Instrukcja obsługi, programowania i serwisowania Brother Ef4 B672

Brother Ef4 B672 to nowoczesna maszyna do szycia, która oferuje wiele funkcji, które ułatwiają szycie. Wszystkie składniki maszyny, takie jak ząbki, igły, pokrętła, przełączniki i inne elementy, są łatwe do zlokalizowania i obsługi. Instrukcja obsługi Brother Ef4 B672 zawiera szczegółowe informacje o tym, jak używać maszyny i jak ją programować. Jest również dostępny przewodnik serwisowy, który zawiera informacje na temat konserwacji i naprawy maszyny. Instrukcja obsługi, programowanie i serwisowanie Brother Ef4 B672 zapewniają użytkownikom pewność, że będą w stanie osiągnąć najlepsze wyniki szycia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi, programowania i serwisowania Brother Ef4 B672

1 Instrukcja instalacji i konfiguracji Boxer 2K Boxer 2K20 (Bc. 3), Boxer 2K25 (Bc. 4), Boxer 2K30 (Bc. 5)

2 INFORMACJE PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE Copyright 2018 Christie Digital Systems USA Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli. INFORMACJE OGÓLNE Dołożono wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności podawanych informacji, jednak w niektórych przypadkach mogą mieć miejsce zmiany w produktach lub w ich dostępności, który mogą nie znaleźć odzwierciedlenia w niniejszym dokumencie. Firma Christie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych technicznych bez uprzedzenia. Dane techniczne są typowe, ale wydajność może się różnić w zależności od warunków niezależnych od firmy Christie, takich jak utrzymanie produktu w warunkach odpowiednich do pracy. Dane techniczne są oparte na informacjach dostępnych w czasie druku. Firma Christie nie udziela żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do tych materiałów, w tym, lecz niewyłącznie, do dorozumianych gwarancji przydatności do określonego celu. Firma Christie nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawarte w niniejszym dokumencie ani za szkody przypadkowe lub wtórne związane z wydajnością lub wykorzystaniem niniejszych materiałów. Zakład produkcyjny w Kanadzie ma certyfikaty ISO 9001 i ISO GWARANCJA Produkty są objęte gwarancją w ramach standardowej ograniczonej gwarancji firmy Christie, której szczegółowe postanowienia można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielem handlowym firmy Christie lub z firmą Christie. Oprócz innych ograniczeń, które mogą być określone w standardowej ograniczonej gwarancji firmy Christie oraz w odpowiednim odnoszącym się lub mającym zastosowanie do produktu, gwarancja nie obejmuje: a. problemów lub uszkodzeń powstałych podczas transportu niezależnie od kierunku transportu, b. lamp projektora (patrz odrębne zasady dla programu lamp firmy Christie), c. problemów i uszkodzeń spowodowanych przez używanie lamp projektora, które przekroczyły zalecany czas eksploatacji lub używanie lamp innych niż lampy marki Christie dostarczane przez firmę Christie lub autoryzowanego dystrybutora lamp firmy Christie, d. problemów lub uszkodzeń spowodowanych przez łączenie produktu ze sprzętem innym sprzęt marki Christie, takim jak systemy dystrybucji, kamery, odtwarzacze DVD itd., lub użytkowanie produktu jakikolwiek sprzętem interfejsu innego niż Christie, e. problemów lub uszkodzeń spowodowanych przez stosowanie jakikolwiek lamp, części zamiennych czy elementów zakupionych lub uzyskanych u nieautoryzowanych dystrybutorów lamp, części zamiennych lub elementów marki Christie, włączając w to, bez ograniczeń, wszelkich dystrybutorów oferujących lampy, części zamienne lub elementy marki Christie przez Internet (potwierdzenie statusu autoryzowanego dystrybutora można uzyskać w firmie Christie), f. problemów lub uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłowe użytkowanie, niewłaściwe źródło zasilania, wypadki, ogień, powódź, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi lub inne klęski żywiołowe, g. problemów lub uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwy montaż/ustawienie lub przez modyfikację sprzętu, jeżeli są one wykonywane przez personel serwisowy inny niż personel firmy Christie lub dostawca usług serwisowych autoryzowany przez firmę Christie, h. problemów lub uszkodzeń spowodowanych przez użytkowanie produktu na platformie ruchomej lub w innym urządzeniu przenośnym, dla których taki produkt nie został zaprojektowany, zmodyfikowany ani zatwierdzony przez firmę Christie, i. problemów lub uszkodzeń spowodowanych przez używanie projektora w obecności olejowego urządzenia wytwarzającego mgłę lub oświetlenia laserowego, które nie jest związane z projektorem, j. w przypadku projektorów LCD, okres gwarancyjny określony w gwarancji stosuje się wyłącznie, jeżeli projektor LCD jest użytkowany w sposób normalny, co oznacza, że projektor LCD nie jest użytkowany dłużej niż przez 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, k. o ile produkt nie jest zaprojektowany do użytku na zewnątrz, problemów lub uszkodzeń spowodowanych przez użytkowanie na zewnątrz, jeżeli taki produkt nie jest chroniony przed opadami lub innymi niekorzystnymi warunkami pogodowymi i środowiskowymi oraz temperaturą otoczenia, jeżeli zalecana temperatura otoczenia jest określona w danych technicznych produktu, l. uszkodzeń spowodowanych przez normalne zużycie lub starzenie się produktu. Gwarancja nie obejmuje żadnych produktów, gdzie numer seryjny został usunięty lub zatarty. Gwarancja nie stosuje również się do żadnego produktu sprzedawanego przez sprzedawcę użytkownikowi końcowemu poza granicami kraju, w którym ma siedzibę sprzedawca, chyba że (i) firma Christie ma siedzibę w kraju, w którym ma siedzibę użytkownik końcowy lub (ii) została opłacona wymagana międzynarodowa opłata gwarancyjna. Gwarancja nie obowiązuje firmy Christie do zapewniania jakichkolwiek usług gwarancyjnej na miejscu w lokalizacji, w której znajduje się produkt. KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA Konserwacja zapobiegawcza jest ważnym czynnikiem dla ciągłego i prawidłowego działania produktu. Nieprzeprowadzanie konserwacji według potrzeb i zgodnie z harmonogramem konserwacji określonym przez firmę Christie powoduje utratę gwarancji. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Produkt został poddany badaniom, w wyniku czego stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały ustalone tak, aby zapewnić należytą ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami, gdy produkt jest eksploatowany w warunkach komercyjnych. Produkt generuje, używa i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może spowodować zakłócenia łączności radiowej. Użytkowanie produktu w strefach zamieszkania może powodować szkodliwe zakłócenia, w takim wypadku użytkownik będzie zobowiązany do usunięcia tych zakłóceń na własny koszt. CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A) 이기기는업무용 (A 급) 으로전자파적합등록을한기기이오니판매자또는사용자는이점을주의하시기바라며, 가정외의지역에서사용하는것을목적으로합니다. OCHRON ŚRODOWISKA Produkt został zaprojektowany i wykonany z materiałów i komponentów o wysokiej jakości, które można poddać procesowi recyklingu i ponownie wykorzystać. Symbol oznacza, że po zakończeniu eksploatacji sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być poddany utylizacji oddzielnie od zwykłych odpadów. Produkt należy usuwać w odpowiedni sposób i zgodnie z lokalnymi przepisami. W Unii Europejskiej istnieją oddzielne systemy zbiórki zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych. Pomóż chronić środowisko, w którym żyjemy!

3 Treść Wprowadzenie Zasady dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia.... 6 Zasady dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia dotyczące instalacji.... 7 Odległość zagrożenia wzroku ze względu na siłę światła Oznaczenia na produkcie Ogólny opis projektora Kontakt ze sprzedawcą Kluczowe funkcje Jak działa projektor Lista składników Dokumentacja produktu Powiązane dokumenty Instalacja i konfiguracja Wymagania dotyczące lokalizacji Fizyczne środowisko pracy Przyłącze zasilania Elementy projektora Pilot na podczerwień Elementy panelu wyświetlacza Ustawianie projektora Poziomowanie projektora Montaż obiektywu projektora Kalibrowanie silnika obiektywu Odłączanie obiektywu projektora Podłączenie do zasilania sieciowego Włączanie projektora Wskaźniki LED stanu projektora Wskaźniki LED migawki projektora Stany lampy Wyłączanie projektora Regulacja przesunięcia Przywracanie położenia wyjściowego obiektywu Regulacja osi projekcji Boxer 2K Instrukcja instalacji i konfiguracji Boxer 2K20 (Bc. 5) 3

4 Treść Regulacja lustra Optymalizacja zoomu i ostrości integratora Regulacja zbieżności DMD Wyrównywanie obrazu z użyciem funkcji zoom i ostrość Konfigurowanie automatyczne (Auto Setup) w celu optymalizacji ustawień wyświetlania Konfigurowanie urządzenia Boxer 2K do pracy z Christie Link Wybieranie wzoru testowego Podłączenie urządzeń i ustanawianie komunikacji Porty IMXB Podłączanie źródła sygnału wideo przy użyciu karty HBMIC Podłączanie źródła sygnału wideo przy użyciu złącza DisplayPort Podłączanie źródła sygnału wideo przy użyciu karty wejścia 3G Podłączanie źródła sygnału wideo przy użyciu złącza HDMI Podłączanie źródła sygnału wideo przy użyciu złącza DVI Podłączanie źródła sygnału wideo przy użyciu złącza HDBaseT Wybór źródła sygnału wideo Podłączanie do komputera lub serwera Konfigurowanie portu RS Konfigurowanie połączenia Ethernet Dane techniczne Boxer 2K Wyświetlany obraz Kompatybilność sygnału sterującego Dostarczane karty wejścia Opcjonalne karty wejścia Wartości progowe czujników temperatury Wartości progowe ostrzeżenia dla wentylatorów Wartość progowa ostrzeżenia dla modułu chłodzenia cieczą Wymagania dotyczące zasilania Parametry fizyczne Akcesoria Informacje dotyczące przepisów prawnych Bezpieczeństwo Czytnik komunikacji zbliżeniowej (NFC) Kompatybilność elektromagnetyczna Zagrożenia środowiskowe Środowisko Boxer 2K Instrukcja instalacji i konfiguracji Boxer 2K20 (Bc. 5) 4

5 Treść Specyfikacje podłączanych sygnałów Formaty wideo HBMIC Formaty wideo QDPIC Formaty wideo TDPIC Formaty wideo DDIC Formaty wideo THIC Formaty wideo HDBase-T Formaty wideo 3GIC Boxer 2K Instrukcja instalacji i konfiguracji Boxer 2K20 (Bc. 5) 5

6 Wprowadzenie Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla profesjonalnie przeszkolonych operatorów systemów projekcyjnych o wysokiej jasności firmy Christie. Do wykonywania montażu, instalacji i serwisowania projektora są upoważnione wyłącznie wykwalifikowani technicy firmy Christie, posiadający wiedzę na temat zagrożeń związanych z wysokim napięciem, ekspozycji na działanie promieniowania ultrafioletowego i wysokie temperatury wytwarzane przez projektora. Pełną dokumentacja modelu Boxer 2K i pomoc techniczną można uzyskać na witrynie Zasady dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia Przed zainstalowaniem i uruchomieniem projektora przeczytaj wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Projektor może pracować wyłącznie w środowisku, które spełnia warunki wymagane dla środowiska roboczego. Używaj wyłącznie osprzętu i/lub akcesoriów zalecanych przez firmę Christie, Stosowanie innych produktów może spowodować ryzyko pożaru, porażenia prądem lub zranienia. Boxer 2K Instrukcja instalacji i konfiguracji Boxer 2K20 (Bc. 5) 6

7 Wprowadzenie Ostrzeżenie! Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała: Produkt może pracować wyłącznie w środowisku, które spełnia podane w niniejszym dokumencie warunki wymagane dla środowiska roboczego. Nie patrz bezpośrednio w obiektyw, gdy źródło światła jest włączone. Bardzo silne światło może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku. BARDZO SILNE ŚWIATŁO! Przy wchodzeniu w miejsca o ograniczonym dostępie w celu przeprowadzenia serwisowania lub konserwacji produktu, unikaj narażenia na działanie wiązki światła wytwarzanej przez produkt, w tym celu wyłącz zasilanie urządzenia i odłącz je od zasilania sieciowego albo zamknij migawkę źródła światła, aby zapobiec emisji światła z przedniego otworu. ZAGROŻENIE ELEKTRYCZNE i ZAGROŻENIE POPARZENIEM! Zachować ostrożność przy uzyskiwaniu dostępu do komponentów wewnętrznych. ZAGROŻENIE POŻAREM! Trzymaj dłonie, odzież i substancje palne z dala od skupionej wiązki światła projektora. Trzymaj palce i inne części ciała z dala od ruchomych części urządzenia. Przed rozpoczęciem ręcznej regulacji produktu zwiąż z tyłu długie włosy, zdejmij także biżuterię i luźne ubrania. ZAGROŻENIE POŻAREM I PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!! Używaj wyłącznie osprzętu, akcesoriów, narzędzi i części zamiennych zalecanych przez firmę Christie. ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM! Źródło zasilania ma bezpiecznik dla obu biegunów i zera. przed otwarciem urządzenie odłącz wszystkie źródła zasilania. ZAGROŻENIE POŻAREM! Nie wolno przekraczać wartości 30 A dla wyłącznika dla wejścia zasilania 1 projektora. Instaluj produkt w pobliżu łatwo dostępnego gniazda prądu przemiennego. Uwaga! Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może spowodować lekkie lub umiarkowane obrażenia ciała. ZAGROŻENIE UPADKIEM LUB POŻAREM! Wszystkie kable należy umieścić tak, by nie mogły stykać się z gorącymi powierzchniami, być pociągnięte, grozić potknięciem lub mogły być uszkodzone przez przechodzące po nich osoby lub przejeżdżający sprzęt. Amerykańskie Zrzeszenie Państwowych Higienistów Pracy (ACGIH) zaleca, by narażenie zawodowe na promieniowanie UV przez 8-godzin dziennie było mniejsze niż 0, 1 mikrowatów na centymetr kwadratowy dal efektywnego promieniowania UV. Zaleca się przeprowadzenie oceny miejsca pracy, aby zapewnić, ze pracownicy nie są narażeni na kumulację dawek promieniowania przekraczającą określone przez organy państwowe wytyczne dla Twojej strefy Należy pamiętać, że stwierdzono, niektóre leki zwiększają wrażliwość na promieniowanie UV. Zasady dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia dotyczące instalacji Przed zainstalowaniem i uruchomieniem projektora przeczytaj wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia dotyczące instalacji. 5) 7

8 Wprowadzenie Ostrzeżenie! Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała: Ewentualne niebezpieczne promieniowanie optyczne emitowane przez produkt. (Grupa ryzyka 3) Wysoki prąd upływu występuje w przypadku podłączenia urządzenia do systemów zasilania IT. Produkty firmy Christie muszą być instalowane i obsługiwane przez wykwalifikowanych techników firmy Christie. Nie używaj produktu bez zamontowanych wszystkich pokryw. Do bezpiecznego podnoszenia, instalowania lub przenoszenia produktu są wymagane co najmniej cztery osoby lub urządzenie dźwigowe o odpowiednim udźwigu. Zawsze instaluj taśmy zabezpieczające, jeżeli rama i projektor są instalowane na wysokości nad głową. Przestrzegaj nośności elementów i obowiązujących lokalnych przepisów bezpieczeństwa. Jeżeli projektor jest instalowany w orientacji pionowej, urządzenie wsporcze musi mieć wystarczająca nośność, jak określono w niniejszej instrukcji. Produkt musi być instalowany w lokalizacji o ograniczonym dostępie niedostępnej dla ogółu społeczeństwa. Instaluj produkt w taki sposób, aby użytkownicy i publiczność nie mogła wchodzić do strefy o ograniczonym dostępie, jeżeli urządzenie jest na poziomie oczu. Zezwolenie na wejście do strefy mogą uzyskać tylko pracownicy, którzy zostali przeszkoleni w zakresie środków ostrożności obowiązujących w miejscach z ograniczonym dostępie miejscu. Obudowy produktu mogą otwierać tylko wykwalifikowani technicy firmy Christie. Do używania narzędzi znajdujących się w skrzynce narzędziowej są uprawnieni wyłącznie wykwalifikowani technicy firmy Christie. Odległość zagrożenia wzroku ze względu na siłę światła Projektor został sklasyfikowany jako urządzenie z grupy ryzyka 3 zgodnie z normą IEC ze względu na emisję potencjalnie niebezpiecznego promieniowania optycznego i cieplnego. Ostrzeżenie! Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może spowodować poważne obrażenia ciała. ZAGROŻENIE TRWAŁĄ/PRZEJŚCIOWĄ UTRATĄ WZROKU! Narażenie na bezpośrednie oddziaływanie wiązki jest niedozwolone.. ZAGROŻENIE TRWAŁĄ/PRZEJŚCIOWĄ UTRATĄ WZROKU! Operatorzy muszą kontrolować dostęp do wiązki w odległości stanowiącej zagrożenie lub instalować produkt na wysokości uniemożliwiającej narażenie oczu widzów w odległości stanowiącej zagrożenie. Strefa zagrożenia musi znajdować się nie niżej niż 3, 0 m nad podłogą, a strefa niedostępna musi być rozszerzona w poziomie o co najmniej 2, 5 m od granicy strefy zagrożenia. BARDZO SILNE ŚWIATŁO! Nie umieszczać żadnych przedmiotów odbijających światło na drodze wiązki światła wytwarzanej przez urządzenie. Poniższy diagram i tabela przedstawiają strefy odległości zagrożenia urazami oczu i skóry: Boxer 2K Instrukcja instalacji i konfiguracji Boxer 2K20 (Bc. 5) 8

9 Wprowadzenie A Strefa zagrożenia. Strefa, w której natężenie światła z projektora przekracza limity emisji dla grupy ryzyka 2. Natężenie światła może spowodować uszkodzenie oczu po chwilowym lub krótkotrwałym narażeniu (zanim osoba będzie w stanie odwrócić wzrok od źródła światła). Światło może spowodować oparzenia skóry. B Odległość zagrożenia. Operatorzy muszą kontrolować dostęp do wiązki światła w odległości niebezpiecznej lub zainstalować urządzenie w sposób zapobiegający potencjalnemu narażeniu oczu widzów w odległości niebezpiecznej. C Strefa niedostępna Strefa niedostępna musi być rozszerzona w poziomie o co najmniej 2, 5 m od granicy strefy zagrożenia. D Odległość od strefy zagrożenia w pionie. Strefa zagrożenia musi znajdować się nie niżej niż 3, 0 m nad podłogą. E Widok projektora z góry. F Widok projektora z boku. Obiektyw projekcyjny Numer części Odległość zagrożenia (m) Obiektyw stałoogniskowy o wysokiej jasności 0, 72:1 HB Fixed Obiektyw stałoogniskowy 0, 9:1 Fixed Obiektyw zmiennoogniskowy o wysokiej jasności 1, 13-1, 31:1 HB Zoom Obiektyw zmiennoogniskowy o wysokiej jasności 1, 31-1, 63:1 HB Zoom Obiektyw zmiennoogniskowy o wysokiej jasności 1, 63-2, 17:1 HB Zoom XX 0, XX 0, XX 1, XX 1, XX 1, 7 Boxer 2K Instrukcja instalacji i konfiguracji Boxer 2K20 (Bc. 5) 9

10 Wprowadzenie Obiektyw projekcyjny Numer części Odległość zagrożenia (m) Obiektyw zmiennoogniskowy o wysokiej jasności 1, 99-2, 71:1 HB Zoom Obiektyw zmiennoogniskowy o wysokiej jasności 2, 71-3, 89:1 HB Zoom Obiektyw zmiennoogniskowy o wysokiej jasności 3, 89-5, 43:1 HB Zoom Obiektyw zmiennoogniskowy o wysokiej jasności 4, 96-7, 69:1 HB Zoom XX 2, XX 3, XX 4, XX 6, 0 Oznaczenia na produkcie Ta sekcja zawiera informacje o oznaczeniach, które może być naniesione na produkcie. Oznaczenia na produkcie mogą być żółte lub czarne i białe. Zagrożenia ogólne Ostrzeżenia o zagrożeniach dotyczą również akcesoriów, gdy są one zainstalowane w urządzeniu Christie podłączonym do zasilania. Zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym Aby uniknąć zagrożenia pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.. Nie modyfikuj wtyczki ani gniazda zasilania, nie przeciążaj gniazda zasilania i nie używaj przedłużaczy. Nie demontuj obudowy urządzenia. Do serwisowania produktu są uprawnieni wyłącznie wykwalifikowani technicy firmy Christie. Zagrożenie elektryczne Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Zagrożenie ogólne. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. Aby uniknąć obrażeń ciała, należy odłączyć wszystkie źródła zasilania przed przystąpieniem do konserwacji lub serwisowania. Zagrożenie śmiertelnym porażeniem prądem elektrycznym. Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze odłączać wszystkie źródła zasilania przed przystąpieniem do wykonywania procedur konserwacji lub serwisowania. 5) 10

11 Wprowadzenie Zagrożenie pożarem. Aby uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia mienia, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym dokumencie. Zagrożenie kontaktem z gorącymi powierzchniami. Aby uniknąć obrażeń ciała, przed przystąpieniem do konserwacji lub serwisowania pozostaw urządzenie na zalecany czas, aż ostygnie. Zagrożenie poparzeniem. Zagrożenia wybuchem. Aby uniknąć obrażeń ciała, przed przystąpieniem do konserwacji lub serwisowania należy odłączyć wszystkie źródła zasilania oraz nosić odzież ochronną zatwierdzoną przez Christie. Zagrożenie związane z jasnym światłem. Aby uniknąć obrażeń ciała, nigdy nie patrz bezpośrednio na źródło światła. Zagrożenie pochwyceniem. Aby uniknąć obrażeń ciała, trzymać ręce z dala, a luźne ubrania związać z tyłu. Zagrożenie związane z wentylatorem. Zawsze odłączaj wszystkie źródła zasilania przed przystąpieniem do wykonywania procedur konserwacji lub serwisowania. Nie do użytku domowego. Czynność obowiązkowa Odłączaj wszystkie źródła zasilania przed przystąpieniem do wykonywania procedur konserwacji lub serwisowania. Zapoznaj się z instrukcją serwisową. Oznaczenia dotyczące elektryczności Oznacza obecność uziemienia ochronnego. Oznacza obecność uziemienia. 5) 11

12 Wprowadzenie Dodatkowe etykiety określające rodzaj zagrożenia Ostrzeżenie o ryzyku Grupa ryzyka 3: Wskazuje na możliwe zagrożenie związane z promieniowaniem optycznym emitowanym przez produkt. Promieniowanie cieplne emitowane przez produkt może powodować oparzenia. Ogólny opis projektora Ta sekcja zawiera podstawowe informacje dotyczące projektora Boxer 2K. Model Boxer 2K to profesjonalnej jakości, łatwy-w użyciu projektor wykorzystujący technologię Digital Light Processing (DLP TM) Firmy Texas Instruments. Integrując się łatwo w tradycyjne środowiska projektorów, Boxer 2K łączy się z sieciami lokalnymi w całym świecie, umożliwia wyświetlanie prezentacji multimedialnych w wielu formatach, oferuje oszałamiającą szerokość ekranu,, obraz. Kontakt ze sprzedawcą Zapisz informacje o swoim projektorze i przechowuj je w dokumentacji, aby pomóc w serwisowaniu projektora. Jeśli wystąpią problemy z działaniem projektora Christie, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Dowód zakupu Przedstawiciel handlowy: Numer telefonu przedstawiciela handlowego lub numer kontaktowy działu sprzedaży/serwisu firmy Christie: Numer seryjny projektora: Numer seryjny można znaleźć na etykiecie licencji znajdującej się na panelu wyświetlacza Data zakupu: Data instalacji: Ustawienia sieci Ethernet Brama domyślna Adres IP projektora Maska podsieci Kluczowe funkcje Ta sekcja przedstawia ważne funkcje projektora. Wbudowane funkcje korekty geometrii i łączenia wyświetlanych obrazów Komunikacja zbliżeniowa (NFC) Moduł wielolampowy bez konieczności dostrajania położenia lamp Boxer 2K Instrukcja instalacji i konfiguracji Boxer 2K20 (Bc. 5) 12

13 Wprowadzenie Ulepszone mocowanie obiektywu z montażem bagnetowym Zasilanie prądem jednofazowym V Dostęp z boku do regulacji układów optycznych Praca wielokierunkowa Elektronika TruLife Nowy wyświetlacz LCD umożliwiający natychmiastowe uzyskiwanie informacji Jak działa projektor Model Boxer 2K obsługuje różne rodzaje sygnałów wejściowych do wyświetlania na ekranach przedniej lub tylnej projekcji typowych w zastosowaniach komercyjnych i w innych zastosowaniach wielkoekranowych. Światło o wysokiej jasności jest wytwarzane przez lampyrtęciowe, a następnie modulowane przez trzy cyfrowe panele DMD (Digital Micromirror Device) odpowiadające na przychodzące strumienie danych zdigitalizowanych informacji o kolorach (czerwony, zielony i niebieski). Ponieważ te strumienie cyfrowe pochodzą ze źródła, światło z odpowiadających aktywnych pikseli na każdym panelu jest odbijane, skupiane, a następne rzutowane na ekran za pośrednictwem jednej lub wielu soczewek projekcyjnych, w których wszystkie odbicia pikseli są nakładane na siebie, tworząc ostre obrazy kolorowe. Lista składników Sprawdź, czy z projektorem zostały przesłane wszystkie elementy. Przewód zasilający dla pracy z wieloma lampami przy pełnej jasności Przewód zasilający dla pracy z jedną lampą przy ograniczonej mocy Pilot na podczerwień Dokumentacja produktu Aby uzyskać informacje dotyczące instalacji, konfigurowania i użytkowania urządzenia, zapoznaj się z dokumentacją produktu dostępną na stronie WWW firmy Christie Digital Systems USA Inc. Przeczytaj wszystkie instrukcje, zanim rozpoczniesz użytkowanie lub serwisowani produktu. Boxer 4K, Boxer 2K, Boxer Pobierz dokumentację ze strony internetowej firmy Christie: Przejdź do strony lub Zeskanuj kod QR za pomocą aplikacji do skanowania kodów QR na smartfonie lub na tablecie. 5) 13

14 Wprowadzenie 2. Na stronie produktu wybierz model i przejdź na kartę Downloads (Pobieranie). Powiązane dokumenty Dodatkowe informacje dotyczące projektora można znaleźć w następujących dokumentach: Boxer 2K User Guide (P/N: XX) Boxer Product Safety Guide (P/N: XX) Boxer 2K Service Guide (P/N: XX) Boxer 2K Serial Commands Guide (P/N: XX) Boxer 2K Status System Guide (P/N: XX) Boxer 2K Instrukcja instalacji i konfiguracji Boxer 2K20 (Bc. 5) 14

15 Instalacja i konfiguracja Ta sekcja zawiera informacje, w jaki sposób należy instalować i podłączać projektor i optymalizować wyświetlany obraz. Wymagania dotyczące lokalizacji Dla zapewnienia bezpiecznej instalacji i obsługi projektora, dostęp do miejsca instalacji musi być ograniczony wyłącznie dla autoryzowanego personelu o spełniać przedstawione poniżej wymagania minimalne. Fizyczne środowisko pracy Ta sekcja zawiera wytyczne dotyczące środowiska roboczego. Temperatura otoczenia (robocza) od 5 do 40 C (od 41 do 104 F) do wysokości 450 m (1500 stóp) Wilgotność (bez kondensacji) od 10 do 80% Wysokość eksploatacji maksymalnie 3000 m ( stóp) przy temperaturze otoczenia od 5 do 25 C Przyłącze zasilania W projektorze zastosowano innowacyjny podwójny system zasilania prądem przemiennym umożliwiający dwa tryby zasilania. Aby projektor pracował z pełną jasnością (sześć lamp), należy zasilać projektor przez wejście zasilania prądem przemiennym 1, jeżeli jest dostępne źródło zasilania o odpowiednio dużej mocy. Aby projektor pracował w trybie ograniczonej mocy (jedna lampa), należy zasilać projektor ze standardowych źródeł zasilania podłączonych do wejścia zasilania prądem przemiennym 2. Dla każdego źródła zasilania jest dostarczony inny przewód zasilający. W przypadku instalacji z użyciem wejścia 1 jest wymagany wyłącznik ścienny o prądzie nominalnym 30 A. W przypadku instalacji z użyciem wejścia 2 jest wymagany wyłącznik ścienny o prądzie nominalnym 15A. Elementy projektora W tej sekcji przedstawiono główne elementy projektora. 5) 15

16 Instalacja i konfiguracja A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U K V ID Element Opis A Panel wejściowy i komunikacyjny Umożliwia podłączenie źródeł treści do portów na kartach opcjonalnych lub do IMXB. B Otwory montażowe i mocujące Otwory M12 x 1, 75 do montażu stopek projektora są umożliwiają także wykorzystanie ich jako punktów montażowych i mocujących. C Drzwiczki filtru powietrza interfejsu użytkownika Umożliwia dostęp do filtra powietrza interfejsu użytkownika. D Panel wyświetlacza Wyświetla menu i stan projektora. E Interfejs klawiatury Umożliwia sterowanie projektorem. F Panel Christie TAP umożliwia komunikowania się urządzeń z systemem Androidem z projektorem przy użyciu technologii zbliżeniowej Near Field Communication (NFC). G Drzwi filtra po stronie elektroniki Umożliwia dostęp do filtra powietrza po stronie elektroniki. H Przedni port IR Umożliwia odbieranie sygnałów z pilota na podczerwień. I Drzwi filtra po stronie lampy Umożliwia dostęp do filtra powietrza po stronie lampy. J Obiektyw projekcyjny W projektorze mogą być stosowane różne obiektywy. Dostępne obiektywy są wymienione jako akcesoria. 5) 16

17 Instalacja i konfiguracja ID Element Opis K Regulowane stopki Przy ustawianiu projektora te stopki należy podnieść lub obniżyć, aby zapewnić jego wypoziomowanie we wszystkich kierunkach, aby wyświetlany obraz był prostokątny bez zniekształceń trapezowych. L Przedział serwisowy Umożliwia dostęp regulacji zbieżności DMD. zoomu i ostrości oraz lustra. M Skrzynka narzędziowa Zawiera narzędzia dla wykwalifikowanych techników firmy Christie. N Tylni port IR Umożliwia odbieranie sygnałów z pilota na podczerwień. O Wskaźnik LED stanu Wskazuje stan lamp i zasilania. P Wskaźnik LED stanu migawki Wskazuje stan migawki Q Drzwi lampy Dostęp do przedziału lampy. R Blokada kabla zasilającego Blokuje kabel zasilający wejścia 1. S T U Wejście zasilania prądem przemiennym 2: ograniczona moc Wejście zasilania prądem przemiennym 1: pełna moc Przewód zasilający: ograniczona moc To gniazdo IEC 320-C14 służy do podłączenia kabla zasilającego o odpowiednich parametrach (element R) dostarczanego dla Twojego regionu. Jest ono wykorzystywane w trybie ograniczonej mocy. To gniazdo IEC 309 służy do podłączenia kabla zasilającego o odpowiednich parametrach (element S) dostarczanego dla Twojego regionu. Jest ono wykorzystywane w trybie pełnej mocy. Umożliwia podłączenie dostarczonego przewodu o parametrach odpowiednich dla Twojego regionu wejście zasilania prądem przemiennym 2 dla trybu pracy przy ograniczonej mocy. V Przewód zasilający: pełna moc Umożliwia podłączenie dostarczonego przewodu o parametrach odpowiednich dla Twojego regionu wejście zasilania prądem przemiennym 1 dla trybu pracy przy pełnej mocy. Pilot na podczerwień Pilot na podczerwień umożliwia sterowanie projektorem dzięki bezprzewodowej komunikacji z zasilanym bateryjnie nadajnikiem na podczerwień (IR). Aby użyć pilota na podczerwień skieruj klawiaturę w stronę przedniego lub tylnego czujnika IR projektora i naciśnij klawisz funkcyjny. Jeden z dwóch czujników IR w projektorze wykrywa sygnał i przekazuje polecenia do przetwarzania wewnętrznego. Pilot ma także złącze do podłączanie przewodowego do projektora. 5) 17

18 Instalacja i konfiguracja Przycisk A B C D E Opis Włącza źródło światła projektora. Otwiera okno dialogowe ustawiania współczynnika proporcji. Wyłącza źródło światła i przełącza projektor w stan gotowości. Wybiera aktywne lub nieaktywne wejście w dowolnym gnieździe. Nieobsługiwany. 5) 18

19 Instalacja i konfiguracja Przycisk F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD Opis Przyciski służące do wprowadzania liczb, takich jak pozycje menu, numery elementów lub wartości. Strzałki służą do nawigacji w menu lub do zmieniania ustawień. Służy do wybierania podświetlonej pozycji w menu i zmieniania lub akceptowania wartości. Włącza/wyłącza menu. Otwiera okna dialogowe regulacji zniekształcenia trapezowego. Służy do regulowania ogniskowej obiektywu Nieobsługiwany. Wyświetla wzór testowy Nieobsługiwany. Automatycznie optymalizuje obraz. Otwiera lub zamyka migawkę. Inicjuje działanie niestandardowe po wybraniu numeru. Umożliwia wybór projektora w instalacjach z wieloma projektorami. Powrót do poprzedniego poziomu menu lub wyjście z menu najwyższego poziomu. Wyświetla pomoc kontekstową. Strzałki regulujące kompensację obiektywu. Regulacja zoomu obiektywu. Otwiera menu położenia menu ekranowego (OSD). Wyświetla lub ukrywa menu ekranowe (OSD). Włącza zdalne podświetlanie. Męskie 3-stykowe złącze XLR opcjonalnego połączenia kablowego. Blokuje/odblokowuje klawiaturę. Drzwiczki baterii. Elementy panelu wyświetlacza Ta sekcja przedstawia główne elementy panelu wyświetlacza (określanego również jako strona główna). 5) 19

20 Instalacja i konfiguracja ID Element Opis A Stan Przedstawia informacje o stanie technicznym projektora, w tym liczbę ostrzeżeń i błędów. Umożliwia dostęp do systemu parametrów stanu. B IP Settings (Ustawienia protokołu IP) Wyświetla adres IP i parametry podsieci. Umożliwia dostęp do zmiany ustawień protokołu IP. C Test Pattern (Wzór testowy) Wyświetla aktualnie wybrany wzór testowy. Jeśli nie jest wybrany żaden wzór testowy, jest wyświetlany komunikat Off (Wyłączony). Umożliwia dostęp do listy wzorców testowych. D Input (Wejście) Wyświetla sygnał dla aktualnie wybranego wejścia. Umożliwia dostęp do listy sygnałów wejściowych. E Zasilanie i temperatura Podaje napięcie wejściowe mierzone w woltach i temperaturę wlotu powietrza mierzoną w stopniach Celsjusza. F G Lamp Hours (Godziny pracy lamp) Kontrolki projektora i jego elementów Wyświetla stan lamp oraz liczbę ich godzin pracy. Wskazuje stan projektora i jego elementów. H Informacje o projektorze Zawiera informacje dotyczące projektora, takie jak nazwa projektora, numer seryjny, wersja oprogramowania i ID projektora. Ustawianie projektora Ustaw projektor względem ekranu. Więcej informacji na temat ustawiania projektorów na stelażu zawiera instrukcja Assembling the Precision 1 Rigging Frame (P/N: XX) lub Assembling the Boxer Rigging Frame (P/N: XX). 1. Ustaw projektor z obiektywem umieszczonym prostopadle do ekranu. 5) 20

21 Instalacja i konfiguracja Utrzymuj obiektyw projektora w położeniu możliwie jak najbardziej prostopadłym do ekranu, nawet znajduje się znacznie powyżej środka ekranu. W przypadku, gdy odległość od ekranu jest szczególnie mała, a jednocześnie ekran jest szeroki, może być konieczne poświęcenie ustawienia obiektywu w środek ekranu, aby uzyskać bardziej prostopadłe położenie względem ekranu. W takich przypadkach niewielkie przesunięcie obiektywu może skompensować zniekształcenia trapezowe. 2. Ustaw projektor z obiektywem skierowanym na środek ekranu. Poziomowanie projektora Do wypoziomowania projektora należy użyć stopek projektora. Aby wyregulować położenie projektora w pionie, wysuń lub wsuń regulowane stopki na spodzie projektora, w tym celu użyj pokręteł regulacyjnych znajdujących się na stopkach. Stopki projektora są demontowalne i mogą być zamontowane na górze projektora, aby umożliwić jego pracę w położeniu odwróconym. Po wykonaniu wymaganej regulacji dokręć śrubokrętem nakrętkę blokującą do spodu projektora. Montaż obiektywu projektora Należy używać wyłącznie obiektywów przeznaczonych dla projektorów Boxer 2K. Zainstalowanie obiektywu nieprzeznaczonego dla projektora Boxer 2K spowoduje zgłoszenie ostrzeżenia o braku obiektywu. Zdejmij osłonę obiektywu. Dla zapewnienia bezpiecznego transportu obiektywu projektora jest wymagana taśma do pakowania zapobiegająca obracaniu się pierścienia zoomu podczas transportu. Wyrównaj prowadnice z przodu pokrywy z obiektywem (oznaczone kolorem czerwonym). 5) 21

22 Instalacja i konfiguracja 3. Wsuń obiektyw do projektora i przekręć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będzie słychać dwa kliknięcia. Pierwsze kliknięcie oznacza, że mechanizm blokady bezpieczeństwa został zatrzaśnięty. 4. Przekręcaj dalej obiektyw, aż usłyszysz drugie kliknięcie. Drugie kliknięcie oznacza, że obiektyw jest w pełni zablokowany w swoim położeniu. Oznaczenie na środku, u góry powinno znajdować się naprzeciwko prowadnicy obiektywu z przodu obudowy. Kalibrowanie silnika obiektywu Przed użyciem projektora należy sprawdzić, czy silnik obiektywu jest właściwie skalibrowany. Jeżeli silnik obiektywu nie są skalibrowane prawidłowo, może to mieć między innymi następujące skutki: nieprawidłowe raportowanie położenia silnika obiektywu. niemożność wykorzystania pełnego zakresu silników obiektywów. silniki obiektywów wychodzące poza wstępnie określoną strefę. uszkodzenie projektora. Silnik obiektywu należy skalibrować w następujących sytuacjach: po zmianie obiektywu, jeżeli projektor został przeniesiony lub potrącony, Boxer 2K Instrukcja instalacji i konfiguracji Boxer 2K20 (Bc. 5) 22

23 Instalacja i konfiguracja jeżeli została wykonana jakakolwiek ręczna regulacja powiększenia lub ostrości. Aby skalibrować obiektyw: 1. Wybierz opcję MENU > Configuration (Konfiguracja) > Lens Settings (Ustawienia obiektywu) > Lens Calibration (Kalibracja obiektywu). Wybierz Enter. Odłączanie obiektywu projektora Aby odłączyć obiektyw, należy zastosować właściwą procedurę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania obiektywu. Przekręć obiektyw w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż prowadnice obiektywu zostaną wyrównane. 3. Wysuń obiektyw z projektora. Jeżeli obiektyw nie wysuwa się łatwo, zresetuj przesunięcie obiektywu przed jego odłączeniem. Załóż pokrywkę obiektywu, aby zapobiec jego uszkodzeniu. Ostrzeżenie! Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała: Po rozpoczęciu odłączania obiektywu funkcje zabezpieczające utrzymanie obiektywu zostają wyłączone. Aby ponownie włączyć mechanizm blokady zabezpieczającej, obiektyw należy wyjąć i włożyć ponownie albo przekręcić całkowicie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będzie słychać kliknięcie. Podłączenie do zasilania sieciowego Projektory Boxer 2K mogą pracować w trybie pełnej lub ograniczonej mocy, w zależności od dostępnego lub wymaganego źródło zasilania prądem przemiennym. Tryb zasilania Wejście 1: pełna moc Działanie Tryb sześć lamp Złącze o prądzie nominalnym 30 A V pr. przem. Pełna jasność Boxer 2K Instrukcja instalacji i konfiguracji Boxer 2K20 (Bc. 5) 23

24 Instalacja i konfiguracja Tryb zasilania Wejście 2: moc ograniczona Działanie Tryb jedna lampa Złącze o prądzie nominalnym 15 A V pr. ; V pr. Mniejsza jasność Aby podłączyć zasilanie do projektora: 1. Podłączyć zasilanie prądem przemiennym do odpowiedniego gniazda projektora. W przypadku pracy w trybie pełnej mocy, aby zapewnić, że przewód zasilający nie wypada, pociągnij w dół zatrzask bezpieczeństwa i zablokuj przewód. Aby odłączyć urządzenie, naciśnij języczek i pociągnij do góry zatrzask, aby go zwolnić. Włączanie projektora Kiedy źródło zasilanie projektora jest podłączone, zasilanie jest włączone. Ostrzeżenie! Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała: ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM! Nie próbuj podłączać i uruchamiać urządzenia, jeżeli źródło zasilania prądem przemiennym nie dostarcza prądu o napięciu i natężeniu podanym na etykiecie z licencją. Podłącz projektor do zasilania sieciowego. Po podłączeniu zasilania projektor automatycznie włącza się w trybie gotowości. Stają się dostępne funkcje wyświetlacza. Aby włączyć źródło światła za pomocą klawiatury projektora, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przycisk, aż będzie słychać sygnał dźwiękowy. Aby włączyć źródło światła za pomocą pilota, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON, aż będzie słychać sygnał dźwiękowy. Dodatkowe informacje Wymagania dotyczące zasilania (na str. 45) Boxer 2K Instrukcja instalacji i konfiguracji Boxer 2K20 (Bc. 5) 24

25 Instalacja i konfiguracja Wskaźniki LED stanu projektora W tej sekcji przedstawiono kolory wskazań stanów LED i ich znaczenie. LED Stan Opis Niebieski Świeci się Stan gotowości Źródło światła jest wyłączone. Elektronika wideo jest wyłączona. Stan projektora jest OK. Miga Chłodzenie Projektor przechodzi w jeden z dwóch stanów czuwania: Źródło światła jest wyłączone, elektronika wideo uruchamia się. Źródło światła jest wyłączone. Elektronika wideo i źródło światła są schładzane. Zielony Świeci się Źródło światła włączone Źródło światła jest włączone. Miga Uruchamianie Projektor przechodzi w stan uruchamiania źródła światła. Źródło światła nagrzewa się. Elektronika wideo jest inicjalizowana. Żółty Świeci się Ostrzeżenie w trybie czuwania Projektor jest w stanie czuwania. Występuje problem z projektorem, który nie uniemożliwia jego użytkowania. Żółtozielony, miga Miga Żółtoniebieski, miga Ostrzeżenie podczas uruchamiania Ostrzeżenie przy włączonym źródle światła Ostrzeżenie podczas schładzania Projektor jest w stanie uruchomienia. Źródło światła jest włączone. Występuje problem z projektorem, który nie spowoduje jego wyłączenia. Projektor jest w stanie schładzania. Czerwony Świeci się Błąd w trybie czuwania Projektor jest w trybie czuwania. Występuje błąd, który uniemożliwia uruchomienie projektora. Miga Błąd Występuje błąd projektora podczas uruchamiania, schładzania lub gdy źródło światła jest wyłączone. Projektor się wyłączy. Wyłączona Zasilanie sieciowe wyłączone Zasilanie sieciowe jest wyłączone. Wskaźniki LED migawki projektora W tej sekcji przedstawiono kolory wskazań stanów LED migawki i ich znaczenie. 5) 25

26 Instalacja i konfiguracja LED Stan Opis Karmazynowy, światło stałe Migawka zamknięta Migawka jest zamknięta. W stanie gotowości migawka jest zawsze automatycznie zamykana, a światło karmazynowe (magenta) światło jest gaszone. Wyłączona Migawka otwarta Migawka jest otwarta. Stany lampy W tej sekcji przedstawiono stany wskaźników LED lampy. LED Stan Opis Wyłączony Lampa jest wyłączona. Świeci się Lampa jest włączona Nagrzewanie Lampa się nagrzewa. Schładzanie Lampa się schładza. Liczba godzin pracy lampy przekroczyła limit określony przez użytkownika Wzbudzenia nie powiodło się Świeci się, jeżeli użytkownik określił poziom dla ostrzeżenia, a czas pracy lampy przekracza ten poziom. Wzbudzenie lampy nie powiodło się. Lampa wyłączona powód nieznany Lampa wyłączona zabezpieczenie Lampa jest wyłączona, ale jej stan jest nieznany, ponieważ sterownik lampy nie może się z nią komunikować. Lampa jest wyłączona z powodu zadziałania zabezpieczenia. Brak Lampa nie jest zainstalowana. Wyłączanie projektora Przy wyłączaniu urządzenia w celu przygotowania go do przeglądu lub konserwacji należy zawsze odłączać zasilanie sieciowe. 5) 26

27 Instalacja i konfiguracja 1. Aby wyłączyć źródło światła za pomocą klawiatury projektora, naciśnij i przytrzymaj przycisk przycisk, aż będzie słychać sygnał dźwiękowy. Aby wyłączyć źródło światła za pomocą pilota, naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF, aż będzie słychać sygnał dźwiękowy. Podczas wyłączania projektora należy pozwolić, by projektor zakończył cykl schładzania. Nie odłączaj natychmiast projektora, jeśli można tego uniknąć. Aby wyłączyć zasilanie projektora, należy odłączyć go od zasilania sieciowego. Regulacja przesunięcia Wyreguluj przesunięcie, aby wyrównać obraz na ekranie. Zawsze najpierw reguluj przesunięcie przed regulacją osi projekcji. Aby uzyskać najlepsze parametry optyczne i minimalne zniekształcenie trapezowe, stosuj przesunięcie zamiast celowania w środek obrazu w instalacjach, których oś jest przesunięta. Unikaj bardzo dużych przechyłów i przesunięć. Zaokrąglenia rogów na białym wzorze testowym wskazują na bardzo duże przesunięcie, którego można uniknąć, stosując ustawienia mechaniczne. Wyświetl obraz, używając głównego obiektywu. Wybierz wzór testowy kadrowania. Wybierz opcję LENS OFFSET (Przesunięcie obiektywu). Za pomocą strzałek wyreguluj przesunięcie, aby na ekranie był wyświetlany kwadratowy obraz przy minimalnym błędem przycelowania. 5. Aby wyjść do strony głównej, wybierz opcję Back (Powrót). Przywracanie położenia wyjściowego obiektywu Przywróć położenie wyjściowe obiektywu, jeżeli obiektyw został przesunięty i nie jest wyrównany 1. Można również wybrać opcję MENU > Configuration (Konfiguracja) > Lens Settings (Ustawienia obiektywu) > Lens Offset (Przesunięcie obiektywu). Aby przywrócić domyślne położenie wyjściowe obiektywu, wybierz Enter. Aby potwierdzić zresetowanie, wybierz OK, Regulacja osi projekcji Korekta osi projekcji ma na celu wyrównanie nachylenia oprawy obiektywu, aby skompensować nachylenie ekranu w stronę projektora. Zamknij migawkę w projektorze. Odblokuj trzy śruby stabilizujące mocowania obiektywu. 5) 27

28 Instalacja i konfiguracja 3. Otwórz migawkę. W menu Test Pattern (Wzór testowy) wybierz wzór testowyboresight (Oś projekcji). Wzór testowy Oś projekcji ułatwia regulację osi projekcji dla trzech punktów ogniskowania. Aby ustawić ogniskowanie dolnej prowadnicy osi projekcji, wyreguluj niebieską śrubę osi projekcji. Wykonaj regulację, przekręcając śrubę o 1/4 cala. Jeżeli napotkasz na opór, odblokuj odpowiednią śrubę stabilizującą. 5) 28

29 Instalacja i konfiguracja 6. Aby ustawić ogniskowanie prawej prowadnicy osi projekcji, wyreguluj zieloną śrubę osi projekcji. 7. Aby ustawić ogniskowanie lewej prowadnicy osi projekcji, wyreguluj żółtą śrubę osi projekcji. 8. Aby kontynuować regulację ostrości, powtórz kroki 5 do Przed regulacją śrub stabilizacyjnych zamknij migawkę. 10. Aby zachować regulację, zablokuj śruby stabilizacyjne. Blokując śruby, zacznij od górnej śruby stabilizującej i przekręć ją, aż dotknie podstawy. Powtórz tę czynność dla pozostałych dwóch śrub stabilizacyjnych. Kontynuuj regulację śrub blokujących, dopóki nie zostaną dokręcone. Regulacja lustra Regulację lustra musi przeprowadzać przeszkolony personel, projektor musi wtedy pracować w trybie jedna lampa. Informacja. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może spowodować szkody materialne. Nieprawidłowe wyrównanie lustra może spowodować trwałe uszkodzenie produktu. W menu Test Pattern (Wzór testowy) wybierz wzór testowy Integrator Rod (Pręt integratora). 5) 29

30 Instalacja i konfiguracja 2. Otwórz drzwiczki serwisowe z boku projektora. Odblokuj śruby lustra, aby odblokować pokrętła regulacji. Aby przeprowadzić regulację w poziomie, użyj pomarańczowego pokrętła oznaczonego jako Horizontal (Poziom). Aby przeprowadzić regulację w pionie, użyj pomarańczowego pokrętła oznaczonego jako Vertical (Pion). 6. Zablokuj śrubę lustra, aby zablokować pokrętła regulacji. Optymalizacja zoomu i ostrości integratora 1. Wzór testowy Integrator Rod (Pręt integratora) zawiera informacje z przewodnikiem ułatwiające regulację zoomu i ostrości integratora. 5) 30

31 Instalacja i konfiguracja 2. Odblokuj skrzydełka zoomu i ostrości. Wyreguluj powiększenie za pomocą skrzydełka Zoom. Upewnij się, że nie widać żadnych narożników. Wyreguluj ostrość za pomocą skrzydełka Ostrość. Zawsze najpierw reguluj ostrość środka obrazu, a dopiero później sprawdzaj, czy nie ma rozmazanych krawędzi. Po zakończeniu zablokuj skrzydełka zoomu i ostrości. Regulacja zbieżności DMD Problem zbieżności występuje, gdy jeden lub więcej wyświetlanych kolorów (czerwony, zielony, niebieski) jest przesunięty na wzorze testowym zbieżności. Wszystkie trzy kolory powinny nakładać się, tworząc czyste białe linie na obrazie, jeden lub więcej słabo zbieżnych kolorów może pojawiać się przy niektórych lub wszystkich liniach. Podczas regulacji zbieżności reguluje się kolor czerwony i zielony względem niebieskiego. 5) 31

32 Instalacja i konfiguracja 1. W menu Test Pattern (Wzór testowy) wybierz wzór testowy Convergence (Zbieżność). Aby wyregulować pokrętła zbieżności, użyj narzędzia 3 mm dostarczonego z projektorem. Jeśli regulujesz urządzenie ręcznie bez użycia narzędzia, pociągnij pokrętła regulacji zbieżności, aż zaskoczą i będzie ich można używać. R R R G G G 4. Użyj wzoru testowego Convergence (Zbieżność), aby ułatwić regulację linii poziomych i pionowych. Zbieżność w pionie i obrót ustawia się przez regulację dwoma pokrętłami. Firma Christie zaleca, aby przekręcać pojedyncze pokrętło najwyżej o ćwierć obrotu przed regulacją drugiego pokrętła o ćwierć obrotu. Na przykład, jeżeli używasz jednej ręki, przekręć lewe pokrętło o ćwierć obrotu, a następnie prawe pokrętło a ćwierć obrotu i tak dalej. Ustawienie jednego pokrętła w położeniu skrajnym przy regulacji w pionie lub regulacji kątowej może doprowadzić do zablokowania mechanizmu regulowania zbieżności. Kiedy zakończysz, wciśnij pokrętła regulacji zbieżności, aby zwolnić pokrętła. 5) 32

33 Instalacja i konfiguracja Wyrównywanie obrazu z użyciem funkcji zoom i ostrość Upewnij się, że obraz odbijany od panelu sterowanych cyfrowo mikroluster (DMD) jest równoległy i wyśrodkowany względem obiektywu i ekranu. Wyświetl lub wzór testowy, który może użyty do analizy ostrości i geometrii obrazu. Wybierz ZOOM. Za pomocą strzałek w górę i w dół powiększ lub pomniejsz obraz. Aby wyjść, wybierz Back (Powrót), 5. Wybierz FOCUS (Ostrość)(. Za pomocą strzałek w górę i w dół ustaw ostrość obrazu. Aby wyjść, wybierz Back (Powrót), 8. Aby wykonać dokładniejszą regulację, powtórz kroki od 2 do 7. Konfigurowanie automatyczne (Auto Setup) w celu optymalizacji ustawień wyświetlania Funkcja Auto Setup inicjuje automatyczną procedurę. podczas której projektor optymalizuje ustawienia wideo dla aktywnego sygnału. Funkcja Auto Setup pozwala zaoszczędzić czas przy dostrojaniu wyświatlania, następnie można skorygować parametry według potrzeb. Przed włączeniem funkcji Auto Setup upewnij się. że: wzory testowe są wyłączone (na str. 34). aktywny sygnał jest prawidłowy. Na pilocie wybierz opcję Auto Signal (Sygnał automatyczny). Z poziomu internetowego interfejsu użytkownika wybierz opcję Auto Setup (Konfiguracja automatyczna). Wybierz opcję Run Auto Setup (Skonfiguruj automatycznie). Wybierz rozdzielczość projektora. Zalecane opcja dla konfiguracji jest wybrana domyślnie. Wybierz Zastosuj. W oknie potwierdzenia wybierz Keep (Zachowaj), Konfigurowanie urządzenia Boxer 2K do pracy z Christie Link Skonfiguruj urządzenie Boxer 2K do pracy z systemem Christie Link, które zapewnia w pełni zintegrowane rozwiązanie światłowodowe do przesyłania treści wideo na duże odległości. Włącz urządzenie Boxer 2K. 5) 33

34 Instalacja i konfiguracja 2. Na stronie głównej panelu bocznego sprawdź, czy oprogramowanie wbudowane (firmware) projektora Boxer jest w wersji lub nowszej. Sprawdź, czy moduł HBMIC został zainstalowany w slocie Aby włączyć opcję Christie Link dla slotu 1, wybierz MENU > Konfiguracja > Ustawienia wejścia > Włącz Christie Link (slot 1). Aby włączyć opcję Christie Link dla slotu 2, wybierz MENU > Konfiguracja > Ustawienia wejścia > Włącz Christie Link (slot 2). Wybierz opcję QSFP+ jako ustawienie wejścia. a) Na stronie głównej panelu bocznego wybierz Wejście. b) Na stronie Wybór wejścia wybierz odpowiednie wejście oznaczone jako Christie Link. Jako światłowód może być oznaczone więcej niż jedno wejście, w zależności od tego, jak wiele sygnałów jest przesyłanych przez Christie Link. Na przykład mogą być to wejścia 1-1, 2-1 itp., gdzie pierwszy numer oznacza numer slotu (slot 1 lub slot 2). Dodatkowe informacje Włączanie projektora (na str. 24) Wybieranie wzoru testowego 21 dostępne wzory testowe ułatwia konfigurowanie projektora i diagnozowanie ewentualnych problemów. Na panelu wyświetlacza za pomocą strzałek wybierz opcję Test Pattern (Wzorzec testowy), Wzory testowe można także wybrać, używając opcji MENU > Test Pattern (Wzór testowy). Przewiń listę wzorców testowych. Wybierz żądany wzór testowy. Aby potwierdzić wybór, wybierz Enter, Boxer 2K Instrukcja instalacji i konfiguracji Boxer 2K20 (Bc. 5) 34

35 Podłączenie urządzeń i ustanawianie komunikacji Ta sekcja opisuje, jaki do projektora można podłączać urządzenia zewnętrzne. Porty komunikacyjne i wejściowe znajdują się na bocznym panelu wejść projektora (po stronie operatora). Poniższa ilustracja przedstawia numery slotów opcjonalnych kart wejść wideo oraz panel IMXB. Źródła wideo można podłączać do portów na opcjonalnych kartach wejść wideo lub do portu HDBaseT na panelu IMXB. IMXB SLOT 0 Porty IMXB Moduł IMXB ma wiele portów, które mogą być używane do sterowania, synchronizacji 3D, aktualizowania urządzenia, interrogacji oraz podłączania sygnału audio. Port Wyjście audio HDBaseT USB 1/USB 2 USB 3 Opis Nieobsługiwane. Obsługuje sygnał wideo i połączenia Ethernet i IR. Służy do podłączania pamięci flash USB sformatowanej przy użyciu systemu plików FAT32. Może być używane do wykonywania aktualizacji, kopii zapasowych, przywracania i do interrogacji. Tylko do użytku fabrycznego. 5) 35

36 Podłączenie urządzeń i ustanawianie komunikacji Port Klawiatura przewodowa 3D Sync In/3D Sync Out Ethernet RS232 GPIO Opis Służy do podłączenia pilota do projektora. Obsługiwane dla projektorów zgodnymi z technologią 3D Umożliwia podłączanie do interfejsu WWW i wysyłanie poleceń w trybie szeregowym w formacie firmy Christie. Umożliwia przesyłanie poleceń w trybie szeregowym w formacie firmy Christie za pomocą standardowego kabla szeregowego RS232. Zapewnia metodę sterowania projektorem za pomocą sygnałów elektrycznych. Podłączanie źródła sygnału wideo przy użyciu karty HBMIC Karta wielowejściowa o wysokiej przepustowości (HBMIC) obsługuje cyfrowe sygnały wideo ze źródeł QSFP+, DisplayPort, HDMI, and 12G, 6G, 3G i HD SDI. Karta umożliwia podłączenie sygnału w którymkolwiek z tych standardów wejściowych, przetwarza go i przesyła do interfejsu płyty montażowej. Moduł obsługuje jednoczesne przetwarzanie sygnału z wejść HDMI 2. 0, DisplayPort 1. 2 i SDI, umożliwiając podgląd oraz szybkie synchronizowanie/przełączanie wejść. Moduł można również przełączyć w tryb Christie Link umożliwiające połączenie z nadajnikiem Christie Link. Ta karta może być dołączona do Twojego modelu lub nie. Standardowe wejścia mogą ulec zmianie. Dodatkowe informacje Opcjonalne karty wejścia (na str. 43) Podłączanie źródła sygnału wideo przy użyciu złącza DisplayPort Karta wejścia Twin DisplayPort (TDPIC) obsługują cyfrowe sygnały wideo ze źródeł DisplayPort. Umożliwia podłączenie jednego kabla DisplayPort do karty TDPIC. W tej konfiguracji wejście DisplayPort dostarcza cały raster wideo. 5) 36

37 Podłączenie urządzeń i ustanawianie komunikacji Ta karta może być dołączona do Twojego modelu lub nie. 43) Podłączanie źródła sygnału wideo przy użyciu karty wejścia 3G Karta wejścia 3G (3GIC) obsługuje cyfrowe dane video ze źródeł HD i 3G-SDI (Serial Digital Interface). Umożliwia podłączenie jednego kabla SDI do wejścia 1 IN na karcie 3GIC (w dowolnym slocie). W tej konfiguracji wejście SDi dostarcza cały raster wideo. 43) Podłączanie źródła sygnału wideo przy użyciu złącza HDMI Karta wejścia Twin HMDI (THIC) obsługuje cyfrowe sygnały wideo ze źródeł HDMI. Umożliwia podłączenie jednego kabla HDMI do wejścia 1 IN na karcie THIC (w dowolnym slocie). W tej konfiguracji wejście HDMI dostarcza cały raster wideo. 5) 37

38 Podłączenie urządzeń i ustanawianie komunikacji Dodatkowe informacje Opcjonalne karty wejścia (na str. 43) Podłączanie źródła sygnału wideo przy użyciu złącza DVI Karta wejścia Dual Link DVI (DDIC) obsługuje cyfrowe źródła sygnału wideo ze źródeł DVI. Karta Nie obsługuje wejściowych sygnałów analogowych. Umożliwia podłączenie jednego kabla DVI do wejścia DVI na karcie DDIC (w dowolnym slocie). W tej konfiguracji wejście DVI dostarcza cały raster wideo. 43) Podłączanie źródła sygnału wideo przy użyciu złącza HDBaseT Port HDBaseT modułu IMXB obsługuje cyfrowe sygnały wideo ze źródeł HDBaseT. Umożliwia podłączenie jednego kabla Ethernet do portu HDBaseT w IMXB. Wejście HDBaseT dostarcza cały raster wideo. 43) Wybór źródła sygnału wideo Po podłączeniu źródła sygnału wideo do projektora i sprawdzeniu, że konfiguracja portów jest prawidłowa, należy ją wybrać. Na panelu wyświetlacza wybierz INPUT (WEJŚCIE), 2. Przejrzyj listę wejść i znajdź konfgurację, która najlepiej pasuje do Twojej konfiguracji. Aby wybrać wejście, wybierz Enter. 5) 38

39 Podłączenie urządzeń i ustanawianie komunikacji Podłączanie do komputera lub serwera Z komputerem zdalnym, serwerem lub istniejącą siecią można połączyć się za pomocą kabla RJ-45. Port RS232 znajdujący się na płycie czołowej modułu IMXB wykorzystuje własny protokół firmy Christie-i jest przeznaczony wyłącznie dla akcesoriów i kontrolerów automatyki firmy Christie. Więcej informacji na temat poleceń złącza szeregowego zawiera Dokumentacja techniczna poleceń API komunikacji szeregowej projektora Boxer 2K (nr kat. : XX). Za pomocą kabla RJ-45 podłącz koncentrator lub przełącznik Ethernet do portu Ethernet znajdującego się na płycie czołowej IMXB projektora. Jeżeli jest używany protokół łącza szeregowego firmy Christie w sieci Ethernet, jest wymagane połączenie z portem W przypadku stosowania aplikacji lub sprzętu korzystającego z komunikacji szeregowej, należy używać protokołu łączności szeregowej firmy Christie dla portów na panelu IMXB. Konfigurowanie portu RS232 Konfigurowanie portu RS232 do przesyłania poleceń w trybie szeregowym w formacie firmy Christie za pomocą standardowego kabla szeregowego RS Wybierz opcję Menu > Communications (Komunikacja) > Projector Communication (Komunikacja projektora). Naciśnij strzałkę w dół, aby wybrać Szybkość transmisji. Wybierz odpowiednią szybkość transmisji danych i wybierz Enter. Za pomocą strzałki w dół wybierz Network Routing (Routing). Wybierz typ routingu odpowiedni dla projektora i wybierz Enter. Konfigurowanie połączenia Ethernet Połączenie Ethernet jest skonfigurowane tak, aby uzyskiwać adres IP automatycznie, jeśli w sieci znajduje się serwer DHCP. Można zmienić ustawienia dla protokołu IP lub wprowadzić adres ręcznie. Firma Christie zaleca używanie portu Ethernet modułu IMXB, ponieważ przepustowość portu HDBaseT jest ograniczona do 100 Mb/s. Nie można zmienić ustawień protokołu IP za pomocą interfejsu WWW. Na panelu wyświetlacza za pomocą strzałek wybierz opcję IP Settings (Ustawienia protokołu IP), 2. Aby określić typ ustawień sieci, wybierz opcję DHCP lub Static (Statyczne), 3. Jeżeli wybierzesz opcję Static (Statyczne), wprowadź ręcznie dane dla parametrów IP Address (Adres IP), Subnet (Podsieć) i Gateway (Brama). Wybierz Apply (Zastosuj) i wybierz Enter. Wybierz opcję MENU > Communications (Komunikacja) > Network Settings (Ustawienia sieci). Wybierz opcję Device name (Nazwa urządzenia). 5) 39

40 Podłączenie urządzeń i ustanawianie komunikacji 7. Za pomocą strzałek w górę i w dół wybierz nazwę projektora. 5) 40

41 Dane techniczne Boxer 2K Poniżej przedstawiono informacje o danych technicznych produktu. Ze względu na nieustanne badania i rozwój produktu, dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wyświetlany obraz Poniżej przedstawiono informacje o danych technicznych wyświetlanego obrazu. Rozdzielczość w pikselach i częstotliwość odświeżania Format w pikselach (poziom x pion, piksele kwadratowe) Tor przetwarzania sygnału 2048 x, 97 60 Hz Maksymalny współczynnik kontrastu 450:1 ANSI, do 1800:1 Full Frame ON/OFF Rozdzielczość w kolorze i w skali szarości Liczba wyświetlanych kolorów Rozdzielczość w skali szarości 35, 2 bln 45 bitów liniowo, 25 bitów na składnik RGB Punkt bieli Biel nominalna (pełna biel, po kalibracji) y = 0, 300 +/- 0, 050 y = 0, 300 +/- 0, 050 Gamma Wartość nominalna 2, 2 ± 5% Kompatybilność sygnału sterującego Port Ethernet Interfejs Złącze 10Base-T/100Base-TX RJ-45 żeńskie Boxer 2K Instrukcja instalacji i konfiguracji Boxer 2K20 (Bc. 5) 41

42 Dane techniczne Boxer 2K RS232 in Złącze Szybkość transmisji bitów Format danych 9-stykowe D-Sub, żeńskie bps 1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit stopu, bez parzystości GPIO Złącze Interfejs DE-9 męskie CDS GPIO/3D, wsparcie wyzwalania konfigurowalne 7 bitowe Pilot przewodowy Złącze Interfejs 3-stykowe XLR żeńskie Niestandardowy Dostarczane karty wejścia Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje dotyczące karta wejścia dostarczanych z poszczególnymi modelami urządzeń. Model Numer katalogowy Dostarczane karty opcjonalne Boxer 4K x TDPIC 2 x 3GIC x HBMIC 4 zaślepki Boxer 4K x HBMIC Boxer 2K x HBMIC Boxer 2K x HBMIC Boxer 2K x HBMIC Boxer x TDPIC 1 x 3GIC x HBMIC 4 zaślepki Mirage 304K x TDPIC Boxer 2K Instrukcja instalacji i konfiguracji Boxer 2K20 (Bc. 5) 42

43 Dane techniczne Boxer 2K Opcjonalne karty wejścia Poniższa tabela zawiera informacje o kartach wejścia, które może być używane z projektorem. Karta wejścia Numer części Dodatkowe informacje Dual 3G SD/HD-SDI Dual Link DVI (DDIC) Sygnały analogowe nie są obsługiwane dla tej karty wejścia, w związku z tym port VGA ani konwertery DVI VGA nie są obsługiwane. Twin HDMI (THIC) Twin DisplayPort (TDPIC) Karta wielowejściowa o wysokiej przepustowości (High Bandwidth Multi-Input Card, HBMIC) XX XX XX Dodatkowe informacje Kompatybilność sygnału sterującego (na str. 41) Wartości progowe czujników temperatury Po osiągnięciu progu błędu projektor wyłącza się w ciągu jednej minuty. Położenie Ostrzeżen ie ( C) Błąd ( C) Uwagi Wlot powietrza IMXB IMXB FPGA 82 Panel montażowy Skaler HIP Korektor geometrii HIP, czerwony Korektor geometrii HIP, zielony Korektor geometrii HIP, niebieski FPGA, czerwony DMD kolor czerwony FPGA kolor zielony FPGA kolor niebieski Opcjonalna karta Boxer 2K Instrukcja instalacji i konfiguracji Boxer 2K20 (Bc. 5) 43

44 Dane techniczne Boxer 2K Położenie Ostrzeżen ie ( C) Błąd ( C) Uwagi Karta zarządzania wewnętrznego Sterownik lampy A1 95 Sterownik lampy A2 95 Sterownik lampy A3 95 Sterownik nieobecny w modelu Boxer 2K20. Sterownik lampy B1 95 Sterownik lampy B2 95 Sterownik lampy B3 95 Sterownik nieobecny w modelach Boxer 2K20 i Boxer 2K25. Radiator zasilacza 2 85 Radiator zasilacza 3 70 Radiator zasilacza 5 85 Wartości progowe ostrzeżenia dla wentylatorów Poniższa tabela zawiera wartości progowe ostrzeżenia (w obr. /min) dla każdego wentylatora. Wszystko ostrzeżenia dla wentylatorów są ustawione na ~75% ich normalnych prędkości roboczych. Położenie Ostrzeżenie Dmuchawa B3 100 Dmuchawa B2 100 Dmuchawa B1 100 Dmuchawa A3 100 Dmuchawa A2 100 Dmuchawa A1 100 Wentylator lampy B3 100 Wentylator lampy A3 100 Wentylator lampy B2 100 Wentylator lampy A2 100 Wentylator lampy B1 100 Wentylator lampy A1 100 Wentylator radiatora A 800 Wentylator radiatora B 800 Wentylator radiatora C 800 Wentylator radiatora D 800 Boxer 2K Instrukcja instalacji i konfiguracji Boxer 2K20 (Bc. 5) 44

45 Dane techniczne Boxer 2K Położenie Ostrzeżenie Wlot A 800 Wlot B 800 Wlot sterownika lampy 800 Wylot sterownika lampy 800 Formater, zielony 800 Formater, -czerwony 800 Formater, niebieski 800 Dmuchawa LAD A 800 Dmuchawa LAD B 800 Wylot gniazda na kartę 1600 Wlot gniazda na kartę 1600 Wartość progowa ostrzeżenia dla modułu chłodzenia cieczą W tej sekcji podano wartości progowe ostrzeżenia (w obt. Położenie Pompa cieczy chłodzącej Ostrzeżenie 180 obr. /min. Wymagania dotyczące zasilania Poniższa tabela zawiera parametry zasilania dla modelu Boxer 2K. Parametr Wymagania Napięcie znamionowe Wejście 1 Wejście V pr. przem V pr. Prąd znamionowy Wejście 1 Wejście 2 Częstotliwość w sieci maksymalnie 19 A 13, 8 10, 6 A; 9, 3 7, 7 A 50/60 Hz Złącze wejściowe zasilania prądem przemiennym Wejście 1 Wejście 2 IEC 309, 32 A/250 VAC IEC C14, 15 A/125 V pr przem., 10 A/250 V pr. 5) 45

46 Dane techniczne Boxer 2K Parametr Prąd rozruchowy Wymagania maksymalnie 40 A Maksymalny pobór mocy Wejście 1 Wejście W 1380 W Parametry fizyczne Poniższa tabela zawiera dane dotyczące wymiarów i masy projektora. Opis Wymiary Wymiary projektora Wymiary gabarytowe, tylko obudowa (dł. x szer. x wys. ) (bez obiektywu, zestawu do układania w stos i stopek) Wymiary gabarytowe (dł. ) (z płozą) 939, 8 x 596, 9 x 304, 8 (mm) 37 x 23, 5 x 12 (cale) 1207 x 838 x 654 (mm) 47, 5 x 33 x 25, 75 (cale) Masa projektora Bez obiektywu Wysyłka bez obiektywu (w tym opakowanie) Położenie robocze 73 kg (160 lbs) 95 kg (210 lbs) Wielokierunkowe Akcesoria Ta sekcja zawiera informacje o akcesoriach dostępnych dla projektora. Obiektywy (sprzedawane oddzielnie) Opis Stałoogniskowy o wysokiej jasności 0. 72:1 HB fixed Stałoogniskowy 0. 9:1 fixed Zmiennoogniskowy o wysokiej jasności:1 HB zoom Zmiennoogniskowy o wysokiej jasności:1 HB zoom Zmiennoogniskowy o wysokiej jasności:1 HB zoom Zmiennoogniskowy o wysokiej jasności:1 HB zoom Zmiennoogniskowy o wysokiej jasności:1 HB zoom Numer katalogowy XX XX XX XX XX XX XX Boxer 2K Instrukcja instalacji i konfiguracji Boxer 2K20 (Bc. 5) 46

47 Dane techniczne Boxer 2K Obiektywy (sprzedawane oddzielnie) Opis Zmiennoogniskowy o wysokiej jasności:1 HB zoom Zmiennoogniskowy o wysokiej jasności:1 HB zoom Zmiennoogniskowy o wysokiej jasności:1 HB zoom Zmiennoogniskowy o wysokiej jasności:1 HB zoom Zmiennoogniskowy o wysokiej jasności:1 HB zoom Numer katalogowy XX XX XX XX XX Inne akcesoria (sprzedawane oddzielnie) Opis Pilot na podczerwień Mystique Install Christie Guardian Ramy regulacyjne Numer katalogowy xx XX XX XX XX XX XX xx Informacja. Użyj odpowiedniego opakowania przy wysyłce produktu zainstalowanego w ramie. Informacje dotyczące przepisów prawnych Niniejszy produkt jest zgodny z najnowszymi przepisami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa produktu, wymagań środowiskowych i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Bezpieczeństwo CAN/CSA C22. 2 No ANSI/UL Urządzenia techniki informatycznej Bezpieczeństwo Część 1: Wymagania podstawowe IEC IEC/EN Urządzenia techniki informatycznej Bezpieczeństwo Część 1: Wymagania podstawowe EN IEC Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych Boxer 2K Instrukcja instalacji i konfiguracji Boxer 2K20 (Bc. 5) 47

48 Dane techniczne Boxer 2K Czytnik komunikacji zbliżeniowej (NFC) Ostrzeżenie! Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Christie Digital Systems USA Inc. mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia. Zawiera: FCC ID: XU6-NFCR, IC: 8691A-NFCR Kompatybilność elektromagnetyczna Emisje FCC CFR47, część 15, podrozdział B, klasa A Promieniowanie niepożądane CAN ICES-003 (A)/NMB-003 (A) Information Technology Equipment (Including Digital Apparatus) Limits and Methods of Measurement CISPR 22/EN 55022, klasa A IEC /EN: Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu Odporność IEC /EN IEC/EN IEC /EN IEC /EN IEC /EN IEC /EN IEC /EN IEC /EN Zagrożenia środowiskowe Dyrektywa europejska (2011/65/EU) w sprawie ograniczenia zastosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) oraz wszystkie mające zastosowanie jej oficjalne zmiany. Rozporządzenie UE (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz wszystkie mające zastosowanie jej oficjalne zmiany. Dyrektywa europejska (2012/19/EU) w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz wszystkie mające zastosowanie jej oficjalne zmiany. Rozporządzenie chińskiego Ministerstwa Przemysłu Informatycznego (i 7 innych agencji rządowych) nr 32 (01/2016) w sprawie kontroli zanieczyszczeń związanych z elektronicznym sprzętem Boxer 2K Instrukcja instalacji i konfiguracji Boxer 2K20 (Bc. 5) 48

49 Dane techniczne Boxer 2K informatycznym i wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych (GB/T) oraz mające zastosowania wymagania dotyczące oznakowania produktów (SJ/T). Środowisko Ta sekcja zawiera informacje o wymaganiach środowiskowych dla projektora podczas pracy i podczas przechowywania. Warunki robocze Temperatura od 5 do 40 C (od 41 do 104 F) Wilgotność (bez kondensacji) od 10 do 80% Wysokość n. p. m. maksymalnie 3000 metrów ( stóp) Warunki przechowywania Temperatura od -40 do 70 C (od -40 do 158 F) Boxer 2K Instrukcja instalacji i konfiguracji Boxer 2K20 (Bc. 5) 49

50 Specyfikacje podłączanych sygnałów W tej sekcji przedstawiono dane techniczne możliwych połączeń dla urządzenia Boxer 2K. Przedstawiona poniżej lista formatów nie jest pełna, mogą być również obsługiwane inne formaty. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Christie. Lista formatów wideo obsługiwanych przez system Christie Link jest dostępna w instrukcji obsługi systemu Christie Link, zob. dokumentchristie Link User Manual (nr kat. Formaty wideo HBMIC W tej sekcji przedstawiono formaty wideo obsługiwane przez kartę HBMIC. DisplayPort 1. 2 Ten interfejs obsługuje standard HDCP 1. x. Format Rozdz. poz. Rozdz. pion. Klatki na sekundę (Hz) Próbkowani e Głębia bitowa HD 1280x, 25, 30, 50, 60 RGB/4:4:4 8/10/12 b/ kanał 1920x, 25, 30, 50, 60 RGB/4:4:4 8/10/12 b/ kanał 2048x, 25, 30, 50, 60 RGB/4:4:4 8/10/12 b/ kanał HDMI 2, 0 Ten interfejs obsługuje standardy HDCP 1. x i 2. Klatki na sekundę (Hz) Próbkowanie Głębia bitowa HD 1280x, 25, 30, 50, 60 RGB/4:4:4/4:2:2 8/10/12 b/ kanał 1920x1080i, 60 RGB/4:4:4/4:2:2 8/10/12 b/ kanał 1920x, 25, 30, 50, 60 RGB/4:4:4/4:2:2 8/10/12 b/ kanał 2048x, 25, 30, 50, 60 RGB/4:4:4/4:2:2 8/10/12 b/ kanał Boxer 2K Instrukcja instalacji i konfiguracji Boxer 2K20 (Bc. 5) 50

51 Specyfikacje podłączanych sygnałów SDI (HD, 3G, 6G i 12G-SDI) Dla tego interfejsu jest wymagany prawidłowy ładunek (payload) SMPTE-352. Format Rozd z. Rozd z. Klatki na sekundę (Hz) Próbkowa nie Głębia bitowa Uwagi HD 1280x, 25, 30, 50, 60 4:2:2 10 b/kanał 1920x1080i, 60 4:2:2 10 b/kanał 1920x, 25, 30 4:2:2 10 b/kanał 2048x, 25, 30 4:2:2 10 b/kanał 3G 1280x, 25, 30, 50, 60 RGB/4:4:4 10/12 b/kanał Tylko standard Level A 1920x1080i, 60 RGB/4:4:4 10/12 b/kanał Tylko standard Level A 1920x, 25, 30 RGB/4:4:4 10/12 b/kanał Tylko standard Level A 1920x, 60 4:2:2 10 b/kanał Tylko standard Level A 2048x, 25, 30 RGB/4:4:4 10/12 b/kanał Tylko standard Level A 2048x, 60 4:2:2 10 b/kanał Tylko standard Level A 6G 1920x, 60 RGB/4:4:4 10/12 b/kanał 2048x, 60 RGB/4:4:4 10/12 b/kanał Formaty wideo QDPIC W tej sekcji przedstawiono formaty wideo obsługiwane przez kartę QDPIC. Interfejs DisplayPort 1. 2 obsługuje standardy HDCP 1. Klatki na sekundę (Hz) Próbkowani e Głębia bitowa HD 1280x, 25, 30, 50, 60 RGB/4:4:4 8/10/12 b/kanał 1920x, 25, 30, 50, 60 RGB/4:4:4 8/10/12 b/kanał 2048x, 25, 30, 50, 60 RGB/4:4:4 8/10/12 b/kanał Formaty wideo TDPIC W tej sekcji przedstawiono formaty wideo obsługiwane przez kartę TDPIC. 1a obsługuje standardy HDCP 1. Klatki na sekundę (Hz) Próbkowanie Głębia bitowa HD 1280x, 25, 30, 50, 60 RGB/4:4:4 8/10 b/kanał 1920x, 25, 30, 50, 60 RGB/4:4:4 8/10 b/kanał Boxer 2K Instrukcja instalacji i konfiguracji Boxer 2K20 (Bc. 5) 51

52 Specyfikacje podłączanych sygnałów Format Rozdz. Klatki na sekundę (Hz) Próbkowanie Głębia bitowa 2048x, 25, 30, 50, 60 RGB/4:4:4 8/10 b/kanał Formaty wideo DDIC W tej sekcji przedstawiono formaty wideo obsługiwane przez kartę DDIC. Interfejs DVI-D obsługuje standard HDCP 1. Klatki na sekundę (Hz) Próbkowanie Głębia bitowa HD 1280x RGB/4:4:4 8 b/kanał 1920x, 25, 30, 50, 60 RGB/4:4:4 8 b/kanał 2048x, 25, 30, 50, 60 RGB/4:4:4 8 b/kanał Formaty wideo THIC W tej sekcji przedstawiono formaty wideo obsługiwane przez kartę THIC. Interfejs HDMI 1. 3 obsługuje standardy HDCP 1. Klatki na sekundę (Hz) Próbkowanie Głębia bitowa HD 1280x, 25, 30, 50, 60 RGB/4:4:4/4:2:2 8/10/12 b/kanał 1920x1080i, 60 RGB/4:4:4/4:2:2 8/10/12 b/kanał 1920x, 25, 30, 50, 60 RGB/4:4:4/4:2:2 8/10/12 b/kanał 2048x, 25, 30, 50, 60 RGB/4:4:4/4:2:2 8/10/12 b/kanał Formaty wideo HDBase-T W tej sekcji przedstawiono formaty wideo obsługiwane przez kartę HDBase-T. 4 obsługuje standardy HDCP 1. 5) 52

53 Specyfikacje podłączanych sygnałów Formaty wideo 3GIC W tej sekcji przedstawiono formaty wideo dla karty 3GIC dla standardów HD i 3G-SDI. Klatki na sekundę (Hz) Próbkowani e Głębia bitowa Uwagi HD 1280x, 25, 30, 50, 60 4:2:2 10 b/kanał 1920x1080i, 60 4:2:2 10 b/kanał 1920x, 25, 30 4:2:2 10 b/kanał 2048x, 25, 30 4:2:2 10 b/kanał 3G 1280x, 25, 30, 50, 60 RGB/4:4:4 10/12 b/kanał Zalecany format Level A 1920x1080i, 60 RGB/4:4:4 10/12 b/kanał Zalecany format Level A 1920x, 25, 30 RGB/4:4:4 10/12 b/kanał Zalecany format Level A 1920x, 60 4:2:2 10 b/kanał Zalecany format Level A 2048x, 25, 30 RGB/4:4:4 10/12 b/kanał Zalecany format Level A 2048x, 60 4:2:2 10 b/kanał Zalecany format Level A Boxer 2K Instrukcja instalacji i konfiguracji Boxer 2K20 (Bc. 5) 53

54 Corporate offices Worldwide offices Christie Digital Systems USA, Inc. Cypress ph: Christie Digital Systems Canada Inc. Kitchener ph: Australia ph: +61 (0) Brazil ph: +55 (11) China (Beijing) ph: China (Shanghai) ph: France ph: +33 (0) Germany ph: India ph: +91 (080) Japan (Tokyo) ph: Korea (Seoul) ph: Mexico ph: Republic of South Africa ph: +27 (0) Russian Federation and Eastern Europe ph: +36 (0) Singapore ph: Spain ph: United Arab Emirates ph: United Kingdom ph: +44 (0) United States (Arizona) ph: United States (New York) ph: Independant sales consultant offices Italy ph: +39 (0) For the most current technical documentation, visit

55

3. Uruchomienie usługi <strong>UPC</strong> <strong>WiFi</strong> Uruchomienie usługi <strong>UPC</strong> <strong>WiFi</strong> wymaga wykonania czynności opisanych w kolejnych rozdziałach niniejszej instrukcji: 1. podłączenie routera (Podłączenie routera, s. 5) 2. skonfigurowanie routera (Konfiguracja routera, s. 6) 3. zainstalowanie bezprzewodowej karty USB (Instalacja bezprzewodowej karty USB, s. 13) 4. skonfigurowanie połączenia bezprzewodowego (Konfiguracja połączenia bezprzewodowego, s. 17) 4. Opis routera Router bezprzewodowy WPN824 RangeMax przeznaczony jest do obsługi domowych sieci lokalnych. Zastosowanie autorskiej technologii RangeMax pozwala na komfortową pracę użytkowników sieci nawet w przypadku pojawiania się czynników generujących zakłócenia w komunikacji radiowej. Urządzenie umożliwia bezprzewodowe (w standardzie IEEE 802. 11b/g) oraz przewodowe (w standardzie Ethernet) podłączenie komputerów do usługi internetowej poprzez: • wbudowany punkt dostępowy <strong>WiFi</strong> (Access Point), • 4-portowy switch. Poprawne umiejscowienie routera Rysunek 1. Router ustawiony pionowo Podłączając router kieruj się poniższymi wskazówkami: • umieść router w pobliżu modemu kablowego, w możliwie najwyższym punkcie pomieszczenia, • zapewnij przestrzeń dla prawidłowej pracy komputera wyposażonego w kartę bezprzewodową, • nie umieszczaj routera w pobliżu typowych źródeł zakłóceń transmisji bezprzewodowej, takich jak kuchenki mikrofalowe, komputery, telefony bezprzewodowe, duże powierzchnie metalowe. <strong>Instrukcja</strong> <strong>instalacji</strong> i <strong>konfiguracji</strong> usługi upc wifi, wersja 1. 0 3

Uwaga: Jeśli umieścisz router na metalowej powierzchni, ustaw go w pozycji pionowej. W tym celu skorzystaj z plastikowych uchwytów dostarczonych wraz z routerem. Przedni panel routera Przedni panel routera umożliwia monitorowanie pracy urządzenia dzięki umieszczonym na nim diodom sygnalizacyjnym. Zachowanie się poszczególnych diod informuje o statusie routera oraz aktywności jego poszczególnych funkcji. Rysunek 2. Przedni panel routera Dioda Status Stan Urządzenia Zielony Zasilanie włączone. Test routera zakończony sukcesem. Brak Router nie jest zasilany. Zielony Trwa testowanie routera. Brak Testowanie zakończone sukcesem. Zielony Aktywna komunikacja bezprzewodowa. Brak Komunikacja bezprzewodowa wyłączona lub występuje problem z uruchomieniem komunikacji. Zielony Wykryte połączenie z modemem kablowym. Zielony pulsujący Trwa transmisja danych do modemu kablowego. Zielony Urządzenie sieciowe podłączone - szybkość 100 Mb/s. Zielony pulsujący Trwa transmisja z podłączonym urządzeniem - szybkość 100 Mb/s. Żółty Urządzenie sieciowe podłączone - szybkość 10 Mb/s. Żółty pulsujący Trwa transmisja z podłączonym urządzeniem - szybkość 10 Mb/s. Brak Nie wykryto urządzenia podłączonego do danego portu. Tabela 1. Opis stanów diod sygnalizacyjnych przedniego panelu Tylny panel routera Na tylnym panelu routera znajdują się porty LAN routera, port służący do podłączenia modemu kablowego, gniazdo zasilania, przycisk Reset oraz przycisk służący do wyłączenia niebieskich diod umieszczonych na górnym panelu routera (informują o pracy anten routera). *UWAGA: Użycie tego przycisku spowoduje skasowanie <strong>konfiguracji</strong> routera. Używaj tego przycisku tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne. W celu zabezpieczenia przed przypadkowym wciśnięciem przycisku, został on umieszczony wewnątrz obudowy routera. Najłatwiej wciśniesz go używając do tego celu np. : igły lub wykałaczki. Rysunek 3. Tylny panel routera Element Przeznaczenie 1 Przycisk wyłączający diody sygnalizacyjne anten. 2 Gniazdo zasilacza sieciowego. 3 4 5 Gniazda RJ45 służące do przewodowego podłączenia komputerów. Gniazdo RJ45 służące do podłączenia modemu kablowego. Przycisk Reset przywracający fabryczne ustawienia urządzenia*. Tabela 2. Opis elementów tylnego panelu 4 <strong>Instrukcja</strong> <strong>instalacji</strong> i <strong>konfiguracji</strong> usługi upc wifi, wersja 1. 0

Instrukcja obsługi, programowania i serwisowania Brother Ef4 B672

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi, programowania i serwisowania Brother Ef4 B672

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi, programowania i serwisowania Brother Ef4 B672