Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa Epson C832091 Script

Instrukcje obsługi i instrukcje bezpieczeństwa Epson C832091 Script to niezbędne dokumenty, które należy przestrzegać, aby używać urządzeń Epson w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Instrukcja obsługi zawiera wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji, konserwacji i naprawy danego urządzenia. Instrukcja bezpieczeństwa Epson C832091 Script oferuje szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa i zalecanych postępowań w przypadku wystąpienia problemów z urządzeniem. Instrukcje te są niezbędne do bezpiecznego i poprawnego działania urządzenia Epson.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa Epson C832091 Script

Jeśli posiadasz starszy samochód Suzuki i zaginęła Ci do niego oryginalna papierowa instrukcjaobsługi, nie martw się. Znajdź swój model i jego generację poniżej, a następnie możesz cieszyćsię elektroniczną wersją instrukcji obsługi.

Alto

Baleno

Celerio

Grand Vitara

Grand Vitara II2005-2014

Grand Vitara I1998-2005

Grand Vitara XL7

Ignis

Ignis III2016-

Ignis II2003-2011

Jimny

Kizashi

Liana

Samurai

Splash

Swift

Swift VI2017-

Swift V2010-2017

Swift IV2004-2010

Swift III1996-2004

SX4

SX4 S-Cross Face Lifting

SX4 S-Cross

SX42006-2014

SX4 SedanVitara

Vitara2020-

2015-2017

Wagon-R+

Przed przystąpieniem do użytkowania drukarki należy zapoznać się z instrukcjami zamieszczonymi w tym rozdziale. Ponadto należy stosować się do wszelkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie.

Konfigurowanie produktu

Podczas konfigurowania produktu należy zwrócić uwagę na następujące zalecenia:

Nie należy blokować ani zakrywać wlotów i otworów produktu.

Należy używać wyłącznie źródła zasilania wskazanego na etykiecie produktu.

Należy używać wyłącznie przewodu zasilania dołączonego do produktu. Użycie innego przewodu może spowodować pożar lub porażenie prądem.

Przewód zasilania produktu jest przeznaczony wyłącznie do użytku z tym produktem. Użycie przewodu z innym urządzeniem może spowodować pożar lub porażenie prądem.

Należy używać tylko przewodu zasilania prądem zmiennym zgodnego z odpowiednią lokalną normą bezpieczeństwa.

Należy unikać stosowania gniazd znajdujących się w obwodach, do których podłączone są fotokopiarki lub regularnie włączające i wyłączające się systemy wentylacyjne.

Należy unikać gniazd elektrycznych kontrolowanych za pomocą wyłączników ściennych lub automatycznych wyłączników czasowych.

Cały system komputerowy należy umieścić z dala od potencjalnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, takich jak głośniki lub urządzenia bazowe telefonów bezprzewodowych.

Kable zasilania powinny być umieszczone w takim miejscu, aby nie były wystawione na działanie ścierania, nie były nacinane, szarpane i skręcane. Nie należy umieszczać przedmiotów na przewodach zasilania oraz nie należy umieszczać przewodów zasilania w miejscach, gdzie ludzie będą po nich chodzić lub biegać. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby przewody zasilania nie były zagięte w punktach ich połączeń z transformatorem.

W przypadku gdy do zasilania produktu stosowany jest przedłużacz, należy się upewnić, że łączny pobór prądu wszystkich podłączonych do niego urządzeń nie przekracza limitu dopuszczalnego dla przedłużacza. Ponadto należy się upewnić, że całkowite natężenie prądu pobieranego przez podłączone urządzenia nie przekracza wartości nominalnej natężenia dla ściennego gniazda zasilania.

Nigdy nie należy samodzielnie rozmontowywać, modyfikować ani nie podejmować prób naprawy przewodu zasilania, modułu drukarki, modułu skanera czy urządzeń opcjonalnych, za wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych w poradnikach produktu.

W poniższych sytuacjach należy odłączyć produkt od zasilania i skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisowym:
Przewód zasilania lub jego wtyczka są uszkodzone, do produktu dostała się jakaś ciecz, produkt został upuszczony lub jego obudowa uległa uszkodzeniu, produkt nie działa prawidłowo lub zaobserwowano wyraźne zmiany w charakterystyce jego pracy. Nie należy regulować elementów sterowania, które nie zostały opisane w instrukcji obsługi.

Jeśli produkt ma być używany na terenie Niemiec, instalacja elektryczna w budynku musi być chroniona bezpiecznikiem 10- lub 16-amperowym w celu zapewnienia wystarczającej ochrony produktu przed zwarciami i przepięciami.

Podczas podłączania produktu do komputera lub innego urządzenia za pomocą kabla, należy upewnić się, że położenie złączy jest prawidłowe. Każde złącze ma tylko jedno właściwe położenie. Podłączenie złącza w nieprawidłowy sposób może spowodować uszkodzenie obu urządzeń połączonych kablem.

Jeśli wtyczka zostanie uszkodzona, wymień przewód zasilania lub skontaktuj się z kwalifikowanym elektrykiem. W przypadku wtyczek z bezpiecznikami należy wymieniać bezpieczniki wyłącznie na nowe o odpowiedniej wielkości i parametrach znamionowych.

Wybieranie miejsca dla produktu

Wybierając miejsce dla produktu, należy zwrócić uwagę na następujące zalecenia:

Produkt należy ustawić na płaskiej, stabilnej powierzchni, która ze wszystkich stron wykracza poza krawędzie obudowy produktu. W przypadku umieszczenia produktu przy ścianie, odległość między produktem a ścianą powinna być większa niż 10 cm. Produkt nie będzie działać poprawnie, jeśli zostanie ustawiony pod kątem.

W czasie przechowywania lub transportowania produktu, należy unikać przechylania, ustawiania w pozycji pionowej czy odwracania do góry nogami, ponieważ może to spowodować wyciek atramentu.

Należy pozostawić miejsce z tyłu produktu na kable oraz miejsce nad produktem tak, by była możliwość pełnego podniesienia pokrywy dokumentów.

Należy unikać miejsc, w których występują gwałtowne zmiany temperatury i wilgotności. Ponadto produkt należy ustawić z dala od bezpośredniego światła słonecznego, silnego oświetlenia czy źródeł ciepła.

Nie należy umieszczać ani przechowywać produktu na wolnym powietrzu, w miejscach o dużym zapyleniu czy zabrudzeniu, w pobliżu wody, źródeł ciepła, czy też w miejscach narażonych na występowanie wstrząsów, wibracji, działanie wysokiej temperatury i wilgoci. Nie należy korzystać z drukarki mając mokre ręce.

Produkt należy umieścić blisko ściennego gniazda zasilania, z którego można łatwo wyjąć wtyczkę.

Użytkowanie produktu

Podczas użytkowania produktu należy zwrócić uwagę na następujące zalecenia:

Nie należy wkładać żadnych przedmiotów przez gniazda produktu.

Nie należy wylewać na produkt żadnych cieczy.

Nie należy wkładać rąk do wnętrza produktu ani dotykać wkładów atramentowych w trakcie drukowania.

Nie należy dotykać białego płaskiego kabla wewnątrz produktu.

Nie należy wewnątrz ani wokół produktu używać preparatów aerozolowych zawierających łatwopalne składniki. Grozi to pożarem.

Nie przesuwać ręcznie głowicy drukującej, w ten sposób można bowiem doprowadzić do uszkodzenia produktu.

Zawsze wyłączać produkt, korzystając z przycisku . Po naciśnięciu tego przycisku miga kontrolka nie przestanie migać.

Przed przystąpieniem do transportowania produktu należy upewnić się, że głowica drukująca znajduje się w pozycji początkowej (z prawej strony urządzenia), a wkłady atramentowe znajdują się na swoim miejscu.

Należy uważać, aby nie przyciąć palców podczas zamykania modułu skanera.

Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć kabel zasilania z elektrycznego gniazda ściennego.

Podczas umieszczania oryginałów nie należy dociskać zbyt mocno szyby ekspozycyjnej.

Użytkowanie produktu z połączeniem bezprzewodowym

Uwaga:

Dostępność tej funkcji zależy od produktu.

Nie należy używać tego produktu w obiektach medycznych ani w pobliżu sprzętu medycznego. Fale radiowe emitowane przez ten produkt mogą negatywnie wpływać na pracę elektronicznych urządzeń medycznych.

Urządzenie powinno znajdować się w odległości co najmniej 22 cm z dala od rozruszników serca. Fale radiowe emitowane przez ten produkt mogą negatywnie wpływać na działanie rozruszników serca.

Nie należy używać produktu w pobliżu urządzeń sterowanych automatycznie, takich jak drzwi automatyczne czy alarmy przeciwpożarowe. Fale radiowe emitowane przez ten produkt mogą negatywnie wpływać na pracę takich urządzeń, co w rezultacie ich nieprawidłowego działania może doprowadzić do wypadku.

Obsługa pojemników z tuszem

Aby wyświetlić instrukcje bezpieczeństwa dotyczące obsługi pojemników z tuszem, kliknij kartę Drukowanie w prawym górnym rogu okna Przewodnik użytkownika. Następnie kliknij przyciski Obsługa pojemników z tuszem, Instrukcje bezpieczeństwa i środki ostrożności dotyczące pojemników z tuszem oraz ich dane techniczne, a następnie przycisk Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

Korzystanie z kart pamięci

Nie należy wyjmować karty pamięci ani wyłączać produktu, gdy miga kontrolka karty pamięci.

Sposób korzystania z kart pamięci zależy od ich typu. Należy posłużyć się instrukcją obsługi załączoną do danej karty pamięci.

Należy używać wyłącznie kart pamięci zgodnych z produktem.
Patrz Karta pamięci.

Korzystanie z ekranu LCD lub tabliczki dotykowej

Naciśnij tabliczkę dotykową lekko palcem. Nie naciskaj mocno ani nie używaj paznokci.

Nie obsługuj tabliczki za pomocą przedmiotów z ostrymi krawędziami, takich jak długopis, naostrzony ołówek, pióro itd.

Zewnętrzna powłoka tabliczki może ulec uszkodzeniu na skutek uderzenia. W razie pęknięcia lub połamania powierzchni panelu skontaktuj się ze sprzedawcą. Nie dotykaj jej ani nie wyjmuj odłamków.

Kondensacja pary wodnej wewnątrz panelu z powodu gwałtownych zmian temperatury lub wilgotności może spowodować pogorszenie jego działania.

Ekran LCD może zawierać kilka małych jasnych lub ciemnych punktów. Ze względu na jego funkcje jasność ekranu może być niejednolita. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza usterki.

Do czyszczenia należy używać tylko miękkiej, suchej ściereczki. Nie należy używać chemicznych lub płynnych środków czyszczących.

W przypadku uszkodzenia ekranu LCD, proszę skontaktować się ze sprzedawcą. Jeśli roztwór ciekłokrystaliczny zetknie się ze skórą rąk, należy dokładnie je umyć wodą z mydłem. Jeśli roztwór ciekłokrystaliczny dostanie się do oczu, należy natychmiast przepłukać je wodą. Jeżeli po przepłukaniu oczu nadal występują dolegliwości lub problemy z widzeniem, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Tabliczka dotykowa ma postać przewodzącego panelu, który reaguje na bezpośredni dotyk palcem. Panel nie reaguje w wypadku, gdy:
— dotykany jest mokrymi dłońmi,
— dotykany jest dłońmi w rękawiczkach,
— dotykany jest przez ochronny materiał lub nalepkę.

Ograniczenia dotyczące kopiowania

Należy przestrzegać poniższych ograniczeń, aby zapewnić odpowiedzialne i zgodne z prawem użytkowanie produktu.

Kopiowanie następujących rzeczy jest niezgodne z prawem:

Banknoty, monety, zbywalne rządowe papiery wartościowe, obligacje rządowe i komunalne papiery wartościowe

Nieużywane znaczki pocztowe, podstemplowane kartki pocztowe oraz inne dokumenty pocztowe posiadające wartość

Rządowe znaczki skarbowe oraz papiery wartościowe wydane zgodnie z przepisami prawnymi

Należy zachować ostrożność podczas kopiowania poniższych elementów:

Prywatne zbywalne papiery wartościowe (świadectwo udziałowe, dokumenty zbywalne, czeki, itp. ), bilety miesięczne, bilety ulgowe, itp.

Paszporty, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, winiety drogowe, bony żywnościowe, bilety itp.

Kopiowanie takich dokumentów może być niezgodne z prawem.

Odpowiedzialne korzystanie z materiałów objętych prawem autorskim:

Niewłaściwe kopiowanie materiałów objętych prawem autorskim oznacza nadużycie produktu. Należy użytkować urządzenie w odpowiedzialny sposób uzyskując pozwolenie na kopiowanie materiałów objętych prawem autorskim lub zasięgając porady adwokata.

 

ATEST 12/2022

I jak instrukcja bhp

Instrukcja bhp to dokument z zakresu bezpiecze�stwa i higieny pracy, kt�ry okre�la najwa�niejsze aspekty wykonywanej pracy maj�ce istotny wp�yw na bezpiecze�stwo pracownika - trudno nie zgodzi� si� z tym lakonicznym has�em w Wikipedii. Na wst�pie przypomnijmy, �e obowi�zek wydawania szczeg�owych instrukcji i wskaz�wek dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny pracy na stanowiskach pracy okre�la artyku� 2374 � 2 Kodeksu pracy, zgodnie z kt�rym pracodawca jest zobowi�zany wydawa� szczeg�owe instrukcje i wskaz�wki dotycz�ce bhp na stanowiskach pracy.

tekst:
Bogus�aw Zi�dalski
g��wny specjalista ds. bhp z wieloletnim do�wiadczeniem w przemy�le, audytor system�w zarz�dzania bezpiecze�stwem i �rodowiskiem


fot. Pixabay

R�wnie� � 30 ust. 1 rozporz�dzenia Ministra Gospodarki z 30 pa�dziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymaga� bhp w zakresie u�ytkowania maszyn przez pracownik�w podczas pracy wskazuje pracodawc� jako tego, kt�ry powinien zapewni� pracownikom dost�p do informacji, w tym pisemnych instrukcji dotycz�cych u�ytkowania maszyn.

Szczeg�owe wymagania dla instrukcji bhp zosta�y zawarte w rozporz�dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze�nia 1997 r. w sprawie og�lnych przepis�w bezpiecze�stwa i higieny pracy (t. j. : DzU z 2003 r., nr 169, poz. 1650, ze zm. ).

Powy�sze akty prawa polskiego w spos�b jednoznaczny wskazuj�, na kim ci��y obowi�zek wydania instrukcji oraz co instrukcja bhp powinna zawiera�.

Zakres instrukcji i jej zawarto��

Zgodnie z rozporz�dzeniem w sprawie og�lnych przepis�w bezpiecze�stwa i higieny pracy pracodawca jest zobowi�zany udost�pni� pracownikom, do sta�ego korzystania, aktualne instrukcje bezpiecze�stwa i higieny pracy dotycz�ce:

- stosowanych w zak�adzie proces�w technologicznych oraz wykonywania prac zwi�zanych z zagro�eniami wypadkowymi lub zagro�eniami zdrowia pracownik�w;

- obs�ugi maszyn i innych urz�dze� technicznych;

- post�powania z materia�ami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje bezpiecze�stwa i higieny pracy powinny w spos�b zrozumia�y dla pracownik�w wskazywa� czynno�ci, kt�re nale�y wykona� przed rozpocz�ciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynno�ci do wykonania po jej zako�czeniu oraz zasady post�powania w sytuacjach awaryjnych stwarzaj�cych zagro�enia dla �ycia lub zdrowia pracownik�w. Ponadto instrukcje dotycz�ce prac zwi�zanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparat�w chemicznych powinny uwzgl�dnia� informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparat�w.

Wed�ug rozporz�dzenia dotycz�cego minimalnych wymaga� bhp w zakresie u�ytkowania maszyn przez pracownik�w, instrukcja taka powinna zawiera� co najmniej informacje dotycz�ce bezpiecze�stwa i higieny pracy w zakresie:

- warunk�w u�ytkowania maszyn;

- wyst�powania mo�liwych do przewidzenia sytuacji nietypowych;

- praktyki u�ytkowania maszyn

oraz powinna by� zrozumia�a dla pracownik�w, kt�rych dotyczy.

Powy�sze wymagania prawne dotycz�ce zawarto�ci instrukcji okre�laj� oczywi�cie minimalne informacje, kt�re instrukcja musi zawiera� i tylko od pisz�cego zale�y, jak j� skonstruuje i co w niej zawrze poza wymaganymi informacjami.

W zale�no�ci od tego, jakiego obszaru dotyczy instrukcja bhp jej opracowanie powinno opiera� si� na podstawie:

- aktualnych przepis�w - w tym bran�owych;

- instrukcji u�ytkowania wyposa�enia technicznego stanowiska pracy i stosowania �rodk�w ochrony indywidualnej;

- kart charakterystyki substancji niebezpiecznych;

- wynik�w pomiar�w parametr�w �rodowiska pracy (st�e� i nat�e� czynnik�w szkodliwych dla zdrowia);

- ustalonego w zak�adzie procesu technologicznego;

- Polskich Norm zharmonizowanych dotycz�cych bezpiecze�stwa pracy;

- do�wiadczenia i wiedzy fachowej;

- dokumentu oceny ryzyka zawodowego, procesowego itd. ;

- innych, sprawdzonych �r�de�.

Instrukcje bhp powinny by� aktualizowane po ka�dej zmianie:

- sposobu wykonywania prac;

- stosowanych materia��w i maszyn (narz�dzi);

- parametr�w �rodowiska pracy;

a tak�e w przypadku zmian przepis�w obowi�zuj�cych przy pracach na danym stanowisku.

Wa�ne jest tak�e to, aby instrukcja bhp nie by�a w swej tre�ci sprzeczna z obowi�zuj�cymi przepisami i zasadami bezpiecze�stwa i higieny pracy, a tak�e nie zawiera�a nieaktualnych danych.

W polskim ustawodawstwie nie okre�lono wzoru instrukcji bhp, ale doprecyzowano minimalne informacje, jakie powinna zwiera� i na kim ci��y obowi�zek jej opracowania.

Podsumowuj�c: instrukcja bhp powinna by� napisana j�zykiem zrozumia�ym dla pracownika i zawiera� informacje niezb�dne do bezpiecznego wykonania pracy.

Zadbajmy o przekaz

Opracowuj�c instrukcj� bhp, warto pami�ta� o tr�jk�cie efektywno�ci zapami�tywania E. Dale'a (na il. ), zgodnie z kt�rym ludzie zapami�tuj� tylko 10% informacji przeczytanych.

Dlatego, opr�cz wymaganych tre�ci, kt�re instrukcja musi zawiera�, istotna jest te� forma, w jakiej zostan� one pracownikowi przekazane. Jak wida� na ilustracji, pojawienie si� obrazu mo�e spowodowa� wzrost do 30% zapami�tanych tre�ci, a przecie� o to chodzi, aby pracownik wyni�s� z tego dokumentu jak najwi�cej.

W zale�no�ci od tego jakiego obszaru dotyczy instrukcja bhp - obs�ugi maszyny, procesu pracy czy innych wskazanych w przepisach zagadnie� - mo�e si� zmienia� jej obj�to�� oraz mo�liwo�ci umieszczenia element�w pozwalaj�cych zwi�kszy� percepcj� czytaj�cego. Podczas opracowania instrukcji niejednokrotnie pojawiaj� si� dylematy, jakie zagadnienia uj��, jak obszernie je om�wi�, czy podawa� informacje o zagro�eniach i �rodkach zapobiegawczych, wymaganych �rodkach ochrony indywidualnej i istotnych z punktu widzenia bezpiecze�stwa szczeg�ach, na kt�re pracownik powinien zwr�ci� uwag�, a kt�re znajduj� si� w innych dokumentach, takich jak ocena ryzyka zawodowego, dokumentacja techniczna producenta itp. Warto pami�ta�, �e zbyt du�e nagromadzenie informacji w jednym dokumencie mo�e powodowa� problemy z przyswojeniem ich przez czytaj�cego. Z drugiej za� strony chcieliby�my mie� w jednym miejscu zebrane wszystkie zagadnienia. Na jednej z konferencji ATESTU uczestnik dyskusji panelowej postawi� do�� przewrotn� na pierwszy rzut oka tez�, �e tak naprawd� ka�da procedura w momencie jej napisania jest ju� w jakiej� cz�ci nieaktualna.

Instrukcja bhp powinna by� napisana j�zykiem zrozumia�ym dla pracownika i zawiera� informacje niezb�dne do bezpiecznego wykonania pracy.

Bior�c wi�c pod uwag�, �e nie da si� drobiazgowo przewidzie� i zaplanowa� ka�dej czynno�ci, �e instrukcja nie mo�e si� zmieni� w opas�e tomiszcze, nale�y pami�ta�, �e to pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpiecze�stwa i higieny pracy i zobowi�zany do zapewnienia instrukcji bhp. I to on faktycznie ma wp�yw na to, co instrukcja zawiera i w jakiej formie zosta�a opracowana, a w dalszym etapie - jak jej tre�� jest przekazana pracownikom.

Jako �e instrukcja bhp stanowi istotny element systemu zarz�dzania w ka�dej firmie, warto po�wi�ci� na jej przygotowanie odpowiedni czas i zastosowa� przy jej tworzeniu wszystkie mo�liwe elementy informacyjne (piktogramy, rysunki, zdj�cia, ikony), wprowadzi� odniesienia do rzeczywistego procesu pracy lub maszyny, stosowa� zrozumia�y j�zyk, co pozwoli, aby tre�� i forma instrukcji by�a jak najbardziej przyst�pna dla pracownika przy jednoczesnym zachowaniu wymaga� prawnych.

Dodaj sw�j komentarz


Wac�aw Gudalewicz: Zawsze twierdzi�em i podkre�la�em, �e odpowiednia instrukcja w zakresie bhp oraz w�a�ciwie udzielany instrukta� na stanowisku pracy w zakresie bhp stanowi istotny wp�yw na bezpiecze�stwo pracownika wykonuj�cego dan� prac� a szczeg�lnie przy obs�ugiwaniu maszyn i urz urz�dze� itd. (2022-06-21)


Dodaj sw�j komentarz
 

Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa Epson C832091 Script

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa Epson C832091 Script

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa Epson C832091 Script