Edukacja techniczna Ge Wcvh6800j2ms

Edukacja techniczna GE Wcvh6800j2ms to program szkoleniowy stworzony przez firmę General Electric (GE). Program ten jest skierowany do pracowników technicznych, którzy chcą zdobyć nowe umiejętności w zakresie technologii i produktów firmy. Program obejmuje wiedzę w zakresie projektowania, montażu i konserwacji urządzeń i systemów GE. Uczestnicy programu będą mieli okazję uczestniczyć w wykładach praktycznych, wykładach online i praktykach w terenie. Program ma na celu zwiększenie wiedzy pracowników technicznych i zapewnienie, aby uczestnicy byli przygotowani do realizacji zadań projektowych na najwyższym poziomie.

Ostatnia aktualizacja: Edukacja techniczna Ge Wcvh6800j2ms

Informacje ogólne

Wydział Nauk o Edukacji 4 rok PiW SJ sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
3. 00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1, 5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji polski

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów – przyszłych nauczycieli z etapami, metodami i formami projektowania działań technicznych uczniów. W ramach przedmiotu studenci poznają zadania twórcze związane z wypracowaniem sposobów rozwiązywania problemów technicznych. Zapoznają się z czynnościami manipulacyjnymi i konstrukcyjnymi oraz zadaniami wytwórczymi w edukacji technicznej. Podstawowym założeniem przedmiotu jest zdobywanie przez studentów umiejętności technicznych uczniów w nawiązaniu do techniki, kultury i sztuki ludowej oraz rozwiązywanie zainteresowań technicznych uczniów.

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Nauk o Edukacji

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Poziom kształcenia: Jednolite studia magisterskie

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

ECTS: 3 punkty

Język przedmiotu Język polski

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, Moduł _7 Kompetencje metodyczne nauczyciela przedszkola i szkoły

Rok studiów /IV rok/ VII semestr

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz techniki

Liczba godzin dydaktycznych – 30 godzin, w tym: 15 godzin wykładów, 15 godzin ćwiczeń

Bilans nakładu pracy studenta –15 h ćwiczenia, 15 h wykłady, 5 h konsultacje indywidualne, 15 h przygotowanie do ćwiczeń, 50 godzin – praca własna studenta

Wskaźniki ilościowe – 50 godzin – 2 punkty ECTS – zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela;

50 godzin – 2 punkty – praca własna studenta, w tym: czytanie wskazanej literatury, przygotowanie projektu zaliczeniowego, przygotowanie pracy pisemnej zaliczeniowej; o charakterze praktycznym - 30 (1 punkt ECTS).

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Materiałoznawstwo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.

2. Leksykon naukowo-techniczny, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.

3. Drejer, F. (2010). Wychowanie do techniki dzieci w młodszym wieku szkolnym. Jelenia Góra: Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa).

4. Kraszewski, K. (2001). Podstawy edukacji ogólnotechnicznej uczniów w młodszym wieku szkolnym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. Pobrane z: http://rep. up. krakow. pl/xmlui/bitstream/handle/11716/1715/PM314--Podstawy-edukacji- ogolnotechnicznej. pdf (01. 10. 19).

5. Skiba, J. (2015). Zajęcia techniczne w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 3 (37), s. 87-104. DOI: 10. 14632/eetp_37. 6.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Czerwiński, W. (1968). Technologia materiałów do zajęć praktyczno-technicznych w szkole. Warszawa: Państwowe ZakładyWydawnictw Szkolnych. Dąbrowski, A. (1982). Vademecum nauczyciela techniki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Furmanek, W. (1987). Podstawy wychowania technicznego. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej. (1992). Nauczanie techniki w klasach początkowych. (2007). Jutro edukacji technicznej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

6. Marszałek, A. Elektronika w edukacji technicznej dzieci i młodzieży. 7. Tofts, H., Annie, O. (1999). 50 pomysłów czyli Jak zrobić coś z papieru, masy papierowej, modeliny: wszystko co może wykonać dziecko. Poznań: Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski i Spółka.

Student:

-zna i rozumie metodykę wykonywania zadań - normy, procedury i dobre praktyki stosowane w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wcześniej (KA7_WG6);

- potrafi wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci, uczniów oraz grup (KA7_UW3);

- potrafi dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatne do celów wychowania i kształcenia (KA7_UW4);

- jest gotów do autorefleksji nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami merytorycznymi (KA7_KK4).

Obowiązuje pisemna forma zaliczenia

WARUNKI ZALICZENIA ORAZ KOMPONENTY OCENY KOŃCOWEJ

Warunkiem uzyskania zaliczenia wykładów jest udział w minimum 90% zajęć oraz uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia.

Kod przedmiotu:380-DS5-4BHU
Kod Erasmus / ISCED:05. 0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. /(0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO. Nazwa przedmiotu:Edukacja technicznaJednostka:Grupy:Punkty ECTS i inne: Język prowadzenia:Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:Pełny opis:Literatura:Efekty uczenia się:Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23"(w trakcie)

Okres:2022-10-01 - 2023-06-30

Wybrany podział planu:zobacz plan zajęć Typ zajęć:

Ćwiczenia, 15 godzin

więcej informacji Wykład, 15 godzin

więcej informacji Koordynatorzy:Emilia Jakubowska Prowadzący grup:Emilia Jakubowska, Adam Naruszewicz Lista studentów:(nie masz dostępu) Zaliczenie:Przedmiot -Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenęZajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24"(jeszcze nie rozpoczęty)2023-10-01 - 2024-06-30
zobacz plan zajęć więcej informacji więcej informacji (brak danych)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.

• wspólne zastanawianie się, jak działa latarka, • zabawy plastyczno-techniczne usprawnia- jące ręce oraz koordynację wzrokowo-ru- chową;

• gry i zabawy interakcyjne poszerzające wie- dzę i umiejętności dzieci w zakresie bezpie- czeństwa komunikacyjnego, • tworzenie według instrukcji słownej lub pi- semnej wybranego modelu pojazdu;

• zapoznanie z systemami przekazywania da- nych poprzez różne systemy, • analiza zjawiska telefonii komórkowej, • projektowanie nowoczesnego telefonu;

eduk acja inf or ma ty czna

• zabawy z rysowaniem, przygotowywanie niespodzianek dla bliskich w postaci rysun- ków komputerowych, • rozwijanie zainteresowań poprzez wykorzysta- nie programów edukacyjnych związanych ze zdobywaniem nowych umiejętności;

• przeglądanie określonych stron interneto- wych przeznaczonych dla dzieci, określanie zasobów tych stron, • zabawa z wybranymi elementami dostępny- mi na stronach internetowych przeznaczo- nych dla dzieci;

• wykorzystywanie bardziej zaawansowa- nych narzędzi w programach graficznych do tworzenia ilustracji na określony temat, • wyszukiwanie, kopiowanie i wklejanie ry- sunków zgodnie z podanymi kryteriami z bibliotek lub innych plików albo z Clipart;

eduk acja muz yczna

• nauka piosenki związanej z dobrocią i miłością, • słuchanie muzyki, poznawanie różnych form zapisu muzyki na nośnikach multimedialnych, • dowolna interpretacja muzyki ruchem po- przez pląsy i zabawę z innymi dziećmi, • opisywanie muzyki za pomocą słów;

• nauka piosenki o emocjach i uczuciach, • rozwijanie umiejętności gry na instrumen- tach perkusyjnych, • kształtowanie umiejętności rozróżniania pod- stawowych elementów muzyki, takich jak me- lodia i rytm;

• nauka piosenki na temat dobra i zła w ba- śniach i w życiu, • rozwijanie umiejętności wygrywania pro- stych melodii na instrumentach melodycz- nych, akompaniowanie;

w ycho w anie fiz yczne

• zachęcanie dzieci do wspólnych zabaw i ćwiczeń ruchowych, • uczenie pokonywania sztucznych prze- szkód, • kształtowanie postawy prozdrowotnej po- przez ukazywanie zagrożeń dla zdrowia, na przykład w postaci choroby, • uczenie zachowań, które służą zdrowiu;

• minigry i zabawy w sali gimnastycznej w za- leżności od zainteresowań dzieci, • uczenie dziecka radości ze zwycięstwa, ale jednocześnie szacunku dla pokonanego, sto- sowanie zasady fair play, • kształtowanie umiejętności dbania o siebie w zakresie higieny osobistej oraz czystości odzieży;

• gra w minikoszykówkę – kozłowanie, odbi- janie i prowadzenie piłki, • uczenie podporządkowywania się decy- zjom sędziego, • ukazywanie niepełnosprawności jako ele- mentu, który nie powinien być przyczyną izo- lacji i wyśmiewania, ale szacunku i równości w dostępie do wychowania fizycznego w za- leżności od potrzeb;

PR OJEK TY 16–18 W ar tość: jedność i w sp ółdziałanie KL ASA I KL ASA II KL ASA III eduk acja polonist yczno - -społeczna

edukacja społeczna • wzbudzanie motywacji wewnętrznej do bu- dowania dobrych relacji z innymi (bez fałszu i obłudy), utrwalanie wiedzy, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie

edukacja społeczna • wzbudzanie motywacji wewnętrznej do dobrych relacji, kształtowanie poczucia wła- snej wartości i chęci samodoskonalenia po- przez odkrywanie i rozwijanie swoich możli- wości we współpracy z innymi,

edukacja społeczna • wzbudzanie motywacji wewnętrznej do do- brych relacji, rozwijanie umiejętności współ- pracy, również w ramach pracy metodą projek- tu, pogłębianie poczucia jedności ze światem,

Zintegrowane treści nauczania

nie można i dlaczego, tworzenie sytuacji wspomagających wartość współdziała- nia w grupie, poczucie jedności z innymi w działaniu, rozwijanie umiejętności współ- pracy, dzielenia się zadaniami, poczucia od- powiedzialności za wspólne dzieło i efekty wspólnej pracy, edukacja polonistyczna mówienie • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat obrazu, sytuacji, przeżyć, formu- łowanie pytań i układanie odpowiedzi, skła- danie życzeń z różnych okazji, swobodne dłuższe wypowiedzi w związku z wysłucha- nymi lub przeczytanymi utworami literacki- mi, książkami, obrazkami, historyjkami ob- razkowymi,

słuchanie • rozwijanie umiejętności słuchania tekstu lite- rackiego ze zrozumieniem, rozwijanie kultury słuchania, uświadamianie wartości słuchania jako elementu dialogu z drugim człowiekiem, czytanie • zróżnicowana nauka czytania z wykorzysta- niem równolegle różnych technik czytania (czytanie globalne, metoda sylabowa, zdanio- wa i inne, w zależności od stopnia przygoto- wania zespołu i możliwości dzieci), czytanie ze zrozumieniem piktogramów i znaków in- formacyjnych, układanie własnych symboli i znaków w celu przekazania informacji, czyta- nie całościowe wyrazów, układanie wyrazów i zdań z rozsypanek sylabowych i wyrazowych,

pisanie • ćwiczenia pisania pojedynczych wielkich i ma- łych liter, nauka ich łączenia w wyrazy, pisanie zdań, zwracanie szczególnej uwagi na popraw- ność kaligraficzną tekstu pisanego, ćwiczenia kaligraficzne, rozmachowe ruchy rąk,

edukacja polonistyczna mówienie • stosowanie właściwej intonacji w zdaniach oznajmujących, pytających i rozkazujących, komponowanie opowiadań twórczych, innego zakończenia utworu, deklamowa- nie wierszy oraz krótkich fragmentów prozy z uwzględnieniem zmiany siły, tonu głosu, tempa i pauz, stosowanie w wypowiedziach trafnie dobranego słownictwa, przestrzega- nie zasad kultury mówienia,

słuchanie • przestrzeganie zasad kultury słuchania, ak- tywne słuchanie audycji, słuchowisk, melo- dii, piosenek, słuchanie wypowiedzi nauczy- ciela, koleżanek i kolegów oraz innych osób w związku z wycieczkami, wywiadami itp., słuchanie poleceń dotyczących realizacji za- dań z różnych rodzajów edukacji, czytanie • porządkowanie zdań w rozsypance zdanio- wej, czytanie ze zrozumieniem utworów wierszowanych oraz napisów informacyj- nych, instrukcji oraz poleceń związanych z działalnością uczniów w różnych obsza- rach edukacji,

pisanie • układanie i zapisywanie zdań oznajmujących, pytających, rozkazujących, pisanie z pamięci wyrazów i zdań po dokładnej obserwacji wzo- ru, pisanie ze słuchu wyrazów i zdań zawierają- cych określone trudności ortograficzne, zbioro- we i indywidualne pisanie zdań na dany temat, ortografia • wyrazy z utratą dźwięczności na końcu wy- razu, wykorzystanie zmienności form lub rodziny wyrazów dla uzasadnienia pisowni, przecinek przy wyliczaniu, najczęściej uży- wane skróty,

edukacja polonistyczna mówienie • zbiorowe i indywidualne układanie krótkich opowiadań i opisów, wygłaszanie wierszy oraz krótkich fragmentów prozy z uwzględ- nieniem zmiany siły, tonu głosu, tempa i pauz, stosowanie w wypowiedziach trafnie dobranego słownictwa, przestrzeganie kul- tury mówienia, dobieranie właściwych form komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,

słuchanie • uważne słuchanie czytanych przez nauczy- ciela utworów pisanych wierszem i prozą, wypowiedzi aktorów w sztukach teatral- nych, nagrań utworów muzycznych, mono- logów i dialogów znanych aktorów itd. • słuchanie wypowiedzi nauczyciela, koleża- nek, kolegów oraz innych osób w związku z wycieczkami, wydarzeniami dotyczącymi środowiska szkolnego, lokalnego, regionu, czytanie • wyszukiwanie w tekstach informacji na dany temat, np. dotyczący najważniejszego wydarzenia,

pisanie • poznawanie zasad redagowania różnych tekstów wraz z ćwiczeniami praktycznymi (opis, opowiadanie, ogłoszenie, list, notat- ka, życzenia, podziękowania, sprawozdanie, pamiętnik, inne formy literackie, sms, infor- macja, e-mail), • ćwiczenia utrwalające poprawną pisownię zdań oznajmujących, pytających, rozkazujących, • pisanie wyrazów ze zmiękczeniami oznaczony- mi na dwa sposoby: przez kreskę oraz literę i, wiedza o języku • czasowniki jako nazwy czynności, liczba czasownika, zgodność form czasownika i rzeczownika w liczbie,

ortografia • uzupełnianie zdań wybranymi wyrazami, wielka litera na początku zdania i w imionach, wiedza o języku • rozwijanie rozumienia pojęć: zdanie, wyraz, głoska, sylaba, utrwalanie umiejętności róż- nicowania głosek, wiedza o literaturze • postacie i zdarzenia, utwory wierszowane i pisane prozą, słownictwo • poszerzanie słownika o wyrazy dotyczące stanów emocjonalnych dzieci w różnych sy- tuacjach życiowych, wdrażanie do świado- mego stosowania trafnie dobranego słow- nictwa, stosowanie form grzecznościowych w rozmowie;

wiedza o języku • rzeczowniki jako nazwy rzeczy, czasowniki jako nazywanie czynności, wiedza o literaturze • nastrój w utworze literackim, utwory pisane wierszem i prozą, rozpoznawanie zwrotki i wyrazów rymujących się, słownictwo • wyrazy o podobnym i przeciwnym znacze- niu, rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, wyrazy wieloznaczne;

wiedza o literaturze • chronologia wydarzeń, wydarzenia istotne, bohater główny i postacie drugoplanowe, nastrój w utworze literackim, słownictwo • rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, wyrazy wieloznaczne, systematyczne wzbogacanie czynnego słownika dzieci o nowo pozna- ne wyrazy, zwroty, związki frazeologiczne w związku z tekstami literackimi, wyciecz- kami, uczestnictwem w życiu środowiska lokalnego, działalnością w różnych obsza- rach edukacji, wyjaśnianie niezrozumiałych wyrazów i zwrotów oraz zastępowanie ich innymi;

eduk acja ma tema ty czna

• kształtowanie umiejętności pracy w zespole klasowym i w grupie, • zwrócenie uwagi na rolę znaku „=” w zapi- sach, • rozpoznawanie figur geometrycznych, • klasyfikowanie elementów zgodnie z poda- nym warunkiem, • wprowadzenie liczb 9, 0, 10 w aspektach: kardynalnym, porządkowym, miarowym, • rozszerzenie zakresu liczbowego do 10, • doskonalenie techniki liczenia i wykonywa- nia działań na liczbach w zakresie 10, • porządkowanie liczb zgodnie z podanym warunkiem, • posługiwanie się liczebnikami porządkowymi, • zapisywanie liczby 10 w postaci sumy skład- ników, • zwrócenie uwagi na liczbę 0 w dodawaniu i odejmowaniu, • układanie tekstów zadań do podanych działań, • matematyzowanie sytuacji przedstawio- nych na rysunkach,

• doskonalenie umiejętności pracy w zespole, • wdrażanie do pełnienia różnych ról w gru- pie, • rozwijanie logicznego myślenia, • odmierzanie płynów miarką litrową i kub- kiem, • obliczanie zużycia wody – posługiwanie się jednostką litr – l, • odczytywanie i zaznaczanie temperatury na termometrze, • odmierzanie płynów, używanie określenia 1 litr, • obliczenia związane z odmierzaniem pły- nów, • odczytywanie i zaznaczanie pełnych godzin na zegarze, • wprowadzenie godzin w systemie 24-go- dzinnym, • wprowadzenie pojęcia: doba, • wykonywanie obliczeń zegarowych, • utrwalenie znaków rzymskich, • utrwalenie kolejności dni tygodnia i miesięcy,

• rozwijanie umiejętności pracy w zespole klasowym i w grupie, • doskonalenie umiejętności przyjmowania różnych ról w czasie pracy grupowej, • dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, bez przekraczania i z przekroczeniem progu dziesiątkowego, • utrwalenie pojęć: suma, różnica, • dopełnianie do pełnej dziesiątki, • porównywanie liczb, • doskonalenie umiejętności mnożenia i dzie- lenia do 100, • stosowanie przemienności mnożenia, • odczytywanie wskazań na termometrze (stopnie poniżej zera – temperatura mrozu), • rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych, • przekształcanie zadań tekstowych, • wykorzystywanie osi liczbowej i grafów do rozwiązywania zadań, • odczytywanie informacji z tabeli,

• rozumienie przemienności dodawania, • kształcenie umiejętności pomiaru za pomo- cą umownie przyjętych miar, • porównywanie wyników pomiaru, • poznanie jednostki pomiaru długości – cen- tymetr, cm, • kształtowanie umiejętności mierzenia za pomocą linijki, •kolorowanie zgodnie z podanym warun- kiem;

• zapisywanie dat z wykorzystaniem znaków rzymskich, • rysowanie figur symetrycznych, • odczytywanie danych z kalendarza, • odczytywanie danych z tabeli, • wykonywanie obliczeń kalendarzowych, • doskonalenie techniki liczenia w poznanym zakresie liczbowym, • porównywanie liczb, • rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000, • dodawanie pełnych setek, • rozkład liczby na setki, dziesiątki i jedności, • kontynuowanie regularności w prostych motywach;

• utrwalenie wiadomości o figurach geome- trycznych, • mierzenie odcinków, • używanie określenia metr w sytuacjach ży- ciowych;

eduk acja pr zyr odnicza

• doskonalenie odczytywania i stosowania symboli kalendarza pogody, • rozwijanie umiejętności obserwowania zja- wisk związanych ze zmianą pogody, • zwrócenie uwagi na zjawisko następstwa pór roku, • wzbogacenie informacji na temat pór roku, • uświadamianie roli wody w życiu człowieka i zwierząt, • dostrzeganie różnych stanów stanu skupie- nia wody, • kształtowanie umiejętności odpowiednie- go zachowania się w sytuacjach niebezpie- czeństwa na przykładzie pożaru, • uświadamianie sposobów zapobiegania za- grożeniom, • utrwalenie znajomości numerów alarmo- wych, w tym 997 i 112, • odgrywanie scenek – wzywanie straży po- żarnej – komunikat o pomoc;

• wyjaśnienie zmiany stanu skupienia wody: parowanie, skraplanie, zamarzanie, • wyjaśnienie zjawiska krążenia wody w przy- rodzie, • obserwowanie przyrody, • prowadzenie kalendarza pogody, • nazywanie i rozpoznawanie opadów i osa- dów atmosferycznych, • obserwowanie zmian zachodzących w przy- rodzie i w pogodzie zimą, • objaśnianie sposobów przystosowania się zwierząt do warunków zimowych (zapada- nie w sen zimowy, zmiana ubarwienia), • wdrażanie do pomagania zwierzętom w czasie zimy, • rozpoznawanie zwierząt żyjących w par- kach i w lasach;

• wyjaśnienie, od czego zależy pogoda, • nazywanie składników pogody, • prognoza pogody, • układanie komunikatów meteorologicznych, • określanie wpływu pogody na życie człowie- ka: powodzie, huragany, lawiny, śnieżyce, • porównanie Antarktydy i Afryki w lutym;

eduk acja plast yczna

• wprowadzenie do świata rzeźby, ukazywa- nie różnych materiałów rzeźbiarskich oraz możliwości ich wykorzystania, • uczenie współpracy i współdziałania po- przez wspólne projekty rzeźbiarskie;

• uczenie przekształcania wytworów arty- stycznych innych ludzi we własnej działal- ności twórczej (z zachowaniem elementar- nej wiedzy o prawach autora), • kształtowanie umiejętności dzielenia się efek- tami swojej twórczości artystycznej z innymi;

• wykorzystywanie różnych form działalności artystycznej (architektura, plastyka, rzeźba, media i in. ) do współpracy z innymi dzieć- mi przy kształtowaniu wizerunku otoczenia (dom, klasa, szkoła, instytucje w ramach śro- dowiska lokalnego);

eduk acja techniczna

• zapoznanie dzieci z podstawowymi urzą- dzeniami elektrycznymi, które są im znane z domu lub są do obejrzenia w szkole, • określenie zasad korzystania z wszelkiego typu urządzeń;

• wspólne tworzenie makiety miejscowości, w której mieszkają dzieci, uwzględnienie ta- kich elementów infrastruktury jak budynki, wieże, tunele;

• przypomnienie zasad związanych z prze- syłem energii elektrycznej oraz możliwości oszczędzania prądu, • montaż obwodu elektrycznego (równole- głego oraz szeregowego) z wykorzystaniem gotowych zestawów;

eduk acja inf or ma ty czna

• słuchanie muzyki, oglądanie zdjęć, rysowa- nie – wspólne działania w grupach, • wykorzystanie prostych gier logicznych od- powiednich do wieku dzieci do wypraco- wania mechanizmów nawigacji komputera (posługiwanie się myszką, klawiaturą);

• nauka korzystania z narzędzi służących do edytowania grafiki oraz zdjęć, • przygotowanie prostego projektu graficz- nego zgodnie z instrukcją;

• zwracanie uwagi dzieci na zagrożenia płyną- ce z komunikatorów internetowych i innych form kontaktu, przedstawienie dowolnego programu edukacyjnego w tym zakresie, • rozwijanie zainteresowań poprzez wykorzy- stanie programów edukacyjnych;

eduk acja muz yczna

• nauka piosenki ukazującej sens wspólnej zabawy, • wspólna zabawa w słuchanie ulubionej mu- zyki, • wprowadzenie podstawowych zagadnień związanych z zapisem muzyki za pomocą symboli graficznych, • odtwarzanie muzyki ze zmianą tempa i dy- namiki;

• nauka piosenki o pomaganiu innym lu- dziom, • kształtowanie umiejętności improwizacji głosem według ustalonych zasad, • rozwijanie umiejętności wygrywania pro- stych melodii na instrumentach melodycz- nych, akompaniowanie, • rozwijanie umiejętności odtwarzania pro- stych rytmów i wzorów rytmicznych;

• nauka piosenki o tym, że dobrze jest mieć przyjaciół, • rozwijanie umiejętności gry na instrumen- tach perkusyjnych, • rozwijanie umiejętności rozróżniania pod- stawowych elementów muzyki, takich jak melodia i rytm, akompaniament, tempo i dynamika;

w ycho w anie fiz yczne

• zajęcia ogólnorozwojowe poprawiające sprawność fizyczną dzieci, • kształtowanie umiejętności współdziałania poprzez gry zespołowe z piłką.

• kształtowanie właściwej postawy wyjściowej, • ćwiczenie przewrotu w przód, • pomaganie dzieciom w określaniu bez- piecznych miejsc do zabaw oraz wspólne ustalanie kryteriów, które takie miejsca po- winny spełniać.

• ćwiczenia ze skakanką, • wykonywanie próby ćwiczeń mięśni brzu- cha.

Ja – świa t PR OJEK TY 19–21 W ar tość: t ożsamość i pa triot yzm KL ASA I KL ASA II KL ASA III eduk acja polonist yczno - -społeczna

edukacja społeczna • kształtowanie poczucia własnej narodo- wości, ukazywanie, że rodzinna miejsco- wość jest częścią Polski, a Polska częścią Europy, adres zamieszkania i adres szkoły, najbardziej znane zabytki, miejsca pamięci narodowej lub miejsca, które zapisały się w inny sposób w tradycji regionu, tradycje kulturowe własnego regionu: potrawy, mu- zea, skanseny, galerie sztuki, pieśni ludowe, stroje ludowe, tańce, przekazy ludowe, hi- storyczne, język, gwara, Warszawa – stolica Polski; tworzenie sytuacji wspomagających wartość współdziałania w grupie i poczucie przynależności do grupy – klasy, rodziny, oj- czyzny; rozpoznawanie i nazywanie symboli narodowych: flaga, godło, hymn narodowy, rozpoznawanie symboli Unii Europejskiej: flaga, hymn oraz inne atrybuty, edukacja polonistyczna mówienie • stosowanie w wypowiedziach trafnie do- branego słownictwa, przestrzeganie kultury mówienia, wygłaszanie fraz i krótkich frag- mentów prozy z zastosowaniem zmiennej siły, tonu głosu, zbiorowe układanie zdań opisujących przedmiot na podstawie bez- pośredniej obserwacji i obrazka,

słuchanie • słuchanie poleceń dotyczących realizacji zadań z różnych rodzajów edukacji, ukie- runkowane słuchanie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela oraz nagrań utworów poetyckich w wykonaniu znanych aktorów, kultura słuchania,

edukacja społeczna • Warszawa – stolica Polski, siedziba najwyższych władz państwowych; najstarsze miasta Polski: Gniezno, Poznań, Kraków, Sandomierz; mapa Polski – krainy geograficzne Polski: góry, wyży- ny, niziny, wybrzeża; bogactwo przyrody, nasza miejscowość częścią Polski, adres zamieszkania i szkoły, zabytki, miejsca pamięci narodowej, • tradycje kulturowe mojego regionu, muzea, skanseny, galerie sztuki, pieśni ludowe, przy- słowia, stroje ludowe, tańce polskie, przekazy ludowe, historyczne, Polska jako kraj należący do Unii Europejskiej, edukacja polonistyczna mówienie • rozmowy nauczyciela z uczniami na podsta- wie ich przeżyć i doświadczeń oraz utworów literackich i wycieczek, dobieranie właści- wych form komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,

słuchanie • uważne słuchanie czytanych przez nauczy- ciela utworów pisanych wierszem i prozą, wypowiedzi aktorów w sztukach teatral- nych, nagrań utworów muzycznych, mono- logów i dialogów znanych aktorów itd. • słuchanie wypowiedzi nauczyciela, koleża- nek, kolegów oraz innych osób w związku z doświadczeniami, wycieczkami, wydarze- niami dotyczącymi środowiska szkolnego, lokalnego, regionu, czytanie • czytanie całościowe wyrazów, układanie wyrazów i zdań z rozsypanek sylabowych i wyrazowych, technika cichego czytania ze zrozumieniem,

edukacja społeczna • mapa Polski – kierunki i znaki na mapie, czy- tanie mapy (główne rzeki, największe mia- sta), granice Polski; sąsiedzi, specyfika mojej miejscowości jako części Polski, • adres zamieszkania i szkoły, władze samo- rządowe mojej miejscowości, radni, zabytki, miejsca pamięci narodowej, • tradycje kulturowe mojego regionu, mu- zea, skanseny, galerie sztuki, pieśni ludowe, przysłowia, stroje ludowe, tańce polskie, przekazy ludowe, historyczne, język, gwara, • Warszawa – stolica Polski, • najstarsze miasta Polski: Gniezno, Poznań, Kraków, Sandomierz, • krainy geograficzne Polski: góry, wyżyny, ni- ziny, wybrzeża, • sylwetki wielkich Polaków, sławni mieszkań- cy mojej miejscowości, • Polska jako kraj należący do Unii Europejskiej, edukacja polonistyczna mówienie • komponowanie opowiadań twórczych, swo- bodne kilkuzdaniowe wypowiedzi na podsta- wie wydarzeń z życia dzieci w domu, w szkole, w społeczności lokalnej oraz w związku z tek- stami literackimi, wycieczkami, sztukami te- atralnymi, samodzielnie przeczytanymi książ- kami itd.,

słuchanie • uważne słuchanie czytanych przez nauczy- ciela utworów pisanych wierszem i prozą, wypowiedzi aktorów w sztukach teatralnych, nagrań utworów muzycznych, monologów i dialogów znanych aktorów itd., słuchanie

czytanie • rozwijanie techniki czytania, czytanie cało- ściowe wyrazów, budowanie wyrazów z roz- sypanek sylabowych, czytanie krótkich, kil- kuzdaniowych tekstów z respektowaniem znaków przestankowych: kropki, przecinka, znaku zapytania, wykrzyknika, czytanie ze zrozumieniem poleceń, instrukcji, piktogra- mów, znaków informacyjnych,

pisanie • rozwijanie i utrwalanie gotowości do nauki pisania w obszarze rozwoju grafomotorycz- nego, kreślenie linii prostych, krzywych, ła- manych, kolorowanie, wodzenie po śladzie, kreślenie kształtów literopodobnych, szlacz- ków, pisanie i czytanie wielkich i małych liter, pisownia wyrazów ze zmiękczeniami oznaczonymi w piśmie na dwa sposoby: przez kreskę nad literą oraz literę i, ortografia • wprowadzenie pisowni wyrazów ze zmięk- czeniami oznaczonymi w piśmie na dwa spo- soby: przez kreskę nad literą oraz literę i, wiel- ka litera na początku zdania w nazwiskach i imionach, w korespondencji, nazwach miast i państw, wiedza o języku • zdania, wyrazy w zdaniach, sylaby, litery i głoski w wyrazach, wiedza o literaturze • rozwijanie umiejętności opowiadania tek- stu zgodnie z chronologią wydarzeń, słownictwo • poszerzanie słownika o wyrazy dotyczące stanów emocjonalnych dzieci w różnych sytuacjach życiowych, stosowanie form grzecznościowych w rozmowie, wdrażanie do świadomego stosowania trafnie dobra- nego słownictwa;

Informacje ogólne

Wydział Nauk o Edukacji 2 rok PiW SJ sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
3. 00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1, 5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji polski

Uświadomienie wszechobecności techniki w życiu człowieka, zwrócenie uwagi na jej pozytywne i negatywne aspekty.

Profil studiów: ogólnoakademicki

Dziedzina i dyscyplina: Nauki społeczne, pedagogika

II rok / 4 semestr

Wymagania wstępne: Wskazana wiedza z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz techniki i informatyki (na poziomie szkoły średniej)

Liczba godzin: wykład 15 godzin, ćwiczenia - 15 godzin

Metody dydaktyczne: wykład, warsztaty grupowe, dyskusja, ćwiczenia, m. aktywizujące

Punkty ECTS - 3 (2+1)

Bilans nakładu pracy:

1. Udział w wykładach – 15 h.

2. Udział w ćwiczeniach – 50 h.

3. Konsultacje – 5h.

4. Przygotowanie do ćwiczeń – 20 h.

5. Zapoznanie się z literaturą – 5 h.

6. Powtórzenie wiadomości, przygotowanie do egzaminu – 5 h.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 ( 2 ECTS)

o charakterze praktycznym - 30 (1ECTS)

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Drejer, F. (2010). Wychowanie do techniki dzieci w młodszym wieku szkolnym. Jelenia Góra: Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa). Kraszewski, K. (2001). Podstawy edukacji ogólnotechnicznej uczniów w młodszym wieku szkolnym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. Pobrane z: http://rep. up. krakow. pl/xmlui/bitstream/handle/11716/1715/PM314--Podstawy-edukacji-ogolnotechnicznej. pdf (01. 10. 19). Skiba, J. (2015). Zajęcia techniczne w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 3 (37), s. 87-104. DOI: 10. 14632/eetp_37. 6.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Czerwiński, W. (1968). Technologia materiałów do zajęć praktyczno-technicznych w szkole. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. Dąbrowski, A. (1982). Vademecum nauczyciela techniki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Furmanek, W. (1987). Podstawy wychowania technicznego. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej. (1992). Nauczanie techniki w klasach początkowych. (2007). Jutro edukacji technicznej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Marszałek, A. Elektronika w edukacji technicznej dzieci i młodzieży.

7. Tofts, H., Annie, O. (1999). 50 pomysłów czyli Jak zrobić coś z papieru, masy papierowej, modeliny: wszystko co może wykonać dziecko. Poznań: Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski i Spółk

Obowiązuje pisemna forma zaliczenia

WARUNKI ZALICZENIA ORAZ KOMPONENTY OCENY KOŃCOWEJ

Warunkiem uzyskania zaliczenia wykładów jest udział w minimum 90% zajęć oraz uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia.

Kod przedmiotu:380-DS5-2IBA
Kod Erasmus / ISCED:05. 7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. /(brak danych)Nazwa przedmiotu:Podstawy edukacji technicznejJednostka:Grupy:Punkty ECTS i inne: Język prowadzenia:Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Uświadomienie wszechobecności techniki w życiu człowieka, zwrócenie uwagi na jej pozytywne i negatywne aspekty. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego posługiwania się prostymi narzędziami technicznymi oraz zastosowanie ich w praktyce. Kształtowanie umiejętności technicznych przydatnych do sprawnego funkcjonowania w życiu codziennym ucznia klas I-III. Kształtowanie kultury technicznej i umiejętności dobrej organizacji pracy, dobranie właściwych materiałów i narzędzi do tworzonego dzieła przy pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Wskazanie konkretnych rozwiązań metodycznych wzbogacających warsztat pracy pedagogicznej przyszłych nauczycieli z edukacji technicznej. Wymagania wstępne: Wskazana wiedza z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz techniki (na poziomie szkoły średniej).

Skrócony opis:Pełny opis:Literatura:Efekty uczenia się:Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22"(zakończony)

Okres:2021-10-01 - 2022-06-30

Wybrany podział planu:zobacz plan zajęć Typ zajęć:

Ćwiczenia, 15 godzin

więcej informacji Wykład, 15 godzin

więcej informacji Koordynatorzy:Emilia Jakubowska Prowadzący grup:Emilia Jakubowska, Adam Naruszewicz Lista studentów:(nie masz dostępu) Zaliczenie:Przedmiot -Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

obowiązkowe

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, Pedagogika

Rok studiów: II rok, semestr 4

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 h wykłady, 15 h ćwiczenia Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, konsultacje

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną

Punkty ECTS: 3 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

-Rodzaje aktywności: Liczba godzin:

udział w wykładach 15h

udział w ćwiczeniach 15h

przygotowanie do ćwiczeń 10h

przygotowanie do kolokwium/ testu kontrolnego 15h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 10h

przygotowanie projektów działań z dziećmi 10h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 40 h, 1, 5 pkt. ECTS, o charakterze praktycznym - 35 h, 1, 5 pkt. ECTS

Problematyka przedmiotu obejmuje założenia, cele i treści kształcenia ogólnotechnicznego uczniów. Poznanie sytuacji dziecka w świecie współczesnej techniki, cech charakterystycznych twórczości dziecięcej w zakresie techniki, współczesne koncepcje i modele edukacji technicznej w Polsce i na świecie oraz zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami i urządzeniami technicznymi.

Literatura podstawowa:

Cieszyński A., Radomski T., Szummer A., Materiałoznawstwo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.

Drejer F., Wychowanie do techniki dzieci w młodszym wieku szkolnym, Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Jelenia Góra 2010.

Kraszewski K., Podstawy edukacji ogólnotechnicznej uczniów w młodszym wieku szkolnym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001, Pobrane z: http://rep. 20).

Leksykon naukowo-techniczny, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.

Skiba J., Zajęcia techniczne w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 2015, 3 (37), s.

Literatura uzupełniająca:

Czerwiński W., Technologia materiałów do zajęć praktyczno-technicznych w szkole, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1968.

Dąbrowski A., Vademecum nauczyciela techniki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1982.

Furmanek W., Podstawy wychowania technicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1987.

Furmanek W., Nauczanie techniki w klasach początkowych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1992.

Furmanek W., Jutro edukacji technicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2007.

Marszałek, A. Elektronika w edukacji technicznej dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2001.

Tofts H., Annie O., 50 pomysłów czyli Jak zrobić coś z papieru, masy papierowej, modeliny: wszystko co może wykonać dziecko, Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski i Spółka, Poznań 1999.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23"(w trakcie)2022-10-01 - 2023-06-30
zobacz plan zajęć więcej informacji więcej informacji Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24"(jeszcze nie rozpoczęty)2023-10-01 - 2024-06-30
więcej informacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.

Edukacja techniczna Ge Wcvh6800j2ms

Bezpośredni link do pobrania Edukacja techniczna Ge Wcvh6800j2ms

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Edukacja techniczna Ge Wcvh6800j2ms