Informacja o wydaniu C3 30 32000

Informacja o wydaniu C3 30 32000 jest to wspólny projekt zaprojektowany przez firmę C3 Technologies, która zapewnia rozwiązania do przetwarzania danych przy użyciu technologii blockchain. Celem projektu jest stworzenie pewnych i skalowalnych systemów, które pozwolą łatwo przetwarzać i wykorzystywać dane w różnych środowiskach. Projekt ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i dostępności danych, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwiej korzystać z informacji. Dzięki temu wydaniu C3 30 32000 można skalować systemy i poprawić szybkość przetwarzania danych, a także zwiększyć bezpieczeństwo danych w sieciach.

Ostatnia aktualizacja: Informacja o wydaniu C3 30 32000

Urząd Dozoru Technicznego, działając, jako jednostka certyfikująca przedsiębiorców wydaje certyfikaty dla przedsiębiorców bezterminowo, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych zwanej dalej „ustawą”.

I. Certyfikat dla przedsiębiorców, zgodnie z art. 29 ustawy powinien posiadać przedsiębiorca prowadzący działalność i wykonujący czynności dla osób trzecich polegające na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji:

A) Stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, który można uzyskać w odniesieniu do jednej lub większej liczby następujących czynności:

 • instalacja;
 • naprawa, konserwacja lub serwisowanie;
 • likwidacja

o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiającego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane, zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) 2015/2067”.

Szczegółowe informacje na temat uzyskiwania certyfikatu dla personelu znajdują się w zakładce Uzyskanie certyfikatu - Urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne lub pompy ciepła.

B) Stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, który można uzyskać w odniesieniu do jednej lub większej liczby następujących czynności:

 • instalacja;
 • naprawa, konserwacja lub serwisowanie;
 • likwidacja

o których mowa w art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 304/2008”

oraz

w artykule 10 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006. pl/certyfikaty-dla-przedsiebiorcow/uzyskanie-certyfikatu/systemy-ochrony-przeciwpozarowej-i-gasnice-certyfikaty-dla-przedsiebiorcow">Uzyskanie certyfikatu - Systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice.

II. Wymagania dla przedsiębiorcy, określone są w art. 30 ust. 2 ustawy oraz odpowiednim rozporządzeniu (WE) nr 2015/2067 albo rozporządzeniu (WE) nr 304/2008, które dotyczą:

A. Zatrudnia personel posiadający odpowiedni certyfikat dla personelu

B. Posiada i stosuje w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach procedury prowadzenia działalności;

C. Posiada w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach wdrożony system dokumentowania czynności, wykonywanych przez personel posiadający odpowiedni certyfikat dla personelu;

D. Dysponuje w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach wyposażeniem technicznym spełniającym minimalne wymagania odpowiednie do zakresu prowadzonej działalności.

E. Będąc osobą fizyczną nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku w związku z prowadzoną działalnością albo za takie przestępstwo nie zostały skazane osoby wchodzące w skład organów przedsiębiorcy będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną.

Szczegóły w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017r.

III. Podsumowanie

Operacja

Dokumenty

Opłata

Wymiana
(naprawy + likwidacja)

Wniosek o wymianę certyfikatu dla przedsiębiorców

50, 00 PLN

Stary certyfikat - zwrot

Dowód wpłaty

Zmiana danych

Wniosek o zmianę danych certyfikatu dla przedsiębiorców

50, 00 PLN

Stary certyfikat - zwrot

Dowód wpłaty

Wtórnik

Wniosek o wydanie wtórnika certyfikatu dla przedsiębiorców

50, 00 PLN

Dowód wpłaty

Zwrot starego, jeżeli uszkodzony lub nieczytelny

Odwieszenie certyfikatu

Wniosek o odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców

1236, 20 PLN

Dowód wpłaty

Nowy certyfikat

Wniosek o wydanie certyfikatu

2472, 40 PLN

Oświadczenie o niekaralności oraz spełnieniu wymagań 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na powiadomienia e-mail

Dowód wpłaty

Zgodnie z art. 34 ust. 6 ww. ustawy w przypadku odmowy wydania certyfikatu dla przedsiębiorców oraz dokonania wpisu do rejestru wydanych certyfikatów dla przedsiębiorców część wniesionej opłaty podlega zwrotowi, w terminie 30 dni od dnia odmowy. W przypadku odmowy wydania certyfikatu przysługuje odwołanie do Komitetu Odwoławczego w trybie określonym w art. 22 ust. 6-10 ww. ustawy.

Przed wydaniem certyfikatu przeprowadzana jest kontrola u przedsiębiorcy w celu sprawdzenia spełniania przez przedsiębiorcę warunków umożliwiających uzyskanie certyfikatu, określonych powyżej. Ponadto, kontrola taka przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz na 7 lat po wydaniu certyfikatu. W przypadku negatywnego wyniku kontroli certyfikat dla przedsiębiorców na podstawie art. 33 ustawy może zostać zawieszony lub cofnięty. W przypadku odmowy wydania certyfikatu dla przedsiębiorców przysługuje odwołanie do Komitetu Odwoławczego, o którym mowa w art. 35 ust. 1. w trybie określonym w przepisach art. Kontrola prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2017r w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców.

Ponadto, nie rzadziej niż raz na 7 lat po wydaniu certyfikatu przeprowadzana jest kontrola okresowa. W przypadku negatywnego wyniku kontroli okresowej certyfikat dla przedsiębiorców, na podstawie art. 33 ustawy, może zostać zawieszony lub cofnięty.

Zawieszenie certyfikatu może nastąpić, jeżeli w wyniku kontroli przedsiębiorcy, który uzyskał certyfikat dla przedsiębiorców stwierdzono nie spełnienie któregokolwiek z warunków uzyskania certyfikatu, określonych w art. 2 pkt 1 i 2 ww. W rejestrze wydanych, zawieszonych, odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców dokonuje się wpisu o aktualizacji statusu certyfikatu. Do przedsiębiorcy wysyłane jest pismo zawiadamiające o zawieszeniu certyfikatu.

IV. Certyfikacja przedsiębiorców nie dotyczy:

 • Podmiotów prowadzących działalność związaną z systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierającymi substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane. Obowiązki tych podmiotów określa odrębnie Rozdział 7 ww. ustawy, m. in. w zakresie kwalifikacji personelu. Osoby wykonujące czynności odzysku ww. substancji są obowiązane do posiadania zaświadczenia o odbytym szkoleniu, wydanego przez jednostkę z prowadzonego przez UDT rejestru jednostek wydających zaświadczenia o odbytym szkoleniu.
 • Produkcji i napraw stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz zbiorników lub przynależnych elementów stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej odbywających się w obiektach producenta.
 • Podmiotów prowadzących działalność w zakresie instalowania, serwisowania, konserwacji oraz napraw i likwidacji urządzeń ruchomych.

V. Uprawnienia dla osób napełniających ciśnieniowe zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3:

Osoby dokonujące czynności napełniania zbiorników ciśnieniowych przenośnych zobowiązane są posiadać zaświadczenie dla napełniaczy. Zaświadczenie kwalifikacyjne w tym zakresie wydawane są na podstawie:

 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,
 • rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Egzaminy dla napełniaczy przeprowadzają właściwe jednostki Dozoru Technicznego, zgodnie z zakresem wiedzy teoretycznej i praktycznej – szczegółowa tematyka egzaminu dla osób ubiegających się o sprawdzenie kwalifikacji / certyfikację wymaganych przy napełnianiu ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności
powyżej 350 cm3

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych należy złożyć do właściwej jednostki Dozoru Technicznego.

Wzory graficzne uprawnień kwalifikacyjnych określa: załącznik nr 2 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r.

Szczegóły dostępne na stronie internetowej www. pl - Dozór techniczny - Kwalifikacje osób, link: https://www. pl/kwalifikacje-osob

UWAGA!!!

Zaświadczenia o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 poz. 186), którego wzór określa załącznik nr 5 (patrz wzór) nie jest dokumentem właściwym do potwierdzenia kwalifikacji osób mogących napełniać ciśnieniowe zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3

VI. Odmowa wydania certyfikatu - zwrot części wniesionej opłaty

Jeżeli podczas kontroli UDT uzyskałeś negatywy wynik kontroli, część wniesionej opłaty zostaje pobrana przez UDT na poczet rozpatrzenia wniosku (494, 48 PLN). Pozostała cześć opłaty może zostać wykorzystana w dwojaki sposób:

1) zwrot części wniesionej opłaty wynikającej z przerwania procesu certyfikacji. Dokonanie zwrotu kwoty 1977, 92 PLN na wskazany numer konta bankowego;


Wypełnij WNIOSEK_zwrot_czesci_opłaty, zaznacz pierwszy punkt, uzupełnij numer konta bankowego, wpisz kwotę (patrz. opcja 1) i wyślij na poniższy adres:


Urząd Dozoru Technicznego
ul. Szczęśliwicka 34
02-353 Warszawa
mail: nadplaty@udt. pl
 

2) przekazanie kwoty 1977, 92 PLN na poczet nowego wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców.


Wypełnij WNIOSEK_zwrot_czesci_opłaty, zaznacz drugi punkt, wpisz kwoty (patrz. pl/images/f-gazy_i_SZWO/opcja_2. pdf" target="_blank">opcja 2) i dołącz go nowego wniosku o certyfikat dla przedsiębiorców (wniosek + oświadczenia + opłata 494, 48 PLN). Wyślij na adres oddziału do którego wnioskujesz. Wybierz odpowiednie miasto z zakładki KONTAKT,


np. WARSZAWA


Urząd Dozoru Technicznego
Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 172
02-486 Warszawa

Informacja o okresie przechowywania akt jest wydawana po zakończonym stosunku pracy równolegle ze świadectwem pracy. Czy wydanie tej informacji jest obowiązkowe? W artykule szczegóły!

Obowiązki pracodawcy 

Według przepisów Kodeksu pracy pracodawca ma następujące obowiązki względem swoich pracowników:

 • obowiązek zaznajamiania pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami;
 • obowiązek organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;
 • obowiązek organizowania pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie;
 • obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy;
 • obowiązek zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • obowiązek prowadzenia systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • obowiązek terminowego i prawidłowego wypłacania pracownikom należnego im wynagrodzenia za pracę;
 • obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • obowiązek stwarzania pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy;
 • obowiązek zaspokajania w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników;
 • obowiązek stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy;
 • obowiązek prowadzenia i przechowywania w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników;
 • obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • obowiązek wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Jeszcze niedawno, w chwili kiedy dochodziło do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca miał obowiązek wydać pracownikowi wyłącznie świadectwo pracy. Co do zasady należy to zrobić w ostatnim dniu pracy, a gdyby z różnych przyczyn wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie było możliwe, wówczas pracodawca musi je wydać w ciągu 7 dni lub przesłać je byłemu pracownikowi przesyłką pocztową.

Zmiany dotyczące okresów przechowywania akt

Na skutek nowelizacji przepisów Kodeksu pracy obowiązującej od 1 stycznia 2019 roku pracodawca wraz ze świadectwem pracy musi przekazać pracownikowi dodatkowe informacje. 

Wprowadzenie tej regulacji wynika ze zmian przepisów dotyczących okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Do 2019 roku okres przechowywania akt pracowników wynosił 50 lat. Od 1 stycznia 2019 roku doszło do zmiany okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. 

I tak w wypadku pracowników, którzy zostali zatrudnieni po 31 grudnia 2018 roku, okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi 10 lat.

Okres przechowywania akt pracowniczych wynosi 50 lat w przypadku pracowników zatrudnionych w okresie od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 2018 roku, ustala się go bowiem na podstawie starych przepisów. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej może zostać skrócony do 10 lat, pod warunkiem że pracodawca przekaże do ZUS-u oświadczenie ZUS OSW oraz raport informacyjny ZUS RIA. W tej sytuacji okres 10 lat biegnie od ostatniego dnia w roku, w którym pracodawca złoży raport informacyjny.

W przypadku pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 roku nie ma możliwości skrócenia okresu przechowywania dokumentacji, a należy ją przechowywać 50 lat.

Komu wydawana jest informacja o okresie przechowywania akt?

Od stycznia 2019 roku w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca wraz ze świadectwem pracy ma obowiązek wydania byłemu pracownikowi:

 • informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej; 
 • informacji o możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej; 
 • informacji o zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania we wskazanym przez pracodawcę okresie.

Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. 

W informacji przekazywanej pracownikowi należy dokładnie określić termin, do kiedy przechowywane są dokumenty pracownicze, gdyż ma to znaczenie dla ustalenia okresu, kiedy pracownik będzie mógł zgłosić się po odbiór swojej dokumentacji pracowniczej. 

Prawo odbioru dokumentacji pracowniczej należy liczyć od upływu okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Pracownik ma na to miesiąc. W informacji mu przekazywanej należy dokładnie wskazać ten termin. 

Pracodawca powinien również poinformować pracownika, że w przypadku, kiedy ten nie odbierze dokumentacji pracowniczej po zakończeniu okresu jej przechowywania, pracodawca po upływie wskazanego czasu w informacji wydawanej pracownikowi dokona zniszczenia dokumentacji pracowniczej w sposób trwały, uniemożliwiający jej odtworzenie.

Powyższe informacje, które pracodawca jest obowiązany przekazać pracownikowi, powinny być zindywidualizowane i konkretne.

Wskazany obowiązek informacyjny pracodawcy stosowany jest do pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku. Po wejściu w życie powoływanych rozwiązań pojawiły się wątpliwości co do tego, czy mają one zastosowanie we wszystkich przypadkach rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej obowiązki informacyjne dotyczą wyłącznie pracowników, których stosunek pracy został nawiązany po 31 grudnia 2018 roku. Dlatego też wydanie informacji do świadectwa nie dotyczy pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 roku, co wynika z art. 7 Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Przykład 1.

Pani Anna zostaje zatrudniona 2 stycznia 2019 roku na podstawie umowy o pracę na czas określony do 30 czerwca 2019 roku. Pracodawca nie zdecydował się przedłużyć jej umowy na dalszy okres, dlatego stosunek pracy wygasł 30 czerwca 2019 roku. Pracodawca, wydając pani Annie świadectwo pracy, przekazał jej informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, o prawie i terminie jej odbioru oraz skutkach nieodebrania dokumentacji pracowniczej. Przechowywać on będzie jej akta osobowe i dokumentację pracowniczą przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy ustał, tj. od 1 stycznia 2020 roku. Tym samym dokumentacja pracownicza pani Anny będzie przechowywana do 31 grudnia 2029 roku. Będzie ona mogła ją odebrać od byłego pracodawcy w okresie od 1 stycznia 2030 roku do 31 stycznia 2030 roku. Taką też informację od niego otrzymała.

Przykład 2

Pani Anna zostaje zatrudniona 2 stycznia 2017 roku na podstawie umowy o pracę na czas określony do 30 czerwca 2020 roku. Pracodawca nie zdecydował się przedłużyć umowy na dalszy okres, dlatego stosunek pracy wygasł 30 czerwca 2020 roku. Wydając pani Annie świadectwo pracy, nie ma obowiązku przekazywać jej informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, informacji o prawie i terminie jej odbioru oraz skutkach nieodebrania dokumentacji pracowniczej. 

Informacja o okresie przechowywania dokumentacji i terminie jej odbioru może mieć postać papierową lub elektroniczną.

Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, o prawie i terminie jej odbioru oraz skutkach nieodebrania dokumentacji pracowniczej powinna stanowić osobny dokument, który jest wydawany razem ze świadectwem. Nie ma możliwości wskazania tych informacji w treści świadectwa pracy, gdyż przepisy aktów prawnych i aktów wykonawczych wskazują szczegółowo elementy, jakie znajdują się w tym dokumencie.

Przykładowa informacja:

Miejscowość, data

Dane pracodawcy

Dane pracownika 

INFORMACJA O OBOWIĄZKACH PRACODAWCY DOTYCZĄCYCH PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ ORAZ PRAWACH PRACOWNIKA Z TYM ZWIĄZANYCH


Na podstawie art. 946 Kodeksu pracy informuję, że: 

Okres przechowywania Pana/Pani dokumentacji pracowniczej wynosi 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, tj. do dnia................... 

Po upływie wyżej wskazanego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej przysługuje Panu/Pani prawo odbioru dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po tej dacie, tj. od.................... do.................... 

W przypadku nieodebrania dokumentacji pracowniczej we wskazanym okresie Pana/Pani dokumentacja pracownicza zostanie zniszczona w sposób uniemożliwiający jej odtworzenie.

Podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę, lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy

Kiedy doszło do poinformowania pracownika o terminie odbioru dokumentacji pracowniczej, natomiast nie zgłosi się on po nią po upływie okresu jej przechowywania, wówczas pracodawca ma obowiązek jej zniszczenia. Zniszczenie powinno nastąpić w przeciągu 12 miesięcy, licząc od dnia, do którego pracownik mógł odebrać tę dokumentację. Przechowywanie jej po tym okresie jest niezgodnie z prawem. Pracodawca ma dowolność co do sposobu zniszczenia dokumentacji.

Wydanie kopii dokumentacji pracowniczej

Ponadto wskazać należy na uprawnienie pracownika do żądania wydania mu kopii całości lub części zgromadzonej dokumentacji pracowniczej, które można zgłosić zarówno w trakcie zatrudnienia, jak i przy jego zakończeniu. Uprawnienie to pozwala uzyskać dokumentację pracowniczą przed terminem uprawniającym pracownika do jej odbioru przed zniszczeniem. 

W takiej sytuacji wydanie dokumentacji prowadzonej w formie papierowej musi polegać na sporządzeniu jej kopii opatrzonej podpisem pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej potwierdzającym zgodność kopii z dokumentacją pracowniczą. W przypadku prowadzenia przez pracodawcę elektronicznej dokumentacji pracownikowi winno zostać odwzorowanie cyfrowe zapisane w formacie PDF i opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracodawcy bądź osoby przez niego upoważnionej, potwierdzającym zgodność kopii z dokumentacją pracowniczą.

Pracodawca musi wydać pracownikowi kopię dokumentacji pracowniczej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie. Wniosek o wydanie kopii dokumentów przechowuje się odpowiednio w części B albo C akt osobowych pracownika.

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 23. 01. 2023 r. na temat wydania wspólnego oświadczenia Grupy Sterującej ds. Braków Leków (MSSG) w sprawie niedoborów produktów leczniczych z grupy antybiotyków.

Europejska Agencja Leków (EMA), Komisja Europejska i Szefowie Agencji Leków (HMA), poprzez Grupę Sterującą ds. Braków Leków (MSSG), ściśle monitorują i reagują na obecne braki antybiotyków, które dotykają Unię Europejską (UE).

Niedobory leków są stałym problemem dotyczącym zdrowia publicznego, a sytuację w UE zaostrzyły zjawiska na świecie, takie jak wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny i wysokie stopy inflacji.

Niedawny wzrost zachorowań na infekcje dróg oddechowych doprowadził do wzrostu popytu na antybiotyki takie jak amoksycylina ( stosowana samodzielnie i w połączeniu z kwasem klawulanowym), zwłaszcza w postaciach do podania dzieciom. Ponadto opóźnienia w produkcji i problemy ze zdolnością produkcyjną doprowadziły do problemów z dostawami, które dotknęły większość państw członkowskich. Problemy z dostawami dotyczą również państw spoza UE, a EMA wymieniła kluczowe informacje z innymi międzynarodowymi organami regulacyjnymi. Na poziomie państw członkowskich wdrożono różne środki, aby zapewnić pacjentom możliwość otrzymania odpowiedniego leczenia.

MSSG i jej grupa robocza, czyli grupa robocza SPOC (ang. Medicines Shortages Single Point of Contact Working Party), ściśle monitorują sytuację od listopada 2022 r. i angażują się w rozmowy z kluczowymi podmiotami w obrębie łańcucha dostaw amoksycyliny w celu uzgodnienia możliwych środków zaradczych, takich jak zwiększenie zdolności produkcyjnych. Dzięki zaangażowaniu EMA i zainteresowanych stron, MSSG otrzymała aktualne informacje od farmaceutów z aptek ogólnodostępnych na temat sytuacji w aptekach w całej UE. Właściwe władze krajowe, zachęcane przez MSSG, wykorzystują dostępne elastyczne rozwiązania regulacyjne, takie jak zezwalanie na wyjątkowe dostarczanie niektórych leków lub ich postaci, które mogą nie być dopuszczone do obrotu w danym państwie członkowskim, lub przyznawanie pełnych lub częściowych zwolnień z niektórych wymogów dotyczących etykietowania i pakowania, aby zapewnić pacjentom możliwość otrzymania odpowiedniego leczenia. Ponadto, MSSG obsługuje tymczasowe środki krajowe, takie jak wydawanie dawek jednostkowych lub ich łączenie.

Komisja Europejska, HMA i EMA ściśle współpracują, aby zbadać, czy można podjąć dodatkowe środki w celu złagodzenia skutków tych niedoborów.

MSSG będzie nadal współpracować z zainteresowanymi stronami, a grupa robocza SPOC będzie nadal angażować się w kontakty z firmami, aby zapewnić wsparcie regulacyjne w celu zwiększenia dostaw.

MSSG i grupa robocza SPOC będą nadal ściśle monitorować sytuację wraz z Komisją Europejską i państwami członkowskimi UE. W oparciu o bieżące informacje od firm i zainteresowanych stron oczekuje się, że sytuacja ulegnie poprawie w najbliższych miesiącach. Pacjentom i pracownikom służby zdrowia przypomina się, że w przypadku niedoborów dostępne są alternatywne rozwiązania.

Ważne jest, aby antybiotyki były stosowane z rozwagą, aby utrzymać ich skuteczność i uniknąć oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Antybiotyki, w tym amoksycylina, powinny być przepisywane wyłącznie w celu leczenia infekcji bakteryjnych. Nie nadają się one do leczenia infekcji wirusowych, takich jak przeziębienie i grypa, gdyż w tym przypadku nie są skuteczne.

MSSG podkreśla znaczenie przejrzystości w odniesieniu do niedoborów i zwraca uwagę na potrzebę komunikowania się wszystkich zainteresowanych stron w sposób obiektywny i odpowiedzialny, aby uniknąć niepotrzebnego niepokoju publicznego.

Dodatkowe informacje na temat MSSG i SPOC

W ramach nowego mandatu EMA (rozporządzenie w sprawie wzmocnionej roli EMA (rozporządzenie (UE) 2022/123)) ma nowe obowiązki w zakresie monitorowania krytycznych niedoborów leków, które mogą doprowadzić do sytuacji kryzysowej. Grupa Sterująca ds. Braków Leków (MSSG) została powołana w celu zapewnienia zdecydowanej reakcji na problemy z zaopatrzeniem w leki spowodowane wystąpieniem poważnych zdarzeń lub sytuacji kryzysowych w zakresie zdrowia publicznego. W skład członków MSSG wchodzą przedstawiciele państw członkowskich UE, jeden przedstawiciel Komisji Europejskiej, jeden przedstawiciel EMA oraz obserwator z Grupy Roboczej Pacjentów i Konsumentów (PCWP) i Grupy Roboczej Pracowników Służby Zdrowia (HCPWP) EMA. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www. eu/en/about-us/what-we-do/crisis-preparedness-management/executive-steering-group-shortages-safety-medicinal-products

Grupa robocza SPOC jest odpowiedzialna za monitorowanie i zgłaszanie zdarzeń, które mogą mieć wpływ na dostawy leków w UE. Dostarcza ona zaleceń Grupie Sterującej ds. Braków Leków (MSSG) EMA we wszystkich sprawach związanych z monitorowaniem i zarządzaniem brakami leków oraz innymi kwestiami dotyczącymi dostępności leków stosowanych u ludzi i weterynaryjnych. eu/en/committees/working-parties-other-groups/medicines-shortages-single-point-contact-spoc-working-party">https://www. eu/en/committees/working-parties-other-groups/medicines-shortages-single-point-contact-spoc-working-party

Więcej informacji na temat zadań EMA w zakresie monitorowania i łagodzenia niedoborów leków i wyrobów medycznych na mocy rozporządzenia (UE) 2022/123 można znaleźć tutaj: https://www. eu/en/about-us/what-we-do/crisis-preparedness-management-0

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej: https://www. eu/en/news/joint-statement-executive-steering-group-shortages-safety-medicinal-products-mssg-shortages

Prezes Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

/-/ Grzegorz Cessak

Informacja o wydaniu C3 30 32000

Bezpośredni link do pobrania Informacja o wydaniu C3 30 32000

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Informacja o wydaniu C3 30 32000