Informacje i przepisy Frigidaire Gleq642a

Frigidaire Gleq642a to pralka ładowana od góry. Umożliwia ona, aby użytkownik umieścił ubrania i inne przedmioty bezpośrednio w bębnie. Posiada ona wbudowaną technologię, która utrzymuje wnętrze w czystości i jest wyposażona w filtry dla alergenów, które pochłaniają cząsteczki alergenów i unoszą je ze środka. Pralka Frigidaire Gleq642a ma również specjalne przepisy i informacje dotyczące użytkowania i konserwacji, które należy zawsze przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne działanie. Przepisy i informacje te obejmują m.in. określenie odpowiedniego rodzaju detergentu do użycia w pralce, w jaki sposób regularnie czyścić i konserwować pralkę, a także jak monitorować jej funkcjonowanie.

Ostatnia aktualizacja: Informacje i przepisy Frigidaire Gleq642a

1. 

Ustawa określa zasady ochrony informacji, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie ich opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania, zwanych dalej "informacjami niejawnymi", to jest zasady:

1)

klasyfikowania informacji niejawnych;

2)

organizowania ochrony informacji niejawnych;

3)

przetwarzania informacji niejawnych;

4)

postępowania sprawdzającego prowadzonego w celu ustalenia, czy osoba nim objęta daje rękojmię zachowania tajemnicy, zwanego dalej odpowiednio "postępowaniem sprawdzającym" lub "kontrolnym postępowaniem sprawdzającym";

5)

postępowania prowadzonego w celu ustalenia, czy przedsiębiorca nim objęty zapewnia warunki do ochrony informacji niejawnych, zwanego dalej "postępowaniem bezpieczeństwa przemysłowego";

6)

organizacji kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych;

7)

ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych;

8)

stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w odniesieniu do informacji niejawnych.

2. 

Przepisy ustawy mają zastosowanie do:

1)

organów władzy publicznej, w szczególności:

b)

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

c)

organów administracji rządowej,

d)

organów jednostek samorządu terytorialnego, a także innych podległych im jednostek organizacyjnych lub przez nie nadzorowanych,

f)

organów kontroli państwowej i ochrony prawa;

2)

jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

3)

Narodowego Banku Polskiego;

4)

państwowych osób prawnych i innych niż wymienione w pkt 1-3 państwowych jednostek organizacyjnych;

5)

jednostek organizacyjnych podległych organom władzy publicznej lub nadzorowanych przez te organy;

6)

przedsiębiorców zamierzających ubiegać się albo ubiegających się o zawarcie umów związanych z dostępem do informacji niejawnych lub wykonujących takie umowy albo wykonujących na podstawie przepisów prawa zadania związane z dostępem do informacji niejawnych.

3. 

Przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych nie naruszają przepisów innych ustaw o ochronie tajemnicy zawodowej lub innych tajemnic prawnie chronionych, z zastrzeżeniem art. 5.

4. 

Do danych osobowych stanowiących informacje niejawne nie stosuje się przepisów o ochronie danych osobowych.

5. 

Do danych osobowych stanowiących informacje niejawne stosuje się przepisy niniejszej ustawy.

W rozumieniu ustawy:

1)

jednostką organizacyjną - jest podmiot wymieniony w art. 1 ust. 2;

2)

rękojmią zachowania tajemnicy - jest zdolność osoby do spełnienia ustawowych wymogów dla zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, stwierdzona w wyniku przeprowadzenia postępowania sprawdzającego;

3)

dokumentem - jest każda utrwalona informacja niejawna;

4)

materiałem - jest dokument lub przedmiot albo dowolna ich część, chronione jako informacja niejawna, a zwłaszcza urządzenie, wyposażenie lub broń wyprodukowane albo będące w trakcie produkcji, a także składnik użyty do ich wytworzenia;

5)

przetwarzaniem informacji niejawnych - są wszelkie operacje wykonywane w odniesieniu do informacji niejawnych i na tych informacjach, w szczególności ich wytwarzanie, modyfikowanie, kopiowanie, klasyfikowanie, gromadzenie, przechowywanie, przekazywanie lub udostępnianie;

6)

systemem teleinformatycznym - jest system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123);

7)

dokumentem szczególnych wymagań bezpieczeństwa - jest systematyczny opis sposobu zarządzania bezpieczeństwem systemu teleinformatycznego;

8)

dokumentem procedur bezpiecznej eksploatacji systemu teleinformatycznego - jest opis sposobu i trybu postępowania w sprawach związanych z bezpieczeństwem informacji niejawnych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym oraz zakres odpowiedzialności użytkowników systemu teleinformatycznego i pracowników mających do niego dostęp;

9)

dokumentacją bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego - jest dokument szczególnych wymagań bezpieczeństwa oraz dokument procedur bezpiecznej eksploatacji systemu teleinformatycznego, opracowane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie;

10)

akredytacją bezpieczeństwa teleinformatycznego - jest dopuszczenie systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych;

11)

certyfikacją - jest proces potwierdzania zdolności urządzenia, narzędzia lub innego środka do ochrony informacji niejawnych;

12)

audytem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego - jest weryfikacja poprawności realizacji wymagań i procedur, określonych w dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego;

13)

przedsiębiorcą - jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) lub każda inna jednostka organizacyjna, niezależnie od formy własności, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierzają realizować lub realizują związane z dostępem do informacji niejawnych umowy lub zadania wynikające z przepisów prawa;

14)

kierownikiem przedsiębiorcy - jest członek jednoosobowego zarządu lub innego jednoosobowego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - cały organ albo członek lub członkowie tego organu wyznaczeni co najmniej uchwałą zarządu do pełnienia funkcji kierownika przedsiębiorcy, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez ten organ lub jednostkę; w przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej kierownikiem przedsiębiorcy są wspólnicy prowadzący sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej - wspólnicy prowadzący sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej - komplementariusze prowadzący sprawy spółki; w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą kierownikiem przedsiębiorcy jest ta osoba; za kierownika przedsiębiorcy uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym; kierownik przedsiębiorcy jest kierownikiem jednostki organizacyjnej w rozumieniu przepisów ustawy;

15)

ryzykiem - jest kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia niepożądanego i jego konsekwencji;

16)

szacowaniem ryzyka - jest całościowy proces analizy i oceny ryzyka;

17)

zarządzaniem ryzykiem - są skoordynowane działania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, z uwzględnieniem ryzyka;

18)

zatrudnieniem - jest również odpowiednio powołanie, mianowanie lub wyznaczenie;

19) 1

 rozwiązaniem informatycznym - jest urządzenie lub zespół urządzeń, oprogramowanie, narzędzie lub usługa informatyczna umożliwiająca przetwarzanie informacji niejawnych w postaci elektronicznej, eksploatowana lub planowana do wdrożenia wyłącznie w jednostkach organizacyjnych wskazanych w art. 10 ust. 2.

Do postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, mają zastosowanie przepisy art. 6, art. 7, art. 8, art. 12, art. 14-16, art. 24 § 1 pkt 1-6 i § 2-4, art. 26 § 1, art. 28, art. 29, art. 30 § 1-3, art. 35 § 1, art. 39, art. 41-47, art. 50, art. 55, art. 57-60, art. 61 § 3 i 4, art. 63 § 4, art. 64, art. 65, art. 72, art. 75 § 1, art. 77 § 1, art. 97 § 1 pkt 4 i § 2, art. 98, art. 101, art. 103, art. 104, art. 105 § 2, art. 107, art. 109 § 1, art. 112, art. 113 § 1, art. 125 § 1, art. 156-158 oraz art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. z 2018 r. 2096 oraz z 2019 r. 60).

1. 

Informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku albo wykonywania czynności zleconych.

2. 

Zasady zwalniania od obowiązku zachowania w tajemnicy informacji niejawnych oraz sposób postępowania z aktami spraw zawierającymi informacje niejawne w postępowaniu przed sądami i innymi organami określają przepisy odrębnych ustaw.

3. 

Jeżeli przepisy odrębnych ustaw uprawniają organy, służby lub instytucje albo ich upoważnionych pracowników do dokonywania kontroli, w szczególności do swobodnego dostępu do pomieszczeń i materiałów, a jej zakres dotyczy informacji niejawnych, uprawnienia te są realizowane z zachowaniem przepisów niniejszej ustawy.

Są pyszne, małe i łatwe do zrobienia. Pączki serowe to szybki przepis na domowe smakołyki dla tych, którzy nie lubą drożdży. Idealne nie tylko na Tłusty Czwartek.

Nawet osoby, które są na diecie w Tłusty Czwartek pozwolą sobie na pączka lub piętnaście pączków. Mogą to być też faworki, oponki, anielskie ruchańce – wszystko, co ma kalorie. Pączki serowe to propozycja dla tych, którzy nie przepadają za smakiem drożdży i lubią zjeść więcej, niż jednego pączka. Są małe, smaczne no i zawsze możemy się tłumaczyć, że dzięki serowi zawierają wapń, białko i w ogóle są prawie zdrową żywnością..

Składniki

Aby upiec idealne pączki serowe, przygotuj:

 • 250 g twarogu
 • 250 g mąki
 • 1/3 szklanki cukru pudru
 • 2 żółtka
 • 1, 5 łyżeczki sody oczyszczonej
 • łyżkę cukru waniliowego lub kilka kropel aromatu waniliowego
 • 100 g gęstej śmietany

Przepis na pączki serowe

Składniki powinny mieć temperaturę pokojową. Do naczynia wrzuć zmielony bądź zmiażdżony twaróg, dodaj do niego żółtka, cukier puder i cukier waniliowy, wymieszaj wszystko na masę. Do śmietany wsyp sodę, wymieszaj a następnie połącz to z masą twarogową. Następnie do masy wsyp mąkę i dokładnie całość wymieszaj tak, by powstała jednolita masa. Z tak powstałego ciasta ulep kulki wielkości orzecha włoskiego i smaż na głębokim oleju wrzucając taką ilość pączków, by nie dotykały się nawzajem. Pączki smaż na złoty kolor z każdej strony, po czym wyjmij je i wyłóż na ręcznik papierowy tak, aby odsączyć nadmiar tłuszczu. Kolejną partię pączków smaż w tym samym oleju. Przed podaniem możesz je posypać cukrem pudrem lub polukrować. Smacznego!

ZOBACZ TEŻ:

 • Faworki, czyli chrust – XIX-wieczny przepis krok po kroku
 • Anielskie ruchańce drożdżowe
 • Przepis na pączki doskonałe – według kucharki szlacheckiej
 • Kiedy wypada „Tłusty Czwartek 2023”
 • Tłusty czwartek: Pączki i faworki – ile mają kalorii?
 • Przepis na wegańskie pączki

Rep. Walter Baring, Sophia Loren, Rep. Peter Rodino at Italian Embassy party, 1957

Dziś Międzynarodowy Dzień Pizzy i z tej okazji mamy dla was przepis na klasyczną margheritę według Sophii Loren. Jej pizza może trochę różni się od tego, do czego przywykliśmy w Polsce, ale czasem warto poczuć się jak włoska gwiazda w kuchni.

 • Pizza to klasyczne danie włoskiej biedoty, kiedyś wyglądała zupełnie inaczej. Dziś jest znana na całym świecie
 • Sophie Loren w swojej książce kucharskiej podała przepis na pizzę zapamiętany z dzieciństwa
 • Tajemnica dobrej pizzy tkwi w wyrabianiu ciasta i… tajemnym składniku.

Pizza, czyli światowa kariera włoskiego dania

Chyba żadna z narodowych potraw nie zyskała na świecie takiej popularności, jak pizza. Co ciekawe, we Włoszech nie był to żaden rarytas, tylko typowe danie biedoty oparte na najtańszych produktach. Przy czym początkowo był to po prostu placek z oliwą – pomidory doszły do pizzy dopiero, kiedy dotarły do Europy z Ameryki, z czasem Włosi dodali do nich mozzarellę i oczywiście przyprawy kuchni włoskiej. Tak powstała najbardziej klasyczna pizza margherita, matka wszystkich innych przepisów. Pyszny placek z dodatkami zasmakował ludziom na całym świecie i każdy naród dodał do niego coś od siebie – lokalne produkty, kiełbasy, grubsze ciasto, więcej sera. Dziś, z okazji Międzynarodowego Dnia Pizzy wracamy do korzeni i sięgamy po klasyczny przepis zapamiętany z dzieciństwa przez Sophię Loren.

Sophie Loren i miłość w kuchni

Słynna włoska aktorka nigdy nie miała filigranowej figury, a jednak przez całe życie nie może opędzić się od wielbicieli. Zdradziła kiedyś swój sposób na szczęśliwe życie

„Wszystko, co widzicie, zawdzięczam spaghetti. Wolę jeść makaron i pić wino, niż mieścić się w sukienki w rozmiarze 0”

Sophia Loren

Pod tą deklaracją z radością podpisałoby się wiele kobiet. Włoska piękność za każdym razem, kiedy gasła światła kamer wracała do „swoich mężczyzn”, czyli męża i synów i rozpieszczała ich pysznymi i – co tu ukrywać – mało dietetycznymi włoskimi daniami. Za najważniejszą przyprawę w kuchni uważa miłość, co zresztą opisała w swojej książce kulinarnej „Sophia Loren. W kuchni z miłością’. Książkę napisała zresztą na planie filmowym, w przerwach między zdjęciami bo – jak twierdzi – nie lubi tracić czasu.

Pizza według Sophii Loren – składniki

Włoska aktorka zapewnia, że przepisy zawarte w jej książce kucharskiej są takie, jak je zapamiętała z biednego zresztą dzieciństwa. Jeśli zrobisz pizzę według tego przepisu możesz mieć pewność, że przygotowujesz prawdziwy włoski specjał a nie podróbkę z podrzędnej pizzerii. Aby cieszyć się prawdziwą włoski pizzą, przygotuj:

 • 250 g mąki
 • 7 g suszonych drożdży
 • 125 ml letniej wody
 • łyżeczkę soli
 • 65 ml oliwy z oliwek
 • 900 g dojrzałych pomidorów
 • 300 g mozzarelli
 • 3 ząbki czosnku
 • świeżo zmielony pieprz
 • kilka listków świeżej bazylii
 • opcjonalnie – dodatkowa łyżka oliwy

Z podanych składników zrobisz pizzę na 2 – 3 osoby.

Przepis na klasyczną margheritę włoską

Drożdże rozpuść w wodzie, a mąką przesyp przez sitko i wysyp na stolnicę. Następnie w kopczyku mąki zrób wgłębienie, wlej do niego rozpuszczone drożdże, sól i opcjonalnie – łyżkę oliwy. Wymieszaj składniki i bardzo dokładnie ugnieć ciasto na błyszczącą, gładką masę – znęcaj się nad nim, okładaj pięściami, uklepuj i rozciągaj tak długo, aż będzie idealnie gładkie. To najtrudniejsza i najważniejsza część pracy przy pizzy – ciasto musi być porządnie wyrobione, co może potrwać nawet pół godziny. Potem zrób z ciasta kulę, natnij ją w dwóch miejscach, przykryj bawełnianą ściereczką i odłóż na 2 – 3 godziny, ciasto w tym czasie powinno podwoić swoją objętość.

Sos do pizzy – przepis Sophii Loren

Na patelnię wylej 65 ml oliwy, dodaj do niej przeciśnięty przez prasę czosnek, a po minucie – dodaj pokrojone pomidory. Podgrzewaj sos przez kwadrans na małym ogniu mieszając go co jakiś czas, na koniec dodaj sól i pieprz do smaku. Następnie rozgrzej piekarnik do 250 stopni, w tym czasie możesz pokroić mozzarellę. Ciasto rozwałkuj tak, by miało średnicę ok 30 cm, posmaruj je sosem, połóż na wierzch kawałki sera i piecz około kwadransa, aż całość się zarumieni. Pizzę podawaj udekorowaną świeżymi listkami bazylii. Buon apettito!!

ZOBACZ TEŻ:

Informacje i przepisy Frigidaire Gleq642a

Bezpośredni link do pobrania Informacje i przepisy Frigidaire Gleq642a

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Informacje i przepisy Frigidaire Gleq642a