Instrukcja obsługi Quick Connect Ge Gtw840

Instrukcja obsługi Quick Connect Ge Gtw840 jest dołączona do każdego produktu GE Quick Connect. Instrukcja obsługi jest niezbędna do uzyskania pełnego zrozumienia tego zaawansowanego urządzenia. Instrukcja zawiera krok po kroku instrukcje dotyczące instalacji, użytkowania, konserwacji i naprawy urządzenia. Instrukcja obsługi Quick Connect GE Gtw840 także zawiera informacje na temat bezpieczeństwa i ustawień, które powinny być odpowiednio dostosowane, aby zapobiec jakimkolwiek uszkodzeniom. Instrukcja obsługi jest niezbędna, aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi Quick Connect Ge Gtw840

WYSZUKIWARKA INSTRUKCJI OBSŁUGI

PROGRAM CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Instrukcje sterowania radiowego Space

Oprogramowanie do sterowania radiowego Space

Dodatkowe instrukcje Instalatora

PL | PL

WYBIERZ KRAJ

Skąd pochodzisz?

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

Proponuję użyć w tym celu gotowe urządzenie, proste w podłączeniu hydraulicznym i elektrycznym (umożliwiwa sterowanie dwóch stref grzewczych za pomocą dwóch termostatów) oraz możliwość podłączenia do każdego kotłaJest to CONECT BASE fimy BERETTA poniżej instrukcja obsługi i podłączenia tego urządzenia

Connect BASE jest zgodny z:
G

Dyrektywą Niskich Napięć 73/23/CEE

Dyrektywą Zgodności Elektromagnetycznej 89/336/CEE

Uwagi ogólne i bezpieczeństwo

str. 23

Opis urządzenia

str. 24

Dane techniczne

Wymiary i waga

Obwód hydrauliczny

str. 25

Pompy

str. 26

Schemat elektryczny

Instalowanie zestawu

str. 27

Schemat instalacji typowej

str. 28

Podłączenia hydrauliczne

str. 29

Podłączenia elektryczne

str. 30

Pierwsze uruchomienie

str. 31

Pompy cyrkulacyjne

Ustawienie temperatury dla niskiej strefy

Ustawienie temperatury dla wysokiej strefy

Kontrole po zainstalowaniu

Konserwacja

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część instrukcji kotła, do którego jest podłączony Connect BASE
W niektórych częściach niniejszej instrukcji zostały użyte symbole:
UWA
UWAGA = do czynności wymagających szczególnej uwagi i przygotowania
ZABRONIONE = do czynności, których absolutnie NIE WOLNO wykonywać

UŻYTK
TKO
UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA: to urządzenie nie wymaga jakiejkolwiek regulacji lub kontroli ze strony użytkownika. W związku z tym
zabrania się otwierania przedniej pokrywy urządzenia. Sprawdzić co jakiś czas na kotle ciśnienie wody w instalacji, w razie potrzeby
przywrócić poprawną jego wartość zgodnie z instrukcją obsługi kotła. W przypadku często powtarzających się spadków ciśnienia
należy zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu Beretty w celu sprawdzenia stanu instalacji c. o.

22

BEZPIECZEŃSTWO
UWAGI OGÓLNE I BEZPIECZEŃSTWO
Urządzenie wyprodukowane w naszych zakładach jest
skonstruowane w sposób zabezpieczający użytkownika
jak i instalatora przed ewentualnymi wypadkami. Zaleca
się Autoryzowanemu Serwisowi Beretty, po każdej
interwencji, zwrócenie szczególnej uwagi na połączenia
elektryczne w szczególności części przewodów
pozbawionych izolacji.

Ze względów bezpieczeństwa należy pamiętać, że:
nie dopuszczać do użytkowania urządzenia przez dzieci
zabrania się włączania urządzeń elektrycznych jak
włączników, elektronarzędzi itp. jeśli w pomieszczeniu
odczuwa się zapach gazu. W takim przypadku należy
przewietrzyć pomieszczenie otwierając drzwi i okna,
zamknąć główny zawór gazu i wezwać Autoryzowany
Serwis Beretty

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część produktu:
należy zawsze upewnić się czy jest na wyposażeniu
urządzenia, również w przypadku cesji na innego
użytkownika lub przeniesieniu na inną instalację. W
przypadku zniszczenia lub zagubienia zwrócić się o nowy
egzemplarz do sprzedawcy.

nie dotykać urządzenia na boso lub mokrymi częściami
ciała
przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć
urządzenie od zasilania elektrycznego ustawiając
przełącznik instalacji w pozycji,, wyłączone"

Instalacja urządzenia lub jakakolwiek interwencja naprawy
czy konserwacji musi być przeprowadzona przez
Autoryzowany Serwis Beretty zgodnie z obowiązującymi
normami i przepisami.

zabrania się modyfikacji urządzeń zabezpieczających bez
zgody producenta
nie ciągnąć, nie odłączać przewodów elektrycznych
wystających z urządzenia nawet w przypadku gdy jest
odłączone od zasilania elektrycznego

Zaleca się instalatorowi poinformowanie użytkownika na
temat funkcjonowania urządzenia i podstawowych zasad
bezpieczeństwa.

nie zostawiać pojemników z substancjami łatwopalnymi
w pomieszczeniu, gdzie jest zainstalowane urządzenie

Urządzenie musi być użytkowane zgodnie z jego
przeznaczeniem. Producent/importer nie ponosi
odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek błędów
instalacji, regulacji, konserwacji lub niewłaściwego
użytkowania.
Po rozpakowaniu urządzenia upewnić się o kompletności
jego zawartości. W przypadku niezgodności zwrócić się
do punktu sprzedaży, w którym zakupiono urządzenie.
Zawór bezpieczeństwa musi być połączony z systemem
odprowadzania wody. Producent/importer nie ponosi
odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek
zadziałania zaworu bezpieczeństwa.
Podczas instalowania należy poinformować użytkownika,
że:
- w przypadku wycieku wody powinien odciąć zasilanie
hydrauliczne i wezwać Autoryzowany Serwis Beretta
- ciśnienie w instalacji hydraulicznej powinno zawierać
się od 1 do 2 bar i nie przekraczać 3 bar. W razie potrzeby
wezwać Autoryzowany Serwis Beretta.
- w razie nie użytkowania urządzenia przez dłuższy okres
należy:
- ustawić wyłącznik główny urządzenia i instalacji w
pozycji,, wyłączone"
- zamknąć zawory gazu i wody
- opróżnić instalację c. i sanitarną jeśli zachodzi ryzyko
zamarzania.

23

URZĄDZENIA
OPIS URZĄDZENIA
(grzejniki, ogrzewanie podłogowe).
Na wyposażeniu Connect BASE jest dostarczone odpowiednie
okablowanie do połączenia z kotłem przy instalacji typowej w
pobliżu kotła (długość okablowania 2 m).

Connect BASE jest rozdzielaczem hydraulicznym do
podłączenia z każdym kotłem, zarówno kondensacyjnym, jak
i standardowym.
Connect BASE znajduje zastosowanie do zarządzania
instalacją c. złożoną ze strefy wysokiej i niskiej temperatury

1

Termostat graniczny instalacji niskiej temperatury /
automatyczny

2

Pompa instalacji niskiej temperatury

3

Pompa instalacji wysokiej temperatury

4

Zawór mieszający

5

Sprzęgło hydrauliczne

6

Zawór odpowietrzający

7

Termometr instalacji wysokiej temperatury

8

Termometr instalacji niskiej temperatury

9

Puszka połączeń elektrycznych

DANE TECHNICZNE
Zasilanie elektryczne
Maksymalny pobór mocy
Zakres temperatur zaworu mieszającego
Temperatura funkcjonowania
Zabezpieczenie przeciwporażeniowe instalacja,, na ścianie"
Zabezpieczenie przeciwporażeniowe instalacja,, w ścianie"

230(? 10%)-50
220
20 ÷ 60
0 ÷ +50
IP10D
IPX4D

YMIAR
ARY
WYMIARY I WAGA
OPIS
L szerokość

440

mm

P głębokość

160

H wysokość

616

Waga netto

16

Kg

24

V-Hz
W
°C
°C

OBWÓD HYDRAULICZNY
OBWÓD HYDRAULICZNY
maksymalna długość połączenia hydraulicznego kotła
z Connect BASE nie powinna przekraczać 15 m.

E - Wejście (3/4")
U - Wyjście (3/4")
MD - Zasilanie strefy WT (3/4")
Mmix - Zasilanie strefy NT (1")
Rmix - Powrót strefy NT(1")
RD - Powrót strefy WT (3/4")

okablowanie na wyposażeniu ma długość 2m.

U

MD

E

Mmix

Rmix

25

RD

POMPY
POMPY
Connect BASE jest wyposażony w dwie pompy, których
charakterystykę przedstawiają poniższe schematy.

Zabrania się uruchamiania pomp bez wody.

Przy pierwszym uruchomieniu i przynajmniej raz w roku,
należy sprawdzić rotację pomp. Podczas długich okresów
nie użytkowania, osadzanie zanieczyszczeń może
zakłócić ich swobodną rotację.

Po mpa strefy WT

Po mpa strefy NT
7, 5

5, 5

7, 0
5, 0

6, 5
4, 5

6, 0
3, 5
3, 0
2, 5

3
2, 0
1, 5

Ciśnienie (m H20)

4, 0

5, 0
4, 5
4, 0
2, 0

1, 0

0, 5

0, 5
0, 0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0, 0

2000

Wydajność (l/h)

1 - pierwsza prędkość
2 - druga prędkość
3 - trzecia prędkość

1
2
(
(

) pierwsza prędkość z zamkniętym zaworem mieszającym
) pierwsza prędkość z otwartym zaworem mieszającym
) druga prędkość z zamkniętym zaworem mieszającym
) druga prędkość z otwartym zaworem mieszającym
) trzecia prędkość z zamkniętym zaworem mieszającym
) trzecia prędkość z otwartym zaworem mieszającym

SCHEMAT ELEKTRY
SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Fusibile: bezpiecznik
NE: czarny
BL: niebieski
MA: brązowy
GI/VE: żółto/zielony
RS: czerwony

26

INSTALO
ALOW
ZESTA
INSTALOWANIE ZESTAWU
Connect BASE może być zainstalowany na ścianie i
umiejscowiony w pobliżu kotła lub w oddali pamiętając, aby
długość połączeń hydraulicznych i elektrycznych pomiędzy
Connect BASE a kotłem nie przekraczała 15 m.
Connect BASE może być instalowany w miejscach
narażonych na działanie czynników atmosferycznych (deszcz,
słońce, lód itp. ), tylko w przypadku, gdy jest zamontowany w
ścianie.

Instalacja
ścianie"
Instalacja,, na ścianie" Kiedy Connect BASE jest instalowany
,, na ścianie" musi być przymocowany dwoma kołkami
rozporowymi (dostarczonymi na wyposażeniu) odpowiednimi
do typu ściany i ciężaru urządzenia. Zaleca się zastosowanie
rurek ochronnych do przewodów w celu zapobieżenia
możliwości dostania się wody do urządzenia. Rurki nie są
dostarczane na wyposażeniu.

Zabezpieczenie przeciwporażeniowe IP10D.

Instalacja,, w ścianie" Kiedy Connect BASE jest instalowany
,, w ścianie" należy:
- przeprowadzić odpowiednie prace murarskie w celu
wykonania niszy o wymiarach odpowiadających zestawowi
(wartości minimalne przedstawiono na rysunku)
- umieścić zestaw w niszy pamiętając o wygięciu dwóch
bocznych blaszek w celu lepszego zamocowania
- zabezpieczyć pokrywę przednią podczas prac mocowania
,, w ścianie"
Podłączenia hydrauliczne i elektryczne pomiędzy instalacją a
zestawem muszą być przeprowadzone wewnątrz gabarytów
urządzenia, należy najpierw zamocować zestaw a następnie
rury zasilania i powrotu instalacji i przewody elektryczne.

Zabezpieczenie przeciwporażeniowe IPX4D.
otwór techniczny

27

SCHEMAT INSTALA
ALACJI YPOWEJ
SCHEMAT INSTALACJI TYPOWEJ
Rysunek przedstawia przykład instalacji Connect BASE
wa ga
U w a g a: Przy instalowaniu doda tkowych zaworów (nie
dostarczonych na wyposażeniu) należy przewidzieć dla nich
miejsce aby móc je zainstalować pod zestawem.

28

PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNE
PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNE

Podłączenia mogą być wykonane bezpośrednio wykorzystując
przyłącza żeńskie obecne na rurach zasilania i powrotu
zestawu lub poprzez zawory odcinające (nie dostarczone na
wyposażeniu) po stronie instalacji.
Takie zawory mogą być przyda tne szczególnie podczas
konserwacji ponieważ pozwalają na opróżnienie tylko zestawu
bez konieczności opróżniania całej instalacji.
Sprawdzić czy naczynie wzbiorcze kotła jest odpowiednie
do wymiarów instalacji.
TA

Po zainstalowaniu Co nnect BASE należy zamontować
wewnątrz urządzenia 2 rurki z uszczelkami i odpowiednimi
przyłączami (dostarczone na wyposażeniu) do połączenia z
kotłem.

230 V~
50 Hz

Strefa NT

TA2
TA
BT

TA1
WT

29

Strefa
321
321

Przed wykonaniem podłączeń, należy dokładnie wyczyścić
rury usuwając zanieczyszczenia, które mogłyby zakłócić
prawidłowe działanie Connect BASE. Podłączenia hydrauliczne
do instalacji i kotła muszą być przeprowadzone w sposób
racjonalny zgodnie z załączonym rysunkiem.

SE
Sonda
Zewn.
Zewn

PODŁĄCZENIA ELEKTRY
PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
W celu przeprowadzenia podłączeń elektrycznych Connect
BASE należy mieć dostęp do kostki wewnętrznej zestawu oraz
modułu głównego kotła.
Aby mieć możliwość dostępu do kostki wewnętrznej zestawu
- zdjąć pokrywę przednią zestawu (rys. 1).

Rys. 1

ZASILANIA
PODŁĄCZENIE CONNECT BASE DO ZASILANIA
ELEKTRY
ELEKTRYCZNEGO

F

N

Podłączyć Connect BASE do zasilania elektrycznego (faza,
neutralny, uziemienie) wykorzystując miejsca połączeń w
kostce puszki połączeniowej wewnątrz zestawu. Zabrania się
zasilania elektrycznego Zestawu poprzez kocioł ponieważ
bezpiecznik w kotle nie jest zwymiarowany do obciążenia
elektrycznego Connect BASE.

T

T P2

TERMOSTA POKOJO
OJOWEGO
PODŁĄCZENIE TERMOSTATU POKOJOWEGO
(TA)
(TA)

P1 C

T
L

C
H2

H1

A
C

Fig. 2

Termostat pokojowy (TA) dla obiegu niskiej i wysokiej
temperatury musi być bezpośrednio podłączony do Connect
BASE (rys. 2), używając kabla o przekroju minimum 1mm2.
Pompa ładująca będzie bezpośrednio wspierana przez
odpowiedni termostat, dlatego też połączenie TA musi być
właściwie dopasowane dla kompatybilności z elektrycznymi
charakterystykami pomp (zalecane nie niższe niż 230 Vac
50 Hz 6A).

Fig. 3

B
B

KO
POŁĄCZENIE CONNECT BASE Z KOTŁEM

Podłączyć gniazdo B - B od Connect BASE z gniazdem TA
kotła, używają kabla o przekroju min 2 x 0, 5 mm 2 (patrz
Połączenia elektryczne w instrukcji obsługi i instalacji kotła).

4
F
N
30

PIERWSZE URUCHOMIENIE
PIERWSZE URUCHOMIENIE
Przed uruchomieniem Connect BASE sprawdzić poprawność
podłączeń, zarówno hydraulicznych jak i elektrycznych.
Podczas fazy kontr oli jest możliwość sprawdzenia
tempera tury dzięki dwóm termometrom pokazanym na
rysunku.

POMPY CYRKULACYJNE
Connect BASE jest wyposażony w pompy z 3 stopniową
regulacją. Należy wybrać odpowiednią prędkość w zależności
od charakterystyki instalacji.
EWENTUALNE ODBLOKOWANIE POMP Jeżeli po długim
okresie nie funkcjonowania pompy się zblokują, należy
odkręcić zaślepki przednie i obrócić wirnik pompy śrubokrętem.

TURY
TEMPERATUR
USTA
USTAWIENIE TEMPERATURY DLA NISKIEJ
STREFY
Ustawić temperaturę dla niskiej strefy na ręcznym zaworze
mieszającym wg umieszczonej poniżej tabeli:
POS

MIN

MAX

T (°C)

20

35

45

55

60

USTAWIENIE TEMPERATURY DLA WYSOKIEJ
Ustawić pokrętłem temperaturę dla wysokiej strefy na kotle..

ONTROLE
ZAINSTALO
KONTROLE PO ZAINSTALOWANIU
- sprawdzić poprawną wartość ciśnienia w instalacji c.
- sprawdzić działanie wyłącznika głównego instalacji
- sprawdzić szczelność obwodów hydraulicznych - sprawdzić
poprawność podłączeń elektrycznych
- sprawdzić poprawne otwarcie i
- zamknięcie zaworu mieszającego dla strefy niskiej
temperatury.
Jeśli choć jedna z kontroli da negatywny wynik, to instalacja
nie może być uruchomiona!

ONSERW CJA
KONSERWACJA
Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności konserwacji
Connect BASE odłączyć zasilanie elektryczne ustawiając
wyłącznik główny w pozycji,, wyłączone". Czyszczenie
obudowy musi być przeprowadzone wilgo tną szmatką,
mydłem lub szamponem. W przypadku plam trudnych do
zmycia nasączyć gąbkę 50% roztworem wody i denaturatu
lub inną specyficzną substancją. Po czyszczeniu dokładnie
osuszyć. Nie używać substancji żrących, rozpuszczalników
itp. chemikaliów.

31

Cod. 10027288 - Ed. 1 - 17/06

Instrukcja obsługi Quick Connect Ge Gtw840

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi Quick Connect Ge Gtw840

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi Quick Connect Ge Gtw840