Dane dotyczące usług podstawowych Aeg Santo 71240 M

Aeg Santo 71240 M to jeden z najnowszych modeli pralek produkowanych przez firmę Aeg. Charakteryzuje się on m.in. szybkim czasem prania, który wynosi zaledwie 28 minut, a także wysoką wydajnością, dzięki której możliwa jest oszczędność wody i energii. Pralka jest wyposażona w funkcję opóźnionego startu, dzięki czemu można ją ustawić na odpowiednią godzinę, aby wykonać pranie w wybranym czasie. Model posiada również szereg programów prania, w tym specjalne programy do tkanin delikatnych oraz skuteczny program do usuwania plam. Pralka Aeg Santo 71240 M jest idealnym wyborem dla osób szukających wydajnego i łatwego w użyciu urządzenia do prania.

Ostatnia aktualizacja: Dane dotyczące usług podstawowych Aeg Santo 71240 M

Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ


Akt uchylony z dniem 2021-07-31.

Dz. U. 2012. 0. 352 - Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Rozdział 3. Zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych

§ 14. Zakres rejestru i bazy danych

1. Baza danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych stanowią część składową państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Bazy danych, o których mowa w ust. 1, są prowadzone w systemie teleinformatycznym i obejmują:
1) dane oraz informacje, o których mowa w § 15 ust. 1 i 2;
2) usługi udostępniania danych;
3) funkcje importu i eksportu danych;
4) funkcje importu danych z rejestrów publicznych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 2, 4, 5 i 6 oraz w ust. 1b ustawy.

§ 15. Dane gromadzone w bazach danych1. W bazie danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych gromadzi się dane oraz zbiory obserwacji i opracowań wyników tych obserwacji, odnoszące się do osnów podstawowych założonych na obszarze całego kraju. W bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych gromadzi się dane oraz zbiory obserwacji i opracowań wyników tych obserwacji, odnoszące się do osnów szczegółowych założonych na obszarze właściwego powiatu.
3. Specyfikację modelu pojęciowego baz danych, o których mowa w ust. 1 i 2, w postaci schematu aplikacyjnego UML określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.§ 16. Zakres danych gromadzonych w bazach danych1. Dane gromadzone w bazie danych, o której mowa w § 15 ust. 1, obejmują co najmniej:
1) numery punktów podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
2) współrzędne i wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych;
3) błędy średnie współrzędnych i wysokości po wyrównaniu;
4) opisy topograficzne. Dane, o których mowa w § 15 ust. 1, w zależności od rodzaju osnowy obejmują dane wskazane w ust. 1 oraz dane dotyczące:
1) wartości przewyższeń;
2) wartości przyspieszenia siły ciężkości;
3) wartości elementów pola magnetycznego Ziemi. Zbiory obserwacji, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 oraz dane dotyczące:
1) wartości obserwowanych i wyrównanych;
2) charakterystyk dokładnościowych obserwacji.
4. 2, obejmują co najmniej:
1) numery punktów szczegółowych osnów geodezyjnych;
5. 2, w przypadku osnowy wysokościowej obejmują dane wskazane w ust. 4 oraz przewyższenia.
6. 2, obejmują dane wskazane w ust. 4 pkt 1 oraz dane dotyczące:
2) charakterystyk dokładnościowych obserwacji.§ 17. Założenia przyjęte przy tworzeniu baz danych1. Bazy danych, o których mowa w § 15 ust. 1 i 2, tworzy się według następujących założeń:
1) jednostką organizacyjną gromadzenia danych, obserwacji i informacji jest punkt osnowy występujący jako punkt pojedynczy albo zespół punktów, obejmujący: punkt główny, ekscentry, punkty przeniesienia i punkty kierunkowe;
2) każdy punkt otrzymuje identyfikator niezmienny i niepowtarzalny w skali całego kraju, według którego są grupowane dane i informacje;
3) każdemu punktowi osnowy, niezależnie od rodzaju osnowy, przypisuje się atrybuty odnoszące się do:
a) obiektu OS_OgolnyPunktOsnowy, zwanego dalej "OPO", zawierającego relacje pomiędzy rodzajami osnów, przedstawionego w tabeli nr 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
b) obiektu BT_OperatTech, zawierającego informacje o źródle pochodzenia danych, przedstawionego w tabeli nr 32 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
4) punktowi osnowy poziomej przypisuje się odpowiednio: atrybuty OPO oraz atrybuty przedstawione w tabelach nr 8 i 9 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
5) punktowi osnowy wysokościowej przypisuje się odpowiednio: atrybuty OPO oraz atrybuty przedstawione w tabelach nr 5-7 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
6) punktowi osnowy grawimetrycznej przypisuje się odpowiednio: atrybuty OPO oraz atrybuty przedstawione w tabelach nr 3 i 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
7) punktowi osnowy magnetycznej przypisuje się odpowiednio: atrybuty OPO oraz atrybuty przedstawione w tabeli nr 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia. Wartości atrybutów obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 3-7, są zawarte w tabelach nr 19-41 załącznika nr 3 do rozporządzenia. Zbiory obserwacji, w zależności od rodzaju osnowy, obejmują odpowiednio:
1) wykonywane na punktach osnowy poziomej:
a) obserwacje satelitarne przedstawione w tabelach nr 10 i 18 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
b) obserwacje kątowe przedstawione w tabelach nr 11, 14 i 15 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
c) obserwacje odległości przedstawione w tabeli nr 17 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
2) wykonywane na punktach osnowy wysokościowej:
b) obserwacje przewyższeń przedstawione w tabelach nr 6 i 7 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
3) wykonywane na punktach osnowy grawimetrycznej:
a) obserwacje absolutne przyspieszenia siły ciężkości Ziemi przedstawione w tabeli nr 13 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
b) obserwacje względne przyspieszenia siły ciężkości Ziemi przedstawione w tabelach nr 4 i 13 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
4) obserwacje elementów pola magnetycznego Ziemi wykonywane na punktach osnowy magnetycznej przedstawione w tabeli nr 17 załącznika nr 3 do rozporządzenia.§ 18. Tworzenie baz danych1. Bazę danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz odpowiadające jej zbiory obserwacji tworzy się w oparciu o bazę danych podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych prowadzoną przez Głównego Geodetę Kraju. Bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych oraz odpowiadające jej zbiory obserwacji tworzy się w oparciu o bazy szczegółowych osnów geodezyjnych prowadzone przez starostów. Dane oraz systemy zarządzania bazami danych, o których mowa w ust. 1 i 2, zapisuje się na informatycznych nośnikach danych.

Zgodnie z RODO jako administrator danych musisz być w stanie:

  • Przekazać osobom, których dane dotyczą, kopię ich danych osobowych wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi kategorii ich danych, które są przetwarzane, celów tego przetwarzania oraz kategorii stron trzecich, którym ich dane mogą być ujawniane.
  • Pomóc każdej osobie skorzystać z jej prawa do poprawienia dotyczących jej niedokładnych danych osobowych, usunięcia tych danych lub ograniczenia ich przetwarzania, otrzymania tych danych w czytelnej formie i, w odpowiednich przypadkach, realizacji wniosku o przeniesienie tych danych do innego administratora danych.

Musimy zaimplementować odpowiednie mechanizmy techniczne i organizacyjne, aby pomóc Ci w reagowaniu na żądania osób, których dane dotyczą, związane z realizacją ich omówionych powyżej praw.

Tutaj znajdziesz serię związanych z RODO artykułów. W tych przygotowanych przez firmę Microsoft artykułach przedstawiono zalecane podejścia dotyczące lokalnych obciążeń na serwerach SharePoint Server, Exchange Server, Skype dla firm Server, Project Server, Office Web Apps Server i Office Online Server oraz lokalnych udziałów plików.

Usługi online oferują szereg funkcji umożliwiających Ci, jako administratorowi danych, zareagowanie na żądanie osoby, której dane dotyczą. Mechanizmy administracyjne i usługi online firmy Microsoft dla przedsiębiorstw ułatwiają podjęcie działań dotyczących danych osobowych w odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, umożliwiając odnajdowanie, poprawianie, ograniczanie, usuwanie, eksportowanie i uzyskiwanie dostępu do danych osobowych znajdujących się w zarządzanych przez administratora danych zbiorach danych w chmurze firmy Microsoft. Usługi online udostępniają też dane w postaci do odczytu maszynowego, jeśli jest to potrzebne.

Dokumentacja dotycząca żądań osób, których dane dotyczą, zawiera więcej informacji o tym, w jaki sposób określone usługi online firmy Microsoft umożliwiają obsługę tych żądań, w tym ogólne instrukcje dotyczące ich realizacji.

Prosimy wpisać miasto, w którym się Państwo znajdują, w celu uzyskania listy Autoryzowanych Serwisantów.

Autoryzowany Serwis

Główne zadania Autoryzowanego Serwisu dotyczą usług serwisowych świadczonych na urządzeniach gazowych o mocy do 100 kW, pompach ciepła (co, cwu oraz co+cwu) i układach solarnych. Są to:

  • wykonywanie pierwszych uruchomień urządzeń
  • wykonywanie napraw gwarancyjnych
  • przedłużanie gwarancji (wykonanie przeglądu i podpisanie Umowy Przedłużenia Gwarancji)
  • wykonywanie pozostałych czynności serwisowych (konserwacje, naprawy pogwarancyjne etc)

Każda z prac kończy się wypełnieniem protokołu serwisowego oraz rejestracją zlecenia w specjalistycznej bazie danych (TIS).

Niezależnie pracownicy Autoryzowanego Serwisu są zobligowani do uczestnictwa we wszystkich organizowanych przez producenta szkoleniach serwisowych oraz weryfikacjach wiedzy teoretyczno-praktycznej.

Autoryzowany Serwis tworzą:

  • Autoryzowani Serwisanci Buderus (ASB)
  • Autoryzowani Partnerzy Handlowi Buderus z uprawnieniami serwisowymi (APHs)

Autoryzowani Serwisanci (ASB) wykonują wszystkie zlecone usługi oraz przyjmują zgłoszenia z Infolinii Serwisowej. Standardowo ich realizacja odbywa się w terminie nie dłuższym niż 24 h.

Z kolei Autoryzowani Partnerzy Handlowi (APHs) wykonują usługi wyłącznie na urządzeniach zaintalowanych przez siebie.

Kontakt do firm serwisowych otrzymają Państwo również dzwoniąc na infolinię: 801 777 008*.

*koszt połączenia wg stawek operatora

Dane dotyczące usług podstawowych Aeg Santo 71240 M

Bezpośredni link do pobrania Dane dotyczące usług podstawowych Aeg Santo 71240 M

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dane dotyczące usług podstawowych Aeg Santo 71240 M