Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Electrolux Z3280 Series

Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Electrolux Z3280 Series są niezbędne do bezpiecznego i prawidłowego użytkowania odkurzacza. Instrukcja obsługi powinna zawierać dokładne informacje dotyczące tego, jak odkurzacz powinien być używany, w tym jak go obsługiwać, jakie czynności należy wykonać, aby zachować bezpieczeństwo, jak konserwować i kontrolować odkurzacz i jakie elementy należy zamontować, aby zapewnić jego bezpieczeństwo. Instrukcja powinna również zawierać informacje na temat wszelkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane, aby zapobiec uszkodzeniom i obrażeniom. Bezpieczeństwo powinno być priorytetem przy używaniu odkurzacza Electrolux Z3280 Series.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Electrolux Z3280 Series

Przed użyciem produktu należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użycia materiałów eksploatacyjnych Lincoln Electric. Wskazówki te zawierają ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia użytkownika stosującego produkty niebezpieczne. Ponadto należy przeczytać i zrozumieć ostrzeżenia i instrukcje na opakowaniu produktu oraz zapoznać się z kartą charakterystyki (SDS). Wybierz proces sapwalniczy poniżej, aby uzyskać odpowiednie wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania.

2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

2. 1 Instalacja

OSTRZEŻENIE!

Urządzenie może

zainstalować wyłącznie

wykwalifikowana osoba.

• Usunąć wszystkie elementy

opakowania.

• Nie instalować ani nie używać

uszkodzonego urządzenia.

• Postępować zgodnie z instrukcją

instalacji załączoną do urządzenia.

• Zachować ostrożność podczas

przenoszenia urządzenia, ponieważ

jest ono ciężkie. Zawsze używać

rękawic ochronnych.

• Wokół urządzenia należy zapewnić

przepływ powietrza.

• Odczekać co najmniej 4 godziny

przed podłączeniem urządzenia do

zasilania. Jest to niezbędne, aby olej

spłynął z powrotem do sprężarki.

• Nie instalować urządzenia w pobliżu

grzejników, kuchenek, piekarników

ani płyt grzejnych.

• Tył urządzenia musi znajdować się

przy ścianie.

• Nie instalować urządzenia w miejscu,

gdzie występuje bezpośrednie

nasłonecznienie.

• Nie instalować urządzenia w

miejscach wilgotnych lub chłodnych,

takich jak przybudówki, garaże,

winiarnie.

• Przesuwając urządzenie, należy

podnieść jego przednią krawędź, aby

uniknąć zarysowania podłogi.

2. 2 Podłączenie do sieci

elektrycznej

Występuje ryzyko pożaru i

porażenia prądem

elektrycznym.

• Urządzenie musi być uziemione.

• Wszystkie połączenia elektryczne

powinien wykonać wykwalifikowany

elektryk.

• Należy upewnić się, że informacje o

podłączeniu elektrycznym podane na

tabliczce znamionowej są zgodne z

parametrami instalacji zasilającej. W

przeciwnym razie należy

skontaktować się z elektrykiem.

• Należy zawsze używać prawidłowo

zamontowanych gniazd sieciowych z

uziemieniem.

• Nie stosować rozgałęźników ani

przedłużaczy.

• Należy zwrócić uwagę, aby nie

uszkodzić elementów elektrycznych

(np. wtyczki, przewodu zasilającego,

sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność

wymiany elementów elektrycznych,

należy skontaktować się z serwisem

lub elektrykiem.

• Przewód zasilający powinien

znajdować się poniżej wtyczki.

• Podłączyć wtyczkę do gniazda

elektrycznego dopiero po

zakończeniu instalacji. Należy zadbać

o to, aby w zainstalowanym

urządzeniu wtyczka przewodu

zasilającego była łatwo dostępna.

• Odłączając urządzenie, nie należy

ciągnąć za przewód zasilający.

Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę

sieciową. 3 Przeznaczenie

Niebezpieczeństwo

odniesienia obrażeń ciała,

oparzenia, porażenia

prądem lub pożaru.

• Nie zmieniać parametrów

technicznych urządzenia.

• Nie umieszczać w urządzeniu innych

urządzeń elektrycznych (np.

maszynek do lodów), chyba, że

zostały one przeznaczone do tego

celu przez producenta.

• Należy zachować ostrożność, aby nie

uszkodzić układu chłodniczego.

Zawiera on izobutan (R600a), który

jest gazem ziemnym spełniającym

wymogi dotyczące ochrony

środowiska. Gaz ten jest łatwopalny.

• W razie uszkodzenia układu

chłodniczego należy zadbać o to, aby

w pomieszczeniu nie było otwartego

POLSKI

19

1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji

urządzenia należy dokładnie przeczytać dołączo‐

ną instrukcję obsługi. Producent nie odpowiada

za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane

nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy

zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wy‐

korzystania w przyszłości.

1. 1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o

ograniczonych zdolnościach

ruchowych, sensorycznych lub

umysłowych

OSTRZEŻENIE!

Występuje zagrożenie uduszeniem lub

odniesieniem obrażeń mogących skut‐

kować trwałym kalectwem.

• Nie wolno pozwalać obsługiwać tego urządze‐

nia osobom, w tym również dzieciom, o ogra‐

niczonych zdolnościach ruchowych, senso‐

rycznych lub umysłowych bądź osobom bez

odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy.

Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wy‐

łącznie pod nadzorem lub po odpowiednim

poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną

za ich bezpieczeństwo.

• Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się

urządzeniem.

• Wszystkie opakowania należy przechowywać

poza zasięgiem dzieci.

• Wszystkie detergenty należy przechowywać

• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znaj‐

dować się w pobliżu urządzenia, gdy jego

drzwi są otwarte. 2 Instalacja

• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego

urządzenia.

• Nie instalować ani nie używać urządzenia w

miejscach, w których temperatura spada poni‐

żej 0°C.

• Postępować zgodnie z instrukcją instalacji do‐

starczoną wraz z urządzeniem.

• Należy zadbać o to, by struktury znajdujące

się nad urządzeniem i w jego pobliżu spełniały

odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.

Podłączenie do sieci elektrycznej

Występuje zagrożenie pożarem i pora‐

żeniem prądem elektrycznym.

• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłącze‐

niu elektrycznym podane na tabliczce znamio‐

nowej są zgodne z parametrami instalacji za‐

silającej. W przeciwnym razie należy skontak‐

tować się z elektrykiem.

• Należy zawsze używać prawidłowo zamonto‐

wanych gniazd sieciowych z uziemieniem.

• Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić

wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymianę

uszkodzonego przewodu zasilającego należy

zlecić przedstawicielowi serwisu lub wykwalifi‐

kowanemu elektrykowi.

• Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego

dopiero po zakończeniu instalacji. Należy za‐

dbać o to, aby po zakończeniu instalacji urzą‐

dzenia wtyczka przewodu zasilającego była

łatwo dostępna.

• Odłączając urządzenie nie ciągnąć za prze‐

wód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za

wtyczkę sieciową.

• Nie dotykać przewodu zasilającego ani wtycz‐

ki mokrymi rękoma.

• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw EWG.

Podłączenie do sieci wodociągowej

• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić

węży wodnych.

• Przed podłączeniem urządzenia do nowych

rur lub do rur, których nie używano przez dłuż‐

szy czas, należy zapewnić przepływ wody i

odczekać, aż będzie ona czysta.

• Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia na‐

leży sprawdzić, czy nie ma wycieków.

• Wąż dopływowy wyposażono w zawór bezpie‐

czeństwa i ścianki z wewnętrznym przewo‐

dem zasilającym.

POLSKI

35

Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Electrolux Z3280 Series

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Electrolux Z3280 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Electrolux Z3280 Series