Deklaracja zgodności Emerson 318 6031

Emerson 318 6031 jest deklaracją zgodności dla urządzeń elektrycznych, które mają być używane w Unii Europejskiej. Deklaracja zgodności zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Rady 99/5/WE dotyczącej urządzeń radiowo-telekomunikacyjnych i zgodności elektromagnetycznej. Oznacza to, że urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa użytkowania, a także spełnia określone wymagania dotyczące zakresu i niezawodności. Deklaracja zgodności jest niezbędna, aby wprowadzić urządzenia na rynek europejski.

Ostatnia aktualizacja: Deklaracja zgodności Emerson 318 6031

Poniżej znajdziesz aktualne certyfikaty, deklaracje zgodności oraz aprobaty techniczne dla produktów garażowych i przemysłowych Novoferm.

Produkty dla domu

Bramy garażowe z napędami

Deklaracja zgodności - bramy garażowe

 • Rozmiar pliku81 KB
 • Pobierz
 • Wersja PDF

Deklaracja zgodności - bramy uchylne

 • Rozmiar pliku43 KB

Drzwi techniczne

Aprobata techniczna MZ

 • Rozmiar pliku168 KB

Deklaracja zgodności MZ

 • Rozmiar pliku26 KB
Produkty dla biznesu

Bramy przemysłowe

01_DZ_Thermo40

 • data wydania
 • Rozmiar pliku267 KB

Bramy szybkobieżne

CER_SPEEDROLLER_POL_V01

 • data wydania
 • Rozmiar pliku443 KB

Bramy rolowane

Atest higieniczny PZH dla bram rolowanych

 • Rozmiar pliku108 KB

Bramy przeciwpożarowe

Aprobata techniczna- bramy przeciwpożarowe

 • Rozmiar pliku3 MB
 • Deklaracja zgodności - bramy ppoż

  • Rozmiar pliku492 KB

  Technika przeładunkowa

  CER Docking POL 032017

  • data wydania
  • Rozmiar pliku600 KB
  • CER SPEEDROLLER POL V01

   • data wydania
   • Rozmiar pliku
   • CE Novodock P1530 PL

    • data wydania
    • Rozmiar pliku115 KB
    • Z Encyklopedia Zarządzania

     Deklaracja zgodności
     Polecane artykuły
     • Certyfikat europejski
     • Certyfikat
     • Akredytacja PCA
     • Legalizacja
     • Ocena zgodności wyrobów
     • Znakowanie CE
     • Akredytacja
     • Znak towarowy
     • Akredytacja laboratorium

     Deklaracja zgodności jest to oświadczenie dostawcy stwierdzającego na własną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normalizacyjnym. [I. Duda z zespołem autorskim 1995 Kraków, s. 23]. Także dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej [Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, art. 5, pkt 10 oraz art. 12. ]

     Rodzaje deklaracji

     W zależności od spełnianych dyrektyw, wyróżnia się kilka rodzajów deklaracji zgodności:

     • Deklaracje WE - potwierdza spełnianie dyrektyw przez produkty przeznaczone np. do: urządzeń spalających paliwa gazowe, zabawek, urządzeń branży medycznej, środków ochrony indywidualnej, maszyn
     • Deklaracja UE - dotyczy m. in. fajerwerków, zbiorników ciśnieniowych, łodzi i jachtów, urządzeń pomiarowych, dźwigów
     • Deklaracja DWU - dotycząca wyrobów budowlanych
     • Krajowa deklaracja zgodności – dotyczy wyrobów budowlanych wystawiona przez producenta w danym kraju, działająca na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Producent odpowiedzialny za wystawienie deklaracji musi należeć do EOG.

     Wzór deklaracji

     Dokument, aby spełniał swoją funkcję musi zawierać stałe elementy:

     • deklaracja musi być wystawiona przez producenta danego produktu lub podmiotu upoważnionego. Częstym błędem jest wykorzystywanie certyfikatów CE, a więc dokumentu potwierdzającego spełnianie określonych dyrektyw gwarantowane przez jednostkę certyfikującą.
     • kod produktu, który w jednoznaczny sposób można powiązać z danym produktem (oznaczenia na opakowaniach lub na samym produkcie) lub, w przypadku procedury dopuszczenia do obrotu, z dokumentami handlowymi
     • aktualne dyrektywy wymagane w kraju dopuszczenia do obrotu dla danego asortymentu
     • data i miejsce wystawienia dokumentu
     • podpis i pieczęć firmowa producenta lub podmiotu upoważnionego

     Brak możliwości dopuszczenia do obrotu

     W przypadku gdy produkt nie spełnia określonych norm, towar nie może zostać dopuszczony do obrotu na terenie danego państwa lub EOG.

     Instytucjami dokonującymi decyzje o zatrzymaniu i nie dopuszczeniu do obrotu produktu są np: Urząd Celny, Inspekcja Handlowa, Sanepid.

     Przykłady niezgodności, które powodują zatrzymanie towaru:

     • brak deklaracji CE
     • brak zapisu o aktualnych dyrektywach
     • nieupoważniony podmiot wystawiający deklarację
     • niezgodność oznaczeń produktu z dokumentami (brak możliwości powiązania produktu z deklaracją)
     • brak daty, miejsca wystawienia, pieczątki producenta
     • brak oznaczeń CE na produkcie

     W przypadku importu towaru z krajów trzecich, instytucją decydującą o dopuszczeniu do obrotu jest Urząd Celny. Importer ma obowiązek dokładnie zaznajomić się z przepisami i dyrektywami, jakie musi spełniać sprowadzany towar. Jeżeli jednak, podczas rewizji celnej przez Urząd Celny, towar nie będzie spełniał wymogów jak wyżej, importer ma następujące rozwiązania:

     • wniosek do Urzędu Celnego o uszlachetnianie towaru – np. uzupełnienie brakujących oznaczeń
     • reeksport -wywóz towaru poza granice EOG, najczęściej zwrot do producenta
     • zniszczenie towaru – zorganizowanie utylizacji towaru, znajdującego się cały czas pod dozorem celnym

     Certyfikat CE

     Wyroby przed wystawieniem przez producenta deklaracji zgodności powinny być poddane procedurze oceny zgodności i jeśli wynika to z odrębnych przepisów uzyskać właściwe certyfikaty. [Dz. 6, pkt 1. ]Domniemywa się, że wyrób, na którym umieszczono oznakowanie zgodności lub dla którego sporządzono dokumentację potwierdzającą spełnienie zasadniczych wymagań, jest zgodny z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach. ]

     Ocena zgodności oznacza proces wykazujący, czy zostały spełnione określone wymagania odnoszące się do produktu, procesu, usługi, systemu, osoby lub jednostki. Na wyrobach posiadających deklarację zgodności producent umieszcza oznaczenie CE, tzw. php/Certyfikat_CE" title="Certyfikat CE">Certyfikat CE

     Oznakowanie CE oznacza oznakowanie, za pomocą którego producent wykazuję, że produkt spełnia mające zastosowanie wymagania określone we wspólnotowym prawodawstwie harmonizacyjnym przewidującym jego umieszczanie. [[[Rozporządzenie]] Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. art. 2 pkt 12; 20]

     Na terenie krajów należących do Unii Europejskiej znakiem mówiącym o bezpieczeństwie produktu jest znak CE (Certyfikat CE). Znak ten powinien być umieszczony na każdym wyrobie albo opakowaniu przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Wyraża on zgodność z podstawowymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach nowego podejścia (dyrektywy te zostały wprowadzone w 1995 r. na zasadach obligatoryjnych w celu usunięcia barier technicznych w handlu na obszarze UE i określają wymagania w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska naturalnego dla różnych grup produktów. [W. Henrykowski, 2004 Kraków, Materiały konferencji naukowej; J. Kozłowska, 2005 Warszawa]

     Ocena zgodności CE

     W Polsce regulowany obszar oceny zgodności wyrobów wynikających z dyrektyw UE wdrożony został Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, ze zmianami z dnia 29 sierpnia 2003 r. Zgodnie z tą ustawą obowiązkowej ocenie zgodności podlegają wprowadzone do obrotu wyroby, które mogą stwarzać zagrożenie albo służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia, mienia i środowiska. php/Ustawa" title="Ustawa">Ustawa ta określa zasady funkcjonowania obowiązkowego obszaru systemu oceny zgodności z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi powyższych wyrobów jak również procesów ich wytwarzania. Wprowadzony system odpowiada wymaganiom unijnym i ma na celu:

     • eliminację zagrożeń stwarzanych przez wyroby dla życia lub zdrowia użytkowników i konsumentów oraz dla mienia lub środowiska.
     • likwidowanie barier technicznych w handlu i ułatwianie międzynarodowego obrotu towarowego,
     • stworzenie warunków do rzetelnej oceny wyrobów i procesów ich wytwarzania przez kompetentne i niezależne podmioty.

     Warunki i tryb dokonywania oceny zgodności oraz sposób znakowania poszczególnych rodzajów wyrobów zostały określone w odpowiednich aktach wykonawczych, które weszły w życie z dniem wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej, m. takich jak: Rozporządzenie MGPiPS z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego oraz Rozporządzenie MGPiPS z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

     Producent lub jego upoważniony przedstawiciel, który poddał wyrób lub proces jego wywarzania ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami i potwierdził zgodność, wystawia deklarację zgodności i dopiero wówczas uzyskuje prawo do umieszczenia na wyrobie lub opakowaniu znaku "CE”. [M. Lisińska-Kuśnierz M. Ucharek 2005 Kraków s. 27, 28]

     Bibliografia

     • Bartoszewski M. & Cieśla J. (2006). Co warto wiedzieć o deklaracji CE i znaku CE? Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, (3), 118-120.
     • Duda I. Słownik Pojęć Towaroznawczych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie Wydawnictwo Uczelniane, Kraków 1995
     • Grzesik B. & Sz P. Certyfikacja wyrobów–znak bezpieczeństwa b. oznakowanie CE Politechnika Śląska, Zakład Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki-www. ime.
     • Henrykowski W., Znaczenie certyfikacji dobrowolnej w systemie oceny zgodności [w:] Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością. Materiały konferencji naukowej, AE w Krakowie. Kraków 2004
     • Kozłowska J., Przepisy dotyczące opakowań, COBRO, Warszawa 2005
     • Lisińska-Kuśnierz M. & Ucharek M., Znakowanie i kodowanie towarów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005
     • Łukasik, Z., Nowakowski, W. & Kuśmińska-Fijałkowska A. (2014), Procedury oceny zgodności, przydatności i weryfikacji WE składników interoperacyjności kolei wspólnotowych Logistyka, 6, 6913-6916.
     • Missala T. (2004), Wymagania zasadnicze i zasady oceny zgodności wyrobów wynikające z przepisów wprowadzających dyrektywę EMC (89/336/EWG). Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka, (3), 16-19.
     • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 9 lipca 2008 nr 765/2008
     • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, Dz. nr 166, poz. 1360

     Autor: Maciej Klimala, Sara Michalec

     Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

     Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

     Data: 18/11/2013Typ: Deklaracja zgodności

     Języki: polski Wersja: 1. 0

     Referencja: mi_com_p211___deklaracja_zgodnosci_pol

     Urząd zatwierdzający:Schneider Electric

     Informacje o zgodności:EU/CE

     Kraj:Polska

     Otoczenie:Ogólne
     Typ: Deklaracja zgodnościJęzyki: polski Referencja: mi_com_p211___deklaracja_zgodnosci_polUrząd zatwierdzający:Informacje o zgodności:Kraj:Otoczenie:

Deklaracja zgodności Emerson 318 6031

Bezpośredni link do pobrania Deklaracja zgodności Emerson 318 6031

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Deklaracja zgodności Emerson 318 6031