Instrukcja montażu, obsługi i bezpieczeństwa Craftsman 253560

Instrukcja montażu, obsługi i bezpieczeństwa Craftsman 253560 zawiera wszystkie informacje potrzebne do zainstalowania, wykorzystania i przechowywania produktu Craftsman. Instrukcja zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące montażu, użytkowania i bezpieczeństwa produktu. Instrukcja zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące użytkowania produktu w bezpieczny i skuteczny sposób. Powinna być ona przestrzegana przez wszystkich użytkowników produktu, aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłową obsługę. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące wszelkich zalecanych czynności konserwacyjnych i napraw, które należy wykonać, aby zapewnić produktowi długotrwałą wydajność.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu, obsługi i bezpieczeństwa Craftsman 253560

Język polski

35

Instrukcje obsługi

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję,
że jego użytkowanie będzie ze sobą niosło wiele korzyści.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są
specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazó-
wek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na
potencjalne ryzyka obrażeń.

UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub
innych przedmiotów.

WSKAZÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą
gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również karto-
nem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie
innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.
• Urządzenie chronić należy przed deszczem i wilgocią,

aby zapobiec groźbie pożaru lub porażeniu prądem. Nie
należy go więc używać w pobliżu wody, a więc przykłado-
wo w pobliżu wanny, basenu lub w zawilgoconej piwnicy.

• Urządzenia nie należy używać w bardzo gorących, zim-

nych, zakurzonych ani wilgotnych miejscach.

• Z urządzenia należy korzystać wyłącznie do celów prywat-

nych i zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenie to nie jest
przeznaczone do użytku komercyjnego.

• Kabel zasilający nie powinien być poskręcany, przytrza-

śnięty ani nie powinien stykać się ze źródłami ciepła.

• Poprowadzenie kabla zasilającego nie powinno grozić

potknięciem.

• Wtyczki zasilającej ani kabla nie należy nigdy dotykać

mokrymi rękoma.

• Urządzenie należy podłączyć tylko i wyłącznie do przepi-

sowo zamontowanego gniazdka. Proszę zwrócić uwagę
na to, żeby podane napięcie zgadzało się z napięciem w
gniazdku.

• Kabel zasilający musi być zawsze łatwo dostępny.
• Baterie należy zawsze wkładać w odpowiedni sposób.
• Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych przedmiota-

mi, takimi jak gazety, obrusy, firanki itp.

• Urządzenia nie należy wystawiać na działanie kapiącej

ani rozchlapującej się wody, a także nie należy na nim
stawiać naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazony z
kwiatami.

• Na urządzeniu nie należy stawiać źródeł otwartego ognia,

takich jak zapalone świeczki.

• Nigdy nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Niefa-

chowo przeprowadzone naprawy mogą być groźne w
skutkach dla użytkownika. Przy uszkodzeniu urządzenia, w
szczególności kabla sieciowego, urządzenie nie może być
używane dopóki nie zostanie naprawione przez osobę z
wymaganymi uprawnieniami. Przewód zasilający należy
regularnie sprawdzać, czy nie jest uszkodzony.

• W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu

lecz skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszko-
dzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w
specjalnym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifiko-
waną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

• Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane,

należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka lub wyjąć baterie.

Poniższe symbole mogą znajdować się na urządzeniu i mają
zwracać Państwa uwagę na:

Symbol błyskawicy ma zwrócić uwagę
użytkownika na znajdujące się we wnętrzu
urządzenia części, które są pod niebezpiecz-
nie wysokim napięciem.
Symbol z wykrzyknikiem ma zwrócić uwagę
użytkownika na znajdujące się w załączonych
dokumentach ważne wskazówki związane z
obsługą i konserwacją urządzenia.

Dzieci i osoby niepełnosprawne
• Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobod-

nie dostępnych części opakowania (torby plastikowe,
kartony, styropian itp. ).

OSTRZEŻENIE!

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią.

Niebezpieczeń-

stwo uduszenia!

• To urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym

dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, moto-
rycznych lub umysłowych lub nie posiadające niezbędne-
go doświadczenia i/lub wiedzy. Użytkowanie urządzenia
przez takie osoby jest możliwe wyłącznie pod nadzorem
opiekuna lub po otrzymaniu wskazówek dotyczących
używania urządzenia.

• Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

Przegląd elementów obsługi

1 Pokrętło VOLUME (głośność)
2 Przycisk FUN. (funkcja)
3 Przycisk POWER (Wł/Czuwanie)
4 Przycisk MODE
5 Przycisk SET
6 Płytka montażowa
7 Przycisk SNZ/SLP (Timer drzemki/uśpienia)

Instrukcja BHP przy obsłudze grzejnika elektrycznego

Instrukcja BHP przy obsłudze grzejnika elektrycznego powinna się znaleźć w każdym pomieszczeniu, w którym funkcjonuje urządzenie do ogrzewania powietrza. Może nim być biuro, pokój hotelowy czy hala produkcyjna, jeśli niezbędne jest zapewnienie w nich temperatury odpowiedniej do realizacji procesu technologicznego czy zapewnienia komfortu termicznego pracowników.

Prawidłowo przygotowana instrukcja BHP przy obsłudze grzejnika elektrycznego zawiera wytyczne dotyczące postępowania przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych oraz grzewczych. Pojęcia te nie są tożsame, dlatego w przypadku grzejników elektrycznych konieczne jest uwzględnienie ryzyka, jakie niosą za sobą jedne i drugie konstrukcje. Do głównych zaliczają się porażenie prądem oraz poparzenie. Instrukcja BHP przy obsłudze grzejnika elektrycznego powinna też poruszać kwestię ewentualnego ryzyka wystąpienia pożaru.

Instrukcja BHP przy obsłudze grzejnika elektrycznego – zalecenia dla pracownika obsługi

Szkody, jakie mogą wynikać z nieprawidłowej obsługi sprzętu, dotyczą zarówno osoby odpowiedzialnej za jego obsługę, jak i osób postronnych oraz dóbr materialnych. W przypadku operatora instrukcja BHP przy obsłudze grzejnika elektrycznego musi zawierać informacje o tym, jak prawidłowo podłączać grzejnik i regulować jego pracę. Szczególnie istotne jest zwrócenie uwagi na sprawność kabla elektrycznego. Jednym z punktów w zapisie powinien być bezwzględny zakaz włączania urządzenia z przetartym przewodem lub podłączania go do uszkodzonego gniazdka.

Instrukcja BHP przy obsłudze grzejnika elektrycznego musi też wymieniać zakazy takie jak:

  • zdejmowanie osłon podczas pracy grzejnika,
  • dokonywanie napraw bez uprawnień,
  • obsługa, włączanie i wyłączanie grzejnika mokrymi dłońmi,
  • siadanie na grzejniku lub wieszanie na nich odzieży czy innych tkanin,
  • dokonywanie napraw przy włączonym urządzeniu.

Instrukcja BHP przy obsłudze grzejnika elektrycznego – zabezpieczenie grzejnika po pracy

Grzejnik może stwarzać zagrożenie nie tylko dla pracownika obsługi, ale też dla osób postronnych. Do wypadków, a nawet do pożaru może dojść wtedy, gdy urządzenie pozostanie bez nadzoru. Dlatego instrukcja BHP przy obsłudze grzejnika elektrycznego musi zawierać instrukcję postępowania po zakończeniu pracy osoby odpowiedzialnej. Do jej obowiązków należą wyłączenie urządzenia przed wyjściem lub przekazanie odpowiedzialności na inną osobę, zabezpieczenie gorącego grzejnika przed kontaktem z materiałami łatwopalnymi oraz ustawienie go w miejscu, w którym nie stworzy zagrożenia dla innych.

Instrukcja BHP przy obsłudze grzejnika elektrycznego – postępowanie w sytuacjach awaryjnych

Konsekwencją niewłaściwego postępowania z elektrycznym urządzeniem grzewczym może być poparzenie lub porażenie prądem. Kontakt z tkaninami, meblami, papierami może prowadzić do ich uszkodzeń, bądź stanowić bezpośrednią przyczynę wybuchu pożaru. Instrukcja BHP przy obsłudze grzejnika elektrycznego musi wskazywać pracownikom sposoby postępowania w takich sytuacjach. Powinna też zwracać uwagę na konieczność powiadomienia odpowiednich osób o stwierdzonych uszkodzeniach sprzętu czy instalacji elektrycznej.


☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa; audytu, szkolenia i nadzoru, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S. A. tel. 22 517 88 66 e-mail: michal. pl

NAJBLIŻSZE KURSY I SZKOLENIA BHP

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Instrukcja montażu, obsługi i bezpieczeństwa Craftsman 253560

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu, obsługi i bezpieczeństwa Craftsman 253560

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu, obsługi i bezpieczeństwa Craftsman 253560