Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Aeg 2632 Kg

Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Aeg 2632 Kg zapewniają użytkownikom informacje na temat bezpiecznego i skutecznego używania produktu. Instrukcja zawiera informacje na temat bezpiecznych i właściwych użycia produktu, wskazówek dotyczących utrzymania i konserwacji, wskazówek dotyczących instalacji i przeglądów, jak również instrukcji dotyczących eksploatacji i awaryjnego postępowania. Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zapewniają użytkownikom informacje na temat bezpiecznych praktyk i wskazówek, które należy stosować w celu zapobiegania obrażeniom lub uszkodzeniom. Przestrzeganie instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa pomaga zapewnić, że użytkownik będzie w stanie korzystać z produktu w sposób bezpieczny i skuteczny.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Aeg 2632 Kg

INFORMACJE

DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i bezawaryjnej pracy urządzenia przed in-

stalacją i pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, zwracając

szczególną uwagę na wskazówki oraz ostrzeżenia. Wszyscy użytkownicy urządzenia po-

winni poznać zasady jego bezpiecznej obsługi. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i

wypadków. Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi przez cały czas używania urządzenia

oraz przekazanie jej kolejnemu użytkownikowi w razie odstąpienia lub sprzedaży urządze-

nia.

W celu uniknięcia szkód na zdrowiu i życiu osób oraz szkód materialnych należy przestrze-

gać środków ostrożności podanych w niniejszej instrukcji obsługi, gdyż producent nie jest

odpowiedzialny za szkody spowodowane wskutek ich nieprzestrzegania.

Bezpieczeństwo dzieci i osób upośledzonych

• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ogra-

niczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiada-

jące wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą one

nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez

osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

• Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko

uduszenia.

• W przypadku utylizacji urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć przewód za-

silający (jak najbliżej urządzenia) i odkręcić drzwi, aby uchronić bawiące się dzieci przed

porażeniem prądem lub przed zamknięciem się w środku urządzenia.

• Jeśli to urządzenie zawierające magnetyczne uszczelnienie drzwi ma zastąpić urządze-

nie z blokadą sprężynową (ryglem) w drzwiach lub w pokrywie, przed oddaniem starego

urządzenia do utylizacji należy usunąć blokadę. Zapobiegnie to przypadkowemu uwięzie-

niu dziecka.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

UWAGA!

Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych.

• Urządzenie jest przeznaczone do przechowywania żywności i/lub napojów w zwykłych

warunkach domowych, tak jak to opisano w niniejszej instrukcji obsługi.

• Do przyśpieszenia procesu rozmrażania nie wolno używać urządzeń mechanicznych ani

żadnych innych sztucznych metod.

• Nie należy stosować innych urządzeń elektrycznych (np. maszynek do lodów) wewnątrz

urządzeń chłodniczych, o ile nie zostały one dopuszczone do tego celu przez producen-

ta.

• Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu chłodniczego.
• W układzie chłodniczym urządzenia znajduje się czynnik chłodniczy izobutan (R600a),

który jest ekologicznym gazem naturalnym (jednak jest łatwopalny).

32

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

2. Bezpieczeństwo

2. 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i obsługi urządzenia.

Instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu i powinna być uważnie przeczytana przed zainstalowaniem i uruchomieniemurządzenia. Instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu urządzenia.

Urządzenie zostało skonstruowane i przetestowane zgodnie z następującymi normami.

Aby urządzenie pozostawało we właściwym stanie i działało prawidłowo, użytkownik powinien obsługiwać je zgodnie z zawartymiw instrukcji wskazówkami i ostrzeżeniami.

Prosimy o przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w niniejszym rozdziale.

Prosimy o przeczytanie niniejszych instrukcji, nawet jeśli znają Państwo zasady obsługi i korzystania z innych produktów firmyLeica Biosystems.

Oprócz niniejszej instrukcji obsługi, należy także postępować zgodnie z istniejącymi w kraju użytkownika przepisami dotyczącymizapobiegania wypadkom i bezpieczeństwa środowiska.

Ostrzeżenie

Elementy ochronne lub akcesoria zabezpieczające dostarczone przez producenta zostały zdjęte lub zmodyfikowane.

Poważne uszkodzenie ciała i/lub uszkodzenie mienia, w tym preparatu.

• Nie zdejmować ani nie modyfikować elementów ochronnych urządzenia, ani żadnych akcesoriów. Naprawami urządzenia izdejmowaniem osłony mogą zajmować się wyłącznie wykwalifikowani pracownicy upoważnionego serwisu Leica Biosystems.

• Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zawsze upewnić się, że wszystkie elementy ochronne i akcesoria zabezpieczające sąna miejscu i pełnią swoją rolę.

Wskazówka

Aktualną Deklarację Zgodności WE można znaleźć na Internecie:

http://www. LeicaBiosystems. com2. 2 Ostrzeżenia

Elementy ochronne zainstalowane w urządzeniu przez producenta stanowią tylko podstawowe zabezpieczenie przed wypadkami.

Główna odpowiedzialność za bezpieczne użytkowanie urządzenia spoczywa na właścicielu urządzenia oraz na pracownikach,którzy obsługują, serwisują i czyszczą urządzenie.

Prosimy o przestrzeganie poniższych zaleceń i instrukcji w celu zapewnienia bezpiecznej pracy.

2. 2. 1 Oznaczenia na urządzeniuOstrzeżenie

Nieprzestrzeganie poleceń związanych z eksploatacją (podanych w instrukcji obsługi) na oznaczeniach i w trójkątach ostrzegawczychna urządzeniu.

Poważne uszkodzenie ciała i/lub urządzenia, akcesoriów lub preparatu.

• Zwracać uwagę na oznaczenia na urządzeniu i ściśle przestrzegać instrukcji obsługi przy obsłudze lub wymianie zaznaczonegoelementu.

Bezpieczeństwo 2

2. 2 Transport i instalacja

Akcesoria/urządzenie mogą wypaść z opakowania w czasie rozpakowywania.

Poważne uszkodzenie ciała i/lub uszkodzenie mienia.

• W czasie rozpakowywania urządzenia zachować ostrożność.

• Urządzenie może być transportowane wyłącznie w pozycji pionowej.

• Dokładnie przestrzegać instrukcji podanych dotyczących rozpakowywania, przymocowanych na zewnątrz opakowania lubczynności opisanych w instrukcji obsługi.

Urządzenie jest podnoszone w niewłaściwy sposób.

• Przy podnoszeniu urządzenia należy go dotykać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, opisanych w instrukcji obsługioraz instrukcji rozpakowywania (podstawa z przodu oraz dół urządzenia, z tyłu).

• Nigdy nie podnosić urządzenia za uchwyt koła zamachowego, koło przesuwu zgrubnego, głowicę preparatu ani pokrętłoustawiania grubości cięcia.

• Przed transportem urządzenia zawsze wyjmować tacę na odpadki z cięcia.

Niedbałe przenoszenie urządzenia.

Poważne uszkodzenie rąk i/lub palców na skutek zakleszczenia między urządzeniem, a powierzchnią roboczą.

• Przy przemieszczaniu urządzenia należy go dotykać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, opisanych w instrukcjiobsługi oraz instrukcji rozpakowywania (podstawa z przodu oraz dół urządzenia, z tyłu).

• Zwracać uwagę, by ręce nie dostały się między urządzenie i powierzchnię roboczą.

Urządzenie nie jest ustawione bezpiecznie wszystkimi 4 nóżkami na odpowiednim stole laboratoryjnym.

• Stawiać urządzenie wyłącznie na stabilnym, wolnym od drgań stole laboratoryjnym z poziomym, równym blatem.

Podłoże powinno być w jak najmniejszym stopniu narażone na drgania.

• Zawsze upewnić się, że wszystkie 4 nóżki są ustawione dokładnie na stole laboratoryjnym.

• Jeśli urządzenie zostało przestawione przez inne osoby (na przykład celem serwisowania), należy zawsze upewnić się,że przywrócono prawidłowe ustawienie.

Uchwyt noża/ostrza wypada z urządzenia.

• Jeśli uchwyt noża/ostrza nie jest zamocowany, na przykład w czasie instalacji lub czyszczenia, należy zwrócić szczególną uwagę,by nie wypadł.

• Jeśli to tylko możliwe, należy zamocować uchwyt noża/ostrza, by uniknąć wypadania.

Bezpieczeństwo

2

Taca na odpadki z cięcia spada po odłączeniu.

Uszkodzenie ciała.

• Należy pracować szczególnie ostrożnie, odłączając tacę na odpadki z cięcia i umieścić ją w bezpiecznym miejscu.

Olej rozlał się i nie został wytarty od razu.

Poważne uszkodzenie ciała, na przykład w efekcie poślizgnięcia się i kontaktu niebezpiecznymi elementami, takimi jak nóż/ostrze urządzenia.

• Zawsze upewnić się, że powierzchnia nie jest zanieczyszczona olejem.

• Jeśli olej się rozlał, należy go natychmiast dokładnie wytrzeć.

Odpadki parafinowe upadły na podłogę i nie zostały sprzątnięte.

Poważne uszkodzenie ciała, na przykład przez poślizgnięcie się i przewrócenie na nóż/ostrze.

• Zawsze czyścić odpadki parafiny zanim się rozpuszczą, staną się śliskie i zaczną stanowić niebezpieczeństwo.

• Nosić odpowiednie buty.

Ostrożnie

Akcesoria/elementy poluzowały się/zostały uszkodzone w czasie transportu.

Uszkodzenie mienia lub opóźnione postawienie diagnozy.

• Opakowanie posiada dwa oznaczenia, wskaźnik wstrząsów ShockDot i wskaźnik pochylenia, które wskazują na nieprawidłowytransport. Po dostarczeniu urządzenia należy je najpierw sprawdzić. Jeśli jeden ze wskaźników został aktywowany, opakowanienie było przenoszone w odpowiedni sposób. Prosimy o zapisanie tego faktu na dokumentach przewozowych i sprawdzenie, czyprzesyłka nie jest uszkodzona.

2. 3 Obsługa urządzeniaZagrożenie

Niebezpieczeństwo wybuchu.

Zgon lub poważne uszkodzenie ciała i/lub uszkodzenie mienia.

• Nie wolno obsługiwać urządzenia w pomieszczeniach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.

Personel o niewłaściwych kwalifikacjach pracuje z urządzeniem.

W efekcie nieprawidłowej obsługi urządzenia przez użytkownika może dojść do poważnego uszkodzenia ciała i/lub preparatu w czasie, gdy preparat zbliża się do noża/ostrza, na przykład z powodu opadnięcia głowicy preparatu na uchwyt noża przy niezablokowanym kole zamachowym.

• Upewnić się, że urządzenie zawsze obsługiwane jest przez odpowiednio przeszkolony personel laboratoryjny.

• Należy upewnić się, że wszyscy pracownicy wyznaczeni do obsługi urządzenia przeczytali dokładnie niniejszą instrukcję obsługiurządzenia i poznali wszystkie jego funkcje techniczne przed przystąpieniem do obsługi.

• Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zawsze upewnić się, że wszystkie elementy ochronne i akcesoria zabezpieczające są namiejscu i pełnią swoją rolę.

Środki ochrony osobistej nie są stosowane.

• W czasie pracy z mikrotomami należy zawsze stosować środki ochrony osobistej. Konieczne jest zakładanie odpowiedniegoobuwia, rękawic, maski i okularów ochronnych.

Nożami lub ostrzami należy posługiwać się i/lub utylizować je w odpowiedni sposób.

Poważne uszkodzenie ciała na skutek kontaktu z bardzo ostrym nożem/ostrzem.

• Pracować szczególnie dokładnie i ostrożnie przy posługiwaniu się nożem/ostrzem.

• W czasie posługiwania się nożem/ostrzem, należy zawsze zakładać dedykowane ubranie ochronne (w tym rękawice odporne narozcięcia).

• Odkładać noże i ostrza zawsze w bezpieczne miejsce (na przykład do dedykowanego pudełka na nóż), w odpowiedni sposób, tak,aby nie mogło dojść do uszkodzenia ciała.

• Nie wolno stawiać noża krawędzią tnącą do góry i próbować łapać spadającego noża!

• Zawsze mocować bloczek z preparatem PRZED zamontowaniem noża/ostrza.

Nóż/ostrze nie było wyjmowane, kiedy uchwyt noża/ostrze było wyjmowane z mikrotomu.

• Przed zdemontowaniem uchwytu noża/ostrza z mikrotomu należy zawsze zakładać rękawice odporne na przecięcie.

Nóż/ostrze przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Użytkownik chwyta za nóż/ostrze na skutek niewłaściwej procedury roboczej.

Poważne uszkodzenie ciała przy zakładaniu preparatu, po wcześniejszym zainstalowaniu noża/ostrza.

• Przed założeniem preparatu na mikrotom upewnić się, że ostrze tnące zostało przykryte za pomocą ochraniacza, a mechanizmblokowania koła ręcznego został włączony. Należy zawsze zakładać bloczek preparatu przed założeniem i zamocowaniemnoża/ostrza.

Operator instaluje dwa noże/ostrza w uchwycie noża/ostrza.

Poważne uszkodzenie ciała na skutek kontaktu z bardzo ostrymi nożami i/lub ostrzami.

• Nie instalować dwóch noży/ostrzy w uchwycie noża/ostrza. Zainstalować nóż/ostrze pośrodku uchwytu noża/ostrza.

Nóż/ostrze zostały założone przed zamontowaniem uchwytu noża/ostrza i podstawy uchwytu noża/ostrza w urządzeniu.

• Przed założeniem noża/ostrza zarówno uchwyt noża/ostrza, jak i podstawa uchwytu noża/ostrza muszą być zamontowanew urządzeniu.

Nóż/ostrze nie są zasłonięte odpowiednią osłoną w czasie, gdy preparat nie jest cięty.

Poważne uszkodzenie ciała.

• Przed dokonywaniem jakichkolwiek czynności dotyczących ostrza/noża lub preparatu, przed wymianą bloczka preparatui w czasie przerw w pracy, należy zablokować koło zamachowe i przykryć krawędź noża osłoną.

Nóż/ostrze przechowywane w niewłaściwy sposób.

Poważne uszkodzenie ciała, na przykład na skutek nieoczekiwanego wypadnięcia.

• Zawsze przechowywać nóż/ostrze w odpowiednim miejscu, na przykład w dedykowanym pudełku.

• Nie wolno stawiać noża krawędzią tnącą do góry i próbować łapać spadającego noża.

Zakładanie i zdejmowanie preparatu z mikrotomu bez odpowiedniego ubrania i w odpowiedni sposób.

Użytkownik może się zaciąć, co może prowadzić do poważnych konsekwencji.

• Należy zawsze stosować rękawice bezpieczeństwa odporne na rozcięcie przy posługiwaniu się preparatem na mikrotomie.

• Przed dotknięciem zacisku preparatów lub wymianą preparatu należy zablokować koło zamachowe i założyć osłonę na krawędźtnącą noża.

Preparat jest ustawiany w fazie cofania.

Uszkodzenie preparatu na skutek przestawiania preparatu w fazie cofania.

• Bloczki preparatów NIE mogą być ustawiane w czasie fazy cofania. Jeśli bloczek zostanie zorientowany w czasie cofania, przednastępnym cięciem bloczek przesunie się o wartość cofnięcia PLUS wybraną grubość cięcia. Może to spowodować uszkodzeniepreparatu i noża/ostrza.

Praca z urządzeniem i kruchym preparatem bez odpowiedniego ubrania ochronnego.

Poważne uszkodzenie ciała przez odpryski, w czasie cięcia kruchych preparatów.

• Przy cięciu kruchych preparatów należy zawsze nosić ubranie ochronne (w tym okulary ochronne) i pracować ostrożnie.

Nieprawidłowa korekta zrównoważenia sił.

Poważne uszkodzenie użytkownika i/lub preparatu na skutek kontaktu z nożem.

• Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zawsze upewnić się, że przeprowadzono korektę zrównoważenia.

• Jeśli korekta zrównoważenia nie została przeprowadzona, nie pracować z urządzeniem, a przeprowadzić zrównoważenie.

Więcej szczegółów można znaleźć w rozdziale "Korekta sił zrównoważenia".

• Korekty zrównoważenia należy dokonać od razu, szczególnie po wymianie akcesoriów na głowicy preparatu.

Nieodpowiednie warunki cięcia.

Uszkodzenie preparatu lub złe wyniki cięcia, na przykład różna grubość skrawków, ściśnięcie skrawków lub uszkodzenie.

• Nie kontynuować cięcia, jeśli wyniki cięcia nie są odpowiednie.

• Upewnić się, że warunki cięcia są prawidłowe. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale dotyczącym usuwania usterek.

• W przypadku braku wystarczającej wiedzy dotyczącej usuwania problemów z cięciem preparatów, należy skonsultować sięz osobami posiadającymi taką wiedzę, na przykład specjalistami firmy Leica Biosystems.

Nieprawidłowo wybrany kierunek obrotu koła przesuwu zgrubnego.

Uszkodzenie preparatu.

• Zawsze wybierać odpowiedni kierunek obrotu koła przesuwu zgrubnego, sprawdzając ustawienie kierunku obrotu koła przesuwuzgrubnego z tyłu urządzenia.

Obracać koło zamachowe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Uszkodzenie ciała/preparatu.

• Nie obracać koła zamachowego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara – może to doprowadzić do uszkodzeniamechanizmu zablokowania koła.

Koło zamachowe jest odblokowane, a głowica preparatu opada na uchwyt noża/ostrza.

• Poza okresami cięcia preparatów należy zawsze blokować koło obrotowe.

Prędkość obrotu koła zamachowego nie odpowiada twardości preparatu.

Uszkodzenie urządzenia i możliwość zniszczenia preparatu.

• Prędkość obrotu koła zamachowego powinna być dostosowana do twardości preparatu. W przypadku twardszych preparatów,szybkość cięcia powinna być mniejsza.

Dźwignia hamulca koła zamachowego nie jest prawidłowo wykorzystywana. Nie można zablokować koła zamachowego.

Poważne uszkodzenie urządzenia/ciała lub preparatu.

• Dźwignia hamulca koła zamachowego musi znajdować się dokładnie w pozycji zablokowanej. Jeśli dźwignia zostanieprzesunięta poza ten punkt, może zdarzyć się, że koło zamachowe nie będzie blokowane.

Włożenie palców między preparat i nóż/ostrze po zwolnieniu koła zamachowego, przy szybkim przycinaniu ręcznym.

Kiedy koło zamachowe nie jest zablokowane, a znajdzie się w ruchu, użytkownik może doznać urazu.

• Podczas szybkiego, ręcznego przycinania i cięcia nie wkładać palców pomiędzy preparat a nóż/ostrze.

Po przesunięciu bocznym uchwytu noża/ostrza, preparat nie jest cofany i przycinany.

• Cofnąć głowicę preparatu i przyciąć bloczek preparatu po bocznym przesunięciu uchwytu noża/ostrza.

Jednoczesne obracanie koła zamachowego i koła przesuwu zgrubnego.

• Nie obracać koła przesuwu zgrubnego w czasie obracania koła zamachowego.

Wpust przesuwny zagubił się w czasie montowania koła zamachowego.

Urządzenia nie można używać, może to doprowadzić do opóźnionego postawienia diagnozy.

• Przed montażem koła zamachowego sprawdzić, czy wpust przesuwny znajduje się w wale koła zamachowego.

Uwaga

Akcesoria i komponenty są narażone na korozję spowodowaną użyciem z urządzeniem lub akcesoriami korozyjnego/silniekwasowego/zasadowego odczynnika bądź rozpuszczalnika, takiego jak odwapniony roztwór zawierający kwas, wodorotlenekamonu, który zawiera zasadę itp.

Akcesoria mogą działać nieprawidłowo.

• Unikać kapania korozyjnego/silnie kwasowego/zasadowego odczynnika lub rozpuszczalnika na powierzchnię urządzenia bądźakcesoria.

• W przypadku skapnięcia takiego odczynnika lub rozpuszczalnika na powierzchnię urządzenia bądź akcesoria, należy jaknajszybciej wytrzeć pozostałości i odpowiednio wysuszyć akcesoria.

• W przypadku częstego używania takiego odczynnika lub rozpuszczalnika należy przeprowadzać dokładne codzienne czyszczenieuchwytu noża, uniwersalnego zacisku na kasetę (UCC) i innych akcesoriów w razie potrzeby.

2. 4 Czyszczenie i konserwacja

Płyny przeciekają do wnętrza urządzenia.

Poważne uszkodzenie urządzenia/ciała.

• Uważać, aby żadna ciecz nie dostała się do wnętrza urządzenia w czasie obsługi i konserwacji.

Wycieranie noża w złym kierunku w czasie czyszczenia.

• Czyszcząc nóż, należy pamiętać o tym, by zawsze wycierać go w kierunku od grzbietu do krawędzi tnącej.

W czasie czyszczenia uchwytu noża/ostrza, wyjąć elementy z cieplarki (65 °C).

Niebezpieczeństwo poparzenia.

• Przed wyjęciem elementów z cieplarki (65 °C) należy założyć rękawice ochronne.

Użycie nieodpowiednich rozpuszczalników i płynów czyszczących lub ostrych/twardych narzędzi, do czyszczenia urządzenia lubakcesoriów.

Potencjalne uszkodzenie urządzenia lub opóźnione postawienie diagnozy.

• Nie wolno czyścić urządzenia za pomocą rozpuszczalników zawierających aceton lub ksylen.

• W czasie pracy z detergentami należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa podanych przez producenta produktu,jak również regulaminu pracowni.

• Nigdy nie stosować ostrych ani twardych narzędzi do szorowania powierzchni urządzenia.

• Nigdy nie namaczać akcesoriów w żadnym rozpuszczalniku ani wodzie.

• Czyścić stalowe noże za pomocą roztworów alkoholowych lub acetonu.

• Do czyszczenia i usuwania parafiny nie stosować ksylenu ani płynów czyszczących zawierających alkohol (np. płynu do myciaszyb).

W czasie czyszczenia pomieszano części uchwytów na ostrza.

Zła jakość cięcia.

• Nie mieszać części uchwytów na ostrza w czasie czyszczenia.

2. 3 Zintegrowane elementy ochronne

2. 3. 1 Blokowanie koła zamachowego

Rys. 1

31

2

4

5

Istnieją dwa sposoby blokowania koła zamachowego (→ "Rys. 1-1"):

• Przy pomocy dźwigni (→ "Rys. 1-3") znajdującej się po prawej stronie podstawy mikrotomu koło zamachowe może byćzablokowane w dowolnej pozycji.

1. Aby zablokować, obrócić dźwignię w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do pozycji (→ "Rys. 1-4").

2. Aby odblokować hamulec koła zamachowego, należy obrócić dźwignię (→ "Rys. 1-3") do pozycji początkowej(→ "Rys. 1-5").

• Za pomocą mechanizmu blokującego (→ "Rys. 1-2") znajdującego się w górnej części koła, można zablokować koło w pozycji nagodzinie 12.

1. Aby zablokować koło, należy nacisnąć mechanizm blokujący (→ "Rys. 1-2") na zewnątrz i powoli obracać koło zamachowew kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż zaskoczy ono w pozycji na godzinie 12.

2. Aby odblokować koło, obrócić mechanizm blokujący (→ "Rys. 1-2") do środka.

Stosując oba systemy hamulców jednocześnie, należy zawsze najpierw przesunąć dźwignię (→ "Rys. 1-3") w pozycję(→ "Rys. 1-5"). W innym przypadku może nie być możliwe zwolnienie mechanizmu blokującego (→ "Rys. 1-2").

2. 2 Osłona noża na uchwycie noża/ostrza

Każdy uchwyt noża jest wyposażony w ściśle dopasowaną osłonę (→ "Rys. 2-1") (→ "Rys. 3-1").

Dzięki niej możliwe jest całkowite zasłonięcie krawędzi tnącej w każdej pozycji noża lub ostrza.

Rys. 2

2 1

Uchwyt noża N

Osłonę (→ "Rys. 2-1") uchwytu noża N można łatwo ustawić zapomocą dwóch uchwytów (→ "Rys. 2-2"). Aby przykryć ostrzenoża, należy przesunąć obie części osłony do środka.

Rys. 3

13

Uchwyt ostrza E typu 2 w 1, do ostrzy wysoko- i niskoprofilowych

Osłona na uchwycie E typu 2 w 1 składa się z czerwonej składanejrączki (→ "Rys. 3-1"). Aby przykryć ostrze noża, należy złożyćrączkę do góry, jak pokazano na (→ "Rys. 3").

Dźwignie zaciskowe na uchwycie ostrza E typu 2 w 1 nie są między sobą wymienne. Dwie dźwignie zaciskowe (→ "Rys. 3-2")(→ "Rys. 3-3") muszą pozostawać przez cały czas w przedstawionej pozycji, ponieważ w innym przypadku mogą pojawić sięproblemy z uchwytem ostrza E typu 2 w 1. Dźwignia zaciskowa dla ostrza (→ "Rys. 3-2") znajduje się po prawej stronie, dźwigniazaciskowa przesuwu bocznego (→ "Rys. 3-3") po lewej stronie.

Elementy urządzenia i specyfikacje

3

3. Elementy urządzenia i specyfikacje

3. 1 Opis ogólny – elementy urządzenia

Rys. 4

95

13

11

72

10

6

144

12

8

1 Taca górna 8 Dźwignia hamulca koła zamachowego

2 Głowica preparatu z ustawianiem orientacji i UCC 9 Dźwignia zaciskająca podstawy uchwytu noża/ostrza

3 Antystatyczna taca na odpadki 10 Koło przesuwu zgrubnego

4 Okno wyświetlania grubości cięcia 11 Dźwignia przycinania

5 Mechanizm blokowania koła zamachowego 12 Podstawa mikrotomu

6 Koło zamachowe 13 Uchwyt ostrza E typu 2 w 1

7 Pokrętło do zmiany grubości skrawków 14 Podstawa uchwytu ostrza

Elementy urządzenia i specyfikacje 3

Widok z tyłu

Rys. 5

1 Magnes 3 Przełącznik cofania

2 Zmiana kierunku przesuwu zgrubnego

3. 2 Specyfikacje urządzenia

Urządzenie podstawowe z 2-stopniowym mechanicznym przycinaniem, cichym cofaniem z przełącznikiem ON/OFF, ergonomicznieumiejscowionym z boku kołem przesuwu zgrubnego z kierunkami obrotów wybieranymi przez użytkownika, bez orientacji preparatui dodatkowych akcesoriów.

• Ręczny mechaniczny mikrotom rotacyjny z samoobsługowym, bezluzowym mikrometrycznym systemem przesuwu.

• Mechanizm przesuwu poziomego i skoku pionowego z łożyskami krzyżowo-rolkowymi.

• Gładko obracające się koło zamachowe umożliwia dwa tryby cięcia: tryb kołysania i tryb konwencjonalny ręczny z pełnym obrotemkoła.

• Dwa niezależne systemy blokowania koła zamachowego.

• Specjalny system równoważenia siły regulowany przez użytkownika, z kompensacją za pomocą sprężyny, ma dwie zalety:

1. Elastyczność dopasowania siły sprężyny do różnych ciężarów preparatu/zacisków, z eliminacją ryzyko opadnięcia głowicypreparatu na nóż.

2. Nie ma potrzeby umieszczania ciężkiej przeciwwagi na kole.

Język polski

35

Instrukcje obsługi

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję,
że jego użytkowanie będzie ze sobą niosło wiele korzyści.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są
specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazó-
wek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na
potencjalne ryzyka obrażeń.

UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub
innych przedmiotów.

WSKAZÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą
gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również karto-
nem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie
innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.
• Urządzenie chronić należy przed deszczem i wilgocią,

aby zapobiec groźbie pożaru lub porażeniu prądem. Nie
należy go więc używać w pobliżu wody, a więc przykłado-
wo w pobliżu wanny, basenu lub w zawilgoconej piwnicy.

• Urządzenia nie należy używać w bardzo gorących, zim-

nych, zakurzonych ani wilgotnych miejscach.

• Z urządzenia należy korzystać wyłącznie do celów prywat-

nych i zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenie to nie jest
przeznaczone do użytku komercyjnego.

• Kabel zasilający nie powinien być poskręcany, przytrza-

śnięty ani nie powinien stykać się ze źródłami ciepła.

• Poprowadzenie kabla zasilającego nie powinno grozić

potknięciem.

• Wtyczki zasilającej ani kabla nie należy nigdy dotykać

mokrymi rękoma.

• Urządzenie należy podłączyć tylko i wyłącznie do przepi-

sowo zamontowanego gniazdka. Proszę zwrócić uwagę
na to, żeby podane napięcie zgadzało się z napięciem w
gniazdku.

• Kabel zasilający musi być zawsze łatwo dostępny.
• Baterie należy zawsze wkładać w odpowiedni sposób.
• Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych przedmiota-

mi, takimi jak gazety, obrusy, firanki itp.

• Urządzenia nie należy wystawiać na działanie kapiącej

ani rozchlapującej się wody, a także nie należy na nim
stawiać naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazony z
kwiatami.

• Na urządzeniu nie należy stawiać źródeł otwartego ognia,

takich jak zapalone świeczki.

• Nigdy nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Niefa-

chowo przeprowadzone naprawy mogą być groźne w
skutkach dla użytkownika. Przy uszkodzeniu urządzenia, w
szczególności kabla sieciowego, urządzenie nie może być
używane dopóki nie zostanie naprawione przez osobę z
wymaganymi uprawnieniami. Przewód zasilający należy
regularnie sprawdzać, czy nie jest uszkodzony.

• W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu

lecz skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszko-
dzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w
specjalnym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifiko-
waną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

• Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane,

należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka lub wyjąć baterie.

Poniższe symbole mogą znajdować się na urządzeniu i mają
zwracać Państwa uwagę na:

Symbol błyskawicy ma zwrócić uwagę
użytkownika na znajdujące się we wnętrzu
urządzenia części, które są pod niebezpiecz-
nie wysokim napięciem.
Symbol z wykrzyknikiem ma zwrócić uwagę
użytkownika na znajdujące się w załączonych
dokumentach ważne wskazówki związane z
obsługą i konserwacją urządzenia.

Dzieci i osoby niepełnosprawne
• Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobod-

nie dostępnych części opakowania (torby plastikowe,
kartony, styropian itp. ).

OSTRZEŻENIE!

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią.

Niebezpieczeń-

stwo uduszenia!

• To urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym

dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, moto-
rycznych lub umysłowych lub nie posiadające niezbędne-
go doświadczenia i/lub wiedzy. Użytkowanie urządzenia
przez takie osoby jest możliwe wyłącznie pod nadzorem
opiekuna lub po otrzymaniu wskazówek dotyczących
używania urządzenia.

• Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

Przegląd elementów obsługi

1 Pokrętło VOLUME (głośność)
2 Przycisk FUN. (funkcja)
3 Przycisk POWER (Wł/Czuwanie)
4 Przycisk MODE
5 Przycisk SET
6 Płytka montażowa
7 Przycisk SNZ/SLP (Timer drzemki/uśpienia)

Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Aeg 2632 Kg

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Aeg 2632 Kg

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Aeg 2632 Kg