Dane techniczne i instrukcja serwisowa Aeg Kf1360 Perfecttime

Aeg Kf1360 Perfecttime to idealne urządzenie do czasu w Twoim domu. Urządzenie jest wyposażone w precyzyjny mechanizm, który pozwala na ustawienie dokładnego czasu. Dane techniczne dla tego urządzenia obejmują m.in. obudowę z tworzywa sztucznego, wyświetlacz LCD, zasilanie bateryjne i zasilanie sieciowe. Instrukcja obsługi Aeg Kf1360 Perfecttime zawiera wskazówki dotyczące ustawienia czasu, stosowania i konserwacji urządzenia. Urządzenie jest łatwe w użyciu i pozwala Ci na utrzymanie precyzyjnego czasu w Twoim domu.

Ostatnia aktualizacja: Dane techniczne i instrukcja serwisowa Aeg Kf1360 Perfecttime

Jesteś obecnie na stronie instrukcji dla marki. Wybierz kategorię produktów, aby łatwo znaleźć instrukcję dla marki. Nie możesz znaleźć produktu marki? Wpisz w pasku wyszukiwania markę i model, aby znaleźć instrukcję dla marki. Na stronie InstrukcjaObslugiPDF. pl aktualnie jest 8014 instrukcji marki, podzielonych na kategorie 31. Najbardziej popularne kategorie produktów marki to:

  • Piekarniki
  • Pralki
  • Zmywarki

najpopularniejsze produkty marki dzisiaj to:

  • AEG Competence
  • AEG Ultimate 8000
  • AEG T8DE86ES

W pełni automatyczny ekspres do kawy

Tak

Info

?

Info

Yeah, z gniazdem łączącym

Info

-

Info

Kolorowy wyświetlacz

Info

?

2

Info

?

Konserwacja i pielęgnacja

?

Opcje gastronomiczne i samoobsługowe

1 Thermoblock

Info

1 wykonany ze stali nierdzewnej

Info

220 V / 1350 W

Info

400 g

Info

Info

450x560x550mm

Info

Zbiornik na wodę (2500 ml)

Info

7332543583683

Info

W pełni automatyczny ekspres do kawy AEG oferuje smakoszom specjałów kawowych na poziomie baristy, od intensywnego espresso do spienionego cappuccino.

3. 328, 00 EUR

Info

Czarny

Info

Zobacz poniższy poradnik dla AEG MRC 4132 BT. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące AEG MRC 4132 BT, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji AEG MRC 4132 BT. Upewnij się, że opisujesz trudności z AEG MRC 4132 BT tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o AEG MRC 4132 BT

Strona: 1

Język polski 39Instrukcja użytkowaniaDziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, żekorzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.Symbole użyte w tej instrukcji obsługiOSTRZEŻENIE:Niebezpieczeństwo dla zdrowia oraz potencjalne ryzykoobrażeń ciała.UWAGA:Oznacza potencjalne zagrożenie urządzenia lub innychobiektów.WSKAZÓWKA:Podświetlone wskazówki oraz informacje.Generalne wskazówki dotyczące bezpie-czeństwaPrzed użyciem urządzenia, należy dokładnie przeczytaćpodręcznik użytkowania i zachować go wraz z gwarancją,paragonem oraz w razie możliwości wraz z oryginalnymopakowaniem zawierającym wewnętrzne elementy. W razieprzekazania urządzenia osobom trzecim, należy dołączyćpodręcznik użytkowania.• Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie wolno narażaćurządzenia na działanie deszczu ani wilgoci. Nie korzystaćz urządzenia w pobliżu wody (np. w łazience, na basenie,w wilgotnych piwnicach)• Urządzenia nie należy używać w bardzo gorących, zim-nych, zakurzonych ani wilgotnych miejscach.• Z urządzenia należy korzystać wyłącznie do celów prywat-nych i zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenie to nie jestprzeznaczone do użytku komercyjnego.• Sprawdzić, czy kabel zasilający nie jest skręcony, zaczepio-ny lub nie styka się ze źródłami gorąca.• Sprawdzić, czy kabel zasilania nie powoduje ryzyka po-tknięcia.• Zasilacz może być używany wyłącznie w suchych pomiesz-czeniach.• Zasilacza ani kabla nie należy nigdy dotykać mokrymirękoma.• Zasilacz należy podłączać wyłącznie do odpowiedniozamontowanego gniazda elektrycznego. Należy upewnićsię, że wskazane napięcie jest zgodne z napięciemgniazda elektrycznego. Należy także sprawdzić, czy prądwyjściowy, napięcie i biegunowość zasilacza są zgodne zdanymi podłączonego urządzenia.• Zawsze instalować baterię we właściwym kierunku.• Nie przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia.• Nie należy nigdy zasłaniać otworów wentylacyjnychprzedmiotami, takimi jak czasopisma, obrusy, firanki itp.• Urządzenia nie należy wystawiać na działanie kapiącej anirozchlapującej się wody, a także nie należy na nim stawiaćnaczyń wypełnionych wodą, takich jak wazony z kwiatami.• Na urządzeniu nie należy stawiać źródeł otwartego ognia,takich jak zapalone świeczki.• Nie otwierać obudowy urządzenia. Nieprawidłowo wy-konane naprawy mogą stwarzać niebezpieczeństwo dlaużytkownika. Jeśli samo urządzenie lub, w szczególności,kabel zasilający, są uszkodzone, nie korzystać z urządze-nia i zlecić jego naprawę specjaliście z odpowiednimikwalifikacjami. Regularnie sprawdzać kabel pod kątemuszkodzeń.• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas,należy odłączyć zasilacz od gniazda elektrycznego i/lubwyjąć baterie.Poniższe symbole znajdują się na urządzeniu i oznaczają:Symbol błyskawicy ostrzega użytkownikaprzed niebezpiecznie wysokimi napięciamiwewnątrz.Symbol wykrzyknika wskazuje ważne inst-rukcje lub uwagi dotyczące konserwacji wdołączonych instrukcjach.Dzieci i osoby niepełnosprawne• Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, trzymać częściopakowania (torby plastikowe, kartony, styropian, itp. )poza ich zasięgiem.OSTRZEŻENIE!Małe dzieci nie mogą bawić się folią ze względu naNiebezpieczeństwo uduszenia!• Urządzenia nie powinny używać osoby (także dzieci), któremają ograniczone możliwości fizyczne, sensoryczne lubumysłowe, którym brakuje doświadczenia i/lub wiedzy,chyba, że znajdują się pod nadzorem osoby odpowie-dzialnej za ich bezpieczeństwo albo osoba ta przedstawi-ła im instrukcje dotyczące używania urządzenia.• Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządze-niem.Lokalizacja kontrolek1 Przycisk POWER/FUNCTION (włączanie/gotowość dzia-łania/wybór źródła)2 Przycisk MEMORY/SET3 Złącze USB do ładowania smartfonów4 MIC (mikrofon)5 Przyciski /6 Przycisk VOLUME-/AL2 (zmniejszanie głośności/ustawie-nie alarmu 2)7 Przycisk VOLUME+/AL1 (zwiększanie głośności/ustawie-nie alarmu 1)8 Głośnik9 Wyświetlacz

Strona: 2

Język polski4010 Przycisk SNOOZE/SLEEP/DIMMER11 Przycisk / /MO/ST (odtwarzanie/pauza/odbieraniepołączenia/przełącznik mono/stereo)12 Przycisk CH MODETył (nie pokazano)Złącze zasilania DC IN 5 V 2 AGniazdo AUX IN (3, 5 mm stereo typu jack)Antena dipolowa FM ANTSpód (nie pokazano)Wnęka na baterie (zasilanie rezerwowe)Pierwsze użycie urządzenia/wprowadzenie• Wybrać odpowiednie miejsce dla urządzenia. Odpowied-nia będzie sucha, pozioma i nieśliska powierzchnia.• Sprawdzić, czy urządzenie jest odpowiednio odpowie-trzone.• Zdjąć warstwę ochronną z urządzenia, o ile jest.Zasilanie• Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada wartościomna tabliczce znamionowej.• Podłącz zasilacz do odpowiednio zamontowanego izabezpieczonego gniazda elektrycznego.• Podłącz urządzenie do zasilacza, wkładając wtyczkę typujack zasilacza do gniazda „DC IN 5 V 2 A “.• Urządzenie to może być używane wyłącznie z zasila-czem (dostarczony). Nie należy go używać z innymiurządzeniami.• Można używać wyłącznie zasilacza 5 V (). Zasi-lacz innego typu może uszkodzić urządzenie.• W przypadku dłuższych okresów nieużywania urządze-nie należy odłączyć od zasilania.• Jeśli baterie rezerwowe nie zostaną włożone, w chwiliwystąpienia przerwy w dopływie prądu utracone zosta-ną ustawienia godziny oraz pamięci stacji.Wkładanie baterii rezerwowych(Baterie nie są dostarczane wraz z urządzeniem)W przypadku wystąpienia awarii zasilania lub odłączeniawtyczki zasilacza, ustawienia zostaną zachowane, o ile wcze-śniej włożono do urządzenia baterie rezerwowe.• Otwórz wnękę na baterie na spodzie urządzenia. Abyto zrobić, wykręć śrubę z pokrywy wnęki na baterie zapomocą śrubokręta krzyżakowego.• Włóż dwie baterie typu AAA/R03 1, 5 V. Sprawdź prawi-dłowe ustawienie biegunowości (patrz komora baterii).• Zamknąć komorę baterii. Zabezpiecz wnękę na baterie zapomocą śruby.Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, bate-rie należy wyjąć, aby uniknąć „wycieku” kwasu z baterii.Baterii nie należy wystawiać na działanie intensywnegociepła, takiego jak światło słoneczne, ogień itp. Niebezpie-czeństwo wybuchu!• Nie należy używać razem baterii różnego typu aninowych baterii z wyczerpanymi.• Nie wolno wyrzucać baterii wraz z odpadami. Prosimyodnieść baterie do odpowiednich punktów zbiórki lubzwrócić je do sprzedawcy.Gniazdko ładowania USB (3)Poprzez to gniazdko jack można doładować smartfon. Należyużyć kabla USB w smartfonie dla tego połączenia.• Z powodu różnych typów smartfonów, jakie dzisiaj sąoferowane oraz różnych możliwości ładowania, czastrwania ładowania zależy od używanego smartfona orazjego stanu.• Nie jest możliwe odtwarzanie plików audio poprzezzłącze.Ogólne funkcjonowanieWłączanie/ wyłączanie urządzenia• Naciśnij przycisk POWER/FUNCTION (1), aby włączyćurządzenie.• Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk POWER/FUNCTION i przytrzymaj go przez krótki czas. Na wyświe-tlaczu pojawi się wskazanie „OFF”.• Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania, należywyciągnąć wtyczkę zasilającą z gniazda elektrycznego.GłośnośćPoprzez naciskanie przycisków regulacji głośności VOLU-ME+/AL1 / VOLUME-/AL2 (7/6), możliwe jest jej ustawieniena wybranym poziomie.POWER/FUNCTION (1)Naciskaj przycisk POWER/FUNCTION (1), aż na wyświetlaczupojawi się żądany tryb działania.Jasność wyświetlaczaW trybie gotowości naciśnij przycisk SNOOZE/SLEEP/DIM-MER (10), aby dostosować jasność wyświetlacza.Ustawianie godziny (w trybie gotowości)1. Naciśnij przycisk MEMORY/SET (2) i przytrzymaj go przezkrótki czas. Zacznie migać wskazanie godziny.2. Wprowadź ustawienie za pomocą przycisków / (5).

Strona: 3

Język polski 413. Ponownie naciśnij przycisk MEMORY/SET. Zacznie migaćwskazanie minut.4. Wprowadź ustawienie za pomocą przycisków /.5. Następnie ponownie naciśnij przycisk MEMORY/SET wcelu zapisania godziny.6. Wyświetlanie godziny w formacie 12-godzinnym:1. W trybie gotowości naciśnij przycisk SNOOZE/SLE-EP/DIMMER (1) i przytrzymaj go przez ok. 3 sekundy.Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „24H”.2. Wybierz pozycję „12H” za pomocą przycisków /.W przypadku formatu 12-godzinnego po południu przywskazaniu „PM” widoczna będzie kropka.SNOOZE/SLEEP/ DIMMER (10)Gdy urządzenie jest włączone, można ustawić czas, po upły-wie którego przełączy się w tryb gotowości; można ustawić od10 do 90 minut, w przedziałach 10-minutowych. Urządzeniewyłączy się automatycznie po upłynięciu ustawionego czasu.1. Naciśnij przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie„90”.2. Naciśnij ten przycisk kilkakrotnie, aby zmniejszyć czas wkrokach co 10.W celu wyświetlenia pozostałego czasu należy krótko naci-snąć ten przycisk.Ze względów technicznych uaktywniona funkcja nie jestwskazywana na wyświetlaczu.Funkcja budzenia (w trybie gotowości)Ustawianie czasu budzeniaZegar posiada możliwość ustawienia dwóch czasów dla załą-czenia się alarmu. Należy postępować według wskazówek:1. Naciśnij przycisk VOLUME+/AL 1 i przytrzymaj go przezok. 3 sekundy. Godziny alarmu ustawionego na bieżącozaczynają migać.2. Za pomocą przycisków i (5), ustawić żądaną godzinę.3. Wcisnąć przycisk VOLUME+/AL 1, aby potwierdzić.Wartość minut zacznie migać.4. Za pomocą przycisków i ustawić żądaną godzinę.5. Nacisnąć przycisk VOLUME+/AL 1 aby potwierdzić. Na-stępnie wybrać sposób budzenia. Wprowadź ustawieniaza pomocą przycisku i a następnie potwierdź je zapomocą przycisku VOLUME+/AL 1. Wybrać z:• b (brzęczyk- sygnalizator dźwiękowy):Rozlega się dźwięk brzęczyka, kiedy jest godzinaustawionego alarmu. Głośność będzie stopniowozwiększana do ustawionego poziomu.• F (FM):Kiedy jest godzina ustawionego alarmu, włącza sięradio. Włącza się ostatnia ustawiona stacja. Głośnośćpowoli rośnie do wybranego poziomu. Brak regulacjigłośności.6. Wybierz maksymalną głośność alarmu za pomocą przyci-sku lub.7. Na koniec ponownie nacisnąć przycisk VOLUME+/AL 1.Uaktywnia się pierwszy alarm.Aby ustawić drugi czas alarmu, powtórzyć powyższe kroki zapomocą przycisku VOLUME-/AL 2 (6).Po uaktywnieniu ustawienia alarmu przy wskazaniu „AL1” i/lub „AL2” widoczna będzie kropka.Wyłączanie sygnału budzeniaW celu wyłączenia sygnału alarmu do następnego dnia naci-śnij przycisk POWER/FUNCTION (1).Interwałowa automatyka budzeniaAutomatycznie włączona funkcja budzenia, poprzez wciśnię-cie przycisku SNOOZE/SLEEP/DIMMER (10) może zostaćprzerwana na ok. 9 minut.Po uaktywnieniu funkcji przy wskazaniu „AL1” lub „AL2”widoczna będzie kropka.Wyłączenie funkcji alarmu (w trybie gotowości)Aby wyłączyć funkcję alarmu, naciśnij odpowiednio przyciskVOLUME+/AL 1 lub VOLUME-/AL 2 (13). Kropka przy wskaza-niu „AL 1” i/lub „AL2” zgaśnie.Tryb radia1. Rozwiń całkowicie antenę drutową.2. Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych:Naciśnij przycisk MEMORY/SET (2) i przytrzymaj go przezok. Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie stacjiw pełnym paśmie częstotliwości. Znalezione stacje radio-we zostaną zapisane w porządku rosnącej częstotliwości.Kolejności nie będzie można później zmienić.Ręczne wyszukiwanie stacji radiowych:Naciśnij na krótko przycisk / (5), do momentu znale-zienia żądanej stacji radiowej.Zapisywanie stacji: Aby zapisać znalezioną stację, naciśnijprzycisk MEMORY/SET (2). Wybierz pozycję pamięci zapomocą przycisków / (5). Ponownie naciśnij przyciskMEMORY/SET. Stacja została zapisana.

Strona: 4

Język polski423. Jeśli odbiór jest zbyt słaby i odtwarzana stacja jest zakłó-cona, spróbuj poprawić odbiór poprzez zmianę położe-nia anteny oraz jej zwinięcie lub rozwinięcie. W przypadkustacji FM za pomocą przycisku / MO/ST (11) możnaprzełączać tryb odbioru między mono i stereo. Jeśliodbiór jest słaby, zalecane jest wybranie trybu mono. Poprzełączeniu na odbiór stereo na wyświetlaczu na krótkopojawi się wskazanie „St”.Wybór ustawionych stacji radiowych1. Naciśnij przycisk CH MODE (12).2. Wybierz żądaną pozycję pamięci za pomocą przycisków/ (5). Po krótkim czasie zapisana stacja radiowa zosta-nie odtworzona.Odtwarzanie plików muzycznychDostępne są dwa sposoby odtwarzania własnych plików mu-zycznych za pomocą urządzenia: przewodowo lub bezprze-wodowo przez Bluetooth.Połączenie kablowe (Kabel nie jest dołączony)1. W razie konieczności użyj odpowiedniej przejściówki (niejest dołączona).Podłącz urządzenie zewnętrzne w następujący sposób:• Podłącz wtyczkę stereo 3, 5 mm do gniazda AUX IN (ztyłu urządzenia).2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk POWER/FUNCTION (1), ażna wyświetlaczu pojawi się wskazanie „AU”.3. Rozpocznij odtwarzanie za pomocą źródła dźwięku.Dźwięk będzie odtwarzany przez głośnik. Za pomocąprzycisków VOLUME+/AL1 / VOLUME-/AL2 (7/6) możnadostosować głośność.4. Informacje o dalszych czynnościach można znaleźć wpodręczniku użytkownika zewnętrznego źródła dźwięku.O ile to możliwe, należy ustawić odpowiedni poziom gło-śności urządzenia zewnętrznego.Bezprzewodowo przez BluetoothBluetooth to technologia bezprzewodowej łączności radio-wej urządzeń znajdujących się w bliskim zasięgu. Urządzeniaobsługujące standard Bluetooth przesyłają dane w zakresieczęstotliwości od 2, 402 do 2, 480 GHz w paśmie ISM [Industrial(przemysłowe), Scientific (nauko we) i Medical (medyczne)].Zakłócenia mogą być powodowane na przykład przez sieciWLAN, radia DAB, telefony bezprzewodowe lub kuchenkimikrofalowe, które to urządzenia działają w tym samympaśmie częstotliwości.Urządzenie to zapewnia możliwość korzystania z urządzeńobsługujących technologię Bluetooth. Promień działania jestograniczony do około 15 metrów, w zależności od otoczenia iużywanego urządzenia.Jeśli urządzenie odtwarzające obsługuje profil A2DP (ang.Advanced Audio Distribution Profile; profil zaawansowanejdystrybucji audio) i jest wyposażone w funkcję odtwarzaczamuzycznego, można także bezprzewodowo przesyłać do nie-go pliki muzyczne. Profil A2DP jest profilem Bluetooth wieludostawców. Podczas transmisji sygnały dźwięku stereo sąprzesyłane bezprzewodowo między urządzeniem odtwarzają-cym (źródło), a urządzeniem odbierającym. Aby możliwa byłazdalna obsługa źródła, odtwarzacz musi obsługiwać profilAVRCP (ang. Audio Video Remote Control Profile; profil zdal-nego sterowania audio/wideo).Ze względu na różnych producentów, różne modele i wersjeoprogramowania urządzeń, nie można zagwarantować pełnejfunkcjonalności.• Logowanie urządzeń (parowanie)Przed rozpoczęciem słuchania muzyki za pomocą tegourządzenia, urządzenia należy najpierw sparować.1. Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona w od-twarzaczu (np. w telefonie komórkowym). Informacjena ten temat można znaleźć w instrukcji obsługiodtwarzacza.2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk POWER/FUNCTION (1),aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „bt”. Rozle-gną się dwa krótkie sygnały dźwiękowe. Oznaczająone, że urządzenie znajduje się w trybie parowania.3. Wybierz menu Bluetooth w odtwarzaczu i zarejestrujw nim to urządzenie. Informacje na ten temat możnaznaleźć w instrukcji obsługi odtwarzacza. Jako wybórna wyświetlaczu odtwarzacza pojawi się urządzenie„AEG MRC 4132 BT”.W danym czasie urządzenie może być połączonez tylko jednym urządzeniem odtwarzającym. Jeśliurządzenie jest już połączone z innym urządzeniemodtwarzającym, nie będzie widoczne w menuwyboru BT.4. Wprowadź w odtwarzaczu hasło „0000”; zależy onood producenta, modelu i wersji oprogramowaniaurządzenia.Po pomyślnym wykonaniu rejestracji rozlegnie się sygnałdźwiękowy. Informacje o dalszych czynnościach można zna-leźć w podręczniku użytkownika odtwarzacza. O ile to możli-we, należy ustawić odpowiedni poziom głośności urządzeniazewnętrznego.• W zależności od producenta urządzenia, należy ponow-nie wykonać rejestrację (PAROWANIE), aby połączyć• W przypadku problemów z rejestracją urządzeniaodtwarzającego należy wyłączyć jego funkcję Wi-Fi/danych mobilnych.

Strona: 5

Język polski 43• Nie można zapewnić zgodności ze standardem Blu-etooth w przypadku urządzeń (np. telefonów komórko-wych), które zostaną wydane w przyszłości.• W celu zapewnienia optymalnego połączenia należyupewnić się, że akumulator odtwarzacza jest w pełninaładowany.• Niektóre marki telefonów komórkowych zapewniajątryb oszczędzania energii. Tryb oszczędzania energiinależy wyłączyć, ponieważ może on być przyczynąproblemów podczas transferu danych za pomocątechnologii Bluetooth.• Aby możliwe było przesyłanie danych dźwiękowych,funkcja Bluetooth odtwarzacza musi pozostać aktywna.Należy zapoznać się z instrukcją obsługi odtwarzacza.• Jeśli z telefonem komórkowym, za pomocą któregoodtwarzana jest muzyka, nawiązane zostanie połącze-nie, odtwarzanie muzyki zostanie przerwane. Naciśnijprzycisk / (11), aby odebrać połączenie. Dźwiękzostanie odtworzony przez głośniki. Mów do mikrofonuurządzenia lub przenieś rozmowę na telefon komórko-wy. Aby to zrobić, skorzystaj z funkcji na wyświetlaczutelefonu komórkowego. Po zakończeniu połączenia,urządzenia zostaną ponownie ze sobą połączone, aodtwarzanie zostanie wznowione.Opis przycisków sterowania lub BluetoothUrządzenie odtwarzające Bluetooth musi obsługiwać poniż-sze funkcje.(11)Można zatrzymać i kontynuować odtwarzanie muzyki. Naci-snąć ponownie w celu kontynuacji odtwarzania.(5)Nacisnąć 1 x = Włączyć ponownie utwór od samego początku.Nacisnąć 2 x = Przejść do poprzedniego utworu.Nacisnąć 3 x = Przejść do utworu znajdującego się za po-przednim.Nacisnąć, aby przejść do kolejnego oraz następujących ponim utworów.CzyszczenieNigdy nie wkładać urządzenia do wody.• Odłączyć od zasilania przed rozpoczęciem czyszczenia.• Wyczyścić urządzenie miękką, wilgotną szmatką bezdetergentów.Usuwanie usterekUsterka Przyczyna RozwiązanieUrządzenienie działaUrządzenie ulegaawarii i „zawieszasię”Odłączyć je odsieci na ok. 5 sekund.Następnie włączyćurządzenie ponownie.Brak sygnałudźwiękowegow przypadkupołączeniaBluetooth.Nie wykonanorejestracji urządzeniaze źródłem audio.Sprawdź, czy nawiąza-no połączenie. W raziepotrzeby wykonajrejestrację urządzeniaZbyt niski poziomZwiększ głośnośćźródła dźwięku.Nie możnapołączyćParowanie nie działa. Sprawdź, czy źródłodźwięku obsługujeprotokół A2DP.Źródło dźwięku jestwyłączone.Włącz źródło dźwięku.Funkcja Bluetoothźródła dźwięku jestwyłączona.Włącz funkcję Blueto-oth źródła dźwięku.Dana wersja Blueto-oth nie jest obsługi-wana.Użyj innego urządze-nia odtwarzającego.Dane techniczneModel:.......................................................................... MRC 4132 BTŹródło zasilania:................................................ DC 5V, 2A,Zasilanie:....................................................................................... 10 WBateria zasilania rezerwowego:........................ 2x 1, 5V, AAA, R03Część dotycząca radia:Zakres częstotliwości:.............................. FM 87, 5 ~ 108 MHzWaga netto:...................................................................... ok. 0, 34 kgZasilaczStopień ochrony:............................................................................... IIWejście:...................................................... AC 100-240V~ 50/60HzWejście:............................................................................... DC 5V, 2ABluetoothObsługiwany standard Bluetooth: �����������������������������V2. 0 + EDRZakres:.......................................................................... 15 metrówCzęstotliwość transmisji:...................................... 2, 402-2, 480 GHzProtokoły:..................................................................... A2DP/AVRCPZastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznychi projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.Urządzenie jest zgodne z aktualnymi dyrektywami CE,dotyczącymi zgodności elektromagnetycznej czy niskiegonapięcia i produkowane jest zgodnie z najnowszymi przepisa-mi bezpieczeństwa.

Strona: 6

Język polski44Ogólne warunki gwarancjiProducent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji nazakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od datyzakupu urządzenia.W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatniewymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymianabędzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrotceny zakupu urządzenia.Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełniafunkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiegostanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemicz-ne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych(np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowaniaatmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługiniezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolneod wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówkitylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnegourządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i woryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawi-dłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczątka sklepu, datasprzedaży urządzenia).Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenieRzeczpospolitej Polskiej.Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawie-sza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawyz dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedażykonsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z2002 r. Nr 141, poz. 1176).Dystrybutor:CTC Clatronic Sp. z o. oul. Opolska 1 a karczów49 - 120 DąbrowaUsuwanieZnaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”Należy zadbać o środowisko i nie wyrzucać urządzeń elek-trycznych razem z odpadami gospodarstwa domowego.Stare lub uszkodzone urządzenia elektryczne należy odstawićdo miejskich punktów zbiórki.Prosimy unikać potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i środowi-ska poprzez nieprawidłowe metody utylizacji odpadów.Przyczyniasz się do recyklingu i innych form utylizacji zużytychurządzeń elektrycznych i elektronicznych.Informacje na temat punktów zbiórki znajdują się na tereniedanego miasta.Sie leisten damit Ihren Beitrag zur Wiederverwertung, zumRecycling und zu anderen Formen der Verwertung von Elek-tro- und Elektronik-Altgeräten.Informationen, wo die Geräte zu entsorgen sind, erhalten Sieüber Ihre Kommunen oder die Gemeindeverwaltungen.

Marka:
AEG
Produkt:
Radiobudziki
Model/nazwa:
MRC 4132 BT
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Polski, Rosyjski, Węgierski, Ukraiński

Powiązane produkty AEG MRC 4132 BT

Dane techniczne i instrukcja serwisowa Aeg Kf1360 Perfecttime

Bezpośredni link do pobrania Dane techniczne i instrukcja serwisowa Aeg Kf1360 Perfecttime

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dane techniczne i instrukcja serwisowa Aeg Kf1360 Perfecttime