Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Aeg Lnc7md32w2

Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Aeg Lnc7md32w2 zapewnia użytkownikom bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego urządzenia. Instrukcja zawiera informacje dotyczące bezpiecznych praktyk użytkowania, w tym dane dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji, oraz informacje o gwarancji. Instrukcja zaleca, aby przed użyciem urządzenia dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i ściśle przestrzegać wszystkich wskazówek i wytycznych zawartych w dokumencie. Ponadto, instrukcja zawiera informacje na temat typowej gwarancji oferowanej na ten produkt, w tym informacje o długości okresu gwarancji i ochronie, jaką daje gwarancja.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Aeg Lnc7md32w2

 • Home
 • Wsparcie
 • Wsparcie Produktu
 • Obsługa

  [LG WebOS TV] Jak wykonać aktualizacje oprogramowania w telewizorze?
  [LG WebOS] Jak wykonać aktualizacje oprogramowania w telewizorze? Aktualizacje oprogramowania w odbiornikach TV pozwalają na eliminacjęróżnorakich problemów wykrytych przez dział badawczy LG, w trakcie eksploatacjiodbiorników. Mogą mieć poz...
 • Rozwiązywanie problemów

  [LG WebOS TV] Tryb Obrazu w telewizorze - jak wybrać właściwy?
  [LG WebOS TV] Tryb Obrazu w telewizorze - jak wybrać właściwy? Jakość obrazu, którego wyświetlanie jest jednym z najważniejszychzadań Twojego telewizora, jest w głownej mierze zależna od sposobu w jakinagrany został odtwarzany materiał, typu...
  [LG WebOS TV] Jak uruchomić podręcznik obsługi telewizora?
  [LG WebOS TV] Jak uruchomić podręcznik obsługi telewizora? Podręcznik obsługi telewizora z systemem WebOS to przewodnik, w którymodnajdziesz informacje na temat oferowanych przez telewizor funkcji, a takżeprzegląd ustawień dostępnych dla uż... com/pl/wsparcie/pomoc-produktowa/CT20198005-20152532140209" data-link-area="cs_help_library_list_view_detail" data-link-name="lg_webos_tv_automatyczne_wy_czanie_telewizora_po_4_godzinach_pracy">[LG WebOS TV] Automatyczne wyłączanie telewizora po 4 godzinach pracy
  [LG WebOS TV] Automatyczne wyłączanie telewizora po 4 godzinach pracyDomyślnie odbiorniki TV są skonfigurowane w taki sposób, aby po 4 godzinachbraku aktywności użytkownika, telewizor wyłączył się automatycznie. Pozwala tozaoszczedzić energ... com/pl/wsparcie/pomoc-produktowa/CT20198005-20152528678527" data-link-area="cs_help_library_list_view_detail" data-link-name="lg_webos_tv_jakie_urz_dzenia_zewn_trzne_s_kompatybilne_do_gier">[LG WebOS TV] Jakie urządzenia zewnętrzne są kompatybilne do gier?
  [LG WebOS TV] Jakie urządzenia zewnętrzne są kompatybilne do gier? Kontrolery USB (wsparcie w modelach wyprodukowanych od 2018 roku):- Sony Dualshock 4- Microsoft Xbox 360 controller (cable)- NVIDIA Shield controller- Logitech F310, F510, F... com/pl/wsparcie/pomoc-produktowa/CT20198005-1438174591227" data-link-area="cs_help_library_list_view_detail" data-link-name="lg_webos_tv_jak_ustawi_proporcje_ekranu">[LG WebOS TV] Jak ustawić proporcje ekranu?
  [LG WebOS TV] Jak ustawić Proporcje EkranuUstawiając proporcje ekranu wskazujesz w jaki sposób Twój telewizor mawyświetlać obraz, który jest do niego dostarczany np. z podłączonej anteny lubzłącz zewnętrznych - HDMI. Funkcjnalność ta może b...

  Zobacz więcej

  3 lata gwarancji

  Nasza gwarancja odzwierciedla jakość i trwałość naszych narzędzi. Naszym klientom oferujemy możliwość przedłużenia gwarancji do 3 lat na narzędzia. Tak więc używając naszych narzędzi nie musisz się martwić o ich trwałość w Twoim miejscu pracy.

  GDY MÓWIMY O TRWAŁOŚCIMÓWIMY SERIO

  Ciągle doskonalimy naszą ofertę dla naszych użytkowników. Jesteśmy pewni naszych urządzeń dlatego od teraz oferujemy możliwość przedłużenia gwarancji do 3 lat na wszystkie narzędzia z naszej oferty. Dzięki temu nasi użytkownicy mogą być pewni, że mają narzędzia na któym mogą w pełni polegać w swojej pracy. 

  W celu przedłużenia gwarancji użytkownik mui zarejestrować urządzenie na naszej stronie internetowej w ciągu 30 dni od daty zakupu.

  3 LATA GWARANCJI NA NARZĘDZIA

  Możliwość wydłużenia gwarancji do 3 lat w ciągu 30 dni od daty zakupu.

  Co najważniejsze - gwarancja dotyczy ponad 100 urządzeń z obecnej oferty marki AEG.

  Jako marka AEG zobowiązaliśmy się do wytwarzania produktów najwyższej jakości, na których można polegać każdego dnia. Możliwość przedłużenia gwarancji do 3 lat jest kolejnym dowodem na to, że na naszych produktach można polegać.

  *Po rejestracji produktu na stronie internetowej

  Instrukcje bezpieczeństwa i warunki gwarancji 1. 7

  Spis treści

  1. Ogólne.............................................................................................................. 2
  2. Użycie zgodne z przeznaczeniem.................................................................. 1. Siłowniki oraz konsole montażowe.......................................................................... 2
  3. Instrukcje bezpieczeństwa.............................................................................. 3
  3. Elementy sterujące/centrale..................................................................................... 2. Przyciski bezpieczeństwa / przyciski awaryjne........................................................ 3. Siłowniki / ryglowanie............................................................................................... 3
  4. Montaż.............................................................................................................. 4
  4. Montaż mechaniczny............................................................................................... Połączenia elektryczne............................................................................................ SICO LINK / SIMON LINK........................................................................................ 5
  5. Uruchomienie................................................................................................... 6
  5. Analiza ryzyka.......................................................................................................... Przeprowadzenie uruchomienia............................................................................... 6
  6. Konserwacja..................................................................................................... Ogólne...................................................................................................................... Elementy sterujące................................................................................................... 7
  6. Uwagi dotyczące ochrony środowiska / Utylizacja................................................... 4. Naprawa i wymiana.................................................................................................. 5. Części zamienne...................................................................................................... 7
  Copyright by SIMON PROtec Systems GmbH SZ zastrzeżeniem wszelkich zmian technicznych i błędów. 7. Dodatek............................................................................................................. 8
  6. 6. Warunki gwarancji.................................................................................................... Regulacje w zakresie oprogramowania do parametryzacji siłownika...................... 7

  7. Ogólne warunki sprzedaży....................................................................................... 8
  7. Deklaracja producenta............................................................................................. Deklaracja producenta (dystrybutor)........................................................................ Adresy...................................................................................................................... 8

  SuG_PL_17 www. simon-protec. com Data: 12. 08. 2022
  Wydanie: 1. 7 / 10. 2021 [email protected] Strona 1

  Ogólne

  1. Ogólne 2. Użycie zgodne z przeznaczeniem
  Instrukcje obsługi i / lub instrukcje montażu firmy
  esco Polska sp. z o. o. obowiązują tylko w połącze- 2. Siłowniki oraz konsole montażowe
  niu z niniejszym dokumentem dotyczącym bezpie-
  czeństwa oraz warunków gwarancji. Siłowniki otwierające (ramieniowe, łańcuchowe,
  Instrukcje zawierają wymagania i wskazówki doty- liniowe), konsole i elementy ryglujące służą do
  otwierania i zamykania drzwi i okien wykorzysty-
  czące instalacji i konserwacji urządzeń i są prze- wanych głównie w systemach oddymiania, napo-
  znaczone dla wykwalifikowanych osób dokonują- wietrzania oraz wentylacji. Zgodnie z Dyrektywą
  cych ww. czynności (np. inżynier mechatronik lub Maszynową 2006 / 42 / EC, produkt ten jest ma-
  elektryk) i/lub przeszkolony personel posiadający szyną nieukończoną. Po zainstalowaniu maszynę
  wiedzę na temat instalacji urządzeń elektrycznych. należy rozbudować o wszelkie środki ochronne
  Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać zgodnie z przeprowadzoną oceną ryzyka.
  się z dostarczonymi instrukcjami, szczególną
  uwagę należy zwrócić na kwestie bezpieczeń-
  stwa. Należy zachować tę instrukcję do póź-
  niejszego wykorzystania.
  Poniższe symbole będą stosowane w niniejszym
  dokumencie:

  INFORMACJA
  Dodatkowe informacje i wskazówki!

  UWAGA

  Ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu dla produk-
  tu.

  NIEBEZPIECZEŃSTWO

  Ostrzeżenie o potencjalnych zagrożeniach dla
  życia i zdrowia!

  UWAGA ŚRODOWISKOWA

  Ta wskazówka dotyczy potencjalnego zagroże-
  nia dla środowiska!
  ¾ Instrukcje do wykonywanych czynności są
  oznaczone w ten sposób.
  Ô ten symbol opisuje wnioski.
  ● Przyciski lub włączniki, które mają być naci-
  śnięte są oznaczone pogrubionym tekstem.
  ● „Indicators” są ujęte w cudzysłów.

  Strona 2

  Instrukcje bezpieczeństwa

  3. Instrukcje bezpieczeństwa 3. Przyciski bezpieczeństwa / przyciski
  awaryjne
  Dla bezpieczeństwa osób ważne jest przestrze-
  ganie tych instrukcji. Instrukcję należy zachować
  i przekazać użytkownikowi po instalacji i urucho- NIEBEZPIECZEŃSTWO
  mieniu.
  Element uruchamiający w postaci np. przełącz-
  NIEBEZPIECZEŃSTWO nika ze stanem „wyłączonym”- domyślnie musi
  być zainstalowany w miejscu z bezpośrednim
  Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez polem widzenia do części napędzanej, ale z
  osoby nieupoważnione (np. dzieci, osoby nie- dala od części ruchomych. Jeśli nie jest to prze-
  przeszkolone). Elementy sterujące takie jak łącznik kluczykowy, musi być zainstalowany na
  przyciski czy piloty powinny być zabezpieczone wysokości co najmniej 1, 5 mi musi być niedo-
  przed nieuprawnionym użyciem. stępny dla osób postronnych.
  3. Siłowniki / ryglowanie
  NIEBEZPIECZEŃSTWO
  NIEBEZPIECZEŃSTWO
  Należy przestrzegać i brać pod uwagę następu-
  jące regulacje: Elektrycznie sterowane okna, które są zamonto-
  • wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, wane na wysokości niższej niż 2, 5 m nad górną
  • wytyczne dotyczące instalacji elektrycznych, krawędzią gotowej podłogi (nawet jeśli dotyczy
  • przepisy miejscowej straży pożarnej, to tylko części okna) wymagają oceny ryzyka w
  odniesieniu do NIEBEZPIECZEŃSTWA zmiaż-
  • zasady przyłączenia urządzeń do prądu, dżenia lub uwięzienia osób. Kilka przepisów kra-
  • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny jowych i międzynarodowych reguluje niezbędne
  pracy środki ochronne w zależności od rodzaju użyt-
  W przypadku wprowadzenia do obrotu, insta- kowania okna. Należy przeprowadzić analizę
  lacji i uruchomienia poza krajem producenta, ryzyka (patrz również rozdział 5. 1).
  obowiązują krajowe przepisy bezpieczeństwa i Operator/użytkownik musi upewnić się, że okna
  przepisy kraju instalacji. sterowane elektrycznie są obsługiwane i kon-
  serwowane zgodnie z INFORMACJĄ dla użyt-
  3. Elementy sterujące/centrale kownika, instrukcją obsługi i instrukcją montażu.
  W Niemczech należy wziąć pod uwagę przepisy
  dotyczące miejsca pracy ASR A1. W innych
  NIEBEZPIECZEŃSTWO krajach obowiązują odpowiednie przepisy kra-
  jowe.
  Przewód sieciowy (230VAC) musi posiadać
  osobne zabezpieczenie. Wszystkie przyłącze- NIEBEZPIECZEŃSTWO
  nia, naprawy i konserwacje należy wykonywać
  wyłącznie przy odłączonym zasilaniu sieciowym.
  Należy upewnić się, że mocowanie siłownika
  jest trwałe i dostosowane do siły wskazanej na
  NIEBEZPIECZEŃSTWO tabliczce znamionowej.

  Należy zapewnić swobodny dostęp serwisowy 3. Okna z zawieszeniem dolnym
  do centrali i urządzeń zasilających w systemach
  oddymiania. NIEBEZPIECZEŃSTWO

  W przypadku okien z zawieszeniem dolnym wy-
  magane jest zastosowanie odpowiednich nożyc
  bezpieczeństwa.

  Strona 3

  Montaż

  3. Siłownik drzwiowy 4. Montaż mechaniczny

  4. Montaż konsol
  NIEBEZPIECZEŃSTWO
  Siłowniki drzwiowe muszą być zainstalowane INFORMACJA
  w taki sposób, aby drzwi mogły otwierać się w
  kierunku ewakuacji. W Niemczech należy wziąć Informacje na temat dostępnych i właściwych
  pod uwagę przepisy dotyczące miejsca pracy konsol dostępne są na:
  ASR A1. W innych krajach obowiązują odpo-
  wiednie przepisy krajowe. www. esco. com. pl
  bądź prosimy o kontakt z naszym działem
  4. Montaż technicznym.

  4. Połączenia elektryczne
  INFORMACJA
  Przed pierwszym uruchomieniem sprawdź okablo-
  Szczegółowe informacje znajdują się w formu- wanie zasilające. W szczególności należy wziąć
  larzu KB. 01 „Okna otwierane automatycznie” pod uwagę przekrój przewodu. Należy przestrze-
  dostępnym na: gać obowiązujących przepisów dotyczących mini-
  www. pl malnych wartości wymiarowania przewodów!
  Typowe obliczenie (są to tylko przybliżone wartości
  NIEBEZPIECZEŃSTWO i nie jest to dokładne obliczenie):
  System może być montowany wy- INFORMACJA
  łącznie przez wykwalifikowany per-
  sonel (wykwalifikowani elektrycy). Kabel silnika – uwagi dotyczące obliczenia
  Wszystkie odpowiednie krajowe (przykładkowa):
  przepisy i dyrektywy dotyczące bez-
  pieczeństwa mają zastosowanie do Przekrój żyły [mm²] = długość linii [m]
  montażu, instalacji i uruchomienia. × ilość siłowników
  × Spobór prądu na
  Nieprawidłowy montaż może stwarzać ryzyko x siłownik [A]
  porażenia prądem. Należy przestrzegać wszyst- / 73.
  kich przepisów bezpieczeństwa. Przestrzegać
  aktualnej instrukcji montażu. Nieprawidłowy Stosować lokalne regulacje.
  montaż może prowadzić do poważnych obra-
  żeń.
  UWAGA

  Upewnić się, że zapas przewodu zasilającego
  na ruchomych częściach jest wystarczający,
  uwzględniając promienie gięcia, aby zapobiec
  zakleszczeniu lub zerwaniu przewodu zasilają-
  cego.

  Strona 4

  Montaż

  4. 24 V DC 4. 230 V AC

  NIEBEZPIECZEŃSTWO NIEBEZPIECZEŃSTWO
  Przed podłączeniem zasilania 24 V DC / 230 V Ważne jest przestrzeganie pięciu zasad bezpie-
  AC, należy sprawdzić podłączane urządzenie. czeństwa zgodnie z EN 50110-1 lub DIN VDE
  0105-100.
  1. odłączyć całkowicie!
  UWAGA
  2. zabezpieczyć przed po-
  Nie należy uziemiać połączenia elektrycznego nownym podłączeniem!
  24 V DC. sprawdź, czy instalacja nie działa!
  Siłownik/ryglowanie może być eksploatowany 4. wykonać uziemienie!
  wyłącznie przy napięciu wskazanym na tablicz- 5. zapewnić ochronę przed sąsied-
  ce znamionowej i może być podłączony tylko do nimi częściami pod napięciem!
  odpowiedniego źródła zasilania! Należy zaizolo-
  wać elektrycznie nieużywane żyły.
  4. SICO LINK / SIMON LINK
  Kostka podłączenio-
  wa
  INFORMACJA
  Jeżeli siłownik ma złącze wtykowe, okablowanie
  wtyczki należy wykonać zgodnie z przyporząd-
  kowaniem styków w instrukcji obsługi. Wtyczka Do parametryzacji wszystkich napędów i ste-
  jest montowana zgodnie z załączoną instrukcją rowników obsługujących SICO LINK i SIMON
  SICO PLUG. LINK potrzebny jest odpowiedni kabel serwiso-
  wy USB i odpowiednie oprogramowanie.
  Dalsze informacje są dostępne pod adresem:
  short. com/sicoen

  Strona 5

  Uruchomienie

  5. Uruchomienie ¾ Jeśli wszystko jest w pełni sprawne, siłownik
  otwierania można ostatecznie podłączyć do
  5. Analiza ryzyka zasilania.

  INFORMACJA INFORMACJA
  Należy przeprowadzić analizę ryzyka (np. Testowanie systemu musi być przeprowadzone
  zmontowanego systemu) INFORMACJA moż- zgodnie z obowiązującymi przepisami (w Niem-
  na znaleźć w instrukcji KB. 01 „Okna sterowane czech obejmuje to DIN VDE 0100 część 600).
  elektrycznie” pod adresem: 5. Znakowanie CE
  www. pl
  Zgodnie z załącznikiem III dyrektywy maszynowej
  2006/42/WE oznakowanie CE musi być trwale
  5. Przeprowadzenie uruchomienia umieszczone na produkcie oraz musi być widocz-
  ne i czytelne. Patrz rozdział 7. 3: „Deklaracja WE
  producenta (dystrybutora)” na stronie 8.
  INFORMACJA
  6. Konserwacja
  Zalecamy wykonanie próbnego uruchomienia
  przy użyciu odpowiedniego przenośnego za-
  silacza (z urządzeniem sterującym, a nie tylko UWAGA
  baterią). Pozwala to na prostą i szybką reakcję
  na awarie. Ochrona przeciwpożarowa ma na celu ochronę
  ludzkiego życia! Dlatego instalacje muszą być
  regularnie konserwowane, zgodnie z odpowied-
  nimi specyfikacjami w instrukcjach obsługi lub
  decyzjach zatwierdzających – przynajmniej raz
  w roku – przez wyspecjalizowaną firmę autory-
  zowaną przez producenta, a wykonane prace
  konserwacyjne muszą być udokumentowane.
  UWAGA Konserwację należy przeprowadzać zgodnie z listą
  kontrolną, którą można otrzymać od producenta.
  Po instalacji należy sprawdzić, czy system jest 6. Ogólne
  prawidłowo ustawiony oraz czy system bezpie-
  czeństwa i jednostki wyzwalające, jeśli są zain- Należy regularnie sprawdzać działanie urządzeń
  stalowane, działają prawidłowo. bezpieczeństwa, takich jak siłowniki, klapy dymo-
  we, kurtyny itp. W przypadku awarii należy nie-
  zwłocznie powiadomić instalatora/osobę odpowie-
  INFORMACJA dzialną za bezpieczeństwo.

  Źródło napięcia musi być odpowiednie dla si-
  łownika/ryglowania/. INFORMACJA na tablicz-
  ce znamionowej oraz w instrukcji jest wiążąca.
  Poniższe przepisy nadal obowiązują:
  • DIN VDE 0100
  • DIN VDE 0298.
  ¾ Przed włączeniem siłownika otwierania prze-
  prowadzić kontrolę wzrokową i funkcjonalną.

  Strona 6

  Konserwacja

  6. Elementy sterujące 6. Naprawa i wymiana

  UWAGA UWAGA

  Aby utrzymać zasilanie awaryjne, zainstalowa- Przed pracami konserwacyjnymi należy przed-
  ne baterie muszą być regularnie testowane i w sięwziąć środki zapobiegające przypadkowemu
  razie potrzeby wymieniane na nowe. W zależno- uruchomieniu przez zdalne sterowanie.
  ści od sytuacji montażowej lub temperatury oto-
  czenia specjaliści ZVEI zdecydowanie zalecają
  wymianę baterii najpóźniej po 48 miesiącach! NIEBEZPIECZEŃSTWO
  Istnieje możliwość zakupu akumulatora jako
  kompletnego zestawu zastępczego. Prosimy o Siłownika otwierania /ryglatory / jednostki ste-
  kontakt z producentem lub dystrybutorem rującej nie wolno używać w przypadku koniecz-
  ności przeprowadzenia prac naprawczych lub
  6. Uwagi dotyczące ochrony środowi- regulacyjnych.
  ska / Utylizacja 6. Części zamienne

  Należy używać tylko oryginalnych części zamien-
  UWAGA ŚRODOWISKOWA nych. Stosowanie części innych producentów
  może unieważnić odpowiedzialność producenta,
  Siłowniki otwierania / ryglatory/jednostki sterują- gwarancję i serwis. Do przedłużania należy uży-
  ce i baterie nadają się do recyklingu i nie mogą wać wyłącznie oryginalnych części producenta.
  być wyrzucane razem z odpadami zwykłymi.
  Zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi 6. Warunki gwarancji
  elektroniki, opartymi na dyrektywie 2012/19/
  UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego Obowiązują warunki gwarancji dostępne na stro-
  i elektronicznego (WEEE), to urządzenie musi nie:
  zostać prawidłowo zutylizowane po zakończe- www. pl
  niu jego eksploatacji. W przypadku pytań doty-
  czących utylizacji prosimy o kontakt z instalato- 6. Regulacje w zakresie oprogramo-
  rem / sprzedawcą (patrz niemiecki Elektro G § wania do parametryzacji siłownika
  17 ust. 1 i § 19).
  W przypadku utylizacji starego sprzętu (zwłasz- Nasze produkty są fabrycznie konfigurowane
  cza jednostek sterujących z akumulatorami) zgodnie z ich przeznaczeniem. Dzięki oprogramo-
  prosimy o przestrzeganie niemieckiego Elektro waniu dostarczonemu przez producenta możliwe
  G §10. jest szybkie i łatwe dostosowanie ustawień fa-
  Każdy z wymienionych ustępów jest obowiązu- brycznych do odpowiednich wymagań.
  jącym odpowiednikiem Dyrektywy i krajowych Producent nie przejmuje żadnej gwarancji za
  przepisów lokalnych. uszkodzenia spowodowane nieprawidłową para-
  W przypadku siłowników otwierania, zamków metryzacją po dostawie.
  elektrycznych i jednostek sterujących dostępne Przed instalacją należy sprawdzić wymagania sys-
  są deklaracje EPD (środowiskowe deklaracje temowe. „Klauzula oprogramowania dotycząca
  produktu zgodne z ISO 14025 i EN 15804). dostarczania standardowego oprogramowania w
  Więcej INFORMACJI na temat utylizacji starego ramach dostaw” ZVEI (Centralne Stowarzyszenie
  sprzętu oraz prawidłowej utylizacji zużytych ba- Producentów Urządzeń Elektrycznych i Elektro-
  terii można znaleźć pod adresem: nicznych) jest uznawana za prawnie wiążącą w
  www. com momencie instalacji. Klauzula dotycząca oprogra-
  mowania znajduje się w sekcji ogólnych warunków
  pod adresem:
  www. com

  Strona 7

  Dodatek

  7. Dodatek 7. Adresy
  7. Ogólne warunki sprzedaży
  7. Producent SIMON
  OWS esco Polska dostępne są każdorazowa z do-
  kumentem sprzedaży oraz dodatkowo na stronie: SIMON PROtec Systems GmbH
  Medienstraße 8
  www. pl 94036 Passau
  Tel. : +49 (0) 851 988 70 - 0
  7. Deklaracja producenta Fax: +49 (0) 851 988 70 - 70
  Niniejszym oświadczamy zgodność E-Mail: [email protected]
  tego produktu z wytycznymi, obowią- Internet: www. com
  zującymi dla tego typu urządzeń.
  Oświadczenie o w/w zgodności może być udostęp- 7. Polska
  nione w naszej firmie lub przesłane na Państwa
  życzenie. Niniejsza deklaracja poświad-cza zgod- esco Polska sp.
  ność z dyrektywami, jednak nie udziela gwarancji ul. Rzeczna 10
  właściwości. W przypadku zmian dokonanych bez 03-794 Warszawa
  uzgodnienia z nami, oświadczenie to traci swoją E-Mail: [email protected]
  ważność. Internet: www. pl
  7. Deklaracja producenta (dystrybutor)
  Instalator jest odpowiedzialny za prawidłową insta-
  lację i uruchomienie oraz wytworzenie deklaracji
  zgodności zgodnie z dyrektywami UE.

  Strona 8

Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Aeg Lnc7md32w2

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Aeg Lnc7md32w2

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Aeg Lnc7md32w2