Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi 3m 2140

Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi 3m 2140 jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które szukają kompleksowego i łatwego w użyciu systemu do tworzenia i zarządzania dokumentacją techniczną. System ten zapewnia wszystkie niezbędne narzędzia do tworzenia dokumentacji technicznej, w tym instrukcji obsługi, szkoleń, przeglądów i kontroli jakości. Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi 3m 2140 oferuje również wsparcie dla wielu języków, co pozwala firmom na dostosowanie dokumentacji do wymagań użytkowników z całego świata. System oferuje szczegółowe raporty i dane diagnostyczne, które pomagają firmom monitorować i poprawiać procesy produkcyjne.

Ostatnia aktualizacja: Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi 3m 2140


Zgodnie z USTAWĄ o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa i Rozporządzeniem MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa dla Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego należy sporządzić Dokumentację Techniczną w skład której wchodzą:

 • Dokumentacja Konstrukcyjna (DK)
 • Warunki Techniczne na wykonanie i odbiór UiSW (WT)
 • Instrukcja Użytkowania (IU)
 • Dokumentacja Techniczna Urządzeń Szkoleniowych dla UiSW (DT US)
 • Program Szkolenia Personelu użytkującego oraz naprawiającego UiSW (PSP)
 • Opisu Oprogramowania (OpOPR)
 • Kryteria Wyszkolenia Obsług i Zespołów Naprawczych UiSW (KW)
 • Książka urządzenia (KU)
 • Zobacz też:
  Szkolenia AQAP 2110
  Certyfikat AQAP
  AQAP online

 • Instrukcja Obsługiwania Technicznego (IOT)
 • Instrukcja Naprawy (IN)
 • Dokumentacja Technicznej Aparatury Kontrolno-Pomiarowej (DT AKP)
 • Katalog Części Zamiennych (KCzZ)
 • Wykaz Zestawów Części Zamiennych (WZCzZ)
 • Dokumentacja Integracji UiSW (DI) z otoczeniem systemowym

Od jakości, zgodności z normami obronnymi i poprawności Dokumentacji Technicznych zależy jakość relacji z Regionalnym Przedstawicielstwem Wojskowym.

Potrzebujesz pomocy w dostosowaniu dokumentacji lub jej opracowaniu?

Zgłoś się!

Przygotujemy dla Ciebie Dokumentację Techniczną!

1 inteligentna elektronika przemysłowa MIKROPROCESOROWY REJESTRATOR PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH RPM INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA System zarządzania jakością opracowywania i procesu produkcji spełnia wymagania ISO 900:0 Szanowni Państwo, Firma Novatek-Electro dziękuje za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją, co pozwoli Państwu prawidłowo korzystać z naszego wyrobu. Instrukcję obsługi należy zachować przez cały okres użytkowania urządzenia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy dokładnie zapoznać się z Instrukcją obsługi Ukraina, Odessa

2 ~ ~ OSTRZEŻENIA UWAGA: NA ZACISKACH I ELEMENTACH WEWNĘTRZNYCH URZĄDZENIA WYSTĘPUJE NAPIĘCIE NIEBEZPIECZNE DLA ŻYCIA. W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ: WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I PRAC MONTAŻOWYCH, GDY URZĄDZENIE NIE JEST OD ŁĄCZONE OD SIECI; SAMODZIELNE OTWIERANIE I NAPRAWA URZĄDZENIA; UŻYWANIE URZĄDZENIA Z USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI OBUDOWY. NIEDOPUSZCZALNY JEST KONTAKT ZACISKÓW I ELEMENTÓW WEWNĘTRZNYCH URZĄDZENIA Z WILGOCIĄ. WARTOŚCI MIERZONYCH SYGNAŁÓW PODŁĄCZONYCH DO ZACISKÓW WEJŚCIOWYCH REJESTRATORA NIE POWINNY PRZEKRACZAĆ WARTOŚCI PODANYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI, PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ USZKODZENIE OBWODÓW WEJŚCIOWYCH, PRZEBICIE ZESPOŁU STYKÓW I ZAPŁON REJESTRATORA. Podczas obsługi technicznej, usunięcia usterek i prac montażowych rejestrator i podłączone do niego linie pomiarowe należy odłączyć od sieci. Podczas eksploatacji i obsługi technicznej należy przestrzegać wymagania dokumentów normatywnych: Zasady eksploatacji technicznej użytkowych instalacji elektrycznych, Zasady BHP podczas eksploatacji użytkowych instalacji elektrycznych, Higiena pracy podczas eksploatacji instalacji elektrycznych. Podłączenie, regulacja i obsługa techniczna urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel, który zapoznał się z niniejszą Instrukcją obsługi. Stosowanie urządzenia jest bezpieczne pod warunkiem przestrzegania zasad eksploatacji.

3 ~ ~ SPIS TREŚCI Przeznaczenie. Przeznaczenie urządzenia. Organy sterowania, wymiary gabarytowe i rejestratora. Warunki eksploatacji. 7 Zakres dostawy 7 Dane techniczne i warunki eksploatacji 7. Podstawowe dane techniczne 7. Charakterystyki wejść 8 Budowa i zasada działania 8. Konstrukcja 8. Zasada działania 9. Zegar czasu rzeczywistego 9 Podłączenie 9. Przygotowanie do podłączenia 9. Informacje ogólne 9. Podłączenie rejestratora 9. Podłączenie modułów rozszerzeń do 0. Podłączenie do sieci Ethernet Zastosowanie według przeznaczenia. Zastosowanie rejestratora.. Inicjalizacja.. Ekran główny.. Ukrywanie pozycji menu ekranu głównego.. Rozpoczęcie i zakończenie procesu zapisu danych.. Zdarzeniowy zapis danych.. Menu główne rejestratora.. 7 Podgląd pomiarów.. 8 Potwierdzenie komunikatów o błędach. Zastosowanie serwera HTTP 8. Zastosowanie serwera Modbus TCP 8. Zastosowanie protokołu FTP. Zastosowanie klienta Overvis. Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci. 7 Zainstalowanie oprogramowania Data Analysis. 8 Podłączenie i zainstalowanie oprogramowania czytnika kart pamięci. 9 Podgląd zapisanych danych 7 Ustawienie rejestratora 7. Ustawienie daty i czasu 7.. Ustawienie daty 7.. Ustawienie czasu 7. Konfiguracja kanałów podstawowych 7.. Ustawienie kanału napięcia 7.. Ustawienie kanału prądu 7.. Ustawienie kanału temperatury Ustawienie kanału napięcia analogowego 0-0 V Ustawienie kanału prądu analogowego 0-0 ma Ustawienie kanału sygnału dyskretnego Ustawienie kanału mocy 9 7. Moduły rozszerzeń Włączenie i wyłączenie modułów rozszerzeń Konfiguracja modułu rozszerzenia 0 7. Ustawienie wyświetlacza Ustawienie trybu podświetlenia wyświetlacza 0 7. Ustawienie trybów zapisu danych 7.. Ustawienie typu zapisu danych 7.. Ustawienie okresu zapisu danych 7.. Ustawienie rozmiaru pliku danych 7.. Wybór zapisywanych danych 7. Ustawienie zdarzeniowych trybów zapisu danych 7.. Włączenie i wyłączenie zdarzeniowego zapisu danych 7.. Ustawienie czasu zdarzeniowego zapisu danych 7.. Ustawienie nieciągłości zdarzeniowego zapisu danych

4 ~ ~ 7.. Ustawienie zdarzeń 7. 7 Ustawienie karty pamięci 7. 7. Krótka informacja o karcie pamięci 7. Bezpieczne wyjmowanie karty pamięci 7. Formatowanie karty pamięci 7. 8 Konfiguracja sieci Ethernet 7. 8. Konfiguracja serwera Modbus TCP 7. Konfiguracja serwera HTTP Konfiguracja serwera FTP Konfiguracja klienta Overvis Ustawienie podstawowych parametrów Ethernet 7. 9 Ustawienie ograniczonego dostępu do rejestratora 7. 9. Włączenie i wyłączenie zabezpieczenia hasłem 7. Zmiana wartości hasła 7. 0 Ogólne ustawienia rejestratora 7. Podgląd wersji oprogramowania 8 Zakres dostawy 9 Okres eksploatacji i gwarancja 0 Transport i przechowywanie Certyfikat inspekcyjny informacje o reklamacjach Załącznik A. Podłączenie rejestratora do sieci Ethernet 7 Załącznik B. Podłączenie rejestratora do sieci Internet 9 Załącznik С. Wersje oprogramowania 0

5 ~ ~ Niniejsza instrukcja obsługi służy do zapoznania się z budową, zasadą działania, zasadami eksploatacji i obsługi mikroprocesorowego rejestratora parametrów elektrycznych (w dalszej treści lub rejestrator). Urządzenie spełnia wymagania: EN 097-; EN 097--; EN 0; IEC Wszelkie podłączenia należy wykonywać przy odłączonym napięciu. Terminy i skróty: Skrętka kabel zawierający dwa izolowane przewodniki skręcone razem w celu zmniejszenia zakłóceń przekazywanych sygnałów; Wyświetlacz znakowy wyświetlacz LCD linii po 0 znaków; Kursor symbol ekranowy pokazujący pozycję bieżącą, w stosunku do której będzie podjęta czynność; Karta pamięci przenośna pamięć typu Flash SD / MMC używana do wielokrotnego zapisu i przechowywania informacji w przenośnych urządzeniach elektrycznych; THD Współczynnik zawartości harmonicznych (wartość stosowana do oceny ilościowej zniekształceń liniowych, równa stosunkowi wartości średniokwadratowej wszystkich wyższych harmonicznych sygnału do wartości średniokwadratowej składowych spektralnych całego sygnału, oprócz składowej podstawowej); MR moduł rozszerzenia (urządzenie podłączane do rejestratora w celu rozszerzenia spektrum sygnałów wejściowych); MP moduł pomiarowy (jest częścią schematu rejestratora). Domyślnie fabrycznie ustawione wartości parametrów, które rejestrator wykorzystuje w swojej pracy, aż użytkownik w sposób wyraźny dokona zmiany tych wartości; Styk bezpotencjałowy styk odseparowany galwanicznie od innych obwodów zasilania elektrycznego i uziemienia (np. przycisk mechaniczny, kontaktron, styki przekaźnika, zwykły i krańcowy wyłączniki); PP przekładnik prądowy przeznaczony do transmisji sygnału niosącego informacje pomiarowe (np. Т-0., TOP-0, TSHP-0. itd o dokładności 0, lub 0, S); Formatowanie proces zapisu na kartę pamięci struktury systemu plików (FAT, FAT lub FAT), która pozwoli użyć kartę pamięci w systemie operacyjnym w celu przechowywania danych; Ekran pełnoformatowy ( linii po 0 znaków) obraz, który jest wyprowadzany na wyświetlacz; 0Base-T standard Ethernet do komunikacji poprzez skrętki z prędkością 0 Мbit/s; 00Base-T standard Ethernet do komunikacji poprzez skrętki z prędkością 00 Мbit/s; DHCP protokół sieciowy umożliwiający automatyczne otrzymywanie adresów IP i innych parametrów niezbędnych do pracy w sieci TCP / IP; Ethernet pakietowa technologia transmisji danych stosowana przeważnie w lokalnych sieciach komputerowych; FTP standardowy protokół transmisji plików poprzez sieć TCP / IP; Modbus TCP - otwarty moduł komunikacyjny oparty na architekturze klient-serwer. Jest używany do transmisji danych w sieci TCP / IP; MAC adres używany podczas transmisji poprzez Ethernet w celu identyfikacji urządzeń. Z reguły adres MAC posiada globalnie unikatową wartość; RMS wartość średniokwadratowa; RJ zunifikowane złącze używane do podłączeń w sieciach standardu 0Base-T/00Base-T; RJ- zunifikowane złącze używane do podłączenia urządzeń telefonicznych lub telekomunikacyjnych; Interfejs www system interakcji użytkownika z urządzeniem poprzez przeglądarkę komputera; PRZEZNACZENIE. Przeznaczenie urządzenia Rejestrator jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do pomiaru wartości parametrów elektrycznych, wyświetlania tych wartości na wyświetlaczu oraz archiwizacji danych. Dane są archiwizowane na wymienną kartę pamięci (SD / MMC), później jest możliwa ich analiza za pomocą oprogramowania Data Analysis (program jest dostępny na stronie internetowej zainstalowanego na komputerze stacjonarnym lub na laptopie. Pliki danych mają rozszerzenie "RDF". Rejestrator ma wbudowany zegar czasu rzeczywistego zasilany z wbudowanej baterii litowej. W przewidziane jest podłączenie do sieci Ethernet w oparciu o standard 0Base-T lub 00Base-T. W tym przypadku równocześnie z zapisem danych na kartę pamięci możliwa jest konfiguracja i transmisja danych na komputer. Możliwe jest podłączenie do systemu Overvis (monitoring i zdalne sterowanie Podstawowe możliwości rejestratora: Wielokanałowość wystarczy jeden rejestrator, aby otrzymać pełne informacje o pracy monitorowanego obiektu; Uniwersalność w rejestratorze przewidziano podłączenie dodatkowych modułów pozwalających rozszerzyć spektrum sygnałów wejściowych (napięcie, prąd, temperatura, wejścia dyskretne i inne); Separacja galwaniczna sygnały wejściowe wysokiego napięcia i prądu są odseparowane galwanicznie od pozostałych wejść, co zapewnia prostotę podłączenia rejestratora;

6 ~ ~ Wysoka niezawodność system samokontroli i algorytm zapisu danych nie dopuszczają utraty danych w przypadku występowania sytuacji awaryjnych (np. braku zasilania); Wygodna konfiguracja czteroliniowy znakowy wyświetlacz z podświetleniem pozwala skonfigurować rejestrator i monitorować przebieg jego pracy (na wyświetlaczu są wyświetlane wartości zapisywanych sygnałów wejściowych), klawiatura służy do konfiguracji i sterowania rejestratorem; Zdalny monitoring i konfiguracja rejestrator, który jest zainstalowany w ciężko dostępnym miejscu i jest podłączony do Ethernet, równolegle z zapisem na kartę pamięci może dokonać transmisji danych na komputer. To pozwala zdalnie monitorować stan obiektu. Bardziej szczegółowa analiza jest dokonywana na podstawie danych zapisanych na karcie pamięci. Interfejs www pozwala zdalnie za pomocą przeglądarki komputera wykonać konfigurację rejestratora bez konieczności instalowania jakichkolwiek dodatkowych programów. FTP zapewnia zdalny dostęp do karty pamięci w celu dodawania lub usuwania plików.. ORGANY STEROWANIA, WYMIARY GABARYTOWE REJESTRATORA.. Wymiary gabarytowe i montażowe Rysunek.. Wygląd zewnętrzny i wymiary gabarytowe rejestratora.. Organy sterowania Na panelu przednim rejestratora umieszczone są elementy sterowania (pięcioprzyciskowa klawiatura) i sygnalizacji (znakowy wyświetlacz LCD), rysunek.. Przy pomocy klawiatury wykonywane są wszystkie ustawienia parametrów pracy rejestratora i uruchomienie procesu zapisu wartości sygnałów wejściowych na kartę pamięci. Bieżące wartości parametrów pracy rejestratora, wartości sygnałów wejściowych oraz informacja o stanie rejestratora są wyświetlane na wyświetlaczu. Wyświetlacz (żółto-zielone podświetlenie); Dioda LED RECORDING (świeci się gdy jest uruchomiony proces zapisu danych na kartę pamięci, jest odłączona gdy proces zapisu danych na kartę pamięci jest zatrzymany, zaczyna świecić gdy proces zapisu danych na kartę pamięci jest wstrzymany, miga gdy w pracy rejestratora wystąpił przynajmniej jeden błąd); Przycisk (w górę) - służy do przemieszczania kursora w górę lub zwiększenia wartości parametru; Dioda LED E. M. (świeci się gdy jest podłączony przynajmniej jeden moduł rozszerzenia, miga gdy odbywa się wymiana danych z modułami rozszerzeń, odłączony gdy moduły rozszerzeń nie są podłączone); Przycisk (enter) - służy do potwierdzenia wprowadzenia wartości lub wyboru pozycji menu; Dioda LED POWER (świeci się gdy jest podane zasilanie, odłączona w przypadku braku zasilania); 7 Przycisk (w prawo) - służy do przemieszczania kursora w prawo; 8 Przycisk (w dół) - służy do przemieszczania kursora w dół lub zmniejszenia wartości parametru; 9 Przycisk (w lewo) - służy do przemieszczania kursora w lewo. Rysunek.. Panel przedni rejestratora

7 ~ 7 ~. WARUNKI EKSPLOATACJI Rejestrator jest przystosowane do pracy w następujących warunkach: Temperatura otoczenia od -0 do + ºС; Ciśnienie atmosferyczne od 8 do 0, 7 kpa; Względna wilgotność powietrza (przy temperaturze + С) 0 80%. Jeżeli temperatura urządzenia po transporcie (przechowywaniu) różni się od temperatury otoczenia, przy której przewidywana jest praca urządzenia, przed podłączeniem do sieci elektrycznej należy odczekać dwie godziny (na elementach urządzenia może skraplać się wilgoć). UWAGA! Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w warunkach: występowania wibracji i uderzeń; podwyższonej wilgotności; środowiska agresywnego z zawartością w powietrzu kwasów, zasad itp. oraz mocnych zabrudzeń (tłuszczu, oleju, kurzu itp. ). ZAKRES DOSTAWY Zakres dostawy jest przedstawiony w tabeli.. Tabela.. Zakres dostawy Nazwa Ilość [szt. ] Nośnik zewnętrzny (karta pamięci) Kabel łączący z siecią Ethernet Instrukcja obsługi Dokumentacja techniczna Opakowanie DANE TECHNICZNE I WARUNKI EKSPLOATACJI. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE Podstawowe dane techniczne są podane w tabeli.. Tabela. - Podstawowe dane techniczne Nazwa Wartość Zasilające napięcie znamionowe () [V] 0 / 0 Napięcie, przy którym przekaźnik zachowuje sprawność działania ( /) [V] Częstotliwość sieci zasilającej [Hz] Pobór mocy (z sieci ~0 V), nie przekraczający [W]. 0 Pobór mocy (ze źródła zasilania + V), nie przekraczający [VA]. Okres zapisu danych na kartę pamięci [s] 0, 00 00 Nośnik zewnętrzny (karta pamięci) SD (v. 0, v. ) / SDHC, Class,, 0 Maksymalna pojemność nośnika zewnętrznego [GB] Obsługiwane systemy plików nośnika zewnętrznego [FAT],, Minimalny rozmiar plików danych [kb] Maksymalny rozmiar pliku danych [МB] Rozmiar jednego bloku zapisywanych danych (0 parametrów), [bajt] 88 Błąd wskazania czasu przy temperaturze ºС, nie gorszy niż [s/h] Komunikacja z Ethernet lub komputerem 0Base-T / 00Base-T Modbus TCP tak Interfejs www tak FTP tak Przeznaczenie urządzenia Urządzenia sygnalizacji cyfrowej Nominalny tryb pracy długotrwały Stopień ochrony urządzenia (obudowa / listwa zaciskowa) ІР0 / IP0 Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym II Dopuszczalny poziom zabrudzenia II Kategoria przepięć II Napięcie znamionowe izolacji [V] 0 Znamionowe wytrzymywane napięcie impulsowe [kv]. Przekrój przewodników podłączonych do zacisków [mm²] 0.. Maksymalny moment dokręcania śrub zacisków [Н*m] 0. Masa nie większa niż [kg] 0. Wymiary gabarytowe, H*B*L [mm] 9х 7 х, Montaż: na standardowej szynie DIN mm Pozycja pracy: dowolna

8 ~ 8 ~. CHARAKTERYSTYKI WEJŚĆ Charakterystyki wejść są przedstawione w tabeli.. Błędy pomiarów są przedstawione w postaci: ±% od wartości skali. Charakterystyki wejść Nazwa Wartość Wejście napięcia kanały Zakres pomiaru napięcia [V]. 0 0 Błąd pomiaru napięcia (dla sygnału sinusoidalnego) do 00 V ±% ponad 00 V ±, % Typ pomiaru napięcia RMS /Chwilowy/Szczytowe Zakres pomiaru częstotliwości napięcia [Hz] Błąd pomiaru częstotliwości napięcia (dla sygnału sinusoidalnego) ± 0. 0% Zakres pomiaru THD 0 00% Błąd pomiaru THD (gdy poziom sygnału przekracza zakres o%) ±% Wejście prądu kanały Zakres pomiaru prądu [A] Błąd pomiaru prądu (dla sygnału sinusoidalnego) ±. 0% Typ pomiaru prądu RMS/Chwilowy/ Szczytowe Typ czujnika prądu PP z wyjściem А, 0,, 0, 0, 0, 0, 7, Obsługiwane nominały PP [A] 00, 0, 00, 00, 00, 00, 800, 000, 00, 000 Zakres pomiaru częstotliwości prądu [Hz] Błąd pomiaru częstotliwości prądu (dla sygnału sinusoidalnego) ± 0. 0% Odporność na przeciążenie 0 А (nie częściej niż raz w minutę), nie większa niż [s] 0. Zakres pomiaru THD 0 00% Błąd pomiaru THD (gdy poziom sygnału przekracza zakres o%) ±% *Wejście mocy kanały Zakres pomiaru mocy czynnej [W] Zakres pomiaru mocy biernej [VАr] Zakres pomiaru mocy całkowitej [VA] Zakres pomiaru współczynnika mocy [cos φ] Błąd pomiaru mocy (dla sygnału sinusoidalnego) ±% Maksymalna wartość licznika energii czynnej [kw*h] Maksymalna wartość licznika energii biernej [kvar*h] Wejście temperatury kanały Typ czujnika temperatury PTC000 / PT000 Zakres pomiaru temperatury dla PTC000 [ºС] od -0 do 0 Zakres pomiaru temperatury dla PT000 [ºС] od -0 do 0 Błąd pomiaru temperatury ±. C Wejście napięcia 0 0 V () kanał Zakres pomiaru napięcia [V] Błąd pomiaru napięcia ±% Typ czujnika napięcia 0 0 V Wejście prądu 0 0 ma () kanał Zakres pomiaru prądu [mа] 0 0 Błąd pomiaru ±% Typ czujnika prądu 0 0 ma Wejście cyfrowe kanały Zakres pomiaru zwarcie rozwarcie Typ czujnika sygnału cyfrowego Styk bezpotencjałowy Zakres pomiaru częstotliwości impulsów [imp*min] 000 Maksymalna wartość licznika impulsów * - wejście mocy fizycznie nie posiada zacisków do podłączenia, parametry mocy są obliczane na podstawie zmierzonych wartości napięcia i prądu.. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA. KONSTRUKCJA Rejestrator jest wykonany w obudowie z tworzywa przeznaczonej do mocowania na szynie DIN mm, wymiary obudowy (7 х 9 х. mm) 9 modułów typu S. Obudowa jest wykonana z odpornego na uderzenia, samogasnącego tworzywa.

9 ~ 9 ~. ZASADA DZIAŁANIA Zasada działania rejestratora polega na pomiarze wartości ze wszystkich czujników podłączonych do wejść rejestratora, gromadzeniu danych w pamięci wewnętrznej rejestratora i ich zapisie na nośnik zewnętrzny kartę pamięci (SD / MMC).. ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO Rejestrator jest wyposażony w zegar czasu rzeczywistego zasilanego (w przypadku odłączenia głównego zasilania) od wbudowanego zasilania rezerwowego baterii litowej. Energii baterii wystarcza na 0 lat ciągłej pracy (przy temperaturze ºС). W przypadku eksploatacji rejestratora przy maksymalnie dopuszczonych temperaturach czas pracy zegara skraca się. PODŁĄCZENIA. PRZYGOTOWANIE DO PODŁĄCZENIA: - rozpakuj urządzenie (zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego); - sprawdź, czy urządzenie nie zostało uszkodzone podczas transportu, w przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń należy zwrócić się do dostawcy lub producenta; - dokładnie zapoznaj się z Instrukcją obsługi (należy zwrócić szczególną uwagę na schemat podłączenia zasilania); - w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z producentem pod numerem telefonu podanym na końcu Instrukcji obsługi.. INFORMACJE OGÓLNE UWAGA! WSZELKIE PODŁĄCZENIA NALEŻY WYKONYWAĆ PRZY ODŁĄCZONYM NAPIĘCIU. Błąd podczas montażu może skutkować uszkodzeniem urządzenia i podłączonych do niego przyrządów. Aby zapewnić niezawodność połączeń elektrycznych, należy zastosować giętkie przewody wielodrutowe z izolacją na napięcie nie mniej 0V. Zalecany przekrój kabla dla wymiaru prądu od. do. mm²; dla innych łączeń od 0. 7 do. mm². Końce przewodów należy odizolować na ±0. mm i zacisnąć końcówkami tulejkowymi. Przewody muszą być zamocowane w taki sposób, aby nie zostały one narażone na uszkodzenia mechaniczne, skręcanie oraz przetarcie izolacji. NIEDOPUSZCZALNE JEST POZOSTAWIENIE ODIZOLOWANYCH CZĘŚCI PRZEWODÓW WYCHODZĄCYCH POZA GRANICE WYJMOWANEJ LISTWY ZACISKOWEJ. Aby zapewnić niezawodny styk, należy dokręcić śruby wyjmowanej listwy zaciskowej z zachowaniem odpowiedniego momentu dokręcenia wg tabeli.. Zmniejszenie momentu dokręcania powoduje nagrzanie miejsca styku, topienie listwy zaciskowej i zapalenie się przewodu. W przypadku zwiększenia momentu dokręcania może dojść do zerwania gwintu śrub listwy zaciskowej lub uciskania podłączonego przewodu. W celu zmniejszenia wpływu zakłóceń elektromagnetycznych linie "rejestrator-czujnik" należy prowadzić odrębną trasą (lub kilkoma trasami). Trasy są położone oddzielnie od kabli siłowych, a także od kabli powodujących zakłócenia impulsowe i wysokiej częstotliwości. Trasy należy zaplanować w taki sposób, aby długość linii sygnalizacyjnych była minimalna. Podłączenie modułów rozszerzeń wykonywane jest przy pomocy kabla КМР-- (patrz pkt., kabel jest dostarczany w komplecie z każdym modułem rozszerzenia). Podłączenie rejestratora do sieci Ethernet jest wykonywane przy pomocy kabla wykonanego wg standardu ANSI EIA TIA 8B (patrz pkt., kabel jest dostarczany w komplecie z rejestratorem). W przypadku wykorzystania źródła zasilania rezerwowego jest ono podłączane do tych samych zacisków co główne źródło zasilania. Należy przewidzieć schemat ATS (Automatyczne wprowadzanie rezerwy) przełączenia z głównego na rezerwowe źródło zasilania. W celu zapewnienia ciągłości zapisu danych ATS powinien wykonać przełączenie na rezerwowe źródło zasilania po upływie nie więcej niż 0. s. W celu poprawy parametrów eksploatacyjnych urządzenia zalecane jest stosowanie bezpiecznika (wkładki topikowej lub jej analogu na. A) w obwodzie zasilania.. PODŁĄCZENIE rejestratora Podłączenie odbywa się według schematu przedstawionego na rysunku.. UWAGA: ZACISKI (, ) DO PODŁĄCZENIA SIECI ZASILAJĄCEJ POMIARU NAPIĘCIA SĄ PRZEWIDZIANE NA MAKSYMALNE NAPIĘCIE V I ZACISKI (,,,,, ) POMIARU NAPIĘCIA SĄ PRZEWIDZIANE NA MAKSYMALNE NAPIĘCIE 0 V. ABY ZAPOBIEC ELEKTRYCZNEMU PRZEBICIU IZOLACJI, PODŁĄCZENIE ŹRÓDEŁ NAPIĘCIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ W/W WARTOŚĆ JEST ZABRONIONE. UWAGA: W REJESTRATORZE POMIAR PRĄDU NA KANAŁACH,, I 7 JEST WYKONYWANY TYLKO ZA POMOCĄ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH Z STANDARDOWYM WYJŚCIEM А. PODŁĄCZENIE ŹRÓDEŁ PRĄDU BEZ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH SPOWODUJE USZKODZENIE REJESTRATORA.

10 ~ 0 ~ FU - Bezpiecznik (wyłącznik nadmiarowo-prądowy) na prąd, А. Rysunek. Schemat podłączenia. PODŁĄCZENIE MODUŁÓW ROZSZERZEŃ DO Do rejestratora można równocześnie podłączyć do modułów rozszerzeń. Przy próbie dodania większej ilości modułów rejestrator przestaje reagować na wszystkie moduły i odłącza je. Zamontowanie modułów rozszerzeń należy wykonywać po odłączeniu zasilania rejestratora. Podłączenie modułu wykonywane jest przy pomocy kabla КМР-- (nie wchodzi w zakres dostawy). Numeracja wyprowadzeń kabla КМР-- jest podana na rysunku.. Numeracja wyprowadzeń kabla КМР-- Jeden koniec kabla należy podłączyć do gniazda RJ znajdującego się na rejestratorze jak pokazano na rysunku., drugi koniec kabla podłączyć do gniazda RJ znajdującego się na module rozszerzenia. Połączenie jest nawiązywane automatycznie po włączeniu zasilania rejestratora. Kabel КМР-- jest dostarczany w komplecie z każdym modułem rozszerzenia.

11 ~ ~ UWAGA: PODŁĄCZENIE MODUŁÓW ROZSZERZEŃ JEST WYKONYWANE Z PRAWEJ STRONY OBUDOWY REJESTRATORA I TYLKO PRZY POMOCY KABLA КМР-- (PATRZ RYSUNEK. ).. PODŁĄCZENIE DO SIECI ETHERNET Podłączenie rejestratora do sieci Ethernet jest wykonywane przy pomocy kabla wykonanego wg standardu ANSI EIA TIA 8B kategorii Cat. i wyżej (wchodzi w zakres dostawy). Numeracja wyprowadzeń takiego kabla jest podana na rysunku.. Numeracja wyprowadzeń kabla do podłączenia do sieci Ethernet Jeden koniec kabla należy podłączyć do gniazda RJ znajdującego się na rejestratorze jak pokazano na rysunku., drugi koniec kabla podłączyć do gniazda adaptera sieciowego znajdującego się na komputerze lub na innym urządzeniu sieciowym. Diody LED znajdujące się obok gniazda RJ sygnalizują: zielona wymianę danych; żółta komunikację. Aby nawiązać połączenie poprzez interfejs Ethernet, rejestrator i komputer powinny znajdować się w jednej podsieci IP. Konfiguracja rejestratora podłączonego do sieci Ethernet jest opisana w załączniku А. Konfiguracja rejestratora podłączonego do sieci Internet jest opisana w załączniku B. ZASTOSOWANIE WEDŁUG PRZEZNACZENIA. ZASTOSOWANIE REJESTRATORA.. Inicjalizacja Po podaniu zasilania następuje inicjalizacja rejestratora, zaczyna świecić dioda LED POWER (rysunek. poz. ), a na wyświetlaczu (rysunek. ) wyświetla się napis pokazany na rysunku.. Inicjalizacja rejestratora.. Ekran główny Po zakończeniu inicjalizacji na wyświetlaczu rejestratora wyświetla się ekran główny, wygląd którego zależy od tego, czy jest włożona karta pamięci czy nie. Na rysunku. przedstawiono obydwie wersje ekranu głównego - z włożoną karta pamięci i bez niej. Z kartą pamięci Bez karty pamięci Rysunek.. Wygląd ekranu głównego (z kartą pamięci i bez)

12 ~ ~ W pierwszej linii wyświetlane są bieżąca data i czas przedstawione w postaci DD dd mm yyyy HH:MM, gdzie: DD - dzień tygodnia: Mon - poniedziałek, Tue - wtorek; Wed - środa; Thu - czwartek; Fr - piątek; Sa - sobota; Su - niedziela. dd - dzień; mm - miesiąc; yyyy - rok; HH - godzina; MM - minuty. W drugiej i trzeciej linii wyświetlana jest informacja o zajętym i wolnym miejscu na karcie pamięci ( Used (Zajęte) zajęte miejsce i Free (Wolne) wolne miejsce). W przypadku braku karty pamięci na wyświetlaczu wyświetla się napis Memory card is not installed (Karta pamięci nie jest włożona). W czwartej linii wyświetlane są główne pozycje menu sterowania rejestratorem. Wybór pozycji menu jest dokonywany za pomocą przycisków (w lewo) lub (w prawo) (wybrana pozycja menu jest podświetlana kursorem), potwierdzenie wyboru jest dokonywane przez naciśniecie przycisku (enter). Podstawowe pozycję menu rejestratora: Menu otwiera menu ustawienia rejestratora; Start uruchamia proces zapisu danych na kartę pamięci; Stop zatrzymuje proces zapisu danych na kartę pamięci; Pause (Pauza) wstrzymuje proces zapisu danych na kartę pamięci; Cont. (Kont. ) wznawia proces zapisu danych na kartę pamięci; Meas. (Mierz. ) otwiera menu podglądu wartości zmierzonych przez rejestrator... Ukrywanie pozycji menu ekranu głównego Jeżeli w ciągu 0 sekund żaden przycisk na panelu przednim rejestratora nie zostanie naciśnięty, pozycje menu sterowania rejestratorem zostaną ukryte, a zamiast nich zostanie wyświetlony bieżący stan rejestratora (rysunek. Z kartą pamięci i zatrzymanym procesem zapisu Bez karty pamięci i zatrzymanym procesem zapisu Rysunek.. Wersje ekranów głównych stanu rejestratora. Z kartą pamięci i uruchomionym procesem zapisu Aby pozycje menu sterowania rejestratorem stały się znowu widoczne, wystarczy nacisnąć jeden z przycisków na panelu przednim rejestratora. Stan rejestratora zostanie ukryty, a zamiast niego zostaną wyświetlone pozycje menu sterowania rejestratorem (rysunek. )... Rozpoczęcie i zakończenie procesu zapisu danych Aby rozpocząć proces zapisu danych na kartę pamięci, należy za pomocą przycisków (w lewo) lub (w prawo) wybrać pozycję menu Start, potem naciśnięciem przycisku (enter) potwierdzić wybór, wtedy na wyświetlaczu rejestratora wyświetla się komunikat potwierdzający rozpoczęcie procesu zapisu (rysunek. ) i zaczyna świecić się dioda LED RECORDING (rysunek. Po upływie sekund na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran główny pokazany na rysunku.. Na ekranie głównym będzie kolejno wyświetlana informacja o zajętym i wolnym miejscu na karcie pamięci (rysunek.. Ekran główny (wersja)) oraz nazwa i rozmiar ostatniego zapisanego pliku (rysunek.. Ekran główny (wersja)). Wyświetlanie kolejnych informacji na ekranie głównym jest kontynuowane również po zatrzymaniu procesu zapisu danych. Jeżeli w konfiguracji nie ma błędów, rejestrator utworzy nowy plik z następującą ścieżką \0\JUL\0\FILE000. RDF, gdzie: katalog główny rejestratora; 0 podkatalog z nazwą bieżącego roku (980-07); JUL podkatalog z nazwą bieżącego miesiąca (Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Deс); 0 podkatalog z nazwą bieżącego dnia miesiąca (0);

13 ~ ~ FILE000. RDF nazwa pliku z rozszerzeniem RDF (FILE000 FILE9999). Komunikat o rozpoczęciu procesu zapisu Ekran główny (wersja) Ekran główny (wersja) Rysunek.. Wygląd ekranu głównego po uruchomieniu procesu zapisu danych Gdy rozmiar pliku osiągnie ustawiony przez użytkownika limit ( kb MB), rejestrator automatycznie tworzy plik o nazwie FILE000. RDF. Jeżeli nazwa pliku osiągnie swoje maksimum ( FILE9999. RDF), proces zapisu zostanie wstrzymany i na wyświetlaczu rejestratora zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, jak pokazano na rysunku.. W tej chwili zaczyna migać dioda LED RECORDING (rysunek. ), co oznacza, że w pracy rejestratora wystąpiły błędy. Komunikat o błędzie w przypadku osiągnięcia limitu nazwy pliku W celu potwierdzenia błędu należy nacisnąć przycisk (enter) (rysunek. Wtedy dioda LED RECORDING (rysunek. ) zaczyna świecić, sygnalizując o tym, że proces zapisu został wstrzymany. W zależności od wybranych użytkownikiem wartości zapisywanych (maksymalną liczbą równocześnie zapisywanych wartości jest 0), rozmiar jednego bloku danych zapisywanych na kartę pamięci dla 0 wartości wynosi 88 bajtów. Strumień zapisywanych danych przy nieciągłości ms dla 0 wartości wynosi: 88 kb/s;, 8 MB/min lub, 8 MB/h. Strumień zapisywanych danych przy nieciągłości s dla 0 wartości wynosi: 88 B/s;, 8 kb/min lub, 8 kb/h. Aby zatrzymać proces zapisu należy: na ekranie głównym rejestratora (rysunek. ) za pomocą przycisków (w lewo) lub (w prawo) wybrać pozycję menu STOP i potwierdzić wybór naciśnięciem przycisku (enter). Na wyświetlaczu rejestratora pojawi się komunikat (rysunek. ), w którym należy potwierdzić zatrzymanie procesu zapisu. Ekran główny Ekran potwierdzenia zatrzymania zapisu Rysunek.. Wygląd ekranu głównego i ekranu potwierdzenia zatrzymania zapisu Aby potwierdzić zatrzymanie procesu zapisu, należy: za pomocą przycisków (w lewo) lub (w prawo) ustawić kursor w pozycji YES, a przyciskiem (enter) potwierdzić wybór, wtedy rejestrator zatrzyma proces zapisu danych na kartę pamięci, dioda LED RECORDING (rysunek. 7) zgaśnie, a wyświetlacz będzie wyglądać jak pokazano na rysunku. (z kartą pamięci). Po ustawieniu kursora w pozycji NO rejestrator kontynuuje zapis, a na wyświetlaczu pojawia się ekran główny pokazany na rysunku.. Jeżeli w procesie zapisu na kartę pamięci zabraknie wolnego miejsca, w zależności od wybranego typu zapisu ( Until memory (Do zapełnienia) lub "The ring (Okrężny)): Until memory (Do zapełnienia) na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie jak pokazano na rysunku. W tym przypadku proces zapisu zostanie zatrzymany automatycznie. Komunikat o błędzie w przypadku braku wolnego miejsca na karcie pamięci The ring (Okrężny) na wyświetlaczu pojawi się komunikat o usunięciu starych plików jak pokazano na

14 ~ ~ rysunku. W tym przypadku rejestrator wyszukuje i usuwa stare pliki, aby zwolnić miejsce potrzebne do utworzenia nowego pliku. 8 Ekran usuwania starych plików Podczas usunięcia starych plików proces zapisu danych na kartę pamięci jest wstrzymany, a po zwolnieniu miejsca potrzebnego do utworzenia nowego pliku zostanie automatycznie wznowiony... Zdarzeniowy zapis danych W przewidziany jest zdarzeniowy tryb zapisu danych (ustawienie zdarzeniowych trybów zapisu danych są opisane w rozdziale 7 pkt 7. Jeżeli włączony jest zdarzeniowy zapis danych, wartości zmierzone przez rejestrator są ciągle zapisywane w tymczasowy bufor z ustawioną przez użytkownika częstotliwością (parametr Discreteness (Nieciągłość) domyślnie wynosi ms). Maksymalna długość tymczasowego bufora wynosi 80 zapisów. Bufor jest kolejką danych, odczyt z której jest wykonywany od początku, a zapis na koniec. W przypadku zapełnienia bufora następuje usunięcie danych od początku kolejki, a nowo nadchodzące dane są umieszczane na koniec. W są dostępne źródeł zdarzeń, każdy z których może zostać indywidualnie ustawiony na dowolne wejście rejestratora. Przed wystąpieniem zdarzenia rejestrator ciągle porównuje zmierzone wartości z górnym i dolnym progiem zadanym przez użytkownika podczas ustawienia zdarzeń. Jeżeli zmierzona wartość przekracza wartość górnego lub dolnego progu, jest generowane zdarzenie. Po wystąpieniu zdarzenia, zapis danych jest dokonywany trzyetapowo, jak pokazano na rysunku. Zdarzeniowy zapis danych Na pierwszym etapie są zapisywane wartości zgromadzone w buforze tymczasowym. Na drugim etapie są zapisywane wartości, które spowodowały zdarzenie. Na trzecim etapie są zapisywane wartości, które zostały zmierzone po wystąpieniu zdarzenia. Po zakończeniu wszystkich etapów rejestrator przechodzi do trybu oczekiwania na nowe zdarzenie. Ilość wartości, które są zapisywane przed wystąpieniem zdarzenia i po nim, jest ustawiana za pomocą parametrów Points before (Kropek przed) i Points after (Kropek po) w menu ustawienia zdarzeń (rozdział 7 pkt 7.. Jeżeli próg zdarzenia jest ustawiony na jednokrotny zapis ( ONCE (JEDN) rozdział 7 pkt 7... ), generowanie następnego zdarzenia będzie możliwe, gdy zmierzona wartość przekroczy ustawioną wartość górnego lub dolnego progu. Jeżeli próg zdarzenia jest ustawiony na długotrwały zapis ( LONG (DLUG) rozdział 7 pkt 7... ), po wystąpieniu zdarzenia zapis danych będzie kontynuowany dopóki zmierzona wartość przekracza ustawioną wartość górnego lub dolnego progu... Menu główne rejestratora Aby wejść w główne menu rejestratora należy: na ekranie głównym za pomocą przycisków (w lewo) lub (w prawo) wybrać pozycję menu MENU, a przyciskiem (enter) potwierdzić wybór. Wtedy, jeżeli zostało ustawione hasło, rejestrator poprosi o jego wprowadzenie (rysunek. 0 Ekran wprowadzenia hasła). Ekran wprowadzenia hasła Komunikat błędu wprowadzenia hasła Rysunek. 0. Ekran wprowadzenia hasła i ekran błędu wprowadzenia hasła Wprowadzenia hasła odbywa się w następujący sposób: za pomocą przycisków (w lewo), (w prawo), (w górę) i (w dół) dokonywany jest wybór jednej cyfry hasła (wybrana cyfra jest podświetlana kursorem), a przyciskiem (enter) wykonywane jest potwierdzenie wprowadzonej cyfry.

15 ~ ~ Znak ^ pokazuje, do której pozycji hasła jest wprowadzana wartość w danym momencie. Aby usunąć wartość z jednej pozycji hasła, należy ustawić kursor w pozycji c (np. w przypadku wprowadzenia błędnego hasła). Po zakończeniu wprowadzenia hasła należy ustawić kursor w pozycji ОК i nacisnąć przycisk (enter), w przypadku, gdy wprowadzone hasło nie jest prawidłowe, na wyświetlaczu pojawi się komunikat błędu wprowadzenia hasła, jak pokazano na rysunku. Jeżeli wprowadzone hasło jest prawidłowe lub żądanie hasła zostało wcześniej wyłączone przez użytkownika, na wyświetlaczu rejestratora pojawi się lista dostępnych pozycji menu głównego. Ekran menu głównego rejestratora jest przedstawiony na rysunku.. Ekran głównego menu rejestratora Do wyboru pozycji menu służą przyciski (w górę) lub (w dół), a do potwierdzenia wyboru przycisk (enter). Do wyjścia z głównego menu służy przycisk (w lewo). Wtedy, jeżeli dokonano zmian w ustawieniach, rejestrator zaproponuje je zapisać, wyświetlając na wyświetlaczu komunikat pokazany na rysunku.. W przeciwnym razie na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran główny (rysunek. Ekran potwierdzenia zapisywania ustawień Aby potwierdzić zapisywanie należy: za pomocą przycisku (w lewo) ustawić kursor w pozycji YES i nacisnąć przycisk (enter). Wtedy rejestrator zapisuje ustawienia do pamięci nieulotnej, a na wyświetlaczu pojawi się ekran główny (rysunek. Aby anulować zapisywanie ustawień, należy za pomocą przycisku (w prawo) ustawić kursor w pozycji NO i nacisnąć przycisk (enter). Wtedy rejestrator pobiera ustawienia z pamięci nieulotnej, anulując tym samym wszystkie zmiany dokonane przez użytkownika, a na wyświetlaczu pojawi się ekran główny (rysunek. Pełny wykaz pozycji menu głównego jest przedstawiony w pkt 7 Ustawienie rejestratora. Pozycja menu MENU ekranu głównego (rysunek. ) jest dostępna tylko przy wstrzymanym procesie zapisu danych na kartę pamięci. Aby zatrzymać proces zapisu, należy wykonać czynności opisane w pkt Podgląd pomiarów Aby podglądnąć zmierzone przez rejestrator wartości, należy: na ekranie głównym za pomocą przycisków (w lewo) lub (w prawo) wybrać pozycję menu Measuring i potwierdzić wybór przyciskiem (enter). Na wyświetlaczu wyświetli się pierwszy z listy włączonych kanałów i jego wartości zmierzone. Przykład ekranu wartości zmierzonych dla kanału jest pokazany na rysunku.. Ekran wartości zmierzonych dla kanału W pierwszych trzech liniach są wyświetlane dostępne wartości zmierzone dla tego kanału. W czwartej linii jest wyświetlana pozycja menu BACK, symbole kierunku nawigacji i numer kanału ( -КН0-). Do przejścia do następnego włączonego kanału służy przycisk (w lewo) lub (w prawo), a przyciski (w górę) lub (w dół) służą do przewijania isty dostępnych pomiarów. Aby wyjść z ekranu mierzonych wartości, należy nacisnąć przycisk (enter), wtedy wyświetlacz powróci do swojego początkowego wyglądu (rysunek.. Ekran główny). W tabeli. jest przedstawiona lista kanałów z odpowiadającymi im nazwami wartości mierzonych. Kanał Tabela. - Lista kanałów z odpowiadającymi im nazwami wartości mierzonych Numer wartości Skuteczne Częstotliwość Współczynnik Dodatni szczyt Ujemny szczyt Chwilowe napięcie [V] [Hz] THD, % napięcia [V] napięcia [V] napięcie [V] Skuteczne Częstotliwość Współczynnik Dodatni szczyt Ujemny szczyt Chwilowe napięcie [V] [Hz] THD, % napięcia [V] napięcia [V] napięcie [V] Skuteczne Częstotliwość Współczynnik Dodatni szczyt Ujemny szczyt Chwilowe napięcie [V] [Hz] THD, % napięcia [V] napięcia [V] napięcie [V]

16 Tabela.. cd. ~ ~ Kanał Numer wartości Skuteczny Częstotliwość Współczynnik Dodatni szczyt Ujemny szczyt Chwilowy prąd [А] [Hz] THD, % prądu [A] prądu [A] prąd [А] Skuteczny Częstotliwość Współczynnik Dodatni szczyt Ujemny szczyt Chwilowy prąd [А] [Hz] THD, % prądu [A] prądu [A] prąd [А] Skuteczny Częstotliwość Współczynnik Dodatni szczyt Ujemny szczyt Chwilowy prąd [А] [Hz] THD, % prądu [A] prądu [A] prąd [А] 7 Skuteczny Częstotliwość Współczynnik Dodatni szczyt Ujemny szczyt Chwilowy prąd [А] [Hz] THD, % prądu [A] prądu [A] prąd [А] 8 Temperatura [ºС] Temperatura [ºС] Napięcie Wartość analogowe [V] użytkownika Prąd analogowy Wartość [ma] użytkownika Dyskretne wejście Częstotliwość [impulsów/min. ] Licznik impulsów Dyskretne wejście Częstotliwość Licznik impulsów [impulsów/min. ] Dyskretne wejście Częstotliwość Licznik impulsów [impulsów/min. ] Moc Moc Moc Współczynnik Licznik energii Licznik energii czynna [W] bierna [VАr] całkowita [VA] mocy [cos φ] czynnej [kw*h] biernej [kvar*h] 7 Moc Moc Moc Współczynnik Licznik energii Licznik energii czynna [W] bierna [VАr] całkowita [VA] mocy [cos φ] czynnej [kw*h] biernej [kvar*h] 8 Moc Moc Moc Współczynnik Licznik energii Licznik energii czynna [W] bierna [VАr] całkowita [VA] mocy [cos φ] czynnej [kw*h] biernej [kvar*h] 9 Napięcie liniowe Napięcie liniowe Napięcie liniowe Napięcie składowej przeciwnej, V wej zgodnej, V wej zerowej, V Napięcie składo- Napięcie składo- AB, V BC, V CA, V 0-0 Nazwy mierzonych wartości zależą od podłączonych modułów rozszerzeń Kanały, 7, 8 i 9 fizycznie nie posiada zacisków do podłączenia, a ich wartości są obliczane na podstawie zmierzonych wartości napięcia i prądu. - Kanał = Kanał i Kanał; - Kanał 7 = Kanał i Kanał; - Kanał 8 = Kanał i Kanał. - Kanał 9 = Kanał, Kanał и Kanał... 8 Potwierdzenie komunikatów o błędach W procesie pracy rejestratora z różnych przyczyn mogą występować błędy (błąd zegara czasu rzeczywistego, błąd wymiany danych, uszkodzenie ustawień itd). Pełny wykaz możliwych błędów jest przedstawiony w tabeli.. W przypadku wystąpienia błędu pojawia się on na wyświetlaczu rejestratora. Jednocześnie zaczyna migać dioda LED RECORD. Błędy są wyświetlane dotąd, dopóki wszystkie nie zostaną potwierdzone. Przykład ekranu błędów jest przedstawiony na rysunku.. W pierwszej linii wyświetlana jest nazwa błędu i jego kod ERROR #!. W pierwszej linii pokazany jest również numer bieżącego błędu i ogólna liczba błędów /. Przykład ekranu błędów W drugiej, trzeciej i czwartej linii wyświetlany jest tekst błędu. Przyciski (w górę) i (w dół) służą do podglądu błędów, a przycisk (enter) do potwierdzenia bieżącego błędu. Jeżeli wszystkie błędy zostały potwierdzone przez użytkownika, a rejestrator nadal wykrywa aktywne błędy, dioda LED RECORD nie przestaje migać. Po upływie 0 sekund rejestrator ponownie pokaże na wyświetlaczu aktywne błędy.

17 ~ 7 ~ Jeżeli nie ma aktywnych błędów, a wszystkie błędy zostały potwierdzone przez użytkownika, dioda LED RECORD zgaśnie jeżeli zapis jest zatrzymany, nadal świeci gdy rejestrator jest w trakcie procesu zapisu, lub zaczyna świecić gdy zapis jest wstrzymany. - Pełny wykaz możliwych błędów rejestratora Kod błędu Tekst błędu Sposób usunięcia # Failure is detected real-time clock. (Wykryto błąd zegara czasu rzeczywistego) Ustawić datę i czas # No connection with ADC! (Brak połączenia z ADC! ) # No connection to MM! (Brak połączenia z MP! ) Wyłączyć i ponownie włączyć rejestrator. # No connection with EM! (Brak połączenia z MR! ) # No connection with ROM! (Brak połączenia z pamięcią RAM! ) # No disc is in the memory card slot! (Brak karty w czytniku! ) Włożyć kartę pamięci do czytnika rejestratora. # 7 Disk is write protected! (Dysk jest zabezpieczony przed zapisem! ) Wyłączyć blokadę zapisu na karcie pamięci # 8 Unable to initializethe disk! (Nie można Wyłączyć i ponownie włączyć rejestrator. wykonać inicjalizacji dysku! ) Wyjąć kartę pamięci i włożyć ją ponownie. # 9 Wymienić kartę pamięci. #0 Unable to connect to the disk! (Nie można połączyć się z dyskiem! ) Memory card is full! (Brak wolnego miejsca na dysku! ) Usunąć nieużywane pliki z karty pamięci. Użyć tryb zapisu Circling (Okrężny). Wymienić kartę pamięci. Wyłączyć i ponownie włączyć rejestrator. Wyjąć kartę pamięci i włożyć ją ponownie. Wykonać formatowanie karty pamięci. Wymienić kartę # Unable to read data from the disk! (Nie można odczytać dane z dysku! ) # Unable to create or open a directory RDF! (Nie można utworzyć lub otworzyć katalogu RDF! ) pamięci. # Limit exceeded (9999), the file name! Usunąć pliki w bieżącym katalogu. (Przekroczono limit (9999) nazwy pliku! ) Włożyć inną kartę pamięci. Unable to get the list of files! (Nie można # Wyłączyć i ponownie włączyć rejestrator. otrzymać listy plików! ) Wyjąć kartę pamięci i włożyć ją ponownie. # Can not create file! (Nie można utworzyć pliku! ) Wykonać formatowanie karty pamięci. Unable to write to file! (Nie można zapisać do # Wymienić kartę pamięci. pliku! ) #7 Damaged settings in the flash memory! Przywrócić ustawienia fabryczne rejestratora. (Uszkodzenie ustawień w pamięci Flash! ) Dokonać ustawień rejestratora. #8 Unable to save settings to flash memory! (Nie Wyłączyć i ponownie włączyć rejestrator. można zapisać ustawienia w pamięci Flash! ) Dokonać ustawień rejestratora. #9 Rejestrator wymaga kalibracji. Damage the calibration in flash memory! Te czynności można wykonać tylko na zakładzie (Uszkodzenie kalibracji w pamięci Flash! ) produkcyjnym. #0 Memory overflow (Zapełnienie pamięci) Wyłączyć i ponownie włączyć rejestrator. # - # Unknown error! (Nieznany błąd! ) --- NMI_HANDLER --- HARDFAULT_HANDLER --- MEMMANAGE_HANDLER --- BUSFAULT_HANDLER --- USAGEFAULT_HANDLER --- STACK_OVERFLOW --- LCD_Init --- SETTINGS_Init --- TIM_Config --- ETH_Config --- SPI_Config --- SPI_Config --- ADC_Config --- USART_Config --- NVIC_Config --- BUTTON_Init --- DIGINP_Init Zarezerwowane kody błędów. Błąd krytyczny! Wyłączyć i ponownie włączyć rejestrator.

18 Tabela.. ~ 8 ~ Kod błędu Tekst błędu Sposób usunięcia --- SD_Init --- SRAM_Init --- RTC_Init --- ADCM_Init --- USART_Init --- Modules_Init --- TCPStack_Init Błąd krytyczny! --- OVERVIS_Init Wyłączyć i ponownie włączyć rejestrator. --- HTTP_Init --- MODBUS_Init --- FTP_Init --- TWRITE_Create --- TCOLL_Create --- TGUI_Create --- TGKeep_Create. ZASTOSOWANIE SERWERA HTTP (INTERFEJS WWW) Aby rejestrator miał dostęp do interfejsu www, potrzebny jest komputer z zainstalowaną przeglądarką www. W pasku adresu przeglądarki wpisz adres IP rejestratora (wartość domyślna) i naciśnij przycisk przejścia do podanego adresu. Na ekranie komputera pojawi się strona powitalna rejestratora z żądaniem wprowadzenia hasła dostępu (wartość domyślna admin). Po wprowadzeniu hasła i naciśnięciu przycisku "Enter" (Wejście), jeżeli hasło jest prawidłowe, pojawi się strona główna rejestratora. Jeżeli wprowadzone hasło nie jest prawidłowe, na ekranie komputera zostanie wyświetlona strona z komunikatem o błędnym wprowadzeniu hasła. Na stronie głównej można monitorować stan bieżący rejestratora, dokonywać ustawień, sterowania i restartu. Po dokonaniu zmian w ustawieniach należy nacisnąć przycisk "Save setting " (Zapisać ustawienia). Wtedy wprowadzone parametry zostaną sprawdzone. Jeśli w wartościach parametrów nie ma błędów, parametry są przechowywane w pamięci nieulotnej rejestratora. Jeśli po naciśnięciu na przycisk "Save setting " w parametrach zostaną wykryte błędy, zapis parametrów nie zostanie wykonany. Po zakończeniu pracy z interfejsem www należy nacisnąć przycisk "Exit" (Wyjście), wtedy strona główna zostanie zamknięta, a zamiast niej zostanie otwarta strona powitalna z polem wprowadzenia hasła. Jeżeli w ciągu minut (czas jest zadawany przez użytkownika, patrz pkt 7. 8.. ) użytkownik nie wykazywał żadnej aktywności, rejestrator automatycznie zamyka połączenie. W tym przypadku należy ponownie wprowadzić adres IP rejestratora i hasło. Uwaga: Jeśli parametry adresacji w sieci Ethernet (adres MAC, adres IP, konfiguracja DHCP) zostały zmienione, w odpowiedzi na naciśniecie przycisku"restart" (Zrestartować) przeglądarka może nie załadować strony. Dzieje się jak dlatego, że przeglądarka łączy się z rejestratorem pod poprzednim adresem. W tym przypadku podłączenie należy wykonać ponownie. UWAGA!! REJESTRATOR MA OGRANICZONĄ ILOŚĆ JEDNOCZEŚNIE PODŁĄCZONYCH KLIENTÓW INTERFEJSU WWW (NIE WIĘCEJ, NIŻ). WSZYSTKIE PODŁĄCZENIA PRZEKRACZAJĄCE TĄ ILOŚĆ ZOSTANĄ AUTOMATYCZNIE ZAMKNIĘTE.. ZASTOSOWANIE SERWERA MODBUS TCP Protokół komunikacji Modbus TCP umożliwia podłączenie rejestratora do sieci zorganizowanej w oparciu o standard Ethernet. Poprzez zastosowanie rejestratora w sieci urządzenie może spełniać następujące funkcje: zbieranie danych w układach SCADA; programowanie rejestratora poprzez komputer (za pomocą programu Data Analysis); zdalne sterowanie rejestratorem. Podczas podłączenia do rejestratora dostęp do rejestru rozkazów i funkcji zapisu jest zablokowany (funkcja odczytu nie jest zablokowana). Aby odblokować rejestr rozkazów i funkcję zapisu, należy do rejestrów - zapisać hasło modbus przy użyciu znaków ASCII (wartość domyślna admin). Do nieużywanych rejestrów należy wpisać wartości zerowe (0x0000). Jeżeli wartość hasła modbus jest prawidłowa, rejestrator odblokuje dostęp do rejestru rozkazów i funkcji zapisu. Sterowanie rejestratorem odbywa się za pomocą rejestru rozkazów (tabela. Po zakończeniu dokonywania zmian ustawień rejestratora należy wykonać rozkaz zapisu do pamięci nieulotnej (0x7C). Aby zmiany zaczęły obowiązywać, należy wykonać rozkaz restartu rejestratora (0xFC). Jeżeli funkcja zapisu i sterowania rejestratorem nie są używane przez długi okres czasu, należy zablokować do nich dostęp, zapisując w rejestry - wartość inną niż hasło modbus (np. 0). W przypadku braku wymiany danych w ciągu 0 sekund (czas jest zadawany przez użytkownika, patrz pkt 7. ), rejestrator automatycznie zrywa połączenie z klientem.

19 ~ 9 ~ W rejestratorze wszystkie wartości z kropką są sprowadzone do liczb całkowitych. Dlatego podczas obróbki danych należy użyć dodatkowych operacji matematycznych. Na zapytanie odczytu wartości z kropką (np., 000) rejestrator przywróci wartość liczby całkowitej 000, aby sprowadzić odczytaną wartość do prawidłowej postaci, należy wykonać dzielenie przez 000. Przed zapisem wartości z kropką (np., 000), należy sprowadzić ją do liczby całkowitej poprzez mnożenie przez 000, dalej wykonać zapis wartości do rejestratora. Współczynnik sprowadzenia wartości do liczby całkowitej jest określany poprzez ilość znaków po przecinku (. 0 0;. 00 00;). Typy parametrów i ich nazwy są podane w tabeli.. Wykaz obsługiwanych funkcji (Modbus) jest podany w tabeli.. Adres rejestru rozkazów jest przedstawiony w tabeli.. Adresy rejestrów dodatkowych są podane w tabeli.. Adresy rejestrów parametrów programowalnych są podane w tabeli. Adresy rejestrów mierzonych parametrów kanałów podstawowych są podane w tabeli. Adresy rejestrów mierzonych parametrów modułów rozszerzeń są podane w tabeli. W rejestratorze jednocześnie może być podłączona ograniczona ilość klientów Modbus TCP (nie więcej niż pięć). Wszystkie podłączenia przekraczające tą ilość zostaną automatycznie zamknięte. - Typy parametrów i ich nazwy Typ Nazwa Jednostka miary Rozdzielczość 0 Nieznany (parametr nie jest używany); Napięcie skuteczne RMS V 0. Napięcie chwilowe V 0. Dodatni szczyt napięcia (półfala dodatnia) V 0. Ujemny szczyt napięcia (półfala ujemna) V 0. Prąd skuteczny RMS A 0. 0 Prąd chwilowy A Dodatni szczyt prądu (półfala dodatnia) A Ujemny szczyt prądu (półfala ujemna) A Częstotliwość Hz 0, 0 0 THD% Temperatura ºC 0. Napięcie analogowe 0-0 V V 0. 0 Prąd analogowy 0-0 ma ma 0. 0 Sygnał cyfrowy (zwarte / rozwarte) --- Moc całkowita VA 0. Moc czynna W 0. 7 Moc bierna Var 0. 8 Współczynnik mocy (cos φ) Licznik energii czynnej kw*h 0. 0 Licznik energii biernej kvar*h 0. Ustawienie użytkownika Częstotliwość impulsów imp*min 0. Licznik impulsów --- Napięcie liniowe AB V 0. Napięcie liniowe BC V 0. Napięcie liniowe CA V 0. 7 Napięcie składowej przeciwnej V 0. 8 Napięcie składowej zgodnej V 0. 9 Napięcie składowej zerowej V 0. - Wykaz obsługiwanych funkcji Funkcja (hex) Przeznaczenie Uwaga 0x0 Odczyt jednego lub kilku rejestrów Maksymalnie 0x0 Zapisywanie jednej wartości do rejestru x0 Zapis jednej lub kilku wartości do rejestrów Maksymalnie

20 Tabela. - Rejestr rozkazów ~ 0 ~ Nazwa Opis Z/O Adres (DEC) Rejestr rozkazów Kody rozkazów: 0xFC restart rejestratora. 0x77A rozpocząć proces zapisu. 0x0 zatrzymać proces zapisu. 0x9 kasowanie wszystkich błędów. 0x7C zapisać ustawienia do pamięci nieulotnej. 0xD7 pobrać ustawienia z pamięci nieulotnej. 0x00 wyzerowanie liczników energii (faza, kanał); 0x0 wyzerowanie liczników energii (faza, kanał 7); 0x0 wyzerowanie liczników energii (faza, kanał 8); 0x00 wyzerowanie licznika impulsów (kanał); 0x0 wyzerowanie licznika impulsów (kanał); 0x0 wyzerowanie licznika impulsów (kanał); 0x0 wyzerowanie licznika impulsów (kanał). Z 0 Aby udostępnić funkcje zapisu, należy ustawić prawidłowe hasło (wartość domyślna admin). Hasło Modbus Aby zakazać funkcje zapisu, należy ustawić jakakolwiek ( znaków ASCII) wartość inną niż hasło. Z - Dopuszczalne znaki: A-Z; a-z; Z/O typ dostępu do rejestru zapis/odczyt. Adres w postaci 0 oznacza wartość bitów (UINT). Adres w postaci - oznacza zakres bitowych wartości. - Dodatkowe rejestry Nazwa Opis Z/O Adres (DEC) Identyfikator Identyfikator rejestratora (wartość) O 0 Wersja mikroprogramu bit bit 8 bit 7 bit 0. O Adres MAC Adres MAC rejestratora (przykład: 00-0-A-8F-EF-C) O -7 bit 0 0: brak błędów w rejestratorze: są błędy (patrz flagi błędów) bit 0: zapis danych jest zatrzymany: zapis danych jest rozpoczęty bit 0: zapis danych jest kontynuowany: zapis danych jest wstrzymany bit 0: w czytniku nie ma dysku: w czytniku jest dysk bit 0: karta pamięci nie została zainicjowana: karta pamięci jest zainicjowana Rejestr stanu bit 0: przygotowanie FAT nie jest zakończone: przygotowanie FAT jest zakończone bit 0: plik jest zamknięty: plik jest otwarty O 8:9 bit 7 0: zapis do pliku jest zakończony: trwa zapis do pliku bit 8: trwa usuwanie pliku bit 9: potrzebna synchronizacja pliku bit 0: moduł rozszerzenia podłączony bit: moduł rozszerzenia podłączony bit: moduł rozszerzenia podłączony bit: moduł rozszerzenia podłączony bit: Overvis podłączony Bity od do są zarezerwowane bit 0 Wykryto błąd zegara czasu rzeczywistego. bit Brak połączenia z ADC. Rejestr błędów bit Brak połączenia z MP. bit Brak połączenia z MR. O 0: bit Brak połączenia z pamięcią RAM. bit Brak karty w czytniku.

21 ~ ~ Tabela.. Nazwa Opis Z/O Adres(DEC) bit Dysk jest zabezpieczony przed zapisem. bit 7 Nie można wykonać inicjalizacji dysku. bit 8 Nie można połączyć się z dyskiem. bit 9 Brak wolnego miejsca na dysku. bit0 Nie można odczytać dane z dysku. bit Nie można utworzyć lub otworzyć katalogu RDF bit Przekroczono limit (9999) nazwy pliku. Rejestr błędów bit Nie można otrzymać listy plików. O 0: bit Nie można utworzyć pliku. bit Nie można wykonać zapis do pliku. bit Uszkodzenie ustawień w pamięci Flash. bit7 Nie można zapisać ustawienia do pamięci Flash. bit8 Uszkodzenie kalibracji w pamięci Flash. bit9 Zapełnienie pamięci Bity od 0 do są zarezerwowane Objętość karty pamięci Dla wartości w bajtach pomnożyć przez O: Wolne miejsce na karcie pamięci Dla wartości w bajtach pomnożyć przez O: Identyfikator pliku Identyfikator pliku (FILE000. RDF) O Rozmiar pliku [bajt] Rozmiar pliku danych O 7:8 Czas pracy [s] Czas od momentu ostatniego włączenia O 9:0 Czas systemowy [s] Czas jest odliczany od / 00:00:00 Z/O: Ostatnie zdarzenie [s] Czas ostatniego zdarzenia od / 00:00:00 O: Licznik zdarzeń Licznik zdarzeń od chwili podania zasilania O: Z/O typ dostępu do rejestru zapis/odczyt. Adres w postaci oznacza wartość bitów (UINT). Adres w postaci -7 oznacza zakres bitowych wartości (UINT). Adres w postaci 8:9 oznacza wartość bity (ULONG). 7- Rejestry mierzonych parametrów kanałów podstawowych Kanał Parametr Nazwa Typ Z/O Adres (DEC) Typ parametru [] (Napięcie skuteczne RMS F) UINT O 00 Wartość ULONG O 0:0 Typ parametru [9] (Częstotliwość napięcia F) UINT O 0 Wartość ULONG O 0:0 Typ parametru [0] (THD napięcia F) UINT O 0 Wartość ULONG O 07:08 Typ parametru [] (Dodatni szczyt napięcia F) UINT O 09 Wartość ULONG O 0: Typ parametru [] (Ujemny szczyt napięcia F) UINT O Wartość ULONG O: Typ parametru [] (Napięcie chwilowe F) UINT O Wartość ULONG O:7 Typ parametru [] (Napięcie skuteczne RMS F) UINT O 8 Wartość ULONG O 9:0 Typ parametru [9] (Częstotliwość napięcia F) UINT O Wartość ULONG O: Typ parametru [0] (THD napięcia F) UINT O Wartość ULONG O: Typ parametru [] (Dodatni szczyt napięcia F) UINT O 7 Wartość ULONG O 8:9 Typ parametru [] (Ujemny szczyt napięcia F) Typ parametru [] (Napięcie chwilowe F) Typ parametru [] (Napięcie skuteczne RMS F) UINT UINT UINT O O O 0 Wartość Wartość Wartość ULONG ULONG ULONG O O O:: 7:8

22 ~ ~ Tabela. Kanał Parametr Nazwa Typ Z/O Adres (DEC) Typ parametru [9] (Częstotliwość napięcia F) UINT O 9 Wartość ULONG O 0: Typ parametru [0] (THD napięcia F) UINT O Wartość ULONG O: Typ parametru [] (Dodatni szczyt napięcia F) UINT O Wartość ULONG O:7 Typ parametru [] (Ujemny szczyt napięcia F) UINT O 8 Wartość ULONG O 9:0 Typ parametru [] (Napięcie chwilowe F) UINT O Wartość ULONG O: Typ parametru [] (Prąd skuteczny RMS F) UINT O Wartość ULONG O: Typ parametru [9] (Częstotliwość napięcia F) UINT O 7 Wartość ULONG O 8:9 Typ parametru [0] (THD napięcia F) UINT O 0 Wartość ULONG O: Typ parametru [7] (Dodatni szczyt prądu F) UINT O Wartość ULONG O: Typ parametru [8] (Ujemny szczyt prądu F) UINT O Wartość ULONG O 7:8 Typ parametru [] (Prąd chwilowy F) UINT O 9 Wartość ULONG O 70:7 Typ parametru [] (Prąd skuteczny RMS F) UINT O 7 Wartość ULONG O 7:7 Typ parametru [9] (Częstotliwość prądu F) UINT O 7 Wartość ULONG O 7:77 Typ parametru [0] (THD prądu F) UINT O 78 Wartość ULONG O 79:80 Typ parametru [7] (Dodatni szczyt prądu F) UINT O 8 Wartość ULONG O 8:8 Typ parametru [8] (Ujemny szczyt prądu F) UINT O 8 Wartość ULONG O 8:8 Typ parametru [] (Prąd chwilowy F) UINT O 87 Wartość ULONG O 88:89 Typ parametru [] (Prąd skuteczny RMS F) UINT O 90 Wartość ULONG O 9:9 Typ parametru [9] (Częstotliwość prądu F) UINT O 9 Wartość ULONG O 9:9 Typ parametru [0] (THD prądu F) UINT O 9 Wartość ULONG O 97:98 Typ parametru [7] (Dodatni szczyt prądu F) UINT O 99 Wartość ULONG O 00:0 Typ parametru [8] (Ujemny szczyt prądu F) UINT O 0 Wartość ULONG O 0:0 Typ parametru [] (Prąd chwilowy F) UINT O 0 Wartość ULONG O 0:07 Typ parametru [] (Prąd skuteczny RMS) UINT O 08 Wartość ULONG O 09:0 Typ parametru [9] (Częstotliwość prądu) UINT O Wartość ULONG O: Typ parametru [0] (THD prądu) UINT O Wartość ULONG O: 7 Typ parametru [7] (Dodatni szczyt prądu) UINT O 7 Wartość ULONG O 8:9 Typ parametru [] (Temperatura) UINT O 8 Wartość ULONG O 7:8 - Zarezerwowano --- O 9- Typ parametru [8] (Ujemny szczyt prądu) Typ parametru [] (Prąd chwilowy) UINT UINT O O 0 Wartość Wartość ULONG ULONG O O::

23 ~ ~ Tabela. Kanał Parametr Nazwa Typ Z/O Adres (DEC) Typ parametru [] (Temperatura) UINT O 9 Wartość ULONG O: - Zarezerwowano --- O 7- Typ parametru [] (Napięcie analogowe 0-0 V) UINT O Wartość ULONG O: 0 Typ parametru [] (Ustawienie użytkownika) UINT O Wartość ULONG O:7 - Zarezerwowano --- O 8-79 Typ parametru [] (Prąd analogowy 0-0 ma) UINT O 80 Wartość ULONG O 8:8 Typ parametru [] (Ustawienie użytkownika) UINT O 8 Wartość ULONG O 8:8 - Zarezerwowano --- O 8-97 Typ parametru [] (Wejście cyfrowe) UINT O 98 Wartość ULONG O 99:00 Typ parametru [] (Częstotliwość impulsów) UINT O 0 Wartość ULONG O 0:0 Typ parametru [] (Licznik impulsów) UINT O 0 Wartość ULONG O 0:0 - Zarezerwowano --- O 07- Typ parametru [] (Wejście cyfrowe) UINT O Wartość ULONG O 7:8 Typ parametru [] (Częstotliwość impulsów) UINT O 9 Wartość ULONG O 0: Typ parametru [] (Licznik impulsów) UINT O Wartość ULONG O: - Zarezerwowano --- O - Typ parametru [] (Wejście cyfrowe) ULONG O Wartość ULONG O: Typ parametru [] (Częstotliwość impulsów) UINT O 7 Wartość ULONG O 8:9 Typ parametru [] (Licznik impulsów) UINT O 0 Wartość ULONG O: - Zarezerwowano --- O - Typ parametru [] (Wejście cyfrowe) ULONG O Wartość ULONG O: Typ parametru [] (Częstotliwość impulsów) UINT Ч Wartość ULONG Ч:7 Typ parametru [] (Licznik impulsów) UINT Ч 8 Wartość ULONG Ч 9:0 - Zarezerwowano --- O -9 Typ parametru [] (Moc całkowita F) UINT O 70 Wartość ULONG O 7:7 Typ parametru [] (Moc czynna F) UINT O 7 Wartość ULONG O 7:7 Typ parametru [7] (Moc bierna F) UINT O 7 Wartość ULONG O 77:78 Typ parametru [8] (Współczynnik mocy [cos φ] F) UINT O 79 Wartość ULONG O 80:8 7 Typ parametru [9] (Licznik energii czynne Fj Typ parametru [0] (Licznik energii biernej F) Typ parametru [] (Moc całkowita F) Typ parametru [] (Moc czynna F) Typ parametru [7] (Moc bierna F) UINT UINT UINT UINT UINT O O O O O Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość ULONG ULONG ULONG ULONG ULONG O O O O O 8:8 8:87 89:90 9:9 9:9

24 ~ ~ Tabela. Kanał Parametr Nazwa Typ Z/O Adres (DEC) Typ parametru [8] (Współczynnik mocy [cos φ] F) UINT O 97 Wartość ULONG O 98:99 Typ parametru [9] (Licznik energii czynne Fj UINT O 00 7 Wartość ULONG O 0:0 Typ parametru [0] (Licznik energii biernej F) UINT O 0 Wartość ULONG O 0:0 Typ parametru [] (Moc całkowita fazy F) UINT O 0 Wartość ULONG O 07:08 Typ parametru [] (Moc czynna F) UINT O 09 Wartość ULONG O 0: Typ parametru [7] (Moc bierna F) UINT O Wartość ULONG O: 8 Typ parametru [8] (Współczynnik mocy [cos φ] F) UINT O Wartość ULONG O:7 Typ parametru [9] (Licznik energii czynne Fj UINT O 8 Wartość ULONG O 9:0 Typ parametru [0] (Licznik energii biernej F) UINT O Wartość ULONG O: Typ parametru [] (Napięcie liniowe AB) UINT O Wartość ULONG O: Typ parametru [] (Napięcie liniowe BC) UINT O 7 Wartość ULONG O 8:9 Typ parametru [] (Napięcie liniowe CA) UINT O 0 Wartość ULONG O: 9 Typ parametru [7] (Składowa przeciwna) UINT O Wartość ULONG O: Typy parametrów są podane w tabeli.. Z/O typ dostępu do rejestru zapis/odczyt. Adres w postaci 00 oznacza wartość bitów. Adres w postaci 0-09 oznacza zakres bitowych wartości. Adres w postaci 0: oznacza wartość bity. Typ parametru [8] (Składowa zgodna) Typ parametru [9] (Składowa zerowa) UINT UINT O O 9 Wartość Wartość ULONG ULONG O O 7:8 0: Tabela. Rejestry mierzonych parametrów modułów rozszerzeń Kanał Parametr Nazwa Typ Z/O Adres (DEC) Typ parametru UINT O Wartość ULONG O: Typ parametru UINT O Wartość ULONG O:7 Typ parametru UINT O 8 Wartość ULONG O 9:0 0 Typ parametru UINT O Wartość ULONG O: Typ parametru UINT O Wartość ULONG O: Typ parametru UINT O 7 Wartość ULONG O 8:9 Typ parametru UINT O 0 Wartość ULONG O: Typ parametru UINT O Wartość ULONG O: Typ parametru UINT O Wartość ULONG O 7:8 Typ parametru UINT O 9 Wartość ULONG O 70:7

25 ~ ~ Tabela. Kanał Parametr Nazwa Typ Z/O Adres (DEC) Typ parametru UINT O 7 Wartość ULONG O 7:7 Typ parametru UINT O 7 Wartość ULONG O 7:77 Typ parametru UINT O 78 Wartość ULONG O 79:80 Typ parametru UINT O 8 Wartość ULONG O 8:8 Typ parametru UINT O 8 Wartość ULONG O 8:8 Typ parametru UINT O 87 Wartość ULONG O 88:89 Typ parametru UINT O 90 Wartość ULONG O 9:9 Typ parametru UINT O 9 Wartość ULONG O 9:9 Typ parametru UINT O 9 Wartość ULONG O 97:98 Typ parametru UINT O 99 Wartość ULONG O 00:0 Typ parametru UINT O 0 Wartość ULONG O 0:0 Typ parametru UINT O 0 Wartość ULONG O 0:07 Typ parametru UINT O 08 Wartość ULONG O 09:0 Typ parametru UINT O Wartość ULONG O: Typ parametru UINT O Wartość ULONG O: Typ parametru UINT O 7 Wartość ULONG O 8:9 Typ parametru UINT O 0 Wartość ULONG O: Typ parametru UINT O Wartość ULONG O: Typ parametru UINT O Wartość ULONG O 7:8 Typ parametru UINT O 9 Wartość ULONG O 0: Typ parametru UINT O Wartość ULONG O: Typ parametru UINT O Wartość ULONG O:7 Typ parametru UINT O 8 Wartość ULONG O 9:0 Typ parametru UINT O Wartość ULONG O: Typ parametru UINT O Wartość ULONG O: Typ parametru UINT O 7 Wartość ULONG O 8:9 Typ parametru UINT O 0 Wartość ULONG O: Typ parametru UINT O Wartość ULONG O: Typ parametru UINT O Wartość ULONG O 7:8 Typ parametru UINT O 9 Wartość ULONG O 0:

26 ~ ~ Tabela. Kanał Parametr Nazwa Typ Z/O Adres (DEC) Typ parametru UINT O Wartość ULONG O: Typ parametru UINT O Wartość ULONG O:7 Typ parametru UINT O 8 Wartość ULONG O 9:70 Typ parametru UINT O 7 Wartość ULONG O 7:7 Typ parametru UINT O 7 Wartość ULONG O 7:7 7 Typ parametru UINT O 77 Wartość ULONG O 78:79 Typ parametru UINT O 80 Wartość ULONG O 8:8 Typ parametru UINT O 8 Wartość ULONG O 8:8 Typ parametru UINT O 8 Wartość ULONG O 87:88 Typ parametru UINT O 89 Wartość ULONG O 90:9 Typ parametru UINT O 9 Wartość ULONG O 9:9 8 Typ parametru UINT O 9 Wartość ULONG O 9:97 Typ parametru UINT O 98 Wartość ULONG O 99:00 Typ parametru UINT O 0 Wartość ULONG O 0:0 Typ parametru UINT O 0 Wartość ULONG O 0:0 Typ parametru UINT O 07 Wartość ULONG O 08:09 Typ parametru UINT O 0 Wartość ULONG O: 9 Typ parametru UINT O Wartość ULONG O: Typ parametru UINT O Wartość ULONG O 7:8 Typ parametru UINT O 9 Wartość ULONG O 0: Typ parametru UINT O Wartość ULONG O: Typ parametru UINT O Wartość ULONG O:7 Typ parametru UINT O 8 Wartość ULONG O 9:0 0 Typ parametru UINT O Wartość ULONG O: Typ parametru UINT O Wartość ULONG O: Typ parametru UINT O 7 Wartość ULONG O 8:9 Typ parametru UINT O 0 Wartość ULONG O: Typ parametru UINT O Wartość ULONG O: Typ parametru UINT O Wartość ULONG O 7:8 Typ parametru UINT O 9 Wartość ULONG O 0:

27 ~ 7 ~ Tabela. Kanał Parametr Nazwa Typ Z/O Adres (DEC) Typ parametru UINT O Wartość ULONG O: Typ parametru UINT O Wartość ULONG O:7 Typ parametru UINT O 8 Wartość ULONG O 9:0 Typ parametru UINT O Wartość ULONG O: Typ parametru UINT O Wartość ULONG O: Typ parametru UINT O 7 Wartość ULONG O 8:9 Typ parametru UINT O 70 Wartość ULONG O 7:7 Typ parametru UINT O 7 Wartość ULONG O 7:7 Typ parametru UINT O 7 Wartość ULONG O 77:78 Typ parametru UINT O 79 Wartość ULONG O 80:8 Typ parametru UINT O 8 Wartość ULONG O 8:8 Typ parametru UINT O 8 Wartość ULONG O 8:87 Typ parametru UINT O 88 Wartość ULONG O 89:90 Typ parametru UINT O 9 Wartość ULONG O 9:9 Typ parametru UINT O 9 Wartość ULONG O 9:9 Typ parametru UINT O 97 Wartość ULONG O 98:99 Typ parametru UINT O 700 Wartość ULONG O 70:70 Typ parametru UINT O 70 Wartość ULONG O 70:70 Typ parametru UINT O 70 Wartość ULONG O 707:708 Typ parametru UINT O 709 Wartość ULONG O 70:7 Typ parametru UINT O 7 Wartość ULONG O 7:7 Typ parametru UINT O 7 Wartość ULONG O 7:77 Typ parametru UINT O 78 Wartość ULONG O 79:70 Typ parametru UINT O 7 Wartość ULONG O 7:7 Typ parametru UINT O 7 Wartość ULONG O 7:7 Typ parametru UINT O 77 Wartość ULONG O 78:79 Typ parametru UINT O 70 Wartość ULONG O 7:7 Typ parametru UINT O 7 Wartość ULONG O 7:7 Typ parametru UINT O 7 Wartość ULONG O 77:78 Typ parametru UINT O 79 Wartość ULONG O 70:7

28 ~ 8 ~ Tabela. Kanał Parametr Nazwa Typ Z/O Adres (DEC) Typ parametru UINT O 7 Wartość ULONG O 7:7 Typ parametru UINT O 7 Wartość ULONG O 7:77 Typ parametru UINT O 78 Wartość ULONG O 79:70 Typ parametru UINT O 7 Wartość ULONG O 7:7 Typ parametru UINT O 7 Wartość ULONG O 7:7 7 Typ parametru UINT O 77 Wartość ULONG O 78:79 Typ parametru UINT O 70 Wartość ULONG O 7:7 Typ parametru UINT O 7 Wartość ULONG O 7:7 Typ parametru UINT O 7 Wartość ULONG O 77:78 Typ parametru UINT O 79 Wartość ULONG O 770:77 Typ parametru UINT O 77 Wartość ULONG O 77:77 8 Typ parametru UINT O 77 Wartość ULONG O 77:777 Typ parametru UINT O 778 Wartość ULONG O 779:780 Typ parametru UINT O 78 Wartość ULONG O 78:78 Typ parametru UINT O 78 Wartość ULONG O 78:78 Typ parametru UINT O 787 Wartość ULONG O 788:789 Typ parametru UINT O 790 Wartość ULONG O 79:79 9 Typ parametru UINT O 79 Wartość ULONG O 79:79 Typ parametru UINT O 79 Wartość ULONG O 797:798 Typ parametru UINT O 799 Wartość ULONG O 800:80 Typ parametru O 80 Wartość O 80:80 Typ parametru O 80 Wartość O 80:807 Typ parametru O 808 Wartość O 809:80 0 Typ parametru O 8 Wartość O 8: Typy parametrów są podane w tabeli.. Z/O typ dostępu do rejestru zapis / odczyt. Typ parametru Typ parametru O O 8 87 Wartość Wartość O O 8:8 88:89

29 Tabela. 9 - Rejestry parametrów ~ 9 ~ Nazwa Wartość Ustawienie Adres Typ Z/O fabryczne (DEC) Korekta czasu [s/doba] INT Z/O 000 Współczynnik czujnika napięcia F (kanał) UINT Z/O 00 Współczynnik czujnika napięcia F (kanał) UINT Z/O 00 Współczynnik czujnika napięcia F (kanał) UINT Z/O 00 Nominał PP Faza (kanał) [А] 000 UINT Z/O 00 Nominał PP Faza (kanał) [А] 000 UINT Z/O 00 Nominał PP Faza (kanał) [А] 000 UINT Z/O 00 Nominał PP (kanał 7) [А] 000 UINT Z/O 007 Korekta temperatury (kanał 8) [ºС] INT Z/O 008 Korekta temperatury (kanał 9) [ºС] INT Z/O 009 Typ czujnika temperatury (kanał 8) [ 0 PTC000; PT000] 0 UINT Z/O 00 Typ czujnika temperatury (kanał 9) [ 0 PTC000; PT000] 0 UINT Z/O 0 Filtr czujnika temperatury (kanał 8) [s] UINT Z/O 0 Filtr czujnika temperatury (kanał 9) [s] UINT Z/O 0 Typ czujnika napięcia analog. 0-0 V (kanał 0) [ 0 0 0V; Skala] 0 0 UINT Z/O 0 Filtr czujnika napięcia analogowego (kanał 0) [s], UINT Z/O 0 Skala napięcia analogowego (kanał 0) wartość wejściowa [V], od 0, 00 0, 00 0, 00 UINT ЗЧ wartość wejściowa [V], do 0, 00 0, 00 0, 00 UINT ЗЧ wartość wyjściowa, od -999, 9 0 0, 0 INT ЗЧ wartość wyjściowa, do 0 999, 9 0, 0 INT ЗЧ 7 Typ czujnika prądu analog. 0-0 ma (kanał) [ ma; Skala] 0 0 UINT Z/O 0 Filtr czujnika prądu analogowego (kanał) [s] UINT Z/O 07 Skala napięcia analogowego (kanał) wartość wejściowa [ma], od 0, UINT RW 8 wartość wejściowa [ma], do 0, UINT RW 9 wartość wyjściowa, od INT RW 0 wartość wyjściowa, do INT RW Typ wejścia dyskretnego (kanał) [0 nie inwertowane; - inwertowane] 0 0 UINT Z/O 08 Przechwytywanie sygnału dyskretnego (kanał) [0- na zboczu opadającym; - na zboczu 0 UINT Z/O 0 narastającym] Typ wejścia dyskretnego (kanał) [0 nie inwertowane; - inwertowane] 0 0 UINT Z/O 09 Przechwytywanie sygnału dyskretnego (kanał) [0-na zboczu opadającym; -na zboczu narastającym] 0 UINT Z/O 07 Typ wejścia dyskretnego (kanał) [0 nie inwertowane; - inwertowane] 0 0 UINT Z/O 00 Przechwytywanie sygnału dyskretnego (kanał) [0-na zboczu opadającym; -na zboczu narastającym] 0 UINT Z/O 08 Typ wejścia dyskretnego (kanał) [0 nie inwertowane; - inwertowane] 0 0 UINT Z/O 0 Przechwytywanie sygnału dyskretnego (kanał) [0-na zboczu opadającym; -na zboczu narastającym] 0 UINT Z/O 09 Zdarzenie, górny próg [0 - wyłączony; - jednokrotnie; - długo] 0 0 UINT Z/O 0 Zdarzenie, górny próg [0 - wyłączony; - jednokrotnie; - długo] 0 0 UINT Z/O 0 Zdarzenie, górny próg [0 - wyłączony; - jednokrotnie; - długo] 0 0 UINT Z/O 0 Zdarzenie, górny próg [0 - wyłączony; - jednokrotnie; - długo] 0 0 UINT Z/O 0 Zdarzenie, górny próg [0 - wyłączony; - jednokrotnie; - długo] 0 0 UINT Z/O 0

30 Tabela. Nazwa ~ 0 ~ Wartość Ustawienie fabryczne Typ Z/O Adres (DEC) Zdarzenie, dolny próg [0 - wyłączony; - jednokrotnie; - długo] 0 0 UINT Z/O 07 Zdarzenie, dolny próg [0 - wyłączony; - jednokrotnie; - długo] 0 0 UINT Z/O 08 Zdarzenie, dolny próg [0 - wyłączony; - jednokrotnie; - długo] 0 0 UINT Z/O 09 Zdarzenie, dolny próg [0 - wyłączony; - jednokrotnie; - długo] 0 0 UINT Z/O 00 Zdarzenie, dolny próg [0 - wyłączony; - jednokrotnie; - długo] 0 0 UINT Z/O 0 Zdarzenie, wartość górnego progu --- / LONG Z/O 0:0 Zdarzenie, wartość górnego progu --- / LONG Z/O 0:0 Zdarzenie, wartość górnego progu --- / LONG Z/O 0:07 Zdarzenie, wartość górnego progu --- / LONG Z/O 08:09 Zdarzenie, wartość górnego progu --- / LONG Z/O 00:0 Zdarzenie, wartość dolnego progu --- / LONG Z/O 0:0 Zdarzenie, wartość dolnego progu --- / LONG Z/O 0:0 Zdarzenie, wartość dolnego progu --- / LONG Z/O 0:07 Zdarzenie, wartość dolnego progu --- / LONG Z/O 08:09 Zdarzenie, wartość dolnego progu --- / LONG Z/O 00:0 Zdarzenie, czas górnego progu [ms] ms 0 s 0 UINT Z/O 0 Zdarzenie, czas górnego progu [ms] ms 0 s 0 UINT Z/O 0 Zdarzenie, czas górnego progu [ms] ms 0 s 0 UINT Z/O 0 Zdarzenie, czas górnego progu [ms] ms 0 s 0 UINT Z/O 0 Zdarzenie, czas górnego progu [ms] ms 0 s 0 UINT Z/O 0 Zdarzenie, czas dolnego progu [ms] ms 0 s 0 UINT Z/O 07 Zdarzenie, czas dolnego progu [ms] ms 0 s 0 UINT Z/O 08 Zdarzenie, czas dolnego progu [ms] ms 0 s 0 UINT Z/O 09 Zdarzenie, czas dolnego progu [ms] ms 0 s 0 UINT Z/O 00 Zdarzenie, czas dolnego progu [ms] ms 0 s 0 UINT Z/O 0 Zdarzenie, źródło wartości [ bit bit: numer kanału; bit bit: numer wartości; bit bit0: typ parametru] Zdarzenie, źródło wartości [ bit bit: numer kanału; bit bit: numer wartości; bit bit0: typ parametru] Zdarzenie, źródło wartości [ bit bit: numer kanału; bit bit: numer wartości; bit bit0: typ parametru] Zdarzenie, źródło wartości [ bit bit: numer kanału; bit bit: numer wartości; bit bit0: typ parametru] Zdarzenie, źródło wartości [ bit bit: numer kanału; bit bit: numer wartości; bit bit0: typ parametru] Tryb podświetlenia wyświetlacza [0 - wyłączone; - ciągle włączone; - zostanie odłączone po upływie 0 s] Źródło zapisywanych danych [ bit bit: numer kanału; bit bit: numer wartości; bit bit0: typ parametru] Źródło zapisywanych danych [ bit bit: numer kanału; bit bit: numer wartości; bit bit0: typ parametru] kanał 0 7 wart. 0 typ 0 8 kanał 0 7 wart. 0 typ ULONG Z/O 0: ULONG Z/O 0: ULONG Z/O 0: ULONG Z/O 08: ULONG Z/O 070:07 0 UINT Z/O 07 kanał 0 7 wart. 0 typ UINT Z/O 07: UINT Z/O 07:07

31 Tabela. cd Nazwa Źródło zapisywanych danych [ bit bit: numer kanału; bit bit: numer wartości; bit bit0: typ parametru] Źródło zapisywanych danych [ bit bit: numer kanału; bit bit: numer wartości; bit bit0: typ parametru] Źródło zapisywanych danych [ bit bit: numer kanału; bit bit: numer wartości; bit bit0: typ parametru] Źródło zapisywanych danych [ bit bit: numer kanału; bit bit: numer wartości; bit bit0: typ parametru] Źródło zapisywanych danych 7 [ bit bit: numer kanału; bit bit: numer wartości; bit bit0: typ parametru] Źródło zapisywanych danych 8 [ bit bit: numer kanału; bit bit: numer wartości; bit bit0: typ parametru] Źródło zapisywanych danych 9 [ bit bit: numer kanału; bit bit: numer wartości; bit bit0: typ parametru] Źródło zapisywanych danych 0 [ bit bit: numer kanału; bit bit: numer wartości; bit bit0: typ parametru] Źródło zapisywanych danych [ bit bit: numer kanału; bit bit: numer wartości; bit bit0: typ parametru] Źródło zapisywanych danych [ bit bit: numer kanału; bit bit: numer wartości; bit bit0: typ parametru] Źródło zapisywanych danych [ bit bit: numer kanału; bit bit: numer wartości; bit bit0: typ parametru] Źródło zapisywanych danych [ bit bit: numer kanału; bit bit: numer wartości; bit bit0: typ parametru] Źródło zapisywanych danych [ bit bit: numer kanału; bit bit: numer wartości; bit bit0: typ parametru] Źródło zapisywanych danych [ bit bit: numer kanału; bit bit: numer wartości; bit bit0: typ parametru] Źródło zapisywanych danych 7 [ bit bit: numer kanału; bit bit: numer wartości; bit bit0: typ parametru] ~ ~ Wartość kanał 0 7 wart. 0 typ 0 8 Ustawienie fabryczne Typ Z/O Adres (DEC) 9979 UINT Z/O 077: UINT Z/O 079: UINT Z/O 08: UINT Z/O 08: UINT Z/O 08: UINT Z/O 087: UINT Z/O 089: UINT Z/O 09: UINT Z/O 09: UINT Z/O 09: UINT Z/O 097: UINT Z/O 099: UINT Z/O 0: UINT Z/O 0: UINT Z/O 0:0

32 Tabela. Nazwa Źródło zapisywanych danych 8 [ bit bit: numer kanału; bit bit: numer wartości; bit bit0: typ parametru] Źródło zapisywanych danych 9 [ bit bit: numer kanału; bit bit: numer wartości; ~ ~ Wartość kanał 0 7 wart. 0 typ 0 8 Ustawienie fabryczne Typ Z/O Adres (DEC) 9979 UINT Z/O 07: UINT Z/O 09:0 bit bit0: typ parametru] Źródło zapisywanych danych 0 kanał 0 7 [ bit bit: numer kanału; wart. 0 bit bit: numer wartości; typ 0 8 bit bit0: typ parametru] 9979 UINT Z/O: Okres zapisu danych [ms] ms 0 min 000 ULONG Z/O: Limit rozmiaru pliku [bajt] kb MB 78 ULONG Z/O: Typ zapisu danych [ 0 do zapełnienia; okrężny] 0 0 UINT Z/O 7 Zapis zdarzeń [0 wyłączony; włączony] 0 0 UINT Z/O 8 Ilość kropek przed zdarzeniem UINT Z/O 9 Ilość kropek po zdarzeniu UINT Z/O 0 Nieciągłość zapisu danych [ms] ms 000 ms UINT Z/O Hasło dostępu [0 - wyłączone; - włączone] 0 0 UINT Z/O Wartość hasła dostępu ( znaków ASCII) A-Z, a-z, 0-9 UINT Z/O:8 Moduły rozszerzeń [0 - wyłączony; - włączony] 0 0 UINT Z/O 9 Typ modułu 0 0 UINT Z/O 0 Typ modułu 0 0 UINT Z/O Typ modułu 0 0 UINT Z/O Typ modułu 0 0 UINT Z/O autokonfiguracja DHCP [0 wyłączona; włączona] 0 0 UINT Z/O adres IP rejestratora --- / ULONG Z/O: Maska podsieci --- / ULONG Z/O 7:8 Brama główna --- / ULONG Z/O 9:0 Adres serwera DNS --- / ULONG Z/O: Adres serwera DNS --- / ULONG Z/O: Serwer Modbus TCP [0 - wyłączony; - włączony] 0 UINT Z/O port Modbus TCP 0 UINT Z/O Modbus UID 0 0 UINT Z/O 0 Limit czasu Modbus TCP [s] UINT Z/O 7 hasło MODBUS ( znaków ASCII) A-Z, a-z, 0-9 admin STR Z/O 8-0 serwer HTTP [0 - wyłączony; - włączony] 0 UINT Z/O port HTTP 80 UINT Z/O Limit czasu HTTP [s] UINT Z/O hasło HTTP ( znaków ASCII) A-Z, a-z, 0-9 admin STR Z/O 7-79 serwer FTP [0 - wyłączony; - włączony] 0 0 UINT Z/O 8 port FTP UINT Z/O 8 Limit czasu FTP [s] UINT Z/O 8 hasło FTP ( znaków ASCII) A-Z, a-z, 0-9 admin STR Z/O 8-98 klient Overvis [0 - wyłączony; - włączony] 0 0 UINT Z/O 0 port Overvis 00 UINT Z/O 0 Limit czasu Overvis [s] UINT Z/O Typy parametrów są podane w tabeli.. Adres w postaci 000 oznacza wartość bitów.

33 ~ ~ Adres w postaci 0- oznacza zakres bitowych wartości. Adres w postaci 08:09 oznacza wartość bity... ZASTOSOWANIE PROTOKOŁU FTP Protokół transmisji plików FTP wykorzystuje podwójne podłączenie. Przy tym jeden kanał jest sterującym, poprzez który na rejestrator nadchodzą rozkazy i wracają jego odpowiedzi (domyślnie port TCP), a przez drugi kanał odbywa się transmisja danych (port TCP jest przydzielony przez rejestrator w sposób przypadkowy). Zastosowanie protokołu FTP pozwala na zdalne dodawanie lub usuwanie przez sieć TCP plików zapisanych przez rejestrator na kartę pamięci. Dodawanie lub usuwanie plików odbywa się za pomocą programu Data Analysis lub innego oprogramowania, które obsługuje otrzymywanie plików poprzez FTP. W rejestratorze serwer FTP pracuje w trybie pasywnym (oczekuje na podłączenie klienta). W przypadku podłączenia rejestratora przez protokół FTP, należy podać nazwę użytkownika ftp i hasło (domyślnie admin). Używane komendy: ABOR Przerwać przesyłanie pliku; CDUP Zmienić katalog na nadrzędny; CWD Zmienić katalog; LIST Wyświetlić listę plików katalogu bieżącego; NOOP Operacja pusta (używana do odświeżenia limitu czasu komunikacji); PASV Wejść w tryb pasywny i odzyskać adres połączenia; PWD Wyświetlić bieżący katalog; QUIT Zamknąć połączenie; RETR Pobrać plik. Przed RETR powinna być komenda PASV; SYST Wyświetlić typ systemu (UINIX); TYPE Określić typ przesyłania plików ( I binarny); USER Wysłać ID użytkownika do serwera; PASS Wysłać hasło do serwera. STRU Określa strukturę pliku ( F plik); MODE Określa format przesyłanych danych ( S strumieniowy); REIN Ponownie uruchamia sesję na serwerze; PORT Określa port danych, na którym klient będzie nasłuchiwał połączenia; MKD Tworzy katalog; RMD Usuwa katalog; STOR Zachowuje dane na serwerze i zastępuje istniejący plik; DELE Usuwa plik z serwera. W przypadku braku wymiany danych w ciągu 00 sekund (czas jest zadawany przez użytkownika, patrz pkt 7. Rejestrator ma ograniczoną ilość jednocześnie podłączonych klientów interfejsu FTP (nie więcej, niż dwa). Wszystkie podłączenia przekraczające tą ilość zostaną automatycznie zamknięte.. ZASTOSOWANIE KLIENTA OVERVIS Overvis jest systemem przeznaczonym do monitoringu, wizualizacji i zdalnego sterowania procesami technologicznymi. Overvis pozwala na: odczyt danych z urządzeń, między innymi z rejestratora; całodobowy cykliczny odczyt danych; zapis danych w trybie automatycznym do własnej bazy danych; podgląd danych w wygodnej postaci; sygnalizację zdarzeń awaryjnych w postaci SMS lub. Bardziej szczegółową informacje można uzyskać na stronie internetowej System Overvis występuje jako serwer zbioru danych z rejestratora i innych urządzeń podłączonych jednocześnie oraz umożliwia dostęp do danych w czasie rzeczywistym tylko wtedy, gdy właściciel rejestratora wyrazi na to zgodę. Ustawienia fabryczne rejestratora są przygotowane do podłączenia do serwera Overvis, przy czym klient Overvis w rejestratorze jest odłączony i powinien być aktywowany przez użytkownika ręcznie. Aby podłączyć rejestrator do systemu Overvis, należy: ustawić w rejestratorze dostęp do sieci internet; włączyć klienta Overvis; w ustawieniach Overvis upewnić się, że połączenie ze zdalnym serwerem jest nawiązane i został otrzymany kod aktywacji; postępując zgodnie ze wskazówki na stronie Overvis, połączyć się z rejestratorem posiadającym kod aktywacji.

34 ~ ~ Uwaga: Jeżeli przy pierwszym połączeniu rejestratora z systemem Overvis w ustawieniach aktywacji Overvis zaznaczono, że połączenie jest aktywowane, dla bezpieczeństwa należy wybrać pozycję RESET, żeby usunąć urządzenie z systemu Overvis. Dzięki temu połączony rejestrator będzie używany tylko przez osoby z uprawnieniami.. WKŁADANIE I WYJMOWANIE KARTY PAMIĘCI Włożyć kartę pamięci do gniazda znajdującego się na bocznej ściance rejestratora jak pokazano na rysunku. i nacisnąć na nią do usłyszenia kliknięcia. Aby wyjąc kartę z gniazda, należy nacisnąć na nią do usłyszenia kliknięcia i puścić karta pamięci wyjdzie z gniazda na - mm, po czym można ją wyjąć. Wkładanie i wyjmowanie karty nie wymagają znacznego wysiłku. Przed wyjęciem karty pamięci należy zatrzymać proces zapisu danych na rejestrator to może spowodować utratę zapisanych danych. Procedura bezpiecznego wyjęcia karty pamięci jest opisana w pkt ZAINSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA DATA ANALYSIS Do prawidłowej pracy programu wymagane jest posiadanie zainstalowanego w komputerze systemu operacyjnego Windows XP, Windows Vista lub Windows 7/8/0. Instalacja odbywa się poprzez uruchomienie pliku instalacyjnego rpmda_setup. exe (nie wchodzi w zakres dostawy). Po uruchomieniu pliku instalacyjnego wykonaj instalację programu, postępując według wskazówek kreatora instalacji. Jeżeli na komputerze jest już zainstalowana starsza wersja programu, należy ją usunąć. Aktualna wersja programu jest dostępna na stronie internetowej w rozdziale Oprogramowanie. Aby usunąć program, należy użyć kreatora dodawania i usuwania programów Windows. Uwaga - dla Windows Vista/7/8/0 program należy wykonywać z prawami administratora.. 8 PODŁĄCZENIE I ZAINSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA CZYTNIKA KART PAMIĘCI Procedura podłączenia i instalacji oprogramowania czytnika kart zależy od modelu urządzenia i producenta. Wszystkie instrukcje podłączenia i montażu są umieszczone w dokumentacji załączonej do czytnika kart pamięci.. 9 PODGLĄD ZAPISANYCH DANYCH Wyjmij kartę pamięci z rejestratora (wyjęcie karty pamięci jest opisane w pkt. ) i włóż ją do czytnika kart w komputerze. Podgląd i analiza danych odbywają się za pomocą oprogramowania Data Analysis zainstalowanego na komputerze (instalacja oprogramowania jest opisana w pkt. 7). Program Data Analysis pozwala na analizę danych, ich porównanie (w postaci danych liczbowych lub wykresów) i wydruk. Program również pozwala zdalnie konfigurować rejestrator i monitorować jego pracę w trybie czasu rzeczywistego przez protokół Modbus TCP. 7 USTAWIENIE REJESTRATORA Opis ustawień jest oparty na fabrycznych ustawieniach parametrów. Parametry są przechowywane w pamięci nieulotnej (okres przechowywania nie mniej niż 0 lat). Aby wejść do menu głównego rejestratora, należy wykonać czynności opisane w pkt.. Menu główne rejestratora. Pełny wykaz pozycji menu głównego: Date and Time (Data i czas) pozwala ustawić datę i czas; Base Channels (Podstawowe kanały) pozwala ustawić podstawowe kanały (wejścia rejestratora); Display (Wyświetlacz) pozwala dokonać ustawienie wyświetlacza; Record of data (Zapis danych) pozwala ustawić zapis danych na kartę pamięci; Record of events (Zapis zdarzeń) pozwala ustawić zdarzenia; Memory card (Karta pamięci) pozwala dokonać ustawień karty pamięci; Exp. modules (Moduły rozszerzeń) pozwala dokonać ustawień modułów rozszerzeń; Network (Sieć) pozwala skonfigurować interfejs Ethernet; Password (Hasło) pozwala ustawić ograniczony dostęp do rejestratora; General settings (Ogólne ustawienia) pozwala na wykonywanie dodatkowych czynności ustawiania; Device version (Wersja urządzenia) wyświetla informację o wersji rejestratora. Wybór pozycji menu dokonywany jest za pomocą przycisków (w górę) lub (w dół) (wybrana pozycja menu jest podświetlana kursorem), a potwierdzenie wyboru poprzez naciśnięcie przycisku (enter). Wyjście z menu następuje po naciśnięciu przycisku (w lewo). USTAWIENIE DATY I CZASU ( DATE AND TIME) Aby ustawić datę i czas, należy: w menu głównym rejestratora za pomocą przycisków (w górę) lub (w dół) wybrać pozycję menu "Date and Time" i potwierdzić wybór przez naciśniecie przycisku (enter). Wtedy na

35 ~ ~ wyświetlaczu rejestratora pojawi się lista dostępnych pozycji menu służących do ustawienia daty i czasu: "Date (Ustawienie daty) pozycja menu służąca do ustawienia daty; "Time (Ustawienie czasu) pozycja menu służąca do ustawienia czasu. Za pomocą przycisków (w górę) lub (w dół) wybierz odpowiednią pozycję menu i potwierdź wybór przyciskiem (enter). Powrót do poprzedniego menu następuje po naciśnięciu przycisku (w lewo). 7.. Ustawienie daty ("Date") Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu pojawi się ekran ustawienia daty pokazany na rysunku 7... Rysunek 7... Ekran ustawienia daty Data na ekranie jest przedstawiona w postaci DD dd. mm. rrrr, gdzie: DD - dzień tygodnia: dd - numer dnia (od do) Mo - poniedziałek, mm - miesiąc (od do) Tu - wtorek; rrrr - rok (od 980 do 07) We - środa; Th - czwartek; Fr - piątek; Sa - sobota; Su - niedziela. Za pomocą przycisków (w lewo), (w prawo), (w górę) i (w dół) dokonaj wyboru odpowiedniego parametru (wybrany parametr zostanie podświetlony kursorem). Aby rozpocząć edycje parametru, należy nacisnąć przycisk (enter), po czym wybrany parametr zacznie migać. Za pomocą przycisków (w górę) lub (w dół) zmień wartość parametru. Po dokonaniu zmiany parametru należy ponownie nacisnąć przycisk (enter), aby wyjść z trybu edycji i zapisać wprowadzoną wartość. Wtedy parametr przestanie migać. Te same czynności można wykonać dla innych parametrów. BACK i nacisnąć przycisk (enter). Ustawienie czasu ("Time") Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran ustawienia czasu pokazany na rysunku 7... Rysunek Ekran ustawienia czasu Czas na ekranie jest przedstawiony w postaci GG:ММ:SS КК, gdzie: GG - godziny (od 0 do) Uwaga! MM - minuty (od 0 do 9) Nieprawidłowa korekcja czasu może doprowadzić do SS - sekundy (od 0 do 9) czasowego błędu do ± ms na sekundę podczas zapisu KK - korekta s/h (od -, do +, ) danych. KONFIGURACJA KANAŁÓW PODSTAWOWYCH ("BASE CHANNELS ") Rejestrator jest wielokanałowym urządzeniem posiadającym różne wejścia (napięcie, prąd, temperatura, wejście dyskretne itd), które wymagają indywidualnych ustawień. Aby dokonać ustawień kanałów należy: W menu głównym rejestratora za pomocą przycisków (w górę) lub

36 ~ ~ (w dół) wybrać pozycję menu "Base Channels" i potwierdzić wybór przez naciśniecie przycisku (enter). Wtedy na wyświetlaczu rejestratora pojawi się lista dostępnych kanałów: "Channel " ( i) pozycje menu służące do ustawienia kanałów napięcia; "Channel " (, i 7) pozycje menu służące do ustawienia kanałów prądu; "Channel 8" (9) pozycje menu służące do ustawienia kanałów temperatury; "Channel 0" pozycja menu służąca do ustawienia napięcia analogowego 0-0 V; "Channel " pozycja menu służąca do ustawienia prądu analogowego 0-0 ma; "Channel " (, i) pozycje menu służące do ustawienia kanałów sygnału dyskretnego; "Channel " (7 i 8) pozycje menu służące do ustawienia kanałów mocy. Za pomocą przycisków (w górę) lub (w dół) wybrać odpowiednią pozycję menu i potwierdzić wybór przez naciśniecie przycisku (enter). Ustawienie kanału napięcia ("Channel " ( i)) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran z listą dostępnych pozycji menu służących do ustawień kanału napięcia: Information (Informacja) pozycja menu zawierająca krótki opis; Voltage sensor (Czujnik napięcia) pozycja menu pozwalająca ustawić współczynnik przetwarzania napięcia (w przypadku podłączenia transformatorów napięcia). Powrót do poprzedniego menu następuje po naciśnięciu przycisku (w lewo) Konfiguracja czujnika napięcia ( Voltage sensor) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran ustawienia współczynnika przetwarzania napięcia pokazany na rysunku 7... Ekran ustawienia współczynnika przetwarzania napięcia Na tym ekranie można ustawić wartość współczynnika przetwarzania napięcia od. 0 do Za pomocą przycisku (w górę) wybierz parametr. 0 (wybrany parametr zostanie podświetlony kursorem). Aby rozpocząć edycję parametru, należy nacisnąć przycisk (enter), po czym parametr zacznie migać. BACK (Wstecz) i nacisnąć przycisk (enter). Ustawienie kanału prądu ( Channel (, i 7)) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran z listą dostępnych pozycji menu służących do ustawienia kanału prądu. Information (Informacja) pozycja menu zawierająca krótki opis; Current sensor (Czujnik prądu) pozycja menu pozwalająca ustawić nominał przekładnika prądowego. Powrót do poprzedniego menu następuje po naciśnięciu przycisku (w lewo) Ustawienie czujnika prądu ( Current sensor) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran ustawienia nominału przekładnika prądowego, jak pokazano na rysunku 7... Ekran ustawienia nominału przekładnika prądowego Na tym ekranie można ustawić nominał stosowanego przekładnika prądowego spomiędzy: А, 0 А, А, 0 А, 0 А, 0 А, 0 А, 7 А, 00 А, 0 А, 00 А, 00 А, 00 А, 00 А, 800 А, 000 А, 00 А, 000 А. Za pomocą przycisku (w górę) wybierz parametr Rated (Nominał) (wybrany parametr zostanie podświetlony kursorem).

37 ~ 7 ~ Za pomocą przycisków (w górę) lub (w dół) zmień wartość parametru. Ustawienie kanału temperatury ( Channel 8 (9)) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran z listą dostępnych pozycji menu służących do ustawienia kanału temperatury. Information (Informacja) pozycja menu zawierająca krótki opis; Temperature sensor (Czujnik temperatury) pozycja menu pozwalająca ustawić typ czujnika i wykonać korektę temperatury czujnika. Powrót do poprzedniego menu następuje po naciśnięciu przycisku (w lewo) Konfiguracja czujnika temperatury ( Temperature sensor) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran ustawienia czujnika temperatury pokazany na rysunku 7... Ekran ustawienia czujnika temperatury Na tym ekranie można ustawić typ podłączonego czujnika: PTC000 lub PT000. Jeśli zajdzie potrzeba, można również wykonać kalibrację pomiarów temperatury od minus 9. 9 ºС do +9. 9 ºС oraz ustawić stałą czasową filtra od 0 s (filtr odłączony) do 0. 0 s. Za pomocą przycisku (w górę) lub (w dół) wybierz odpowiedni parametr (wybrany parametr zostanie podświetlony kursorem). Podczas podłączenia (lub zmiany) czujnika temperatury należy dokonać jego kalibracji. Kalibracja polega na zsumowaniu stałej korekcyjnej i zmierzonej temperatury. Do kalibracji kanałów pomiaru temperatury potrzebny jest termometr kontrolny o dokładności nie gorszej niż 0, С. Czujnik termometru kontrolnego i czujnik kalibrowanego kanału powinny znajdować się jak najbliżej obok siebie. Współczynnik korekcyjny jest obliczany według wzoru: Tcc = Tct Ttmr, gdzie: Tcc wartość współczynnika korekcyjnego w ºС; Tct wartość temperatury na termometrze kontrolnym w ºС; Ttmr wartość temperatury zmierzonej przez rejestrator w ºС; Podczas obliczania współczynnika korekcyjnego należy odczekać pewien czas (około minut), aby pomiary temperatury ustabilizowały się. Ustawienie kanału napięcia analogowego 0-0 V ( Channel 0) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran z listą dostępnych pozycji menu służących do ustawienia napięcia analogowego 0-0 V: Information (Informacja) pozycja menu zawierająca krótki opis; Voltage sensor (Czujnik napięcia) pozycja menu pozwalająca ustawić typ czujnika napięcia analogowego. Scaling (Skalowanie) pozycja menu pozwalająca ustawić skalę czujnika napięcia analogowego. Powrót do poprzedniego menu następuje po naciśnięciu przycisku (w lewo) Konfiguracja czujnika napięcia analogowego 0-0 V ( Voltage sensor) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran ustawienia czujnika napięcia analogowego 0-0 V pokazany na rysunku 7... Ekran ustawienia czujnika napięcia analogowego

38 ~ 8 ~ Na tym ekranie można ustawić typ podłączonego czujnika: 0 0V lub Skala oraz ustawić stałą czasową filtra od 0 s (filtr odłączony) do 0. Za pomocą przycisków (w górę) lub (w dół) wybierz odpowiedni parametr. BACK (Wstecz) i nacisnąć przycisk (enter) Ustawienie skalowania czujnika napięcia analogowego ( Skalowanie) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran ustawienia skali dla czujnika napięcia analogowego przedstawiony na rysunku 7... Ekran ustawienia skali czujnika napięcia analogowego Na tym ekranie można ustawić wejściową wartość napięcia czujnika od 0. 0 do 0 V i końcową wartość skali od do Za pomocą przycisku (w górę) lub (w dół) wybierz odpowiedni parametr (wybrany parametr zostanie podświetlony kursorem). Aby edytować parametr należy: nacisnąć przycisk (enter), po czym parametr zacznie migać; za pomocą przycisków (w górę) lub (w dół) zmienić wartość parametru; po dokonaniu zmiany parametru ponownie nacisnąć przycisk (enter), aby wyjść z trybu edycji i zapisać wprowadzoną wartość, wówczas parametr przestanie migać. Aby wrócić do poprzedniej pozycji menu, za pomocą przycisku (w dół) ustawić kursor w pozycji BACK i nacisnąć przycisk (enter). Ustawienie kanału prądu analogowego 0-0 ma ( Channel) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran z listą dostępnych pozycji menu służących do ustawienia prądu analogowego 0-0 ma: Information (Informacja) pozycja menu zawierająca krótki opis; Current sensor (Czujnik prądu) pozycja menu pozwalająca ustawić typ czujnika prądu analogowego. Powrót do poprzedniego menu następuje po naciśnięciu przycisku (w lewo) Konfiguracja czujnika prądu analogowego 0-0 ma ( Current sensor) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran ustawienia czujnika prądu analogowego 0-0 ma pokazany na rysunku 7... Ekran ustawienia czujnika prądu analogowego Na tym ekranie można ustawić typ podłączonego czujnika: 0 0mA lub Skala oraz ustawić stałą czasową filtra od 0 s (filtr odłączony) do 0. BACK (Wstecz) i nacisnąć przycisk (enter) Ustawienie skalowania czujnika prądu analogowego ( Skalowanie) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran ustawienia skali dla czujnika prądu analogowego przedstawiony na rysunku Na tym ekranie można ustawić wejściową wartość prądu czujnika od 0. 0 do 0. 0 ma i końcową wartość skali od do 999. 9

39 ~ 9 ~ Rysunek Ekran ustawienia skali czujnika prądu analogowego Za pomocą przycisku (w górę) lub (w dół) wybierz odpowiedni parametr (wybrany parametr zostanie podświetlony kursorem). Ustawienie kanału sygnału dyskretnego ( Channel (, i)) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran z listą dostępnych pozycji menu służących do ustawienia kanału sygnału dyskretnego: Information (Informacja) pozycja menu zawierająca krótki opis; Signal inversion (Inwersja sygnału) pozycja menu pozwalająca ustawić inwersję sygnału; "Signal capture" (Przechwytywanie sygnału) pozycja menu pozwalająca ustawić metodę przechwytywania sygnału. Powrót do poprzedniego menu następuje po naciśnięciu przycisku (w lewo) Ustawienie inwersji sygnału ( Inwersja sygnału) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran ustawienia inwersji sygnału pokazany na rysunku Rysunek Ekran ustawienia typu sygnału dyskretnego Na tym ekranie można ustawić ustawić inwersję sygnału: nie inwertowany lub inwertowany. Za pomocą przycisku (w górę) wybierz parametr not inverted (nie inwertowany) - wybrany parametr zostanie podświetlony kursorem. Naciśnij przycisk (enter), aby zmienić typ sygnału dyskretnego. BACK (Wstecz) i nacisnąć przycisk (enter) Ustawienie metody przechwytywania sygnału ( Przechwytywanie sygnału) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran ustawienia metody przechwytywania sygnału przedstawiony na rysunku Rysunek Ekran ustawienia metody przechwytywania sygnału Na tym ekranie można ustawić metodę przechwytywania sygnału: na zboczu opadającym lub na zboczu narastającym. Za pomocą przycisku (w górę) wybierz parametr na zboczu opadającym (wybrany parametr zostanie podświetlony kursorem). Аby wrócić do poprzedniej pozycji menu, za pomocą przycisku (w dół) ustawić kursor w pozycji BACK i nacisnąć przycisk (enter) Ustawienie kanału mocy ( Channel (7 i 8)) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran z listą dostępnych pozycji menu służących do ustawienia kanału mocy: Information (Informacja) pozycja menu zawierająca krótki opis; Scalers reset (Wyzerowanie liczników) pozycja menu, która pozwala wyzerować liczniki energii czynnej i biernej.

40 ~ 0 ~ Za pomocą przycisków (w górę) lub (w dół) wybierz odpowiednią pozycję menu i potwierdź wybór przyciskiem (enter). MODUŁY ROZSZERZEŃ ( EXP. MODULES) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran z listą dostępnych pozycji menu służących do konfiguracji modułów rozszerzeń: On / Off pozycja menu służąca do włączenia lub wyłączenia modułów rozszerzeń; Module (, i) pozycja menu służąca do konfiguracji odpowiedniego modułu rozszerzenia; Za pomocą przycisków (w górę) lub (w dół) wybierz odpowiednią pozycję menu i potwierdź wybór przyciskiem (enter). Włączenie i wyłączenie modułów rozszerzeń ( On / Off) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran włączenia i wyłączenia modułów rozszerzeń, jak pokazano na rysunku 7... Ekran włączenia i wyłączenia modułów rozszerzeń Na tym ekranie można włączyć lub wyłączyć moduły rozszerzeń: Modules Off lub Modules On. Za pomocą przycisku (w górę) wybierz parametr Modules Off (wybrany parametr zostanie podświetlony kursorem). Naciśnij przycisk (enter), aby zmienić stan modułów rozszerzeń. Konfiguracja modułu rozszerzenia ( Module (, i)) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran konfiguracji modułu rozszerzenia pokazany na rysunku 7... Ekran konfiguracji modułu rozszerzenia Na tym ekranie można ustawić typ podłączonego modułu rozszerzenia: OFF moduł rozszerzenia odłączony; МР-0 podłączono moduł МР-0. Za pomocą przycisku (w górę) ustawić kursor w pozycji OFF (wybrany parametr zostanie podświetlony kursorem). USTAWIENIE WYŚWIETLACZA ("DISPLAY") Aby dokonać ustawień wyświetlacza należy: W menu głównym rejestratora za pomocą przycisków (w górę) lub (w dół) wybrać pozycję menu "Display" i potwierdzić wybór przez naciśniecie przycisku (enter). Wtedy na wyświetlaczu rejestratora pojawi się lista dostępnych pozycji menu służących do ustawienia wyświetlacza: Backlight settings (Ustawienie podświetlenia) pozycja menu pozwalająca ustawić tryb podświetlenia wyświetlacza. Ustawienie trybu podświetlenia wyświetlacza ( Backlight settings) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran ustawienia trybu podświetlenia pokazany na rysunku 7... Na tym ekranie można ustawić tryb pracy podświetlenia wyświetlacza: Off (Wył. ), On continuously (Ciągle wył. ) lub Оff after 0 sec (Wył. po 0 s)

41 ~ ~ Rysunek 7... Ekran ustawienia trybu podświetlenia wyświetlacza Za pomocą przycisku (w górę) wybierz parametr Оff after 0 sec (Wył. po 0 s) - wybrany parametr zostanie podświetlony kursorem. Naciśnij przycisk (enter), aby zmienić typ pracy podświetlenia wyświetlacza. USTAWIENIE TRYBÓW ZAPISU DANYCH ( RECORD OF DATA) Aby dokonać ustawienia trybów zapisu danych, należy: W menu głównym rejestratora za pomocą przycisków (w górę) lub (w dół) wybrać pozycję menu "Record of data" i potwierdzić wybór przez naciśniecie przycisku (enter). Wtedy na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran z listą dostępnych pozycji menu służących do ustawienia trybów zapisu danych: Record type (Typ zapisu) pozycja menu pozwalająca ustawić typ zapisu danych; Recording period (Okres zapisu) pozycja menu pozwalająca ustawić okres zapisu danych. File size (Rozmiar pliku) pozycja menu pozwalająca ustawić rozmiar zapisanego pliku. Choice of data (Wybór danych) pozycja menu pozwalająca wybrać zmierzone wartości do zapisu. Ustawienie typu zapisu danych ( Record type) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran ustawienia typu zapisu danych pokazany na rysunku 7... Ekran ustawienia typu zapisu danych Na tym ekranie można ustawić typ zapisu danych: Until memory (Do zapełnienia) lub The ring (Okrężny). Za pomocą przycisku (w górę) wybierz parametr Until memory (wybrany parametr zostanie podświetlony kursorem). Naciśnij przycisk (enter), aby zmienić typ zapisu danych. Ustawienie okresu zapisu danych ( Recording period) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran ustawienia okresu zapisu danych pokazany na rysunku 7... Na tym ekranie można ustawić okres zapisu danych od. 0 ms do 0 min. Za pomocą przycisku (w górę) wybierz parametr sec (wybrany parametr zostanie podświetlony kursorem). Ekran ustawienia okresu zapisu danych Za pomocą przycisków (w górę) lub (w dół) zmień wartość okresu zapisu. Krótki okres zapisu spowoduje szybkie zapełnienie wolnego miejsca na karcie pamięci, więc ustawienie krótkiego okresu jest zalecane tylko wtedy, gdy trzeba zapisać szybko mijające procesy. Ustawienie rozmiaru pliku danych ( File size) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran ustawienia rozmiaru pliku danych, jak pokazano na rysunku 7...

42 ~ ~ Rysunek 7... Ekran ustawienia rozmiaru pliku danych Na tym ekranie można ustawić rozmiar pliku danych od kb do MB. Za pomocą przycisku (w górę) wybierz parametr MB (wybrany parametr zostanie podświetlony kursorem). Za pomocą przycisków (w górę) lub (w dół) zmień rozmiar pliku danych. Wybór zapisywanych danych ( Choice of data) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran wyboru zapisywanych danych pokazany na rysunku 7... Zapisywane dane są zgrupowane w jeden blok, zawierający 0 komórek (wartości mierzonych). Ekran wyboru zapisywanych danych Gdzie: /0 numer wybranej komórki ( z 0);:, :, : numer porządkowy komórki (od do 0); c0/voltrms nazwa wartości (Kanał Skuteczne napięcie). Za pomocą przycisku (w górę) lub (w dół) wybierz numer komórki (wybrana komórka zostanie podświetlona kursorem). Aby edytować komórki, nacisnąć przycisk (enter), wtedy na wyświetlaczu rejestratora pojawi się lista wartości mierzonych, jak pokazano na rysunku 7... Ekran listy wartości mierzonych Gdzie: Channel numer kanału; 0/0 numer wartości kanału ( z dla danego kanału); <FREE> (PUSTO) brak wartości; c0/voltrms nazwa wartości (Kanał Skuteczne napięcie). Pełny wykaz wszystkich wartości mierzonych jest podany w pkt.. 7 tabela.. Jeżeli została wybrana wartość <FREE> komórka jest oznaczona jako wolna i nie zostanie zapisana na karcie pamięci. Aby potwierdzić wybór, należy nacisnąć przycisk (enter), wtedy wyświetlacz powróci do swojego początkowego wyglądu (rysunek 7.. Aby wyjść z menu Choice of data, naciśnij przycisk (w lewo). USTAWIENIE ZDARZENIOWYCH TRYBÓW ZAPISU DANYCH ( RECORD OF EVENT) Aby dokonać ustawienia zdarzeniowych trybów zapisu danych, należy: W menu głównym rejestratora za pomocą przycisków (w górę) lub (w dół) wybrać pozycję menu "Record of event" (Zapis zdarzeń) i potwierdzić wybór przez naciśniecie przycisku (enter). Wtedy na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran z listą dostępnych pozycji menu służących do ustawienia zdarzeniowych trybów zapisu danych: On / Off (Włącz/Wyłącz) pozycja menu pozwalający włączyć lub wyłączyć zdarzeniowy zapis danych; Recording time (Czas zapisu) pozycja menu pozwalająca ustawić czas zapisu zdarzenia. Discreteness (Nieciągłość) pozycja menu pozwalająca ustawić nieciągłość zdarzeń; Event (Zdarzenie) (,, i) pozycja menu pozwalająca ustawić zdarzenie, po którym powinien rozpocząć się zapis danych. Za pomocą przycisków (w górę) lub (w dół) wybierz odpowiednią pozycję menu i potwierdź wybór

43 ~ ~ przyciskiem (enter). Włączenie i wyłączenie zdarzeniowego zapisu danych ( On / Off) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran włączenia i wyłączenia zdarzeniowego zapisu danych, jak pokazano na rysunku 7... Ekran włączenia i wyłączenia zdarzeniowego zapisu danych Na tym ekranie można włączyć lub wyłączyć zdarzeniowy zapis danych: Event disabled (Zdarzenia wył. ) lub Event enabled (Zdarzenia wł. Za pomocą przycisku (w górę) wybierz parametr Event disabled (wybrany parametr zostanie podświetlony kursorem). Naciśnij przycisk (enter), aby zmienić stan zdarzeniowego zapisu danych. Uwaga: jeżeli ustawiony okres zapisu danych wynosi mniej niż 0 ms, w związku z bezsensownością użycia zdarzeń zostaną one automatycznie odłączone. Aby włączyć zdarzenia, należy ustawić okres zapisu danych równy 0 ms i więcej. Ustawienie czasu zdarzeniowego zapisu danych ( Recording time) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran ustawienia czasu zdarzeniowego zapisu danych, jak pokazano na rysunku 7... Ekran ustawienia czasu zdarzeniowego zapisu danych Na tym ekranie można ustawić ilość kropek do wystąpienia zdarzenia Pt-s before (Kropek przed) w przedziale od 0 do 80, oraz ilość kropek zapisu po wystąpieniu zdarzenia Pt-s after (Kropek po) w przedziale od 0 do 80. Pole Window (Okno) sygnalizuje przedział czasowy, który zostanie zapisany w przypadku wystąpienia zdarzenia. Dany przedział jest obliczany na podstawie sumy ilości kropek przed wystąpieniem zdarzenia 00 i ilości kropek po wystąpieniu zdarzenia 00, pomnożony przez nieciągłość zapisu danych ms (pkt 7.. Aby ułatwić podgląd czasu, w prawym dolnym rogu znajduje się wskaźnik pokazujący całkowity okres czasu 00 ms umieszczony w nawiasie kwadratowym [], a moment wystąpienia zdarzenia jest oznaczony strzałką w dół. Ustawienie nieciągłości zdarzeniowego zapisu danych ( Recording period) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran ustawienia nieciągłości zdarzeniowego zapisu danych, jak pokazano na rysunku 7... Ekran ustawienia nieciągłości zdarzeniowego zapisu danych Na tym ekranie można ustawić nieciągłość zapisu od ms do 000 ms. Za pomocą przycisku (w górę) lub (w dół) wybierz parametr ms (wybrany parametr zostanie podświetlony kursorem).

44 ~ ~ BACK (Wstecz) i nacisnąć przycisk (enter). Ustawienie zdarzeń ( EVENT (,, i)) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran z listą dostępnych pozycji menu służących do ustawienia zdarzenia: Source (Źródło) pozycja menu pozwalająca wybrać źródło zdarzenia; Upper treshold (Górny próg) pozycja menu pozwalająca ustawić górny próg wartości; Lower treshold (Dolny próg) pozycja menu pozwalająca ustawić dolny próg wartości; Za pomocą przycisków (w górę) lub (w dół) wybierz odpowiednią pozycję menu i potwierdź wybór przyciskiem (enter). Aby ustawić górny lub dolny próg, należy wybrać źródło zdarzenia, bo inaczej dane pozycje menu nie będą dostępne Wybór źródła zdarzenia ( Source) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się lista wartości mierzonych, jak pokazano na rysunku 7... Jeżeli została wybrana wartość <FREE> zdarzenie jest oznaczone jako wolne i nie zostanie zapisane na karcie pamięci. Potwierdzenie wyboru i powrót do poprzedniego menu następuje po naciśnięciu przycisku (enter) Ustawienie górnego i dolnego progu ( Upper treshold i Lower treshold) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran ustawienia górnego i dolnego progu zdarzenia, jak pokazano na rysunku 7... Ekran ustawienia górnego i dolnego progu zdarzenia Na tym ekranie można ustawić: stan progu ( OFF, ONCE lub LONG); wartość progu (. 0 V przedział wartości zależy od wybranego źródła); czas ( 0 ms od ms do 0 s), po upływie którego zadziała zdarzenie, pod warunkiem, że zmierzona wartość wychodzi poza przedział ustawiony przez użytkownika. Dla wartości progu za pomocą przycisków (w lewo) lub (w prawo) zmieniany jest krok wprowadzonej wartości (rysunek 7.. ), który znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu. Ekran ustawienia wartości progu

45 ~ ~ Po dokonaniu zmiany parametru należy ponownie nacisnąć przycisk (enter), aby wyjść z trybu edycji i zapisać wprowadzoną wartość. 7 USTAWIENIE KARTY PAMIĘCI ( MEMORY CARD) Aby dokonać ustawienia karty pamięci, należy: w menu głównym rejestratora za pomocą przycisków (w górę) lub (w dół) wybrać pozycję menu "Memory card" i potwierdzić wybór przez naciśniecie przycisku (enter). Wtedy na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran z listą dostępnych pozycji menu służących do ustawienia karty pamięci: Information (Informacja) pozycja menu zawierająca krótką informację o karcie pamięci; Remove card (Wyjąć) pozycja menu pozwalająca bezpiecznie wyjąć kartę pamięci; Format (Formatuj) pozycja menu pozwalająca wykonać formatowanie karty pamięci. Powrót do poprzedniego menu następuje po naciśnięciu przycisku (w lewo) Krótka informacja o karcie pamięci ( Information) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się krótka informacja o włożonej karcie pamięci. Przykład takiej informacji jest podany na rysunku Rysunek Krótka informacja o włożonej karcie pamięci Przyciski (w górę) lub (w dół) umożliwiają przewijanie przeglądanej informacji. Powrót do poprzedniego menu następuje po naciśnięciu przycisku (enter) Bezpieczne wyjmowanie karty pamięci ( Remove card) Wywołanie pozycji menu Remove card (Wyjmij kartę) pozwala całkowicie zatrzymać proces zapisu danych na kartę pamięci przed jej wyjęciem z rejestratora. Po zatrzymaniu procesu zapisu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się komunikat pokazany na rysunku Rysunek Ekran potwierdzenia zatrzymania procesu zapisu Teraz kartę pamięci można wyjąć z rejestratora. Powrót do poprzedniego menu następuje po naciśnięciu przycisku (enter). Przed wyjęciem karty pamięci zawsze korzystaj z danej pozycji menu, ponieważ wyjęcie karty pamięci w trakcie zapisu może spowodować utratę danych Formatowanie karty pamięci ( Format) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się komunikat ostrzegający przed utratą danych (rysunek 7. Rysunek Ekran potwierdzenia rozpoczęcia formatowania Aby potwierdzić rozpoczęcie formatowania, należy za pomocą przycisku (w lewo) ustawić kursor w pozycji YES (Tak) i nacisnąć przycisk (enter). Aby anulować proces formatowania, należy za pomocą przycisku (w prawo) ustawić kursor w pozycji NO (Nie) i nacisnąć przycisk (enter). Wtedy proces formatowania zostanie anulowany i rejestrator powróci do poprzedniej pozycji menu. Podczas formatowania nie wolno wyłączać zasilania i wykonywać jakiekolwiek czynności z rejestratorem do zakończenia procesu formatowania. Po zakończeniu formatowania na wyświetlaczu rejestratora pojawi się komunikat pokazany na rysunku Jeżeli podczas formatowania wystąpią błędy, na wyświetlaczu rejestratora pojawi się komunikat o niemożliwości sformatowania karty pamięci (rysunek 7.

46 ~ ~ Ekran pomyślnie zakończonego formatowania Ekran z komunikatem o niemożliwości formatowania Rysunek Możliwe ekrany wyników formatowania Potwierdzenie i powrót do poprzedniego menu następuje po naciśnięciu przycisku (enter). UWAGA: FORMATOWANIE KARTY PAMIĘCI POWODUJE CAŁKOWITE USUNIĘCIE INFORMACJI (BEZ MOŻLIWOŚCI JEJ PRZYWRÓCENIA). 8 KONFIGURACJA SIECI ETHERNET ( NETWORK) Aby dokonać konfiguracji sieci Ethernet, należy: W menu głównym rejestratora za pomocą przycisków (w górę) lub (w dół) wybrać pozycję menu "Network" (Sieć) i potwierdzić wybór przez naciśniecie przycisku (ok). Wtedy na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran z listą dostępnych pozycji menu służących do konfiguracji interfejsu Ethernet: Modbus TCP pozycja menu służąca do konfiguracji serwera Modbus TCP; HTTP pozycja menu służąca do konfiguracji serwera www; FTP pozycja menu służąca do konfiguracji serwera FTP; Overvis pozycja menu pozwalająca na ustawienie Overvis-client TCP / IP pozycja menu pozwalająca ustawić podstawowe parametry Ethernet. Powrót do poprzedniego menu następuje po naciśnięciu przycisku (w lewo) Konfiguracja serwera Modbus TCP ( Modbus TCP) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran z listą dostępnych pozycji menu służących do konfiguracji serwera Modbus TCP: State (Stan) pozycja menu wyświetlająca bieżący stan serwera; On / Off (Wł. / Wył. ) pozycja menu służąca do włączenia lub wyłączenia serwera; "Identifier" (Identyfikator) pozycja menu pozwalająca na ustawienie identyfikatora urządzenia. Port pozycja menu pozwalająca ustawić port podłączenia do serwera; Timeout (Limit czasu) pozycja menu pozwalająca ustawić limit czasu połączenia; Reset password (Kasuj hasło) pozycja menu służąca do kasowania hasła dostępu do Modbus TCP; Za pomocą przycisków (w górę) lub (w dół) wybierz odpowiednią pozycję menu i potwierdź wybór przyciskiem (enter). Dane parametry zaczną obowiązywać tylko po zapisaniu ustawień i restarcie rejestratora Włączenie i wyłączenie serwera Modbus TCP Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran włączenia i wyłączenia serwera Modbus TCP, jak pokazano na rysunku Rysunek Ekran włączenia i wyłączenia serwera Modbus TCP Na tym ekranie można ustawić stan serwera Modbus TCP: Modbus disabled (Modbus wył. ) lub Modbus enabled (Modbus wł. Za pomocą przycisku (w górę) wybierz parametr Modbus disabled (wybrany parametr zostanie podświetlony kursorem). Naciśnij przycisk (enter), aby zmienić stan serwera. BACK (Wstecz) i nacisnąć przycisk (enter) Ustawienie identyfikatora urządzenia ( Identifier) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran ustawienia identyfikatora urządzenia pokazany na rysunku Rysunek Ekran ustawienia identyfikatora urządzenia

47 ~ 7 ~ Na tym ekranie można ustawić identyfikator urządzenia od 0 do. Za pomocą przycisku (w górę) wybierz parametr 0 (wybrany parametr zostanie podświetlony kursorem). Aby edytować parametr należy: nacisnąć przycisk (enter), po czym parametr zacznie migać; za pomocą przycisków (w górę) lub (w dół) zmienić numer portu; po dokonaniu zmiany parametru ponownie nacisnąć przycisk (enter), aby wyjść z trybu edycji i zapisać wprowadzoną wartość, wówczas parametr przestanie migać; aby wrócić do poprzedniej pozycji menu, za pomocą przycisku (w dół) ustawić kursor w pozycji BACK i nacisnąć przycisk (enter). Uwaga: jeżeli wartość identyfikatora jest równa 0, ignoruje sprawdzenie pola UID w zapytaniu Modbus Ustawienie portu podłączenia ( Port) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran ustawienia portu podłączenia do serwera, jak pokazano na rysunku Rysunek Ekran ustawienia portu podłączenia do serwera FTP Na tym ekranie można ustawić numer portu podłączenia do serwera Modbus TCP od do. Za pomocą przycisków (w górę) lub (w dół) zmień numer portu. BACK (Wstecz) i nacisnąć przycisk (enter) Ustawienie limitu czasu podłączenia ( Timeout) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran ustawienia limitu czasu podłączenia do serwera Modbus TCP, jak pokazano na rysunku Rysunek Ekran ustawienia limitu czasu podłączenia do serwera Na tym ekranie można ustawić limit czasu podłączenia do serwera Modbus TCP od 0 s do 00 s. Za pomocą przycisku (w górę) wybierz parametr 0 sec (wybrany parametr zostanie podświetlony kursorem). Za pomocą przycisków (w górę) lub (w dół) zmień wartość limitu czasu. BACK (Wstecz) i nacisnąć przycisk (enter) Kasowanie hasła dostępu do Modbus TCP ( Reset password) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się komunikat wymagający potwierdzenia kasowania hasła dostępu do Modbus TCP (rysunek 7. Rysunek Ekran potwierdzenia kasowania hasła Modbus TCP Aby potwierdzić kasowanie hasła, należy za pomocą przycisku (w lewo) ustawić kursor w pozycji YES (Tak) i nacisnąć przycisk (enter). Po czym na wyświetlaczu rejestratora odzwierciedli się okno wprowadzenia parolu. Wprowadzić nowy hasło, ustawić kursor w pozycji OK i nacisnąć przycisk (enter). Aby anulować kasowanie hasła, należy za pomocą przycisku (w prawo) ustawić kursor w pozycji NO (Nie) i nacisnąć przycisk (enter). Wtedy kasowanie hasła nie zostanie wykonane i rejestrator powróci do poprzedniej pozycji menu.

48 ~ 8 ~ 7. Konfiguracja serwera HTTP ( HTTP) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran z listą dostępnych pozycji menu służących do konfiguracji serwera HTTP: State (Stan) pozycja menu wyświetlająca bieżący stan serwera; On / Off (Wł. ) pozycja menu służąca do włączenia lub wyłączenia serwera; Port pozycja menu pozwalająca ustawić port podłączenia do serwera; Timeout (Limit czasu) pozycja menu pozwalająca ustawić limit czasu połączenia; Reset password (Kasuj hasło) pozycja menu służąca do kasowania hasła dostępu do serwera. Dane parametry zaczną obowiązywać tylko po zapisaniu ustawień i restarcie rejestratora Włączenie i wyłączenie serwera HTTP Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran włączenia i wyłączenia serwera HTTP, jak pokazano na rysunku Rysunek Ekran włączenia i wyłączenia serwera www Na tym ekranie można ustawić stan serwera www: HTTP disabled lub HTTP enabled. Za pomocą przycisku (w górę) wybierz parametr HTTP disabled (wybrany parametr zostanie podświetlony kursorem). BACK (Wstecz) i nacisnąć przycisk (enter) Ustawienie portu podłączenia ( Port) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran ustawienia portu podłączenia do serwera www, jak pokazano na rysunku Rysunek Ekran ustawienia portu podłączenia do serwera www Na tym ekranie można ustawić numer portu podłączenia do serwera www od do. Za pomocą przycisku (w górę) wybierz parametr 80 (wybrany parametr zostanie podświetlony kursorem). BACK (Wstecz) i nacisnąć przycisk (enter) Ustawienie limitu czasu podłączenia ( Timeout) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran ustawienia limitu czasu podłączenia do serwera www, jak pokazano na rysunku www Rysunek Ekran ustawienia limitu czasu podłączenia do serwera Na tym ekranie można ustawić limit czasu podłączenia do serwera www od 0 s do 00 s. Za pomocą przycisku (w górę) wybierz parametr 00 sec (wybrany parametr zostanie podświetlony kursorem).

49 BACK (Wstecz) i nacisnąć przycisk (enter). ~ 9 ~ Kasowanie hasła dostępu do serwera HTTP ( Reset password) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się komunikat wymagający potwierdzenia kasowania hasła dostępu do serwera HTTP (rysunek 7. 9). Rysunek Ekran potwierdzenia kasowania hasła serwera www Aby potwierdzić kasowanie hasła, należy za pomocą przycisku (w lewo) ustawić kursor w pozycji YES (Tak) i nacisnąć przycisk (enter). Wtedy kasowanie hasła nie zostanie wykonane i rejestrator powróci do poprzedniej pozycji menu Konfiguracja serwera FTP Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran z listą dostępnych pozycji menu służących do ustawienia serwera FTP: State (Stan) pozycja menu wyświetlająca bieżący stan serwera; On / Off (Wł. Dane parametry zaczną obowiązywać tylko po zapisaniu ustawień i restarcie rejestratora Włączenie i wyłączenie serwera FTP Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran włączenia i wyłączenia serwera FTP, jak pokazano na rysunku Rysunek Ekran włączenia i wyłączenia serwera FTP Na tym ekranie można ustawić stan serwera FTP: FTP disabled (FTP wył. ) lub FTP enabled (FTP wł. Za pomocą przycisku (w górę) wybierz parametr FTP disabled (wybrany parametr zostanie podświetlony kursorem). BACK (Wstecz) i nacisnąć przycisk (enter) Ustawienie portu podłączenia ( Port) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran ustawienia portu podłączenia do serwera FTP, jak pokazano na rysunku Rysunek Ekran ustawienia portu podłączenia do serwera FTP Na tym ekranie można ustawić numer portu podłączenia do serwera FTP od do. Za pomocą przycisku (w górę) wybierz parametr (wybrany parametr zostanie podświetlony kursorem).

50 ~ 0 ~ Ustawienie limitu czasu podłączenia ( Timeout) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran ustawienia limitu czasu podłączenia do serwera FTP, jak pokazano na rysunku Rysunek Ekran ustawienia limitu czasu podłączenia do serwera FTP Na tym ekranie można ustawić limit czasu podłączenia do serwera FTP od 0 s do 00 s. BACK (Wstecz) i nacisnąć przycisk (enter) Kasowanie hasła dostępu do serwera FTP ( Reset password) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się komunikat wymagający potwierdzenia kasowania hasła dostępu do serwera FTP (rysunek 7. Rysunek Ekran potwierdzenia kasowania hasła serwera FTP Aby potwierdzić kasowanie hasła, należy za pomocą przycisku (w lewo) ustawić kursor w pozycji YES (Tak) i nacisnąć przycisk (enter). Wtedy kasowanie hasła nie zostanie wykonane i rejestrator powróci do poprzedniej pozycji menu Konfiguracja klienta Overvis Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran z listą dostępnych pozycji menu służących do konfiguracji klienta Overvis: State (Stan) pozycja menu wyświetlająca bieżący stan połączenia; On / Off pozycja menu służąca do włączenia lub wyłączenia klienta; Port pozycja menu pozwalająca ustawić port podłączenia do serwera; Timeout (Limit czasu) pozycja menu pozwalająca ustawić limit czasu połączenia; Activation pozycja menu pozwalająca dokonać aktywacji połączenia; Za pomocą przycisków (w górę) lub (w dół) wybierz odpowiednią pozycję menu i potwierdź wybór przyciskiem (enter). Dane parametry zaczną obowiązywać tylko po zapisaniu ustawień i restarcie rejestratora Włączenie i wyłączenie klienta Overvis Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran włączenia i wyłączenia klienta Overvis, jak pokazano na rysunku Rysunek Ekran włączenia i wyłączenia klienta Overvis Na tym ekranie można ustawić stan klienta Overvis: Overvis OFF lub Overvis ON. Za pomocą przycisku (w górę) wybierz parametr Overvis OFF (wybrany parametr zostanie podświetlony kursorem). BACK (Wstecz) i nacisnąć przycisk (enter) Ustawienie portu podłączenia ( Port) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran ustawienia portu

51 ~ ~ połączenia z serwerem Overvis, jak pokazano na rysunku Rysunek Ekran ustawienia portu połączenia z serwerem Overvis Na tym ekranie można ustawić numer portu podłączenia do serwera Overvis od do. Za pomocą przycisku (w górę) wybierz parametr 00 (wybrany parametr zostanie podświetlony kursorem). BACK (Wstecz) i nacisnąć przycisk (enter) Ustawienie limitu czasu podłączenia ( Timeout) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran ustawienia limitu czasu połączenia z serwerem Overvis, jak pokazano na rysunku Rysunek Ekran ustawienia limitu czasu połączenia z serwerem Overvis Na tym ekranie można ustawić limit czasu połączenia z serwerem Overvis od 0 s do 00 s. Za pomocą przycisku (w górę) wybierz parametr 90 sec (wybrany parametr zostanie podświetlony kursorem). BACK (Wstecz) i nacisnąć przycisk (enter) Aktywacja połączenia z serwerem Overvis ( Activation) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran pokazujący kod aktywacji (rysunek 7. Rysunek Ekran aktywacji połączenia z serwerem Overvis Jeżeli połączenie z serwerem Overvis jest aktywowane, zamiast kodu aktywacji wyświetla się napis Already activated. Aby anulować aktywację, należy za pomocą przycisku (w prawo) ustawić kursor w pozycji RESET i nacisnąć przycisk (enter). Wtedy nastąpi anulowanie aktywacji połączenia z serwerem Overvis Ustawienie podstawowych parametrów Ethernet ( TCP / IP) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran z listą dostępnych pozycji menu służących do ustawienia podstawowych parametrów Ethernet: State (Stan) pozycja menu wyświetlająca bieżący stan Ethernet; IPv config (Konfiguracja IPv) pozycja menu pozwalająca dokonać konfiguracji Ipv. DNS config (Konfiguracja DNS) - pozycja menu pozwalająca dokonać adresy serwerów DNS. DHCP config (Konfiguracja DHCP) pozycja menu pozwalająca dokonać konfiguracji DHCP. Powrót do poprzedniego menu następuje po naciśnięciu przycisku (w lewo) Podgląd stanu podłączenia Ethernet ( State) Dana pozycja menu wyświetla bieżący stan połączenia sieciowego. Przykład takiego ekranu jest przedstawiony na rysunku Dana pozycja menu wyświetla bieżący stan połączenia sieciowego: IP adres IP; MSK Maska podsieci;

52 GTW Brama główna; HCP Adres serwera DHCP; DNS Adresy serwerów DNS. ~ ~ Rysunek Ekrany stanu połączenia Przyciski (w górę) lub (w dół) umożliwiają przełączenia pomiędzy ekranami stanu. Jeżeli kabel sieciowy nie jest podłączony lub nie udało się nawiązać połączenia, na wyświetlaczu rejestratora pojawi się komunikat Network cable is not connected (Kabel sieciowy jest odłączony). Aby ponownie podłączyć rejestrator, należy: za pomocą przycisku (w prawo) ustawić kursor w pozycji UPDATE (Odśwież) i nacisnąć przycisk (enter). Wtedy wynik ponownego podłączenia zostanie wyświetlony na wyświetlaczu rejestratora. Aby wrócić do poprzedniej pozycji menu, należy za pomocą przycisku (w lewo) ustawić kursor w pozycji BACK (Wstecz) i nacisnąć przycisk (enter) Konfiguracja adresu IP ( IP config) Konfiguracja adresu IP zawiera ustawienia podstawowych parametrów pracy w sieci Ethernet, a mianowicie: adres IP rejestratora IP: (unikatowy adres sieciowy, np); Maska podsieci MSK: (np.... 0); Brama główna GTW: (np). Na rysunku jest przedstawiony ekran konfiguracji adresu IP. Rysunek Ekran konfiguracji adresu IP Za pomocą przycisku (w górę), (w dół), (w lewo) lub (w prawo) wybierz odpowiedni parametr (wybrany parametr zostanie podświetlony kursorem). Za pomocą przycisków (w górę) lub (w dół) zmień wartość parametru w przedziale od 0 do. BACK (Wstecz) i nacisnąć przycisk (enter) Konfiguracja adresów DNS ( DNS setting) Na rysunku jest przedstawiony ekran konfiguracji adresów DNS. Rysunek Ekran konfiguracji adresów DNS Za pomocą przycisku (w górę), (w dół), (w lewo) lub (w prawo) wybierz odpowiedni parametr (wybrany parametr zostanie podświetlony kursorem). BACK i nacisnąć przycisk (enter) Konfiguracja DHCP ( DHCP config) Na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran z listą dostępnych pozycji menu służących do konfiguracji DHCP: On / Off (Wł. ) pozycja menu służąca do włączenia lub wyłączenia użycia DHCP. Włączenie i wyłączenie DHCP ( On / Off)

53 ~ ~ Włączenie DHCP pozwala uniknąć ręcznej konfiguracji parametrów Ethernet i zmniejsza ilość błędów. Protokół DHCP jest używany w większości sieci TCP / IP. Na rysunku 7. jest przedstawiony ekran włączenia i wyłączenia DHCP. Rysunek Ekran włączenia i wyłączenia DHCP Na tym ekranie można ustawić stan DHCP: DHCP disabled (DHCP wył. ) lub DHCP enabled (DHCP wł. Za pomocą przycisku (w górę) wybierz parametr DHCP disabled (wybrany parametr zostanie podświetlony kursorem). Naciśnij przycisk (enter), aby zmienić stan DHCP. BACK (w stecz) i nacisnąć przycisk (enter). Włączenie lub wyłączenie DHCP całkowicie kasuje ustawienia adresu IP. 9 USTAWIENIE OGRANICZONEGO DOSTĘPU DO REJESTRATORA ( PASSWORD) W celu zabezpieczenia przed nieautoryzowanym zatrzymaniem zapisu danych na kartę pamięci lub przed nieautoryzowaną zmianą parametrów rejestratora stosowane jest hasło dostępu. Włączenie i wyłączenie zabezpieczenia hasłem są dokonywane za pomocą pozycji menu głównego Password. W menu głównym rejestratora za pomocą przycisków (w górę) lub (w dół) wybierz pozycję menu "Password" i potwierdź wybór przez naciśniecie przycisku (enter). Wtedy na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran z listą dostępnych pozycji menu służących do ustawienia zabezpieczenia hasłem: On / Off (Wł. ) pozycja menu służąca do włączenia lub wyłączenia zabezpieczenia hasłem; Change (Zmień) pozycja menu pozwalająca ustawić wartość hasła; Za pomocą przycisków (w górę) lub (w dół) wybierz odpowiednią pozycję menu i potwierdź wybór przyciskiem (enter). Powrót do poprzedniego menu następuje po naciśnięciu przycisku (w lewo) Włączenie i wyłączenie zabezpieczenia hasłem ( On / Off) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran włączenia i wyłączenia zabezpieczenia hasłem, jak pokazano na rysunku Rysunek Ekran włączenia i wyłączenia zabezpieczenia hasłem Na tym ekranie można ustawić stan zabezpieczenia hasłem: Password disabled (Hasło wył. ) lub Password enabled (Hasło wł. Za pomocą przycisku (w górę) wybierz parametr Password disabled (wybrany parametr zostanie podświetlony kursorem). Naciśnij przycisk (enter), aby zmienić stan zabezpieczenia hasłem. Wyłączenie zabezpieczenia hasłem nie dotyczy serwera Modbus TCP. Podczas wymiany danych serwer zawsze sprawdza hasło dostępu Zmiana wartości hasła ( Change) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się komunikat wymagający potwierdzenia zmiany hasła. Przykład takiego komunikatu jest przedstawiony na rysunku Rysunek Ekran potwierdzenia zmiany hasła Aby potwierdzić zmianę hasła, należy za pomocą przycisku (w lewo) ustawić kursor w pozycji YES (Tak) i nacisnąć przycisk (enter). Wtedy na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran wprowadzenia hasła (rysunek 7. Aby anulować wprowadzenie hasła, należy za pomocą przycisku (w prawo) ustawić kursor w pozycji NO (Nie) i nacisnąć przycisk (enter). Wtedy rejestrator powróci do poprzedniej pozycji menu. Wprowadzenia hasła odbywa się w następujący sposób: za pomocą przycisków (w lewo), (w prawo), (w górę) i (w dół) dokonywany jest wybór jednej cyfry hasła (wybrana cyfra jest podświetlana kursorem), a

54 ~ ~ przyciskiem (enter) wykonywane jest potwierdzenie wprowadzonej cyfry. Rysunek Ekran wprowadzenia hasła Znak migający _ pokazuje, do której pozycji hasła jest wprowadzana wartość w danym momencie. Aby usunąć jedną pozycję hasła, należy ustawić kursor w pozycji Del i nacisnąć przycisk (enter) (np. W celu zmiany rejestru znaków należy ustawić kursor w pozycji Regs i nacisnąć przycisk (enter). W celu zmiany strony znaków należy ustawić kursor w pozycji Lang i nacisnąć przycisk (enter). Po zakończeniu wprowadzenia hasła, należy ustawić kursor w pozycji OK i nacisnąć przycisk (enter). 0 Ogólne ustawienia rejestratora ( Ogólne ustawienia) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się ekran z następującą listą pozycji menu: Zapisz na karcie pozycja menu, która umożliwia zapis wszystkich ustawień rejestratora na karcie pamięci; Pobierz z karty pozycja menu, która umożliwia pobranie wszystkich ustawień rejestratora z karty pamięci; Przywróć ustawienia fabryczne pozycja menu, która umożliwia przywrócenie wszystkich ustawień fabrycznych rejestratora; Za pomocą przycisków (w górę) lub (w dół) wybrać potrzebną pozycję menu i potwierdzić wybór przez naciśniecie przycisku (enter). Powrót do poprzedniego menu następuje po naciśnięciu przycisku (w lewo) Zapis wszystkich ustawień na karcie pamięci ( Zapisz na karcie) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności (rysunek 7. Rysunek Ekran potwierdzenia zapisu ustawień Aby potwierdzić zapis ustawień, za pomocą przycisku (w lewo) ustawić kursor w pozycji YES (Tak) i nacisnąć przycisk (enter). Wtedy, jeżeli dostęp jest zabezpieczony hasłem, rejestrator będzie wymagać jego wprowadzenia. Jeżeli wprowadzone hasło jest prawidłowe, rejestrator wykona zapis wszystkich ustawień na karcie, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat pokazany na rysunku Rysunek Potwierdzenie zapisu wszystkich ustawień Aby anulować zapis wszystkich ustawień, należy za pomocą przycisku (w prawo) ustawić kursor w pozycji NO (Nie) i nacisnąć przycisk (enter). Aby potwierdzić komunikat, należy nacisnąć przycisk (enter). Wówczas rejestrator powróci do pozycji menu ( Ogólne ustawienia) Pobieranie wszystkich ustawień z karty pamięci ( Pobierz z karty) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności (rysunek 7. Rysunek Ekran potwierdzenia pobrania ustawień Aby potwierdzić pobieranie ustawień, za pomocą przycisku (w lewo) ustawić kursor w pozycji YES (Tak) i nacisnąć przycisk (enter). Wówczas, jeżeli dostęp jest zabezpieczony hasłem, rejestrator będzie wymagać jego wprowadzenia. Jeżeli wprowadzone hasło jest prawidłowe, rejestrator wykona zapis wszystkich ustawień z karty pamięci, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat pokazany na rysunku 7. 0..

55 ~ ~ Rysunek Potwierdzenie pobrania wszystkich ustawień Aby anulować pobranie wszystkich ustawień, należy za pomocą przycisku (w prawo) ustawić kursor w pozycji "NO (Nie) i nacisnąć przycisk (enter). Wówczas rejestrator powróci do pozycji menu ( Ogólne ustawienia) Przywrócenie ustawień fabrycznych ( Przywróć ustawienia) Po dokonaniu wyboru danej pozycji menu na wyświetlaczu rejestratora pojawi się komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności (rysunek 7. Rysunek Ekran potwierdzenia przywrócenia ustawień fabrycznych Aby potwierdzić przywrócenie ustawień fabrycznych, należy za pomocą przycisku (w lewo) ustawić kursor w pozycji "YES (Tak) i nacisnąć przycisk (enter). Jeżeli wprowadzone hasło jest prawidłowe, rejestrator wykona kasowanie wszystkich ustawień i przywróci ustawienia fabryczne, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat pokazany na rysunku Rysunek Potwierdzenie przywrócenia ustawień fabrycznych Aby anulować przywrócenie ustawień fabrycznych, należy za pomocą przycisku (w prawo) ustawić kursor w pozycji "NO (Nie) i nacisnąć przycisk (enter). Wówczas rejestrator powróci do pozycji menu ( Ogólne ustawienia). W przypadku, gdy rejestrator ma włączone zabezpieczenie hasłem, a hasło zostało utracone, przywrócenie ustawień fabrycznych można wykonać w następujący sposób: podać na rejestrator napięcie zasilania, nacisnąć i przytrzymać przyciski UP (w górę) i DOWN (w dół), aż pojawi się ekran pokazany na rysunku Uwaga: podczas kasowania wszystkich parametrów i przywrócenia ustawień fabrycznych zostaną również skasowane: hasło zabezpieczenia (wartość hasła, zabezpieczenie hasłem jest odłączone); hasło Modbus TCP (wartość hasła admin); hasło serwera www (wartość hasła admin); hasło serwera FTP (wartość hasła admin); korekta czasu (wartość 0. PODGLĄD WERSJI OPROGRAMOWANIA ( DEVICE VERSION) Dana pozycja menu wyświetla informację o oprogramowaniu rejestratora. Przykład ekranu jest pokazany na rysunku 7... Wersja rejestratora W górnej linii jest wyświetlana nazwa rejestratora. W drugiej linii jest wyświetlana wersja sprzętowa i programowa urządzenia. /., gdzie:. wersja sprzętowej części urządzenia;. wersja oprogramowania. W trzeciej linii jest wyświetlany unikatowy identyfikacyjny numer МАС rejestratora. Powrót do poprzedniego menu następuje po naciśnięciu przycisku (ok).

56 ~ ~ 8 OBSŁUGA TECHNICZNA I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 8.. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS OBSŁUGI TECHNICZNEJ URZĄDZENIE I PODŁĄCZONE DO NIEGO URZĄDZENIA NALEŻY ODŁĄCZYĆ OD SIECI ZASILAJĄCEJ. Obsługa techniczna urządzenia powinna być wykonywana przez wykwalifikowany personel. Zalecana częstotliwość przeglądów technicznych: co miesięcy. ZAKRES CZYNNOŚCI OBSŁUGI TECHNICZNEJ:) sprawdzić niezawodność podłączeń przewodów, ewentualnie dokręcić odpowiednim momentem;) wizualnie sprawdzić, czy obudowa jest nienaruszona; w przypadku wykrycia wyszczerbień i pęknięć zaprzestać używania urządzenia i oddać do naprawy;) ewentualnie przetrzeć szmatką panel przedni i obudowę urządzenia. Do czyszczenia urządzenia nie używać materiałów ściernych i rozpuszczalników. 9 OKRES EKSPLOATACJI I GWARANCJA 9. Czas eksploatacji urządzenia wynosi 0 lat. Po upływie czasu eksploatacji należy zwrócić się do producenta w sprawie możliwości dalszej eksploatacji urządzenia. Okres przechowywania wynosi lata. Okres gwarancji na urządzenie wynosi lat od daty sprzedaży. W czasie trwania gwarancji (w przypadku nie zadziałania urządzenia) producent zapewnia bezpłatną naprawę urządzenia. UWAGA! PRODUCENT NIE UWZGLĘDNIA REKLAMACJI, JEŻELI USZKODZENIE URZĄDZENIA WYNIKŁO NA SKUTEK NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. Obsługa gwarancyjna zapewniana jest w miejscu dokonania zakupu lub przez producenta. Producent zapewnia obsługę pogwarancyjną zgodnie z obowiązującym cennikiem. Przed wysłaniem urządzenia do naprawy należy go zapakować w opakowanie fabryczne lub inne opakowanie, które zabezpieczy urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. 0 TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE Rejestrator powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie temperatura wynosi od -0 do +0 C, wilgotność względna nie przekracza 80%. CERTYFIKAT INSPEKCYJNY spełnia wymagania obowiązującej dokumentacji technicznej i jest dopuszczony do eksploatacji. pieczątka Kierownik działu jakości Data produkcji Data sprzedaży INFORMACJE O REKLAMACJACH W przypadku zwrotu lub przesłania urządzenia do naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej w polu informacji o reklamacji należy dokładnie opisać przyczynę zwrotu. Ze wszystkimi pytaniami prosimy zwracać się do producenta. "Novatek-Electro" Novatek-Electro Polska sp. z o. o. 9, Ulica Admirała Łazariewa, ul. Nowaka-Jeziorańskiego 9/ Odessa, Ukraina, Warszawa Tel:; Tel; tel. /faks: VN8080

57 ~ 7 ~ ZAŁĄCZNIK A (zalecane) Podłączenie rejestratora do sieci Ethernet Podłączenie rejestratora do sieci Ethernet wymaga wzajemnego uzgodnienia konfiguracji podłączonych urządzeń. Podłączenie do sieci nieprawidłowo skonfigurowanego rejestratora może wpłynąć na komunikację, w tym innych urządzeń w sieci. Z reguły, wszystkie podłączenia do sieci łączące powyżej urządzeń powinny być wykonane przez wykwalifikowany personel (przez administratora sieciowego). А. Adresacja IP Podczas komunikacji urządzeń poprzez sieć Ethernet w oparciu o protokół TCP/IP, aby określić nadawcę i odbiorcę danych każde urządzenie używa zestawu ustawień adresacji IP. Rejestrator przechowuje w pamięci własny unikatowy w zakresie jednej podsieci adres IP (cztery bajty, jest zapisywany w postaci czterech liczb całkowitych w zakresie 0- rozdzielonych kropkami), maskę podsieci, jednakową dla wszystkich urządzeń w podsieci (jest zapisywana tak samo jak adres IP) i adres IP bramy, który jest używany do komunikacji z innymi sieciami. Aby komunikacji uradzeń w podsieci była prawidłowa należy spełnić kilka warunków: Jednakowa maska podsieci dla wszystkich urządzeń znajdujących się w danej podsieci. Zwykle w niewielkich lokalnych sieciach stosowana jest maska... Maska zaczyna się z grupy bajtów ustawionych na, za którą idzie grupa bitów wyzerowanych; Zestaw bitów w adresach IP urządzeń, które w masce są ustawione na, są jednakowe i przedstawiają adres podsieci. Dla maski... 0 w sieciach lokalnych najczęściej są stosowane adresy, które zaczynają się od; Zestaw bitów w adresach IP urządzeń, które w masce są wyzerowane, jest unikatowy dla każdego urządzania w zakresie jednej podsieci. W większości przypadków do sieci jest włączane urządzenie (na przykład, router) komunikujące się z innymi sieciami. Często dla niego są zarezerwowane adresy,, lub W tym przypadku innym urządzeniom w sieci adres IP tego urządzenia jest podawany jako adres bramy. Podanie tego adresu nie jest obowiązkowe do komunikacji urządzeń w podsieci pomiędzy sobą i jest stosowany tylko do komunikacji urządzenia w jednej podsieci z urządzeniami w innych podsieciach. Ustawienia fabryczne adresacji rejestratora są podane w tabeli А.. Tabela A. Parametr Wartość Adres IP Maska podsieci... 0 Brama Do komunikacji z rejestratorem urządzenie-klient (i jakiekolwiek inne urządzenia w tej samej podsieci) powinno stosować maskę... 0 i adres, który zaczyna się z Czwarty bajt adresu może być dowolną wartością z zakresu, oprócz. Jeśli podłączenie odbywa się nie bezpośrednio (pomiędzy rejestratorem i urządzeniem-klientem), lecz w sieci z kilkoma urządzeniami, adres również nie może być równy żadnemu z adresów innych urządzeń w podsieci. A. Konfiguracja urządzenia-klienta Konfiguracja adresacji urządzenia-klienta odbywa się zgodnie z dokumentacją tego urządzenia oraz zgodnie z używanym w nim oprogramowaniem. Poniżej jest przedstawiony przykład konfiguracji komputera z systemem operacyjnym Windows XP lub Windows 7/8/0 przeznaczonej do komunikacji bezpośrednio z konwerterem posiadającym ustawienia fabryczne. Aby skonfigurować adres sieciowy w systemie operacyjnym Windows należy otworzyć listę połączeń sieciowych. W tym celu w zależności od systemu operacyjnego należy wykonać wymienione poniżej czynności: dla systemu Windows XP:) wejść w system operacyjny używając konta administratora;) wybrać "Start->Panel sterowania";) wybrać kategorię "Połączenia sieciowe i internetowe";) otworzyć pozycję "Połączenia sieciowe". dla systemu Windows 7/8/0:) wejść w system operacyjny używając konta administratora;) wybrać "Start->Panel sterowania";) wybrać kategorię "Sieć i Internet";) otworzyć pozycję "Centrum Sieci i Udostępniania".

58 ~ 8 ~) w liście zadań (na panelu po lewej stronie) wybrać "Zmiana ustawień adaptera". W otworzonym oknie podłączeń wybrać odpowiedni adapter, adresację którego należy zmienić. Wiele komputerów posiada tylko jeden adapter, który zostanie wyświetlony w tym oknie. Kliknąć na ikonkę wybranego adaptera prawym przyciskiem myszy, wybrać z menu kontekstowego pozycję "Właściwości". Otworzy się okno właściwości, przykład okna jest przedstawiony na rysunku A.. W otworzonym oknie w liście składników podłączenia wybrać "Protokół internetowy (TCP/IPv)". Upewnić się, że składnik jest włączony (zaznaczony na liście). Nacisnąć przycisk "Właściwości". Wtedy otworzy się okno właściwości TCP/IPv, przykład okna jest przedstawiony na rysunku A.. Wybrać opcję "Użyj następującego adresu IP". W polu "Adres IP" wpisać adres w zakresie (oprócz, który jest używany przez rejestrator). W polu "Maska podsieci" wpisać "... 0". Pola "Brama główna", "Preferowany serwer DNS", "Alternatywny serwer DNS" pozostawić puste. Nacisnąć ОК, aby zamknąć okno konfiguracji protokołu. Nacisnąć ОК, aby zamknąć okno konfiguracji adaptera. Rysunek А.. Przykład okna właściwości podłączenia w systemie operacyjnym Windows 7 Rysunek А.. Przykład okna właściwości protokołu TCP/IPv w systemie operacyjnym Windows 7


Dokumentacja techniczna w postaci instrukcji instalacji (DTR), instrukcji obsługi znajduje się przy każdym produkcie w dziale "DO POBRANIA"


Poniżej zamieszczamy natomiast dokładnie opisane przykładowe rozwiązania w postaci not aplikacyjnych.


Zapraszamy również na nasze forum techniczne: https://ropam. pl/wsparcie/forum/
Zapraszamy również na naszą nową stronę internetową: http://ochronadladomu. pl/


Serwis kierowany jest do użytkowników i pokazuje przykładowe możliwości naszych systemów.


Do pobrania:


 katalog użytkownika


katalog technicznyPomoc w doborze urządzeń


Plik arkusza kalkulacyjnego pomagający w ustaleniu bilansu prądowego


systemu oraz ułatwiający dobór urządzeń do danej centrali.


Plik jest w dwóch wersjach dla MS Excel oraz dla arkuszy kalkulacyjnych Libre i Open Office.


Pomocnik instalatora wersja dla MS Excel.


Pomocnik instalatora wersja dla Libre Office i Open Office.

DO GÓRY


Rysunki CAD urządzeń

Dla projektantów udostępniamy rysunki naszych urządzeń (DWG)

DO GÓRY


Porównanie central i terminali Ropam Elektronik

Porównanie central i terminali Ropam Elektronik

DO GÓRY


NOTY APLIKACYJNE


Lista dostępnych not aplikacyjnych

Uwaga!
Firma Ropam Elektronik z zasady ukierunkowana jest na innowacyjność i rozwój swoich rozwiązań dlatego zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów.
Ropam Elektronik nie ponosi odpowiedzialności za działanie aplikacji lub produktu w określonym wdrożeniu u Klienta. Integrator lub projektant jest odpowiedzialny za swoje produkty i aplikacje wykorzystujące elementy Ropam Elektronik. Informacje, dokumenty czy oprogramowanie, które można przeglądać lub pobrać z serwisu Ropam Elektronik są "tak jak są" („as is”) bez jakiejkolwiek gwarancji bezpośredniej lub domyślnej przydatności do wykorzystania, wdrożenia, zastosowania.
Wszystkie użyte nazwy, znaki towarowe i handlowe są własnością stosownych podmiotów i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych oraz identyfikacyjnych.

Nazwa plikuUrządzeniaOpisData Publikacji
Opis integracji NeoGSM-IP-64 z HA pdfOpis integracji oraz plik yaml z konfiguracjąNeoGSM-IP-64(-PS)Opis integracji centrali NeoGSM-IP-64 z oprogramowaniem Home Assistant przy użyciu protokołu ModBus. 2022-02-08
an_długie-krotkie. pdfNeoGSM-IP(-PS)
NeoGSM-IP-64(-PS)
Obsługa długiego i krótkiego naciśnięcia przycisku. 2021-03-22
Petle pomiarowe. pdf
Opis + plik excel do obliczeń. zip
NeoGSM-IP(-PS)
NeoGSM-IP-64(-PS)
OptimaGSM(-PS)
BasicGSM(-PS)
MultiGSM(-PS)
Opis konfiguracji wejść analogowych i ich integracji z czujnikami pomiarowymi. W paczce zip znajduje się dodatkowy plik arkusza kalkulacyjnego ułatwiający obliczanie parametrów. 2020-12-11
an_podlewanie. zip">an_podlewanie. zipNeoGSM-IP-64(-PS)nota aplikacyjna umożliwiająca ręczne lub sekwencyjne (automatyczne i półautomatyczne) sterowanie wyjściami (zaworami).
W paczce zip zawarte sa dodatkowo gotowe schematy stworzone w "Diagram editorze" dla 2 i 8 wyjść.
2020-08-17
an_kod_tylko_do_uzbrajania. pdfNeoGSM-IP(-PS)
NeoGSM-IP-64(-PS)
Kod mogący tylko uzbrajać strefy2020-04-01
an_neogsmip_kontrolawilgotnosci_i_czujnikow. pdfNeoGSM-IP(-PS)
NeoGSM-IP-64(-PS)
Aplikacja monitorująca wilgotność, filtrująca fałszywe alarmy i zgłaszająca awarie czujnika. 2020-02-18
an_neogsmip _setrowanieWyjscZwieluZrodel. pdfNeoGSM-IP(-PS)
NeoGSM-IP-64(-PS)
Przykładowe rozwiązanie sterowania wyjściem zarówno lokalnie z przycisków dzwonkowych, paneli dotykowych TPR, aplikacji mobilnej itp. 2020-02-14
an_neogsmip_basidgsm_multigsm_termostastzpreselekcja. pdfNeoGSM-IP(-PS)
NeoGSM-IP-64(-PS)
BasicGSM(-PS)
MultiGSM(-PS)
Termostat dwoma progami temperatury, przełączanymi stanem wyjścia. 2020-02-05
an_neogsmip_blokowanie_wejsc_w_czuwaniu_nocnym. pdfNeoGSM-IP(-PS)
NeoGSM-IP-64(-PS)
Czasowe blokowanie wejść w czuwaniu nocnym po naruszeniu wybranej czujki2020-03-30
an_multigsm2_połączenieGSM-bramofon
_bez_słuchawki_wewnetrznej. pdf
BasicGSM(-PS)
MultiGSM(-PS)
Połączenie GSM-bramofon przy użyciu VAR-1U i sterowane przez MultiGSM2, do połączenia nie jest wymagana słuchawka wewnętrzna. pl/wsparcie/pliki/noty_aplik/an_neogsm-ip_szybki_start. pdf">an_neogsm-ip_szybki_start. pdfNeoGSM-IP(-PS)Instrukcja podstawowej konfiguracji systemu. 2019-01-15
an_basicgsm2_brama_oswietlenie_timery. pdfBasicGSM2(-PS)
MultiGSM2(-PS)
Sterowanie wyjściami (brama, oświetlenie) z wielu źródeł. 2018-06-15
an_optimagsm_strefy_bramy_pilot. pdfOptimaGSM(-PS)
NeoGSM-IP(-PS)
AP-IP
TPR-4x
Sterowanie bramami odbywa się impulsowo poprzez przekaźniki podłączone do wyjść centrali -
wyjściami można sterowac za pomocą przycisków pilotów, z paneli dotykowych z aplikacji
Przycisk 2 na pilocie uzbrajanie/rozbrajanie stref 1, 2, 3
Przycisk 1 na pilocie – sprawdzenie stanu strefy 1
2018-06-01
an_optimagsm_brama_z_czuwaniem. pdfOptimaGSM(-PS)
NeoGSM-IP(-PS)
AP-IP
TPR-4x
Sterowanie bramami odbywa się impulsowo poprzez przekaźniki podłączone do wyjść centrali
wraz z załączeniem czuwania. Dodatkowo jkontrolowana jest poprawność zamkniecia bram.
2018-05-25
an_basic2_multi2_powiadomienietemperatura. pdfBasicGSM 2(-PS)
MultiGSM 2(-PS)
AP-IP
TPR-4x
Aplikacja wysyła dodatkowe powiadomienie SMS (pod 1 szy numer) o powrocie temperatury
do dozwolonego zakresu <20, 30 stC> po wcześniejszym przekroczeniu tych progów.
Dodatkowo wyjścia O1 i O2 sygnalizują przekroczenie tych progów.
2018-05-22
an_optimagsm_sterowanie_wyjsciami_2. pdfOptimaGSM(-PS)
TPR-4x
AP-IP
RF-4
Aplikacja wykonuje funkcję niezależnego załączania wyłączania wyjść centrali z różnych źródeł
.
Może to być przycisk dzwonkowy lub przyciski sterowania wyjściami w panelu TPR, ze strony
www (moduł AP-IP), aplikacją mobilną RopamOptima, SMS-em, DTMF, lub poprzez CLIP
2018-02-06
an_optimagsm_sms_wilgotnosc. pdfOptimaGSM(-PS)
APm-Aero
RHT-Aero
Sygnalizacja SMS, wyjście O1 dla czujnika wilgotności AERO2017-11-07
an_optimagsm_termostay_pokojowe_termostaty-3-4. pdfOptimaGSM(-PS)
TPR-4x
AP-IP
EXP-O8R-RN-D9M
TSR-x
Ogrzewanie elektryczne za pomocą termostatów pokojowych (kalendarz + profile
temperatury), czterech
pomieszczeń. Dodatkowe sterowanie ‘turbo’ w łazience dla kąpieli z ograniczeniem górnej
temp. za
pomocą pomiaru czujnika temp. 3.
2017-11-06
an_optimagsm_automatyczne domykanie_bramy. pdfOptimaGSM(-PS)
Sprawdzenie codziennie o godzinie 22:00 czy brama jest zamknięta ( czujnik kontaktronowy
podłączony do wejścia I8
- Sprawdzenie za każdym razem przy uzbrajaniu systemu alarmowego (strefy 1) czy brama jest
zamknięta.
- Jeżeli brama jest otwarta w powyższych warunkach do zamknięcie bramy poprzez podanie
impulsu 2s na wyjściu O3.
- Wyświetlenie na panelach dotykowych TPR informacji: „Automatyczne zamykanie bramy ”
2017-10-25
an_optimagsm_powiadomienie_zalezne_od_pory_dnia. pdfOptimaGSM(-PS)
W godzinach czuwania naruszenie wejść powoduje alarm głośny i wysłanie SMS oraz
powoduje dzwonienie na 1 numer. W godzinach dziennych (braku czuwania) naruszenie wejść
powoduje wysłanie SMS o innej treści niż alarmowa - bez włączenia syreny alarmowej.
2017-10-10
an_basicgsm2_powiadomienie_integra. pdfBasicGSM(-PS) 2
MultiGSM(-PS) 2
Powiadomienie i sterowanie: alarmem, bramą oraz piecem CO na przykładzie współpracy z
centrala alarmową Integra32
2017-10-04
an_optimagsm_dlugibraknaruszenia_na_wyjscie. pdfOptimaGSM(-PS)Sygnalizacja na wyjściu długiego naruszenia i braku naruszenia wejscia2017-08-24
an_basicgsm2_i_multigsm2_programowanie_zdalne. pdfBasicGSM(-PS) 2
MultiGSM(-PS) 2
Programowanie zdalne modułów BasicGSM2 i MultiGSM22017-08-10
an_optimagsm_sterowanie
obrotami_centrali_wentylacyjnej. pdf
OptimaGSM(-PS)Sterowanie obrotami centrali wentylacyjnej. 2017-07-17
an_basicgsm_alarm. pdfBasicGSM(-PS) 2
MultiGSM(-PS) 2
Prosty alarm z powiadomieniem GSM oparty na module BasicGSM 2/MultiGSM 22017-06-27
an_basicgsm_wyjscia_naprzemienne. pdfBasicGSM(-PS) 2
MultiGSM(-PS) 2
Sterowanie wyjściami naprzemiennie przy kolejnym naruszeniu wejścia. 2017-06-14
an_multigsm2_brama_domykanie. pdfBasicGSM(-PS) 2
MultiGSM(-PS) 2
Aplikacja umożliwia automatyczne zamknięcie bramy wjazdowej o określonej godzinie2017-05-30
an_optimagsm_roletygrupy. pl/wsparcie/pliki/noty_aplik/an_optimagsm_rolety_grupy_rm85. pdf">an_schemat_roletygrupy. pdfOptimaGSM(-PS)
Panel: TPR
Aplikacja umożliwia sterowanie 3 niezależnymi grupami rolet (9 rolet) z poziomu panela TPR4W/B
2017-05-27
an_optimagsm_wyjscia_wg_timera. pdfOptimaGSM(-PS)Sterowanie wyjściami przy pomocy Timera2017-04-28
an_optimagsm_uzbrajanie_wg_timera. pdfOptimaGSM(-PS)
Uzbrajanie automatyczne stref w zadanych godzinach2017-04-12
an_optimaGSM_wysylanie_temp_SMS_z_Timera. pdfOptimaGSM(-PS)
Aplikacja umożliwia wysyłanie informacji o stanie systemu z dołączonymi wartościami z
czujników temperatury podłączonych do centrali w zadanym interwale czasowym.
2017-02-02
an_optimagsm_termostatpokojowe_na_wyjscie. pdfOptimaGSM(-PS)
Aplikacja umożliwia sterowanie wyjściami centrali za pomocą logiki termostatu pokojowego z
panela TPR lub aplikacji mobilnej RopamOptima. Może to mieć zastosowanie w przypadku
gdy wbudowany w panel przekaźnik nie może zostać wykorzystany do sterowania lub w
systemie brak jest paneli TPR.
2017-01-26
an_optimagsm_wyjscie_z_termostatu_lub_alarm_lub_awarii. pdfOptimaGSM(-PS)
Równoczesne wyzwalanie wyjścia z:
• termostatu,
• awarii czujnika temperatury,
• alarmu.
2016-11-29
an_optimagsm_odroczenieczuwania. pdfOptimaGSM(-PS)
Uzbrojenie rozbrojenie systemu o zadanej godzinie z odroczeniem uzbrojenia gdy zostanie
wykryta obecność użytkowników w obiekcie
2016-11-29
an_optimagsm_apip_modbus_tcpip. pdfOptimaGSM(-PS)
Moduł TCPIP: AP-IP
MODBUS TCP/IP – protokół integracji z centralą. 2016-11-10
an_optimagsm_opoznieniewyjscia. pdfOptimaGSM(-PSAplikacja umożliwia opóźnienie załączenia wybranego wyjścia alarmowego (O6) w stosunku
do załączenia innego wyjścia (O1) o regulowany czas.
2016-11-07
an_optimagsm_sterowanie_roletami_timer_zegar_astronomiczny. pdfOptimaGSM(-PS)
Panel: TPR
Moduł TCPIP: AP-IP
Sterowanie roletami z:
• zegara astronomicznego,
• paneli dotykowych TPR,
• urządzeń mobilnych
• SMS
2016-10-25
an_optimagsm_sterowanie_wyjsciem. pdfOptimaGSM(-PS)
Punkt dostepowy: Apm-Aero
Piloty: Keyfob-Aero
Panel: TPR
Moduł TCPIP: AP-IP
Aplikacja umożliwia sterowanie z kilku źródeł wyjściem O3 centrali na czas 1s (monostabilnie).
Możliwe jest równoległe sterowanie z:
• paneli TPR-4 (dedykowany widżet) lub lista wyjść,
• smsem o treści: „wjazd”,
• z aplikacji RopamOptima, (wymagany moduł internetowy AP-IP),
• pilota systemu Aero.
2016-09-27
an_optimagsm_losowe_wyjscia. pdfOptimaGSM(-PS)Symulacja obecności podczas uzbrojenia strefy 1 (losowe załączanie na losowy czas wyjść
centrali)
2016-09-11
an_basicgsm_sterowaniewyjsciami. pdfBasicGSM(-PS)
MultiGSM(-PS)
NeoGSM(-PS)
Załączanie wyjścia dowolnym z wejść 1-4, kasowanie wyjścia impulsem z przycisku2016-08-31
an_optimagsm_potwierdzanie_pulsami_bez_czuwania_nocnego. pdfOptimaGSM(-PS)Powtwierdzenie pulsami uzbrojenia za wyjątkiem czuwania nocnego2016-08-29
an_optimagsm_pompkacyrkulacyjna. pdfOptimaGSM(-PS)Sterowanie pompką cyrkulacyjną ciepłej wody użytkowej2016-08-19
an_optimagsm_Sterowanie_czuwaniem_strefy2_w_zaleznosci_od_strefy_1. pdfOptimaGSM(-PS)Sterowanie czuwaniem strefy 2 w zależności od strefy 12016-08-09
an_optimagsm_termostatwyjsciePLC. pdfOptimaGSM (-PS)
Moduł HUB-IQPLC-D4M
Moduł wykonawczy: IOE-IQPLC
Aplikacja umożliwia sterowanie wyjściem modułu I/O PLC podłączonego za pomocą logiki
termostatu pokojowego z panela TPR. Może to mieć zastosowanie gdy brak jest okablowania
w budynku.
2016-08-05
an_optimagsm_temperatura_powiadomienie. pdfOptimaGSM (-PS)
Czujnik temperatury: TSR
Aplikacja umożliwia powiadomienie bezpośrednio z poziomu LogicProcessor za pomocą SMS o
przekroczeniu kilku progów temperatur.
2016-06-21
an_optimagsm_sterowanie_wyjsciami_KeyfobAero. pdfOptimaGSM(-PS)
Punkt dostepowy: Apm-Aero
Sterowanie wyjściami za pomocą pilotów Keyfob-Aero2016-06-20
an_optimagsm_sterowanieoswietleniem. pdfOptimaGSM (-PS)
Moduł TCPIP: AP-IP
Panel dotykowy TPR
Aplikacja umożliwia automatyczne włączenia/wyłączenia grupy lamp świetleniowych zgodnie
z warunkami zarówno poprzez SMS/CLIP jak również z panela TPR i poprzez moduł
internetowy AP-IP.
Dodatkowo możliwe jest załączenie/ wyłączenie grupy wyjść poprzez sygnały
alarmowe/czuwania.
2016-06-06
an_basicgsm_sterowanieczuwaniem. pdfBasicGSM(-PS)
MultiGSM(-PS)
Zdalne załączanie/wyłączanie czuwania centrali alarmowej z smsem
potwierdzającym uzbrojenie. pl/wsparcie/pliki/noty_aplik/an_optimagsm_notkaserwisowa. pdf">an_optimagsm_notkaserwisowa. pdf
OptimaGSM (-PS)
Panel dotykowy TPR"
Aplikacja umożliwia wyświetlenie na panelu dotykowym informacji o konieczności wykonania
przeglądu alarmu. Informacja wyświetla się w cyklu rocznym od 23 do 26 maja po rozbrojeniu
systemu.
2016-05-23
an_optimagsm_sterowanie_zaworem_wody. pdfOptimaGSM (-PS)
Panel dotykowy TPR"
Sterowanie zaworem wody automatycznie po wykryciu zalania oraz ręcznie z TPR2016-05-13
an_optimagsm_IO_logicprocessor. pdf OptimaGSM(-PS)Automatyczne przepisanie stanu wejść centrali od 1 do 32 i modułów rozszerzeń
wejść na wyjścia centrali i podłączonych modułów wyjść
2016-05-08
an_optimagsm_wejscie_info_uzbrojenie. pdfOptimaGSM(-PSPowidamianie SMS z wejścia Info tylko gdy strefa czuwa2016-04-27
an_optimagsm_pilot_uzbrojenie_sterowanie. pdfOptimaGSM(-PS)
Punkt dostepowy: Apm-Aero
Piloty: Keyfob-Aero
Aplikacja umożliwia sterowanie wyjściami z pilota i uzbrajanie2016-04-27
an_basicgsm_sterowanie_numerami_SD_timerem. pdfMultiGSM(-PSSterowanie wyjsciem dla numerow z listy zawsze i dla numerow z karty SD tylko w
wyznaczonych godzinach.
2016-04-26
an_optimagsm_pilotwyjsciacentrali. pdfOptimaGSM(-PS)
Punkt dostepowy: Apm-Aero
Piloty: Keyfob-Aero
Sterowanie wyjściami centrali za pomocą przycisków pilota Aero2016-04-11
an_optimagsm_sterowanie_roletami_oraz_oswietleniem_po_z
mroku. pdf
OptimaGSM(-PS)Sterowanie roletami oraz oświetleniem automatycznie po wykryciu zmroku. 2016-03-17
an_optimagsm_czujnik_zmierzchu. pdfOptimaGSM(-PS)Wykorzystanie wejścia analogowego i fotorezystora jako czujnika zmierzchu. 2016-03-10
an_ap-ip_zmiana_ip. pdfModuł TCPIP: AP-IP
OptimaGSM(-PS)
Zmiana adresu IP dla modułu AP-IP2016-01-18
an_ap-ip_aktualizacja_firmware. pdfModuł TCPIP: AP-IP
OptimaGSM(-PS)
Aktualizacja oprogramowania AP-IP2016-01-18
an_optimagsm_sekwencja_TR4. pdfOptimaGSM(-PS)
Odbiornik radiowy RF-4
Piloty: TR-4
Sterowanie wyjściami za pomocą sekwencji naciśnięć pilota TR-42016-01-08
an_optimagsm_wyjsciealarmnocne. pdfOptimaGSM(-PS)
Aplikacja umożliwia załączenie wyjścia O1 dla wystąpienia alarmu w trakcie czuwania
nocnego.
Natomiast gdy system jest uzbrojony w czuwaniu pełnym w momencie alarmu załącza się
wyjście O2.
2016-01-08
an_optimagsm_licznik_wejsc_wyjsc. pdfOptimaGSM(-PS)
Aplikacja pozwala na zliczanie impulsów na wejściach..
Licznik jest zwiększany o 1 w przypadku naruszenia wejścia I1 oraz zmniejszany o 1 w
przypadku naruszenia wejścia I2.
Stan licznika wysyłany jest (raz dziennie o 18:00) na 1-szy numer powiadomienia a następnie
jest zerowany.
2015-12-21
an_optimagsm_termostat. pdfOptimaGSM(-PS)
Czujnik temperatury TSR-1
Aplikacja umożliwia załączenie wyjścia centrali gdy temp. wzrośnie powyżej 35st C. Wyłączy
się gdy temperatur spadnie poniżej 34stC
2015-12-01
an_optimagsm_logikaout. pdfOptimaGSM(-PS)
Sterowanie wyjściem zgodnie z następującymi regułami:
• system rozbrojony (strefa 1): naruszenie wejścia I1 załącza światło na stałe
• system uzbrojony: wyjście się wyłącza
• alarm w strefie: wyjście załącza się cyklicznie 1s on /1s off przez 30s (mruganie)
• możliwe jest zdalne (panel TPR/moduł AP-IP/SMS) sterowanie wyjściem
2015-12-01
an_optimagsm_kodprzymus. pdfOptimaGSM(-PS)
Aplikacja umożliwia powiadomienie smsem oraz załączenie wyjścia O8 na 2s w przypadku
rozbrojenia systemu (Strefa 1) kodem użytkownika nr 1.
Funkcja ta może być użyta do przesłania informacji dla agencji ochrony o przymusowym
rozbrojeniu systemu.
2015-12-01
an_optimagsm_wyjscie_sterowane_wieloma_zdarzeniami. pdfOptimaGSM(-PS)Aplikacja wykonuje funkcje załączania wyjścia O1 jako sumę zdarzeń:: SMS, ALARM, SABOTAŻ
oraz zakłócanie sieci GSM (Jamming).
2015-11-27
an_basicgsm_wejscia_na_wyjscie_z_kasowaniem. pdfBasicGSM(-PS)
MultiGSM(-PS)
NeoGSM(-PS)
Sygnalizacja sumy zdarzeń na wyjściu do czasu skasowania2015-11-18
an_optimagsm_sterowanie_wyjsciami. pdfOptimaGSM(-PS)
Aplikacja wykonuje funkcję niezależnego załączania wyłączania wyjść centrali z różnych źródeł
.
Może to być przycisk dzwonkowy lub przyciski sterowania wyjściami w panelu TPR, ze strony
www (moduł AP-IP), aplikacją mobilną lub SMS-em.
2015-11-06
an_schemat_neogsm-ps_sswin. pdfNeoGSM(-PS)Przykladowy schemat systemu alarmowego2015-11-04
an_basicgsm_cykliczne_sterowanie_wyjsciem. pdfBasicGSM(-PS)
MultiGSM(-PS)
NeoGSM(-PS)
Sterowanie wyjściem cykliczne – różny czas załączenia/wyłączenia2015-11-02
an_basicgsm_termostat. pdfBasicGSM(-PS)
MultiGSM(-PS)
NeoGSM(-PS)
Aplikacja wykonuje funkcje włączania/wyłączania wyjść w zależności od temperatury. 2015-10-29
an_optimagsm_zal_wyl_kilku_stref_pilotem. pdfOptimaGSM(-PS)Załączanie / wyłączanie kilku stref równocześnie za pomocą pilotów. 2015-10-07
an_pomiar_napiecia_ai. pdfBasicGSM(-PS)
MultiGSM(-PS)
NeoGSM(-PS)
OptimaGSM(-PS)
BasicGSM(-PS) 2
MultiGSM(-PS) 2
Pomiar napięcia na wejściu analogowym AI - przykłady2015-10-07
an_optimagsm_logikasms. pdfOptimaGSM(-PS)Wysyłanie z LogicProcessor SMS-ów o uzbrojeniu stref2015-09-24
an_optimagsm_wejscie_na_wyjscie. pdfOptimaGSM(-PS)Przepisanie stanu pojedynczego wejścia na wyjście2015-09-16
an_optimagsm_zalaczanie_oswietlenia. pdfOptimaGSM(-PS)Sterowanie światłem z czujki ruchu PIR w wyznaczonych godzinach2015-09-15
an_optimagsm_drzwi_otwarte. pdfOptimaGSM(-PS)Sygnalizacja długiego otwarcia drzwi2015-05-22
an_optimagsm_autouzbrajanie. pdfOptimaGSM(-PS)Automatyczne, ponowne uzbrojenie strefy po 5min. od rozbrojenia2015-05-22
an_optimagsm_funkcje logiczne. pdfOptimaGSM(-PS)Opis funkcji logicznych w LogicProcessor2015-05-22
an_optimagsm_rolety. pdfOptimaGSM (-PS)
przekaźniki RM85 lub
moduł ekspandera wyjść
EXP-O8R-RN-D9M
Sterowanie roletami poprzez:
• wejścia (przyciski impulsowe)
• panel dotykowy TP (przyciski bezpośredniego sterowania wyjść)
• SMS
• uzbrojenie/rozbrojenie systemu alarmowego
2015-05-14
an_optimagsm_szybki_start. pdf OptimaGSM(-PS)Podstawowe informacje jak zacząć pracę z centralami OptimaGSM2015-05-01
an_optimagsm_plc_logicprocessor. pdfOptimaGSM (-PS)
Moduł HUB-IQPLC-D4M
Moduł wykonawczy: IOE-IQPLC
Panel dotykowy TPR
Sterowanie obwodem PLC za pomocą przycisku z paneli dotykowych, lub
konfigurowalnym SMS-em. Informowanie o przepaleniu żarówki komunikatem na panelu TPR i
SMS-em.
2015-03-20
an_neogsm_sterowanie_pompami. pdfBasicGSM(-PS)
MultiGSM(-PS)
NeoGSM(-PS)
Przemienne sterowanie pompami w przepompowni ściek2015-01-16
an_neogsm_sms_call_autorepeat. pdfBasicGSM(-PS)
MultiGSM(-PS)
NeoGSM(-PS)
Automatyczne powtarzanie powiadomienia SMS/CALL przy ciągłym naruszeniu wejścia. 2013-10-10
an_neogsm_pompa_cwu. 2013-10-10

Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi 3m 2140

Bezpośredni link do pobrania Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi 3m 2140

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi 3m 2140