Instrukcja obsługi i użytkowania Black And Decker Cm2046

Instrukcja obsługi i użytkowania Black And Decker CM2046 jest idealnym przewodnikiem dla każdego, kto chce uzyskać pełną wiedzę na temat wszystkich funkcji i możliwości swojego urządzenia. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich komponentów, jak również instrukcje dotyczące użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa. Instrukcja zawiera także instrukcje dotyczące właściwego używania i przechowywania, a także wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, które mógłbyś napotkać. Instrukcja obsługi i użytkowania Black And Decker CM2046 jest kompletną instrukcją, która pomoże Ci czerpać jak najwięcej korzyści z wykorzystywania urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i użytkowania Black And Decker Cm2046

Instrukcje obsługi i przewodniki użytkownika Trawników i ogrodu Black & Decker

YMożesz pobrać za darmo instrukcje PDF dla Trawników i ogrodu Black & Decker.
Mamy 2 darmowych instrukcji użytkowania PDF dla 2 produktów Black & Decker w kategorii Trawników i ogrodu.

 • 1

17. 10. 2013 Views

Share Embed Flag

Instrukcja obsługi - Service - Black & Decker

SHOW MORE

SHOW LESS

ePAPER READ

DOWNLOAD ePAPER

 • TAGS
 • baterii
 • celu
 • baterie
 • decker
 • detektor
 • utraty
 • temperatura
 • temperatury
 • instrukcji
 • razie
 • instrukcja
 • service. nl

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

START NOW

  More documentsSimilar magazinesInfo

  509111-25 PL Tłumaczenie oryginalnej instrukcji www. eu INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL TLD100

  • Page 3 and 4: Zastosowanie zgodne z przeznaczenie
  • Page 5 and 6: wykonywane w dużej odległości od
  • Page 7 and 8: CZ ZÁRUČNÍ LIST H JÓTÁLLÁSI J
  Delete template?

  Are you sure you want to delete your template?

  Save as template?

  no error

  Zobacz poniższy poradnik dla Black & Decker KX1650. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  MANUALSCAT | PL

  Pytania i odpowiedzi

  Masz pytanie dotyczące Black & Decker KX1650, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Black & Decker KX1650. Upewnij się, że opisujesz trudności z Black & Decker KX1650 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

  Zadaj pytanie o Black & Decker KX1650

  Strona: 1

  31POLSKIPrzeznaczenieOpalarka Black & Decker została zaprojektowanado różnych zastosowań z użyciem gorącego powie-trza takich, jak usuwanie farby. Ten produkt prze-znaczony jest wyłącznie do użytku amatorskiego.Zasady bezpiecznej pracyOgólne wskazówki dotyczące bezpiecznejpracy elektronarzędziamiUwaga! Należy zapoznać się ze wszyst-kimi ostrzeżeniami dotyczącymi bez-piecznej pracy oraz z instrukcją obsługi.Nie stosowanie się do ostrzeżeń i zaleceńzawartych w tej instrukcji obsługi, może byćprzyczyną porażenia prądem elektrycznym,pożaru i/lub poważnego zranienia.Zachowaj wszystkie instrukcje i informacje do-tyczące bezpiecznej pracy, aby móc korzystaćz nich w przyszłości. Pojęcie “elektronarzędzie”używane w niniejszej instrukcji, oznacza narzędziezasilane z sieci elektrycznej (przewodem zasilają-cym) lub akumulatorami (bezprzewodowe).1. Bezpieczeństwo w miejscu pracya. Miejsce pracy musi być czyste i dobrzeoświetlone. Miejsca ciemne i takie, w którychpanuje nieporządek stwarzają ryzyko wypadku.b. Nie wolno używać elektronarzędzi w stre-fach zagrożenia wybuchem, w pobliżupalnych cieczy gazów czy pyłów. Elektro-narzędzia mogą wytworzyć iskry powodującezapłon pyłów lub oparów.c. W czasie pracy elektronarzędziami niepozwalaj na przebywanie w pobliżu dziecii innych osób postronnych. Chwila nieuwagimoże spowodować utratę kontroli nad narzę-dziem.2. Ochrona przed porażeniem prądem elek-trycznyma. Gniazdo musi być dostosowane do wtyczkielektronarzędzia. Nie wolno przerabiaćwtyczek. Nie używaj żadnych łączników lubrozdzielaczy elektrycznych z uziemionymielektronarzędziami. Nie przerabiane wtyczkii odpowiednie gniazda zmniejszają ryzykoporażenia prądem elektrycznym.b. Należy unikać bezpośredniej stycznościz uziemionymi lub zerowanymi powierzch-niami, takimi jak rurociągi, grzejniki, ku-chenki i lodówki. Ryzyko porażenia prądemelektrycznym wzrasta, jeśli twoje ciało jestzerowane lub uziemione.c. Nie narażaj elektronarzędzi na działaniedeszczu lub zwiększonej wilgotności. Woda,która dostanie się do wnętrza elektronarzędziazwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycz-nym.d. Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający.Nie wolno ciągnąć, podnosić ani wyciągaćwtyczki z gniazda, poprzez ciągnięcie zaprzewód zasilający narzędzia. Chroń prze-wód zasilający przed kontaktem z gorącymielementami, olejami, ostrymi krawędziamii ruchomymi częściami. Uszkodzenie lubzaplątanie przewodu zasilającego zwiększaryzyko porażenia prądem elektrycznym.e. W czasie pracy elektronarzędziem poza po-mieszczeniami zamkniętymi, należy używaćprzystosowanych do tego przedłużaczy. Ko-rzystanie z przedłużaczy przystosowanych doużycia na dworze, zmniejsza ryzyko porażeniaprądem.f. Jeśli zachodzi konieczność używania narzę-dzia w wilgotnym otoczeniu, należy używaćźródła zasilania zabezpieczonego wyłącz-nikiem różnicowoprądowym. Stosowaniewyłączników różnicowoprądowych zmniejsza3. Środki ochrony osobisteja. W czasie pracy elektronarzędziem zachowajczujność, patrz uważnie i kieruj się zdrowymrozsądkiem. Nie używaj elektronarzędziaw stanie zmęczenia, pod wpływem nar-kotyków, alkoholu lub leków. Nawet chwilanieuwagi, w czasie pracy elektronarzędziem,może doprowadzić do poważnego uszkodzeniaciała.b. Używaj środków ochrony osobistej. Zawszezakładaj okulary ochronne. Używanie, w mia-rę potrzeb, środków ochrony osobistej, takich jakmaska przeciwpyłowa, buty ochronne z antypo-ślizgową podeszwą, kask czy ochrona słuchu,zmniejsza ryzyko odniesienia uszczerbku nazdrowiu.c. Zapobiegaj przypadkowemu włączeniu.Przed przyłączeniem do zasilania i/lubwłożeniem akumulatorów oraz przed pod-niesieniem i przenoszeniem narzędzia,należy upewnić się, że wyłącznik znajdujesię w pozycji "wyłączone". Trzymanie palcana wyłączniku podczas przenoszenia lub włą-czania narzędzia, łatwo staje się przyczynąwypadków.d. Przed włączeniem elektronarzędzia, usuńwszystkie klucze i narzędzia do regulacji.Klucz pozostawiony zamocowany do obrotowej

  Strona: 2

  32części elektronarzędzia może spowodowaćobrażenia.e. Nie wychylaj się. Przez cały czas zachowujsolidne oparcie nóg i równowagę. Dziękitemu masz lepszą kontrolę nad elektronarzę-dziem w nieoczekiwanych sytuacjach.f. Załóż odpowiedni strój. Nie noś luźnychubrań ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubraniei rękawice z dala od ruchomych elementów.Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogązostać pochwycone przez ruchome części.g. Jeśli sprzęt jest przystosowany do przy-łączenia urządzeń odprowadzającychi zbierających pył, upewnij się, czy są oneprzyłączone i właściwie użytkowane. Uży-wanie takich urządzeń zmniejsza zagrożeniazwiązane z obecnością pyłów.4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzia. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używajelektronarzędzi odpowiednich do rodzajuwykonywanej pracy. Dzięki odpowiednimelektronarzędziom wykonasz pracę lepieji w sposób bezpieczny, w tempie, do jakiegonarzędzie zostało zaprojektowane.b. Nie wolno używać elektronarzędzia z ze-psutym wyłącznikiem, który nie pozwala nasprawne włączanie i wyłączanie. Narzędzie,którego nie można kontrolować za pomocąwłącznika nie może być używane i musi zostaćnaprawione.c. Przed przystąpieniem do regulacji, wymianyakcesoriów oraz przed schowaniem elek-tronarzędzia, należy odłączyć wtyczkę odźródła zasilania i/lub odłączyć akumulatorod urządzenia. Takie środki zapobiegawczezmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomie-nia elektronarzędzia.d. Nie używane elektronarzędzie przechowujpoza zasięgiem dzieci i nie dopuszczajosób nie znających elektronarzędzia lubtej instrukcji do posługiwania się elektrona-rzędziem. Elektronarzędzia są niebezpiecznew rękach niewprawnego użytkownika.e. Regularnie dokonuj konserwacji elektro-narzędzi. Sprawdź, czy ruchome części sąwłaściwie połączone i zamocowane, czyczęści nie są uszkodzone oraz skontrolujwszelkie inne elementy mogące mieć wpływna pracę elektronarzędzia. Wszystkie uszko-dzenia należy naprawić przed rozpoczęciemużytkowania. Wiele wypadków jest spowodo-wanych źle utrzymanymi elektronarzędziami.f. Dbaj o czystość narzędzi i ostrość elemen-tów tnących. Prawidłowo utrzymane narzę-dzia do cięcia o ostrych krawędziach tnącychrzadziej się zakleszczają i są łatwiejsze dokontrolowania.g. Elektronarzędzi, akcesoriów i końcówekitp., należy używać zgodnie z instrukcjąobsługi, uwzględniając warunki i rodzajwykonywanej pracy. Użycie elektronarzędziniezgodnie z przeznaczeniem może być bardzoniebezpieczne.5. Naprawya. Powierzaj naprawy elektronarzędzi wyłącz-nie osobom wykwalifikowanym, używają-cym identycznych części zamiennych. Za-gwarantuje to bezpieczeństwo elektronarzędzia.Bezpieczne użytkowanie elektronarzędzi -wskazówki dodatkoweUwaga! Dodatkowe wskazówki dotyczącebezpiecznej pracy opalarkami.Uwaga: Nie używać poza budynkami, urządzenieprzeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrzbudynków.Uwaga: To urządzenie, kiedy nie jest używane,musi być umieszczone na swojej podstawie.Uwaga: Jeśli urządzenie nie będzie użytkowanez ostrożnością może spowodować pożar, dlategonależy o tym pamiętać podczas pracy w pobliżumateriałów łatwopalnych.♦ Nie kierować strumienia gorącego powietrzaw to samo miejsce przez dłuższy okres czasu.♦ Nie używać w obecności atmosfery wybuchowej.♦ Pamiętać, że ciepło może przenosić się namateriały łatwopalne znajdujące się poza polemwidzenia.♦ Po zakończeniu użytkowania umieścić urządze-nie na jego podstawie i zaczekać aż ostygniezanim zostanie umieszczone w miejscu prze-chowywania.♦ Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru kiedyjest włączone.♦ Nie zasłaniać szczelin wlotu powietrza, anie dy-szy wylotowej, ponieważ może to spowodowaćnadmierne nagromadzenie ciepła, a w konse-kwencji uszkodzenie urządzenia.♦ Nie kierować strumienia gorącego powietrza nainne osoby lub zwierzęta.♦ Nie dotykać dyszy wylotowej, ponieważ pod-czas pracy może osiągać bardzo wysokietemperatury i pozostaje gorąca do 30 minut pozakończeniu pracy.♦ Nie dotykać dyszą wylotową żadnych przedmio-tów w trakcie użytkowania, lub bezpośrednio po

  Strona: 3

  33♦ Nie wkładać żadnych przedmiotów do wnętrzadyszy, ponieważ grozi to porażeniem prądemelektrycznym.♦ Nie zaglądać do wnętrza dyszy kiedy urządze-nie jest włączone.♦ Nie używać urządzenia w charakterze suszarkido włosów! Temperatura powietrza wylotowegojest o wiele wyższa niż urządzenie.♦ Zapewnić odpowiednią wentylację podczas pra-cy, ponieważ istnieje możliwość powstawaniatoksycznych oparów.♦ Nie używać urządzenia w wilgotnym środowisku.♦ Podczas usuwania farby upewnić się, że obszarroboczy jest zamknięty. Używać respiratorazaprojektowanego specjalnie do ochrony przedfarbą ołowiową, pyłem i oparami i upewnić się,że osoby postronne w obszarze pracy także sąchronione.♦ Nie dopuszczać do przypalenia farby, ponieważstanowi to zagrożenie pożarowe.♦ Nie pozwalać na przywieranie farby do dyszy,ponieważ po pewnym czasie może ulec zapa-leniu.♦ Przed zamontowaniem akcesoriów wyłączyćurządzenie i zaczekać aż ostygnie.Usuwanie farby na bazie ołowiu♦ Podczas usuwania farby należy zachowaćszczególną ostrożność. Usuwane kawałki,pozostałości i opary farby mogą zawierać ołów,który jest trujący. Każdy budynek zbudowanyprzed rokiem 1960 mógł być potencjalnie malo-wany farbą zawierającą ołów. Taka farba możebyć pokryta kolejnymi warstwami innych farb.Po odłożeniu się na powierzchniach ołów możeprzedostać się do przewodu pokarmowego zasprawą kontaktu dłoni z ustami.♦ Wystawienie na działanie nawet niewielkichilości ołowiu może spowodować nieodwracalneuszkodzenia obrębie mózgu i układu nerwowe-go. Najbardziej narażone na zatrucie ołowiemsą dzieci i kobiety w ciąży.♦ Przed rozpoczęciem pracy, ważne jest określe-nie, czy farba, która ma być usuwana zawieraołów. Można to wykonać za pomocą zestawutestowego lub może to zrobić profesjonalnydekorator. Nie palić tytoniu, nie jeść i nie pićw obszarze roboczym, co do którego istnie-je prawdopodobieństwo zanieczyszczeniaołowiem. Farby na bazie ołowiu powinny byćusuwane wyłącznie przez wykwalifikowanąosobę, a praca ta nie powinna być wykonywanaza pomocą opalarki.Bezpieczeństwo osób postronnych♦ Opisywane urządzenie nie jest przeznaczonedo użycia przez osoby o obniżonych możliwo-ściach fizycznych, ruchowych lub umysłowych(także dzieci) lub o zbyt małej wiedzy i doświad-czeniu, jeśli nie zostały one przeszkolone lub niepozostają pod opieką osoby odpowiedzialnej zaich bezpieczeństwo.♦ Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urzą-dzeniem.Pozostałe zagrożenia.W czasie pracy elektronarzędziem mogą powstaćzagrożenia, które nie zostały uwzględnionew załączonej instrukcji dotyczącej bezpiecznegoużytkowania. Zagrożenia te mogą wynikać z niewła-ściwego użytkowania, zbyt intensywnej eksploatacjilub innych przyczyn.Nawet w przypadku przestrzegania zasad bez-piecznej pracy i stosowania środków ochronnych,nie jest możliwe uniknięcie pewnych zagrożeń.Należą do nich:♦ Zranienia wynikające z dotknięcia wirują-cych / ruchomych elementów.♦ Zranienia w czasie wymiany części, ostrzylub akcesoriów.♦ Zranienia związane ze zbyt długotrwałymużywaniem narzędzia. Pracując przez dłuż-szy czas, należy robić regularne przerwy.♦ Ryzyko uszkodzenia słuchu.♦ Zagrożenie dla zdrowia spowodowanewdychaniem pyłu wytwarzanego podczasużytkowania urządzenia (np. : podczas pracyw drewnie, szczególnie dębowym, bukowymoraz MDF).Symbole na urządzeniuNa obudowie narzędzia umieszczono następującepiktogramy:Uwaga! Aby zminimalizować ryzykozranienia, użytkownik musi zapoznać sięz instrukcją obsługi.Ochrona pr zed porażeniem prądemelektrycznymTo narzędzie ma podwójną izolację, dlategoteż przewód uziemiający nie jest potrzebny.Zawsze sprawdzaj, czy napięcie zasilaniajest zgodne z wartością podaną na tablicz-ce znamionowej.♦ Ze względów bezpieczeństwa wymianęuszkodzonego przewodu zasilającego należypowierzyć producentowi lub autoryzowanemucentrum serwisowemu Black & Decker.

  Strona: 4

  34Przedłużacze♦ Można stosować przedłużacze z przewodami 2lub 3-żyłowymi, ponieważ urządzenie posiadapodwójną izolację i konstrukcję klasy II.♦ Można stosować przedłużacze o maks. długości30 m (100 ft) bez utraty mocy.WyposażenieOpisywane narzędzie wyposażone jest w kilka lubwszystkie z poniższych elementów.1. Wyłącznik2. DyszaMontażUwaga! Przed rozpoczęciem montażu upewnić się,czy narzędzie jest wyłączone i wtyczka zasilaniajest odłączona.Montaż akcesoriówU lokalnego dostawcy dostępny jest wybrany asor-tyment akcesoriów.• Dysza stożkowa: Skupia strumień powie-trza na mniejszej powierzchni.• Dysza motylkowa: Rozprasza strumieńpowietrza na szerszej powierzchni.• Reflektor łyżkowy: Do lutowania rur.• Zabezpieczenie szkła: Do ochrony ele-mentów szklanych podczas usuwania farby.• Skrobak: Do usuwania powłoki farby i la-kieru.♦ Zamontować element łączący akcesorium nadyszy (2).EksploatacjaWłączanie i wyłączanie♦ Aby włączyć narzędzie z małą prędkościąpowietrza i niską temperaturą należy ustawićprzełącznik w pozycji I.♦ Aby włączyć narzędzie z dużą prędkością po-wietrza i wysoką temperaturą należy ustawićprzełącznik w pozycji II.♦ Aby wyłączyć urządzenie, należy ustawić prze-łącznik w pozycji O.Eksploatacja urządzeniaNarzędzie jest wyposażone w termostat dla bez-pieczeństwa użytkownika. Używanie urządzeniaw sposób ciągły przez długi okres czasu lub innewymagające cykle robocze mogą powodowaćprzegrzewanie i w konsekwencji odmowę pracyurządzenia. Z tego powodu zaleca się, aby podczaspracy, w regularnych odstępach, przeznaczać czasna schłodzenie narzędzia.♦ Przed rozpoczęciem użytkowania zaczekaćkilka sekund na rozgrzanie narzędzia.♦ Podczas pierwszego użycia z dyszy możewydobywać się nieznaczna ilość dymu. Jestto normalne zjawisko przemijające po krótkimczasie.♦ Do suszenia farb i lakierów, usuwania naklejek,obkurczania rurek izolacyjnych i rozmrażania rurnależy używać ustawienia niskiej temperatury.♦ Do usuwania farb i lakierów oraz lutowania połą-czeń instalacyjnych, należy używać ustawieniawysokiej temperatury.♦ W razie wątpliwości co do użycia narzędzia dokonkretnego materiału, rozpocząć od niskiejtemperatury i wykonać test na skrawku mate-riału.Praca bez użycia rąk (rys. A)Narzędzie posiada punkty umożliwiające jegopostawienie (3) co ułatwia korzystanie z niego bezużycia rąk.♦ Ustawić narzędzie dyszą skierowaną w górę napowierzchni, na której się nie przewróci.♦ Zabezpieczyć przewód, aby zapobiec pocią-gnięciu narzędziaUwaga! Zawsze kierować narzędzie z dala od sie-bie i innych osób. Nie dotykać dyszy. Zadbać, abykrople materiału nie wpadały do dyszy.Usuwanie farby♦ Skierować strumień gorącego powietrza naobszar roboczy, aby rozgrzać farbę.♦ Nie przypalać farby. Utrzymywać dyszę conajmniej 25 mm od powierzchni.♦ Kiedy farba zmięknie usunąć ją za pomocąskrobaka. Natychmiast zeskrobać zmiękczonąfarbę - w przeciwnym razie ponownie stward-nieje.♦ Tam gdzie to możliwe zeskrobać farbę wzdłużsłojów drewna.♦ Nie pozwalać na odkładanie się farby i pozosta-łości na skrobaku.♦ Wykonując skrobanie w pozycji pionowej, na-leży wykonywać ruchy od góry ku dołowi, abyzapobiec opadaniu farby do wnętrza dyszy.♦ Podczas skrobania farby z powierzchni znaj-dujących się w pobliżu szkła, należy podjąćodpowiednie środki, aby zabezpieczyć szkłoprzed działaniem ciepła.Uwaga! Podczas skrobania farby z okien metalo-wych lub drewnianych stosować dyszy chroniącejszkło.♦ Usuwać wszystkie odpadki farby w bezpiecznysposób i upewnić się, że obszar roboczy pozakończeniu pracy jest starannie wysprzątany.

  Strona: 5

  35ChłodzeniePodczas pracy dysza narzędzia nagrzewa się dowysokich temperatur. Po wyłączeniu pozostawićnarzędzie do schłodzenia na co najmniej 30 minut.♦ Aby przyspieszyć czas schładzania przedwyłączeniem pozostawić narzędzie pracujące,przez kilka minut, na minimalnym ustawieniutemperatury.KonserwacjaNarzędzie Black & Decker zostało zaprojektowanetak, aby zapewnić długoletnią, prawie bez obsługo-wą, pracę. Aby długo cieszyć się właściwą pracąurządzenia, należy odpowiednio z nim postępowaći regularnie je czyścić.Uwaga! Przed wykonaniem jakichkolwiek czynno-ści konserwacyjnych wyłączyć narzędzie, wyjąćwtyczkę i zaczekać na schłodzenie urządzenia.♦ Okresowo czyścić otwory wentylacyjne urzą-dzenia za pomocą miękkiej szczoteczki lubsuchej ściereczki.♦ Do czyszczenia urządzenia używać tylko ła-godnego mydła i wilgotnej szmatki. Nie używaćściernych lub rozpuszczających środków czysz-czących. Nie pozwolić, aby do środka narzędziadostała się ciecz i nigdy nie zanurzać żadnejczęści narzędzia w cieczy.Ochrona środowiskaSelektywna zbiórka odpadów. Opisywa-nego produktu nie wolno utylizować razemze zwykłymi śmieciami z gospodarstwdomowych.Gdy okaże się, że konieczna jest wymiana posiada-nego narzędzia Black & Decker lub nie będzie sięgo więcej używać, nie należy wyrzucać go razemze śmieciami z gospodarstwa domowego. Należyprzekazać produkt do punktu selektywnej zbiórkiodpadów.Selektywna zbiórka zużytych produktówi opakowań pozwala na powtórne wyko-rzystanie użytych materiałów. Powtórneużycie materiałów pomaga chronić środo-wisko naturalne przed zanieczyszczeniemi zmniejsza zapotrzebowanie na surowce.Lokalne prawodawstwo może zapewniać możliwośćselektywnej zbiórki zużytych sprzętów elektrycz-nych, poprzez pozostawienie ich w punktach namiejskich wysypiskach śmieci lub u sprzedawcy,przy zakupie nowego sprzętu.Black & Decker zapewnia możliwość zbiórki i re-cyklingu swoich produktów po zakończeniu okresueksploatacji. Aby skorzystać z tej możliwości,prosimy zwrócić się do jednego z AutoryzowanychPrzedstawicieli Serwisowych, który odbierze je odPaństwa w naszym imieniu.Adres najbliższego autoryzowanego przedstawicie-la serwisowego otrzymają Państwo kontaktując sięz miejscowym biurem Black & Decker, którego ad-res podany jest w niniejszej instrukcji obsługi. Listaautoryzowanych przedstawicieli serwisowych orazinformacje na temat naszego serwisu posprzedaż-nego dostępne są również na stronie internetowej:www. 2helpU. comDane techniczneKX1650 (Typ 1)Napięcie zasilania Vac230Budowa Klasa IIochronnościMoc wejściowa W 1750Zakres temperatur °C 460 - 600Ciężar kg 0, 6

  Strona: 6

  36Black & DeckerWARUNKI GWARANCJI:Firma Black & Decker jest pewna jakości swoichproduktów i oferuje dla nich doskonałą gwarancję.Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają prawklienta wynikających z polskich regulacji ustawowychlecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna naterenie Rzeczpospolitej Polskiej.Black & Decker gwarantuje sprawne działanie produktuw przypadku postępowania zgodnego z warunkamitechniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcjiobsługi.Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposa-żenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielnakarta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegającenaturalnemu zużyciu.1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktuspowodowane wadami produkcyjnymi i wadamimateriałowymi.2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniuprzez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyj-nym reklamowanego produktu oraz łącznie:a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urzą-dzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonychczęści) w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.4. Produkt reklamowany musi być:a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego SerwisuGwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnionąKartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisemuszkodzenia, lubb) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnegoza pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z doku-mentami wymienionymi powyżej.5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwaran-cyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związanez zapewnieniem bezpiecznego opakowania,ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyj-nego, produkt jest odsyłany do miejsca nadaniana koszt adresata.6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będąusunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjnyw terminie:a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przezCentralny Serwis Gwarancyjny;b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłu-żony o czas niezbędny do importu niezbędnychczęści zamiennych.7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,że usunięcie wady jest niemożliwe;b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bezdokonywania naprawy.8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może byćwydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnegoodnośnie zasadności zgłaszanych usterek jestdecyzją ostateczną.10. Gwarancją nie są objęte:a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowaneniewłaściwym użytkowaniem lub używaniem pro-duktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcjąobsługi lub przepisami bezpieczeństwa. W szcze-gólności profesjonalne użytkowanie amatorskichnarzędzi Black & Decker powoduje utratę gwaran-cji;b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowa-ne przeciążaniem narzędzia, które prowadzi douszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementówa także stosowaniem osprzętu innego niż zalecanyprzez Black & Decker;c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołanenimi wady;d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutekdziałania pożaru, powodzi, czy też innych klęskżywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji,normalnego zużycia w eksploatacji czy też innychczynników zewnętrznych;e) produkty, w których naruszone zostały plombygwarancyjne lub, które były naprawiane pozaCentralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byłyprzerabiane w jakikolwiek sposób;f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzeniaoraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,które sprzedały produkt, nie udzielają upoważ-nień ani gwarancji innych niż określone w karciegwarancyjnej. W szczególności nie obejmująprawa klienta do domagania się zwrotu utraconychzysków w związku z uszkodzeniem produktu.12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani niezawiesza uprawnień kupującego wynikającychz niezgodności towaru z umową.Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECHul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościskatel. : (22) 862-08-08, (22) 431-05-05faks: (22) 862-08-09

  Marka:
  Black & Decker
  Produkt:
  Opalarki
  Model/nazwa:
  KX1650
  Typ pliku:
  PDF
  Dostępny w językach:
  Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Rosyjski, Czech, Turecki, Słowacki, Węgierski, Ukraiński

  Powiązane produkty Black & Decker KX1650

Instrukcja obsługi i użytkowania Black And Decker Cm2046

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i użytkowania Black And Decker Cm2046

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i użytkowania Black And Decker Cm2046