Gwarancja Hitachi Gd 7000 8x

Hitachi GD 7000 8x to jeden z najbardziej popularnych modeli gwarancji firmy Hitachi. Gwarancja obejmuje sprzęt i części, jeśli zostaną uszkodzone w wyniku normalnego użytkowania. Jest ona ważna przez okres pięciu lat, z możliwością wydłużenia do siedmiu lat w zależności od regionu. W razie awarii użytkownik może skontaktować się z dostawcą usług technicznych, który wykona bezpłatną naprawę lub wymianę wadliwego sprzętu. Gwarancja obejmuje również koszty podróży technika do domu użytkownika. Hitachi GD 7000 8x oferuje solidną gwarancję, która da użytkownikom poczucie bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: Gwarancja Hitachi Gd 7000 8x

 Warunki gwarancji HITACHI: Wienkra

Warunki gwarancji HITACHI

Warunki gwarancji urządzeń klimatyzacyjnych HITACHI

Johnson Controls International Sp. z o. o. udziela gwarancji na zakupiony produkt na warunkach wymienionych poniżej. W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem lub pytań proszę kontaktować się z Johnson Controls International Sp.

1. Niniejsza karta gwarancyjna przeznaczona jest wyłącznie dla urządzeń klimatyzacyjnych marki Hitachi zakupionych i użytkowanych na terenie Polski, dystrybuowanych przez Johnson Controls International Sp. (Gwarant) za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów Johnson Controls International lub certyfikowanych Partnerów Hitachi, wyłącznie w miejscu instalacji urządzeń i po uruchomieniu przeprowadzanym przez certyfikowanego Partnera Hitachi lub autoryzowanego dystrybutora Johnson Controls International.

2. Johnson Controls International Sp. gwarantuje prawidłowe działanie urządzenia zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi zamieszczonymi w instrukcji obsługi i pod warunkiem, że urządzenie będzie się znajdowało w miejscu instalacji, które wraz z uruchomieniem zostanie przeprowadzone przez certyfikowanego Partnera Hitachi lub autoryzowanego dystrybutora Johnson Controls International Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu, a wykonanie obowiązków Gwaranta polega na dokonywaniu napraw gwarancyjnych urządzeń (bezpłatna dostawa części i robocizna) w okresie gwarancji przez certyfikowanego Partnera Hitachi lub autoryzowanego dystrybutora Johnson Controls International.

3. Okres gwarancji na urządzenia wynosi:
»»
60 miesięcy od daty uruchomienia, lecz nie dłużej niż 62 miesiące od daty sprzedaży na systemy VRF,
42 miesiące od daty sprzedaży na systemy Split, Multi Split, Utopia oraz Yutaki.

4. Awarie i wady produktu ujawnione podczas trwania gwarancji będą bezpłatnie usuwane przez certyfikowanego Partnera Hitachi lub autoryzowanego dystrybutora Johnson Controls International w terminie określonym w pkt. 8 poniżej.

5. W przypadku, gdy nabywca zgłosi wadę urządzenia do innego certyfikowanego Partnera Hitachi lub autoryzowanego dystrybutora Johnson Controls International niż ten, od którego nabył urządzenie, podmiot ten zobowiązany jest do dokonania naprawy urządzenia na takich samych zasadach jak gdyby był sprzedawcą tego urządzenia.

6. Karta gwarancyjna ważna jest wyłącznie z dowodem nabycia urządzenia i wyłącznie wtedy, gdy:
a) jest podpisana przez autoryzowanego Partnera Hitachi,
b) posiada czytelnie i poprawnie wypełnione rubryki,
c) posiada czytelnie wpisany numer seryjny urządzenia,
d) posiada wypełniony rejestr okresowych przeglądów konserwacyjnych,
e) posiada wpis dotyczący podmiotu, który dokonał posadowienia i uruchomienia urządzenia,
f) nie zawiera zmian i skreśleń. pl/wp-content/uploads/2019/05/hitachi-summit. jpg" alt="" width="647" height="517"/>

7. Nabywca jest zobowiązany do zlecania przeglądów okresowych urządzenia wyłącznie autoryzowanym Partnerom Hitachi lub dystrybutorom, Johnson Controls International Przeglądy okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż co 12 miesięcy, jeżeli warunki określone w Kacie Gwarancyjnej nie określają krótszego okresu w przypadkach uzasadnionych niekorzystnymi warunkami w jakich pracuje urządzenie (np. duże pylenie z drzew, emisja pyłów itp. ). Pierwszy odpłatny przegląd konserwacyjny urządzenia powinien zostać przeprowadzony najpóźniej w 12 miesiącu obowiązywania gwarancji. Potwierdzenie przeprowadzonych przeglądów okresowych umieszcza się w rejestrze okresowych przeglądów konserwacyjnych zamieszczonym w karcie gwarancyjnej.

8. Certyfikowany Partner Hitachi lub autoryzowany dystrybutor Johnson Controls International w imieniu Gwaranta podejmie decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszenia gwarancyjnego w terminie 5 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia gwarancyjnego zawierającego opis wady urządzenia oraz przedstawienia dokumentów zgodnie z pkt. 6 powyżej. Autoryzowany Partner Hitachi lub dystrybutor Johnson Controls International dokona naprawy gwarancyjnej urządzenia w terminie 5 dni od dnia uznania zgłoszenia gwarancyjnego. Termin wykonania naprawy gwarancyjnej może zostać przedłużony w razie konieczności uzyskania części z zagranicy.

9. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, transportowych oraz awarii powstałych w wyniku:
a) działania czynników zewnętrznych takich jak: pożar, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych, niewłaściwa wentylacja.
b) naprawy lub konserwacji urządzenia dokonywanych przez podmiot inny niż autoryzowany Partner Hitachi lub dystrybutor Johnson Controls International,
c) działania innych czynników będących poza kontrolą Gwaranta (np. wahania napięć, przepięcia sieci energetycznej),

10. Gwarancja dotyczy wyłącznie urządzenia i nie obejmuje strat związanych z wyciekiem czynnika chłodniczego, skroplinami, zasilaniem i sterowaniem urządzeniem.

11. Gwarancji nie podlegają części urządzeń i akcesoria urządzenia ulegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji np. zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów.

12. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku naruszenia postanowień pkt. 6 i 7 niniejszej karty gwarancyjnej lub niespełnienia warunków, o których mowa w pkt. 2 niniejszej karty gwarancyjnej.

13. W przypadku zaginięcia karty gwarancyjnej nie wydaje się duplikatu.

14. Wadliwe części usunięte z urządzenia po dokonaniu naprawy gwarancyjnej stają się własnością Gwaranta.

15. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej karty gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

1. Elektronarzędzia HITACHI są objęte gwarancją na okres 12 miesięcy od daty zakupu.

2. Gwarancją są objęte wyłącznie maszyny wprowadzone do obrotu na terenie Polski przez Hitachi PowerTools Polska Sp. z o. o.

3. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, wady produkcyjne i montażowe, które w przypadku wystąpienia zostaną bezpłatnie usunięte.

4. Gwarancja będzie respektowana tylko i wyłącznie na podstawie oryginalnej, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej dostarczonej wraz z dowodem zakupu. Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna powinna zawierać:

- model maszyny,

- numer seryjny maszyny,

- datę sprzedaży,

- pieczęć punktu sprzedaży,

- podpis klienta.

5. Naprawa gwarancyjna zostanie zrealizowania w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia reklamowanej maszyny do autoryzowanego serwisu Hitachi. W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia brakujących części lub gdy naprawa wymaga dodatkowej ekspertyzy, termin naprawy może ulec wydłużeniu.

6. Naprawa gwarancyjna powinna odbyć się w autoryzowanym lokalnym serwisie Hitachi (wykaz serwisów). W przypadku braku serwisu lokalnego, urządzenie należy przesłać do Serwisu Centralnego za pośrednictwem spedycji FedEx.
W przypadku rezygnacji z naprawy w autoryzowanym lokalnym serwisie Hitachi i decyzji o odesłaniu reklamowanego elektronarzędzia do Serwisu Centralnego, koszty przesyłki poniesie nadawca.

7. Wszystkie naprawy w okresie gwarancyjnym muszą odbywać się bezwarunkowo w Autoryzowanym Serwisie Gwarancyjnym Hitachi i muszą być odnotowane w karcie gwarancyjnej.

8. Elementy naturalnie zużywające się (w toku normalnej eksploatacji) takie jak np. : szczotki węglowe, uchwyty robocze, przekładnie, łożyska, obudowy, włączniki, przewody zasilające, filtry, smar, uszczelki nie podlegają wymianie gwarancyjnej.

9. Gwarancja nie przysługuje w następujących przypadkach:

- numer seryjny maszyny jest zniszczony, nieczytelny;

- nastąpiło naturalne zużycie elementów i części maszyny;

- uszkodzenie powstało na skutek wcześniej zaistniałej i nie usuniętej usterki;

- uszkodzenie powstało na skutek nieprawidłowego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi lub niewiedzy użytkownika;

- uszkodzenie powstało na skutek urazu mechanicznego (uderzenie, upadek);

- uszkodzenie powstało na skutek zastosowania wadliwego (zużytego) osprzętu;

- maszyna została źle dobrana do rodzaju wykonywanej pracy;

- maszyna została przeciążona (nastąpiło jednoczesne spalenie wirnika i stojana);

10. W maszynach NR90GC, NR90GC2, NT65GS, NC40G w okresie gwarancji istnieje obowiązek stosowania tylko i wyłącznie oryginalnego gazu Hitachi (numer katalogowy 753600).

11. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków, oraz poniesionych kosztów w związku z awarią urządzenia.

12. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

UWAGA!

Jeżeli zauważysz zmiany w pracy narzędzia przerwij pracę i dostarcz je do najbliższego serwisu.

Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia powoduje utratę gwarancji.

3.

4. Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna powinna zawierać:odel maszyny,

- numer seryjny maszyny,

- datę sprzedaży,

- pieczęć punktu sprzedaży,

- podpis klienta.

5.

6. Naprawa gwarancyjna powinna odbyć się w autoryzowanym lokalnym serwisie Hitachi (wykaz serwisów znajduje się na www. hitachi- narzedzia. pl/serwis). W przypadku rezygnacji z naprawy w autoryzowanym lokalnym serwisie Hitachi i decyzji o odesłaniu reklamowanego elektronarzędzia do Serwisu Centralnego, koszty przesyłki poniesie nadawca.

7.

8.

9. Gwarancja nie przysługuje w następujących przypadkach:

- numer seryjny maszyny jest zniszczony, nieczytelny;

- nastąpiło naturalne zużycie elementów i części maszyny;

- uszkodzenie powstało na skutek wcześniej zaistniałej i nie usuniętej usterki;

- uszkodzenie powstało na skutek nieprawidłowego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi lub niewiedzy użytkownika;

- uszkodzenie powstało na skutek urazu mechanicznego (uderzenie, upadek);

- uszkodzenie powstało na skutek zastosowania wadliwego (zużytego) osprzętu;

- maszyna została źle dobrana do rodzaju wykonywanej pracy;

- maszyna została przeciążona (nastąpiło jednoczesne spalenie wirnika i stojana);

10.

11.

12.

UWAGA!

Jeżeli zauważysz zmiany w pracy narzędzia przerwij pracę i dostarcz je do najbliższego serwisu. Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia powoduje utratę gwarancji.

Warunki gwarancji elektronarzędzi

1.

2.

Jeżeli zauważysz zmiany w pracy narzędzia przerwij pracę i dostarcz je do najbliższego serwisu.

Gwarancja Hitachi Gd 7000 8x

Bezpośredni link do pobrania Gwarancja Hitachi Gd 7000 8x

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Gwarancja Hitachi Gd 7000 8x