzez zamkniecie zaworu na zbiorniku na gaz, a następnie zawórurządzenia. Upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowo zamocowane Sprawdź ponownie przy użyciu wody z mydłem.• Jeśli wyciek gazu utrzymuje się, należy oddać produkt do sprzedawcy CADAC, celem przeprowadzenia inspekcji / naprawy.3. Podgląd szczegółowyAFCGHJKLNaczynie SkottelPodpórka na misęMisa palnikaPalnikTrzpieńOsłona trójnoguPokrętło regulacyjneNóżkaRuszt Grill2BraaiBPaellaQRys. 2a

Strona: 3

69694. Instrukcje montażu• Uwaga: Wąż i reduktor nie są zawarte w zestawie. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze sprzedawcą.Kategorie urządzeń: I 3B/P (30), I 3+ (28-30/37) and I 3B/P (37), (DK,FI, NO, NL, SE, AT, DE, BE, ES, FR, IE, IT, PT, GB, CH)• Na drugim końcu, podłącz odpowiedni regulator niskiego ciśnienia30mbar (konfiguracja butanu: I 3B/P (30), I 3 + (28-30/37)) lub regulatorniskiego ciśnienia 37mBar (konfiguracja propanu: I 3+ (28-30/37)),ponownie sprawdzające, czy wąż jest dobrze osadzony. Używanywąż musi być zgodny z normą BS 3212: 1991/SABS 1156-2 lubrównoważną. W Republice Południowej Afryki, używany regulator musibyć zgodny z normą SANS 1237.Kategoria urządzenia: I 3B/P (50) (AT, DE)• Przykręcić wąż, z odpowiednio gwintowanymi łącznikami znajdującymisię na każdym końcu, do lewego gwintu ¼” BSP Zaworu (O) (rys. 4).Podłącz odpowiedni regulator niskiego ciśnienia 50mbar do drugiegokońca węża. Wąż musi być zgodny z normą DIN 4815 część 2 lubrównoważną.• Wąż powinien mieć długość z przedziału od 800 mm do 1, 5 m. Sprawdźdatę ważności umieszczona na wężu i wymień w razie potrzeby lub gdywymagają tego warunki w danym kraju.• Węża nie należy przekręcać ani uciskać. Prowadzić przewód w takisposób, aby nie dochodziło do jego kontaktu z żadnymi powierzchniami,które nagrzewają się podczas użytkowania.• Przed zamocowaniem cylindra na gaz (pkt 5) należy sprawić, aby Zawór(M) znalazł się w pozycji OFF, obracając Pokrętło regulacyjne (K) dokońca w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 8 a,b)• Przymocować Misę palnika (F) do Trzpienia (H) i upewnić się jestprawidłowo zamknięta (rys. 5).Rys. 3DyszaOZawórMKońcówka zaworuPRys. 4Rys. 5

Strona: 4

70705. Mocowanie i doładowywanie butli gazowej• Po użyciu przekręć pokrętło regulacyjne do pozycji “off” (wyłączona) (“•” - przekręć do końca w kierunku zgodnym z ruchemwskazówek zegara), a następnie zamknij zawór butli gazowej.• Upewnij się, że montaż lub wymiana butli gazowej odbywają się w dobrze wentylowanym miejscu z dala od wszelkich źródeł zapłonu,takich jak odkryty płomień, a także z dala od innych osób.• Nie pal podczas wymiany butli.• W razie konieczności wymiany pustej butli upewnij się, że zawór dopływu gazu na butli został zamknięty.• Usuń regulator z pustej butli.• Staraj się nie wykręcać węża podczas podłączania regulatora do nowej butli.• Wydmuchaj ewentualny kurz z otworu butli, aby zapobiec powstaniu ewentualnego zatoru w dyszy.• Umieść pełną butlę w miejscu do tego przeznaczonym i podłącz złącze regulatora do butli.• Upewnij się, że występują żadne nieszczelności przy uszczelce (sprawdź pod kątem zapachu gazu wokół złączki). W poszukiwaniuwycieków nie stosuj otwartego płomienia. Stosuj tylko ciepłą wodę z mydłem, mocząc nią przeguby i połączenia w urządzeniu.Wszelkie ewentualne wycieki będą objawiać się w postaci bąbelków pojawiających się wokół nieszczelności. W razie wątpliwościnależy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą.6. Korzystanie z urządzeniaUwaga: Ponieważ łatwo dostępne części mocno nagrzewają się, zaleca się stosowanie rękawic ochronnych. Małe dzieci nie mogąznajdować się w pobliżu urządzenia.• Zamontuj trójnóg zgodnie z opisem w pkt 4.• Umieść Misę palnika (F) na trzpieniu i trójnogu.• Uruchom urządzenie zgodnie z opisem w pkt 7.Dla Skottel Braai• Aby przygotować Skottel Braai do użytku, umieść go na Misie palnika (F) w taki sposób, aby wszystkie trzy zaczepy (V) (rys. 7a)odpowiednio współpracował z krawędzią na obwodzie Misy palnika (F), w ten sposób nadając mu stabilność.• Temperatury gotowania łatwo dostosować do własnych potrzeb, przekręcając Pokrętło regulacyjne (K) i ustawiając w ten sposóbilość ciepła. Grill Skottel charakteryzuje się możliwością zastosowania różnych stref ciepła (patrz rys. 7b). Jest to bardzo przydatnafunkcja, ponieważ niektóre pokarmy gotują się szybciej niż inne, a ugotowana żywność może zostać przeniesiona do chłodniejszychobszarów naczynia, tak aby nie stygła, podczas gdy reszta posiłku jest nadal podgrzewana.Grill2Braai• Aby przygotować do użytku aluminiową płytę grilla, należy ją umieścić na górnej krawędzi misy na tłuszcz, upewniwszy się, żewszystkie zaczepy są zabezpieczone.Paella PanAby skorzystać z patelni paella, czego potrzeba, aby umieścić go na szczycie stojaka pot. Nie podgrzewać patelni paella na pełnympłomieniem bez jedzenia wewnątrz.• Ustawić ciepło na odpowiedni poziom, regulując przepływ gazu pokrętłem regulacyjnym, a następnie rozpocząć gotowanie.• Po zakończeniu gotowania zamknąć zawór, a po ostygnięciu powierzchni do gotowania, zdjąć ją.• Po gotowaniu i wyczyszczeniu urządzenia należy je odpowiednio zabezpieczyć.7. Uruchomienie urządzeniaŚrodki ostrożności, do których należy się stosować przed uruchomieniem urządzenia.• Po dłuższym przechowywaniu należy sprawdzić, czy w otworach wentylacyjnych Misy palnika nie znajdują się owady, takie jakpająki, które mogą mieć wpływ na przepływ gazu. Jeśli zauważysz ślady występowania owadów lub gniazd, należy zdjąć Płytębazową i oczyścić ją z ciał obcych. Po sprawdzeniu, ponownie zamocuj wszystkie komponenty na swoje miejsce.• Korzystaj z urządzenia wyłącznie na równej powierzchni.Informacje ogólne• Zawór regulacyjny można zamknąć, przekręcając go do końca w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a otworzyć,przekręcając w przeciwnym kierunku.• Ustaw pożądaną intensywność płomienia za pomocą pokrętła regulacyjnego (K) - zgodnie z ruchem wskazówek zegara, abyzmniejszyć płomień, lub w kierunku przeciwnym aby go zwiększyć (patrz rys. 8a & b).• Podczas gotowania pożywienia o wysokiej zawartości tłuszczu mogą się pojawić błyski, jeśli ustawiono zbyt duży poziom ciepła. Wtakiej sytuacji należy zmniejszać ciepło do momentu ustania błysków.• Nie wolno przesuwać pracującego urządzenia, gdyż jest to niebezpieczne i może to doprowadzić do błysków.• Po użyciu najpierw należy zamknąć zawór zbiornika na gaz (jeśli występuje). Po zgaśnięciu płomienia należy zamknąć zawór (K)urządzenia, przekręcając Pokrętło regulacyjne (K) do końca zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.Medium Hot CoolRys. 7bRys. 7aLocators

Strona: 5

71719. Czyszczenie• Uwaga: Odnośnik do części (rys. 2)• Po zakończeniu gotowania, zostawić palnik nastawiony na mały płomień, z wodą z mydłemw naczyniu do gotowania, tak aby zmiękczyć osad, będący pozostałością po gotowaniu. Pousunięciu nadmiaru tłuszczu, umyj grill Skottel (A) ciepłą wodą przy użyciu odpowiedniegodetergentu nie powodującego zadrapań. W odniesieniu do powierzchni emaliowanych nienależy używać ostrych przedmiotów metalowych ani detergentów mogących powodowaćzadrapania.• Po oczyszczeniu polać powierzchnię małą ilością oleju.• Usunąć tłuszcz ze szczeliny Misy palnika (F), przemyć ją ciepłą wodą przy użyciuodpowiedniego detergentu nie powodującego zadrapań. Nie należy używać ostrychmetalowych przedmiotów ani detergentów mogących powodować zadrapania.Dla Grill2Braai & Paella Pan• Płyta grilla jest pokryta twardą, trwałą powłoką nieprzywierającą, która jest z powodzeniemstosowana w niektórych spośród najlepszych naczyń kuchennych na świecie. Niemniejjednak, dbałość o nią może przedłużyć jej funkcjonalność i pozwolić dłużej gotować zdrowo,łatwo, na nieprzywierającej powierzchni.• Ciepło nastawiaj tylko na niskie lub średnie, aby pożywienie nie straciło wartościowychskładników i aby nie przyklejało się do powierzchni.• Powłoka nieprzywierająca jest bardzo trwała, jednak może łatwo ulec uszkodzeniu wprzypadku użycia metalowych naczyń kuchennych. W związku z tym zaleca się korzystaniepodczas gotowania wyłącznie z plastikowych lub drewnianych naczyń.• Nie należy przegrzewać płyty grilla. Przed każdym użyciem dodaj trochę oleju spożywczego na powierzchnię.• Płyta grilla powinna zawsze ostygnąć przed zanurzeniem jej w wodzie.• Nie zaleca się stosowania detergentów mogących powodować zadrapania, gdyż powierzchnia nieprzywierająca zostanienieodwracalnie uszkodzona.• Należy zebrać tłuszcz zgromadzony w szczelinie Misy na tłuszcz.• Uwaga: W przypadku trudnych do usunięcia przebarwień, można użyć środka do czyszczenia piekarników.8. Informacje ogólne o konserwacji urządzenia• Urządzenie nie wymaga regularnej konserwacji.Wymiana zablokowanej dyszy:• Urządzenie zostało wyposażone w dyszę o specjalnych wymiarach (O), pozwalającej naregulacje poziomu gazu.• Jeżeli otwór w dyszy (O) zostanie zablokowany, może to spowodować mały płomień lubbrak płomienia. Nie należy czyścić dyszy (O) szpilką ani podobnymi przedmiotami, gdyżmoże to uszkodzić otwór, a urządzenie stanie się niebezpieczne.• Aby wymienić dyszę (O): Należy odkręcić 3 śruby na dolnej pokrywie osłony i ją zdjąć.• Zdejmij płytę bazową Zaworu, odkręcając sześć wkrętów samogwintującychprzytwierdzających ją do osłony trójnoga (J), a następnie wyjmij zawór (M) z osłony,zsuwając go.• Teraz Dysza (O) będzie łatwo dostępna w górnej części zaworu (M).• Odkręć Dyszę (O) od Zaworu (M) za pomocą odpowiedniego klucza.• Nie należy używać szczypiec, gdyż może to spowodować uszkodzenie dyszy, przez cobędzie się ona bezużyteczna lub jej zdjęcie stanie się niemożliwe. Wkręć nową dyszę dozaworu. Nie należy dokręcać zbyt mocno, gdyż może to uszkodzić dyszę.• Ponownie zamocuj zawór i płyty bazową w kolejności odwrotnej niż przy ich zdejmowaniu.Montując ponownie zawór, należy upewnić się, że oś zaworu wpasowuje się w otwórznajdujący się w osłonie trójnoga.• Podłącz dopływ gazu zgodnie z opisem w Instrukcjach montażu.Wymiana węża:• Montaż węża jest opisany w pkt 4 - Montaż urządzenia.Rys. 8aRys. 8bRys. 9NRozpalanie za pomocą zapałki lub zapalniczki do grilla (patrz rys. 8a i 8b)• Aby uruchomić urządzenie, użyj zapałki lub zapalniczki do grilla. Nieznacznie otwórz Zawórregulacyjny (K) zgodnie z opisem w części “Informacje ogólne”, a następnie zapal Palnikurządzenia (G). Podczas rozruchu na zimno, urządzenie może być zapalone od góry (patrzrys. 8b) przed zamocowaniem wymaganej powierzchni do gotowania na Misie palnika (F).

Strona: 6

7272ItemCzęści zamienneNo.8309-1008910-1008309-SP0028309-SP00612. Lementy wyposażeniaCzęści zamienne i eZawsze należy stosować oryginalne części zamienne CADAC, gdyż zostały one zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalnąwydajność.740-SP030(Strumień 8528mbar)740-SP028(Strumień 8137mbar)740-SP015(Strumień 7450mbar)8309-SP0038309-SP0018309-SP005370-EU984335758Elementy wyposażenia10. Przechowywanie i przenoszenie• Przed spakowaniem urządzenia lub jego części, należy sprawdzić czy ostygły po użyciu.• Zawsze przechowuj CADAC Braai w torbach zawartych w zestawie, w miejscach o niskiej wilgotności, najlepiej w taki sposób,aby nie przylegały do podłoża. Stosowanie się do tej zasady jest szczególnie ważne w przypadku Misy palnika przechowywanej wGłównej torbie, gdyż zapobiega przedostawaniu się do środka zanieczyszczeń oraz owadów, które mogą być źródłem problemów zprzepływem gazu.• Jeśli po okresie przechowywania urządzenie działa nieprawidłowo, a kontrole opisane w pkt 5 i 7 nie wyjaśniły przyczyny problemu,mogło dojść do zablokowania Venturiego. Zablokowanie Venturiego sygnalizuje słabszy żółtawym płomień lub, w skrajnychprzypadkach, brak płomienia. W takiej sytuacji konieczne usuń Palnik (G) zgodnie z opisem w pkt 8 - Informacje ogólne okonserwacji urządzenia - i starannie usunąć w11. Oddanie urządzenia do naprawy lub serwisowania• Nie należy modyfikować urządzenia, gdyż może to być niebezpieczne.• Jeśli nie jesteś w stanie naprawić usterki, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami, skontaktuj się z najbliższym dystrybutoremCADAC i dowiedz się, w jakim trybie przekazać produkt do naprawy.• CADAC udziela gwarancji, która obejmuje usterki fabryczne w Twoim urządzeniu CADAC, na okres 2 lat.

Strona: 7

737313. GwarancjaCADAC (Pty) Ltd. niniejszym oświadcza wobec PIERWOTNEGO NABYWCY niniejszego urządzania CADAC na gaz, że urządzeniejest wolne od wad materiałowych i wykonawczych w następujących okresach od dnia zakupu:Zawory: 5 latCzęści plastikowe: Brak gwarancjiCzęści z porcelany: 5 latPalniki: 1 rokGwarancja będzie obowiązywać tylko w przypadku montażu i obsługi urządzenia zgodnie z drukowaną instrukcją obsługi.CADAC może wymagać dokumentu potwierdzającego datę zakupu. Z TEGO POWODU NALEŻY ZACHOWAĆ PARAGON LUBFAKTURĘ.Niniejsza ograniczona gwarancja jest ograniczona do naprawy lub wymiany części, w odniesieniu do których zostanie wykazanawadliwość powstała w warunkach normalnej eksploatacji i konserwacji oraz potwierdzona w toku ekspertyzy wykonanej przezCADAC. Przed dokonaniem zwrotu jakichkolwiek części należy skontaktować się z przedstawicielem ds. obsługi klienta w swoimregionie, korzystając z danych kontaktowych podanych w instrukcji obsługi lub dzwoniąc pod nr tel. 0860 223 22. Jeżeli CADACpotwierdzi usterkę i uzna roszczenie, wówczas wymiana wadliwych części zostanie przeprowadzona nieodpłatnie. CADAC zwróciczęści nabywcy, opłacając z góry koszty przesyłki.Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje usterek ani trudności w obsłudze wynikających z wypadku, nadmiernegozużycia, niewłaściwego użycia, wprowadzenia zmiany, błędnego zastosowania, aktów wandalizmu, niewłaściwego montażulub nieprawidłowej konserwacji bądź serwisowania, a także niewykonania normalnych i rutynowych prac konserwacyjnych, wszczególności uszkodzenia w rurach palników spowodowanego przez owady zgodnie z informacjami podanymi w niniejszej instrukcjiużytkowania.Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje zniszczeń ani uszkodzeń spowodowanych ciężkimi warunkami pogodowymi,np. gradem, huraganem, trzęsieniem ziemi lub tornadem, przebarwień spowodowanych bezpośrednim działaniem substancjichemicznych ani działaniem substancji chemicznych znajdujących się w atmosferze.Nie obowiązują żadne inne wyraźne gwarancje z wyjątkiem wymienionych w niniejszym dokumencie, a wszelkie mającezastosowanie dorozumiane gwarancje odnoszące się do przydatności handlowej i użytkowej obowiązują wyłącznie przez okresobjęty niniejszą wyraźną pisemną ograniczoną gwarancją. W niektórych regionach nie jest dopuszczalne ograniczenie czasoweodnoszące się do okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej, w związku z czym rzeczone ograniczenia czasowe mogą Państwanie dotyczyć.CADAC nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód szczególnych, pośrednich lub wynikowych. W niektórychregionach nie jest dopuszczalne wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu szkód przypadkowych lub wynikowych, wzwiązku z czym rzeczone ograniczenia lub wyłączenia mogą Państwa nie dotyczyć.CADAC nie udziela żadnej osobie ani firmie upoważnienia do przyjmowania na siebie za CADAC jakichkolwiek zobowiązań lubodpowiedzialności w odniesieniu do sprzedaży, montażu, użytkowania, usuwania, dokonywania zwrotu ani wymiany elementówwyposażenia CADAC. Żadne z takich oświadczeń nie jest wiążące dla CADAC.Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów znajdujących się w sprzedaży detalicznej.Aby móc cieszyć się trwałością produktu CADAC, należy stosować się do zapisów punktu dotyczącego czyszczenia i konserwacji winstrukcji użytkowania, zwracając szczególną uwagę na kwestie dotyczące obchodzenia się ze stalą nierdzewną.

200GT - ITInstrukcja techniczna, Podgrzewacze i bufory, Pompy ciepła 9401EN Solarne grupy pompowe - ITInstrukcja techniczna AD137 Termostat programowalny przewodowy - ITInstrukcja obsługi, Instrukcja techniczna, Wyposażenie AD199 Czujnik zasilania ogrzewania podłogowego - ITInstrukcja techniczna, Wyposażenie AD200 Termostat programowalny bezprzewodowy - ITAD212 Czujnik c. w. u. - ITAD247 Termostat pokojowy programowalny - IOInstrukcja obsługi, Regulacje, Wyposażenie AD247P Termostat pokojowy przewodowy - KPKarta produktu, Regulacje, Wyposażenie AD247P, AD248P Termostaty pokojowe - DZDeklaracja zgodności, Regulacje, Wyposażenie AD247P, AD248P Termostaty pokojowe - Folder reklamowyFolder reklamowy, Regulacje, Wyposażenie AD247P, AD248P Termostaty pokojowe - IOAD248 Termostat pokojowy programowalny bezprzewodowy - IOAD248P Termostat pokojowy bezprzewodowy - KPAD249 Płytka zaworu mieszaczowego - ITInstrukcja obsługi, Instrukcja techniczna, Regulacje, Wyposażenie AD252 Moduł radiowy konsoli CDi - ITInstrukcja techniczna, Regulacje AD284 Zdalne sterowanie bezprzewodowe - ITDe Dietrich, Instrukcja obsługi, Instrukcja techniczna, Regulacje, Wyposażenie AD285 Zdalne sterowanie przewodowe - ITAD288 AD289 iSense, AD301 qSense - DZAD289 iSense - ITInstrukcja techniczna, Regulacje, Wyposażenie AD290 cMix - ITAD301 qSense Termostat pokojowy modulujący nieprogramowalny przewodowy - ITInstrukcja obsługi, Instrukcja techniczna, Regulacje AGU 2. 550 - ITAKCESORIA HYDRAULICZNE - DOMOWARozdział Cennika, Wyposażenie Alezio evolution 11, 16 MR TR V200 - NFCertyfikat NF, Pompy ciepła Alezio evolution 4. 5, 6, 8 MR - NFAlezio evolution 4. 5, 6, 8 MR V200 - NFAlezio evolution AWHP - DZDeklaracja zgodności, Pompy ciepła

Alezio evolution AWHP - ErPEtykieta energetyczna, Pompy ciepła Karta informacyjna ErP, Pompy ciepła Alezio evolution AWHP - IOInstrukcja obsługi, Pompy ciepła Alezio evolution AWHP - ITInstrukcja techniczna, Pompy ciepła Alezio evolution AWHP - KPKarta produktu, Pompy ciepła Alezio evolution AWHP 11, 16 MR TR - NFAlezio evolution AWHP V200 - ErPAlezio evolution AWHP V200 - IOAlezio evolution AWHP V200 - ITAlezio evolution AWHP V200 - KPAlezio evolution AWHP, Alezio evolution AWHP V200 - Folder reklamowyFolder reklamowy, Pompy ciepła Alezio evolution AWHP, V200 - ZPPompy ciepła, Zeszyt projektowy Alezio M - DWG2D, Pompy ciepła, Schemat DWG Alezio M - DZAlezio M - ErPAlezio M - etykieta ErPAlezio M - ITAlezio M - KPAlezio M V200 - DWGAlezio M V200 - DZAlezio M V200 - ErPAlezio M V200 - etykieta ErPAlezio M V200 - IOAlezio M V200 - ITAlezio M V200 - KPALEZIO M V200 (MIV-4M V200) - DWGPompy ciepła, Rysunek DWG, Rzuty jednostki wew. DWG Alezio M, Alezio M V200 - ZPAlezio M, Alezio M V200 11 kW - KEYMARKCertyfikat KeyMark, Pompy ciepła Alezio M, Alezio M V200 6-8kW - KEYMARKAlezio S - DWGAlezio S - DZAlezio S - ErPAlezio S - etykieta ErPAlezio S - IOAlezio S - ITAlezio S - KPAlezio S - ZPAlezio S & Alezio S V200 - Folder 2022Alezio S 11, 16 MR TR V200 - NFAlezio S 11, 16 MR TR- NFAlezio S 4. 5, 6, 8 MR - NFAlezio S 4. 5, 6, 8 MR V200 - NFAlezio S R32 - DZAlezio S R32 - etykiety ErPAlezio S R32 - IIOInstrukcja montażu, Instrukcja obsługi, Pompy ciepła Alezio S R32 - karta inf. ErPAlezio S R32 - KeyMarkAlezio S R32 - KPAlezio S V200 - DWGAlezio S V200 - DZAlezio S V200 - ErPAlezio S V200 - Etykiety ErPAlezio S V200 - KPALEZIO S V200 (MIV-4S V200) - DWGAlezio S V200 Diematic Evolution - IOInstrukcja obsługi, Pompy ciepła, Wyposażenie Alezio S V200 Diematic Evolution - ITALEZIO S V200 IniControl - IOAlezio S V200 IniControl - ITAlezio S V200 R32 - DZAlezio S V200 R32 - etykiety ErPAlezio S V200 R32 - IIOAlezio S V200 R32 - karta inf. ErPAlezio S V200 R32 - KeyMarkALEZIO S V200 R32 - KPAlezio S, Alezio S V200 - Poradnik pierwszego uruchomieniaInstrukcja uruchomienia, Pompy ciepła Algorytm uruchamiania - DD Home ControlAlgorytm uruchamiania - DD Project ControlAMC 160 - IEInstrukcja eksploatacyjna, Kotły AMC 45-115 - IEAMC PRO 160 KASKADA LV 2K - DWG3D, BIM, Kotły, Rysunek DWG AMC PRO 160 KASKADA LV 3K - DWGAMC PRO 160 KASKADA LV 3K sprzęgło - DWGAMC PRO 160 KASKADA LV 4K - DWGKotły, Schemat DWG AMC PRO 160 KASKADA LW 2K - DWGAMC PRO 160 KASKADA LW 3K - DWGAMC PRO 160 KASKADA LW 3K sprzęgło - DWGAMC PRO 160 KASKADA LW 4K - DWGAMC PRO 160 KASKADA RG 3K - DWGAMC PRO 160 KASKADA RG 3K sprzęgło - DWGAMC PRO 160 KASKADA RG 4K - DWGAMC PRO 45-115 - DWGAMC PRO 45-115 KASKADA LV 2K - DWGAMC PRO 45-115 KASKADA LV 3K - DWGAMC PRO 45-115 KASKADA LV 4K - DWGAMC PRO 45-115 KASKADA LW 2K - DWGAMC PRO 45-115 KASKADA LW 3K - DWGAMC PRO 45-115 KASKADA LW 4K - DWGAMC PRO 45-115 KASKADA RG 2K - DWGAMC PRO 45-115 KASKADA RG 4K - DWGAMC PRO 45-115 KOMIN KASKADY - DWGAQA Perla Black - ITAQA Perla Black - KPKarta produktu, Wyposażenie Aqua Plus 125S - KPKarta produktu, Podgrzewacze i bufory Aqua Plus Podgrzewacze c. - DZDeklaracja zgodności, Podgrzewacze i bufory Assure - folderBAXI, Folder reklamowy, Podgrzewacze i bufory Auriga - dane techniczneBAXI, Instrukcja techniczna, Karta produktu, Pompy ciepła Auriga - DWG2D, BAXI, Pompy ciepła, Schemat DWG Auriga - DZBAXI, Deklaracja zgodności, Pompy ciepła Auriga - ErPBAXI, Karta informacyjna ErP, Pompy ciepła Auriga - etykieta ErPBAXI, Etykieta energetyczna, Pompy ciepła Auriga - folder reklamowyBAXI, Folder reklamowy, Pompy ciepła Auriga - INST, IOBAXI, Instrukcja montażu, Instrukcja obsługi, Pompy ciepła Auriga - IOBAXI, Instrukcja obsługi, Pompy ciepła Auriga - Poradnik pierwszego uruchomieniaBAXI, Instrukcja uruchomienia, Pompy ciepła Auriga A - DZAuriga A - etykieta ErPAuriga A - IOAuriga A - ITBAXI, Instrukcja techniczna, Pompy ciepła Auriga A - karta ErPAuriga A - KeyMarkBAXI, Certyfikat KeyMark, Pompy ciepła Auriga A – KPBAXI, Karta produktu, Pompy ciepła Auriga A– folder reklamowyAURIGA Pompa ciepła powietrze-woda - KPAVANTA - ITKotły, Remeha AVS 75. 391 do kaskad - ITAVS 75. 391 do mieszacza - ITB 150T - ITB 650, 800, 1000 - DZDeklaracja zgodności, Dokumentacja dla UDT, Podgrzewacze i bufory B 650, 800, 1000 - ErPKarta informacyjna ErP, Podgrzewacze i bufory B 650, 800, 1000 - ITInstrukcja obsługi, Instrukcja techniczna, Podgrzewacze i bufory B 650, 800, 1000 - KPB 800/2 i B 1000/2 - KPB 800/2-2 i B 1000/2-2 - DZB 800/2-2 i B 1000/2-2 - ErPB 80T - ITB-B2 Konsola sterownicza - ITB150T EH60 - ITInstrukcja techniczna, Podgrzewacze i bufory B650, B800 (/2), B1000 (/2) - DZBaxi Assure - IMBAXI, Instrukcja montażu, Podgrzewacze i bufory Baxi Assure - IOBAXI, Instrukcja obsługi, Podgrzewacze i bufory Baxi Assure - PZHAtest higieniczny PZH, BAXI, Podgrzewacze i bufory Baxi Assure – DZBAXI, Deklaracja zgodności, Podgrzewacze i bufory BAXI Assure ASHP - KPBAXI, Karta produktu, Podgrzewacze i bufory BAXI Mago - folderBAXI, Folder reklamowy, Wyposażenie BAXI MAGO - IOBAXI, Instrukcja obsługi, Wyposażenie BAXI Modulujące termostaty pokojowe - ITBAXI, Instrukcja techniczna, Regulacje BAXI Premier Plus BPP - ErPBAXI, Etykieta energetyczna, Regulacje, Wyposażenie BC150, BC200, BC300, BC400, BC500, BP150, BP200, BP300, BP400, BP 500 - DZBEPC 300 - ErPEtykieta energetyczna, Podgrzewacze i bufory BEPC 300 - KPBEPC300 - ITBH 1000 – deklaracja grubości ścianek - UDTDokumentacja dla UDT, Podgrzewacze i bufory BH 750 - deklaracja grubości ścianek - UDTBH 750, 1000, 1500, 2000 - KPBH 750, BH 1000 - DWG2D, Podgrzewacze i bufory, Rysunek DWG, Wyposażenie BH 750/2, 1000/2, 1500/2, 2000/2 - KPBH i BH/2 - DZBH Podgrzewacze pojemnościowe - IEDokumentacja dla UDT, Instrukcja eksploatacyjna, Instrukcja techniczna, Podgrzewacze i bufory BH/2 Podgrzewacz solarny c. - IEBL150, BL200, BL300, BL400, BL 500 - DZBLC 150, 200, 300, 400 i 500 - DZBLC 150, 200, 300, 400 i 500 - ErPBLC 150, 200, 300, 400 i 500 - ITBLC 150, 200, 300, 400 i 500 - KPBLW Split 6–16 C - Części zamienneBROETJE, Części zamienne, Pompy ciepła BMR 80 - DZBP BC 150-500 - ITBP DU ME MD Neutralizatory - DZDeklaracja zgodności, Wyposażenie BPB - DWGBPB 150, 200, 300, 400 i 501 - KPBPB 150, 200, 300, 400, 401, 500 i 501 - ErPBPB 150, 200, 300, 400, 401, 500, 501 - DZBPB 150, 200, 300, 400(1) i 500(1) - ITBPP Baxi Premier Plus - DZBPP Baxi Premier Plus 150 200 300 - ITBAXI, Instrukcja obsługi, Instrukcja techniczna, Podgrzewacze i bufory BPP BAXI Premier Plus 400 500 - ITBPP Grzałka nurkowa - ITBAXI, Instrukcja techniczna, Wyposażenie BS60 Podgrzewacz c. zintegrowany - DZBS60 Podgrzewacz c. zintegrowany - ITBSC BSP BESC Podgrzewacze solarne c. - ITBSL, BESL - ITBSL, BESL Pojemnościowe podgrzewacze solarne - DZBT Zasobnik buforowy - IOInstrukcja obsługi, Podgrzewacze i bufory, Wyposażenie BT, BTW, BTWB - DZDeklaracja zgodności, Podgrzewacze i bufory, Wyposażenie BTB-220-300-500 - IUBAXI, Instrukcja uruchomienia, Podgrzewacze i bufory BTW - DWGBTW Zasobnik buforowy - IOBTW Zasobnik buforowy - KPKarta produktu, Podgrzewacze i bufory, Wyposażenie BTWB Zasobnik buforowy - IOBAXI, Podgrzewacze i bufory, Wyposażenie Bufory 80T, B150T - DWGBufory BT220, BT300, BT500 - DWGBW - KPBW Zasobnik buforowy - KPC 140 - IEDe Dietrich, Instrukcja eksploatacyjna, Kotły C 210 ECO - DZDeklaracja zgodności, Dokumentacja dla UDT, Kotły C 210 ECO - ITDe Dietrich, Kotły De Dietrich, Instrukcja techniczna, Kotły C 230 - DWGC 230 Eco - DWG2D, 3D, Kotły, Rysunek DWG, Schemat DWG C 230 Eco - DZC 230 Eco - ErPKarta informacyjna ErP, Kotły C 230 ECO - IEDe Dietrich, Dokumentacja dla UDT, Instrukcja eksploatacyjna, Kotły C 230 Eco - IOInstrukcja obsługi, Kotły C 230 Eco - ITInstrukcja techniczna, Kotły C 230 Eco - KPKarta produktu, Kotły C 230 Eco - ZPKotły, Zeszyt projektowy C 230 ECO. Zestaw do przestawienia na gaz Lw (G27)- kotła 3 i 4-członowego - IMInstrukcja montażu, Kotły C 240 - DWG2D, Kotły, Rysunek DWG C 240 - DZDeklaracja zgodności, Kotły C 240 - IEC 240 - instrukcja technicznaC 240 - ITInstrukcja obsługi, Instrukcja techniczna, Kotły C 240 - KPC 240 - ZPC 240 System kaskadowy - DZC 240 w kaskadzie - DWGC 240 w kaskadzie - IMInstrukcja montażu, Instrukcja techniczna, Kotły C 240 w kaskadzie - KPC 310 ECO - ITC 330 Eco - DWGC 330 Eco - DZC 330 Eco - KPC 330 ECO, C630 ECO - IEDokumentacja dla UDT, Instrukcja eksploatacyjna, Kotły C 330-Eco, C 630-Eco - ZPC 340 - DWGC 340 - DZC 340 - KPC 340 640 - ITc 340 640 - ITC 340 640 - ZPC 340 640 Podzielne segmenty kotła - IMC 630 Eco - DWGC 630 Eco - DZ UEC 630 Eco - KPC 640 - DWGC 640 - DZC 640 - KPC230 Konsola DIEMATIC M3 GV6 - ITC230 Konsola K3 GV5 - ITC250 H (wersja pozioma) - KeyMarkCertyfikat KeyMark, Wyposażenie C250 V Powierzchniowy kolektor płaski - DZC250V DH200 CH250 SLIM Zestaw do montażu na dachu płaskim, tarasie - ITC250V PL kolektor płaski - KeyMarkC250V PL kolektor płaski - KPC330 ECO C630 ECO - ITC340 C640 - IECA 430 - DZ UECA 430 - ITCA 430 - KPCA 430 Obudowa - ITCA 430, CA 530 - ZPCA 430/530 - DWGCA 530 - DZ UECA 530 - ITCA 530 - KPCaleffi - zawory bezpieczeństwa - DZCaleffi 527530 - zawory bezpieczeństwa - KPCELCIA 20 - ITRegulacje, Remeha, Wyposażenie CFU C Condens - ErPEtykieta energetyczna, Kotły CFU C Condens.. /VEL 160SL - ErPCFU C Condens 19 24 32 - IOCFU C Condens 19 24 32 - ITCFU C Condens 40 50 - IOCFU C Condens 40 50 - ITCFU EcoNox (22, 29, 36, 46) - ErPCFU EcoNox (22, 29)/VEL 160SL – ErPCFU EcoNox 22 29 - IOCFU EcoNox 22 29 - ITCFU EcoNox 22, 29 - ErPCFU EcoNox 22, 29 - EtykietyCFU EcoNox 22, 29 F30 - IOInstrukcja obsługi CFU EcoNox 22, 29 F30 - ITCFU EcoNox 22/VEL110SL - ErPCFU EcoNox 36 46 - IOCFU EcoNox 36 46 - ITCFU EcoNox CFU (22, 29, 36, 46) - KPCFU EcoNox CFU (22, 29)/VEL 160SL - KPCFU EcoNox CFU 22/VEL 110SL - KPCFU F30 - DZCH Slim 250 - DWG2D, Schemat DWG, Wyposażenie CITY 1. 24 - ITCITY 2. 24 - FolderFolder reklamowy, Kotły CITY 2. 24 - IOCITY 2. 24/II - 2. 28 - 3. 24/II - ITCITY 24 FF BIC - ITCLIM UP SMART Klimatyzacja - IOCLIM UP SMART Klimatyzacja - IT, IMInstrukcja montażu, Instrukcja techniczna Clim' Up - Folder ReklamowyClim’Up - DWG2D, De Dietrich, Pompy ciepła, Rzuty jednostki wew. DWG Dane techniczne - FWS 750DC 1000 - KPDC 110 115 Konsola Domo Command- ITCzęści zamienne, Instrukcja techniczna, Podgrzewacze i bufory DC 750-2 - KPDC 750-2, DC 1000 - ITDC 750-2, DC 1000 - DZDC 750-2, DC 1000 - ErPDC 750-2, DC 1000 - IOInstrukcja obsługi, Podgrzewacze i bufory DC112 Domo Command - ITDD BMS Control - ITDD BMS Control - KPDD BMS Control - ZPWyposażenie, Zeszyt projektowy DD Home Control - ITDD Project Control - ITDELTASOL E Regulator solarny - ITDiemasol A - ITDIEMATIC 3 Konsola sterownicza - ITDIEMATIC 3 Konsola sterownicza dla GT 120, 1200, GTU 120, 1200V (FM101) - ITDIEMATIC Evolution - KPDIEMATIC Evolution - Regulator do Innovens Pro MCA 160 - IODIEMATIC Evolution dla Elidens C140 - ITDIEMATIC ISYSTEM -KPDiematic iSystem do C330 C630 ECO - ITDIEMATIC VM EVOLUTION - KPDietrisol Power - ITDietrisol Quadro 750 CL i FWS 750 MF - KPDietrisol Quadro DU 500 - ErPDietrisol Quadro DU 500 - ITDietrisol Quadro DU 500 - KPDietrisol Quadropac DUP 500 - ErPDietrisol Quadropac DUP 500 - KPDietrisol Trio DT 350, DT 250 - ErPDietrisol Trio DT 350, DT 250 - IODietrisol Trio DT 350, DT 250 - ITDietrisol Trio DT 350, DT 250 - KPDomolight - Konsola - ITDomolight 3-18 LP - ITDTG 111 NEZ - ITDTG 120 - ITDTG 1205 V EcoNox Diematic - ITDTG 1300 24 Eco - ITDTG 220 EcoNox - ITDTG 220 konsola Diematic-m Delta - ITDTG 220 Konsola K - ITDTG 220 S - DZDTG 220 S - ITDTG 230 - ITDTG 230S - DZDTG 230S - ITDTG 320 - konsola DIEMATIC-m Delta - ITInstrukcja techniczna, Kotły, Wyposażenie DTG 320 - konsola K - ITDTG 320 EcoNOx - ITDTG 320 S - ITDTG K 100 - ITInstrukcja obsługi, Instrukcja techniczna DTG X.. N - IODTG X.. N - ITDTG X.. N charakterystyki mocy - ITInstrukcja eksploatacyjna, Instrukcja techniczna, Kotły DU13 DU14 Neutralizator kondensatu - ITDU15 Neutralizator kondensatu - ITDuco zawór bezpieczeństwa - KPDuo-tec Compact + - ITBAXI, Instrukcja obsługi, Instrukcja techniczna, Kotły Duo-tec Compact + 1. 24 - KPDuo-tec Compact + 1. 24/SR100(150)MG - KPDuo-tec Compact + 20, 24 i 28 - ErPBAXI, Etykieta energetyczna, Kotły Duo-tec Compact + 20, 24 i 28 - KPDuo-tec Compact + 20(24, 28)/SW100 - KPDuo-tec Compact E - ITDUO-TEC COMPACT E - KPDuo-tec Compact E 1. 24 - ErPDUO-TEC COMPACT E 1. 24 - KPDuo-tec Compact E 1. 24/SR - ErPDUO-TEC COMPACT E 1. 24/SR - KPDuo-tec Compact E 20, 24 i 28 - ErPDUO-TEC COMPACT+ - KPDuo-tec Compact+ 1. 24 - ErPDuo-tec Compact+ 1. 24/SR - ErPDuo-tec Compact+, Duo-tec Compact E - DZ UEDuoConnect - zestaw połączeń hydraulicznychInstrukcja montażu EA104 EA107 - ITEA140 - ITEA143 - ITEA143 - KPEA144 - ITEA144 - KPEA145 - ITEA145 - KPEasymatic - IOEC740 - ITEC740 Grzałka do podgrzewaczy BPB - ITEH113 - ITEH783 - ITEH829 - ITEH858 Zestaw drugiego obiegu - ITEH917- Zestaw hydrauliczny dla drugiego obiegu - ITEL 110SL - ITEL 160 SL-EL 250 SL Podgrzewacz c. - ITInstrukcja techniczna, Podgrzewacze i bufory, Wyposażenie Elementy izolowane - KPElementy systemów kaskadowych koncentrycznych SPS - KPElementy systemów koncentrycznych SPS - KPElementy systemów spalinowych izolowanych SPI - KPElementy systemów spalinowych SP - KPElementy uzupełniające dla kaskad koncentrycznych SPS - KPElensio - DWGElensio - DZElensio - ErPElensio - FolderElensio - IT, IOInstrukcja montażu, Instrukcja obsługi, Instrukcja techniczna, Pompy ciepła Elensio - KPElensio - NFElensio - PZHAtest higieniczny PZH, Pompy ciepła Elensio -etykieta ErPElidens C140Elidens C140 - DWGElidens C140 - DZElidens C140 - ZPElidens C140 45-65 - DWGElidens C140 45-65_EP - DWGElidens C140 45-65_SH - DWGElidens C140 45-65-90-115 - ITElidens C140 45-65-90-115 - KPElidens C140 90-115 - DWGElidens C140 90-115 EP - DWGElidens C140 90-115 SH - DWGElidens C140 systemy kaskadowe - DZElidens C140 w kaskadzie - KPElidens DTG 130-35/45/65/90/115 Eco. NOx Plus - ErPElidens DTG 130-35/45/65/90/115 Eco. Nox Plus - IOElidens DTG 130-35/45/65/90/115 Eco. Nox Plus - ITInstrukcja techniczna, Karta produktu, Kotły Elidens DTG 130-35/45/65/90/115 Eco. Nox Plus - KPElidens DTG 130-35/45/65/90/115 Eco. Nox Plus - ZPElidens DTG 45-115 ENP - DWGELITEC DTG 130 Eco. Nox - ITER233 - ITER336Wyposażenie Essencio Condens - DZEssencio Condens CFU C - KPEssencio Condens CFU C 19/VEL 110SL - KPEssencio Condens CFU C 19/VEL 160SL - KPEssencio EcoNox - DZEvodens AMC - DZEvodens AMC (15, 25, 35) - ErPEVODENS AMC (15, 25, 35) - KPEvodens AMC (15, 25, 35) – ErPEvodens AMC (15, 25, 35)/BS60 - ErPEvodens AMC 15 - ErPEvodens AMC 15-25-35 - DWGEvodens AMC 15, 25, 35, 25-28MI - IOEvodens AMC 15, 25, 35, 25-28MI - ITEvodens AMC 15/BS60 - ErPEvodens AMC 25 - ErPEvodens AMC 25-28, 35-39BIC - IOEvodens AMC 25-28, 35-39BIC - ITEvodens AMC 25/28 BIC - ErPEvodens AMC 25/28 MI - ErPEvodens AMC 25/28 MI - KPEvodens AMC 25/28 MI/SW100SN -ErPEvodens AMC 25/28 MI/SW130SN - ErPEvodens AMC 25/28, 35/39 BIC - ErPEvodens AMC 25/28MI/SW(100, 130)SN - KPEvodens AMC 25/BS60 - ErPEvodens AMC 35 - ErPEvodens AMC 35/39 BIC - ErPEvodens AMC 35/BS60 - ErPEvodens AMC(15, 25, 35)/Aqua Plus 125S - KPEvodens AMC(15, 25, 35)/BS60 - KPEvodens AMC(15, 25, 35)/SR(100, 130, 150)SN - KPEvodens AMC(15, 25, 35)/SRK(100, 150)MG - KPEvodens AMC(25/28, 35/39)BIC - KPEvodens AMC/Aqua Plus 125S - ErPEvodens AMC/SR - ErPEvodens AMC/SR.. SN - ErPEvodens Pro AMC - DZEvodens Pro AMC - ITEvodens Pro AMC - IT, IOEvodens Pro AMC 160 - KPEvodens Pro AMC 160-Innovens Pro MCA 160 - IEEvodens Pro AMC 160, Innovens Pro MCA 160- DZEvodens Pro AMC 45-115 - IEEvodens Pro AMC 45, 55, 65 - ErPEvodens Pro AMC 45, 55, 65, 90, 115 - KPEvodens Pro AMC 45, 55, 65, 90, 115 - ZPEvodens Pro AMC160 DIEMATIC Evolution - ITFM 50 Easymatic - ITFM52 AD208 do konsoli Diematic 3 i Diematic M3 - ITFM71 Płytka do Domolight - ITFormularz wymiarów nawiercenia drzwiczek palnika kotła GT400 / GT500. Kotły FWS - DZFWS 1500 - ITInstrukcja eksploatacyjna, Instrukcja techniczna FWS 750 i FWS 1500 - ITG 100 S, G 200 1S - ITInstrukcja techniczna, Palniki G 110 N palnik gazowy - ITG 200 2N - ITG 300 N - ITG 300 S - ITInstrukcja obsługi, Instrukcja techniczna, Palniki G 40 S - ITG 50 S - ITGAS 210 ECO - ITInstrukcja techniczna, Kotły, Remeha GAS 210 S - ITGAS 350 - ITGAS 450 - ITGAS 550/550 DUO - ITGC22 -ITGJ5 GK1 Konsola sterownicza B3 dla DTG 230 - ITGrzałka do podgrzewaczy BPP -DZGrzałki AJ36 AJ47 EH113 ER335 ER336 ER392 ER394 ER395 ER396 ER397 HZ20 - DZGrzałki do podgrzewaczy - DZGrzałki do podgrzewaczy SR…MG, SRK…MG - DZGSHP - DWGGSHP - DZGSHP - IOGSHP - ITGSHP - Poradnik pierwszego uruchomieniaInstrukcja uruchomienia GSHP - ZPGSHP 5-9-12 MR/TR, 15-19-27 TR - ErPGSHP 5-9-12 MR/TR, 15-19-27 TR - etykieta ErPGSHP 5-9-12 MR/TR, 15-19-27 TR - KPGSHP 5, 9, 12, 15, 19, 27 MR TR glikol/woda – NFGSHP 5, 9, 12, 15, 19, 27 MR TR woda/woda - NFGSHP B200 GHL - ErPGSHP B200 GHL - etykieta ErPGSHP B200 GHL - KPGSHP B200 GSHL - ErPGSHP B200 GSHL - etykieta ErPGSHP B200 GSHL - KPGSHP B200 V200 5, 9, 12, 15 glikol/woda – NFGSHP B200 V200 5, 9, 12, 15 MR TR woda/woda – NFGSHP V200 - DWGGSHP V200 GHL - ErPGSHP V200 GHL - etykieta ErPGSHP V200 GHL - KPGSHP V200 GSHL - ErPGSHP V200 GSHL - etykieta ErPGSHP V200 GSHL - KPGT 110 - IT (en)GT 210 - IOGT 210 montaż - ITGT 220 - DZ UEGT 220 - IOGT 220 - ITGT 220 - KPGT 220, 2200 - ITGT 300 - ITGT 300 montaż - ITGT 330 - DZ UEGT 330 - ITGT 330 - KPGT 330, GT 430, GT 530 - ZPGT 330/430/530 - DWGGT 430 - DZ UEGT 430 - ITGT 430 - KPGT 530 - IMGT 530 - ITGT 530-7 do 530-25 - DZGT 530-7 do 530-25 - KPGT400-430(S) człon tylny - DZDeklaracja zgodności, Kotły, Wyposażenie GTE 500 S - IOGTE 500 S - ITGTU C - DZGTU C 120 1200 - ITGTU C 220 - ErPGTU C 220 - ITDokumentacja dla UDT, Instrukcja techniczna, Kotły GTU C 220 - KPGTU C 330 - IOGTU C 330 - ITGTU C 334 do GTU C 336 - KPGTU C 337 do GTU C 339 - KPGTW08 - ITGTW08 - Wykaz parametrówGTW26 - ITGV24 Klapa spalin - ITGV45 GV46 GV47 Rozdzielacze hydrauliczne - ITGV45 GV46 GV47 Rozdzielacze hydrauliczne - KPGX74 Wzmacniacz prądu jonizacji DTG X - ITHC Osprzęt do kotłów - DZHC139, HC139A - DZHK23HK378 – ITHK416 – ITHK72 zestaw glikolowy do monobloku - ITHPI Evolution - DWGHPI Evolution - DZHPI Evolution - ErPHPI Evolution - Folder reklamowyHPI Evolution - IOHPI Evolution - ITHPI Evolution - ZPHPI Evolution 11, 16, 22, 27 MR TR - NFHPI Evolution 4. 5, 6, 8 MR - NFHPI Evolution H, E - KPHPI G HYBRID - DWGHPI G Hybrid - IOHPI G Hybrid - ITHPI G Hybrid - ZPHPI G Hybrid 11, 16, 22, 27 MR TR – NFHPI G Hybrid 4. 5, 6, 8 MR – NFHPI G Hybrid B200 - DZHPI G Hybrid B200 - ErPHPI G Hybrid B200 - etykieta ErPHPI G Hybrid B200 - KPHPI G Hybrid V200 - DZHPI G Hybrid V200 - ErPHPI G Hybrid V200 - etykieta ErPHPI G Hybrid V200 - KPHPI S - DZHPI S - etykieta ErPHPI S - IOHPI S - ITHPI S - KPHPI S 11 MR TR - DWGHPI S 11, 16, 22, 27 MR TR – NFHPI S 22 MR TR - DWGHPI S 27 MR TR - DWGHPI S 4, 5 MR - DWGHPI S 6 MR - DWGHPI S 8 MR - DWGHPI-S - ZPHPI-S (MIT-S) - DWGiBase Stacja bazowa dla konsoli iSense radio AD288 - ITiniControl 2 - KPIniControl 2 - Regulator do Innovens Pro MCA 160 - IOInstrukcja obsługi, Wyposażenie iniControl do C330 C630 ECO - ITInidens - DZInidens - IOInidens - IT, IMInisol 200-2, 300-4, 400-6 - Folder reklamowyFolder reklamowy, Wyposażenie Inisol 200-2, 300-4, 400-6 - IOInisol 200-2, 300-4, 400-6 - ITInisol 200-2, 300-4, 400-6 - KeyMarkCertyfikat KeyMark, Podgrzewacze i bufory Inisol BESL - KPInisol BSL N - ErPInisol BSL, N - ErPInisol BSL.. N - KPInisol CH250 SLIM - ErPInisol DH200 SLIM - ErPInisol DH200 SLIM / CH250 SLIM - DZInisol DH200 SLIM / CH250 SLIM - KPInisol POWER SET (PV) - Folder reklamowyFolder reklamowy, Podgrzewacze i bufory Inisol POWER SET (PV) - KPInisol POWER SET IO IT - ITInisol UNO BESL - ErPInisol UNO BSL - ErPInisol Uno BSL - ErPInisol UNO BSL - IOInisol Uno BSL - IOInisol UNO BSL - ITInisol Uno BSL - ITInisol UNO BSL - KPInisol Uno BSL BESL N - IOInisol UNO BSL BESL N - ITInisol UNO BSL N - ErPInisol Uno E BESL - ErPInisol Uno E BESL - IOInisol Uno E BESL - ITInisol Uno…E BESL - IOInnovens MC 35E, 45, 65, 90, 115 - ITInstrukcja obsługi, Instrukcja techniczna, Zeszyt projektowy Innovens MCA - ITInstrukcja techniczna, Karta produktu Innovens MCA 15-35 - DWGInnovens MCA 15, MCA 25 oraz MCA 25/28 MI - IOInnovens MCA 15, MCA 25 oraz MCA 25/28 MI - ITInnovens MCA 25/28 BIC - ITInnovens MCA 35 - IOInnovens MCA 35 - ITInnovens Pro MCA 160 - IEDokumentacja dla UDT, Instrukcja eksploatacyjna Innovens Pro MCA 160 IniControl 2 - ITInnovens Pro MCA 160. LW_LV Kaskada - DWGInnovens Pro MCA 45-115 - DWG2D, Kotły, Rysunek DWG, Schemat DWG Innovens Pro MCA 45-65 LW_LV Kaskada - DWGInnovens Pro MCA 45, 65, 90, 115 - ITInnovens Pro MCA 45, MCA 65, MCA 90, MCA 115 - IEInnovens Pro MCA 45, MCA 65, MCA 90, MCA 115 - IOInstrukcja instalacji - Systemy kaskadowe dla Innovens MCA 45, MCA 65, MCA 90 lub MCA 115Instrukcja montażu bramek GTW - ITInterfejs LED Neuto - ITIWH Pogrzewacz przepływowy - IO, ITIWHD Pogrzewacz przepływowy - IOJA10 - Zestaw podłączeniowy podgrzewacza c. - ITJA11 - Zestaw podłączeniowy podgrzewacza c. - ITJA12 - Zestaw podłączeniowy podgrzewacza c. - ITJA13 - Zestaw podłączeniowy podgrzewacza c. - ITJednostki Auriga A- DWG2D, Pompy ciepła, Rysunek DWG Jednostki AWHP - DWGJednostki Modena – DWGJJ409 - ITJJ410 - ITJJ416 - ITJL256 - ITJL257 - ITJL270 - ITJL271 - ITJL280 - ITJL281 - ITKaliko 200 EV- IOKaliko essentiel ETWH - DZKaliko Essentiel ETWH - IOKaliko Essentiel ETWH - ITKaliko SPLIT TWH - IOKaliko SPLIT TWH - ITDe Dietrich, Instrukcja techniczna Kaliko Split TWH FS 200E, 270E - DZKaliko SPLIT TWH FS 200E, 270E - NFKaliko TWH 200 EV - DZKaliko TWH 200 EV - ITKaliko TWH 200E 300E 300EH - IOKaliko TWH 200E 300E 300EH - ITKaliko TWH 200E, 300E, 300EH - DZKaliko TWH 200E, 300E, 300EH - NFKaskady Innovens Pro MCA Evodens Pro AMC 45-160 - ITKITCHEN Pompka do kondensatu - ITKolektor płaski C250V PL - ITL 160, L 250 - DZL 160, L 250 - ITL160 SL-L250 SL Podgrzewacz c. - ITLumea MPX - DWGLumea MPX - DZLumea MPX BIC - DWGLumea MPX BIC - ITLumea MPX MI - ITLuna Classic - DWGBAXI, Kotły, Rysunek DWG Luna Classic - DZLuna Classic - ErPLuna Classic - Folder reklamowy 2022Luna Classic - IOBAXI, Instrukcja obsługi, Kotły Luna Classic - ITBAXI, Instrukcja techniczna, Kotły Luna Classic - karta informacyjna ErPBAXI, Karta informacyjna ErP, Kotły Luna Classic - KPLuna Duo-tec MP+ - DZBAXI, Deklaracja zgodności, Kotły Luna Duo-tec MP+ - ErPLuna Duo-tec MP+- ITM 100 S - ITM 120 N - ITM 200 S - ITM 300 S - ITM 310 S - palnik olejowy - DZM 310 S - palnik olejowy - IOM 40 S - ITM220N - Palnik olejowy - ITMainfour 18F - ITMainfour 24, 240F - ITMainfour 24/ 240F - ITMC 25 LP - ITMCR Home - DZ UEMCR Home 20-26MI, 24-30MI, 24T - IOMCR Home 20-26MI, 24-30MI, 24T - ITMCR Home 20/24 MI, 24/28 MI - IOMCR Home 20/24 MI, 24/28 MI - ITMCR I 24, 24/28MI, 30/35MI, 34/39MI - IOMCR I 24, 24/28MI, 30/35MI, 34/39MI - ITMCR/II 24/28 BIC - DZ UEMCR/II 24/28 BIC - ITMCR3 evo - DZMCR3 evo - IOMCR3 evo - ITMCR3 PLUS - DZ UEMCR3 PLUS - IOMCR3 PLUS 24, 35, 24-28MI, 30-35MI - ITMCR3 PLUS 24/28 MI i 30/35 MI Hybrid - ZPMCR3 PLUS 24/28 MI 30/35 MI Hybrid - DZMCR3 PLUS 24/28 MI 30/35 MI Hybrid - ErPMCR3 PLUS 24/28 MI i 30/35 MI Hybrid - etykieta ErPMCR3 PLUS 24/28 MI i 30/35 MI Hybrid - ITMCR3 PLUS 24/28 MI, 30/35 MI Hybrid - KPMCR3 PLUS 24/28 MI... i 30/35 MI... Hybrid - IOMCR3 PLUS 24/28(30/35)MI SW100(130)SN - KPMCR3 PLUS 24/28MI, 30/35MI - KPMCR3 PLUS 24S - ErPMCR3 PLUS 24S, 24T, 35S - KPMCR3 PLUS 24T - ErPMCR3 PLUS 24T - etykieta ErPMCR3 Plus 24T(35S)/SR100(130 lub 150) SN - KPMCR3 PLUS 35S - ErPMCR3 PLUS 35S - etykieta ErPMCR3 PLUS MI - ErPMCR3 PLUS SR - ErPMCR3 PLUS SR - KPMCR3 PLUS SR, SN - ErPMCR3 PLUS SRK - etykieta ErPMCR3 PLUS SRK - KPMCR3 PLUS SW - ErPMCR3 PLUS SW - etykieta ErPMCR3 PLUS SW - KPMCR3 PLUS SW, SN - ErPMCX 24 PLUS - ErPMCX 24 PLUS - etykieta ErPMCX 24/28 MI PLUS - ErPMCX Folder reklamowy 2016MCX PLUS - DZMCX PLUS - IOMCX PLUS - ITMD225 - ITME115 Neutralizator kondensatu - ITMIX1 - KPMIX2 - KPMIX3 - KPMODENA - Dane techniczneModena - DZModena - etykieta ErPMODENA - Folder reklamowyMODENA - IO, IMModena - karta informacyjna ErPModena - KeyMarkMODENA - KPModena- Instrukcja instalowania i konserwacji, sterownik przewodowyModena- Instrukcja obsługi, sterownik przewodowyModulens - DZModulens AGC - DWGModulens AGC - ErPModulens AGC - Folder reklamowyModulens AGC - IOModulens AGC - ITModulens AGC - KPModulens AGC - ZPModulens AGC Hybrid B200 - ErPModulens AGC Hybrid V200 - ErPModulens AGC, Hybrid B200 - ErPModulens AGC, Hybrid V200 - ErPModulens AGC/B 160 SL - ErPModulens AGC/B 160 SL - KPModulens AGC/B 220 SHL - ErPModulens AGC/B 220 SHL - KPModulens AGC/V 100 HL - ErPModulens AGC/V 100HL - KPModulens AGC/V 160 SL - ErPModulens AGC/V 160 SL - KPModulens AGC/V 220 SHL - ErPModulens AGC/V 220 SHL - KPModulens AGC/VL 160 SL - ErPModulens AGC/VL 160 SL - KPModulens G AGC - DZModulens O AF /VL 160 SL - ErPModulens O AFC - IOModulens O AFC - ZPModulens O AFC /B 160 SL - ErPModulens O AFC 18-30 - ITModulens O AFC FF - DZModulens O AFC FF - ErPModulens O AFC FF - KPMODULENS O AFC FF V HL - KPModulens O AFC/B 160 SL - ErPModulens O AFC/B 220 SHL - ErPModulens O AFC/B 220 SHL - KPModulens O AFC/B 220 SHL - ZPModulens O AFC/V 100 HL - ErPModulens O AFC/V(B) 100 HL (160SL) - KPModulens O AFC/V(B) 100 HL (160SL) - ZPModulens O AFC/VL 160 SL - ErPModulens O AFC/VL 160 SL - KPModulens O AFC/VL 160 SL - ZPModuły hydrauliczne - KPMPX Compact - DZMPX Compact - IOMPX Compact - ITMPX Compact - KPKarta produktu, Kotły, Zeszyt projektowy MPX Compact 20/24MI - ErPMPX Compact 24 - ErPMPX Compact 24/28MI - ErPMPX Compact 28/33MI - ErPMPX Compact MI - ErPMT 12 Moduł hydrauliczny - ITMT12 - DWG2D, Rysunek DWG, Wyposażenie MT12 - KPMT22 DN20 - IOMInstrukcja montażu, Instrukcja obsługi, Wyposażenie MULITIFIT C250V DH200 CH250 SLIM Zestaw do montażu na pokryciach ceramicznych - ITMY420 MY440 MY441 - ITNaczynia wzbiorcze EG117, EG118, EG83 EG84, EC118 - DZNaczynia wzbiorcze EG120, EG122, EG123 – DZNeOvo Condens EFU 19 24 32 - IONeOvo Condens EFU 19 24 32 - ITNeOvo Condens EFU 40 50 - IONeOvo Condens EFU 40 50 - ITNeOvo Condens EFU C-S 19 24 32 - IONeOvo Condens EFU C-S 19 24 32 - ITNeOvo Condens EFU C-S 19 24 32 FF - IONeOvo Condens EFU C-S 19 24 32 FF - ITNeovo Condens Hybrid V200 - DWG2D, Kotły, Pompy ciepła, Rysunek DWG NeOvo Condens Hybrid V200 - ITNeOvo EcoNox EF 22 29 - IONeOvo EcoNox EF 22 29 - ITNeOvo EcoNox EF 36 46 - IONeOvo EcoNox EF 36 46 - ITNeOvo EcoNox EFU 22 29 - IONeOvo EcoNox EFU 22 29 - ITNeOvo EcoNox EFU 36 46 - IONeOvo EcoNox EFU 36 46 - ITNeOvo EcoNox EFU FF 22 29 - IONeOvo EcoNox EFU FF 22 29 - ITNeutralizator kondensatu 1300 kW - DWGPalniki olejowe/gazowe - DWG2D, 3D, Rysunek DWG, Wyposażenie PC - jednostka zewnętrzna - DWGpodgrzewacz c. 100 HL - ITpodgrzewacz c. 160 SL - ITpodgrzewacz c. 220 SHL - ITPodgrzewacze c. - PZHAtest higieniczny PZH, Podgrzewacze i bufory Podgrzewacze c. BAXI - PZHPodgrzewacze c. OZE - PZHPodgrzewacze SRK - PZHPompa obiegowa ALPHA 1. 1 - ITPompa obiegowa WILO-Para/7-50/SC - ITProcedury uruchamiania wybranych kotłów 2018 - ITPS, PSB Zasobniki buforowe 600-3000 - IIOPSB 1000 - DWG2D, Podgrzewacze i bufory, Schemat DWG, Wyposażenie PSB 750 - IOPSB 750 - ITRecovens V400 - DWGRecovens V400+ - IOregulator Diemasol Ci dla Dietrisol Quadro DU 500 - IORegulator naścienny DIEMATIC VM iSystem - IORegulator naścienny DIEMATIC VM iSystem - ITRemeha Aqua Plus Podgrzewacze c. - ITRemeha Quinta 25-30 - ITRemeha Quinta Pro 45-65-85 - ITRSB 1000 - DWGRSB 800-3000 NV - ITRSB 800-3000HS - ITRX77S Regulator pogodowy - ITS101439 - ITS101693 Zawór przełączający do MCR3 - ITS101693A Płytka zaworu przełączającego do MCR3 - ITS103333 Neutralizator kondensatu - ITSA1 (DN1) Neutralizator kondensatu - ITSA3 (DN2) Neutralizator kondensatu - ITSA4 (HN1. 6) Neutralizator kondensatu pompowy - ITSA9 (DN3)Neutralizator kondensatu - ITSBK Diematic - ITSKS 13-45 ER 665 en - ITSKS 13-45 ER665 Stacja solarna - ITSMART TC - IOSMART TC Quick Start Guide - IOSOL PLUS Regulator solarny - ITSOL SC 5. 14 Regulator solarny - ITSOL SC. 5 Regulator solarny - ITSprzęgła hydrauliczne HC222, HC200 - DZSR 100, 150W, 200W - ITSR.. HP - DWGSR.. HP Podgrzewacz c. - IOSR.. MG - PZHSR.. SN 100, 130, 150 - Podgrzewacze c. ze stali nierdzewnej - ITSR100MG SR150MG SR200MG Podgrzewacz c. - ITSR150 Podgrzewacz c. u - ITSR150P - ITSRB 130 Podgrzewacz c. - ITSRB-250-300-400-HP-IOSRB.. HP - PZHSRK 100, 150 MG Podgrzewacz c. - ITSTRATEO - DWGStrateo - DWG2D, Pompy ciepła, Rzuty jednostki wew. DWG Strateo - NFSTRATEO - Pompa ciepła powietrze-woda - ITStrateo R32 - schematy DWGStrateo R32 - DWGStrateo R32 - DZStrateo R32 - etykieta ErPStrateo R32 - IT, IOStrateo R32 - karta informacyjna ErPStrateo R32 - KPStrateo R32 - PZHStrateo R32 - ZPStrateo R32 4. 5 - KeyMarkStrateo R32 6_8 - KeyMarkSTS 14-50, 14-100 CME ER688 Solarne grupy pompowe - ITSV Matic 321 DB- ITSW 100 - ITSW.. SN 100/130 Podgrzewacz warstwowy c. - ITSystemy kaskadowe dla Evodens Pro AMC (160) - DZSystemy kaskadowe dla Evodens Pro AMC (45, 65, 90, 115) - DZSystemy kaskadowe dla Evodens Pro AMC (45, 65, 90, 115) - ITTermostat 7750113 do pompy ciepła BAXI AURIGA - ITTHROUGH TILE C250V DH200 CH250 SLIM Montaż na pokryciach uniwersalnych - ITTWINEO EGC 25 - ITUB.. SC Podgrzewacze c. - ITUPML UPMXL Pompy kotłowe - ITV 160 SL Podgrzewacz c. stojący ER223 - ITV200 GHL - ITV200 GSHL - ITVL 160SL 250SL Podgrzewacz leżący - ITVM Diematic Evolution - ITVM Diematic Evolution AD315 - ITWyposażenie dodatkowe konsoli sterowniczych Diematic - ITZdalne sterowanie Advanced CPS (THINK) - ITZespół podłączeniowy do podgrzewacza V 160 SL - ITZestaw przyłączeniowy kaskady Elidens C140 - IT

Instrukcja techniczna i serwisowa Cadac 8910 51

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja techniczna i serwisowa Cadac 8910 51

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja techniczna i serwisowa Cadac 8910 51